KULTURNI
CENTAR
PANĈEVA
Svečana dodela nagrada u okviru četvrtog BUDI –ja biće održana 14. juna u 12 h,
u Kulturnom centru Pančeva.
Ţiri u sastavu: Emil Sfera - slikar, Predrag Starĉević – profesor razredne nastave, Vladimir Vinkić - slikar,
Sneţana Ćuruvija – urednik programa vizuelnih umetnosti Kulturnog centra Panĉeva i Branislav
Radovanović – umetniĉki direktor BUDI-ja odluĉio je da nagradi:
GRAND PRIX 4. BUDI-ja:
Mina Mirkov, OŠ „Bratstvo – Jedinstvo“, Panĉevo, 12 godina
Izuzetno originalno i zanimljivo likovno rešenje u trodimenzionalnoj formi, kreativni iskorak u odnosu na
temu i tehniĉki zrelo izvedeno.
Kategorija Kreiraj čarapu za Pipi – crtež:
I nagrada - Milena Bojić, Novobeogradska kulturna mreţa, NBKM Atelje, Beograd
II nagrada - Emilja Dotlić, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Kovin
III nagrada - Teodora Ostojin, Atelje Mali genije, Panĉevo
Kategorija Kreiraj čarapu za Pipi - objekti:
I ravnopravna nagrada - OŠ „Bratstvo-Jedinstvo“, Panĉevo, Profesor
likovnog vaspitanja Dragana
Tancabelić (grupni rad)
I ravnopravna nagrada - „Moj atelje“, Beograd, likovni pedagog Nevena Popović, (grupni rad)
II ravnopravna nagrada - Umetniĉki atelje SMART, Beograd (grupni rad)
II ravnopravana nagrada - ZUŠ Michalovce, Slovaĉka (grupni rad)
III nagrada - OŠ „Bratstvo-Jedinstvo“, razred III1 (grupni rad), mentor profesor razredne nastave Sneţana
ĐorĊević
Na konkurs je pristigao veliki broj kvalitetnih i zanimljivih rešenja, tako da je ţiri doneo odluku da razvrsta
radove u dve kategorije, crteţe i objekte. U kategoriji crteţa izdvojili su se pojedinaĉni radovi, dok su se u
kategoriji objekata istakle grupe radova. Pravo iznenaĊenje je bio veliki broj originalnih rešenja, kako u
tehnici, tako i idejno. Ţiri je zbog toga dodelio više ravnopravnih nagrada. Radovi su izuzetno kreativni i
veselih kolorita.
Kategorija Detinjstvo i igračke – crtež:
I nagrada Iva Trkulja, Igraĉka Pabla Pikasa, Umetniĉka radionica Zemun, Zemun
II nagrada Andrea Novićević, Igraĉka Alberta Anštajna, Atelje Mali genije, Panĉevo
III nagrada Vanja Mašić, Kornjaĉa, OŠ „Branko Radiĉević“, Panĉevo
Kategorija Detinjstvo i igračke – igračke:
I nagrada Aleksandar Ĉiki „Frankenštajnova amnezija“, OŠ „Bratstvo-Jedinst vo“, Panĉevo
II nagrada Aleksandar Nikolajev, „Hvatalice za slova“ OŠ „Bratstvo-Jedinst vo“, Panĉevo
III nagrda Stefan Kljajić „Meseĉeva raketa“ OŠ „Stevica Jovanović“; Panĉevo
Zbog velikog broja inovativnih radova sa izuzetno visokim kvalitetom, ţiri je ponovo doneo odluku da
radove razvrsta u dve kategorije, crteţe i igraĉke. Pristigle igraĉke su duhovite, kreativne, maštovite,
oĉigledno su plod deĉje mašte.
Iako su izvedene deĉjom rukom, njihova izvedba je vrlo vešta.
„Frankenštajnova amnezija“ je predstava najjednostavnijeg rešenja igraĉke kojim dete moţe da se zabavi
uz prisustvo edukativnog momenta, koja uz to reflektuje i savremeno društvo. „Igraĉka Pabla Pikasa“ je
pravo deĉije viĊenje jedne Pikasove slike. S obzirom na to da je Pikaso nalazio inspiraciju u deĉjem
stvaralaštvu, ovde imamo povratni efekat, gde je jedno dete bilo inspirasano Pikasovim radom.
Kategorija Strip BUDI Bonton:
I nagrada Maša Uzelac, UreĊenje deĉje sobe, OŠ „Stevica Jovanović“ Panĉevo
II nagrada Milan Kusmuk, OŠ „RuĊer Bošković“, Beograd
III nagrada Ina Ĉok, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Kovin
Prostor za oblik ovanje vremena
Kulturni centar Panĉeva / Vojvode Ţivojina Mišića 4 / 26000 Panĉevo
013 332 334 / 013 333 131 / fax 013 351 120 / www.kulturnicentarpanceva.rs / [email protected]
Galerija savremene umetnosti / Vojvode Ţivojina Mišića 1 / 013 345 088 / tel/fax 013 346 137
U ovoj kategoriji su deca iskazala poglede na svakodnevicu iz svoje perspektive, ilustrujući za njih
interesantne i neuobiĉajene situacije. Koristeći liniju iskazali su sveopšte ljudske vrednosti: ljubav,
poštovanje, prijateljstvo, humor... Rad UreĊenje deĉje sobe posebno se istakao svojim likovnim pristupom
– stripskom serijalizacijom u 9 slika prikazani su ambijenti jedne deĉje sobe uz objašnjenja devojĉice koja
u njoj stanuje. Rad karakteriše bogatstvo kolorita i zrelost izraza koja prevazilazi uzrast deteta. Bogatstvo
detalja i kompoziciona rešenja svedoĉe o prirodnom osećaju i izvanrednom talentu mlade autorke.
Kategorija BUDI Emocije:
I nagrada Danijela Stanković, OŠ „Goce Delĉev“ Jabuka
II nagrada Diane Macgowan, Chartwell International School, Beograd
III nagrada OŠ „Dositej Obradović“ Opovo, uĉiteljica Jelica Cvrkota, grupni rad: Miodrag Gajić, Nela
Despotović, Uroš Jovanov i AnĊela Markov.
Na ovim radovima izdvajaju se sklad izmeĊu deĉjeg likovnog izraţaja i emotivnog doţivljaja.
PrvonagraĊeni rad je nastao u jednom dahu i izraz je snaţnih osećanja deteta iskazanih bojom,
simbolima ljubavi, raznolikim koloritom i reĉju.
Kategorija Džungla na asfaltu
Nagrada za mentorski rad:
Predrag Nikolić, OŠ „Stanisalv Sremĉević“, Kragujevac, za zbirku pesama „Pesme ĉetvrtog pet“.
Gospodin Predrag Nikolić je nagraĊen za negovanje ljubavi i lepih duša svojih uĉenika sazdanih u knjizi
poezije „Pesme ĉetvrtog pet“, izuzetnog senzibiliteta za decu, prati njihovu razigranu maštu i na taj naĉin
baštini ĉaroliju deĉjeg stvaralaštva. Za izuzetnu posvećenost i istrajnost u radu sa decom ţiri mu
dodeljuje nagradu Ljubiša Divljak za mentorski rad koja je ustanovljena na prethodnom BUDI-ju.
Specijalne nagrade:
Regionalni centar za talente Mihajlo Pupin, Panĉevo, Grupa za kreativno pisanje.
Zavod za prouĉavanje kulturnog razvitka, likovna radionica za decu, likovni pedagozi Tamara
Nedeljković i Marko Vukša, za grupni rad Igraĉke i detinjstvo.
PU Deĉja radost, Panĉevo, vrtić Pupoljak, vaspitaĉice Ljiljana Markov, Tanja Bogdanov, za igru
„Kolumbova putovanja“
Kroz ovu nagradu ţiri iskazuje zahvalnost institucijama koje se na razliĉite naĉine neguju deĉje i likovno
stvaralaštvo.
Grupa za kreativno pisanje Regionalnog centra za talente obogatila je raspon pristiglih radova
nesvakidašnjim postupkom vezivanja slike i pisane reĉi. Kroz kreativno asocijativno dejstvo fotografije
kao vizuelne ideje deca su maštovito reagovala zanimljivim priĉama. Kolaţ nastao u likovnoj radionici
Zavoda za prouĉavanje kulturnog razvitka oslikava maštovite oblike obojene raznovrsnim kol oritom. Rad
je izuzetno maštovit i kreativan, pun deĉje radosti. Podseća na šarenu baštu razliĉitih malih i velikih
crteţa i emocija. Ova nagrada „Kolumbova putovanja“ nastala u okviru predškolske ustanove Deĉja
radost, u vrtiću Pupoljak, predstavlja krajnje neobiĉnu igru za decu koja pravi kopĉu izmeĊu prošlosti i
sadašnjosti.
Na raspisane konkurse pristiglo je 549 radova iz Srbije, Slovenije, Makedonije, Švedske, Holandije,
Angole, Velike Britanije, Filipina, kao i iz i Internacionalne škole iz Beograda (Chartwell Internatinal
School) i Srednje škole pri Ambasadi Rusije iz Beograda
S poštovanjem,
Branislav Radovanović
Urednik programa za decu Kulturnog centra Panĉeva
Prostor za oblik ovanje vremena
Kulturni centar Panĉeva / Vojvode Ţivojina Mišića 4 / 26000 Panĉevo
013 332 334 / 013 333 131 / fax 013 351 120 / www.kulturnicentarpanceva.rs / [email protected]
Galerija savremene umetnosti / Vojvode Ţivojina Mišića 1 / 013 345 088 / tel/fax 013 346 137
Download

CENTAR ZA KULTURU PANČEVO