DOKTORSKE DISERTACIJE
1. Antidamping i druge mere trgovinske zaštite i pravo Evropske ekonomske zajednica /
Mirko Ilešiĉ, Beograd, 1987
2. Antropološko stanovište kao osnov sociološkog objašnjenja prava / Saša Bovan,
Beograd, 2000
3. Bentamova zamisao pravne norme / Dušan Vranjanac, Beograd, 2002
4. Bitna forma kao uslov vaţenja hartija od vrednosti / Mirko Bartulović, Beograd, 2002
5. Budţetska kontrola: jugoslovensko i italijansko pravo / Gordana Paović-Jeknić,
Beograd, 1999
6. Vanpravni uticaj na kaznenu politiku sudova / Jovan Ćirić, Beograd
7. Vojnopolitiĉki poloţaj Jugoslavije krajem XX stolјeća / Ţelјko Ivaniš, Beograd, 1990
8. Garancija projektanta i graditelјa za solidnost graĊevine i njihova imovinska
odgovornost / Vesna Tatić, Beograd, 1990
9. Generalna klauzula odstupanja od redovno mjerodavnog prava / Maja Kostić,
Beograd, 2001
10. Granice ispitivanja prvostepene presude u kriviĉnom postupku / Goran Ilić, Beograd,
2001
11. Grupa 77 zemalјa u razvoju i borba za novi meĊunarodni ekonomski poredak / Branko
Selena, Beograd, 1980
12. Delegatski skupštinski sistem / Josip Sruk, Zagreb, 1979
13. Delikvencija dece i maloletnika (kriviĉno-procesni i kriminalistiĉki aspekti) / Milan
Škulić, Beograd, 1998
14. Deca ubice / Milomira Kostić, Niš, 2000
15. Direktna meĊunarodna nadleţnost sudova u imovinskopravnim sporovima u pravu
SAD, EEZ i EFTA / Maja Stanivuković, Novi Sad, 1994
16. Drţava blagostanja : ideje i politika / Slobodanka Nedović, Beograd, 1992
17. Društvena rehabilitacija lica neosnovano osuĊenih ili lišenih slobode / Saša Kneţević,
Niš, 2001
18. Ekonomija i politika društvene svojine / Bogomil Ferfila, Beograd, 1988
19. Ekonomski i pravni status uĉesnika na trţištu kapitala / Nada Todorović, Beograd,
2000
20. Ţene-ţrtve kriminaliteta / Vesna Nikolić-Ristanović, Beograd, 1987
21. Zaduţbine / Sneţana Miladinović, Beograd, 2000
22. Zajedniĉka spolјna politika Evropske unije suoĉena sa jugoslovenskom krizom / Sofija
Siriški, Beograd, 2001
23. Zakon kao izvor prava u antiĉkom Rimu (njegov nastanak i najraniji poĉeci) / Ţika
Bujuklić, Beogrda, 1998
24. Zaloţno pravo na pokretnim stvarima / Zoran P. Rašović, Beograd, 1991
25. Ideološki osnovi burţoaskih ustava / Nenad Dimitrijević, Novi Sad, 1986
26. Imovinskopravna odgovornost osnovne organizacije udruţenog rada za obaveze radne
organizacije u pravnom prometu / Milić S. Simić, Beograd, 1984
27. Inspekcije u pravnom poretku Savezne Republike Jugoslavije / ĐorĊije Blaţić,
Beograd, 1996
28. Institucionalni okviri delovanja monetarnog faktora u ekonomskoj politici tranzitornih
privreda / SrĊan Golubović, Beograd, 2001
29. Institucionalni uslovi formiranja i ostvarivanja politike kamatnih stopa u
jugoslovenskom društvu / Miloš R. Kastratović, Beograd, 1991
30. Isporuka u naslednom pravu / Nataša Stojanović, Niš, 2001
31. Istorijski razvoj principa slobodne plovidbe i konvencija o reţimu plovidbe na Dunavu
od 1948. godine / Jovan Paunović, Beograd, 1955
32. Jadransko more u svetlosti savremenog prava mora i savremenih meĊunarodnih
odnosa / Tomislav R. ĐorĊević, Beograd, 1984
33. Kolektivna prava u multikulturnim zajednicama / Miodrag A. Jovanović, Beograd,
2000
34. Kolektivni šef drţave: u Jugoslaviji i uporedno / Marijana Pajvanĉić, Novi Sad, 1976
35. Komparativna analiza metoda i sistema utvrĊivanja strukture društvenog proizvoda /
Etela Jerinkić, Beograd, 1990
36. Kontinuitet i diskontinuitet u razvoju moderne drţave / Radivoj Stepanov, Novi Sad,
1986
37. Kriviĉno delo davanje laţnog iskaza / Nataša Delić, Beograd, 2001
38. Kriviĉno delo kraĊe / Dušan Vrekić, Beograd, 2004
39. Kriviĉnopravna zaštita vojne sluţbe i vojne obaveze / Milovan Belić, Carajevo, 1987
40. Kriviĉnopravna zaštita javnih prihoda / Miro Kulić, Beograd, 1998
41. Kriviĉnopravna zaštita kulturnih dobara / ĐorĊe M. ĐorĊević, Kragujevac, 2000
42. Kriviĉnopravne mere za zamenu kratkotrajne kazne lišenja slobode: s osvrtom na
sudsku opomenu / Ţarko Bulatović, Priština, 1973
43. Kriviĉnopravni okviri trgovine lјudima / Zdravko Skakavac, Novi Sad, 2006
44. Kriviĉnoprocesni i kriminalistiĉki aspekti uviĊaja na mestu dogaĊaja / Milan Ţarković,
Beograd, 2004
45. Kriminalitet maloletnika u Republici Srbiji i savremena društvena reakcija / Bilјana
Simeunović-Patić, Kragujevac, 2009
46. Malolјetni uĉinioci u kriviĉnom zakonodavstvu Republike Srpske / Mladenka
Govedarica, Istoĉno Sarajevo, 2012
47. MeĊunarodna saradnja drţava u borbi protiv kriminaliteta: kriminalistiĉki aspekti /
Ţelјko Nikaĉ, Beograd, 1998
48. MeĊunarodna saradnja u zaštiti ţrtava prisilnih migracija stanovništva / Dragolјub
Todić, Beograd, 2000
49. MeĊunarodne snage Ujedinjenih nacija u svetlu razvoja meĊunarodnopravnog poretka,
uloge i znaĉaja Ujedinjenih nacija / Vladimir Pavićević, Beograd, 1965
50. MeĊunarodno-pravna zaštita deteta / Nevena Vuĉković-Šahović, Beograd, 2001
51. MeĊunarodnopravno ureĊenje izuzetno opasnih delatnosti / Antal Bozoki, Novi Sad,
1991
52. Merodavno pravo za trgovaĉki ugovor o meĊunarodnoj prodaji robe / Gašo Kneţević,
Beograd, 1987
53. Metodologija zakonodavne delatnosti graĊanskog prava / Zlatko Stefanović, Beograd,
1995
54. Minuli rad u našem društveno-ekonomskom sistemu / Ţivorad Stevanović, Novi Sad,
1988
55. Mogućnost lјudske zajednice / Branko Balј, Novi Sad, 1987
56. Modeli ugovora o lizingu sa posebnim osvrtom na Jugoslaviju / Dubravka Kosić,
Beograd, 1998
57. Monopolski sporazumi i njihovo suzbijanje (pravni aspekti) / Dušan J. Crnogorĉević,
Beograd, 1980
58. Motiv u kriviĉnom pravu / Aleksandar B. Đurić, Niš, 2005
59. Naĉelo dispozicije u porodiĉnom parniĉnom procesnom pravu / Cvetanka SilјanoskaKostadinovska, Kragujevac, 2009
60. Naĉelo slobode rada / Goran Obradović, Niš, 2006
61. Neblagovremena ţalba u vanparniĉnom postupku / Ljubica Mandić, Priština, 1996
62. Nezakoniti prestanak radnog odnosa i odgovornost preduzeća za štetu / Osman
Kadriu, Beograd, 1999
63. Nezvano vršenje tuĊih poslova / Branko Mirilović, Priština 1964
64. Neposredni-sintetiĉki porez na dohodak graĊana u Republici Sloveniji / ĐorĊe Perić,
Kragujevac, 2005
65. Nehat u kriviĉnom pravu / Radan Ilić, Kragujevac, 2006
66. Novi oblici tercijarnih delatnosti i njihov uticaj na transformaciju privrednih struktura
zemalјa u razvoju / Zoran S. Nešović, Beograd, 1994
67. Normativni okvir za ulazak stranog kapitala i njegovi efekti na razvoj zemalјa u
tranziciji: sa posebnim osvrtom na SR Jugoslaviju / Milan D. Ţivković, Beograd, 2000
68. O problemu pojma kriviĉnog dela / Aleksandar Mihajlovski, Beograd, 1977
69. O suverenitetu drţave u savremenim uslovima sa posebnim osvrtom na SFRJ /
Svetislav Radovanović, Novi Sad, 1977
70. Obaveštajne sluţbe NATO i društvene promene u Evropi / Slobodan Marković, Novi
Sad, 1993
71. ObezbeĊenje dokaza u kriminalistiĉkoj obradi kriviĉnih dela privrednog kriminaliteta /
Boţidar Banović, Beograd, 2002
72. ObezbeĊenje kredita / Milan Lj. Petrović, Beograd, 1978
73. Objektivna odgovornost u savremenom jugoslovenskom i maĊarskom pravu / Tamaš
Korhec, Novi Sad, 1986
74. Ovlašćeni tuţilac u kriviĉnom postupku / AranĊel Markićević, Beograd, 2002
75. Odgovornost za štetu zbog neţelјenog roĊenja (wrongful birth) i zbog neţelјenog
ţivota (wrongful life) / Hajrija M. Mujović-Zornić, Beograd, 2000
76. Odgovornost za štetu od stvari sa nedostatkom / Bilјana Petrović, Novi Sad, 2004
77. Odgovornost izvoĊaĉa radova kod ugovora o graĊenju sa posebnim osvrtom na pravila
FIDIC / Zlata Lonĉar-Ćetković, Beograd, 1999
78. Odgovornost ministara: sa posebnim osvrtom na jugoslovensko pravo / Zoran Lonĉar,
Novi Sad, 2000
79. Odgovornost poslovodnog organa u našem i stranom pravu / Ludvik Toplak, Novi
Sad, 1980
80. Odgovornost prevozioca za smrt i telesne povrede putnika / Mirjana Kneţević, Novi
Sad, 2004
81. Odgovornost prodavca po ugovoru o isporuci izmeĊu organizacija socijalistiĉkih
zemalјa / Aleksandar Lj. Ćirić, Niš, 1987
82. Odstupanja od redovne primjene kolizionih normi / Bilјana Vukoslavĉević, Istoĉno
Sarajevo, 2012
83. Ombudsman i izvršna vlast / Dragan Radinović, Beograd, 1999
84. Opštinske finansije / Dragutin Radosavlјević, Kragujevac, 2009
85. Osiguranje od odgovornosti za štete priĉinjene motornim vozilom / Siniša Ognjanović,
Beograd, 2001
86. Osnovni elementi prevencije kriminaliteta sa posebnim osvrtom na praksu naše zemlјe
/ Miodrag Trifunović, Beograd, 1983
87. Ostvarivanje zakonskog izdrţavanja u inostranstvu / Dušan Kitić, Beograd, 1986
88. Ostvarivanje roditelјskog prava: odnosi liĉne prirode / Gordana Kovaĉek-Stanić, Novi
Sad, 1991
89. Otkrivanje i suzbijanje zloupotrebe droga / Velimir Rakoĉević, Beograd, 2003
90. Otkrivanje uĉinilaca imovinskih kriviĉnih dela na osnovu tragova, primenom
kriminalistiĉkog modeliranja i geografskog profiliranja / Mile Matijević, Kragujevac,
2004
91. Parlamentarne grupe / Irena Pejić, Niš, 2000
92. Poveravanje dece na ĉuvanje i vaspitanje u meĊunarodnom privatnom pravu / Mirko
Ţivković, Novi Sad, 1989
93. Poverioci u steĉaju / Milena Jovanović Zattila, Beograd
94. Povrat u kriviĉnom pravu SFRJ / Vidoje Miladinović, Niš, 1982
95. Podstrekavanje kao oblik sauĉesništva i kao samostalno kriviĉno delo / Nedelјko
Jovanĉević, Beograd, 2004
96. Pojam i pravna priroda samoupravnih sporazuma / Lucija Spirović-Jovanović,
Beograd, 1978
97. Pojam i pravna priroda ugovora o distribuciji robe u uporednom pravu / Goran
Koevski, Novi Sad, 1999
98. Pojam i priroda zakonitosti: sadrţina i oblici zakonitosti / Dragan Mitrović, Beograd,
1987
99. Politiĉki pluralizam u Rusiji i njegove reperkusije na meĊunarodne odnose (19901996) / Jelica Kurjak, Beograd, 1997
100.
Poloţaj grada u sistemu lokalne samouprave, sa posebnim osvrtom na Srbiju /
Mile Ilić, Kragujevac, 1999
101.
Poloţaj i uloga uprave u lokalnim zajednicama u Srbiji i u Crnoj Gori / Ţivka
Đurić, Beograd, 2004
102.
Poloţaj krune u Kralјevini Srba, Hrvata i Slovenaca za vrijeme vaţenja
Vidovdanskog ustava / Zdrava Stojanović, Banja Luka, 2008
103.
Poreska politika i fondovi riziĉnog kapitala / Damjan Ţugelј, Kragujevac, 2006
104.
Posao forfetinga / Franc Hribovšek, Novi Sad, 1986
105.
Prava i obaveze društvenih pravnih lica: na sredstvima u društvenoj svojini /
Ljilјana M. Đurović, Beograd, 1978
106.
Prava stranaca na nepokretnostima / Slavolјub Carić, Beograd, 2004
107.
Pravna akulturacija u procesu globalizacije sa posebnim osvrtom na
jugoslovensko društvo / Dušan Dabović, Beograd, 2006
108.
Pravna vezanost i ocena celishodnosti u teoriji javnog prava / Milan Petrović,
Beograd, 1979
109.
Pravna priroda efektnih berzi i berzanskih poslova / Nebojša Jovanović,
Beograd, 1993
110.
Pravna priroda i osnovni elementi ugovora o ulaganju sredstava stranih lica u
domaće organizacije udruţenog rada: sa osvrtom na zakonodavstva socijalistiĉkih
zemalјa / Ljubiša Dabić, Beograd, 1987
111.
Pravna priroda i poloţaj Brĉko Distrikta u Bosni i Hercegovini / Milan
Blagojević, Beograd, 2001
112.
Pravna regulativa poreskog sistema u Bosni i Hercegovini / Bojana Vasilјević,
Istoĉno Sarajevo, 2013
113.
Pravna regulativa, upoterba hemijskih sredstava i ekološka svest individualnih
polјoprivrednih proizvoĊaĉa / Slobodan Pirušić, Beograd, 2004
114.
Pravne vrednosti: struktura i osnovne vrste / Janko Kubinec
115.
Pravne osnove meĊunarodne propagande u savremenim uslovima i suverenitet
drţava / Mate Oreĉ, Beograd, 1964
116.
Pravni aspekt protekcionizma sa posebnim osvrtom na SFRJ – EEZ / Miodrag
Marković, Novi Sad, 1990
117.
Pravni aspekti drţavne pomoći preduzećima kao oblika narušavanja
konkurencije u pravu Evropske unije / Nina Šćepanović, Beograd, 2002
118.
Pravni aspekti i pravna priroda meĊunarodnih kontratrgovinskih poslova /
Tamara D. Milenković-Kerković, Beograd,
119.
Pravni aspekti reorganiyacije steĉajnog duţnika / Dragiša Slijepĉević,
Beograd, 2009
120.
Pravni aspekti statusnog organizovanja komunalnih delatnosti / Slavica Mirić,
Beograd, 2000
121.
Pravni karakter ugovornih odnosa izmeĊu «bretonvudskih ustanova» kao
kreditora i zemalјa duţnika / Goran Ţ. Popović, Beograd, 1991
122.
Pravni karakter carinske robe / Miodrag Stanković, Beograd, 1978
123.
Pravni oblici kreditiranja u meĊunarodnim odnosima / Mirolјub Savić,
Beograd, 1977
124.
Pravni odnosi kod kombinovanog prevoza robe / Zoran Arsić, Novi Sad, 1981
125.
Pravni poloţaj direktora preduzeća / Dragan Vujisić, Beograd, 1999
126.
Pravni poloţaj društvenog preduzeća / Radomir Prelević, Beograd, 1991
127.
Pravni poloţaj ţene i Ujedinjene nacije / Vida A. Ĉok, Beograd, 1960
128.
Pravni poloţaj zemlјoradniĉke zadruge u našem pravu / Miroslav Vitez, Novi
Sad, 1987
129.
Pravni poloţaj zemlјoradniĉke zadruge u uporednom pravu / Dragolјub
Lazarević, Beograd, 1996
130.
Pravni poloţaj javnih preduzeća / Slavolјub Vićić, Beograd, 1997
131.
Pravni poloţaj osiguravajućih organizacija / Dragan Mrkšić, Novi Sad, 1983
Pravni poloţaj osnovne organizacije udruţenog rada / Darinka Nedelјković, Novi Sad,
1981
132.
Pravni poloţaj preduzeća u SSSR- u i u drugim zemlјama ĉlanicama SEV-a /
Gordana Nikolić, Novi Sad, 1990
133.
Pravni poloţaj radne organizacije / Mirko Perunović, Novi Sad, 1985
134.
Pravni reţim korišćenja voda: sa posebnim osvrtom na korišćenje javnih voda /
Dejan Popov, Beograd, 1990
135.
Pravni reţim tehniĉkih unapreĊenja / Andrej Frimerman, Beograd, 1971
136.
Pravno regulisanje poverilaĉko-duţniĉkih odnosa u sluĉaju prestanka
organizacije udruţenog rada / Jovan Gucunja, Novi Sad, 1980
137.
Pravno regulisanje upravlјaĉkog menadţmenta (uprave preduzeća) u našem i
uporednom pravu / Janko Veselinović, Novi Sad, 2002
138.
Pravno ureĊenje zajedniĉkih ulaganja domaćih i stranih lica u turizam SR Crne
Gore / Šaleta Đurović, Beograd, 1989
139.
Pravno-ekonomski aspekti jedinstvenog jugoslovenskog trţišta / Boško D.
Gospić, Novi Sad, 1986
140.
Pravno-ekonomski aspekti mjera drţavne pomoći u zemlјama Evropske unije /
Edin Rizvanović, Mostar, 2003
141.
Pravno-politiĉki sadrţaj raspada SFRJ / Predrag Golubović, Beograd, 1999
142.
Pravnopolitiĉki status odbrane SRJ / Zoran Dragišić, Beograd, 2004
143.
Pravno- finansijski standardi upravlјanja preduzećem i njihov uticaj na
preduzeće – emitenta hartija od vrednosti i investitora / Predrag Dedeić, Beograd,
2003
144.
Pravo pobijanja pravnih radnji steĉajnog duţnika / Tomica Delibašić, Beograd,
1988
145.
Preduzeće od javnog interesa / Borislav Grahovac, Beograd, 2001
146.
Pretpostavlјena krivica: kao osnov odgovornosti za štetu prema saveznom
zakonu o obligacionim odnosima / Todor Aĉanski, Novi Sad, 1980
147.
Privredni rast u Japanu posle Drugog svetskog rata: analiza osnovnih ĉinilaca /
Dţemal Hatibović, Beograd, 1977
148.
Priroda savremenih rješenja bosansko hercegovaĉkog pitanja / Brano Milјuš,
Beograd, 2003
149.
Prirodno pravo i pozitivisanje prava / Lazar Vrkatić, Novi Sad, 1993
150.
Problemi zemlјišne rente u socijalizmu u radovima sovjetskih ekonomista /
Branka Bajović, Novi Sad, 1987
151.
Procesne sankcije u kriviĉnom postupku / Ištvan Feješ, Beograd, 1990
152.
Putniĉka agencija i njeni ugovori s putnicima i davaocima usluga / Vjekoslav
Šmid, Beograd, 1976
153.
Razvoj patentnog prava Evropske unije-od harmonizacije do unifikacije i
patentno pravo Srbije i Crne Gore / Katarina Damnjanović, Beograd, 2004
154.
Razvoj prava suvereniteta u prostoru iznad drţavne teritorije / Milivoj Despot,
Beograd, 1964
155.
Raskid ugovora zbog neispunjenja u meĊunarodnoj prodaji robe / Jelena S.
Perović, Beograd, 2002
156.
Raskid ugovora o doţivotnom izdrţavanju / Slobodan Svorcan, Beograd, 1987
157.
Rešavanje sporova izmeĊu drţava putem meĊunarodne arbitraţe / Ivan
Ĉukalović, Beograd, 1985
158.
Savremena korporativna drţava / Daniela Obradović, Beograd, 1990
159.
Savremena rešenja izvršenja kratkotrajnih kazni zatvora / Milenko Radoman,
Novi Sad, 2001
160.
Savremeni parlamentarni sistem u Jugoslaviji / Milovan Filipović, Beograd,
2002
161.
Samoupravlјanje u društvenim delatnostima sa posebnim osvrtom na oblast
vaspitanja i obrazovanja / Nevenka Petrović, Novi Sad, 1985
162.
Svojinsko pravni odnosi u Kotoru u XIV vijeku / Nevenka Bogojević,
Beograd, 1984
163.
Sistem praćenja razvoja kadrova kao osnova procesa planiranja kadrova u
organizacijama udruţenog rada / Joţe Florjanĉić, Beograd, 1980
164.
Sloboda misli i vladavina prava: o slobodi mišlјenja i zaštiti drţave u svetlu
kriviĉnih zakona / Radonja Dublјević, Beograd, 1998
165.
Slobodne i carinske zone / Sanja Stanković, Beograd, 1999
166.
Sloţena organizacija udruţenog rada / Gojko J. Šurbatović, Beograd, 1981
167.
Socijalna teorija o pravu u Sv. Tome Akvinskog / Frane Šago, Istoĉno
Sarajevo, 2011
168.
Socijalni i psihološki sadrţaj lјudskog identiteta kao osnov afirmacije lјudskih
prava / Zoran Gudović, Beograd, 2003
169.
Sportski menadţment i menadţeri u procesu tranzicije sportskih organizacija u
Republici Srpskoj / Slavko Segić, Banja Luka, 2002
170.
Srbija i Turska od Pariskog do Berlinskog kongresa: srpsko-turski odnosi i
izgraĊivanje srpske drţavnosti / Nebojša RanĊelović, Niš, 2002
171.
Steĉaj i prinudno poravnanje sa elementom inostranosti / Vladimir Ĉolović,
Beograd, 2000
172.
Strategija suprotstavlјanja kriminalitetu i koncept rada policije u zajednici /
Uroš Pena, Kragujevac, 2008
173.
SuĊenje i sudije u Srbiji od XIII do XV veka / Zoran S. Mirković
174.
Sukcesija drţava u odnosu na drţavnu imovinu / Duško S.
Dimitrijević,
Beograd, 2001
175.
Suština zakona ekonomije društvenog rada i znaĉaj produktivnosti rada u
socijalistiĉkom samoupravnom društvu: (teorijsko-kritiĉka analiza) / Tomislav Ţ.
Nikolić, Novi Sad, 1985
176.
Shvatanja o društvenoj svojini u jugoslovenskoj nauci / Radomir Stojanović,
Novi Sad, 1991
177.
Shvatanje drţave u teorijskoj misli Slobodana Jovanovića / Vladan Mihajlović,
Beograd, 1995
178.
Teodor Taranovski kao teoretiĉar prava i pravni filozof / Suzana Medar, Niš,
2007
179.
Teorijske osnove odreĊivanja ekonomske efektivnosti investicija u industriji /
Ismet Dautbašić, Beograd, 1969
180.
Tipovi drţavnih oblika i promene u pravnom poretku Kralјevine (SHS)
Jugoslavije od 1918. do 1941. godine / Sava Aksić, Kosovska Mitrovica
181.
Transformacije i ograniĉenja monetarnog suvereniteta u uslovima razvijenih
meĊunarodnih monetarnih odnosa / Dragana M. Đurić-Bijelić, Beograd, 1977
182.
Tuţba za utvrĊenje u parniĉnom postupku / Milorad Ţivanović, Banja Luka,
1990
183.
Ugovor o kreditu i ugovor o refinansiranju kredita u meĊunarodnim
ekonomskim odnosima / Zorica Toroman, Beograd, 1989
184.
Ugovor o kupoprodaji investicione opreme / Danica Popov, Novi Sad, 1984
185.
Ugovor o prevozu opasne stvari / Branislava Lepotić, Novi Sad, 2001
186.
Ugovor o reosiguranju / Slobodan Jovanović, Beograd, 2001
187.
Ugovor o robnom kreditu / Nenad M. Novaković, Beograd, 1980
188.
Ugovor o ustupanju prava na isklјuĉivu prodaju / Ljilјana Krulј
189.
Ugovor o franšizingu / Milan Parivodić, Beograd, 2002
190.
Ugovor po pristupu / Marko ĐurĊević, Beograd, 2001
191.
Ugovorna odgovornost špeditera u jugoslovenskom uporednom pravu /
Miroslav Ignjatović, Beograd
192.
Udruţivanje rada i sredstava na dohodovnim osnovama sa osvrtom na naftnu
industriju / Mile Radeka, Novi Sad, 1985
193.
Udruţivanje sredstava za investicije u našoj privredi / Danilo Vujiĉić, Novi
Sad, 1979
194.
Uloga i pravni oblici angaţovanja inostranih sredstava u privrednom razvoju
Jugoslavije / Boško M. Golijanin, Beograd, 1980
195.
Uloga jugoslovenskog šefa drţave u odrţavanju meĊunarodnih odnosa od
1918-1941. godine / Ranko Vukić, Beograd, 2004
196.
Uloga lјudskih prava u meĊudrţavnim odnosima / Branislav Milinković,
Beograd, 2000
197.
Uloga organa bezbednosti u ostvarivanju sistema društvene samozaštite /
Nikola S. Ivanĉević, Beograd, 1978
198.
Uloga organizacije drţava izvoznica petroleja u meĊunarodnim odnosima /
Muwafq Mustafa Abdul Razaq Al-Khayzaji, Beograd, 1985
199.
Uloga uprave u regulisanju finansijskog trţišta / Dobrosav Milovanović,
Beograd, 2001
200.
Upravna ovlašćenja policije / Sreten M. Jugovićm, Beograd, 2007
201.
Usvojenje u meĊunarodnom privatnom pravu, sa posebnim osvrtom na
priznanje i izvršenje inostranih odluka / Emilija Bruner-Bala, Novi Sad, 1990
202.
Ustavni postupak zaklјuĉenja i izvršenja meĊunarodnih ugovora / Vladimir
Đurić, Niš, 2006
203.
Uticaj tranzicije na rad organa drţavne uprave Republike Srpske, s posebnim
osvrtom na policiju / Dragomir Joviĉić, Kragujevac, 2006
204.
Uĉešće radnika u upravlјanju privrednim preduzećima (fabirĉka demokratija) u
NR MaĊarskoj / Zoltan Merta, Novi Sad, 1985
205.
Federalizam u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine / Goran Marković,
Beograd, 2009
206.
Fenomenologija i etiologija krvnih delikata u Srbiji / Špiro Vuković, Beograd,
1982
207.
Finansiranje penzijskog i invalidskog osiguranja / Velizar Golubović, Beograd,
2001
208.
Fiskalni federalizam: komparativni aspekti sa posebnim osvrtom na Srbiju /
Sneţana Stojanović, Beograd, 2004
209.
Fuzije preduzeća i meĊunarodno privredno antimonopolsko pravo / Sanja
Garić-Stepanović, Beograd, 2000
210.
Funkcija ugovora u stambenoj oblasti u uslovima postojanja društvene svojine
i prava svojine na stanovima / Branko Morait, Novi Sad, 1985
211.
Funkcionisanje zlatnog standarda u meĊunarodnom monetarnom sistemu /
Predrag D. Trifunović, Beograd, 1969
212.
Hipoteka kao sredstvo obezbeĊenja plaćanja / Dragan Klepić, Beograd, 1997
213.
Humanitarna intervencija u meĊunarodnom javnom pravu / Nebojša Raiĉević,
Niš, 2008
214.
Carine i splјnotrgovinski ugovori / Pavle Simić, Novi Sad, 1991
215.
Centri moći u Izraelu i njihova uloga u stvaranju slolјne politike Izraela 19631988 / Jawdat K. Mousa, Beograd, 1991
216.
Ĉovekova sredina i Ujedinjene nacije / Habib Hašani, Beograd, 1980
Download

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ