"B I L T E N"
SLUŢBENI GLASNIK FUDBALSKOG SAVEZA PODRUĈJA PANĈEVO
Broj: 17/2012
10.08.2012
Pa n ĉ e v o
OBAVEŠTENJA, OBAVEŠTENJA …..
I) Na Konferencijama klubova JBPF liga odredjeni su takmiĉarski brojevi, na
osnovu istih uradjen je i raspored JBPF liga za takmiĉarsku 2012/2013.s. i
dostavljaju se klubovima.
II) Rukovodstvo takmiĉenja i Struĉna sluţba koriste ovaj broj ‘’Biltena’’ da posle
Konferencija klubova i Sednice IO FSPP, podsete klubove na najbitnije odredbe iz
Propozicija i PFT FS SRBIJE.
1. Svi klubovi u takmiĉenju JBPF liga moraju se pridrţavati zvaniĉnih klubskih
boja i u njima igrati utakmice. Zvaniĉne boje klubova svake lige su sastavni deo ovog
‘’Biltena’’. U sluĉaju da domaćin i gost imaju iste zvaniĉne klupske boje, gostujuća
ekipa mora o tome da vodi raĉuna i da za tu utakmicu promeni boju dresaova. U
sluĉaju da obe ekipe imaju istu boju dresova (a da domaćin nastupa u svojoj
zvaniĉnoj boji) gost iste mora menjati, ali je domaćin OBAVEZAN da uz odredjenu
nadoknadu gostima ustupi garnituru dresova druge boje. Shodno pravilu 4 PFI svi
igraĉi na ledjima dresova moraju nositi brojeve jasno vidljive, a pod kojim su upisani
u Zapisniku utakmice. veliĉina tj. visina i širina brojeva potanko je objašnjena u
pravilu 4 PFI.
2. NASTUP IGRAĈA: Na prvenstvenim utakmicama DOZVOLJEN JE NASTUP
SAMO PRAVILNO REGISTROVANIM IGRAĈIMA, uz prikaz fudbalske legitimacije,
uredno overene i sa plaćenom ĉlanarinom za tekuću godinu.
U sluĉaju da delegat utakmice zatraţi dopunsku identifikaciju igraĉa,
igraĉi su obavezani da delegatu na uvid dostave svoje liĉne karte koje su
obavezani da nose sa sobom. U takmiĉarskoj legitimaciji igraĉa obavezno se
upisuje i lekarski pregled koji se obavlja u nadleţnoj zdr.ustanovi, a sve prema
odredbam PFT FS Srbije. Izuzetno, u sluĉaju trenutnog nedostatka fudbalske
legitimacije igraĉ moţe nastupiti i uz prikaz neke od javnih isprava (liĉna karta, pasoš,
vozaĉka dozvola i sl.). U ovakvim sluĉajevima klub je OBAVEZAN I DUŢAN DA U
ROKU OD 24. ĈASA NAKON ODIGRANE UTAKMICE DOSTAVI NA UVID
TAKMIĈARSKOM RUKOVODSVU TAKMIĈARSKU KNJIŢICU NAVEDENOG
IGRAĈA KOJA MORA BITI POTPUNO ISPRAVNA. SVI KLUBOVI KOJI SE NE
BUDU PRIDRŢAVALI OVIH ODREDABA PFT FS SRBIJE RIZIKUJU DA
POMENUTU UTAKMICU IZGUBE SLUŢBENIM REZULTATOM I DA BUDU
PROSLEDJENI I NA DALJU DISCIPLINSKU ODGOVORNOST PREDVIDJENU
ODGOVARAJUĆIM PROPISIMA.
U takmiĉarskoj 2012/2013.godini pravo nastupa u ligama mlaĊih kategorija
imaju, po Odluci FSS:
-
-
za omladince: Igraĉi roĊeni 1994, 1995.godine i mlaĊi sa specijalnim
lekarskim pregledom ukoliko na dan nastupa nemaju navršenih 16
godina.
za kadete: Igraĉi roĊeni 1996, 1997.godine i mlaĊi sa specijalnim
-
lekarskim pregledom ukoliko na dan nastupa nemaju navršenih 14
godina.
za pionire: Igraĉi roĊeni 1998, 1999.godine i mlaĊi sa specijalnim
lekarskim pregledom ukoliko na dan nastupa nemaju navršenih 12
godina.
Pravo nastupa u SENIORSKIM EKIPAMA imaju pravilno registrovani igraĉi
koji na dan utakmice nisu mladji od 17. godina.
-Na utakmicama Prve JBPF lige na osnovu novousvojenih Propozicija takmiĉenja
utakmicu OBAVEZNO zapoĉinju sa najmanje 2 (dva) bonus igraĉa do 19.godina.
-Na utakmicama Drugih JBPF lige na osnovu novousvojenih Propozicija takmiĉenja
utakmicu OBAVEZNO zapoĉinju sa najmanje 1 (jedan) bonus igraĉ do 19.godina.
Bonus igraĉi su igraĉi koji na dan 01.01.2012.god. nisu imali više od 19.godina
(primer za takmiĉarsku 2012/2013.g. bonu igraĉi su igraĉi rodjeni 01.011993.god. i
mladji).
Klubovima se uz ovaj „‟Bilten‟‟ dostavljaju novousvojene Propozicije
takmiĉenja, pa se klubovi mole da ih dobro prouĉe kako bi se izbegle sve
eventualne nepravilnosti I nepoštovanja istih.
3. ZAMENA IGRAĈA: Zamena igraĉa moţe se vršiti samo igraĉima-zamenicima
koji su prethodno upisani u zapisnik utakmice. U zapisnik utakmice se moţe prijaviti
najviše 7 (sedam) igraĉa-zamenika.
Na osnovu PFT FS SRBIJE na prvenstvenim utakmicama JBPF liga mogu se
izvršiti najviše 3 (tri) zamene igraĉa SENIORA.
Na utakmicama OMLADINACA, KADETA I PIONIRA dozvoljeno je izvršiti 7
(sedam) zamena igraĉa.
4. ULAGANJE ŢALBI: Klub ţalilac ţalbu obaveno dostavlja u roku od 2 (dva)
dana od dana odigravanja utakmice sa dokazom o uplaćenoj taksi na ţalbu. Ovo se
odnosi na ţalbe upućene u prvom stepenu odluĉivanja. Ţalbe u prvom stepenu
rešava Komesar za takmiĉenje FSPP. Ukoliko rok za ulaganje ţalbi pada u nedelju ili
na dan drţavnog praznika rok se produţava do prvog narednog radnog dana. Klub
ţalilac S A M je u obavezi da pribavi, prikupi i dostavi sve materijalne dokaze za
tvrdnje iznete u ţalbi. Klubovi koji se ne budu pridrţavali rokova i uslova za ulaganje
ţalbi snose i posledice takvog odnosa, odnosno njihove ţalbe u takvim sluĉajevima
neće biti prihvaćene, a ţalbe će biti odbaĉene odlukama. Inaĉe shodno odlukama FS
SRBIJE (‘’Fudbal’’ broj 31 od 30.07.2008.g.) i Odlukama IO FSPP visina takse na
ţalbe su sledeće:
-VISINA TAKSE NA ŢALBU U PRVOM STEPENU ODLUĈIVANJA …
4.000,00
-VISINA TAKSE NA ŢALBU U DRUGOM STEPENU ODLUĈIVANJA ……
6.000,00
5. IO FSPP doneo je ODLUKE o kaznama i nadoknadama klub-klubu u
sluĉajevima nedolaska na utakmicu, kluba, sudije ili delegata. Kazne i nadoknade su:
- OPRAVDANI NEDOLAZAK EKIPE SENIORA (kada se po Odluci Komesara za
takmiĉenje igra nova utakmica) nadoknada je …………………
6.000,00
- NEOPRAVDANI NEDOLAZAK EKIPE SENIORA (kada se po Odluici Komesara
za takmiĉenje utakmica registruje sl.rezultatom, klub se ustupa na dalju
disc.odgovornost) nadoknada protivniĉkom klubu…………….
10.000,00
- OPRAVDANO NEODIGRAVANJE UTAKMICE PODMLADKA (kada se po
Odluci Komesara za takmiĉenje igra nova utakmica) nadoknada je …
3.000.00
- NEOPRAVDANO NEODIGRAVANJE UTAKMICE PODMLADKA (kada se po
Odluci Komesara za takmiĉenje utakmica registruje sl.rezultatom, klub se ustupa na
dalju disc.odgovornost) nadoknada je …
6.000.00
Klubovi Prve JBPF lige shodno Propozicijama takmiĉenja obavezni su da
sa ekipama podmlatka uĉestvuju u ligi Omladinaca FSPP.
6. Klubovi se takoĊe podsećaju i na svoju obavezu (Zakonska i obaveza iz
Propozicija takmiĉenja i PFT FS SRBIJE) o obaveznom prijavljivanju odigravanja
prvenstvenih utakmica nadleţnim policijskim stanicama kojima klub teritorijalno
pripada. ODLUKOM IO FSPP IZ JANUARA 2008.GOD., KLUB DOMAĆIN KOJI
DELEGATU NE DOSTAVI NA UVID PRIJAVU JAVNOG SKUPA TJ. UTAKMICE,
DELEGAT NEĆE DOZVOLITI ODIGRAVANJE NEPRIJAVLJENE UTAKMICE, A
KLUB DOMAĆIN SNOSI SVU ODGOVORNOST NEPRIJAVLJIVANJA UTAKMICE,
KAKO DISCIPLINSKU TAKO I TAKMIĈARSKU. Pored ove obaveze klubovi su
obavezni da organizuju spostvenu redarsku sluţbu sa glavnim redarom (tj. Komesar
za bezbednost) koji snosi svu odgovornost dogadjanja na utakmici. Redarska sluţba
nalazi se van ogradjenog dela terena, a samo je gl.redar u samom terenu, u
incidentnim situacijama, a na poziv gl.redara i uz odobrenje delegata i redari koji su
vidno obeleţeni mogu ući u teren za igru.
KLUBOVI DOMAĆINI KAO ORGANIZATORI TAKMICA OBAVEZNI SU I
ODGOVORNI DA VODE RAĈUNA O BEZBEDNOSTI SLUŢBENIH LICA I
GOSTUJUĆE EKIPE. OVA OBAVEZA TRAJE OD TRENUTKA DOLASKA
SLUŢBENIH LICA I GOSTIJU U MESTO ODIGRAVANJA UTAKMICE I TRAJE
SVE DO BEZBEDNOG NAPUŠTANJA GOSTIJU I SLUŢBENIH LICA MESTA
ODIGRAVANJA UTAKMICE.
7. Radi poboljšanja discipline i regularnosti takmiĉenja IO FSPP doneo je Odluku
i o kaznama koje će plaćai sluţbena lica u sluĉaju neopravdanog nedolaska na
utakmice JBPF liga. Kazne su sledeće:
-
NEOPRAVDAN NEDOLAZAK SUDIJE NA UTAKMICU SENIORA
................................................................................................ 1.000,00
NEOPRAVDAN NEDOLAZAK SUDIJE NA UTAKMICU PODMLADKA
……………………………………………………………………… 700,00
NEOPRAVDANI NEDOLAZAK NA UTAKMICU DELEGATA
……………………………………………………………………… 1.000,00
Kašnjenja na utakmicu sudija i delegata tretiraće se kao nedolazak.
8. Klubovi se takoĊe podsećaju na obavezu poznavanja PFT FS SRBIJE, PFI,
DP FS SRBIJE i Propozicija takmiĉenja JBPF liga, jer će na taj naĉin pomoći i sebi
ali i Takmiĉarskom rukovodstvu u sprovodjenju takmiĉenja.
Nadamo se da su ova kratka podsećanja pomoći klubovima i da će
organizacija utakmica u jesenjem delu prvenstva kao i celokupno takmiĉenje proteći
bez problema u fer i sportskom nadmetanju.
9. SVI KLUBOVI JBPF LIGA OBAVEZNI SU PO ODLUCI IO FSPP I ODLUKA
FSS O MINIMUMU USLOVA O STRUĈNO-PEDAGOŠKOM RADU DA IMAJU BAR
1 (JEDNOG) STRUĈNOG TRENERA SA ODGOVARAJUĆOM LICENCOM KOJU
ZA JBPF LIGE IZDAJE UFT FSPP. KLUBOVI KOJI SE NE BUDU PRIDRŢAVALI
OVIH ODREDBI I ODLUKA RIZIKUJU DA BUDU PRVO NOVĈANO KAŢNJAVANI,
A U PONOVLJENIM SLUĈAJEVIMA OĈEKUJE IH I STROŢIJA KAZNA. LICENCA
ZA TRENERA JBPF LIGA IZNOSI 1.000,00 DIN. ZA TAKMIĈARSKU 2012/2013.
GODINU.
KLUBOVIMA SE UZ OVAJ BROJ „‟BILTENA‟‟ DOSTAVLJA I ODLUKA IO
FSPP KOJOM SE REGULIŠU TRENERSKA ZVANJA ZA VODJENJE KLUBOVA
PRVE I OBE DRUGE JBPF LIGE.
U ovom broju „‟Biltena‟‟ dostavlja se klubovima raspored jesenjeg dela
prvenstva u svim JBPF ligama za takmiĉarsku 2012/2013.sezonu.
Rukovodstvo takmiĉenja
FUDBALSKI SAVEZ PODRUĈJA
- IZVRŠNI ODBOR P A N Ĉ E V O
Na osnovu nadleţnosti i ovlašćenja predvidjenih ĉlanom 36. Statuta FSPP,
stvaranja uslova za normalan rad organa i Struĉne sluţbe u jesenjem delu prvenstva
podruĉnih fudbalskih liga, Izvršni odbor FSP Panĉevo na svojoj I Redovnoj Sednici
odrţanoj dana 29.06.2012.godine u sklopu opšteg Troškovnika donosi poseban
T
R
O
Š
K
O
V
N
I
K
FINANSIJSKIH OBAVEZA KLUBOVA UKLJUĈENIH U REDOVNO PRVENSTVO
TAKMIĈENJA JUŢNOBANATSKIH PODRUĈNIH FUDBALSKIH LIGA FSPP ZA
JESENJI DEO PRVENSTVA TAKMIĈARSKE 2012/2013. GODINE
Odredjuje se naknade klubovima za uĉešće u jesenjem deo prvenstva
podruĉnih fudbalskih liga u sledećim iznosima:
-
Za klubove u takmiĉenju PRVE JBPF LIGE
u iznosima od .............................................................. 18.000,00 din.
-
Za klubove u takmiĉenju DRUGE JBPF LIGE
grupa ''ZAPAD'' u iznosu od ........................................ 14.000,00 din.
-
Za klubove u takmiĉenju DRUGE JBPF LIGE
grupa ''ISTOK'' u iznosu od .........................................
14.000,00 din.
Navedene iznose klubovi mogu uplatiti
U d v e rate, ĉiji su rokovi:
- I rata zakljuĉno do 01.09.2012.god.
- II rata zakljuĉno do 15.10.2012.god.
9.000,00 (7.000,00) din.
9.000,00 (7.000,00) din.
4. Za klubove u takmiĉenju lige PIONIRA
4.000.00 din.
5. Za klubova u takmiĉenju lige KADETA
4.000.00 din.
Na osnovu predvidjenog Troškovinika obaveza klubova za uĉešće u takmiĉenju
podruĉnih fudbalskih liga u toku jesenjeg dela prvenstva takmiĉarske 2012/2013.god., svi
klubovi će dobiti pismena zaduţenja – fakture koja će im sluţiti kao pravdajući finansijski
dokument, a na osnovu koga će biti obavezni da u datim rokovima udovolje svojoj nespornoj
obavezi.
Ovaj Troškovnik stupa na snagu danom donošenja od strane IO FSPP i primenjivaće
se poĉev od 29.06.2012.god.
IZVRŠNI ODBOR FSPP
FUDBALSKI SAVEZ PODRUĈJA
- IZVRŠNI ODBOR P A N Ĉ E V O
Na I Sednici IO FSPP koja je odrţana dana 29.06.2012. godine, donete su sledeće
O D L U K E
O PUTNIM TROŠKOVIMA I NAKNADAMA ZA OBAVLJANJE
SLUŢBENIH DUŢNOSTI ZA 2012/2013.T.S.
Ĉlan 1.
Delegati i sudije i druga sluţbena lica na utakmicama podruĉnog stepena takmiĉenja
imaju pravo naplatiti troškove za obavljanje sluţbene duţnosti prema ovoj Odluci.
Ĉlan 2.
Klub domaćin Prve JBPF lige delegatu i sudijama za obavljanje svojih duţnosti
isplaćuje paušalni iznos od 12.000,00 (dvanaetshiljada) dinara. Od ovog paušalnog iznosa:
-
sudiji utakmice
prvom pom.sudije
drugom pom.sudije
delegatu utakmice
3.300,00 din.,
2.700,00 din.,
2.700,00 din.,
3.300,00 din.
Ĉlan 3.
Klub domaćin obe Druge JBPF lige delegatu i sudijama za obavljanje svojih duţnosti
isplaćuje paušalni iznos od 8.500,00 (osamhiljadapetstotine) dinara. Od ovog paušalnog
iznosa:
-
sudiji utakmice
prvom pom.sudije
drugom pom.sudije
delegatu utakmice
2.500,00 din.,
2.000,00 din.,
2.000,00 din.,
2.000,00 din.
Ĉlan 4.
Na utakmicama za KUP na nivou FSPP primenjuje se odluka o troškovima za
sluţbena lica kao na Prvoj JBPF ligi.
Ĉlan 5.
Klub domaćin Lige omladinaca delegatu i sudijama za obavljanje svojih duţnosti
isplaćuje paušalni iznos od 3.000,00 dinara. Od ovog paušalnog iznosa:
-
sudiji utakmice
prvom pom.sudije
drugom pom.sudije
delegatu utakmice
1.000,00 din.
650,00 din.
650,00 din.
700,00 din.
Ĉlan 6.
Naknada za obavljanje duţnosti sudije na ligi KADETA I PIONIRA FSPP (po
utakmici) pripada taksa u paušalnom iznosu od 1.000,00 dinara.
Ĉlan 7.
-Naknada za posmatraĉe sudjenja I JBPF lige iznosi 1.900,00 din. plus putni trošak u visini
cene javnog prevoza u oba pravca.
-Naknada za posmatraĉe obe II JBPF lige iznosi 1.500,00 din. plus putni trošak u visini cene
javnog prevoza u oba pravca.
-Ĉasovi struĉnog rada odredjuje se u visini od 250,00 din. po 1 ĉasu.
-Sastavljanje testova odredjuje se visina od po 25,00 din. po pojedinaĉnom pitanju.
-Umoţavanje testova odredjuje se u visini od 25,00 din. po testu.
-Kontrola na utakmici na zahtev kluba (uplata 48 sati pre odigravanja utakmice)
iznosi
5.000.00 din.
-Otvaranje dokumentacije fudbalskih sudija iznosi 3.000,00 din. (15 x 200,00 din.).
-Lekarski pregled u Sportskom dispanzeru Panĉevo:
-Polaganje za II kategoriju i I kategoriju
-Polaganje za III kategoriju
-Polaganje za privremenog sudiju
-Periodiĉna provera sudija Prve JBPF lige
‘’
‘’
‘’
Druge JBPF lige
1.700.00 din.
1.200.00 din.
800.00 din.
1.200.00 din.
800.00 din.
NAPOMENA: U cenu pregleda nije uraĉunat oĉni pregled i laboratorija i cena vaţi
samo za organizovan lekarski pregled.
Ĉlan 8.
U sluĉajevima neodiravanja utakmice sudijama pripada pušalni iznos od 800,00 din.
Ovo se odnosi na sve utakmice seniora I i obe II JBPF lige kao i na utakmice mladjih
selekcija.
Ĉlan 9.
Sudija je OBAVEZAN da od svoje takse i takse pomoćnika sudija na utakmica Prve
JBPF lige uplati 1.200.00 din. (svaki sudija po 400,00 din.) na raĉun FSPP.
Delegat Prve JBPF lige duţan je da od svog paušalnog iznosa na raĉun FSPP uplati
iznos od 300,00 din.
Sudija je OBAVEZAN da od svoje takse i takse pomoćnika sudija na utakmica Drugih
JBPF liga uplati iznod od 900.00 din. (svaki sudija po 300,00 din.) na raĉun FSPP.
Delegati Drugih JBPF liga duţani su da od svog paušalnog iznosa na raĉun FSPP
uplati iznos od 300,00 din.
Obavezujući iznos sve sudije i delegati JBPF liga uplaćuju u korist FSP Panĉevo na
raĉun broj: 200-2281970101001-88, PIB 101863254, a dokaz – priznanicu o izvršenoj uplati
dostavljaju OBAVEZNO uz sudijski tj. delegatski izveštaj sa utakmice.
Ĉlan 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se u takmiĉarskoj
2012/2013. godini.
PREDSEDNIK FSP PANĈEVO
Santraĉ Dejan s.r.
FUDBALSKI SAVEZ PODRUĈJA
- IZVRŠNI ODBOR P A N Ĉ E V O
U svrhu sprovodjenja potrebnih priprema za poĉetak prvenstvenih takmiĉenja
u JUŢNOBANATSKIM PODRUĈNIM FUDBALSKIM LIGAMA, za JESENJI DEO
SEZONE 2012/2013, a u dogovoru sa Komesarom za takmiĉenje, kao i na osnovu
Odluka FS Vojvodine, Izvršni odbor FSPP je na svojoj I Redovnoj Sednici odrţanoj
dana 29.06.2012.god.doneo
ODLUKU O KALENDARU TAKMIĈENJA
U SVIM JUŢNOBANATSKIM PODRUĈNIM FUDBALSKIM LIGAMA U JESENJEM
DELU TAKMIĈARSKE 2012/2013. SEZONE
I
Takmiĉenja u jesenjem delu takmiĉarske 2012/2013. sezone u Prvoj i DrugOJ
JBPF ligi grupa ’’Istok’’ poĉinje 19.08.2012.god. i završava se 25.11.2012.god.
Utakmice u Juţnobanatskim podruĉnim fudbalskim ligama igraju se nedeljom
prema sledećem rasporedu:
KO L O
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
D A T U M
19.08.2012.
26.08.2012.
02.09.2012.
09.09.2012.
16.09.2012.
23.09.2012.
30.09.2012.
07.10.2012.
14.10.2012.
21.10.2012.
28.10.2012.
04.11.2012.
11.11.2012.
18.11.2012.
25.11.2012.
V R E M E
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00
16.00
15.30
15.30
15.30
14.00
14.00
14.00
13.30
13.30
II
Takmiĉenja u jesenjem delu takmiĉarske 2012/2013. sezone u Drugoj JBPF
lige grupa ’’Istok’’ poĉinje 19.08.2012.god. i završava se 25.11.2012.god. uz dva
vanredna kola i to 29.08. i 19.09.2012.god. (sreda).
Utakmice u Juţnobanatskim podruĉnim fudbalskim ligama igraju se nedeljom
prema sledećem rasporedu:
KO L O
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
D A T U M
19.08.2012.
26.08.2012.
29.08.2012. (SREDA)
02.09.2012.
09.09.2012.
16.09.2012.
19.09.2012. (SREDA)
23.09.2012.
30.09.2012.
07.10.2012.
14.10.2012.
21.10.2012.
28.10.2012.
04.11.2012.
11.11.2012.
18.11.2012.
25.11.2012.
V R E M E
17.00
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00
16.00
16.00
15.30
15.30
15.30
14.00
14.00
14.00
13.30
13.30
II
Fudbalski savezi opština uskladiće Kalendare takmiĉenja – vreme poĉetka i
završetka prvenstva u MeĊuopštinskim fudbalskim ligama sa ovom Odlukom.
Takmiĉenje za Fudbaslki KUP Srbije za 2013. godinu na teritoriji Fudbalskih
saveza opština završiti do 30.09.2012.god.
Takmiĉenje za Fudbaslki KUP Srbije za 2013. godinu na teritoriji Fudbalskih
saveza podruĉja Panĉevo odrţaće se u mesecu oktobru odigravanjem pretkola i
prvog kola.
Takmiĉenja u jesenjem delu takmiĉarske 2012/2013. sezone u ligama mladjih
kategorija FSPP zapoĉeće i završiće se u zavisnosti od broja prijavljenih klubova u
takmiĉenju.
III
O sprovodjenju ove Odluke staraće se nadleţni takmiĉarski organi u
Fudbalskom savezu podruĉja Panĉevo i Fudbalskim savezima opština.
IV
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se u jesenjem delu
takmiĉarske 2012/2013. sezone.
IZVRŠNI ODBOR FSP PANĈEVO
FUDBALSKI SAVEZ PODRUĈJA
PANĈEVO
SPISAK KLUBOVA U TAKMIĈENJU PRVE JBPF LIGE
ZA TAKMIĈARSKU 2012/2013. T.S.
R.B.
IME I MESTO KLUBA
BOJA KLUBA
TAKMI. BROJ
CRVENA
16
CRNO - BELA
3
CRVENA
1
NARANDŢASTA
5
1.
FK''BORAC'' SAKULE
2.
FK’’B A K’’ BELA CRKVA
3.
FK''POLET'' IZBIŠTE
4.
FK''SLOGA'' PLANDIŠTE
5.
FK''MLADOST'' OMOLJICA
PLAVO - BELA
7
6.
FK''PARTIZAN'' GAJ
CRNO - BELA
2
7.
FK''JUGOSLAVIJA'' JABUKA
PLAVO - BELA
9
8.
FK''RADNIĈKI'' BARANDA
CRNA
(CRVENO-PLAVA)
4
9.
OFK''VRŠAC-UNITED'' VRŠAC
CRVENO - BELA
12
10.
FK''VULTURUL'' GREBENAC
ŢUTO - PLAVA
6
11.
FK''TEMPO'' SEFKERIN
CRVENO - BELA
11
12.
FK''SLOGA'' B.N.SELO
PLAVO-BELA
15
13.
FK''SLAVIJA'' KOVAĈICA
PLAVA
14
14.
FK''BUDUĆNOST''
BAN. BRESTOVAC
PLAVA
10
15.
FK''DOBRICA'' DOBRICA
PLAVA
8
16.
FK''VOJVODINA'' CREPAJA
PLAVO-BELA
13
FUDBALSKI SAVEZ PODRUĈJA PANĈEVO
-KOMESAR ZA TAKMIĈENJEDana, avgust 2012. god.
Na osnovu Kalendara takmiĉenja, koji je usvojio IO FSPP jesenji deo
prvenstva u PRVOJ JUŢNOBANATSKOJ PODRUĈNOJ FUDBALSKOJ LIGI za
takmiĉarsku 2012/2013 godinu, zapoćeće dana 19. avgusta 2012. godine i
okonĉaće se dana 25. novembra 2012. god. Na osnovu toga donosim sledeći:
RASPORED JESENjEG DELA PRVENSTVA
PRVE JBPF LIGE ZA TAKMIĈARSKU 2012/2013. GODINU:
POSEBNA NAPOMENA: Fk‟‟B.A.K‟‟ Bela Crkva , i Fk „SLOGA“ Plasndište,
SVOJE UTAKMICE KAO DOMAĆINI IGRAJU SUBOTOM.(*).
I kolo: 19.08. 2012.g. u 17;00 ĉas.
II kolo: 26.08.2012. g. u 17;00 ĉas.
IZBIŠTE: Polet-Borac (Sakule)
G A J: Partizan-Sloga (B.N.Selo)
BELA CRKVA*: BAK-Slavija
BARANDA: Radniĉki-Vojvodina
PLANDIŠTE*: Sloga-Vršac junajted
GREBENAC: Vulturul-Tempo
OMOLjICA: Mladost-Budućnost (BB)
DOBRICA*: Dobrica-Jugoslavija (subota)
SAKULE: Borac-Jugoslavija
B.BRESTOVAC: Budućnost-Dobrica
SEFKERIN: Tempo-Mladost (O)
VRŠAC: Vršac junajted-Vulturul
CREPAJA: Vojvodina-Sloga (Pland)
KOVAĈICA: Slavija-Radniĉki (Baran)
B.N.SELO: Sloga-BAK
IZBIŠTE: Polet-Partizan (Gaj)
III kolo: 02.09.2012 u 17;00 ĉas.
IV kolo: 09.09. 2012. g.u 16;30 ĉas.
G A J: Partizan-Borac (Sakule)
BELA CRKVA*: BAK-Polet (Izbište)
BARANDA: Radniĉki-Sloga (BNS)
PLANDIŠTE*: Sloga-Slavija
GREBENAC: Vulturul-Vojvodina
OMOLjICA: Mladost-Vršac junajted
DOBRICA: Dobrica-Tempo
JABUKA: Jugoslavija-Budućnost (BB)
SAKULE: Borac-Budućnost (BB)
SEFKERIN: Tempo-Jugoslavija
VRŠAC: Vršac junajted-Dobrica
CREPAJA: Vojvodina-Mladost (Om.)
KOVAĈICA: Slavija-Vulturul
B. N.SELO: Sloga-Sloga (Plandište)
IZBIŠTE: Polet-Radniĉki (Baranda)
G A J: Partizan-BAK
V kolo: 16.09.2012. god.u 16;00 ĉas.
VI kolo: 23.09.2012. g. u 16;00 ĉas.
BELA CRKVA*: BAK-Borac (Sakule)
BARANDA: Radniĉki-Partizan (Gaj)
PLANDIŠTE*: Sloga-Polet
GREBENAC: Vulturul-Sloga (BNS)
OMOLjICA: Mladost-Slavija
DOBRICA: Dobrica-Vojvodina
JABUKA: Jugoslavija-Vršac junajted
B.BRESTOVAC: Budućnost-Tempo
SAKULE: Borac-Tempo
VRŠAC: Vršac United-Budućnost BB
CREPAJA: Vojvodina-Jugoslavija
KOVAĈICA: Slavija-Dobrica
B.N.SELO: Sloga-Mladost (Omoljica)
IZBIŠTE: Polet-Vulturul
G A J: Partizan-Sloga (Plandište)
BELA CRKVA*: BAK-Radniĉki (Bar.)
VII kolo: 30.09.2012. u 16;00 ĉas.
VIII kolo: 07.10.2012. u 15;30 ĉas.
BARANDA: RadniĉkiBorac (Sakule)
PLANDIŠTE*: Sloga-BAK
GREBENAC: Vulturul-Partizan (G)
OMOLjICA: Mladost-Polet
DOBRICA: Dobrica-Sloga (BNS)
JABUKA: Jugoslavija-Slavija
B.BRESTOVAC: Budućnost-Vojvodina
SEFKERIN: Tempo-Vršac junajted
SAKULE: Borac-Vršac junajted
CREPAJA: Vojvodina.Tempo
KOVAĈICA: Slavija-Budućnost (BB)
B.N.SELO: Sloga-Jugoslavija
IZBIŠTE: Polet-Dobrica
G A J: Partizan-Mladost (Omolj)
BELA CRKVA*: BAK-Vulturul
BARANDA: Radniĉki-Sloga (Pland)
IX kolo: 14.10.2012. u 15;30 ĉas.
X kolo: 21.10.2012. u 15;30 ĉas.
PLANDIŠTE*: Sloga-Borac (Sakule)
GREBENAC: Vulturul-Radniĉki (B)
OMOLjICA: Mladost-BAK
DOBRICA: Dobrica-Partizan (Gaj)
JABUKA: Jugoslavija-Polet
B.BRESTOVAC: Budućnost- Sloga (BNS)
SEFKERIN: Tempo-Slavija
VRŠAC: Vršac junajted-Vojvodina
SAKULE: Borac-Vojvodina
KOVAĈICA: Slavija-Vršac junajted
B.N.SELO: Sloga-Tempo
IZBIŠTE: Polet-Budućnost (BB)
G A J: Partizan-Jugoslavija
BELA CRKVA*: BAK-Dobrica
BARANDA: Radniĉki-Mladost (Om)
PLANDIŠTE*: Sloga-Vulturul
XI kolo: 28.10.2012. g. u 14;00 ĉas.
XII kolo: 04.11.2012. g. u 14;00 ĉas
GREBENAC: Vulturul-Borac (Sakule)
OMOLjICA: Mladost-Sloga (Pland)
DOBRICA: Dobrica-Radniĉki (Bar)
JABUKA: Jugoslavija-BAK
B.BRESTOVAC: Budućnost-Partizan
SEFKERIN: Tempo-Polet
VRŠAC: Vršac junajted-Sloga (BNS)
CREPAJA: Vojvodina-Slavija
SAKULE: Borac-Slavija
B.N.SELO: Sloga-Vojvodina
IZBIŠTE: Polet-Vršac junajted
G A J: Partizan-Tempo
B.CRKVA*: BAK-Budućnost (BB)
BARANDA: Radniĉki-Jugoslavija
PLANDIŠTE*: Sloga-Dobrica
GREBENAC: Vulturul-Mladost (Om.)
XIII kolo: 11.11.2012. g. u 14;00 ĉas.
XIV kolo: 18.11.2012. u 13;30 ĉas.
OMOLjICA: Mladost-Borac (Sakule)
DOBRICA: Dobrica-Vulturul
JABUKA: Jugoslavija-Sloga (Pl)
B.BRESTOVAC: Budućnost-Radniĉki (B)
SEFKERIN: Tempo-BAK
VRŠAC: Vršac junajted-Partizan (G)
CREPAJA: Vojvodina-Polet
KOVAĈICA: Slavija-Sloga (BNS)
SAKULE: Borac-Sloga (BNS)
IZBIŠTE: Polet-Slavija
G A J: Partizan-Vojvodina
BELA CRKVA*: BAK-Vršac junajted
BARANDA: Radniĉki-Tempo
PLANDIŠTE*: Sloga-Budućnost BB
GREBENAC: Vulturul-Jugoslavija
OMOLjICA: Mladost-Dobrica
XV kolo: 25.11.2012. u 13;30 ĉas.
DOBRICA: Dopbrica-Borac (Sak)
JABUKA: Jugoslavija-Mladost (Om)
B.BRESTOVAC: Budućnost-Vulturul
SEFKERIN: Tempo-Sloga (Pland)
VRŠAC: Vršac junajrted-Radniĉki (B)
CREPAJA: Vojvodina-BAK
KOVAĈICA: Slavija-Partizan (Gaj)
B.N.SELO: Sloga-Polet
Komesar za takmiĉenje Prve JBPF lige: BOGDANOV ZORAN s.r.
FUDBALSKI SAVEZ PODRUĈJA
PANĈEVO
SPISAK KLUBOVA U TAKMIĈENJU DRUGE JBPF LIGE GRUPA ''ZAPAD''
ZA TAKMIĈARSKU 2012/2013. T.S.
R.B.
IME I MESTO KLUBA
BOJA KLUBA
TAKMI. BROJ
CRVENO - BELA
7
1.
FK’’SPARTAK’’ DEBELJAĈA
2.
FK''B.S.K.'' BAVANIŠTE
BELO-PLAVA
16
3.
FK''JEDINSTVO-STEVIĆ''
KAĈAREVO
BELO - ŢUTA
18
4.
FK''UNIREA'' UZDIN
ŢUTA
9
5.
FK''GLOGONJ'' GLOGONJ
BELA
1
6.
FK''ŢELEZNIĈAR'' PANĈEVO
BELO-PLAVA
5
7.
FK''OMLADINAC'' DELIBLATO
PLAVO - BELA
3
8.
FK''BORAC'' PLOĈICA
PLAVA
13
9.
FK''PL.DUNAV'' SKORENOVAC
PLAVO - BELA
4
10.
FK’’STRELA’’ IVANOVO
PLAVO - BELA
15
11.
FK''MLADOST'' VOJLOVICA
CRVENA
6
12.
FK''DOLOVO'' DOLOVO
PLAVA
11
13.
FK''PROLETER'' MRAMORAK
PLAVA
2
14.
FK''POBEDA'' SAMOŠ
ZELENO - PLAVA
12
15.
FK''OMLADINAC'' OPOVO
PLAVO - BELA
14
16.
FK’’STARI TAMIŠ’’ PANĈEVO
PLAVA
17
17.
FK’’PANĈEVO’’ PANĈEVO
BELO-CRVENA
8
18.
FK’’POLET’’ IDVOR
PLAVO-BELA
10
Na osnovu Kalendara takmiĉenja, koji je usvojio IO FSPP jesenji deo
prvenstva u DRUGOJ JUŢNOBANATSKOJ PODRUĈNOJ FUDBALSKOJ LIGI
grupa ,,ZAPAD'', za takmiĉarsku 2012/2013. godinu, zapoćeće dana 19. avgusta
2012. godine i okonćaće se dana 25. novembra 2012. godine, uz dva vanredna
kola SREDOM i to: III kolo 29.08. i VIII kolo 19.09.2012. godine. Na osnovu toga
donosim sledeći:
RASPORED JESENjEG DELA PRVENSTVA DRUGE
JBPF LIGE GRUPA ''ZAPAD'' ZA TAKMIĈARSKU 2012/2013. GODINU:
Fk ,,GLOGONj'' Glogonj, Fk „JEDINSTVO-STEVIĆ“ Kaĉarevo i fk „PANĈEVO“
(Panĉevo) svoje utakmice kao domaćini igraju SUBOTOM(*).
I kolo: 19.08.2012. god. u 17;00 ĉas.
II kolo: 26.08. 2012. god u 14;30 ĉ.
GLOGONj*: Glogonj-JedinstvoStević
MRAMORAK: Proleter-Stari Tamiš
DELIBLATO: Omladinac-B.S.K.
SKORENOVAC: Pl.Dunav-Strela
PANĈEVO: Ţelezniĉar-Omladinac (Op)
VOJLOVICA: Mladost-Borac (Ploĉica)
DEBELjAĈA: Spartak-Pobeda
PANĈEVO*: Panĉevo-Dolovo
UZDIN: Unirea-Polet (Idvor)
KAĈAREVO*: JedinstvoSt-Polet (Id)
DOLOVO: Dolovo-Unirea
SAMOŠ: Pobeda-Panĉevo
PLOĈICA: Borac-Spartak
OPOVO: Omladinac-Mladost (Vojl.)
IVANOVO: Strela-Ţelezniĉar
BAVANIŠTE: B.S.K.-Pl. Dunav
ST. TAMIŠ: St.Tamiš-Omladinac (D)
GLOGONj: Glogonj-Proleter
III kolo: SREDA 29.08. 2012. g u 17;00 ĉ.
IVkolo: 02.09. 2012. g. u 15;00 ĉas.
MRAMORAK: Proleter-JedinstvoStević
DELIBLATO: OmladinacGlogonj
SKORENOVAC: Pl.Dunav-St.Tamiš
PANĈEVO: Ţelezniĉar-B.S.K
VOJLOVICA: Mladost-Strela
DEBELjAĈA: Spartak-Omladinac (Op)
PANĈEVO*: Panĉevo-Borac (Ploĉ)
UZDIN: Unirea-Pobeda
IDVOR: Polet-Dolovo
KAĈAREVO*: JedinstvoST-Dolovo
SAMOŠ: Polet-Polet (Idvor)
PLOĈICA: Borac-Unirea
OPOVO: Omladinac-Panĉevo
IVANOVO: Strela-Spartak
BAVANIŠTE: B.S.K.-Mladost (Vojl)
STARI TAMIŠ: St.Tamiš-Ţelezniĉar
GLOGONj*: Glogonj-Pl.Dunav
MRAMORAK:Proleter-Omladinac (D)
V kolo: 09.09. 2012. god. u 16;30 ĉas.
VI kolo: 16.09. 2012.god. u 16;30 ĉ.
DELIBLATO: Omladinac-JedinstvoStević
SKORENOVAC: Pl.Dunav-Proleter
PANĈEVO: Ţelezniĉar-Glogonj
VOJLOVICA: Mladost-Stari Tamiš
DEBELjAĈA: Spartak-B.S.K.
PANĈEVO*: Panĉevo-Strela
UZDIN: Unirea-Omladinac (Opovo)
IDVOR: Polet-Borac (Ploĉica)
DOLOVO: Dolovo-Pobeda (Samoš)
KAĈAREVO:JedinstvoStević-Pobeda
PLOĈICA: Borac-Dolovo
OPOVO: Omladinac-Polet (Idvor)
IVANOVO: Strela-Unirea
BAVANIŠTE: B.S.K.-Panĉevo
STARI TAMIŠ: St.Tamiš-Spartak
GLOGONj*: Glogonj-Mladost (Vojl)
MRAMORAK: Proleter-Ţelezniĉar
DELIBLATO: Omladinac-Plavi Dunav
VII kolo: SREDA 19.09.2012. g u 16;00 ĉ.
VIII kolo: 23.09. 2012.g u 16;00 ĉas.
SKORENOVAC: Pl.Dunav-JedinstvoStević
PANĈEVO: Ţelezniĉar-omladinac (Del)
VOJLOVICA: Mladost-Proleter
DEBELjAĈA: Spartak-Glogonj
PANĈEVO*: Panĉevo-Stari Tamiš.
UZDIN: Unirea-B.S.K.
IDVOR: Polet-Strela
DOLOVO: Dolovo-Omladinact (Opovo)
SAMOŠ: Pobeda-Borac (Ploĉ)
KAĈAREVO*: JedinstvoSt-Borac (Pl)
OPOVO: Omladinac-Pobeda
IVANOVO: Strela-Dolovo
BAVANIŠTE*: B.S.K.-Polet
STARI TAMIŠ: St.Tamiš-Unirea
GLOGONj*: Glogonj-Panĉevo
MRAMORAK: Proleter-Spartak
DELIBLATO: Omladinac-Mladost
SKORENOVAC: Pl.Dunav-Ţelezniĉar
IX kolo: 30.09.2012. god. u 16;00 ĉas.
X kolo: 07.10. 2012. g u 15;30 ĉas.
PANĈEVO: Ţelezniĉar-JedinstvoStević
VOJLOVICA: Mladost-Plavi Dunav
DEBELjAĈA: Spartak-Omladinac (Del)
PANĈEVO*: Panĉevo-Proleter
UZDIN: Unirea-Glogonj
IDVOR: Polet-Stari Tamiš
DOLOVO: Dolovo-B.S.K.
SAMOŠ: Pobeda-Strela
PLOĈICA: Borac-Omladinac (Opovo)
KAĈAREVO: Jedinstvo-Omladinac O
IVANOVO: Strela-MBorac (Pl)
BAVANIŠTE: B.S.K.-Pobeda
STARI TAMIŠ: St.Tamiš-Dolovo
GLOGONj*: Glogonj-Polet (Idvor)
MRAMORAK: Proleter-Unirea
DELIBLATO: Omladinac-Panĉevo
SKORENOVAC: Pl.Dunav- Spartak
PANĈEVO: Ţelezniĉar-Mladost (Vojl)
XI kolo: 14.10. 2012.g u 15;30 ĉas.
XII kolo: 21.10.2012.g u 15;30 ĉas.
VOJLOVICA: Mladost-JedinstvoStević
DEBELjAĈA: Spartak-Ţelezniĉar
PANĈEVO*: Panĉevo-Plavi Dunav
UZDIN: Unirea-Omladinac (Delib)
IDVOR: Polet-Proleter
DOLOVO: Dolovo-Glogonj
SAMOŠ: Pobeda-Stari Tamiš
PLOĈICA: Borac-B.S.K.
OPOVO: Omladinac-Strela
KAĈAREVO*: JedinstvoStević-Strela
BAVANIŠTE: B.S.K.-Omladinac (O.)
ST.TAMIŠ: Stari Tamiš-Borac (Pl)
GLOGONj*: Glogonj-Pobeda
MRAMORAK: Proleter-Dolovo
DELIBLATO: Omladinac-Polet (Id.)
SKORENOVAC: Plavi Dunav-Unirea
PANĈEVO: Ţelezniĉar-Panĉevo
VOJLOVICA: Mladost-Spartak
XIII kolo: 28.10. 2012.g u 14;00 ĉas
XIV kolo: 04.11. 2012.g u 14;00 ĉas
DEBELjAĈA: Spartak-JedinstvoStević
PANĈEVO*: Panĉevo-Mladost (Vojl)
UZDIN: Unirea-Ţelezniĉar
IDVOR: Polet-Plavi Dunav
DOLOVO: Dolovo-Omladinac (Del)
SAMOŠ: Pobeda-Proleter
PLOĈICA: Borac-Glogonj
OPOVO: Omladinac-Stari Tamiš
IVANOVO: Strela-B.S.K.
KAĈAREVO: JedinstvoStević-B.S.K.
STARI TAMIŠ: St.Tamiš-Ţelezniĉar
GLOGONj*: Glogonj-Omladinac (O)
MRAMORAK: Proleter-Borac (Plo.)
DELIBLATO: Omladinac-Pobeda
SKORENOVAC: Plavi Dunav-Dolovo
PANĈEVO: Ţelezniĉar-Polet (Idvor)
VOJLOVICA: Mladost - Unirea
DEBELjAĈA: Spartak-Panĉevo
XVkolo: 11.11. 2012.g u 14;00 ĉas.
PANĈEVO*: Panĉevo-JedinstvoStević
UZDIN: Unirea-Spartak
IDVOR: Polet-Mladost (Vojlov)
DOLOVO: Dolovo-Ţelezniĉar
SAMOŠ: Pobeda-Plavi Dunav
PLOĈICA: Borac—Omladinac (Del)
OPOVO: Omladinac-Proleter
IVANOVO: Strela-Glogonj
BAVANIŠTE: B.S.K.-Stari Tamiš
XVI kolo: 18.11.2012. god. U 13;30 ĉ.
KAĈAREVO*:Jedin.Stević-St.Tamiš
GLOGONj*: Glogonj-B.S.K
MRAMORAK: Proleter-Strela
DELIBLATO:Omladinac-Omladinac
SKORENOVAC: Plavi Dunav-Borac
PANĈEVO: Ţelezniĉar-Pobeda
VOJLOVICA: Mladost-Dolovo
DEBELjAĈA: Spartak-Polet (Idvor)
PANĈEVO*: Panĉevo-Unirea
XVII kolo: 25.11.2012. god. U 13;30 ĉas:
UZDIN: Unirea-Jedinstvo Stević
IDVOR: Polet-Panĉevo
DOLOVO: Dolovo-Spartak
SAMOŠ: Pobeda-Mladost (Vojlovica)
PLOĈICA: Borac-Ţelezniĉar
OPOVO: Omladinac-Plavi Dunav
IVANOVO: Strela-Omladinac (Del)
BAVANIŠTE: B.S.K.-Proleter
STARI TAMIŠ: Stari Tamiš-Glogonj
Komesar za takmiĉenje Druge JBPF lige “ZAPAD”: Cicka Jano s.r.
FUDBALSKI SAVEZ PODRUĈJA
PANĈEVO
SPISAK KLUBOVA U TAKMIĈENJU DRUGE JBPF LIGE GRUPA ''ISTOK''
ZA TAKMIĈARSKU 2012/2013. T.S.
R.B.
IME I MESTO KLUBA
1.
FK''PARTIZAN'' ULJMA
2.
FK’’BUDUĆNOST’’ ALIBUNAR
3.
FK''RATAR'' KRUŠĈICA
4.
FK''DUNAV'' BAN.PALANKA
5.
FK''CR.ZVEZDA'' PAVLIŠ
6.
FK''BORAC'' VEL. SREDIŠTE
BOJA KLUBA
TAKMI. BROJ
CRNO - BELA
11
CRVENO - BELA
4
CRVENA
3
BELA
6
CRVENO - BELA
1
PLAVO - BELA
9
2
7.
FK’’ŠEVAC’’ KUSIĆ
CRNONARANDŢASTA
8.
FK''POTPORANJ'' POTPORANJ
CRVENO - BELA
12
9.
FK''JEDINSTVO'' VLAJKOVAC
CRVENA
5
10.
FK''HAJDUK'' ŠUŠARA
CRVENA
16
11.
FK’’KARAŠ’’ KUŠTILJ
ŢUTA
7
12.
FK''HAJDUĈICA'' HAJDUĈICA
ŢUTO - CRNA
8
13.
FK''BORAC'' VRAĈEV GAJ
PLAVO - BELA
14
14.
FK’’VINOGRADAR’’ GUDURICA
ZELENO – BELA
10
15.
FK’’VIITORUL’’ STRAŢA
CRVENA
15
16.
FK’’KARAŠ’’ JESENOVO
CRVENO - BELA
13
Na osnovu Kalendara takmiĉenja, koji je usvojio IO FSPP jesenji deo
prvenstva u DRUGOJ JUŢNOBANATSKOJ PODRUĈNOJ FUDBALSKOJ LIGI
grupa ,,ISTOK'', za takmiĉarsku 2012/2013 godinu, zapoćeće dana 19. avgusta
2012. godine i okonćaće se dana 25. novembra 2012. godine, Na osnovu toga
donosim sledeći:
RASPORED JESENjEG DELA PRVENSTVA DRUGE
JBPF LIGE GRUPA ''ISTOK'' ZA TAKMIĈARSKU 2012/2013. GODINU:
I kolo: 19.08. 2012. god. u 17;00 ĉas.
II kolo: 26.08. 2012. god. u 17;00 ĉ.
PAVLIŠ: C.zvezda-Hajduk
KUSIĆ: Ševac-Viitorul
KRUŠĈICA: Ratar-Borac (V.Gaj)
ALIBUNAR: Budućnost-Karaš (Jas)
VLAJKOVAC: Jedinstvo-Potpotoranj
BAN.PALANKA: Dunav-Partizan (U)
KUŠTILj: Karaš-Vinogradar
HAJDĈICA: Hajduĉica-Borac (VS)
ŠUŠARA: Hajduk-Borac (V.S.)
GUDURICA: Vinogradar-Hajduĉica
ULjMA: Partizan-Karaš (Kuštilj)
POTPORANj: Potporanj- Dunav
JASENOVO: Karaš -Jedinstvo (Vl.)
VRAĈEV GAJ: Borac-Budućnost (A)
STRAŢA: Viitorul-Ratar
PAVLIŠ: C.zvezda-Ševac
III kolo: 02.09. 2012. god. u 17;00 ĉas.
IV kolo: 09.09. 2012.god. u 16;30 ĉ.
KUSIĆ: Ševac-Hajduk
KRUŠĈICA: Ratar-C.zvezda
ALIBUNAR: Budućnost-Viitorul
VLAJKOVAC: Jedinstvo-Borac (V.Gaj)
BAN.PALANKA: Dunav-Karaš (Jasen)
KUŠTILj: Karaš-Potporanj
HAJDUĈICA: Hajduĉica-Partizan (U)
V.SREDIŠTE: Borac-Vinogradar
ŠUŠARA: Hajduk-Vinogradar
ULjMA: Partizan-Borac (VS)
POTPORANj: Potporanj-Hajduĉica
JASENOVO: Karaš-Karaš (Kuštilj)
VRAĈEV GAJ: Borac-Dunav
STRAŢA: Viitorul-Jedinstvo (Vlajk)
PAVLIŠ: c.zvezda-Budućbnost (A)
KUSIĆ: Ševac-Ratar
V kolo: 16.09.2012.g u 16;30 ĉas.
VI kolo: 23.09.2012. g u 16;00 ĉas.
KRUŠĈICA: Ratar-Hajduk
ALIBUNAR: Budućnost-Ševac
VLAJKOVAC: Jedinstvo-C.zvezda
BAN.PALANKA: Dunav-Viitorul
KUŠTILj: Karaš-Borac (V.Gaj)
HAJDUĈICA: Hajduĉica-Karaš (Jas)
VEL.SREDIŠTE: Borac-Potporanj
GUDURICA: Vinogradar-Partizan (U)
ŠUŠARA: Hajduk-Partizan (U)
POTPORANj: Potporanj-Vinogradar
JASENOVO: Karaš-Borac (VS)
VRAĈEV GAJ: Borac-Hajduĉica
STRAŢA: Viitorul-Karaš (Kuštilj)
PAVLIŠ: C.zvezda-Dunav
KUSIĆ: Ševac-Jedinstvo (V)
KRUŠĈICA Ratar-Budućnost (A)
VII kolo: 30.09.2012. g u 16;00 ĉas.
VIII kolo: 07.10.2012. g u 15;30 ĉas.
ALIBUNAR: Budućnost-Hajduk
VLAJKOVAC: Jedinstvo-Ratar
BAN.PALANKA: Dunav-Ševac
KUŠTILj*: Karaš-C.zvezda
HAJDUĈICA: Hajduĉica-Viitorul
VEL.SREDIŠTE: Borac-Borac (V.Gaj)
GUDURICA: Vinogradar-Karaš (Jas)
ULjMA*: Partizan-Potporanj
ŠUŠARA: Hajduk-Potporanj
JASENOVO: Karaš-Partizan (Uljma)
VRAĈEV GAJ: Borac-Vinogradar
STRAŢA: Viitorul-Borac (VS)
PAVLIŠ: C.zvezda-Hajduĉica
KUSIĆ: Ševac-Karaš (Kuštilj)
KRUŠĈICA: Ratar-Dunav
ALIBUNAR: Budućnost-Jedinstvo
IX kolo: 14.10.2012. g. u 15;30 ĉas.
X kolo: 21.10.2012. g u 15;30 ĉas.
VLAJKOVAC: Jedinstvo-Hajduk
BAN.PALANKA: Dunav-Budućnost
KUŠTILj*: Karaš-ratar
HAJDUĈICA: Hajduĉica.Ševac
VEL.SREDIŠTE: Borac-C.zvezda
GUDURICA: Vinogradar-Viitorul
ULjMA*: Partizan-Borac (V.Gaj)
POTPORANj: Potporanj-Karaš (Jas)
ŠUŠARA: Hajduk-Karaš (Jasen)
VRAĈEV GAJ: Borac-Potporanj
STRAŢA: Viitorul-Partizan (Uljma)
PAVLIŠ: C.zvezda-Vinogradar
KUSIĆ: Ševac-Borac (VS)
KRUŠĈICA: Ratar-Hajduĉica
ALIBUNAR: Budućnost-Karaš (Kuš.)
VLAJKOVAC: Jedinstvo-Dunav
XI kolo: 28.10.2012. g u 14;00 ĉas.
XII kolo: 04.11. 2012. g. u 14;00 ĉ.
BAN.PALANKA: Dunav-Hajduk
KUŠTILj*: Karaš-Jedinstvo
HAJDUĈICA: Hajduĉica-Budućnost
VEL.SREDIŠTE: Borac-Ratar
GUDURICA: Vinogradar-Ševac
ULjMA*: Partizan-C.zvezda
POTPORANj: Potporanj-Viitorul
JASENOVO: Karaš-Borac (V.Gaj)
ŠUŠARA: Hajduk-borac (V.Gaj)
STRAŢA: Viitorul-Karaš (Jasenovo)
PAVLIŠ: C.zvezda-Potporanj
KUSIĆ: Ševac-Partizan (Uljma)
KRUŠĈICA: Ratar-Vinogradar
ALIBUNAR: Budućnost-Borac (VS)
VLAJKOVAC: Jedinstvo-Hajduĉica
BAN.PALANKA: Dunav-Karaš (Kušt)
XIII kolo: 11.11. 2012.g u 14;00 ĉas.
XIV kolo: 18.11. 2012. g. u 13;30 ĉ.
KUŠTILj*: Karaš-Hajduk
HAJDUĈICA: Hajduĉica.Dunav
VEL.SREDIŠTE: Borac-Jedinstvo
GUDUIRICA: Vinogradar-Budućnost (A)
ULjMA*: Partizan-Ratar
POTPORANj: Potporanj-Ševac
JASENOVO: Karaš-C.zvezda
VRAĈEV GAJ: Borac-Viitorul
ŠUŠARA: Hajduk-Viitorul
PAVLIŠ: C.zvezda-Borac (V.Gaj)
KUSIĆ: Ševac-karaš (Jasenovo)
KRUŠĈICA: Ratar-Potporanj
ALIBUNAR: Budućnost-Partizan (U.)
VLAJKOVAC: Jedinstvo-Vinogradar
BAN.PALANKA: Dunav-Borac (VS)
KUŠTILj*: Karaš-Hajduĉica
XV kolo: 25.11. 2012. god. U 13;30 ĉas.
HAJDUĈICA: Hajduĉica-Hajduk
GUDURICA: Vinogradar-Dunav
POTPORANj: Potporanj-Budućnost
VRAĈEV GAJ: Borac-Ševac
VEL.SREDIŠTE: Borac-Karaš (Kušt.)
ULjMA*: Partizan-Jedinstvo
JASENOVO: Karaš-Ratar
STRAŢA: Viitorul-C.zvezda
Fk ,,KARAŠ'' (Kuštilj) i Fk „PARTIZAN“ (Uljma) svoje utakmice kao
domaćini igraju SUBOTOM(*).
Komesar za takmiĉenje Druge JBPF lige „ISTOK“:
PuĊa Milan s.r.
LISTA DELEGATA PRVE JBPF LIGE ZA 2012/2013. T.S.
1.Trkulja Goran, B.N.Selo
3.Jovanović Draţen, Uljma
5.Stojadinović Ivan, B.Crkva
7.Balać Branko, Plandište
9.Jovanović Novica, Kovin
11.Premović Dragan, Ban.Karlovac
13.Prpić Predrag, Panĉevo
15.Vuĉetić Milan, Panĉevo
17.Niĉevski Rista, Panĉevo
19.Dabić Velimir, Panĉevo
21.Crljić Tomislav, Vršac
23.Kravarski Goran, Alibunar
2.Đoković Ţelimir, Starĉevo
4.Horti Laslo, Jasenovo
6.Surla Milorad, Plandište
8.Vukosavljević Radomir, Kovin
10.Hlavati Jan, Padina
12.Radovanović Darko,B.Karlovac
14.Nedić Nedeljko, Starĉevo
16.Ankajcan Jovan, B.N.Selo
18.Cvetković Zlatan, Kaĉarevo
20.Mihailović Stevan, Panĉevo
22.Dţamić Jugoslav, Vršac
24.Novosel Milutin, Mramorak
LISTA DELEGATA DRUGE JBPF LIGE GRUPA ‟‟ZAPAD‟‟ ZA 2012/2013. T.S.
1.Ĉavić Dragan, Panĉevo
3.Hućka Marci, Panĉevo
5.Stanković Jovan, Dolovo
7.Marković Nebojša, Panĉevo
9.Stanojković Milan, Kaĉarevo
11.Petrić Jovan, Kovin
13.Radivoj Stevan, Kovin
15.Petrović Mića, Kovin
17.Damjanac Dušan, Kovin
19.Zakić Ţivan, Idvor
2.Barajić Petar, Omoljica
4.Siljanovski Branislav, Jabuka
6.Radovanović Zoran, Omoljica
8.Dramićanin Nenad, Starĉevo
10.Dolovaĉki Jovica, Mramorak
12.Laković Zoran, Kovin
14.Vuletić Mirko, Gaj
16.Stojković Marjan, Bavanište
18.Milošev Ljubomir, Crepaja
20.Gligorić Miodrag, Baranda
LISTA DELEGATA DRUGE JBPF LIGE GRUPA ‟‟ISTOK‟‟ ZA 2012/2013. T.S.
1.Ranimirov Stevan, Zagajica
3.Salapura Dušan, Pavliš
5.Srbljanin Boţidar, Vršac
7.Ćulibrk Bojan, Pavliš
9.Milojević Dragan, B.Crkva
11.Stošić Milovan, Vršac
13.Stošić Radomir, B.Crkva
15.Veliĉkovski Aleksandar, Plandište
17.Matijević Branislav, Vel.Greda
19.Maljica Pavle, Dobrica
2.Mudrić Milan, Vršac
4.ĐurĊev Branislav, Vršac
6.Santraĉ Vladimir, Pavliš
8.Kanaĉki Nenad, Vršac
10.RusovacŢeljko,B.Crkva
12.Jovanović Đura,Kruš.
14.Andjelić Saša, B.Crkva
16.Cvetiĉanin Milan, Miletićevo
18.Babić Ljubiša, B.Karlovac
20.Lalić Ţiva, Novi Kozjak
LISTA SUDIJA PRVE JBPF LIGE ZA 2012/2013. T.S.
1.Stanić Igor, Panĉevo
3.Ilić Aleksandar, Kaĉarevo
5.Veljić Zoran, Panĉevo
7.Jajić Igor, Panĉevo
9.Radosavljević Vladimir, Panĉevo
11.Drobnjak Dragomir, Panĉevo
13.Milošević Aleksandar, Ban.Brestovac
15.Jokić Ivan, Vršac
17.Petroman Marko, Vršac
19.Jovanović Darko, Vršac
21.Pomorišac Aleksandar, Vršac
23.Novakov Mirko, Vršac
25.Lazarević Marko, B.Crkva
27.Paunović Nenad, Cr.Crkva
29.Milivojev Bojan, Alibunar
31.Gujaniĉić Dušan, Mramorak
33.Lazarević Vojin, Kovin
2.Draĉa Nikola, Panĉevo
4.Petrović Mihajlo, Panĉevo
6.Bunĉić Nemanja, Panĉevo
8.Mariĉić Jovan, Panĉevo
10.Kuţić Bojan, B.N.Selo
12.Janjiš Predrag, Panĉevo
14.Poznan Strahinja, Omoljica
16.Konjević Nikola, Vršac
18.ĐurĊev Nemanja, Vršac
20.Petrović Dejan, Vršac
22.Ćirović Nikola, Vršac
24.Šain Goran, Vršac
26.Paunović Nebojša, Cr.Crkva
28.Šuljagić Uroš, Ban.Karlovac
30.Mosnak Miki, Jermenovci
32.Milosavljević Nemanja, Kovin
34.Đurkin Maja, Krušĉica
LISTA SUDIJA DRUGE JBPF LIGE ''ZAPAD'' ZA 2012/2013.T.S.
1.Dimković Ivan, Glogonj
3.Bogdanović Aleksandar, Panĉevo
5.Veliĉković Nemanja, Panĉevo
7.Lazarević Slobodan, Panĉevo
9.Grabundţija Goran, Panĉevo
11.Stanojković Dejan, B.Brestovac
13.Dangubić Uroš, Panĉevo
15.Radeka Stefan, Panĉevo
17.Sirmić Nikola, Kaĉarevo
19.Vuletić Miloš, Gaj
21.Paunov Miodrag, Kovin
23.Lazarević Bojan, Kovin
2.Trifunović Bojan, Pnaĉevo
4.Eskić Branislav, Panĉevo
6.Davidović Miroslav, Panĉevo
8.Simić Nikola, Panĉevo
10.Stanković Nikola, Panĉevo
12.Ajder Nikola, Kaĉarevo
14.Janković Predrag, Ban.Brestovac
16.Šaponja Igor, Ban.Brestovac
18.Subanović Mile, Ban.Brestovac
20.Munćan Boban, Kovin
22.Cvetković Branimir, Mramorak
24.Šaponja Vladimir, Kovin
LISTA SUDIJA DRUGE JBPF LIGE ''ISTOK'' ZA 2012/2013. T.S.
1.Marinković Veselin, Vršac
3.Bokšan Bojan, Vršac
5.Ĉavlin Dejan, Pavliš
7.Grujić Nikola, Vršac
9.Radak Boban, Vršac
11.Petrović Ognjen, Vršac
13.Subić Jovan, Vršac
15.Šoš nebojša, Vršac
17.Rac Igor, Vršac
19.Karić Ivan, B.Crkva
21.Stanković Nenad, Bela Crkva
23.Andrejić Nemanja, B.Crkva
25.Vela Svetislav, Bela Crkva
27.Popov Predrag, B.Crkva
29.Georgijevski Vasil, B.Crkva
31.Paunković Dejan, B.Crkva
33.Klepan Marćian, Alibunar
35.Đurković Miloš, Ban.karlovac
37.Mladenović Novak, Ban.Karlovac
39.Dobriĉić Vuk, Ban.Karlovac
41.Labović Miljan, Plandište
2.Ţigić Damir, Vršac
4.Nikolin Zoran, Uljma
6.Kojić Strahinja, Vršac
8.Tadić ĐorĊe, Vršac
10.Raković Dušan, Vršac
12.Nešić Marko, Vršac
14.Subić Bojan, Vršac
16.Jovanov Nenad, Vršac
18.Horti Laslo, Jasenovo
20.Stanković Nikola, Bela Crkva
22.Laketić Marko, B.Crkva
24.Grujić Nemanja, B.Crkva
26.Radulov Radiša, V.Gaj
28.Radivojević Ţeljko, B.Crkva
30.Irović Stefan, B.Crkva
32.Vela Marko, B.Crkva
34.Stanišković Goran, Vladimirovac
36.Prokić Marko, Ban.karlovac
38.Dobriĉić Mihajlo, Ban.Karlovac
40.Vasiljević Jelena, Ban.Karlovac
42.Korunovski Velimir, Plandište
Download

"B I L T E N"