IME LEKARA
Sanja
Dragoslava
Maja
Danijela
Ljubomir
Danijela
Dušica
Zorica
Ljiljana
Radmila
Stana
Zorica
Olivera
Vera
Vesna
Svetlana
Mirjana
Gordana
Branka
Sneţana
Sneţana
Zoran
Sonja
Verica
Rada
Aleksandra
Nena
Jasminka
Miroljub
Radmila
Narandţa
Nada
Arijana
Jasmina
Svetlana
Zoran
Slavica
Mirjana
Andjelka
Dušica
Vera
Ruţica
Dragica
Milan
PREZIME LEKARA
Simonović - Savić
Mišetić
Rajĉević
Mišić-Milinov
Bilić
Bisenić
Vasiljević
Badnjar - ĐorĊević
Bajagić - Ilić
Restović - Blagojević
Vasiljević
Vidaković
Vulović
Vuĉeljić
Gajić
Bukumirović
Dakić
Damjanović
Depolo
Despotović - Kušljević
Dojĉinović
Đelić
Đikanović
Đelić
Ilić
Ilić
Jakovljević
Ţivković
Ţikić
Kamenković
Kostić
Krunić
Košarac - Mišković
Lukić
Lukaĉ - Petrović
Mijatović
Markoĉević
Minić
Miĉeta
Mladenović
Musić
Mihajlović
Nikolić
Obradović
Strana 1 od 4
KONAČNA OCENA NA NIVOU
DOMA ZDRAVLJA
4.00
4.74
2.37
2.60
3.53
5.16
4.17
5.99
7.45
4.72
6.21
7.20
3.84
5.31
5.46
3.88
4.38
4.89
7.01
5.24
3.74
3.70
4.42
3.02
5.07
0.35
5.96
3.74
5.42
3.14
5.40
5.77
3.85
3.65
6.23
6.38
4.73
6.35
6.15
7.04
6.11
2.95
6.84
3.36
IME LEKARA
Zorica
Dragan
Dragana
Ljubiša
Nevenka
Savo
Dijana
Ţivana
Gordana
Ljiljana
Dragana
Biljana
Zvjezdana
Jadranka
Dragana
Jelena
Gordana
Dušanka
Leposava
Svetlana
Zlatinka
Dragana
Ranka
Milana
Vesna
Jasna
Mirjana
Jasna
Gordana
Gordana
Gordana
Dušica
Dragana
Verica
Dušan
Zorica
Biljana
Tatjana
Branka
Tanja
Ruţica
Ivan
Olivera
Dragica
PREZIME LEKARA
Pejković
Miljković
Petrović
Radović
Popović
Popović
Potrebić
Popović - Jovanović
Savić - Subošić
Sremĉević
Sirotanović
Stevanović
Đureinović
Stefanović
Stojankić
Stefanović
Stojković - Boţić
Trnjak
Ćirović
Stanković
Cvijan
Ĉabrilo
Šotra
Šišić
Gajić - Dragović
Macić
Miladinović
Milivojević
Petrović
Tomić
Ćuk
Paunović - Milić
Barać
Aćimović
Beštić
Aleksić
Đurić - Stojanović
Jovanović
Maksić
Marković
Milovanović - Spasić
Mihailović
Petrović
Popović
Strana 2 od 4
KONAČNA OCENA NA NIVOU
DOMA ZDRAVLJA
5.68
6.85
6.18
5.25
6.19
3.48
5.93
7.83
5.15
5.78
3.06
6.87
6.64
3.73
6.04
7.51
4.30
3.74
4.70
4.50
4.77
3.91
5.45
5.55
6.15
4.45
4.98
3.79
5.45
4.31
0.00
4.14
8.07
8.93
4.70
4.81
9.31
1.67
8.12
8.07
3.72
5.51
8.92
0.00
IME LEKARA
Smilja
Dragica
Dragana
Olivera
Vidosava
Sneţana
Dţafer
Ivana
Olivera
Jovanka
Nada
Sneţana
Tatjana
Anita
Branka
Jadranka
Aleksandra
Biljana
Nada
Dragan
Vera
Nenad
Biljana
Marica
Jovanka
Melita
Nataša
SlaĊana
Nedeljka
Aleksandra
Mirjana
Nataša
Gordana
Nada
AnĊelka
Slobodan
Branislav
Ksenija
Ranka
Nenad
Svetlana
Miroslava
Slavica
Lidija
PREZIME LEKARA
Savić
Rondaš
Stojadinović
Todorović
Torbica
Stanković - Šego
Aslani
Raiĉević
Spasić
Brajlo
Jevremović
Vlahović
Ţivanović
Milićević
Bojović
Duraković
Đokić
Ţivanović
Katanić
Kneţević
Krstić
Marković
Lukić - Petrović
Stamenković
Đakonović
Radojiĉić
Obradović
Kulović
Terzić
Paljm - Bušetić
Zdravković - Vuĉinić
Jovanović
Šćepanović
Obradović - Praštalo
Radaković
MaĊanović
Savić
Jelaĉa
Milovanović
Tabaković
Popović
Vukadinović
Nešović
Nešić - Franović
Strana 3 od 4
KONAČNA OCENA NA NIVOU
DOMA ZDRAVLJA
4.48
2.53
9.06
9.09
2.37
4.42
6.69
3.98
5.66
2.60
9.46
2.17
5.71
0.63
2.84
8.14
5.43
8.08
3.24
6.38
4.69
1.63
6.72
4.41
7.60
1.75
0.59
4.53
5.38
5.65
3.41
5.39
6.85
9.06
9.59
7.29
7.03
0.91
6.19
2.24
4.29
9.87
8.95
8.94
IME LEKARA
Tanja
Dragana
Ksenija
Miloje
Mirjana
Jasna
Svetlana
Sneţana
Ljiljana
Zvonko
PREZIME LEKARA
Erceg
Milićević
Dervišević
Petrović
Milovanović
Bojković
Jovanović
Cvijetinović
Pantić
Zeĉević
KONAČNA OCENA NA NIVOU
DOMA ZDRAVLJA
0.48
1.05
6.89
0.24
0.81
7.90
5.65
2.20
5.43
8.56
Prosecna ocena doma zdravlja
Strana 4 od 4
5.08
Download

Sanja Simonović - Savić 4.00 Dragoslava Mišetić 4.74 Maja