Prilog 5.
Naziv instituta – fakulteta koji podnosi zahtev:
INSTITUT ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METARULGIJU, BEOGRAD
Njegoševa 12, Beograd
PREDLOG REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU ZA STICANJE NAUČNOG ZVANJA
I Opšti podaci o kandidatu
Ime i prezime:
Miodrag Kušljević
Godina rođenja:
1962
JMBG:
2104692290032
Naziv institucije u kojoj je kandidat stalno zaposlen: TERMOELEKTRO ENEL AD Beograd
Diplomirao:
godina: 1986 fakultet: Vojnotehnički fakultet Zagreb
Magistrirao:
godina: 1990 fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
Doktorirao:
godina: 2006 fakultet: Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Postojeće naučno zvanje:
Naučni saradnik
Naučno zvanje koje se traži:
Viši naučni saradnik
Oblast nauke u kojoj se traži zvanje: Elektrotehnika
Grana nauke u kojoj se traži zvanje: Elektronika i automatika
Naučna disciplina u kojoj se traži zvanje: Instrumentacija i merenje
Naziv naučnog matičnog odbora kojem se zahtev upućuje: Elektronika i telekomunikacije
II Datum izbora-reizbora u naučno zvanje:
Naučni saradnik: 14.04.2010
Viši naučni saradnik:
III Naučno-istraživački rezultati (prilog 1 i 2 pravilnika):
A. Ukupni rezultati (izraženi preko koeficijenta M) 1. Monografije, monografske studije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske publikacije
međunarodnog značaja (uz donošenje na uvid) (M10):
broj
M11 =
M12 =
M13 =
M14 =
vrednost ukupno
2
M15 =
M16 =
M17 =
M18 =
2. Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja (M20):
broj
M21 =
M22 =
13
M23 =
4
M24 =
M25 =
M26 =
M27 =
M28 =
3. Zbornici sa međunarodnih naučnih skupova (M30):
vrednost ukupno
5
3
65
12
broj
vrednost ukupno
M31 =
M32 =
M33 =
6
1
6
M34 =
M35 =
M36 =
4. Nacionalne monografije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske publikacije
nacionalnog značaja; naučni prevodi i kritička izdanja građe, bibliografske publikacije
(M40):
broj
vrednost ukupno
broj
2
2
7
vrednost ukupno
2
4
1.5
3
1
7
M41 =
M42 =
M43 =
M44 =
M45 =
M46 =
M47 =
M48 =
M49 =
5. Časopisi nacionalnog značaja (M50):
M51 =
M52 =
M53 =
M54 =
M55 =
3
M56 =
6. Zbornici skupova nacionalnog značaja (M60):
broj
M61 =
M62 =
M63 =
M64 =
M65 =
M66 =
29
vrednost ukupno
0.5
14.5
7. Magistarske i doktorske teze (M70):
M71 =
M72 =
broj
1
1
vrednost ukupno
6
3
broj
vrednost ukupno
8. Tehnička i razvojna rešenja (M80)
M81 =
M82 =
M83 =
M84 =
M85 =
M86 =
5
2
10
9. Patenti, autorske izložbe, testovi (M90):
broj
vrednost ukupno
M91 =
M92 =
M93 =
Ukupno M = 130.5 B. Rezultati od prethodnog izbora u zvanje (izraženi preko koeficijenta M) 1. Monografije, monografske studije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske publikacije
međunarodnog značaja (uz donošenje na uvid) (M10):
broj
M11 =
M12 =
vrednost ukupno
4
M13 =
M14 =
M15 =
M16 =
M17 =
M18 =
2. Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja (M20):
broj
M21 =
M22 =
7
M23 =
1
M24 =
M25 =
M26 =
M27 =
M28 =
5. Zbornici sa međunarodnih naučnih skupova (M30):
broj
vrednost ukupno
5
3
35
3
vrednost ukupno
M31 =
M32 =
M33 =
5
1
5
M34 =
M35 =
M36 =
6. Nacionalne monografije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske publikacije
nacionalnog značaja; naučni prevodi i kritička izdanja građe, bibliografske publikacije
(M40):
broj
vrednost ukupno
broj
vrednost ukupno
M41 =
M42 =
M43 =
M44 =
M45 =
M46 =
M47 =
M48 =
M49 =
5. Časopisi nacionalnog značaja (M50):
M51 =
M52 =
M53 =
2
3
1.5
1
3
3
5
M54 =
M55 =
M56 =
10. Zbornici skupova nacionalnog značaja (M60):
broj
M61 =
M62 =
M63 =
M64 =
M65 =
M66 =
6
vrednost ukupno
0.5
3
11. Magistarske i doktorske teze (M70):
broj
vrednost ukupno
broj
vrednost ukupno
M71 =
M72 =
12. Tehnička i razvojna rešenja (M80)
M81 =
M82 =
M83 =
M84 =
M85 =
M86 =
5
2
10
13. Patenti, autorske izložbe, testovi (M90):
broj
vrednost ukupno
M91 =
M92 =
M93 =
Ukupno M = 62 IV Kvalitativna ocena naučnog doprinosa (prilog 1 pravilnika):
1. Pokazatelji uspeha u naučnom radu:
(Nagrade i priznanja za naučni rad dodeljene od strane relevantnih naučnih institucija i
društava; uvodna predavanja na naučnim konferencijama i druga predavanja po pozivu;
članstva u odborima međunarodnih naučnih konferencija; članstva u odborima naučnih
društava; članstva u uređivačkim odborima časopisa, uređivanje monografija, recenzije
naučnih radova i projekata)
6
Kandidat je redovan recenzent radova časopisa: 1.
2.
3.
4.
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement
IEEE Transactions on Power Delivery
IET Science, Measurement & Technology
IET Generation, Transmission & Distribution
Kandidat je bio recenzent udžbenika: Dr Petar Bošnjaković, „Umeće merenja“, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2011 i priručnika: Dr Petar Bošnjaković, „Merenja 2: priručnik za laboratorijske vežbe“, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2010. Prilozi: Spisak recenzenata časopisa IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement za 2008., 2012. i 2014. god. i kopije korica udžbenika i priručnika.
2. Angažovanost u razvoju uslova za naučni rad, obrazovanju i formiranju naučnih
kadrova:
(Doprinos razvoju nauke u zemlji; mentorstvo pri izradi master, magistarskih i doktorskih
radova, rukovođenje specijalističkim radovima; pedagoški rad; međunarodna saradnja;
organizacija naučnih skupova)
Kandidat je dao značajan doprinos razvoju i standardizaciji mernih metoda za merenje električnih veličina u elektroenergetskoj mreži u uslovima promene frekvencije u širokom opsegu i prisustva šuma i harmonijskih izobličenja u mernom signalu. Naročito veliki značaj je dat merenju frekvencije sa stanovišta tačnog merenja ostalih parametara i efikasnosti upravljanja i zaštite elektroenergetskog sistema. Takođe je uočen uticaj promene frekvencije signala na ulazno filtriranje signala i problem filtriranja signala u širokom opsegu promene frekvencija. Predloženi su efikasni algoritmi za on‐line sintezu adaptivnih FIR filtera za eliminisanje uticaja prisustva šuma i viših harmonika u ulaznim signalima i za sintezu adaptivnih korektora faze kod merenja reaktivne snage. Korišćene su standardne tehnike digitalne obrade signala i estimacije parametara sistema. Akcenat u istraživanju je stavljen na algoritme merenja, a ne na elementarnije komponente mernih uređaja, kao što su strujni i naponski merni transformatori, A/D konvertori itd. U radovima koji su publikovani u istaknutim međunarodnim časopisima prikazani su rezultati koji se odnose na sledeća merenja: a) Merenje frekvencije u monofaznoj i trofaznoj mreži. Uvedeni su pogodni linearni modeli bazirani na tri uzastopna uzorka koji omogućavaju primenu dobro poznatih metoda za estimaciju parametara sistema. Pored algoritma za estimaciju frekvencije (baziranih na metodi najmanjih kvadrata i metodi maksimalne verodostojnosti) poseban značaj dat je sintezi klase adaptivnih filtera za filtriranje sinusoidalnih signala. b) Merenje napona, struje i aktivne i reaktivne snage u uslovima promene frekvencije u širokom opsegu, prisustva šuma i harmonijskih izobličenja u ulaznom signalu. 7
c) Harmonijska analiza napona i/ili struje elektroenergetske mreže. Implementacija se bazira na strukturi paralelnih rezonatora sa zajedničkom povratnom vezom. Predložen novi pristup estimaciji harmonika na osnovu nedavno uvedene (linearne) Taylor‐Fourier transformacije (TFT). Korišćena je estimatorska struktura bazirana na višestrukim rezonatorima. d) Merenje električnih veličina definisanih standardom IEEE 1459‐2010. U radovima su obrađena dva pristupa, prvi baziran na harmonijskoj analizi i drugi koji koristi dekuplovane adaptivne filterske module. Predloženi algoritmi poseduju veliku tačnost, brzinu odziva i otpornost na prisustvo šuma u mernom signalu i pogodni su za primene u realnom vremenu. Istraživanje je vršeno koristeći ne samo teorijski pristup i simulacione metode, nego i praktičnu verifikaciju u Laboratoriji za metrologiju Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Instituta „Mihailo Pupin“ Beograd. U sklopu projekta TR32019 „Merenje u konceptu pametne distributivne mreže“, rukovodio je potprojektom u sklopu kog je urađena i odbranjena doktorska disertacija Predraga Poljaka pod naslovom „Prilog razvoju i standardizaciji mernih metoda u merenjima u tački i merenjima na intervalu“. Iz te saradnje su proizašli i zajednički radovi objavljeni u međunarodnim časopisima. Prilozi: Potvrda rukovodioca projekta TR32019 „Merenje u konceptu pametne distributivne mreže“. 3. Organizacija naučnog rada:
(Rukovođenje projektima, potprojektima i zadacima; tehnološki projekti, patenti, inovacije i
rezultati primenjeni u praksi; rukovođenje naučnim i stručnim društvima; značajne aktivnosti u
komisijama i telima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i telima drugih ministarstava
vezanih za naučnu delatnost; rukovođenje naučnim institutcijama)
U sklopu projekta TR32019 „Merenje u konceptu pametne distributivne mreže“, rukovodio potprojektom u sklopu kog je urađena i odbranjena doktorska disertacija Predraga Poljaka pod naslovom „Prilog razvoju i standardizaciji mernih metoda u merenjima u tački i merenjima na intervalu“. Iz te saradnje su proizašli i zajednički radovi objavljeni u međunarodnim časopisima. Kandidat je koautor pet tehničkih unapređenja koja su verifikovana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Prilozi: Potvrda rukovodioca projekta TR32019 „Merenje u konceptu pametne distributivne mreže“ i kopije zapisnika o verifikaciji novih tehničkih rešenja. 4. Kvalitet naučnih rezultata:
(Uticajnost; parametri kvaliteta časopisa i pozitivna citiranost kandidatovih radova; efektivni
broj radova i broj radova normiran na osnovu broja koautora; stepen samostalnosti i stepen
učešća u realizaciji radova u naučnim centrima u zemlji i inostranstvu; doprinos kandidata
realizaciji koautorskih radova; značaj radova)
8
A. Uticajnost Ukupna citiranost radova prema indeksnim bazama Web of Science, Scopus i Google Scholar u prethodnim godinama je prikazana na sledećim dijagramima: Izvor: Web of Science Izvor: Scopus Izvor: Google Scholar Ukupan broj citata prema indeksnim bazama Web of Science, Scopus i Google Scholar dat je u sledećoj tabeli: 9
Vrsta citata/indeksna baza Web of Science Scopus Google Scholar Heterocitati 122 187 235 Heterocitati i kocitati 128 199 243 Ukupan broj citata sa autocitatima 160 232 300 Broj citata radova objavljenih u časopisima kategorija M22 i M23 prema indeksnim bazama Web of Science, Scopus i Google Scholar i spisak citata radova objavljenih u periodu 2009‐2014 dat je posebnom prilogu. U tabeli Citiranost radova za svaki rad je naveden impakt faktor časopisa kao i citiranost radova. Najcitiraniji su sledeći radovi: Broj citata
(heterocitati /kocitati/autocitati) Red. Br. Rad Web of Science Scopus Google Scholar 1. M.D. Kušljević; “A Simple Recursive Algorithm for
Frequency Estimation”, IEEE Trans. Instrum. Meas., Vol.
53, No.2, pp. 335-340, April 2004 (2004 Impact Factor :
0.446)
26/0/10 36/0/11 49/0/15 2. M.D. Kušljević, J.J. Tomić, Lj.D. Jovanović, “Frequency
Estimation of Three-Phase Power System Using WeightedLeast-Square Algorithm and Adaptive FIR Filtering”, IEEE
Trans. Instrum. Meas., Vol. 59, No.2, pp. 322-329,
February 2010 (2010 Impact Factor : 1.098) 26/2/2 36/3/2 43/2/4 3. J. J. Tomić , M. D. Kušljević and V. V. Vujičić; “A New
Power System Digital Harmonic
Analyzer”, IEEE
Transactions on Power Delivery, Vol. 22, No. 2, pp. 772780, April 2007. (2007 Impact Factor : 0.857)
18/0/5 28/1/5 42/0/7 4. M. Kušljević; “A Simple Recursive Algorithm for
Simultaneous Magnitude and Frequency Estimation”, IEEE
Trans. Instrum. Meas., Vol. 57, No.6, pp. 1207-1214, June
2008 (2008 Impact Factor : 0.978) 20/1/2 26/2/2 27/2/3 5. M.D. Kušljević, “Simultaneous Frequency and Harmonic
Magnitude Estimation Using Decoupled Modules and
Multirate Sampling”, IEEE Trans. Instrum. Meas. Vol. 59,
No.4, pp. 954-962, April 2010. (2010 Impact Factor : 1.098) 14/0/0 17/0/1 20/0/2 10
B. Parametri kvaliteta časopisa i pozitivna citiranost kandidatovih radova Kandidat je radove iz kategorije M22 i M23 objavljivao u sledećim časopisima: •
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement Impact Factor (2013): 1.710 Rang (2013) Engineering, Electrical & Electronic : 80/248 Rang (2013) Instruments & Instrumentation : 18/57
‐ 12 radova
•
IEEE Transactions on Power Delivery
Impact Factor (2013): 1.657 Rang (2013) Engineering, Electrical & Electronic : 85/248 ‐ 1 rad
•
Measurement
Impact Factor (2013): 1.526 Rang (2013) Engineering, Multidisciplinary : 19/878 Rang (2013) Instruments & Instrumentation : 21/57
‐ 1 rad
•
IET Generation, Transmission & Distribution
Impact Factor (2013): 1.307 Rang (2013) Engineering, Electrical & Electronic : 114/248 ‐ 1 rad
•
IET Science, Measurement & Technology Impact Factor (2013): 0.592 Rang (2013) Engineering, Electrical & Electronic : 193/248 ‐ 2 rada C. Stepen samostalnosti i stepen učešća u realizaciji radova u naučnim centrima u zemlji i inostranstvu Od ukupno 17 radova objavljenih u časopisima kategorija M22 i M23 u 8 radova je bio jedini autor, u 4 prvi autor, a u 4 drugi i u 1 treći koautor, što govori o velikoj samostalnosti u radu. Istraživanje je vršeno koristeći ne samo teorijski pristup i simulacione metode, nego i praktičnu verifikaciju u Laboratoriji za metrologiju Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Instituta „Mihailo Pupin“ Beograd. D. Doprinos kandidata realizaciji koautorskih radova U koautorskim radovima objavljenih u časopisima kategorija M22 i M23 kandidat je u 4 rada bio prvi autor, a u 4 rada drugi i u 1 radu treći koautor. U realizaciji svih radova učestvovao je u matematičkom modeliranju problema i formulisanju algoritama, testiranju algoritama putem simulacija, analizi i diskusiji dobijenih rezultata i u pisanju celih ili delova radova. 11
E. Značaj radova Digitalna merenja su danas preovlađujući tip merenja i diskretni digitalni algoritmi su osnova razvoja digitalnih mernih metoda. To je posebno slučaj u elektroenergetskoj mreži gde su, zbog oštrih zahteva u pogledu pouzdanosti, ove metode dugo krčile put ka standardizovanoj primeni. Tipičan primer je digitalna relejna zaštita. Savremeni zaštitni releji koriste sofisticirane algoritme obrade signala za preciznu procenu stanja sistema na osnovu semplovanog signala napona i/ili struje. Kao što je poznato, odluke se moraju donositi brzo, selektivno i precizno. U cilju ostvarenja navedenih zahteva, razvijen je niz numeričkih algoritama čije su ulazne veličine diskretizovane vrednosti naponskog i/ili strujnog signala. Elektroenergetski sistem se najveći deo vremena nalazi u normalnom radnom režimu, koji se karakteriše održavanjem frekvencije i napona u čvorovima sistema u okviru unapred određenih vrednosti. Stalnost frekvencije i napona posledica je pažljivo održavane ravnoteže aktivne i reaktivne snage koju troše potrošači, i aktivne i reaktivne snage koju obezbeđuju izvori. Merenje napona, struja, snaga (aktivnih, reaktivnih i prividnih), kao i kvaliteta električne energije u ustaljenom režimu je takođe značajan aspekt merenja u elektroenergetskoj mreži i predstavlja deo tematike koja se istražuje. Akcenat u istraživanju je stavljen na algoritme merenja, a ne na elementarnije komponente mernih uređaja, kao što su strujni i naponski merni transformatori, A/D konvertori itd. Istraživanje je vršeno koristeći ne samo teorijski pristup i simulacione metode, nego i praktičnu verifikaciju u Laboratoriji za metrologiju Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Instituta „Mihailo Pupin“ Beograd. V Ocena komisije o naučnom doprinosu kandidata sa obrazloženjem:
Tabelarni pregled bodova po kategorijama
Indikator
Kategorija
M22
Rad u istaknutom međunarodnom časopisu
M23
Rad u međunarodnom časopisu
M33
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
M51
Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja
M52
Rad u časopisu nacionalnog značaja
M53
Rad u naučnom časopisu
M63
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u
celini
M85
Prototip, nova metoda, softver, tehničko rešenje
Bodovi
M22 = 13 x 5 = 70
M22*= 7 x 5 = 35
M23 = 4 x 3 = 12
M23*= 1 x 3 = 3
M33 = 6 x 1 = 6
M33*= 5 x 1 = 5
M51 = 2 x 2 = 4
M51*= 0 x 2 = 0
M52 = 2 x 1.5=3
M52*= 2 x 1.5=3
M53 = 7 x 1 = 7
M53*= 3 x 1 = 3
M63 =29x0.5=14.5
M63*= 6x0.5 = 3
M85 = 5 x 2 = 10
M85*= 5 x 2 = 10
UKUPNO
NAPOMENA: Radovi nakon prethodnog izbora su označeni sa *.
Ukupno
Ukupno*
65
35*
12
3*
6
5*
4
0*
3
3*
7
3*
14.5
3*
10
10*
121.5
62*
12
MINIMALNI KVANTITATIVNI ZAHTEVI ZA STICANJE POJEDINAČNIH NAUČNIH
ZVANJA
Za tehničko-tehnološke i biotehničke nauke
Diferencijalni uslov od prvog izbora u zvanje naučni saradnik do
izbora u zvanje viši naučni saradnik
Ukupno
M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51+M80+M90 ≥
M21+M22+M23+M24+M31+M32 ≥
Neophodno
Ostvareno
48
38
15
62
53
38
Beograd, 15.12.2014. god. Predlog sastavio Dr. Miodrag Kušljević, naučni saradnik
Download

Rezime