Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 1 od 32
Sadržaj
Klinika za bolesti uha, grla i nosa ......................................................................................... 2
Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma .................................................. 3
Klinika za dječije bolesti ....................................................................................................... 4
Klinika za dječiju hirurgiju..................................................................................................... 5
Klinika za ginekologiju i akušerstvo ..................................................................................... 6
Klinika za infektivne bolesti .................................................................................................. 7
Klinika za kardiovaskularne bolesti ...................................................................................... 8
Klinika za kožne i polne bolesti ............................................................................................ 9
Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju ................................................................................... 10
Klinika za neurohirurgiju..................................................................................................... 11
Klinika za neurologiju ......................................................................................................... 12
Klinika za očne bolesti ....................................................................................................... 13
Klinika za onkologiju .......................................................................................................... 14
Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju ............................................................................. 15
Klinika za ortopediju ........................................................................................................... 16
Klinika za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju ..................................................................... 17
Klinika za plućne bolesti..................................................................................................... 18
Klinika za psihijatriju........................................................................................................... 19
Klinika za torakalnu hirurgiju .............................................................................................. 20
Klinika za traumatologiju .................................................................................................... 21
Klinika za unutrašnje bolesti .............................................................................................. 22
Klinika za urologiju ............................................................................................................. 23
Klinika za vaskularnu hirurgiju ........................................................................................... 24
Klinika za anesteziju i intenzivno liječenje.......................................................................... 25
Služba operacionih sala sa sterilizacijom ........................................................................... 26
Centar za dojku .................................................................................................................. 27
Zavod za laboratorijsku dijagnostiku .................................................................................. 28
Zavod za mikrobiologiju ..................................................................................................... 29
Zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde ........................................................ 30
Zavod za patologiju ............................................................................................................ 31
Zavod za kliničku radiologiju .............................................................................................. 32
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 2 od 32
Klinika za bolesti uha, grla i nosa
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Specijalistiĉka ambulanta
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
20 pacijenata
7 h – 15 h
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Sneţana Podrašĉanin,
m.s.
051/342-658
2
Kabinet za otomikroskopiju
20 pacijenata
7 h – 15 h
3
Kabinet za visokodiferenciranu dijagnostiku
sluha
Milena Pavković, dipl.m.s.
051/342-653
Nema zakazivanja
Milena Pavković, dipl.m.s.
051/342-653
7 h – 15 h
4
Audiološki kabinet
20 pacijenata
7 h – 15 h
5
Fonijatrijski kabinet
Gordana Ratković, v.s.
051-342-672
15 pacijenata
utorak, petak 7 h – 15 h
Olivera Desanĉić, v.m.s.
051 342 605
srijeda 7 h – 19 h
6
Rinološki kabinet
20 pacijenata
ponedeljak, ĉetvrtak 7 h – 15 h
Olivera Desanĉić, m.s.
051/342-605
srijeda 7 h – 19 h
7
Logopedska ambulanta
7 h – 15 h
Nema zakazivanja
Ljiljana Jovanović,
dipl.log.
Danijela Radulović,
dipl.log.
051/342-641
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 3 od 32
Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Ambulanta za dijabetes i endokrinološka
ambulanta (Poliklinika) Ponedeljak,
utorak, ĉetvrtak, petak: 7 h - 15 h
Srijedom: 7 h - 14 h i 14 h - 20 h
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
20 pacijenata
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Ana Sedić, v.m.s.
Ljubica Đurica,
m.s. 051 343 301
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 4 od 32
Klinika za djeĉije bolesti
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Hematoonkološka ambulanta
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
8 pacijenata
7 h - 15 h
2
3
4
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Nada Vrhovac, m.s.
051/342-402
Gastroenterološka ambulanta i
6 pacijenata
Ljilja Lakić, m.s.
Kabinet za UZV abdomena
6 pacijenata UZV
051/342-449
7 h - 15 h
abdomena
Kardiološka ambulanta i
6 pacijenta
Bosa Jagodić, m.s.
Kabinet za UZV srca
6 pacijenata UZV
Vuković Milijana, m.s.
7 h - 15 h
Srca
051/342-280
Pulmološka ambulanta i
10 pacijenata
Ana Rakita, m.s.
Pulmoalergološki kabinet
051/342-416
7 h - 15 h
5
Neonatološka ambulanta
6 pacijenata
7 h - 15 h
6
Kabinet za UZV CNS
051/342-629
6 UZV CNS
7h- 15 h
7
Ankica Jurković, m.s.
Ankica Jurković, m.s.
051/342-629
Nefrološka ambulanta
6 pacijenata
Todorović Gordana, m.s.
Kabinet za UZV abdomena
6 UZV abdomena
051/342-428
10 pacijenata
Bosa Jagodić, m.s.
7 h - 15 h
8
Endokrinološka ambulanta
7 h - 15 h
9
051/342-427
Neurološka ambulanta i
10 pacijenata
Kabinet za EEG
10 EEG
Jasminka Radosavac,
m.s.
Jasna Marić, m.s.
7 h - 15 h
051/342-414
10
Savjetovalište za ishranu
6 pacijenata
7 h - 15 h
11
Kliniĉki psiholog
051/342-411
2 pacijenta
7 h - 15 h
12
Genetsko savjetovalište
7 h - 15 h
Ljilja Lakić, m.s.
Lukajić Vanesa, kl. psih.
051/342-128
10 pacijenata
Draţenka Vidović,m.s.
051/342-216
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 5 od 32
Klinika za djeĉiju hirurgiju
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Specijalistiĉka ambulanta
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Nema zakazivanja
9 h – 14 h
2
Kabinet UZV kukova
Utorak 8,30 h – 10 h
15 pacijenata
Ljubica Vasić, v.m.s.
051/342-314
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 6 od 32
Klinika za ginekologiju i akušerstvo
Red
broj
1
2
3
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Specijalistiĉka ambulanta broj 1 – onkološka
Slavica Grabovica, v.m.s.
7 h – 15 h
051/342-318
Kabinet za UZV
Ţivana Maksimović, v.m.s.
7 h – 15 h
051/342-319
Specijalistiĉka ambulanta broj 3 – ginekološka
Rada Vidiĉek, m.s.
i perinatološka
051/342-219
7 h – 15 h
4
Specijalistiĉka ambulanta broj 4 – perinatološka
Milena Vještica, m.s.
7 h – 15 h
Mira Majdandţić, m.s.
051/342-218
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 7 od 32
Klinika za infektivne bolesti
Red
broj
1
2
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
Prijemna ambulanta
30 pacijenata
0 h – 24 h
Nema zakazivanja
Specijalistiĉka ambulanta broj 48
20 pacijenata
7 h – 15 h
Nema zakazivanja
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
051/342-410
Nikola Bodiroga, med.
teh.
051/342-459
3
Hepatološka ambulanta
15 pacijenata
Ponedeljak, srijeda i petak
Nema zakazivanja
051/342-459
7:30 h – 14 h
4
Ambulanta za infekcije u trudnoći,
Nema zakazivanja
Petak
Ambulanta za vaĊenje krvi, broj 49
70 pacijenata
Svaki radni dan
Nema zakazivanja
Savjetovalište za hepatitis B i C i HIV infekcije
Dijana Kneţević, med.
ses.
051/342-468
9 h – 14 h
6
Nikola Bodiroga, med.
teh.
051/342-459
11 h – 14 h
5
Nikola Bodiroga, med.
teh.
Nema zakazivanja
Svaki radni dan
Dijana Kneţević, med.
ses.
051/342-468
7 h – 15 h
Informacije moţete dobiti i putem elektronske
pošte ukoliko pošaljete upit na adresu:
[email protected]
7
QFT Kvantiferon test
VaĊenje krvi se radi srijedom u 9 h u Ambulanti
za vaĊenje krvi broj 49
8
Ambulanta za infekcije u imunosuficijenciji,
broj 49
Svaki radni dan
Zakazivanje se vrši 051/342-669
utorkom
Zakazivanje
Dijana Kneţević, med.
ses.
051/342-468
7h–9h
9
Preuzimanje gotovih nalaza vrši se u Dnevnoj
bolnici svakog radnog dana
Boţana Popović, med.
ses.
12 h – 15h
051/342-482
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 8 od 32
Klinika za kardiovaskularne bolesti
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Specijalistiĉka kardiološka ambulanta
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
25 pacijenata
(lokacija 12 beba )
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Tamara Buvaĉ, m.s.
051/342-614
7 h – 15 h
2
Specijalistiĉka kardiološka ambulanta i kabinet 15 pacijenata
za EKG
Rada Sobo, m.s.
051/343-375
(lokacija Zdrave Korde 1)
7 h – 15 h
3
Kabinet za UZV srca
10 pacijenata
(Lokacija Zdrave Korde 1)
Gordana Janković, m.s.
051/343-334
7 h – 15 h
4
Kabinet za UZV srca 7 h – 15 h
(Lokacija 12 beba)
4 pacijent (TEE)
1. TEE (transezofagealnaehokardiografija)
1-2 pacijenta
(Farmakološki test )
2. Farmakološki test ponedeljak srijeda i petak
5
Jelica Stefanovski, m s.
Kabinet za ergometriju
4 pacijenata
(lokacija 12 beba)
051/342-570
Boţana Grbić, v.m.s
051/342-553
7 h – 15 h
6
Kabinet za holtere
6 pacijenata
(lokacija Zdrave Korde 1)
Milka Krtinić, m.s.
051/343-287
7 h – 15 h
7
Aritmološka ambulanta
Utorak 5 pac.
(lokacija 12 beba)
Srijeda 10 pac.
051/342-513
Utorak,srijeda: 7 h – 15 h
8
Ambulanta za kontrolu pejsmekera
(lokacija 12 beba)
Utorak, ĉetvrtak: 7 h – 15 h
Sneţana Obradović,dipl.
med.sestra
15 pacijenata
Sneţana Obradović,dipl.
med.sestra
051/342-513
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 9 od 32
Klinika za koţne i polne bolesti
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Specijalistiĉke ambulante I, II, III, IV, V
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Nema zakazivanja
7 h – 20. h
2
Alergološka ambulanta
Nema zakazivanja
7 h – 15 h
3
Ambulanta za fizikalnu terapiju
Nema zakazivanja
7 h – 20 h
4
Dermatohirurška ambulanta
5 pacijenata
7 h – 15 h
Milanka Đurić, glavna
sestra
051/342-440
Mira Krĉić, m.s.
051/342-486
5
Mikološki laboratorij 7 h – 20 h
Nema zakazivanja
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 10 od 32
Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Specijalistiĉka prijemna ambulanta
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Nema zakazivanja
Jagoda Stojanović, m.s.
051/342-561
2
Oralno – hirurška ambuanta
7 h – 15 h
Nema zakazivanja
Tea Koljanĉić,
stomatološki tehniĉar
051/342-565
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 11 od 32
Klinika za neurohirurgiju
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Specijalistiĉka ambulanta
7 h – 15 h
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Nema zakazivanja
Stojanka Vujanović, m.s.
051/343-319
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 12 od 32
Klinika za neurologiju
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Specijalistiĉka ambulanta
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
30 pacijenata
7 h - 15 h
2
Specijalistiĉko konzilijarna ambulanta
7 h – 15 h
3
Kabinet za EEG
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Dragojla Prpoš m.s.
051/342-516
Nema naruĉivanja
prve kontrole
Mile Ĉuković m.t.
7 pacijenata
Milkica Ćeranić, v.m.s.
7 h – 15 h
051/342-549
Nada Dostanić, m.s.
Dragana KaraĊa, m.s.
051/342-607
4
Kabinet za UZV vrata i glave
15 pacijenata
7 h – 15 h
5
EMNG kabinet
Vesna Ikalović, m.s.
051/342-554
9 pacijenata
ponedeljak, utorak, ĉetvrtak: 7 h – 15 h
Jela Gajić, m.s.
Tanja Filipović, m.s.
051/342-604
6
Kabinet Evocirani potencijali
srijeda, petak: 7 h – 15 h
6 pacijenata
Milena Bajić, m.s.
Duško Todić, m.t.
051-342/604
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 13 od 32
Klinika za oĉne bolesti
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Specijalistiĉka ambulanta broj 1
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
17 pacijenata
051/342-627
17 pacijenata
051/342-627
8 pacijenata
Borka Aćimovac, m. s.
7 h - 15 h
2
Specijalistiĉka ambulanta broj 2
7 h – 15 h
3
Kabinet za laser
7 h – 15 h
4
Kabinet za strabizam
zakazivanje liĉno, nakon
pregleda
15 pacijenata
7 h – 20 h
5
Kabinet za medikal retinu
Ţana Đekić, m. s.
051/342-673
20 pacijenata
7 h - 15 h
Dani Marinković –
Marjanac, m.s.
051/342-509
6
Kabinet za kontaktna soĉiva
5 pacijenata
051/342-529
17 pacijenata
Dragica Vukelić, m. s.
7 h - 15 h
7
Kabinet za UZV
7 h – 15 h
8
Kabinet za glaukom
051/342-529
20 pacijenata
Rajna Pavković, m.s.
Dragica Trivić, m. s.
7 h - 15 h
051/342-602
9
Kabinet za vidno polje
9 pacijenata
7 h – 20 h
Mira Bojić, m.s.
Nezra Hajrulahović, m.s.
051/342-628
10
Mali zahvati Klinike za oĉne bolesti
srijeda, petak 11h
5 pacijenata
051/342-627
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 14 od 32
Klinika za onkologiju
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Subspecijalistiĉka ambulanta u Dnevnoj
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
7 pacijenata
bolnici 7 h - 15 h
2
Prijemna ambulanta
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Stana Budić, med. s.
051/342-626
16 pacijenata
Marija Radanović, m.s.
Ruţica Krecelj, m. s.
051/342-678
3
Subspecijalistiĉka ambulanta
7 pacijenata
Marija Radanović, m.s.
Ruţica Krecelj, m. s.
7 h - 15 h
051/342-678
4
Kabinet za UZV
7 h - 15 h
7 pacijenata
Marija Radanović, m. s.
Ruţica Krecelj, m. s.
051/342-678
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 15 od 32
Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Specijalistiĉka ambulanta
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
Nema zakazivanja
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Sofija Vukoman, m.s.
Mira Dević, m.s.
7 h - 15 h
051/343-349
2
Kabinet za endoskopije
7 h - 15 h
Nema zakazivanja
Dragica Vuĉen, m.s.
051/343-214
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 16 od 32
Klinika za ortopediju
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Specijalistiĉka ambulanta
Dragana Kneţević, m.s.
7 h – 15 h
Branka Ivetić, m.s.
051/343-340
2
Kabinet za UZV
Mira Bjelić, m.s.
7 h – 15 h
051/343-220
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 17 od 32
Klinika za plastiĉno-rekonstruktivnu hirurgiju
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Specijalistiĉka ambulanta
7 h – 15 h
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
Nema zakazivanja
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Sanja Radanović, m.s.
051/343-310
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 18 od 32
Klinika za plućne bolesti
Red
broj
1
2
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
Prijemna i specijalistiĉka ambulanta za plućne
bolesti
40 pacijenata
Ambulanta za maligne bolesti
nema zakazivanja
Kabinet za bronhoskopiju i citologiju
Kabinet za funkcionalnu dijagnostiku
7 h - 15h
Kondić Vesna, m.s.
051/343-321
nema zakazivanja
7 h – 13 h
4
Bojana Sikimić, m.s.
051/343-251
7 h - 15 h
3
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Ljiljana Višekruna, m.s.
051/343-282
nema zakazivanja
Miroslavka Gajić, v.m.s.
051/343-286
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 19 od 32
Klinika za psihijatriju
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Specijalistiĉka ambulanta I i II
36 pacijenata
Nada Latinović, m.s.
8 h – 20 h
Liĉno zakazivanje
Veselka Dojĉinović, m.s.
Sanja Kostić, m.s.
Liĉno zakazivanje
2
Specijalistiĉka psihološka ambulanta
2 pacijenta
Ljiljana Bajić, m.s.
Ponedeljak: 14 h – 20 h
Liĉno zakazivanje
Smiljana Obradović, m.s.
Utorak: 14 h – 20 h
Sanja Kostić, m.s.
Ĉetvrtak: 14 h – 20 h
Liĉno zakazivanje
051/309-944
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 20 od 32
Klinika za torakalnu hirurgiju
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Specijalistiĉka ambulanta
8 h – 14 h
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
Nema zakazivanja
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Mira Radujković, m.s.
051/343-307
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 21 od 32
Klinika za traumatologiju
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Specijalistiĉka ambulanta
7 h – 15 h
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
Nema zakazivanja
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Darija Kovaĉević, m.s.
Mitra Novaković, m.s.
051/343-347
2
Kabinet za UZV
Mira Bjelić, m.s.
ponedeljak, srijeda 12 h – 15 h
051/343-220
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 22 od 32
Klinika za unutrašnje bolesti
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Internistiĉka ambulanta 7 h - 15 h
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
15 pacijenata
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Kosa Dobrijević, m.s.
051/343-260
2
Hematološka ambulanta
15 pacijenata
utorak, srijeda, ĉetvrtak, petak: 11 h - 15 h
Danijela Dobrovoljski,
m.s.
051/343-356
3
Reumatološka ambulanta
15 pacijenata
ponedeljak 7 h – 15 h,
Janković Jela, m.s.
051/343-356
srijeda, ĉetvrtak, petak: 7 h- 11 h
4
Nefrološka ambulanta
15 pacijenata
utorak, srijeda, petak: 7 h – 11 h
Nisveta Moconja, m.s.
051/343-260
ĉetvrtak: 11 h – 15 h
5
Gastroenterološka ambulanta
15 pacijenata
ponedeljak 7 h -15 h
Janković Borka, m.s.
051/343-313
utorak, srijeda, ĉetvrtak, petak: 11 h - 15 h
6
Kabinet za endoskopije 7 h – 15 h
12 pacijenata
(gastroskopije)
6 pacijenata
(kolonoskopije)
10 pacijenata
(rektoskopije)
Ljiljana Prcaĉ, v.m.s,
Lazendić Ognjen, m.s.
Milena Stupar, m.s,
Gvozdenović Mišo, v.m.s.
Crnojević Marijana, m.s.
051/342-577
7
Kabinet za UZV abdomena
12 pacijenata
Ponedeljak,utorak,srijeda,ĉetvrtak,petak
Ljilja Dţajić, m.s.
051/342-593
(7 h – 15 h).
Dopler donjih ekstremiteta
(srijeda 11 h – 15 h, ĉetvrtak 13 h – 15 h).
8
Kabinet za osteodezintometriju
6-10 pacijenata
Ponedeljak,utorak,srijeda,ĉetvrtak,petak
Gordana Vrhovac, v.m.s.
051/342-606
(8 h – 13 h)
9
Ambulanta za dijabetes i endokrinološka
ambulanta (Poliklinika)
Ponedeljak, utorak, srijeda, ĉetvrtak, petak:
7h – 15 h
20 pacijenata
Ana Sedić, v.m.s.
Ljubica Đurica, m.s.
051/433-301
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 23 od 32
Klinika za urologiju
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Specijalistiĉka ambulanta
Mira Kos, m.s.
7 h – 15 h
Silvana Trtić – Topić, m.s.
051/343-278
2
Kabinet za ESWL
7 h – 15 h
Aleksandra BojanićMaletić, m.s.
051/343-260
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 24 od 32
Klinika za vaskularnu hirurgiju
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Specijalistiĉka ambulanta
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Nema zakazivanja
Bosiljka Mlinarević, m.s
ponedeljak, utorak, srijeda i petak 8 - 14 h,
051/343-316
knjiţice se predaju do 12 h
2
AB – index
ĉetvrtak 8 – 14 h
Nema zakazivanja
Bosiljka Mlinarević, m.s
051/343-316
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 25 od 32
Klinika za anesteziju i intenzivno lijeĉenje
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Anesteziološka ambulanta – lokacija hirurgija
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
Nema zakazivanja
vanbolniĉki pacijenti 8 h – 11 h
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Muhiba Lutvica, m.s
051/343-329
bolniĉki pacijenti 11 h – 14 h
2
Anesteziološka ambulanta – lokacija
paprikovac
vanbolniĉki pacijenti 8 h – 10 h
bolniĉki pacijenti 10 h – 13 h
Nema zakazivanja
Marijana Baraĉ, m.s
051/342-212
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 26 od 32
Sluţba operacionih sala sa sterilizacijom
Red
broj
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
1
Hitna prijemna hirurška ambulanta
Nema zakazivanja
051/343-236
2
Prijemna ambulanta za planirane operativne
zahvate (vaskularna hirurgija, torakalna
hirurgija, neurohirurgija, plastiĉna i
rekonstruktina hirurgija)
Nema zakazivanja
Dragoslava Šukalo, m.s.
8 h – 15 h
051/343-314
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 27 od 32
Centar za dojku
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Prijemno specijalistiĉka ambulanta
7 h – 15 h
Petak: konzilij za TM
Srijeda: FNA
Utorak: Cor biopsije
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
15 pacijenata petak Desanka Letina, m.s.
(konzilij za TM)
Dragana Brkić, m.s.
5 pacijenata srijeda
051/342-242
(FNA)
5 pacijenata (Cor
biopsije) utorak
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 28 od 32
Zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Centralni laboratorij
VaĊenje krvi 7 h – 10 h
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
Nema zakazivanja
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
051/342-257
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 29 od 32
Zavod za mikrobiologiju
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Zavod za mikrobiologiju
Prijem pacijenta za sve vrste mikrobioloških
pretraga 7 h – 19 h
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
Nema zakazivanja
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Deţurni laborant
051/342-464
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 30 od 32
Zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne ţlijezde
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Ambulante za štitnu ţlijezdu I, II, III. IV
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
60 pacijenata
(7 h – 13 h i 13 h – 19 h )
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Ţeljka Radulović, adm.
Pilić Boţana, adm.
Gajić Brankica, adm.
Tomislavka Stanetić, adm.
051/342-367
2
Kabinet za scintigrafiju
(7 h- 13 h i 13 h - 19 h)
15 pacijenata
Jasna Bašić, glavna
sestra
Blagojević Danijela, v.m.s.
Gorana Majstorović,
dipl.med.sestra.
Nataša Egeljić,
dipl.med.sestra.
Sanela Šajinović, m.s.
Mirjana Janković, m.s
Milica Kos, dipl.med.ses.
Sandra Vasiljević.v.m.s.
051/342-367
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 31 od 32
Zavod za patologiju
Red
broj
1
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Patohistološka laboratorija
predavanje uzoraka 8 h - 14 h
podizanje nalaza 8 h - 14 h
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
Nema zakazivanja
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
051/342-328 – predavanje
uzoraka
051/342-391 – podizanje
nalaza
Pregled ambulanti Kliničkog centra Banja Luka
OB-06-024
Strana 32 od 32
Zavod za kliniĉku radiologiju
Red
broj
Naziv ambulante/dijagnostike/
radno vrijeme
Broj pacijenata
dnevno
zakazivanje
1.
Skopije 8-14h
10 pacijenata
Zakazivanje: 8-14h
2.
UZV abdomena 8-14h
15 pacijenata
Zakazivanje: 8-14h
3.
UZV dojki 8-14h
10 pacijenata
Zakazivanje: 8-14h
4.
Mamografije 8-14h
10 pacijenata
Zakazivanje: 8-14h
5.
Kontrasti 8-14h
6 pacijenata
Zakazivanje: 8-14h
6.
RTG grafije 8-14h
10 pacijenata
Zakazivanje nije
obavezno,
ali je moguće u
periodu od 8-15h
7.
Kompjuterizovana tomografija (KT) 8-14h i 1420h
8.
Magnetna rezonanca (MR) 8-14h i 14-20h
Naruĉuje se preko
Fond-a zdravstvenog
osiguranja RS
Zakazivanje: 8h-15h
Naruĉuje se preko
Fond-a zdravstvenog
osiguranja RS
Zakazivanje: 8h-15h
Odgovorna osoba
za zakazivanje/telefon
Majkić Slavica, m.s.
051/342-249
Komosar Milena
Raĉić Slobodanka
Starĉević Stanislavka
051/342-697
Majkić Slavica, m.s.
051/342-249
Komosar Milena
Raĉić Slobodanka
Starĉević Stanislavka
051/342-697
Majkić Slavica, m.s.
051/342-249
Komosar Milena
Raĉić Slobodanka
Starĉević Stanislavka
051/342-697
Majkić Slavica, m.s.
051/342-249
Komosar Milena
Raĉić Slobodanka
Starĉević Stanislavka
051/342-697
Majkić Slavica, m.s.
051/342-249
Komosar Milena
Raĉić Slobodanka
Starĉević Stanislavka
051/342-697
Majkić Slavica, m.s.
051/342-249
Komosar Milena
Raĉić Slobodanka
Starĉević Stanislavka
051/342-697
Tel. 051/249-116
Fax. 051/249-119
http://www.zdravstvosrpske.org/
Tel. 051/249-116
Fax. 051/249-119
http://www.zdravstvosrpske.org/
Download

Pregled ambulanti - Klinički centar Banja Luka