REZULTATI INTEGRALNOG TESTA IZ FIZIOLOGIJE
Redovni studenti
STUDIJSKI PROGRAM: Zdravstvena njega
Red.br.
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
PREZIME I IME
Babić Sneţana
Bosanĉić Zorana
Ćulibrk Rade
Despot Milena
Došenović Radomir
Goronja Adrijana
Grahovac Milica
Graonić Dragana
Grbić Ţeljana
Janković Sanja
Kecman Dijana
Kostadinović ĐorĊe
Lajšić Ana
Lazarević Milana
Mauna Vladimir
Mijić Milica
Milojica Sanja
Milošević Aleksandra
Mirjanić Jovana
Raĉić Neira
Stanivuković Saša
Šaponja Bojana
Tadić Milovan
Tadić Vanja
Zebić ĐurĊica
K I*
4
2
-
K II*
9
10
10
5
10
9
16
12
16
9
4
12
10
*Minimalan broj bodova za prolaz za I kolokvij (K I) je 10.
*Minimalan broj bodova za prolaz za II kolokvij (K II) je 12.
*Minimalan broj bodova za prolaz za integralni test je 21.
Završni ispit (upis ocjena) je u četvrtak, 12.02.2014. u 10,00 časova.
INTEGRALNI*
27
22
29
23
15
29
21
26
28
25
21
21
-
REZULTATI INTEGRALNOG TESTA IZ FIZIOLOGIJE
Redovni studenti
STUDIJSKI PROGRAM: Fizioterapija
Red.br.
1.
PREZIME I IME
Adamović Jelena
K I*
-
K II*
-
2.
Bajić Dajana
-
-
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Bilbija Nenad
Borovnica Ljiljana
Boţić Brankica
Burazor Tanja
Dabraĉić Saška
Darda Dragan
Dţilit Miloš
Đervida Nedeljko
Gojić Dajana
Ilišković Ljubica
Jurišić Katarina
Kovjenić SrĊan
Kragulj Mirjana
Maleš Sanja
Marić Sanja
Marjanović Maja
Marković Sanja
Maslarević Spasa
Palaĉković Daniela
Pilipović Maja
Praća Boban
Sajdel Tijana
Soldatović Stefan
Stanković Jelena
Štadler Vanja
Tomić Tanja
Topić Elmina
Vujĉić Tatjana
Vukliš Vanja
3
12
13
12
8
12
12
12
12
12
13
12
3
*Minimalan broj bodova za prolaz za I kolokvij (K I) je 10.
*Minimalan broj bodova za prolaz za II kolokvij (K II) je 12.
*Minimalan broj bodova za prolaz za integralni test je 21.
Završni ispit (upis ocjena) je u četvrtak, 12.02.2014. u 10,00 časova.
INTEGRALNI*
28
Treba da polaţe
CNS i mišiće
22
31
29
28
30
32
27
27
33
28
22
30
29
26
31
33
31
-
REZULTATI INTEGRALNOG TESTA IZ FIZIOLOGIJE
Redovni studenti
STUDIJSKI PROGRAM: Radna terapija
Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
PREZIME I IME
Banović Duška
Beširević Arman
Bognar Sneţana
Boţić Nevena
ĈaĊo Milana
Graonić Boţana
Grbić Jovana
Grujić Dobrila
Jajĉanin Jelena
Kneţević Jovana
Kneţević Tamara
Kojić Maja
Kretić Jelenko
Lekić Stefan
Liĉanin Bojana
Majkić Marija
Maleš Dragana
Marĉeta Danilo
Mišanović Maja
Radanović Ţeljka
Simić Jovo
Svorcan Sanja
Tešić Sneţana
Topolović Vanja
Vukić Miroslav
Zec Dragana
Zec Ljubica
Ţivanić Milica
K I*
6
7
6
3
3
K II*
9
12
10
9
13
5
9
12
10
6
12
12
8
10
10
13
13
12
*Minimalan broj bodova za prolaz za I kolokvij (K I) je 10.
*Minimalan broj bodova za prolaz za II kolokvij (K II) je 12.
*Minimalan broj bodova za prolaz za integralni test je 21.
Završni ispit (upis ocjena) je u četvrtak, 12.02.2014. u 11,00 časova.
INTEGRALNI*
25
29
31
28
27
23
28
30
29
25
-
REZULTATI INTEGRALNOG TESTA IZ FIZIOLOGIJE
Redovni studenti
STUDIJSKI PROGRAM: Sanitarno inženjerstvo
Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
PREZIME I IME
Borojević Gordan
Brković Milijana
Curić Marinko
Cvijić Dragana
Dubravac Erna
Gvero Dobrila
Jujić Medina
KaluĊer Tanja
Kovaĉić Dunja
Kreštić Amina
Kukić Aleksandar
Luĉ Nikolina
Milanović Tamara
Nenadić Predrag
Potkolnjak Dajana
Ramić Nermina
Sladojević Slaviša
Stjepanović Dejan
Stojnić Marina
Sukonjica Jelena
Topolić Tanja
Trkulja Elena
Vuković Dragan
Zorana Malinić
K I*
4
10
10
-
K II*
3
8
5
12
7
12
6
3
13
5
-
*Minimalan broj bodova za prolaz za I kolokvij (K I) je 10.
*Minimalan broj bodova za prolaz za II kolokvij (K II) je 12.
*Minimalan broj bodova za prolaz za integralni test je 21.
Završni ispit (upis ocjena) je u četvrtak, 12.02.2014. u 11,00 časova.
INTEGRALNI*
13
17
16
17
22
21
11
9
16
24
15
19
16
14
REZULTATI INTEGRALNOG TESTA IZ FIZIOLOGIJE
Redovni studenti
STUDIJSKI PROGRAM: Medicinsko-laboratorijsko inženjerstvo
Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
PREZIME I IME
Adamović Danijel
Burazor Saša
ĈaĊo Sanja
Ĉubra Jelena
Delić Alma
Despot Nikolina
Gavrić Tatjana
Ivanić Sandra
Jelić Jovana
Jelisavac Dragana
Kadirić Maida
Krneta Sanja
Lemajić Branka
Marinković Viktoria
Marjanović Teodora
Merdanović Edina
Paraš Dragan
Rogić Magdalena
Santraĉ Nenad
Studen Nikolina
Šaran Jovana
Zec Vesna
K I*
5
7
3
8
-
K II*
2
8
13
8
12
3
6
12
-
INTEGRALNI*
10
15
23
12
13
24
13
21
31
18
21
11
*Minimalan broj bodova za prolaz za I kolokvij (K I) je 10.
*Minimalan broj bodova za prolaz za II kolokvij (K II) je 12.
*Minimalan broj bodova za prolaz za integralni test je 21.
Završni ispit (upis ocjena) je u četvrtak, 12.02.2014. u 11,00 časova.
Prof. dr Tamara Popović
Download

Rezultati integralnog testa iz predmeta Fiziologija