PROGRAM RADA
ĈETVRTAK, 16.10.2014 godine
14:55, J.Milić-„Prikaz lečenja alkoholizma u
Holandiji“
NAUĈNI ODBOR
Prof.dr med.sc. Tomislav Sedmak, predsednik
Prof.dr med.sc. Nikola Vuĉković
Prof.dr med.sc. Petar Nastasić
Prof.dr med.sc. Branko Ćorić
Prof.dr Ana Ĉekerevac
Prof.dr Zoran Zoriĉić
Doc. dr Zdenka Ĉebašek Travnik
Dr Aleksandar Vujošević
Dr Nera Zivlak Radulović
ORGANIZACIONI ODBOR
Vojin Lilić,predsednik
Svetlana Bjelogrlić
Branka Bjelica
Tijana Ćirović
Cvijeta Uskoković
Marija Vuĉinić Jovanović
Tatjana Đurić
Milivoje Šarĉević
10:30 SVEĈANO OTVARANJE
Miloš Vuĉević, gradonaĉelnik Novog Sada
Predstavnici Ministarstva zdravlja
Aleksandar Vujošević, predsednik ZKLAS
Petar Nastasić, predsednik Odbora za meĊunarodnu
saradnju ZKLAS
Vojin Lilić, predsednik Upravnog odbora
15:05-16:30 PAUZA ZA RUĈAK
11:00 RADNI DEO
Voditelj:prof.dr Tomislav Sedmak, prof.dr
Petar Nastasić
11:05, T. Sedmak-„Odlike psihoterapijske alijanse u
ranim intervencijama“
11:25, P. Nastasić-„Lečenje, oporavak i izlečenje“
11:45, B. Ćorić-„Zdravlje i zrelost“
12:05, Z. Zoriĉić-„Integrisanje terapijskog programa u
lečenju bolesti zavisnosti“
12:25, Z. Ĉebašek Travnik-„Mogućnosti i prepreke u
rehabilitaciji osoba ovisnih od alkohola“
ovisnosti o alkoholu-opravdanost i učinkovitost
12:45, S. Đukić Dejanović-„Zavisnost:dualizam
dijagnoze“
13:00-13:45, PAUZA
SEKRETARIJAT
Voditelj:Prof.dr Branko Ćorić
Cvijeta Uskoković
ĐorĊe Nikolić
Jasmina Ugarković
Darko Janković
13:45,A Ĉekerevac-“Obrazovanje socijalnih radnika za
rad sa zavisnicima”
13:55, A. Zobenica-„Somborski model porodične
terapije“
14:05, S. Dimić-„Lečenje alkoholizma i grupne
interakcije“
14:15, B. Savić, D. Tošanović, S. Dragišić Labaš„Alkoholizam:primer modela lečenja i rehabilitacije
kroz prikaz slučaja“
14:25, N. Sorko-„Prikaz sistemske porodične terapije
alkoholičarske porodice u dugotrajnoj apstinenciji“
14:35, M. Dujović, J. Janković-„Komparativna analiza
različitih pristupa produţenom vanbolničkom lečenju
14:45 D. Boben Bardutzky,T. Bakula Vlaisavljević„Ţene i ovisnost“
Voditelj: prof.dr Petar Nastasić,Mr D.Djukić
Bošković
16:30, Lj. Đukanović-„Alkoholizam kod mladih“
16:40, A.Orešković :Mjera obaveznog liječenja od
16:50, D. Bošković Đukić, A. Jelĉić-„Rodno specifični
programi u tretmanu bolesti zavisnosti“
17:00, Ţ. Milićević-„Odnosi i neke karakteristike
alkoholičarskog braka
17:10,N. Zivlak Radulović, V. Banjac,
A.Mitrović,M.Tomanić,D.Marĉeta-„Tretman nasilja u
porodici uzrokovanog zavisnošću od alkohola“
17:20,V.Jovanović Ĉupić-„Nasilje u porodici
alkoholičara“
17:40,A.Šakušić,E.Avdibegović,M.Mešanović,R.Bakal
ović-„Anksioznost i depresija kod bračnih partnera
ovisnika o alkoholu“
17:50, T.Đalović Kozarov-„Agorafobija ţena čiji su
partneri zavisnici od alkohola“
18:00,L. Ramić-„Poteškoće odrastanja djece u
porodicama ovisnika o alkoholu“
18:10,S. Stefanova-„Rad dnevne bolnice za
alkoholizam u Skoplju i mogućnost njegovog djelovanja
u lečenju alkoholizma“
18:20,D.Bošković Đukić, A.Jelĉić-„Porodični klub
„Paunova“-novo vs starog modela u radu kluba lečenih
pacijenata“
18:30,J. Veleski-„35 godina rada KLA Prilep“
18:40, I.Mladenović, Promocija vodiča za odgovorno
pijenje u Srbiji,
20:00-ZAJEDNIĈKA VEĈERA
PETAK,17.10.2014. godine
Voditelj:Prof.dr Zoran Zoriĉić,dr Nera Zivlak
Radulović
10:00,V.Lilić-„Postmeningoencefalitični sindrom kao
predispozicija za razvoj sekundarnog alkoholizma“
10:10,B.Đukanović,S.Mladenović-„Faktori rizika za
zavisnost od psihoaktivnih supstanci i bihevioralne
zavisnosti u Srbiji“
10:20,B.Đukanović-„Stepen predikcije faktora rizika za
hemijske i bihevioralne zavisnosti u Srbiji“
10:30,B.Đukanović,J.Kneţević Tasić-„Bihevioralne
zavisnosti u Srbiji“
10:40,V.Djedović,E.Zoletić,M.Mirković-Hajdukov„Šoping terapija,prikaz slučaja“
10:50,M.Martić Pantić-„Skriptiranje deficitarnih
osećanja:zabranjena osećanja
11:00,S.Pantović-„Socijalna inteligencija“
11:10-12:00 PAUZA
Voditelj:dr Nikola Vuĉković,dr Aleksandar
Vujošević
12:00,N.Vuĉković-„Tri osnovna pristupa u lečenju
opijatske zavisnosti“
12:10, S. A. AnĊelić-„Projekt čovjek-model
terapijskog programa ili škola ţivota-program-projekt
čovjek u centru Marjanovac
12:20,D.Vukadinović,P.Gagović,A.Vukadinović„Posthospitalni tretman zavisnika od opijata i opioida
u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti Gornja
Toponica“
12:30,N.Zivlak Radulović,V.Banjac„Multidisciplinarna saradnja u tretmanu komplikacija
zavisnosti od opijata u centru za ost terapiju-prikaz
slučaja“
12:40,L.Maršić,K.Katinić,S.Marušić-„Razlike između
oporavka i apstinencije kod opijatskih ovisnika“
12:50,Z.Zoriĉić-“Podrţavanje implementacije
psihosocijalnog tretmana u radu sa ovisnicima”
13:00,S.Borković-„Značaj grupnog rada u lečenju
bolesti zavisnosti“
13:10,M.Roganović-„Rehabilitacija i resocijalizacija
lečenih zavisnika”
13:20-15:50 PAUZA ZA RUĈAK
Voditelj: Dr Nermana Mehić-Basara
15:50,S.Aksentijević-„Specifičnosti terapije braće i
sestara adolescenata zavisnog od PAS“
16:00,S.Mitrović-„Pokazatelji uspešne rehabilitacije
porodice sa adolescentom u zavisnosti“
16:10,G.Laţetić,I.Mladenović-„Prikaz tretmana mladih
zavisnika kroz produţenu rehabilitacionu fazu“
16:20,J.Lalović,P.Nastasić,N.Lalović-„Sistemski
pristup individualnoj terapiji u rehabilitaciji zavisnika“
16:30,B.AnĊelković-„Transferno-kontratransferni
odnos i zavisnost“
16:40,M.Vuĉinić Jovanović-„Ispitivanje terapijskih
faktora u grupi osoba uključenih u institucionalni
tretman zavosnosti od droga“
16:50,N.Mehić Basara,M.Pokrajac,M.Grabovica„Primjena antiviralne terapije hroničnog hepatitisa C
kod opijatskih ovisnika u programu opijatske
supstitucione terapije (OST)“
ZAJEDNICA KLUBOVA LEĈENIH
ALKOHOLIĈARA SRBIJE
Srpsko lekarsko društvo-Sekcija za bolesti
zavisnosti
Ministarstvo zdravlja Rebublike Srbije
Grad Novi Sad
XXX SIMPOZIJUM O BOLESTIMA
ZAVISNOSTI SA MEĐUNARODNIM
UĈEŠĆEM
XXXII SKUPŠTINA ZAJEDNICE KLUBOVA
LEĈENIH ALKOHOLIĈARA SRBIJE
17:00-18:00- DISKUSIJE I ZAKLJUĈCI
OBAVEŠTENJA
Uvodni referati se prezentuju u trajanju od 20 min. a
ostale prezentacije su oganičene na 10 min. Mole se
autori da se pridrzavaju propisanog vremena. Pitanja i
diskusije su predviđene na kraju sesije.
15.10.2014 u okviru primarne prevencije odrţaće se
tribine u osnovnoj i srednjoj školi.
Moderatori prevencije: prof.dr Tomislav Sedmak;
Prof.dr Branko Ćorić; Mirjana Nikolić; psiholog Doma
zdravlja, dr Vojin Lilić
15.10.2014 koktel dobrodošlice u hotelu „Norcev“ u
19h
18.10.2014 sa poĉetkom u 11h u Sali hotela „Norcev“
odrţaće se XXXII tematska Skupština Zajednice
klubova leĉenih alkoholiĉara Srbije sa temom:
„Budućnost klubova“
HOTEL „NORCEV“ FRUŠKA GORA
15.10.2014-18.10.2014 godine
IRIŠKI VENAC, PUT PARTIZANSKOG
ODREDA BB
Download

16:40, A.Orešković :Mjera obaveznog liječenja od ovisnosti o