UDRUŽENJE LOGOPEDA SRBIJE
ASSOCIATION LOGOPEDISTS FROM SERBIA
I Simpozijum logopeda Srbije
The First Symposium logopedists Serbia
Divčibare, 13-14. Maja 2012.
Divcibare, May, 13-14. 2012.
PROGRAM
PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN GOVORNO-JEZIČKIH
POREMEĆAJA
PREVENTION, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SPEECHLANGUAGE DISORDERS
PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN GOVORNO-JEZIĈKIH POREMEĆAJA
12. Maj 2012.
Kongresna sala Hotela
„Divčibare“
10:00-12:00 REGISTRACIJA UĈESNIKA
12:00
OTVARANJE SKUPA
PLENARNI DEO
LOGOPEDSKA PROFESIJA U SVETLU EVROPSKIH INTEGRACIJA
Dr sci Dragan Čauševac, afaziolog
Dr Dubravka Šaranović-Racić, pomoćnik ministra zdravlja
Danica Andrešić, Prof.logoped
Dr sci Kataarina Pavičić
Nina Iordanova
LOGOPEDSKA DJELATNOSTI U HRVATSKOJ
Danica Andrešić, Katarina Pavičić Dokoza, Darija Hercigonja Salamoni, Draţenka Blaţi,
Ţeljka Butorac,
Hrvatsko logopedsko društvo
GENETSKI ASPEKTI GOVORNO-JEZIČKIH POREMEĆAJA
Prof. dr Vladimir Trajkovski,
Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“, Filozofski fakultet,
Institut za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Skopje, Republika Makedonija
PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN GOVORNO-JEZIĈKIH POREMEĆAJA
12. Maj 2012.
Kongresna sala Hotela “Divĉibare”
PREVENCIJA GOVORNO-JEZIĈKIH POREMEĆAJA
Moderatori: dr sc. Dragan Ĉauševac
Prof. dr Vladimir Trajkovski
13:00 – 13:50
REZULTATI PRIMENE NACIONALNOG PROGRAMA NA
TERITORIJI OPŠTINE PANČEVO
Petruša Popović, Gordana Ilkić
Dom zdravlja Pančevo, Zdravstveni centar Južni Banat
PREVENCIJA DISLEKSIJE - MEIXNER METODA
Dragana Dţenopoljac,
Dom Zdravlja Subotica, Srbija, Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Srbija
LOGOPED U DJEČJEM VRTIĆU: MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE
Danica Andrešić
Dječji vrtić Travno, Zagreb, Hrvatska
TIMSKI RAD U DEČJEM VRTIĆU KAO POLAZNA OSNOVA U
PREVENCIJI ARTIKULACIONIH POREMEĆAJA
Suzana Stanković
Predškolska ustanova „Vukica Mitrović“, Leskovac, Srbija
PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN GOVORNO-JEZIĈKIH POREMEĆAJA
DIJAGNOSTIKA GOVORNO-JEZIĈKIH
POREMEĆAJA
Moderatori: dr sc. Vesna Borota
dr sc. Katarina Paviĉić – Dokoza
13:50 – 14:40
TEST ZA ISPITIVANJE ARTIKULACIONO – FONOLOŠKIH
SPOSOBNOSTI
Neda Milosević, Mirna Zelić, Dragan Čauševac, Vesna Borota
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović”,
Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Srbija
MOST COMMON PHONOLOGICAL/ARTICULATION DISORDERS IN
CHILDREN AGED BETWEEN 4-6 YEARS
Sara Chepishevska, Prof. Dr. Vladimir Trajkovski
Private medical practice Kalinka – Center of health and autism, Skopje, Republic of
Macedonia, University St. Kiril and Metodij, Faculty of Phylosophi, Institute of Special
Education and Rehabilitation, Skopje, Republic of Macedonia
STANJE ARTIKULACIJE MALE I PREDŠKOLSKE DECE U ŠAPCU
Danka Tomić, Neda Stokić, Tanja Milutinović, Mirjana M. Savić
Predškolska Ustanova „Naše dete“ Šabac „Opšta bolnica Šabac“, Srbija
ARTIKULACIJA DECE NA PREDŠKOLSKOM UZRASTU
Radica Tasić
PU Čika Jova Zmaj, Beograd
SPOSOBNOSTI FONOLOŠKE ANALIZE I SINTEZE
DECE NA POČETKU ŠKOLOVANJA
Bojana Drobnjak, Neda Milošević
Udruženje logopeda Srbije
PAUZA ZA RUČAK 14:40 – 16:00
Ručak za goste Hotela „Maljen“ i „Divčibare“ služiće se u restoranu Hotela
„Divčibare“
PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN GOVORNO-JEZIĈKIH POREMEĆAJA
DIJAGNOSTIKA GOVORNO-JEZIĈKIH
POREMEĆAJA
Moderatori: dr sc. Vesna Borota
dr sc. Katarina Paviĉić – Dokoza
16:00 – 17:40
DIJAGNOSTIKA MUCANJA
Dejan Ţ. Savić,
Dom Zdravlja Kovin, Srbija, Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Srbija
DISFONIJE KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA U
MAČVANSKOM OKRUGU
Sneţana Vasiljević, Duško Sibinčić,
Služba za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju,Opšta bolnica “Dr Laza K.
Lazarević“, Šabac, Srbija
MULTIAKSIJALNI AFAZIJA SISTEM (MAAS) – PROTOKOL ZA
AFAZIJE
Dragan Čauševac, Višnja Oljača
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović”
Bolnica Sveti Sava, Beograd
LOGOPENIČKA PROGRESIVNA AFAZIJA – SINDROM PPA
Dragan Čauševac
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović”,
Beograd
OD HIPOTONIJE DO MLITAVE DIZARTRIJE
Nada Prica Obradović
Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd, Republika Srbija
DIJAGNOZA I TRETMAN DECE SA PATOLOGIJOM U VERBALNOJ
KOMUNIKACIJI REGISTROVANE U LOGOPEDSKOM KABINETU
SPECIJALNE OSNOVNE ŠKOLE “MACA OVČAROVA” - VELES,
U PERIODU 2009 – 2011 GODINE
Elizabeta Dimitrievska, Marija Davčevska, Sneţa Stojanovska, Tatjana Ljapova, Ţivka
Panova Sazdova,
Specijalna osnovna škola ,,Maca Ovčarova“, Veles, Makedonija
DEFEKTOLOŠKO-SOCIOTERAPIJSKI POLIVALENTNI PRISTUP
TERAPIJI
Nataša Labović-Obradović, Milena Andjelkov, Jelena Novković-Šaljić, Aleksandra Aleksić,
Alma Andjelković
PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN GOVORNO-JEZIĈKIH POREMEĆAJA
Dom zdravlja Beograd, Sopot1,
Dom zdravlja Beograd, Grocka2,
Zavod za psihofizičke poremećaje i govornu patologiju “Cvetko Brajović”3, Beograd
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Zemun4,
OŠ Novi Beograd5
GOVOR I DECA SA OŠTEĆENIM SLUHOM
Slavka Nikolić, Mirjana Savić, Marija Savić, Vesna Savić
OŠ „Radivoj Popovic“ Zemun, Beograd, Srbija, Opšta bolnica Šabac, Šabac, Srbija,
Filozofski fakultet, Novi Sad, Srbija
SLUH – OŠTEĆENJE SLUHA KOHLEARNI IMPLANTI
Margarita Belčovska,
PZU “Megamed-logo”, Skoplje, Makedonija
STAVOVI RODITELJA I REHABILITATORA PREMA DJECI
PREDŠKOLSKE DOBI S GOVORNO JEZIČNIM TEŠKOĆAMA
Adinda Dulčić, Katarina Pavičić Dokoza, Koraljka Bakota,
Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Hrvatska
Kongresna sala Hotela “Divĉibare”
TRETMAN GOVORNO-JEZIĈKIH POREMEĆAJA
Moderatori: mr sc.med. Marijana Krkobabić
dr sc. Nina Iordanova
17:50 – 19:30
LOGOPEDSKA DELATNOST U VRTIĆU – SADAŠNJOST I
BUDUĆNOST
Radmila Zeba, Ida Šarić
Dječji vrtić „Radost“, Zagreb, Hrvatska
PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN GOVORNO-JEZIĈKIH POREMEĆAJA
FAKTORI KOJI UTIČU NA PRODUŽENO TRAJANJE SIMPTOMA
DISFAGIJE KOD AFAZNIČNIH PACIJENATA
Mirna Zelić, Neda Milošević, Dragan Čauševac, Vesna Borota
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović”,
Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Srbija
ORAL MOTOR THERAPY FOR CHILDREN WITH CLEFT LIP AND
PALATE
Nina Iordanova
Therapy center Pumpelina, Sofia, Bulgaria
POSTUPCI U KOREKCIJI POREMEĆAJA I SMETNJI GOVORA
PRIMENOM SAFA SISTEMA
Dragan Čauševac, Neda Milošević, Mirna Zelić, Vesna Borota
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović”,
Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Srbija
UTICAJ TRETMANA KOD DECE SA IMPLEMENTIRANIM AERO
CEVČICAMA
Kristina Šulović Petković, Selena Todorović, Svetlana Torbica
Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Beograd, Srbija
UTICAJ VEŽBI DISANJA U TRETMANU DECE SA POREMEĆAJEM
FLUENTNOSTI
Vesna Borota, Neda Milošević, Dragan Čauševac, Mirna Zelić
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof.dr Cvetko Brajović“,
Beograd, Srbija, Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Srbija
ALEXIA BEZ AGRAFIJE SA PRIKAZOM SLUČAJA
Zrinka Radović
ZNAČAJ IGRE U RAZVOJU AUDITIVNE PERCEPCIJE
Ana Vila, Ljubica Popović
Dom Veternik, Novi Sad, Srbija
SPECIFIČNOSTI KLINIČKE SLIKE I TERAPIJSKOG TRETMANA
KOD DECE I OSOBA SA AUTOZMOM U PERIODU OD 1985-2010.
GODINE
Zorica Kukić
KOKTEL I
SVEĈANA VEĈERA 21:00
Mesto odrţavanja Hotel „Divĉibare“
PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN GOVORNO-JEZIĈKIH POREMEĆAJA
13. Maj 2012.
Hotel “Divĉibare”
POSTER SEKCIJA
Moderator: mr Zrinka Radović
dr sci Zorica Kukić
9:00 – 9:50
RAZVOJ GOVORA VAŠEG DETETA
Lilijana Stanković, Budimirka Ruţić-Simić
Dom Zdravlja „Savski Venac“
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof.dr Cvetko Brajović“,
Beograd, Srbija
ORALNA PRAKSIJA I ARTIKULACIJA GLASOVA KOD DECE KOJA
MUCAJU
Jelena Tadić, Budimirka Simić-Ruţić, Darinka Šoster
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović‟,
Beograd, Srbija
ISPITIVANJE SINTAKSIČKOG RAZVOJA KOD DECE SA LAKOM
MENTALNOM RETARDACIJOM
Nada Spandţevska, Prof. Dr. Vladimir Trajkovski
Državna škola za decu i omladinu sa oštetenim vidom – Skoplje
Univerzitet Sv. ,,Kiril i Metodij”, Filozofski fakultet, Institut za defektologiju, Skoplje,
Republika Makedonija2
UTICAJ LEKSIČKIH FAKTORA NA SPOSOBNOST IMENOVANJA
KOD BOLESNIKA SA FLUENTNOM AFAZIJOM
Sneţana Maţić, Gordana Ocić, Natalija Stojkov
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“, Melenci, Republika Srbija13
BEL MEDIC, Koste Jovanovića 87, Beograd, Republika Srbija2
GENETICS AND DEVELOPMENTAL DYSLEXIA
Milena AnĎelkov, Nataša Labović-Obradović
Health Center „Grocka“, Belgrade, Serbia
Health Center „Sopot“, Serbia
PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN GOVORNO-JEZIĈKIH POREMEĆAJA
THE EFFECT OF EARLY MOTOR STIMULATION ON SPEECH
DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH RISK FACTORS
Milena Milićević, Srećko Potić
PhD students, Faculty of Special Education and Rehabilitation,
University of Belgrade, Belgrade, Serbia
ZNAČAJ TERAPIJE PRAGMATSKIH JEZIČKIH SPOSOBNOSTI KOD
OSOBA SA POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA
Ivana Vujičić, Marija Matorkić, Milica Vakić
Logopedski kabinet “Logopolis”, Beograd, Srbija
TRETMAN ZA RAZVOJ I PODSTICANJE GOVORA KOD UČENIKA
SA AUTIZMOM
Lena Gadanec, Tanja Bogatinova, Zaga Kolodezni, Mirjana Petrusevka, Elizabeta Arsov
POU “Maca Ovcarova”, Veles, Makedonija
TIMSKI RAD DEFEKTOLOGA I LOGOPEDA
KOD AUTISTIČNOG DETETA
Elizabeta Dimitrievska, Ljapova Tatjana, Specijalna osnovna škola ,,Maca Ovčarova“, Veles,
Makedonija
10:00 – ZATVARANJE SKUPA
PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN GOVORNO-JEZIĈKIH POREMEĆAJA
10:30
IX REDOVNA SKUPŠTINA
UDRUŢENJA LOGOPEDA SRBIJE
*OBAVEZNO PRISUSTVO ĈLANOVA ULS
Dnevni red:
1. Izveštaj Upravnog odbora o radu Udruţenja logopeda
Srbije za 2011. godinu
2. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odobra
Udruţenja logopeda Srbije za 2011. godinu
3. Izveštaj Nadzornog odbora Udruţenja logopeda Srbije
za 2011. godinu
4. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora Udruţenja
logopeda Srbije za 2011. godinu
5. Plan i program aktivnosti Udruţenja logopeda Srbije
za 2012. godinu
6. Tekuća pitanja
Download

program I Simpozijuma logopeda Srbije