UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
EKONOMSKI FAKULTET
Treća Internacionalna naučna konferencija
„EKONOMIJA INTEGRACIJA“ – ICEI 2013
Znanjem od recesije ka prosperitetu
http://icei.epk.ba
Decembar 6.-7.2013. god.
Hotel Tuzla – Tuzla, Bosna i Hercegovina
Ekonomski
fakultet
Univerziteta u
Osijeku
Ekonomski
fakultet
Univerziteta u
Mariboru
Beogradska
Bankarska
Akademija
Ekonomski
fakultet
Podgorica
Ekonomski
fakultet
Prilep
PROGRAM RADA KONFERENCIJE
ĈETVRTAK, 5.12.2013.god.
18:30 - 20:00
Dolazak i registracija uĉesnika (Koktel dobrodošlice)
PETAK, 6.12.2013.god.
08:30 - 09:30
Registracija uĉesnika
OTVARANJE KONFERENCIJE - ICEI 2013 (Kristalna dvorana)
Uvodno obraćanje organizatora i koorganizatora konferencije


09:30 - 11:30


Prof. dr. Safet Kozarević, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, BiH
Prof. dr. Sunĉica Oberman-Peterka, prodekanica Ekonomskog fakulteta Osijek,
Republika Hrvatska
Prof. dr. Hasan Hanić, dekan Beogradske bankarske akademije, Republika Srbija
Prof. dr. Gjorgji Manceski, dekan Ekonomskog fakulteta Prilep, Makedonija
Prigodno obraćanje predstavnika vlasti i univerziteta



Jasmin Imamović, naĉelnik općine Tuzla
Sead Ĉaušević, premijer Vlade Tuzlanskog kantona
Prof. dr. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli
Pozdravno obraćanje zlatnih sponzora, ostalih sponzora i gostiju
UVODNA PREDAVANJA
Prof. dr. Hasan Hanić, Beogradska bankarska akademija, Republika Srbija
Tema: Znanje kao razvojni faktor
Joseph W.H. Lough, Ph.D., University of California, Berkeley, USA
Tema: Integration or Assimilation: Whence the Private Sphere?
Prof. dr. Đuro Medić, Ekonomski fakultet Sveuĉilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska
Tema: Kritika neoliberalnih mitova i njihove uloge u opisu i rješavanju kriznorecesijskog stanja u privredi
11:30 - 12:00
Pauza - osvjeţenje i kafa
RAD U PARALELNIM SESIJAMA
SESIJA 1. (Konferencijska sala)
12:00 -14:00
EKONOMSKA TEORIJA I POLITIKA U (POST)RECESIJSKIM USLOVIMA
Moderatori: dr. sci. Kadrija Hodžid, red. prof., Ekonomski fakultetu Tuzli, BiH
dr. sci. Zijad Džafid, vanr. prof., Ekonomski fakultetu Tuzli, BiH
13:10 – 13:20
LEADER PRISTUP U RURALNOM RAZVOJU-EVROPSKA ISKUSTVA I PRIMJENA U
BOSNI I HERCEGOVINI
ĆEJVANOVIĆ Ferhat, Vlada Brĉko Distrikta /Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
KOVAĈEVIĆ Alma, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, BiH
EKONOMSKO-PRAVNA
INTERVENCIJA
DRŢAVE
U
KONTEKSTU
REORGANIZACIJE POSLOVNOG SUBJEKTA PREMA LEGISLTIVI U BiH I
ZEMLJAMA UPOREDNOG PRAVA
ĈOKIĆ Mirela, Pravni fakultet u Tuzli, BiH
OBRAZOVANJE KAO PREDUSLOV EKONOMSKOG RAZVOJA
DOBRODOLAC ŠEREGELJ Tinde, Ekonomski fakultet u Subotici, Repubika Srbija
RADOVANOV Boris, Ekonomski fakultet u Subotici, Repubika Srbija
MARCIKIĆ Aleksandra, Ekonomski fakultet u Subotici, Repubika Srbija
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS IN THE SOUTHEASTERN
EUROPEAN COUNTRIES
DŢAFIĆ Zijad, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
TERZIĆ Lejla, Ekonomski fakultet u Brĉkom, BiH
UTJECAJ NEOLIBERALIZMA NA ZATEĈENOST EKONOMSKE MISLI BOSNE I
HERCEGOVINE PRED RECESIJOM
HODŢIĆ Kadrija, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
ANALYSING THE EFFECTS OF UNEMPLOYMENT BENEFITS AND ACTIVE
LABOUR MARKET POLICIES ON THE LABOUR MARKET OUTCOMES
JUŢNIK ROTAR Laura, Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto, Slovenia
UTICAJ RECESIJE NA PRIVREDU TUZLANSKOG KANTONA U PERIODU OD 2008.
DO 2012. GODINE
KLAPIĆ Muharem, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
HODŢIĆ Kadrija, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
NUHANOVIĆ Amra, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
KLAPIĆ Hidajet, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
A MODEL FOR ECONOMIC GROWTH IN BOS, NIA AND HERZEGOVINA
LOUGH Joseph.W.H., University in California, Berkely, USA
13:20 – 13:30
Pauza - osvježenje i kafa
13:30 – 14:00
Diskusija i pitanja
12:00 – 12:10
12:10 – 12:20
12:20 – 12:30
12:30 – 12:40
12:40 – 12:50
12:50 – 13:00
13:00 – 13:10
SESIJA 1. (TV sala)
12:00 -14:00
FINANSIJE I FINANSIJSKA POLITIKA U (POST)RECESIJSKIM USLOVIMA
Moderatori: Dr. sci. Emira Kozarevid, vanr. prof., Ekonomski fakultet Tuzla
Dr.sci. Dragica Odzaklieska, doc., Ekonomski fakultet Prilep
12:00 – 12:10
12:10 – 12:20
12:20 – 12:30
12:30 – 12:40
12:40 – 12:50
12:50 – 13:00
13:00 – 13:10
13:10 – 13:20
THE BUDGETING PROCESSES IN LOCAL GOVERNMENTS IN SERBIA – TOWARDS
EUROPEAN EXPERIENCES
BRNJAS Zvonko, Beogradska bankarska akademija, Repubika Srbija
STOŠIĆ Ivan, Institut ekonomskih nauka, Beograd, Repubika Srbija
DEDEIĆ Predrag, Beogradska bankarska akademija, Repubika Srbija
FRANCHISE VALUE PRISTUP VREDNOVANJU DIONICA
DELIĆ Sanita, MERKUR BH OSIGURANJE d.d. Sarajevo, BiH
ZAIMOVIĆ Azra, Ekonomski fakultet u Sarajevu, BiH
FINANSIJSKA TRŢIŠTA U SRBIJI I REGIONU U POSTKRIZNOM PERIODU
GAĈIĆ Marija, Univerzitet Edukons, Repubika Srbija
TOŠKOVIĆ Jelena, Univerzitet Edukons, Repubika Srbija
MARKOVIĆ Jasna, Univerzitet Edukons, Repubika Srbija
JAVNI DUG I MAKROEKONOMSKI EFEKTI NA BIH
HURIĆ – BJELAN Jasmina, Porezna uprava Federacije BiH, Središnji ured Sarajevo, BiH
FINANICAL DERIVATIVES FOR ELECTRICITY IN POST RECESSION PERIOD:
CASE OF POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE
KOKOROVIĆ JUKAN Meldina, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
DOPRINOS MIKROKREDITNIH ORGANIZACIJA RAZVOJU FINANSIJSKOG
TRŢIŠTA U BOSNI I HERCEGOVINI
OPERTA Emir, MKF Partner, Visoko, BiH
HADŢOVIĆ Mehmedalija, Ekonomski fakultet u Bihaću, BiH
OPTIONS AS AN INSTRUMENT FOR RISK MANAGEMENT
ODZAKLIESKA Dragica, Ekonomski fakultet – Prilep, Makedonija
TRAJKOSKA Gordana, Ekonomski fakultet – Prilep, Makedonija
VITANOVA Gordana, Ekonomski fakultet – Prilep, Makedonija
IMPLICATION OF EUROPEAN SOVEREIGH DEBT CRISIS ON ENTREPRENEURIAL
FINANCING IN EUROPEAN UNION: PRESENT STATE AND PERSPECTIVES
NUHANOVIĆ Amra, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
KOKOROVIĆ JUKAN Meldina, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
13:20 – 13:30
Pauza - osvježenje i kafa
13:30 – 14:00
Diskusija i pitanja
14:00 - 15:00
PAUZA ZA RUČAK
RAD U PARALELNIM SESIJAMA
SESIJA 2. (Konferencijska sala)
15:00–17:00
IZAZOVI MENADŽMENTA I PODUZETNIŠTVA U USLOVIMA RECESIJE
Moderatori: Dr. sci. Dijana Husakovid, docent, Ekonomski fakultet Zenica, BiH
Dr. sci. Sabina Đonlagid,docent, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
15:10 – 15:20
DECENTRALIZACIJA SKENIRANJA OKRUŢENJA KAO PREDUVJET RAZVOJA
UĈEĆEG KAPACITETA PODUZEĆA
ALPEZA Mirela, Ekonomski fakultet u Osijeku, Repubika Hrvatska
16:20 – 16:30
YOUTH EDUCATION AS A FACTOR FOR DEVELOPING ENTREPRENEURIAL
SPIRIT DURING RECESSION
BOGETIĆ SrĊan, Ekonomski fakultet u Beogradu, Repubika Srbija
ĐURICA Maja, Ekonomski fakultet u Beogradu, Repubika Srbija
ANTIĆ Zoran, Ekonomski fakultet u Beogradu, Repubika Srbija
KNOWLEDGE MANAGEMENT- A ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY
ĐONLAGIĆ Sabina, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
MOGUĆNOSTI PRIMJENE POSLOVNIH AKCELERATORA U BOSNI I
HERCEGOVINI
HUSAKOVIĆ Dijana, Ekonomski fakultet u Zenici, BiH
SKOPLJAK Emir, Ekonomski fakultet u Zenici, BiH
ULOGA I ZNAĈAJ KROSFUNKCIJSKIH ODNOSA UNUTAR DIVIZIONO
ORGANIZOVANIH KOMPANIJA
ISAKOVIĆ Suvad, Ekonomski fakultet u Zenici, BiH
HITNE MERE U SAVLADAVANJU KRIZE PREDUZEĆA
MIHAILOVIĆ Branko, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Repubika Srbija
CVIJANOVIĆ Drago, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Repubika Srbija
PODUZETNIĈKO UĈENJE U USLOVIMA RECESIJE
MUJANOVIĆ Majda, Centar za razvoj poduzetništva Tuzla, BiH
BARUĈIĆ Ajka, Centar za razvoj poduzetništva Tuzla, BiH
PROBLEMI U FINANCIRANJU MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
OSTOJIĆ MIHIĆ Andrijana, JP HT Eronet d.d. Mostar, BiH
16:30 – 17:00
Diskusija i pitanja
15:20 – 15:30
15:30 – 15:40
15:40 – 15:50
15:50 – 16:00
16:00 – 16:10
16:10 – 16:20
SESIJA 2. (TV sala)
MARKETING U USLOVIMA RECESIJE
15:00 – 17:00
KVANTITATIVNA EKONOMIJA U INTEGRACIJSKIM PROCESIMA
INFORMACIONOM EKONOMIJOM DO PROSPERITETA
Moderatori: Dr. sci. Samira Fazlid, docent, Ekonomski fakultet u Tuzli,
Dr. sci. Jasmina Okičid, docent, Ekonomski fakultet u Tuzli
15:10 – 15:20
15:20 – 15:30
15:30 – 15:40
15:40 – 15:50
15:50 – 16:00
16:00 – 16:10
„BUS ADVERTISING“ – EFIKASAN NAĈIN OGLAŠAVANJA U USLOVIMA
RECESIJE
MESAROŠ Ines, Ekonomski fakultet Subotica, Repubika Srbija
BRKLJAĈ Milan, Ekonomski fakultet Subotica, Repubika Srbija
LEKOVIĆ Ksenija, Ekonomski fakultet Subotica, Repubika Srbija
IMPLEMENTACIJA NOVOG NAĈINA MARKETINGA U POST-PRODAJI, TOKOM
SERVISIRANJA VOZILA
STAMBOLISKI Vasil, Fakultet za mehaniĉki inţinjering, Skopje, Makedonija
POLENAKOVIK Radmil, Fakultet za mehaniĉki inţinjering, Skopje, Makedonija
ANALIZA ZADOVOLJSTVA STUDENATA KVALITETOM USLUGE U FUNKIJI
UPRAVLJANJA MARKETINGOM OBRAZOVNIH INSTITUCIJA
ŠLOGAR Helena, Visoka poslovna škola Libertas, Zagreb, Repubika Hrvatska
ZOVAK Igor, Visoka poslovna škola Libertas, Zagreb, Repubika Hrvatska
PAPIĆ Milan, Visoka poslovna škola Libertas, Zagreb, Repubika Hrvatska
EMAIL MARKETING AS AN ALTERNATIVE WAY OF CONDUCTING A
MARKETING CAMPAIGN
TODOROVSKA Marinela, Ekonomski fakultet – Prilep, Makedonija
STRATEŠKO UPRAVLJANJE KVALITETOM HOTELSKIH USLUGA U FUNKCIJI
UNAPRJEĐENJA TURISTIĈKOG TRŢIŠTA BIH
FAZLIĆ Samira, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
MODEL SISTEMA ZA UPRAVLJANJE ELEKTRONSKIM IDENTITETIMA U BH.
FIRMAMA
HAMIDOVIĆ Haris, MKF EKI Sarajevo, BiH
16:10 – 16:20
16:20 – 16:30
SPOSOBNOSTI ZA KORIŠTENJE KLAUD KOMPJUTING ALATKE UNUTAR
MAKEDONSKIH ORGANIZACIJA: SLUĈAJ PELAGONIJKE REGIJE
DAJOVSKA Ana, Ekonomski fakultet – Prilep, Makedonija
OPĆI MODEL UPRAVLJANJA ZAKONSKIM ZAHTJEVIMA INFORMACIJSKE
SIGURNOSTI
HAMIDOVIĆ Haris, MKF EKI Sarajevo, BiH
16:30 – 17:00
Diskusija i pitanja
19:30
SVEČANA VEČERA
SUBOTA, 7. 12. 2013.god.
SESIJA 3. (Konferencijska sala)
10:00–13:00
IZAZOVI MENADŽMENTA I PODUZETNIŠTVA U USLOVIMA RECESIJE
Moderatori: Prof. dr. sci. Nikša Alfirevid, Ekonomski fakultet u Splitu, BiH
Dr. sci. Adisa Delid, vanr.prof. Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
10:00 – 10:10
10:10 – 10:20
10:20 – 10:30
10:30 – 10:40
10:40 – 10:50
10:50 – 11:00
11:00 – 11:10
FUNDRAISING AND STRATEGIC ORIENTATION OF CROATIAN HUMANITARIAN
ORGANIZATIONS TO THEIR USERS
ALFIREVIĆ Nikša, Ekonomski fakultet u Splitu, Repubika Hrvatska
PAVIĈIĆ Jurica, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Repubika Hrvatska
NAJEV ĈAĈIJA Liljana, Ekonomski fakultet u Splitu, Repubika Hrvatska
SISTEM OSIGURANJA CILJEVA UĈENJA KAO KATALIZATOR UNAPREĐENJA
KVALITETA NASTAVNOG PROCESA VISOKOŠKOLSKIH INSTITUCIJA
ĈIZMIĆ Elvir, Ekonomski fakultet u Sarajevu, BiH
CRNKIĆ Kenan, Ekonomski fakultet u Sarajevu, BiH
SOFTIĆ Senad, Ekonomski fakultet u Sarajevu, BiH
ANALYSIS
OF
ORGANISATIONAL
PERFORMANCE
OF
NONPROFIT
INSTITUTIONS: THE CASE OF LIFELONG LEARNING INSTITUTIONS IN
CROATIA
MIHANOVIĆ Zoran, Ekonomski fakultet u Splitu, Repubika Hrvatska
ALFIREVIĆ Nikša, Ekonomski fakultet u Splitu, Repubika Hrvatska
PAVIĈIĆ Jurica, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Repubika Hrvatska
VAŢNOST PODUZETNIĈKIH VJEŠTINA ZA UPRAVLJANJE RASTUĆIM IT
PODUZEĆIMA
PERIĆ Julia, Ekonomski fakultet u Osijeku, Repubika Hrvatska
RADIĆ Sanja, Poslovanje 2 d.o.o., Vukovar, Repubika Hrvatska
INNOVATIVE PERFORMANCES OF SMEs IN CONDITIONS OF RECESSION
RISTESKA Aneta, Ekonomski fakultet – Prilep, Makedonija
GVEROSKI Miroslav, Ekonomski fakultet – Prilep, Makedonija
DIMESKI Stevĉo, Ekonomski fakultet – Prilep, Makedonija
PODUZETNIĈKA
KOMPETENCIJA
KAO
ISHOD
VISOKOŠKOLSKOG
OBRAZOVANJA
SEDLAN KŐNIG Ljerka, Ekonomski fakultet u Osijeku, Hrvatska
STANJE I PERSPEKTIVE PODUZETNIĈKOG OBRAZOVANJA U BOSNI I
HERCEGOVINI
UMIHANIĆ Bahrija, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
DELIĆ Adisa, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
SESIJA 4. (Konferencijska sala)
11:10 – 13:00
FINANSIJE I FINANSIJSKA POLITIKA U (POST)RECESIJSKIM USLOVIMA
Moderatori: Dr. sci. Adnan Rovčanin, red. prof. Ekonomski fakultet u Sarajevu, BiH
Dr.sci. Dragica Odzaklieska, doc., Ekonomski fakultet Prilep
11:10 – 11:20
11:20 – 11:30
11:30 – 11:40
11:40 – 11:50
11:50 – 12:00
12:00 – 12:10
12:10 – 12:20
12:20 – 12:30
12:30 – 13:00
DERIVATI VLASNIĈKOG KAPITALA
OMERHODŢIĆ Sead, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
GLOBAL VENTURE CAPITAL FUNDS INDUSTRY: OVERVIEW AND PERSPECTIVE
KOZAREVIĆ Emira, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
PERIĆ Amela, Australska berza vrijednosnih papira, Sidney, Australia
SOFTIĆ Amra, Uprava za indirketno oporezivanje, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
CHALLENGES IN LOCAL GOVERNMENT UNITS PROJECT FINANCING WITH
PARTICULAR REFERENCE TO THE REPUBLIC OF MACEDONIA
RISTESKA Fanca, Ekonomski fakultet – Prilep, Makedonija
SPASESKA Tatjana, Ekonomski fakultet – Prilep, Makedonija
RISTESKA Aneta, Ekonomski fakultet – Prilep, Makedonija
FISKALNA NERAVNOTEŢA I DEFICITARNO FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA:
BUDŢETSKI DEFICIT I JAVNI DUG
RISTIĆ Ţarko, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, BiH
VLADUŠIĆ Ljubiša, Ekonomski fakultet u Istoĉnom Sarajevu, BiH
PRIMJENA PROCESA SEKJURITIZACIJE NA FINANSIJSKIM TRŢIŠTIMA
ROVĈANIN Adnan, Ekonomski fakultet u Sarajevu, BiH
MATARADŢIJA Adna, Ekonomski fakultet u Sarajevu, BiH
MATARADŢIJA Amra, Ekonomski fakultet u Sarajevu, BiH
EQUITY FINANCING AND THE ISSUANCE OF SECURITIES ON THE
MACEDONIAN STOCK EXCHANGE
VITANOVA Gordana, Ekonomski fakultet – Prilep, Makedonija
ODZAKLIESKA Dragica, Ekonomski fakultet – Prilep, Makedonija
TRAJKOSKA Gordana, Ekonomski fakultet – Prilep, Makedonija
ULOGA RAĈUNOVOĐA U PREPOZNAVANJU POSLOVANJA PODUZEĆA NA
PRIMJERU PODUZEĆA U OPORAVKU
HADROVIĆ ZEKIĆ Blaţenka, Ekonomski fakultet u Osijeku, Hrvatska
PRIJEDLOG REFORME NADZORA BANKARSKOG SEKTORA
BOSNE I
HERCEGOVINE
ZELENBABIĆ Samira, Bobar banka AD Bijeljina, BiH
Diskusija i pitanja
SESIJA 3. (TV sala)
10:00–12:00
EKONOMSKA TEORIJA I POLITIKA U (POST)RECESIJSKIM USLOVIMA
Moderatori: Dr. sci. Merim Kasumovid, vanr. prof., Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
Dr. sci. Olivera Kostoska, doc., Ekonomski fakultet Prilep, MK
10:00 – 10:10
10:10 – 10:20
10:20 – 10:30
NEOPHODNOST REINŢINJERINGA PROCESA U JAVNIM SLUŢBAMA ZA
ZAPOŠLJAVANJE
MARKUŠ Ranko, Ekonomski fakultet u Sarajevu, BiH
ISTRAŢIVANJE STAVOVA REGISTROVANIH NEZAPOSLENIH OSOBA SA
VISOKOM STRUĈNOM SPREMOM PREMA SAMOZAPOŠLJAVANJU
OKIĈIĆ Jasmina , Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
KASUMOVIĆ Merim, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
SMAJLOVIĆ Ermina, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
UTJECAJ NAĈINA KOMUNICIRANJA LOKALNIH SAMOUPRAVA NA POSLOVNE
ODLUKE
STRANIH
INVESTITORA
I
PERCEPCIJU
INVESTICIJSKIH
POTENCIJALA LOKALNIH ZAJEDNICA U BiH
10:30 – 10:40
10:40 – 10:50
10:50 – 11:00
11:00 – 11:10
11:10 – 11:20
PEJIĆ Ţeljka, Sveuĉilište „ Vitez“ Travnik, BiH
UTICAJ SLOBODNIH ZONA NA RAVNOMJERAN RAZVOJ
EVROPSKE UNIJE
POPOVIĆ Goran, Ekonomski fakultet Banja Luka, BiH
ERIĆ Ognjen, Ekonomski fakultet Banja Luka, BiH
ZNAĈAJ REFORME OBRAZOVNOG SISTEMA U RAZVOJU ZEMALJA
JUGOISTOĈNE EVROPE
PREMOVIĆ Jelena, Univerzitet u Kragujevcu - Ekonomski fakultet, Repubika Srbija
RADOSAVAC Adriana, Univerzitet u Kragujevcu - Ekonomski fakultet, Repubika Srbija
USER-DRIVEN INNOVATION: TOWARDS A NEW INNOVATION PARADIGM
ROCHESKA Slavica, Ekonomski fakultet – Prilep, Makedonija
KOSTOSKA Olivera, Ekonomski fakultet – Prilep, Makedonija
ANGELESKI Marjan, Ekonomski fakultet – Prilep, Makedonija
MANCHESKI Gjorgji, Ekonomski fakultet – Prilep, Makedonija
UNEMPLOYMENT AND POVERTY IN MACEDONIA IN THE BEGINNING OF THE
21st CENTURY
SOTIROSKI Kosta, Ekonomski fakultet – Prilep, Makedonija
HRISTOSKI Ilija, Ekonomski fakultet – Prilep, Makedonija
PROBLEMI
EKONOMIJE
U
SVETLU
DISPROPORCIJE
RAZVOJA
TEHNOEKONOMSKE I SOCIOEKONOMSKE SVERE
VUJOVIĆ Slavoljub, Ekonomski institut, Beograd, Repubika Srbija
VUKOSAVLJEVIĆ Dragoljub, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad, Repubika Srbija
11:20 – 12:00
Diskusija i pitanja
13:00 – 14:00
ZATVARANJE KONFERENCIJE (Kristalna dvorana)
Download

EKONOMIJA INTEGRACIJA