OPEN DAYS 2012 – LOCAL EVENTS
COUNTRY LEAFLET
Republika Makedonija
Град Скопје
INDEX
I. Regional Partnerships – Official Partners of the OPEN DAYS
2012
Град Скопје
3
II. Independent partner – other organisation/association
organising a local event
Jugo-Istočno Evropska Federacija na Gradovi i Regioni za
Životna Sredina (SEEFED)
4
2
I. Regional Partnerships – Official Partners of the OPEN DAYS 2012
Град Скопје (Towards EU 28)
"Конференција: Градовите – Движечки сили за регионален развој"
Скопје
27.11.2012
Territorial cooperation
Type:
Conference
Organisers: Град Скопје
Chair:
Господин Коце Трајановски, Градоначалник на Град Скопје
Speakers:
09:00- 09:30 Регистрација на учесниците
09:30-10:30 Европската територијална соработка во Југоисточна Европа
Господин Коце Трајановски, Градоначалник на Град Скопје
Д-р Теута Арифи, Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија за
европски прашања
Господин Сашо Лазаревски, Заменик министер за локална самоуправа на Република
Македонија
Господин Иван Борисављевиќ, Одговорен за прекугранична соработка, Делегација на
Европската Унија во Република Македонија
Госпоѓа Јорданка Фандакова, Градоначалник на Град Софија
10:30-11:00 Кафе пауза
11:00-12:30 Градовите - движечка сила на развојот - Иновативност, енергетска ефикасност и урбан
развој
”Урбан развој на градот Белград. Проекти кои се во тек и идни планови", Господин
Жељко Ожеговиќ, член на Советот на Град Белград
“Стратешки и урбан развој-предизвици и добри практики", госпоѓа Јадранка Веселиќ
Бруво - Раководител на канцеларијата за стратешко планирање и развој на Град Загреб
“Урбаниот развој на Приштина и идните предизвици", господин Беџет Муслиу, Директор
на секторот за урбанизам на Град Приштина
“Проектот CIVITAS Renaissance-Интелегентен и оддржлив развој на градовите”, господин
Ловрен Маркиќ –Раководител на Секторот за меѓународна соработка на Град Скопје
Прашања & Одговори
12:30-13:30
Ручек
13:30-15:00 Градовите - движечка сила на развојот - Иновативност, енергетска ефикасност и урбан
развој (II дел)
3
Презентација на проектот “Интермодален логистички центар во слободната зона South”,
господин Иван Петковиќ, Агенцијата за регионален развој SOUTH, Град Ниш
“Прекугранична соработка- можност за иновативност и урбан развој”, господин Хари
Шутовски – Координатор за регионален развој и градење на капацитетите, ГИС-РЕДМакедонија
“Градење на капацитетите за енергетско управување во градовите “, господин Љупчо
Трпковски-Одделение за енергетска ефикасност, Град Скопје
“Проектот RE-SEEties – кон ресурсно ефикасни урбани заедници во ЈИЕ“, Проф. Д-р
Константин Димитров-МАЦЕФ (Македонски Центар за енергетска ефикасност)
Прашања & Одговори
Description:
Предвидено е оваа конференција да има две теми:
- Размена на добри пристапи во полето на иновациите, енергетската ефикасност и урбаниот развој;
- Кохезионата политика на ЕУ во регионот на Западен Балкан
Оваа конференција ќе претставува одлична можност за споделување, презентирање и промоција на
добри практики од други градови и партнери, со цел размена на искуства од различни релевантни
страни и владеачки тела. Конференцијата ќе придонесе на иновативниот развој на градовите и во
полето на подобрување на имплементацијата на проекти кои се однесуваат на енергетската
ефикасност, како клуч за модерниот урбан развој на градовите. Овој настан ќе обезбеди
претставување примери на регионални проекти и иницијативи кои ги опфаќаат главните Европски
предизвици, размена на добри практити и подобрување на обезбедувањето на локални услуги за
граѓаните.
Во втората тема релевантни институции како Делегацијата на Европската Унија во Македонија,
Министерството за локална самоуправа и Секторот за Еврпоски прашања при Владата на Р.
Македонија ќе ја претстават Кохезионата политика на ЕУ и нејзините влијание на земјите од Западен
Балкан.
Конференцијата е предвидена да трае еден работен ден и е базирана на темите кои ќе се дебатираат
на Open Days 2012, а исто така е поставена и во рамките на настанот организиран од регионалното
партнерство кој ќе се одржи во Брисел.
Target groups of participants:
Овој настан ќе биде наменет за одговорните лица кои ги кројат политиките на локално и национално
ниво, дирекциите за регионален развој, социјални партнери, невладини организации и проектни
партнери од различни земји на Европа
4
II. Independent partner – other organisation/association organising a
local event
Jugo-Istočno Evropska Federacija na Gradovi i Regioni za
Životna Sredina (SEEFED)
"Finansiranje na komunalni infrastrukturni proekti za
lokalnite samoupravi"
Skopje
24 i 25 Septemvri 2012
27 i 28 Septemvri 2012
Territorial cooperation
Type:
2 rabotilnici: Evropa vo mojot region: Finansiranje na inftrastrukturni proekti za životna sredina
za lokalnite samoupravi
Organisers: Jugo-Istočno Evropska Federacija na Gradovi i Regioni za Životna Sredina (SEEFED)
Partneri: ZELS, Holandska Ambasada vo Skopje; Švedska Ambasada vo Skopje; deponija Drisla
Makedonija, Švajcarska Agencija za sorabotka i razvoj; Ministerstvo za Životna Sredina i
Prostorno Planiranje, Republika Makedonija
Ministerstvo za Lokalna Samouprava, Republika Makedonija
Chair:
24 i 25 Septemvri 2012
I sesija:
Joanna Fielder Morotz, Direktor, Emerald Consulting Brisel;
Ministerstvo za Životna Sredina i Prostorno Planiranje na R. Makedonija
Ministerstvo za Lokalna Samouprava na R. Makedonija
II sesija:
Ana Milošević Tassone, SEEFED Brisel; ZELS; Makedonski lokalni samoupravi
27 i 28 Septemvri 2012
I sesija:
Joanna Fielder Morotz, Direktor, Emerald Consulting Brisel;
Ministerstvo za Životna Sredina i Prostorno Planiranje na R. Makedonija
Ministerstvo za Lokalna Samouprava na R. Makedonija
II sesija:
Ana Milošević Tassone, SEEFED Brisel; ZELS; Makedonski lokalni samoupravi, Holandska
ambasada vo Skopje
Speakers:
Joanna Fielder Morotz, Direktor, Emerald Consulting Brisel
Ana Milošević Tassone, SEEFED Brisel
Ljupčo Dimov, Vodač na sektor za zaštita na životna sredina i priroda, Opština Karpoš
Danijela Andonova, Evrocentar consulting, Skopje
Jadranka Ivanova, Ministerstvo za životna sredina i prostorno planiranje, R. Makedonija
Ekspert, Ministerstvo za lokalna samouprava, R. Makedonija
Goran Andjelkov, direktor, deponija Drisla Skopje, Makedonija
Ekspert, Holandska ambasada vo R. Makedonija
5
Description:
Prašanjeto za životna sredina ne e na vrvot na nacionalnite prioriteti na zamjite od zapaden Balkan.
Posledovatelno, dosega prioritetite se fokusirani na potrebnite reformi za jaknenje na bezbednosta, gradenje
solidna ekonomija i podobruvanje na životnite uslovi. Kako rezultat na toa, potrebni se investicii vo
infrastruktura kako: tretman na otpadni vodi, namaluvanje i kontrola na zagadenosta na vozduhot i
menadziranje na industriski i komunalen otpad, proekti koi seušte go čekaat svojot red. Normalno, ovaa
situacija pokreva humanitarni, socijalni, ekonomski i ekološki problemi.
Celta na seminarite za “Finansiranje na komunalni infrastrukturni proekti za lokalnite samoupravi” e da gi
pretstavat finansiskite možnosti za Makedonskite lokalni samoupravi I da obezbedat praktično znaenje
potrebno za apliciranje za EU fondovi. Relevantni eksperti od EU i Makedonija ke održat 2-dnevni seminari na
grupi od okolu 30 učesnici od Makedonskite lokalni samoupravi.
Target groups of participants:
Lokalni samoupravi, lokalni vlasti, eksperti
More information:
www.seefed.eu
6
Download

Former Yugoslav Republic of Macedonia_MK