I KONGRES
UDRUŽENJA
MEDICINSKIH SESTARA,
TEHNIČARA I BABICA REPUBLIKE SRPSKE
XII Simpozijum UMSTIB-a RS
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
POKROVITELJ
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
I SOCIJALNE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE
PROGRAM KONGRESA
Kulturni centar Banski dvor
Banja Luka
05.06. - 08.06.2014. god.
Mislim da su osjećanja ljudi protraćena na riječi; trebalo bi ih destilisati u
djela koja donose rezultate – Florens Najtingejl
Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,
Dobrodošli na I Kongres Udruženja medicinskih sestara - tehničara i babica
Republike Srpske sa međunarodnim učešćem. Istovremeno sa održavanjem
Kongresa održaće se i XII Simpozijum.
Po prvi put UMSTIB-u Republike Srpske pružena je prilika organizovati
veliko okupljanje impresivnog broja priznatih stručnjaka u svijetu sestrinske
njege. Nije niti manje važna činjenica da se po broju učesnika ovaj Kongres
nalazi u samom vrhu ikad održanih Kongresa na našem prostoru. Na taj
način stvara se jedinstvena prilika za izmjenu strukovnog i naučnog iskustva,
a takođe Kongres predstavlja jedinstvenu priliku da se Banja Luka predstavi
u svojim ljepotama i vrijednostima.
Kongres je namijenjen svima koji se direktno ili indirektno bave sestrinskom
njegom: od samih učesnika, postojećih i budućih strukovnih udruženja,
naučnih i stručnih institucija.
Rad Kongresa i Simpozijuma odvijaće se kroz plenarna predavanja, usmena
izlaganja, poster prezentacije i usklađene diskusije, čime je pružena prilika
svim zainteresovanim učesnicima za razmjenu informacija vezanih za stručni
rad, naučna istraživanja, nove ideje i tehnologije, te njihovu primjenu u
svakodnevnoj praksi, a sve sa ciljem poboljšanja brige za ljudsko zdravlje, jer
medicina i zdravstvena njega kao nauke napreduju iz dana u dan.
S poštovanjem
Predsjednica UMSTIB
Biljana Pandžić
Sve što je u mojoj moći, učiniću, da poboljšam nivo svoje profesije i držaću u
tajnosti sve lične informacije koje sam saznala i sve poverljive informacije
koje doznajem prilikom obavljanja mog posla. – Florens Najtingejl
2
POČASNI ODBOR :
Predsjednik Republike Srpske - Milorad Dodik
Predsjednik Narodne skupštine – Igor Radojčić
NovoNordisk - dr Željka Mičić
Bord ICN-a - Petar Požun
FZO Republike Srpske - Darko Tomaš
ZZMR dr M. Zotović - Prim dr Goran Talić
Klinički centar Banja Luka – Prof. Dr Duško Račić
Direktor KMSZT Republike Srbije - Dragan Šašić
Ilić dr Zoran
Norveška - Branka Mirić
Projekat „Jačanje sestrinstva u BiH“ - Emira Dropić
Fondacija Fami - Dejan Sredić
UINARS Srbija - Gordana Dragošev
Psihijatrijsko društvo HUMS-a - Zoran Bradaš
Oftamološko društvo HUMS-a –Tanja Lupieri
UMST KC Srbije „Sestrinstvo“ - Zorica Milošević
SUZR Srbije – Radmila Nešić
UMSB Crne Gore - Marijana Bogavac
ZMSTAM Makedonija - Velka Gavrovska Lukik
UKC Sarajevo BiH - Ademir Spahić
Ministarstvo zdravlja Slovenije- Zdenka Kramar
NAUČNO – STRUČNI ODBOR
Živana Vuković-Kostić
Verica Dragović
Biljana Pandžić
ORGANIZACIONI ODBOR
Ranka Stanar
Željko Vuković
Spomenka Hotilovac
Stojanka Mirković
Biljana Dabić
Mirjana Ćurković
Dejan Radosavac
3
ČETVRTAK
15:00 h - 16:45 h
17:00 h
18:00 h
05.06.2014. godine
REGISTRACIJA UČESNIKA
SVEČANO OTVARANJE
KULTURNI CENTAR BANSKI DVOR BANJA LUKA
KONGRESNA DVORANA
PLENARNA TEMATIKA
Radno predsjedništvo
Uvodničar: Ranka Stanar
Živana Vuković-Kostić
Biljana Pandžić
Nove uloge medicinskih sestara u razvijenim državama-stavovi ICN
Petar Požun
Slovenija
Utvrdjivanje potreba za zdravstvenog njegom
Branka Mirić
Norveška
Zadovoljstvo poslom, stres i zdravlje medicinske sestre u vrijeme promjena
Gordana Dragošev
Klinički centar Niš, UINARS Srbija
19:30 h
KOKTEL
4
PETAK, 06.06.2014. godine – KULTURNI CENTAR BANSKI DVOR
KONGRESNA DVORANA
08:00 h – 09:00 h
REGISTRACIJA UČESNIKA
09:00 h – 09:45h Samopouzdanje i kako ga sačuvati
Ilić dr Zoran
10:00h- 10:30 „Od komunikacije do terapijske intervencije“
Zoran Bradaš, Maria Božičević
Klinika za psihijatriju KBC Zagreb
10:30 h - 11:30 h NASTAVAK PREZENTACIJA
Radno predsjedništvo:
Uvodničar: Spomenka Hotilovac
Željko Vuković
Biljana Ćurguz
1. Sestrinstvo nekad i sad
Jadranka Noveski
Klinika za hematologiju KC Srbije Beograd
2. Ciljevi i razvoj sestrinstva za novi milenijum
Sanja Smiljković
Klinika za grudnu hirurgiju KC Srbije Beograd
3. Novi aspekti razvoja sestrinstva
Nizama Rudić-Aliefendić, Lejla Ibrahimagić-Šeper, Edin Selimović, Larisa
Gavran, Irdina Drljević, Nino Hasanica
Centar za profesionalnu njegu ''Ruhama'' Zenica, Fakultet zdravstvenih
nauka Univerziteta Zenica
5
4. Najčešći problemi u radu medicinskih sestara
Dobrila Pejović
Centar za naučno-istraživački rad obrazovno nastavnu djelatnost i ljudske
resurse, KC Srbije Beograd
5. Motivacija za rad
Zorica Milošević
Udruženje medicinskih sestara tehničara „Sestrinstvo” KC Srbije Beograd
6. Dokumentacija zdravstvene njege i zaštite – izbor za pružanje bezbjednosti
pacijenata
Blanka Pust
Klinika za kardiovaskularne bolesti UKC Ljubljana
11:30 h – 12:00 h PAUZA
12:00 h – 12:15 h FINE
EUROPEAN FEDERATION OF NURSE EDUCATORS
12:15 h - 13:00 h
Prema razvoju zdravstvene zaštite u budućnosti, važnost istraživanja
Brigita Skela Savič
Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Slovenija
Ukupno upravljanje kvalitetom u bolnici i uticaj na proces sestrinske njege
Zdenka Kramar, Sandra Jerebic
Splošna bolnišnica Jesenice
13:00h – 13:30 h NOVO NORDISK
„Značaj edukacije u liječenju šećerne bolesti”
6
11:30 h – 14:00 h NASTAVAK PREZENTACIJE
Uvodničar: Stojanka Mirković
Dejan Radosavac
Biljana Dabić
7. Tehnike relaksacije kao način oslobađanja od stresa
Draženka Božić-Gvoka
Dom zdravlja Sremska Mitrovica, Srbija
8. Strategije prevlađivanja stresa
Vesna Žambok
Dom zdravlja Sremska Mitrovica, Srbija
9. Upravljanje stresom i stres na radnom mjestu
Zorica Blagojević
Opšta bolnica Sremska Mitrovica, Srbija
14:00 h- 14:45 h PAUZA ZA RUČAK
14:45 h-15:45 h POSTER PREZENTACIJE
1. Medicinska sestra-zanimanje
Spomenka Vernački
DZ Vrbas, Srbija
2. Medicinska sestra zanimanje budućnosti
Željko Vuković
ZZFMR „dr Miroslav Zotović” Banja Luka
3. Medicinska sestra juče , danas, sutra
Ranka Stanar
DZ Prijedor - Omarska
4. Sestrinstvo
Svjetlana Pejčinović
GAK KC Banja Luka
7
5. Etički profil medicinske sestre
Jasminka Granolić
Služba porodične medicine JU Dom zdravlja Banja Luka
5. Sestrinstvo u zajednici
Živana Vuković-Kostić, Ranka Stanar
FZO Republike Srpske, DZ Prijedor
6. Prevencija nezaraznih bolesti
Mira Stojaković, Dragana Kojadinović
JU Dom zdravlja Derventa
7. Medicinske sestre u službi hitne medicinske pomoći
Tamara Crnobrnja
Služba hitne medicinske pomoći sa edukativnim centrom JU Dom zdravlja
Banja Luka
8. Sestrinska dokumentacija
Petrijana Kajkut
Služba porodične medicine JU Dom zdravlja Banja Luka
9. Komunikacija-ključ za rješenje konflikta
Ćurguz Biljana
Služba porodične medicine JU Dom zdravlja Banja Luka
10. Dekubitus – mjere prevencije, nastanka i tretman u procesu zdravstvene
njege
Ružica Stojaković, Ljilja Lajić
Bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Mlječanica“ Kozarska Dubica
11. Zdravstvena njega oboljelih od dijabetesa
Milka Mirić
Služba porodične medicine Dom zdravlja Banja Luka
12. Uloga medicinske sestre tehnicara u rehabilitacionom timu
Golić Daliborka
ZZFMR „dr Miroslav Zotović”Banja Luka
8
13. Uloga medicinske sestre u pripremi i obradi bolesnika koji idu na
kardiohirurgiju
Ljiljana Janjić
Klinika za kardiologiju KC Banja Luka
14. Uloga medicinske sestre u rehabilitaciji pacijenata nakon povrede
lokomotornog aparata
Bosa Jaćimović
ZZFMR “dr Miroslav Zotovic”Banja Luka
15. Uloga medicinske sestre u trajnom liječenju bolesnika kiseonikom
Slađana Vranješ
Klinika za plućne bolesti KC Banja Luka
16. Testiranje sluha kod beba
Zdravka Gajić
Klinika za bolesti uha ,grla i nosa KC Banja Luka
17. Strana tijela jednjaka
Spomenka Hotilovac
Klinika za bolesti uha, grla i nosa KC Banja Lluka
18. Audiometrija
Mirela Vujaklija
Klinika za bolesti uha, grla i nosa KC Banja Luka
19 . Epistaxis (krvarenje iz nosa)
Irena Nišić,
ZZFMR dr Miroslav Zotović, Banja Luka
20. Krvarenje poslije operacije krajnika
Dragica Bjeljac
Klinika za bolesti uha, grla i nosa KC Banja Luka
21. Uloga anesteziološkog tima kod revizije tonzilektomije
Jovo Stojčić
Klinika za anesteziju i reanimaciju KC Banja Luka
9
22. Šta je hemoptizija
Jelena Timarac
Klinika za plućne bolesti KC Banja Luka
23. Pleuralna punkcija
Dragana Vuksan
Klinika za plućne bolesti KC Banja Luka
24. Znanje stavovi i ponašanje u vezi sa tuberkulozom
Natalija Hadživuković, Miroslav Jovanović
Medicinski fakultet Foča, Univerzitetska bolnica Foča
25. Obezbeđivanje kvaliteta i menadžment rizikom u zdravstvu
Dragana Nojković, Dobrila Pejović
Centar za naučno-istraživački rad obrazovno nastavnu delatnost i ljudske
resurse KC Srbije Beograd
26. Koronarografija-kada, kako, zašto
Darko Adžic
Klinika za kardiovaskularne bolesti, sala za kateterizaciju srca KC Banja
Luka
27. Pomozi mi
Miholjka Janković
Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji „SONATA” Trebinje
28. Poklon koji život znači
Miholjka Janković, Draginja Škiljević
Klub DDK “Risto Špuran” GOCK Trebinje
29. Psihoedukativni rad sa osobama zavisnim o alkoholu
Milica Latinović Miljević
Služba za stomatološku zd.zaštitu , JZU Dom Zdravlja Banja Luka
30. Psihičke reakcije bolesnika prije i posle operativnog tretmana
Željko Vuković
Univerzitetska bolnica Foča
10
31. Praćenje pojave multirezistentnih bakterija u KC Banja Luka za period
01. 01. 2013. – 31. 12. 2013. godine
Silvana Trifunović, dr Jadranka Stanisavić-Šimić, Biljana Perić
Klinički centar Banja Luka
32. Značaj prevencije intrahospitalnih infekcija
Biljana Perić, dr Jadranka Stanisavić-Šimić, Silvana Trifunović
Klinički centar Banja Luka
33. Komorbiditet kod zavisnika tretiranih u Detox centru Banja Luka od
13.07.2009.-13.04.2014.
Miro Aleksić
Klinika za psihijatriju Detox centar Banja Luka, KC Banja Luka
34. Definitivne gipsane imobilizacije
Nedim Hotilovac
Služba operacionih sala sa sterilizacijom KC Banja Luka
35. Specifičnosti anestezije u gerijatriji
Boško Dragišić
Klinika za anesteziju i reanimaciju KC Banja Luka
36. Suzbijanje žutih mrava (vektora zaraznih bolesti) u Karitas socijalnogerijatrijskom centru „Ivan Pavao Drugi“ Banja Luka
Aleksandar Kljajić
Higijensko-epidemiološka služba JU Dom zdravlja Banja Luka
37. Uloga medicinske sestre u prevenciji dekubitusa
Irina Ćuk, Mladen Popović, Jovana Marković
Klinika za Onkologiju KC Banja Luka
38. Tumori dojke dijagnostikovani u Kliničkom centru u toku jedne godine
Stojanka Mirković
Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju KC Banja Luka
39. Hronični kancerski bol (za sestrinski program)
Biljana Vujić, Zdrava Kukić
Klinika za onkologiju KC Banja Luka
11
40. Hematološke kompliklacije hemoterapije
Snežana Dobraš, Jovana Marković
Klinika za onkologiju KC Banja Luka
41. Ekstravazacije kao posljedica hemioterapije
Pavlina Kačavenda, Ružica Krecelj, Marija Radanović
Klinika za onkologiju KC Banja Luka
42. Ishrana i poremećaji u ishrani onkološkog bolesnika
Dana Malijević, Dragana Bojić
Klinika za onkologiju KC Banja Luka
43. Kako savjetovati, prevenirati, liječiti hfsr - hand food syndrom
Dragana Bojić
Klinika za onkologiju KC Banja Luka
44. Komunikacija i edukacija onkoloških pacijenata i članova porodice
Ljubica Vujinović, Olivera Dodik
Klinika za onkologiju, KC Banja Luka
45. Njega bolesnika u sobi za izolaciju
Dragana Bojić
Klinika za onkologiju KC Banja Luka
46. Aplikacija citostatika putem portacath sistema
Brankica Maletić, Pavlina Kačavenda, Biljana Dabić
Klinika za onkologiju KC Banja Luka
47. Procjena genotoksičnog oštećenja sestara koje rade na pripremi
citostatika
Biljana Vujić
Klinika za onklogju KC Banja Luka
48. Istraživanje zadovoljstva pacijenata radom medicinskih sestara-tehničara
Klinike za onkologiju Kliničkog centra Banja Luka
Sanja Kostur, Biljana Dabić, Silvija Gambiroža
Klinika za onkologiju KC Banja Luka
12
49. Uloga medicinske sestre u kliničkim ispitivanjima na Klinici za
onkologiju Banjaluka
Biljana Dabić, Silvija Gambiroža, Sanja Kostur
Klinika za onkologiju KC Banja Luka
50. Prikaz slučaja: Aplikacija hemioterapije kod pacijentice sa karcinomom
dojke tokom trudnoće
Silvija Gambiroža, Sanja Kostur, Biljana Dabić
Klinika za onkologiju KC Banja Luka
51. Komplikacija radio terapije
Nataša Gašpar
Klinika za onkologiju KC Banja Luka
52. Revizija pušenja
Duška Jović i Tajana Stojanović
Medicinski fakultet-Studij zdravstvene njege Banja Luka
53. Zajednički poslovi radnih mjesta medicinskih sestara - tehničara
Gorana Dragić, Željana Jaroš, Dario Mišić, Ranko Mišić, Aleksandar
Milošević, Sadmira Malkoč, Ružica Cvjetinović, Tanja Stanić, Bogdana
Stanojević
Studenti II godine- Medicinski fakultet-Studij zdravstvene njege Banja Luka
53. Ocjena predanalitičke faze faze vađenja krvi - anketno istraživanje
Branka Kotur
Zavod za laboratorijsku dijagnostiku KC Banja Luka
15:45 h- 16:45 h NASTAVAK PREZENTACIJE
10. Asertivno rješavanje sukoba kod medicinskih sestara u općoj bolnici
Bjelovar
Živko Stojčić
Opšta bolnica Bjelovar
11. Zainteresovanost medicinskih sestara za cjeloživotno učenje
Cmiljana Dimić
Klinika za ORL i MFH KC Srbije Beograd
13
13. Saradnja sa pacijentima i porodicom i edukacija za unapređenje
kvaliteta života
Ivana Radulović Erdei, Nada Rapajić, Svetlana Jankov
Klinika za neurologiju KC Srbije Beograd
14. Komparativna analiza zadovoljstva bolesnika i pokazatelja kvaliteta
sestrinske njege
Marina Vojinović Nastasijević, Nada Rapajić,
Klinika za neurologiju KC Srbije Beograd
14. Kvalitet života i usluga u socijalnogerijatrijskom centru (Dom za starija
lica) Banja Luka
Drago Tomašević
JU Dom za starija lica Banja Luka
15. Pokazatelji stanja zdravlja u Bosni i Hercegovini
Živorad Maličević
FZN Panevropski univerzitet Apeiron - Banja Luka
16:45 h – 17:00 h
Odnos zaposlenika u zdravstvenoj njezi prema sputavanju pacijenata uz
pomoć pojaseva – postoji li problem?
Branko Bregar
Psihijatrična klinika Ljubljana, Slovenija
20 ČASOVA
SVEČANA VEČERA
RESTORAN
AKVANA
14
07.06.2014.god. SUBOTA
SALA MOTELA GOLDEN CARD
09:00 h- 09:40 h INFEKTIVNI BOLESNIK
Uvodničar: Mirjana Ćurković
Siniša Karakaš
Darko Adžić
Infektivni bolesnik na drugim odjeljenjima-sigurnost osoblja i dobra
zdravstvena njega bolesnika”
Vesna Havran, Svetlana Obradović
Beograd
Infektivne bolesti i lična zaštita zdravstvenih radnika - juče, danas, sutra Gordana Dragošev
KC Niš, UINARS Srbija
15
XII Simpozijum
Udruženja medicinskih sestara, tehničara i
babica Republike Srpske
Uvodničar: Biljana Ćurguz
Aleksandar Kljajić
Biljana Dabić
09.40 h – 10:00 h
1. “Okvir vrijednosti medicinskih sestara, babica i medicinske sestre
pomoćnici-članovi organizacije medicinskih sestara i babica u Ljubljani”
Gordana Lokajner, Đurđa Sima, Peter Požun
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Slovenija
2. Higijenske mjere u suzbijanju višestruko otpornih bakterija u socijalnim
ustanovima
Nada Sirnik
CUDV Draga IG pri Ljubljani Slovenija
10:00 h- 11:10.h NASTAVAK PREZENTACIJE
1. Rezultati epidemiološkog nadzora nad bolničkim infekcijama
na Klinici za digestivnu hirurgiju KCS-e u 2013. godini
Branka Danilović
KC Srbije Beograd
4. Intrahospitalne infekcije kod pacijenata sa eksternom (PAMPUS)
drenažom
Zineta Barjaktari
Klinika za neurohirurgiju KC Srbije Beograd
5. Njega bolesnika sa migrenoznim bolovima - djelokrug rada medicinske
sestre
Dragana Ignjatijević
Klinika za neurohirurgiju KC Srbije Beograd
16
6. Učešće sestre tehničara u dijagnostičkim procedurama kod obolelih od
limfoma
Zorica Jovanović
Klinika za hematologiju KC Srbije Beograd
7. Participacija sestre - tehničara u liječenju i njezi febrilnih neutropenija
kod oboljelih od akutne leukemije
Živanka Marinković
Klinika za hematologiju KC Srbije Beograd
8. Efekti primjene ugradnih monitora srčane frekvencije na prognozu
bolesnika sa sinkopama nepoznate etiologije
Jelena Tomić-Borović
Pejsmejker centar KC Srbije Beograd
9. Analiza izloženosti medicinske sestre/tehničara RTG zračenju
Neda Mitrović-Cicović
Pejsmejker centar KC Srbije Beograd
10.
Magnetna rezonanca više nije barijera za bolesnike sa ugrađenim
pejsmejkerom
Marijana Rosić
Pejsmejker centar KC Srbije Beograd
10:10 h- 10:30 h PAUZA
10:30 h- 12:00 h NASTAVAK PREZENTACIJE
11. Priprema i tretman pacijenata sa autologim serumom
Zorica Vojnović
Klinika za očne bolesti KC Srbije Beograd
12. Kvalitet života djece operisane od retinoblastoma
Snežana Dimitrijević
Klinika za očne bolesti KC Srbije Beograd
13. Primjena i toaleta očne proteze kod djece
Jarmila Šanta
Klinika za očne bolesti KC Srbije Beograd
17
14.
Terapijska komunikacija i motivacija pacijenata
obolelih od
alkoholizma - iskustva našeg tima
Sladjana Ćosović, Zorica Ćupić
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – punkt psihijatrija
Klinika za psihijatriju KC Srbije Beograd
15. Hitna stanja u pulmologiji
Branislava Jeremić
Klinika za plućne bolesti KC Banja Luka
16. Fizikalne procedure u postupku pražnjenja mukozno purulentnog
sadržaja iz disajnih puteva (apces pluća) – prikaz slučaja
Momirka Milaković
Klinika za plućne bolesti KC Banja Luka
17. Šta je, kako se spriječava, dobija i liječi tuberkuloza pluća
Dragana Radaković
Klinika za plućne bolesti KC Banja Luka
18. Stres i zdravlje u vrijeme promjena
Marija Janjić
Klinika za očne bolesti KC Srbije Beograd
20. Uticaj balneo faktora u banji Slatina na hipotenziju i hipertenziju
Vanja Srebro
ZFMR dr Miroslav Zotović Banja Luka
12 :00 h - 12:20 h
Problemi u svakodnevnoj praksi sa kojima se susreću medicinske sestre
nakon diplomiranja
Duška Jović
Fakultet zdravstvenih nauka Banja Luka
12:30 h
SVEČANO ZATVARANJE I KONGRESA
I XII SIMPOZIJUMA UMSTIB-a RS
18
TEHNIČKA UPUTSTVA
UPUTSTVA PREDAVAČIMA
Maksimalno trajanje predavanja je od 7 – 10 minuta. Predavači su obavezni
da se pridržavaju predviđenog vremena. Predavanja će se održavati prema
programu u kongresnoj dvorani Kulturnog centra Banski Dvor Banja Luka i
sali motela Golden Kard .
VIDEO BIM PROJEKCIJE
Svi autori koji imaju radove pripremljene za video bim prezentaciju, dužni su
svoje radove dostaviti 05.06.2014. godine do 20 časova organizacionom
odboru bez obzira u kojoj sesiji izlažu svoj rad ili pola sata prije početka
sesije. Radove raditi u POWER POINT-u i koristiti font Times New Roman.
POSTERI
Posteri se postavljaju prema rasporedu tematskih izlaganja, koji je definisan
ovim programom. Obilazak postera je slobodan. Posteri se skidaju po
završetku izlaganja. Organizator ne snosi odgovornost za postere koji nisu
skinuti u označenom vremenu.
Dimenzije 70x100
19
KOTIZACIJA
RANA KOTIZACIJA
do 25 maja
50KM
KASNA KOTIZACIJA
100 КМ
Kotizacija za učešće i materijal za KONGRES i Simpozijum uplaćuje se na žiro
račun UMSTIB-a 555-007-00031874-83 AD Nova Banka Banja Luka, ili na
licu mjesta kod organizatora
U radu Kongresa i Simpozijuma mogu učestvovati samo prijavljeni i
registrovani učesnici koji su platili kotizaciju.
PRIJAVA I SMJEŠTAJ 1. Cijena polupansiona po osobi
2. Cijena noćenja doručak
70,24
54,24
KM
KM
Smještaj možete rezervisati i putem elektronske pošte na adresu
UMSTIB-a, e-mail: [email protected]
ILI
GOLDEN KARD- motel
Ulica Ivana Gorana Kovačića 4C, 78 000 Banja Luka
Telefon +387 51 313-100, +387 51 349-500
Fax +387 51 349-555
e-mail: [email protected]
Žiro račun 5672732500000538 Volksbank a.d.
JIB 4504415710006
PIB 504415710006
SVEČANA VEČERA 25 KM prijava i uplata kod organizatora
20
POSEBNU ZAHVALNOST DUGUJEMO:
NOVONORDISK AD BANJA LUKA
PROJEKAT JAČANJE SESTRINSTVA U BIH
KULTURNI CENTAR BANSKI DVOR BANJA LUKA
GRAD PRIJEDOR
GRAD BANJA LUKA
ZZFMR „dr MIROSLAV ZOTOVIĆ“ BANJA LUKA
BANJALUČKA PIVARA
VITINKA AD KOZLUK, PJ. BANJA LUKA
SKY TRAVEL COMPANY – BANJA LUKA
21
Download

I KONGRES