SAVEZ UDRUZENJA ZDRAVSTVENIH
RADNIKA REPUBLIKE SRBIJE
NNA –NACIONALNA ASOCIJACIJA SESTARA
ČLANICA:
1. ICN(International Council of Nurses)
2. EFN(European federation of Nurses associations)
PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE
(KE) SAVEZA ZA 2011 GODINU
(preko Edukativnog Centra )
1
Programi sadrže:
Kalendar stručnih aktivnosti za osam (8) Stručno profilskih Društva u okviru
Saveza udruženja zdravstvenih radnika Republike Srbije,:
• Društvo medicinskih sestara -tehhničara i babica Srbije(sa 27
profilskih sekcija),
• Društvo sanitarnih inženjera i tehničara Srbije (sa 2 profilske
sekcije),
• Društvo radioloskih tehničara Srbije,
• Društvo zubnih tehničara Srbije, (sa 2 profilske sekcije),
• Društvo farmaceutskih tehničara Srbije(sa 2 profilske sekcije),,
• Društvo laboratorijskih tehničara Srbije(sa 4 sekcije)
• Društvo fizio i radnih terapeuta Srbije,
• Društvo dijetetičara- nutricionista Srbije
Programi kontinuirane edukacije Saveza baziraju se na:
•
usavršavanju znanja, veštine i stručnosti polaznika
•
zasnivaju se na najnovijim znanjima i dostignućima struke i med.nauke,
•
obrañuju jasno drfinisane teme od većeg socio-medicinskog značaja;
•
prezentuju nučno istraživačke radoveiy stručnih oblasti svoga rada
•
angažuju stručne predavače u skladu sa Peavilnikom
•
obradjuju stručne teme globalnog i lokalnonog nivoa,
•
razmena stručnih iskustavai programa na internacionalnom nivou
•
prihvataju stručne radove autora,nakon mišljenja Naučno stručnog odbora
2
•
Kontinuirana Edukacuja sprovodi se kroz sledeće stručne aktivnosti :
1.Majske i Oktobarske simpozijume(kongrese) zdravstvenih radnika Srbije sa
meñunarodnim učešćem,
2. Simpozijum Glavnih i ogovornih medicinskih sestara -tehničara i babica
Srbije( sa meñunarodnim učešćem),
3.Stručne konferencije društava
4.Intersekcijske stručne skupove- sručno profilskih sekcija Društva
medicinskih sestara- tehničara i babica Srbije -članice ICN-a
Meñunarodnog veća medicinskih sestara Sveta, ( edukativni seminari ,
kursevi ,inovacije u praksi,okrugli stolovi,radionice,posebni i zajednički
rad)
5. Republičke Stručne sastanke profilskih društava(jednodnevni)
6. Republičke stručne sastanke za regione’okruge(jednodnevni)
7. Republičke stručne sastankestručno profilskih sekcija
8,Kursevi sa Sylabusom u prostorijama Edukativnog centra u Savezu
(jednosemestralni oblik stručnog rada sa licenciranim edukatorima i
prikladnim stručnim materijalima).
9. Studijski boravci u inostranstvu sa mentorom
Učesnik stručnog skupa popunjava:
1. Registracioni list(vodjenje evidencije prisustva na stručnom skupu ili preko
čitača barkoda sa članske karte saveza)
2. Test pitanja (ako je pohañao Edukativni seminar)ili Kurs
3. Evaluacini list
POTVRDA
Po završetku Edukativnih programa Savez će svim učesnicima KE obezbediti
zvaničnu Potvrdu (u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sprovodjenje
kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, Službeni
glasnik RS", broj 130/2007 Na osnovu člana 187. stav 2. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 107/05,72/09/dr.zakon,88/10 i 99/10),
kojom potvrdjuje učestvovanje u programu KE (prisustvu, aktivnom učešću kroz
prezentaciju radova putem poster prezentacije ili usmenog izlaganja u okviru
stručnih programa). Pasivno učešće na akreditovanom stručnom skupu
,dokumentuje se potvrdom o prisustvu, a aktivno učešće potvrdom o prisustvu i
3
štampanim sažetkom rada. Pasivno učešće podrazumeva prisustvovanje
predavanjima, a aktivno učešće izlaganje rada u vidu postera ili usmeno, s tim
što se bodovi za poster prezentaciju dodeljuju samo prvom autoru, a za usmenu
prezentaciju autoru koji prezentuje
Potvrda jeste dokument kojim se potvrñuje učestvovanje na akreditovanom
programu kontinuirane edukacije i sadrži sledeće podatke:
a) Službeni naziv organizatora akreditovanog programa, (Savez),
b) mesto i datum održavanja,
v) naziv teme,
g) broj dodeljenih bodova za učestvovanje(kao aktivan ili pasivan učesnik
strčnog skupa),
d) ime i prezime zdravstvenog radnika ,br licence,kome se izdaje potvrda,
ñ) pečat i potpis organizatora
Sastavni deo ovog programa je Kalendar aktivnosti svakoga Društva i njihovih
sekcija, kao stručnog oblika delovanja Saveza.
PROGRAM STRUČNIH AKTIVNOSTI
FEBRUAR:
1.
Republički stručni skup za Beograd( I serijal)
Naziv skupa:“ Odgovornost za samolečenje i sestrinske perspektive“
(Edukativni seminar)
Stari grad,09.02.2011 god
2.
Republički stručni skup za Beograd( I Iserijal)
Naziv skupa:“ “ Internet opasnosti ili zavisnost?“
(Edukativni seminar)
Vračar,10.02.2011 god
4
3.
Republički stručni skup za Beograd( I Iserijal)
Naziv skupa: “ Nasilje meñu decom u školi“
(Edukativni seminar)
Vračar,10.02.2011 god
4.
Republički stručni skup za Šumadijski okrug
Naziv skupa “Odgovornost za samolečenje i sestrinske
perspektive“
(Edukativni seminar)
Kragujevac,Šumarice ,14.02.2011 god
5.
Republički stručni skup za Niški okrug
Naziv skupa“ Internet opasnosti ili zavisnost?“
(Edukativni seminar)
Niška Banja,18.02.2011 god
EDUKATIVNI SEMINAR:
o “ Internet opasnosti ili zavisnost?“
o Rukovodilac seminara:Mr sci med Radmila Nešić,Beograd
Redovna skupština Udruženja
Niško veče zdravstvenih radnika regiona
6.
Republički stručni sastanak Društva laboratorijskih
tehničara Srbije
DOMAĆI KURS I KATEGORIJE
Naziv kursa- „Pouzdan način voñenja pacijenata sa otežanim
disanjem kroz ambulantu urgentne medicine“:
Beograd ,IKB Dedinje,18.02.2011god
DOMAĆI KURS
(vreme trajanja 6 sati)
SoB navigator – testovi za brzo upravljanje i otkrivanje otežanog
disanja
5
Predavači:
1.Dr sci med. Vera Maravić Stojković,imunolog,Institut za
kardiovaskularne bolesti " Dedinje
2.VLT Vladan Jerinić, Institut za kardiovaskularne bolesti " Dedinje
3.LT Nataša Milošević, Institut za kardiovaskularne bolesti " Dedinje“
TEST USVOJENOG ZNANJA
7.
Republički stručni skup za Podunavski okrug(Opšta bolnica)
Naziv skupa “Internet opasnosti ili zavisnost?“
(Edukativni seminar)
Smederevska Palanka,24.02.2011 god
MART:
8.
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa „Odgovornost za samolečenje i sestrinske perspektive“
( Edukativni seminar)
Loznica,08.03.2011.god
9.
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa: “Nasilje meñu decom u školi“
( Edukativni seminar)
Šabac,09-03.2011.god
6
10.
Republička KE- za Pirotski okrug,Test provere znanja u
pisanoj formi:“Dijabetes melitus tip 2-prevencija,dijagnostika i
terapija“
Prezentacija Udruženja
Pirot,Amfiteatar,10.03.2011 god
11.
Republički Stručni skup za Despotovac,
Naziv skupa“ Profesija zdravlja i program bezbednog menañmenta
za sestre“
( Edukativni seminar)
Despotovac, 11.03.2011.god
12.
Republički Stručni skup za Despotovac
Naziv skupa: “ Mladi u riziku –zavisnost od droga“
( Edukativni seminar)
Despotovac ,11.03.2011.god
13.
Republički Stručni skup za Despotovac
Naziv skupa: “Nasilje nad ženama“
( Edukativni seminar)
Despotovac ,11.03.2011.god
14.
Republički Stručni skup za Svilainac
Naziv skupa: “ Mladi u riziku –zavisnost od droga“
( Edukativni seminar)
Svilajinac,12.03.2011.god
7
15.
Republički Stručni skup za Svilainac
Naziv skupa: “ Profesija zdravlja i program bezbednog
menañmenta za sestre“
( Edukativni seminar)
Svilajinac,12.03.2011.god
16.
Republički Stručni skup za Braničevski okrug
Naziv skupa: „Odgovornost za samolečenje i sestrinske perspektive“
( Edukativni seminar)
Petrovac na Mlavi,15.03.2011 god.
17.
Republički Stručni skup za Braničevski okrug
Naziv skupa: „Odgovornost za samolečenje i sestrinske perspektive“
( Edukativni seminar)
Požarevac,15.03.2011 god.
18.
Republički stručni skup za Borski okrug
Naziv skupa:“ Profesija zdravlja i program bezbednog
menañmenta za sestre“
( Edukativni seminar:)
Majdanpek,16.03.2011 god.
8
19.
Republički stručni skup za Pirotski okrug
Naziv skupa:“Gojaznost-zašto je treba lečiti?“
Prezentacija Udruženja
Pirot,17.03.2011 god.
20.
Republički stručni skup Društva zubnih tehničara Srbije
Naziv skupa „Оtisci u mobilnoj protetici“
(Edukativni seminar)
Loznica,19.03.2011 god
21.
Nacionalni Intersekcijski stručno profilski skupovi
Društva medicinskih sestara -tehničara i babica SrbijeSekcije:
(SEKCIJA: OPŠTE MEDICINE,PEDIJATRIJE, POLIVALENTNE
PATRONAŽE, DERMATOLOŠKO-KOZMETOLOŠKE, KUĆNO LEČENJA I
GERONTOLOGIJA I SEKCIJA BABICA)
Lepenski vir, 17.03-20.03.2011god.
PLENUM ZA SVE SEKCIJE
„Profesija zdravlja i program bezbednog menañmenta za sestre“
Mr sci med Radmila Nešic,Beograd
1.PEDIJATRIJSKA SEKCIJA SRBIJE Naziv stručnog skupa:
Komunikacija sestre sa roditeljima prevremeno roñene dece“
EDUKATIVNI SEMINAR:
˝ETIČKI PRINCIPI KOMUNIKACIJE SA RODITELJIMA -PREVREMENO
ROĐENE,BOLESNE DECE ˝
Rukovodilac seminara:Dr Jasminka Peruničić-institut za
neonatologiju,Beograd
TEME:
9
-samostalne sestrinske intervencije kod pedijatrijskog bolesnika i zdravog
deteta
-medicinska sestra kao član zdravstveno vaspitnog tima.
2.SEKCIJA PPLIVALENTNE PATRONAŽE SRBIJE Naziv stručnog
skupa:” Poverenje pacijenata i patronažna sestra”
EDUKATIVNI SEMINAR :
VAŽNOST POVERLJIVOSTI PODATAKA DOBIJENIH OD PACIJENTA
Rukovodilac seminara: Biljana Mladenović vms,DZ Vračar.Beograd
TEME:
-poverenje I patronazna sestra
-kome reći-kako pomoći
-porodicne tajne I PPS
3.SEKCIJA KUĆNOG LEČENJA I GERONTOLOGIJE SRBIJE Naziv
stručnog skupa ”Starost i dostojanastvo-uloga sestre“
EDUKATIVNI SEMINAR:
KAKO SAČUVATI LJUDSKO DOSTOJANSTVO U BOLESTI I
STAROSTI –ULOGA MED.SESTRE;
Rukovodilac seminara: Jasna Ristić, DZ „Stari grad“
4.SEKCIJA OPŠTE MEDICINE SRBIJE Naziv stručnog skupa: Pušenje i
zdravstveni radnici“
OKRUGLI STO.
PUŠENJE KAO FAKTOR RIZIKA KOD HRONIČNIH NEZARAZNIH
BOLESTI:
Moderator-Doc.dr Zoran Milosevic, Institut za javno zdravlje Niš,
Medicinski fakultet Niš
TEME:
-pušenje i zdravstveni radnici
-slobodne teme
5.SEKCIJA BABICA SRBIJE Naziv stručnog skupa:” Uloga babice u
psihičkim poremećajima u partalnonm periodu“
EDUKATIVNI SEMINAR:
PSIHIČKE IZMENE KOD ŽENA U PARTALNOM PERIODU-ULOGA
BABICE
Rukovodilac seminara:Dr.Ljiljana Stanimirović,Šabac
6.DERMATOLOŠKO-KOZMETOLOŠKA SEKCIJA SRBIJE Naziv
stručnog skupa”Novine u znanju medicinske sestre kod
virusnih,bakterijskih igljivičnih infekcija usne duplje”
EDUKATIVNI SEMINAR:“
10
VIRUSNE,BAKTERIJSKE I GLJIVIČNE INFEKCIJE USNE DUPLJE“
Rukovodilac seminara: DR VESNA MIKULIĆ-GZZKVB BEOGRAD
TEME:
-uloga sestre
-slobodna tema
22.
Republički stručni skup za Šumadijski okrug
Naziv skupa “Novine i iskustvo u radu zdravstvenih tehničara“
Prezentacija Udruženja
Kragujevac, 24.03.2011 god
23.
XI Republička Stručna konferencija Društva laboratorijskih
tehničara Srbije – sekcijski rad
Naziv skupa:“Laboratorijska dijagnostika-Korak u budućnost“
(Edukativni seminari )
Palić,25-27 ,03.2011 god.
SEKCIJSKI RAD:
o PATOHISTOLOŠKA SEKCIJA Naziv skupa:Tehnike i metode u
patohistološkoj dijagnostici“
EDUKATIVNI SEMINARI;
o PRIMENE EX TEMPORE DIJAGNOSTIKE U HIRURŠKOJ
PATOLOGIJI
Prof. ,dr Snežana Cerović ,VMA,Beograd
TEHNIKA IZVOĐENJA CISH METODE KOD RETESTIRANJA
RECEPTORSKOG STATUSA KOD CA DOJKE
LT Vesna Petronijević .IORS,Beograd
11
UZIMANJE I OBRADA MATERIJALA U
HISTOPATOLOŠKIM
LABORATORIJAMA
VMLT Gordana Petrović ,VMA Beograd
o BIOHEMIJSKA SEKCIJA Naziv skupa.“Akreditacija laboratorija
EDUKATIVNI SEMINARI
AKREDITACIJA LABORATORIJA
Kompilaciono izlaganje: Dr Velimir Canić,direktor Komore Biohemičara
Srbije,
ISKUSTVO U PROCESU AKREDITACIJE SLUŽBE LABORATORIJSKE
DIJAGNOSTIKE DZ LESKOVAC VMLT Goran Stamenković, DZ
Leskovac,LT
BEZBEDAN RAD U LABORATORIJAMA ZDRAVSTVENIH
USTANOAVA
Biljana Marjanović,DZ Požarevac
o HEMATOLOŠKA SEKCIJA Naziv skupa.“CAT-AGT i tumor
markeri“
ISKUSTVA U U TIPIZIRANJU I SKRININGU CITROCITNIH ALOANTITELA PRIMENOM ANTIGLOBULINSKOG TESTA SAVREMENOM
TEHNOLOGIJOM“SUBASTIC AGLUTINACIJE“(CAT-AGT)
Dr Branislav Stanković Visoka zdravstvena škola strukovnih studija
,Beograd
IMUNOFENOTIPIZACIJA NON-HODGIN LIFOMA PROTOČNOM
CITOMETRISKOM ANALIZOM
Dr sci med,Tatjaqna Srdić -Rajić.IORS,Beograd
ONKOFETALNI ANTIGENI KAO TUMOR MARKERI
LT Miroslava Ćulafić,IORS,VLT, Dragana Bojić ,Visoka zdravstvena škola
strukovnih studija ,Beograd
o MIKROBIOLOŠKA SEKCIJA Naziv skupa.Fiziološka flora –
poremećaji i infekcije
EDUKATIVNI SEMINAR
ULOGA NORMALNE FIZIOLOŠKE FLORE
Rukovodilac seminara:
Dr Snežana Jovanović,spec.mikrobiologije,KCSrbije
POREMEĆAJ FIZIOLOŠKE FLORE- BAKTERIJSKA VAGINOZA
Dr Snežana Tomanović, KCSrbije
INFEKCIJE IZAZVANE MIKOPLAZMOM HOMINIS I UREAPLAZMOM
UREALITICI (Genitalne mikoplazme)
LT Violeta Zivlak,Klinički centar Srbije
12
24.
Republički stručni skup za Rasinski okrug
Naziv skupa:“ Nasilje meñu decom u školi"
Trstenik, 29.03.2011 god,
25.
Republički stručni skup za Raški okrug
Naziv skupa: „Odgovornost za samolečenje i sestrinske
perspektive“
Vrnjačka Banja,30.03.2011 god
26.
Republički stručni skup za Raški okrug
Naziv skupa: „Profesija zdravlja i program bezbednog
menañmenta za sestre „
Vrnjačka Banja,30.03.2011 god
.
.
APRIL:
27.
Republički stručni skup za Nišavski okrug
Naziv skupa:“Klinički put za primarnu prevenciju KVO“
Prezentacija teme Udruženja
( Edukativni seminar)
Niš,05.04,2011 god
28.
13
Republički stručni skup za Borski okrug
Naziv skupa:“Odgovornost za samolečenje i sestrinske perspektive“
( Edukativni seminar)
Majdanpek, 07.04.2011 god,
29.
Republička stručna konferencija Društva sanitarnih
tehničara i inženjera Srbije
Naziv skupa:“Zaštita životne sredine“
( Edukativni seminar)
08.04.2011 god, Ovčar Banja(Sala restorana Dom)
EDUKATIVNI SEMINARI:
1."ZNAČAJ
ZELENIH POVRŠINA NA SMANJENJE
AEROZAGAĐENJA"
Maja Nešković,strukovni sanitarno-ekološki inženjer,spec,Požarevac
2.„ZNAČAJ BEZBEDNOSTI HRANE I VODOSNABDEVANJA - UTICAJ
NA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA MORAVIČKOG OKRUGA.“
Bezbednost hrane i patogeni mikroorganizmi od
značaja
Dr Svetlana Raketic,Institut za javno zdravlje Čačak
DEMOGRAFSKE PROMENE NA MORAVIČKOM OKRUGU U
PERIODUOD 1991.GODINE DO 2009. GODINE
Ružica Šuluburić,vst, Institut za javno zdravlje Čačak
SANITARNO –TEHNIČKO I HIGIJENSKO STANJE SISTEMA ZA
VODOSNABDEVANJE NA SEOSKOM PODRUČJU OPŠTINE ČAČAK.
Goran Živković,vst Institut za javno zdravlje Čačak
ISPITIVANJE ENERGETSKE VREDNOSTI OBROKA U
RESTORANU DOMA UČENIKA SREDNJIH ČKOLA U ČAČKU
Dr Milka Levajac, Institut za javno zdravlje Čačak
TEME:
-bezbednost hrane
-zdravstvena ispravnost vode
-zaštita životne sredine
-slobodne teme
30.
Nacionalni Intersekcijski stručno profilski skupovi
14
Društva medicinskih sestara -tehničara i babica SrbijeSekcije:
(Urološka, Infektološka, Endokrinološka, Hematoonkološka,
Internistička,Pneumofiziološka, Endoskopska, Rehabilitacije i
reumatologije)
Lepenski vir,07-10.04.2011g
PLENUM ZA SVE SEKCIJE
„Profesija zdravlja i program bezbednog menañmenta za sestre“
Mr sci med Radmila Nešic,Beograd
HEMATOONKOLOŠKA SEKCIJA Naziv stručnog skupa,, Urgentna
stanja kod obolelih od MM-uloga sestre
EDUKATIVNI SEMINAR:
URGENTNA STANJA KOD OBOLELIH OD MULTIPNOG MIJELOMA
Rukovodioc seminara
o Ass Nenad Govedarevic,Med fakultet,Niš.
NEGA OBOLELIH OD LIMFOMA
VST Nebojša Vacić,KC Niš Klinika za Hematologiju
SEKCIJA UROLOGIJE I NEFROLOGIJE SA DIJALIZOM Naziv stručnog
skupa:Sestra u palijativnom lečenu kod pacijenata sa Ca prostate”
EDUKATIVNI SEMINAR:
PALIJATIVNO LEČENJE PACIJENATA OBOLELIH OD KARCINOMA
PROSTATE .MS LJUBICA ZRNIĆ OB SUBOTICA
INTERNISTIČKA SEKCIJA Naziv stručnog skupa
" INFARKT MIOKARDA - NEKAD I SAD "
EDUKATIVNI SEMINAR:
„Novine u davanju trombolitičke terapije - uloga medicinske sestre“
Danijela Radiјoičić,VMS,OB Ćuprija
o TEME :
o Medicinska sestra u dijagnostici infarkta miokarda
o -Rehabilitacija nakon infarkta miokarda
INFEKTOLOŠKA SEKCIJA Naziv stručnog skupa: -Prevencija HBV
infekcije”
o EDUKATIVNI SEMINARo „PREVENCIJA HBV INFEKCIJE“
Rukovodilac seminara Jelena NikoliĆ
Prvi rad
o -Prevencija HBV infekcije kod zdravstvenih radnika,
Havran Vesna, Infektivna klinika KCS
Drugi rad15
o Prevencija HBV infekcije u Širokoj populaciji stanovništva,
Jelena NikoliĆ, Infektivna klinika KCS
o OKRUGLI STOo „SEPSA I SEPTIČKI ŠOK“
Moderator: Milka Čehić Infektivna klinika KCS, Beograd
o Prvi rad
o TEME:
Bolest mačijeg ogreba
Kavasaki sindrom
Trovanje gljivama
Slobodne teme
SEKCIJA REUMATOLOGIJE I REHABILITACIJE Naziv stručnog
skupa”Timski rad u sestrinstvu”
o OKRUGLI STOo DOBRA INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA-KLJUC
USPEHA TIMSKOG RADA
Moderator:VMS Dušica Dokmanović-Institut „Niška Banja“
TEME:
Uloga sestre u izradi medicinske dokumentacije
Opsta tematika
SEKCIJA ENDOSKOPSKO-GASTROENTEROLOŠKA
o Naziv stručnog skupa:”Etički principi rada u endoskopskim
jedinicama”
o OKRUGLI STO:”
ETIKA U ENDOSKOPIJI”
Moderator: VMS Dejanović Milica,KCS,Beograd
o PNEUMOFTIZOLOŠKA SEKCIJA Naziv stručnog skupa:”Uloga
medicinske sestre-tehničara u KPR kod odraslih”
o EDUKATIVNI SEMINARo Rukovodilac seminara:
o Nemanja Predojević,VMT,KCKragujevac
o
o TEME:
-Karcinomi u pulmologiji
-Uloga sestre u palijativnom lečenju terminalne faze karcinoma
bronha i pluća
SEKCIJA ENDOKRINOLOGIJE SA METABOLIČKIM POREMEĆAJIMA
Naziv stručnog skupa:Sestro,zašto imam komplikacije”.
EDUKATIVNI SEMINAR
o DIJABETESNO STOPALO
o Predavač VMS Olivera Opačić;Beograd
16
.
31.
Republički Stručni skup za Braničevski okrug
Naziv skupa: „Internet opasnosti ili zavisnost?“
Prezentacija teme,Udruženja
( Edukativni seminar)
Požarevac,13.04.2011 god.
32.
NACIONALNI INTERSEKCIJSKI STRUČNO PROFILSKI
SKUPOVI, DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTARA – TEHNIČARA
I BABICA SRBIJE
Sekcije:Anestezije i reanimacije,Psihijatrije,Urgentne medicina
,Intenzivne nege,Instrumentari i med.sestre na sterilizaciji i
Sekcija studenata,
Lepenski vir, 14.04-17.04.2011god.
PLENUM ZA SVE SEKCIJE
17
„Profesija zdravlja i program bezbednog menañmenta za sestre“
Mr sci med Radmila Nešic,Beograd
SEKCIJA ANESTEZIJE I REANIMACIJE Naziv stručnog
skupa:Sestrinska dokumentacija u anesteziji”
OKRUGLI STO
"DOKUMENTACIJA U ANESTEZIJI"
o Moderator:Dušan Jovičić, KBC Zvezdara, Beograd
TEME:
o -Otežana intubacija
o -Mehanička ventilacija
o -Primena Sevoran
o -Značaj premedikacij
o -Slobodne teme
SEKCIJA PSIHIJATRIJE Naziv stručnog skupa”Uloga sestre u
distribuciji supstitucionone terapije u lečenju narkomanije”
OKRUGLI STO
„ОRGANIZACIJA I DISTRIBUCIJA SUBSTITUCIONE TERAPIJE NA
ODELJENJU ZA NARKOMANIJU U SPB GORNJA TOPONICA“
o :-Dr Dragan Vukadinović ,psihijatar SBPB, Dr Nataša Macur,
psihijatar SBPB Gornja Toponica,
o Miomir Hofman VMT SBPB Gornja Toponica
SEKCIJA URGENTNE MEDICINE Naziv stručnog skupa”:Febrilne
konvulzije”
OKRUGLI STO:
“FEBRILNE KONVULZIJE”
Moderator: Dr Velentina Spasic spec.ginekologije ZAMP, Niš
SEKCIJA INTENZIVNIH NEGA Naziv stručnog skupa:”Hemoragijski
šok”
EDUKATIVNI SEMINAR:
„HEMORAGIJSKI ŠOK“
Rukovodilac seminara:Prim. dr Zorica Miljuš Ušaj -Služba za anesteziju i
reanimaciju - Načelnik odeljenja hirurške intenzivne nege, KBC
“Zvezdara” Beograd
ZBRINJAVANJE PACIJENATA I TERAPIJSKI PRISTUP SA
KRVARENJIMA IZ GASTROINTESTINALNOG TRAKTA
Dr Danijela Brdarević -Služba za anesteziju i reanimaciju - Načelnik
odeljenja za ambulantno konsultativne preglede KBC “Zvezdara”
Beograd
TEME:
Monitoring u jedinici intenzivne nege
18
Sestrinske intervencije u nezi pacijenata sa gastrointestinalnim
krvarenjima
Slobodne teme
SEKCIJA MEDICINE RADA Naziv stručnog skupa:”Bezbedno radno
mesto i rizici za sestre”
OKRUGLI STO:
„BEZBEDNO RADNO MESTO I RADNA OKOLINA-RIZICI NA RADNOM
MESTU ZDRAVSTVENIH RADNIKA I SMANJENJE ISTIH NA NAJNIZI
STEPEN“
Moderator: VMS Ljiljana Jovic Mickovic. DZ Stari Grad
Predavaci: Dr. Zoran Rovcanin- DZ Stari Grad, VMS Dusanka Stankovic
DZ Nis, VMS Ljiljana Jovic Mickovic- DZ Stari Grad
TEME:
bezbednost i rizici na radnom mestu zdravstvenih radnika
-Slobodne teme
SEKCIJA STUDENATA Naziv stručnog skupa: „Polno prenosive bolesti
i mladi“
OKRUGLI STO
„POLNO PRENOSIVE BOLEST I MLADI“
Moderator:Mirjana Blanuša VMS-GZZKVB Beograd
ТEME:
Reproduktivno zdravlje i mladi
Zdravstveno vaspitne aktivnosti u prevenciji pušenja
Komunikacija studenata sa mentorima
Slobodne teme
33.
Republički Stručni skup Društva laboratorijskih
tehničara Srbije
Naziv skupa: „Uloga i značaj laboratorije u ranoj
dijagnostici oboljenja“
( Edukativni seminar)
Jagodina,15.04.2011 god.
19
34.
Republička stručna Konferencija za Beograd
( sa medjunarodnim učešćem)
Naziv skupa ”NOVI POGLEDI”
Beograd,15.04.2011god.
:
Republički Stručni skup za Beograd
EDUKATIVNI SEMINAR
Šta nas podstiče da radimo, možda i stvaramo
.Rukovodilac seminara
Аkademik. Prof.dr sci. Vladeta Jerotić,Beograd
Republički Stručni skup za Društvo sestara Beograda
EDUKATIVNI SEMINAR „Motivacija i posao“
Kako povećati motivaciju na poslu?
Rukovodilac seminara
Dr. Zoran Ilić,psihijatar, Master Skills- Training&Coaching,Beograd
TEME
Motivacija za rad u zdravstvenoj i babičkoj nezi
Đurña Sima,diplomirana medicinska sestra-LJubljana,
Peter Požun,Viši medicinski tehničar,diplomirani ekonomist-LJubljana
Glavna sestra i motivacija zaposlenih
Aleksandra Stojić, strukovna medicinska sestra , Kliničko bolnički
centar, Zemun
Republički Stručni skup stručno profilskih društava
EDUKATIVNI SEMINAR:“Dobro radno okruženje i motivacija za rad“
Motivacija za rad
Prof.dr. Branko Ćorić,psihijatar, Institut za mentalno zdravlje
Beograd
Motivacija na radu
Mileva Karamata,viši sanitarni tehničar, Gradski zavod za javno zdravlje,
Beograd
Motivacija u timu apoteke
Zorica Trajković, farmaceutski tehničar, „Apoteka Beograd „Beograd
Dobro radno okruženje i motivacija
20
Milica Matas, strukovni medicinsko-laboratoriski tehnolog, Institut za
onkologiju i radiologiju Srbije
35.
Republički stručni skup za Podunavski okrug( I serijal)
Naziv skupa: „Odgovornost za samolečenje i sestrinske
perspektive“
(Edukativni seminar)
Smederevska Palanka,15.04.2011 god
36.
Republički Stručni skup za sestre gerontologije Srbije,
Edukativni seminari:
1.“Patološko kockanje“
2„Odgovornost za samolečenje i sestrinsk perspektive“
18.04.2011.god Bezanijska kosa
37.
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa : “Nasilje meñu decom u školi“
( Edukativni seminar)
Loznica,19.04.2011.god
38.
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa“ Odgovornost za samolečenje i sestrinske
perspektive“
( Edukativni seminar)
Šabac,20-04.2011.god
21
39.
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa: “Internet opasnosti ili zavisnost?“
( Edukativni seminar)
Šabac,20.04.2011.god
40.
Republički stručni skup za Nišavski okrug
Naziv skupa:“Klinički put za Depresiju“
Prezentacija teme Udruženja
( Edukativni seminar)
Doljevac,20.04,2011 god
41.
Republički stručni skup za Pčinjski okrug
Naziv skupa: “Odgovornost za samolečenje i sestrinske
perspektive“
(Edukativni seminar)
Vranje,25.04.2011 god
22
42.
Republički stručni skup za Pčinjski ( II serijal)
Naziv skupa: Profesija zdravlja i program bezbednog menañmenta
za sestre“
(Edukativni seminar)
Bujanovac i Preševo. 26.04.2011god
43.
Republički stručni skup za Jablanički okrug
Naziv skupa:„ “Internet opasnosti ili zavisnost?“
(Edukativni seminar)
Leskovac,27-.04.2011 god.
44.
Republički stručni skup za Jablanički okrug
Naziv skupa:„Odgovornost za samolečenje i sestrinske
perspektive“
(Edukativni seminar)
Leskovac,-28.04.2011 god.
45.
Republički stručni skup za Toplički okrug
Naziv skupa:“Aprilski susreti“
Prezentacija teme,Udruženja
(Edukativni seminar)
Prokuplje,29.04.2011 god.
„Značaj kvalitetnih meñuljudskih odnosa na
radnom mestu“
23
Mr sci med Radmila Nešić.VMS,Savez udruženja zdravstvenih radnika
Srbije
Postoperativno praćenje i nega bolesnika nakon
kardiohirurških porcedura
VMT Goran Mošić, IKVB Dedinje
Prezentacija teme,Udruženja
MAJ:
MALTA.
46.
Attendance Meeting(CNR), Form for Council of National
Representatives St Julians, Malta 2-4 May 2011
ICN CONFERENCE « NURSES DRIVING ACCESS,
QUALITY AND HEALTH »
Učešće sa radom : “THE IMPORTANCE OF LEADERSHIP
DEVELOPMENT IN NURSING”
2 – 8 May 2011 in Valletta MALTA
47.
REPUBLIČKA SVEČANA AKADEMIJA
The International Day of the Midwife -5.maj Meñunarodni dan
babica
Naziv skupa: Preporučena tema ICM“ The World Needs Midwives Now
More Than Ever! Svetu su babice potrebne sada više nego ikad“
Loznica ,05.05.2011
48.
REPUBLIČKA SVEČANA AKADEMIJA
12.maj Meñunarodni dan medicinskih sestara sveta
24
International Nurses Day (IND)
Naziv skupa: Preporučena tema ICN:
„Closing the Gap: Increasing Access and Equiti“
“Premostiti razlike: Medicinske sestre se zalažu za jednakost I
dostupnost zdravstvene zaštite pacijenta ”
Dodela „ZLATNOG ZNAKA“ najboljim sestrama Srbije
Zrenjanin,12.05.2011 god.
49.
REPUBLIČKI STRUČNI SASTANAK –Jablanički okrug
Naziv skupa: Preporučena tema ICN-a:“ Preporučena tema ICN:
„Closing the Gap: Increasing Access and Equiti“
“Premostiti razlike: Medicinske sestre se zalažu za jednakost I
dostupnost zdravstvene zaštite pacijenta ”
Leskovac, 13.05.2011.god
50.
REPUBLIČKI STRUČNI SASTANAK -BEOGRAD
12.maj Meñunarodni dan medicinskih sestara sveta
Preporučena tema ICN:
„Closing the Gap: Increasing Access and Equiti“
“Premostiti
razlike: Medicinske sestre se zalažu za jednakost I
dostupnost zdravstvene zaštite pacijenta ”
Beograd 14.05.2011god
51.
REPUBLIČKI STRUČNI SASTANAK – NIŠAVSKI
OKRUG
Naziv skupa: Preporučena tema ICN:
25
„Closing the Gap: Increasing Access and Equiti“
“Premostiti
razlike: Medicinske sestre se zalažu za jednakost I
dostupnost zdravstvene zaštite pacijenta ”
14 .05.2011. Dom Vojske Niš
52.
REPUBLIČKI STRUČNI SASTANAK – TOPLIČKI OKRUG
Naziv skupa: Preporučena tema ICN-a:
„Closing the Gap: Increasing Access and Equiti“
” “Premostiti
razlike: Medicinske sestre se zalažu za jednakost I
dostupnost zdravstvene zaštite pacijenta ”
Prokuplje16.05. 2011god
53.
SIMPOZIJUM ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE I
KATEGORIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
MAJSKI SUSRETI-„POBEDITI ZNANJEM“
Zlatibor,18.05.-22. 05.2011god.
PLENARNA TEMATIKA ZA SVE PROFILE: „VISOKI KRVNI PRITISAK-TIHI
UBICA“
ARTERIJSKA HIPERTENZIJA – OD FAKTORA RIZIKA DO
OBOLJENJA
Dr Srñan Bošković,Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje,Beograd
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U NEINVANZIVNOJ DIJAGNOSTICIl
HTA
Milivojević Vesna vms, Institut za kardiovaskularne bolesti
Dedinje,Beograd
-
26
I.DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA
SRBIJE
( Nacionalna sestrinska asocijacija(članica ICN-a)
PLENUM:
GENERACIJSKE RAZLIKE-ŠANSA ZA NOVA SAZNANJA
M rsci med Radmila Nešić.,Beograd
CENIMO GENERACIJSKE RAZLIKE-UČIMO JEDNI OD DRUGIH
Ana Pavlović,vms DZ Vračar,Beograd
STRUČNA TEMATIKA PO SEKCIJAMA:
1.SEKCIJA ANESTEZIJE I REANIMACIJE
EDUKATIVNI SEMINAR"
TRETMAN AKUTNE POSTOPERATIVNE BOLI"
Dr Branko Petrovski, anestezilog Klinika Remedika,Skoplje, Makedonija
Teme:
Mesto i značaj savremenog anesteticara
Značaj preoperativne preipreme u pedijatrijskoj anesteziji
Primena sevorana u pedijatrijskoj anesteziji
POLITRAUMA
Transport vitalnog ugroženog pacijenta
Invazivni i neinvazivni monitoring u anesteziji
Slobodne teme
2.SEKCIJA BABICA
.EDUKATIVNI SEMINARI:
KARCINOM JAJNIKA
Rukovodilaci seminara: Prim dr Goran Maletić,ginekolog akušer,OB
Šabac, VMT Milan Stanišić, OB Šabac
PROCEDURE SESTRINSKIH USLUGA U OPŠTOJ BOLNICI ŠABAC,
VMT Milan Stanišić, OB Šabac
Teme:
- Kvalitet života žene sa menopauzom od 35 godine života
- Maloletničke trudnoce-rad i prevencija savetovališta za mlade
- Uloga akušerskih sestara u prevenciji malignih oboljenja
- Slobodne teme
DERMATOLOŠKO-KOZMETOLOŠKA SEKCIJA
EDUKATIVNI SEMINAR“
ORALNE MANIFESTACIJE POLNO-PRENOSIVIH INFEKCIJA“
Rukovodilac seminara: Dr sci med.Milan Bejkić-GZZKVB Beograd
27
Teme:
- Psihodermatoze sve češća bolest savremenog doba
- Uloga sestre u crio-hiruškim procedurama
- Anafilaktičke reakcije u dermatologiji
- Aktuelnosti u dermato-kozmetici
- Slobodne teme
SEKCIJA ENDOKRINOLOGIJE SA METABOLIČKIM POREMEĆAJIMA
EDUKATIVNI SEMINAR“
Lečenje insulinom-aspekt sestre-“ Šta su ciljevi i kako se
mogu postići “
.
Olivera Opačić, vms ADOC farmacija,Beograd
Teme:
- Holesterol idijabetes
- Gojaznost-povećan rizik od obolevanja
- Hipotireoidizam
- Akromegalija
- Slobodne teme
.SEKCIJA ENDOSKOPSKO -GASTROENTEROLOŠKA
OKRUGLI STO:
ABDOMINALNA TUBERKULOZA
Moderatori : VMS Jadranka Čolović Klinika za GEH Beograd,
Gastroskopija kod urgentnih stanja
MT Radović Jagoš KC Kragujevac-centar za urgentnu medicin u
TEME:
- Hronične bolesti digestivnog trakta
- Slobodne teme
6. HEMATOONKOLOŠKA SEKCIJA
EDUKATIVNI SEMINAR: Sestrinska uloga u skriningu anemije kod
hematoonkoloških bolesnika
o ,, PROCES SKRININGA ANEMIJE KOD HEMATOONKOLOŠKIH
BOLESNIKA,,
o Rukovodilac seminara:Ass Dr Miodrag Vučić,Med fakultet,Niš.
- Medicinski fakultet univerziteta u Nišu
ТЕМЕ:
-Kompresivne frakture kod М.multiplex
-Hiper viskozni sindrom
-Slobodna tema
28
7. HIRURŠKA SEKCIJA
OKRUGLI STO:
,,SAVREMENI PRINCIPI PREVENTIVNE HIRURGIJE KARCINOMA"
Moderatori: Ass.mr.dr.Ivan Marković - načelnik odeljenja za hirurgiju dojke i
endokrinu hirurgiju - IORS, Beograd,Dr.spec.Olivera Kosovac - IORS, Beograd
TEME:
1.Učešće medicinske sestre - tehničara u prevenciji infekcije hirurške rane
2.Nega bolesnika sa posebnim potrebama nakon hirurške intervencije - uloga
m.s.t.
3.Uloga m.s.t. nakon operativnih zahvata u oftalmologiji
4.Timski rad u procesu lečenja, rehabilitacije i socijalizacije bolesnika nakon
hirurške intervencije
5.Metode lokalne hemostaze
6.Savremene dijagnostičke procedure u hirurgiji
7.Uloga m.s.t. u sprečavanju respiratornih postoperativnih komplikacija nakon
hirurške intervencije
8.Transport vitalno ugroženih bolesnika
9.Proces zdravstvene nege kod hirurških bolesnika
10.Zdravstvena nega vitalno ugroženog novorodjenčeta nakon operativnih
zahvata
11.Edukacija u hirurškoj zdravstvenoj nezi
12.Zdravstvena nega obolelih od tumora štitne zlezde
13.Zdravstvena nega kod pacijenata sa metastatskim promenama na jetri
14.Zdravstvena nega kod pacijenata sa traheostomom
15.Uloga m.s.t. kod hirurškog pacijenta sa HIV infekcijom
16.Doprinos m.s.t. u zdravstvenoj nezi pacijenata u plastičnoj i rekostruktivnoj
hirurgiji
17.Normativi i standardi kod laparoskopskih procedura
18.Enteralna ishrana kod pacijenata sa karcinomom jednjaka
19.Specifičnosti u komunikaciji m.s.t. u hirurškoj JIN sa pacijentima obolelih od
bolesti zavisnosti
20.Uloga m.s.t. u hirurškom lečenju dekubitalnih ulkusa
21.Normativi i standardi u ortopedskoj hirurgiji
22.Novine u radu hirurških jedinica
23.Inovacije u hirurgiji
24.Slobodne teme
8.INFEKTOLOŠKA SEKCIJA
OKRUGLI STO:
„ZNACAJ INTRAHOSPITALNIH INFEKCIJA“
Moderatori:: Milka Čehić, infektivna klinika KCS
PREZENTACIJA:
„Intrahospitalne infekcije i njihov značaj danas“
Milka čehić, infektivna klinika KCS
29
“Infekcija u vezi sa urinarnim kateterom“
Jelena Nikolić, infektivna klinika KCS
TEME:
- Toksoplazmoza
- Afrička tripanozomijaza-bolest spavanja
- Leptospiroza
- Slobodne teme
9. SEKCIJA INSTRUMENTARA I SESTARA NA STERILIZACIJI
-OKRUGLI STO
"MALIGNE BOLESTI U GINEKOLOGIJI"
Moderator:Dr Miodrag Đaković.Institut zaOnkologiju Srbije
TEME:
-Aktuelnosti u instrumentarskom radu
-Slobodne teme
10.INTERNISTIČKA SEKCIJA
OKRUGLI STO
" I KAD SRCE STANE BITKA NE PRESTAJE ! "
Moderator: Vmt Boban Mitrović - Opšta Bolnica Leskovac
ms Višnja Ivković -Institut za lečenje i rehabilitaciju " Niška Banja " Niš
TEME:
- Zašto permanento treba uradiiti elektrokardiogram ?
- Zdravstveno vaspitni rad - preventiva kardiovaskularnih bolesti
- Slobodne teme
11.SEKCIJA INTEZIVNIH NEGA
OKRUGLI STO:
INTENZIVNA TERAPIJA BOLESNIKA SA TEŠKOM FORMOM AKUTNOG
PANKREATITISA
Moderator: Dr Zorica Kojić,Služba za anesteziju i reanimaciju - KBC “Zvezdara”
Beograd
TEME:
- Praćenje pacijenata i terapijski pristup sa teškim oblicima akutnog
pankreatitisa
- Zdravstvena nega pacijenata na mehaničkoj ventilaciji
- Zdravstvena nega vitalno ugroženog novoroñenčeta
- Monitoring i praćenje pacijenata u jedinici intenzivne nege posle
preležanog infarkta miokarda
- Praćenje pacijenata i terapijski pristup sa tromboemboliom pluća
- Sestrinske intervencije kod pacijenata u prvih 24h posle velikih operativnih
zahvata u abdominalnoj hirurgiji
- Delokrug rada medicinskih sestara – tehničara kod politraumatizovanih
bolesnika
30
-
Timski rad kao preduslov kvaliteta rada u jedinici intenzivne nege
Slobodne teme
12. SEKCIJA KUĆNOG LEČENJA I GERONTOLOGIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
GUBITAK SVESTI;
Rukovodilac seminara: Petrović dr Biljana, DZ Kuršumlija;
OKRUGLI STO:
„MESTO I ULAGA KUĆNOG LEČENJA U REFORMISANOM SISTEMU
PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE“
Moderator:Prim dr Ljubinka Mitrović,spec.opšte medicine,DZ Ćuprja
ULOGA ZAJEDNICE I ZDRAVSTVENOG SISTEMA U ZBRINJAVANJU
STARIH,OSOBA U TERMINALNOJ FAZI,MENTALNO OBOLELIH I
OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA
o Dr Verica Radić,DZ Ćuprija
MULTIDISCIPLNARNI RAD U KUĆNOM LEČENJU
o Lazar Žugić,mt DZ Ćuprija
KVANTIFIKACIJA I KVALIFIKACIJA ULOGE MED.SESTRE U NOVOM
FINANSIRANJU PZ ZAŠTITE
o Goran Tomić, mt,DZ Ćuprija
-
TEME:
Značaj kvalitetnog timskog rada u službi kućnog lečenja
Zdavstvena nega obolelih od Multiple skleroze u kućnim uslovima
Zdravstvena nega anoreksičnog pacijenta u kućnim uslovima
Slobodne teme
13. SEKCIJA MAKSILOFACIJALNE HIRURGIJE
OKRUGLI STOMULTIDISCIPLINARNI PRISTUP OBRADE PACIJENTA U
STOMATOLOGIJI
Prikaz standarda i načina obrade pacijenata na stomatoloskom fakultetu
Univerziteta u Beogradu
Moderator:Olivera Bojic, Biserka Kocic, Ivana Bozovic;Klinika MFH,Beograd
TEME:
:
- Emocionalni odgovor na posao medicinskih sestara i tehnicara
- Protetika u maksilofacijalnoj hirurgiji
- Enteralna ishrana
- Preventivni programi zastite oralnogzdravlja
- Prevencija i pracenje infekcije hiruske rane
- Slobodne teme
14. SEKCIJA MEDICINE RADA
31
OKRUGLI STO
PREVENCIJA BOLESTI U VEZI SA RADOM
Moderator Ljiljana Mickovic-Jovic,DZ Stari grad
Dr Zoran Rovcanin,DZ Stari grad
TEME:
- Uloga medicine rada i primena zakona o bezbednosti i zdravlju na radu
zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom
- Prethodni, periodični, ciljani pregledi-obaveza obavljanja istih kod
procenjenog povecanog rizika na radnom mestu i uloga medicinske
sestre.
- Slobodne teme
15. NEUROLOŠKA SEKCIJA
: EDUKATIVNI SEMINAR:
Zaštita mentalnog zdravlja zdr.radnika u oblasti neurologije
Rukovodilac seminara:Dr Ljiljana Stanimirović-psihijatar,OB Šabac
TEME:
-
Uslovi rada med.sestre na odeljenju neurologije-svarnost I standardi
Komunikacija I saradnja sestara u neurologiji
Saradnja sestre I fizioterapeuta
Prikaz dobre organizacije sluzbe
Med.sestra-iskustvo I znanje-prikaz
Slobodne teme
16. SEKCIJA OFTAMOLOGIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
ALERGIJISKI KONJUKTIVITIS.
Rukovodilac seminara:Mr sci med,dr Ljiljana Topalovi-Ilić,ZZZStudenata,Beograd
TEME:
- intervencije med. sestre u pripremi bolesnika za operaciju kod hitnih stanja
- principi negovanja operisanih bolesnika
- zadaci med. sestre u zdravstveno vaspitnom radu sa korisnicima
kontaktnih sočiva
- slobodne teme
17. SEKCIJA OPŠTE MEDICINE
EDUKATIVNI SEMINAR:
PROMOCIJA ZDRAVLJA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZASTITI;
TEMA
-Ishrana kod hronicnih nezaraznih bolesti;
-Zdravi stilovi života kod hronicnih nezaraznih bolesti;
32
- Slobodne teme
18. ORL SEKCIJA
OKRUGLI STO:
“PRIKAZ PACIJENTA PO PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE-CA LARINGSA
IZ PRAKSE“
Moderator: VMS Bojana Miladinovic- KC Nis
TEME:
- Otogene komplikacije i uloga sestre
- TU spoljasnjeg uha
- Strana tela disajnih puteva
- Sestrinske intervencije kod bolesnika sa beningnim TU laringsa
- Flegmona vrata
- Tonzilektomija- sestrinske intervencije
- Supragloticni laringiti kod dece
- slobodne teme
19.SEKCIJA POLIVALENTNE PATRONAŽE
EDUKATIVNI SEMINAR:
PERSPEKTIVA I ZNAČAJ VISOKO OBRAZOVANE MEDECINSKE SESTRE
JAVNOG ZDRAVLJA
Rukovodilac seminara:Mr Dušanka ŠarenacVisoka zdravstvena strukovna
škola,Beograd
TEME:
- javno zdravlje – prevencija i kontrola rizika u promociji fizičkog i mentalnog
zdravlja porodice
- negovanje odnosa meñusobnog uvažavanja i poverenja izmeñu
patronažne sestre i članova porodice
- očuvanje i unapreñenje zdravlja vulnerabilnih grupa
- slobodne teme
20. PEDIJATRIJSKA SEKCIJA
EDUKATIVNI SEMINAR:
"ZDRAVO DETE - GLOBALNA STRATEGIJA"
"ULOGA IMUNONUTRIMENATA U ZAŠTITI GASTROINTESTINALNOG
TRAKTA"
Rukovodilac seminara:dr Vesna Marinković,Institut za neonatolologiju Beograd.
TEME:
-zdravstveno- vaspitne intervencije sa majkama u promociji dojenja
- značaj aseptičnog rada pri aplikovanju intravenske terapije
- nasilje u porodici
- primeri iz prakse po procesu zdravstvene nege.
33
21. PNEUMOFTIZIOLOŠKA SEKCIJA
OKRUGLI STO:
DIJAJAGNOSTIČKI ALGORITAM KOD MALIGNIH OBOLJENJA PLUĆA“
Moderator: Dr M.Petrović, Centar za plucne bolesti, KC Kragujevac
TEME:
- Uloga medicinskog tehnicara u bronhoskopiji
- Astma i HOBP
- Edukacija sestara u primeni neinvazivne mehaničke ventilacije
- Uloga sestre u ispitivanju poremećaja disanja u snu
- Slobodne teme
22. SEKCIJA PSIHIJATRIJE
-EDUKATIVNI SEMINAR“BURNOUT”SINDROMRukovodilac seminara:Dr sci med .Dragan Vukić psihijatar SBPB Gornja
Toponica
OKRUGLI STO :
ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA U ZAJEDNICI
Moderatori:Mr.sci.Dr Albina Stanojević psihijatar .SBPB GornjaToponica
Dr Nela Djokić psihijatar SBPB Gornja Toponica
Dobrila Janković MST SBPB Gornja Toponica
TEME:
- Stres
- Psihosociorehabilitacioni tretman u psihijatriji
- Adekvatan interpersonalni odnos
- Slobodne teme
23.SEKCIJA REUMATOLOGIJE I REHABILITACIJE
OKRUGLI STO:
DIJAGNOSTIKA I NOVINE U LECENJU RANOG RA (BIOLOSKA
TERAPIJA)
Predavaci: Jadranka Stojanovic i Anica Djokic
TEME:
- Primena bioloskih lekova u lecenju evolutivnog reumatoidnog artritisa
- Rehabilitacija posle CVI
- Slobode teme
24. STOMATOLOŠKA SEKCIJA
EDUKATIVNI SEMINAR:
INFEKTIVNE BOLESTI U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI
Predavači: Aleksandra Perović, Gabiela Simić, Irena Mitrović
OKRUGLI STO
NOVI DEZINFICIJENSI DANAS
34
Moderatori: Gabriela Simić, Irena Mitrović, Aleksandra Perović,Kragujevac
TEME:
- Uloga sestre kod predaje ortodonskog aparat
- Principi komunikacije sa decom
- Infekcije u oralnoj hirurgiji
- Slobone teme
25. SEKCIJA STUDENATA
OKRUGLI STO“PRAVA PACIJENATA I ETIČKI POSTULATI U SESTRINSTVU“
Predavači:
Prof.Dr Lenka Babić-Visoka zdrav.škola str,studija Beograd
Mr.sci.Jagod stoiljković –Visoka zdrav.škola str.sudija Beograd
Mr.sci Božica Munićan –Visoka zdrav.škola str.studija Beograd
TEME:
-Etika –moj odnos i znanje
Prava pacijenata-moj odnos i znanje
Profesionalna orjentacija mladih
Slobodne teme
26.SEKCIJA URGENTNE MEDICINE
OKRUGLI STO:
“PRODUŽI LINIJU ZIVOTA“
Moderator: MS Jelena Zivkovic ZHMP Nis
Predavac: Dr Dusica Jankovic ZHMP Nis
TEME:
-Bolesti zavisnosti i mladi.
- Slobodne teme
27. SEKCIJA UROLOGIJE SA DIJALIZOM
EDUKATIVNI SEMINAR:
:DIJAGNOSTIKA I LEČENJE RAKA PROSTATE
Rukovodilac seminara:Mr.dr sci.Nandor Šeljmeši OPŠTA BOLNICA SUBOTICA
TEME:
Slobodne teme
II.
Društvo laboratorijskih tehničara Srbije
Naziv skupa:„Savremene metode u laboratorijskoj dijagnostici“
35
TEME:
-Savremene metode u laboratorijskoj dijagnostici
- Slobodne teme
III.
DRUŠTVO DIJETETIČARA NUTRICIONISTA SRBIJE
Naziv skupa:“Fiziološka uloga masnog tkiva“
EDUKATIVNI SEMINAR
„Masno tkivo, njegova histološka graña i funkcija
Rukovodilac seminara:Dr Svetlana Stojanovic, Dr Veroslava Stanković
TEME:
-Ishrana dece u predškolskim ustanovama
-Slobodne teme
IV.
DRUŠTVO FARMACEUTSKIH TEHNIČARA SRBIJE
Naziv skupa: „Zakonska regulativa o prometu u apoteci“
PLENUM:
MEDICINSKA SREDSTVA I ZAKONSKA REGULATIVA O PROMETU U
APOTECI”
-ZA PROIZVODNJU
-ZA PROMET
UPUTSTVA ZA PREVENCIJU, PRACENJE I LECENJE BOLESTI
ZASTITA PRAVA POTROSACA
Predavač.Mr.sc ph spec Vukica Kocić-Pešić, ADOC
TEME:
-Prava farmaceutskog tehnčara sa korisnicima usluga
-Slobodne teme
V.
36
DRUŠTVO FIZIO I RADNIH TERAPEUTA SRBIJE
Naziv skupa „:Cervikalni sindrom-problem savremenog društva“
TEME:
•
•
Cervikalni sindrom kao problematika savremenog drustva
Slobodne teme
VI.
DRUŠTVO RADIOLOŠKIH TEHNIČARA SRBIJE
Naziv skupa“Savremena dijagnostika –značaj radiološkog tehničara
( Edukativni seminar)
EDUKATIVNI SEMINARI:
„NUKLEARNA MEDICINA U ENDOKRINOLOGIJI:“
Rukovodilac seminara
Mr sci med Dragan Pucar, Institut za nuklearnu medicinu VMA,
Milan Perovanović, Institut za nukleanu medicinu VMA
„NOVI PRISTUPI U U LEČENJU GLOBLASTOMA“
Rukovodilac seminara:
Prim. Dr Gordana Gligorijević, IORS,Petar Miražić, IORS
„Savremena radioloska dijagnostika i stejdzing malignih tumora
želudca“
Rukovodilac seminara: Prof. dr Đorñe Lalošević, Klinički centar Dragiša
Mišović,Beograd
TEME:
-Iskustva Ro tehničara u savremenoj dijagnostici
-Slobodne teme
VII.
DRUŠTVO SANITARNIH TEHNIČARA I INŽENJERA SRBIJE
Naziv skupa“Timski rad u sanitarnom nadzoru“
EDUKATIVNI SEMINAR
PRAVILNO POSTAVLJANJE RADNIH CILJEVA PRIMENOM METODOLOGIJE
PLANIRANJA I VEŠTINOM UPRAVLJANJA VREMENOM
Rukovodilac seminara
37
Mirjana Veljković,dipl ing tehnolog,Beograd
Dr Zoran Panajotović,Ministarstbvo zdravlja Beograd
TEME:
•
•
•
•
•
Timski ra sanitarne inspekcije i instituta i zavoda za javno zdravlje u cilju
zaštite zdravlja
Proizvodnja i promet hrane i POU
Alergije-sa osvrtom na školski uzrast
Uloga sanitarnog inženjera i tehničara u zaštiti šivotne sredine
Slobodne teme
54.
MAJSKI SIMPOZIJUM DRUŠTVA ZUBNIH
TEHNIČARA SRBIJE
Naziv skupa:“ ESTETIKA U SLUŽBI OSMEHA“
Kragujevac- Šumarice,19.05-22.05.2011 god.
EDUKATIVNI SEMINARI:
Estetika mekih tkiva i zubnih nadoknada na implantatima
Prof. dr Vojkan Lazić, Stomatološki fakultet u Beograd
Oralni aparati u terapiji sleep apnee
Prof dr Ljiljana Tahiček-Šojić.Prof dr Ivica Stančić,Stomatološki fakultet
Beograd
Tehnika kopiranja mobilnih zubnih nadoknada
Prof dr Ivica Stančić Prof dr Ljiljana Tahiček-Šojić, Stomatološki
fakultet,Beograd
Višeslojno i jednokomandno modelovanje - dva putića do
estetske krunice
Doc Dr Danimir Jevremović,Stomatološki fkultet Pančevo
Dezinfekcija i dimenziona stabilnost otisaka
Dr Miloš Kovačević, A.D.D Galenika
POSTUPAK IZRADE I PRIMENA LIVENIH NOSAČA ZA
ORTODONTSKE APARATE
Ass.Dr Nenad Nedeljković Klinici za Ortopediju vilica. Stomatološki
,fakultet,Beograd
38
TEME:
STANDARDI ZUBNOG TEHNIČARA
EDUKACIJA ZUBNIH TEHNIČARA-BOLJI KVALITET USLUGA
PRIVATNA LABORATORIJA -IZAZOV
SLOBODNE TEME
JEDNODNEVNI KURS –PRVE KATEGORIJE(,trajanje12,5 časova)
XIII-REPUBLIČKO TAKMIČENJE U IZRADI PROTETSKIH
NADOKANADA-UČENICI ZAVRŠNIH RAZREDA ZUBOTEHNIČKIH
ŠKOLA SRBIJE(8-10 ŠKOLA)
o OTVARANJE TAKMIČENJA/KURSA
o KONCIPIRANJE RADNOG MODELA
1h
o PODELA TAKMIČARIMA RADNOG MODELA (usvijeniog od
Stručne komisije izatvorenog pod šifrom)
30 min
o IZRADA PROTETSKE NADOKNADE-VREME IZRADE
6h
o OCENJIVANJE ( Test provere znanja)
3h
o PROGLAŠENJE POBEDNIKA I DODELA NAGRADA
2h
55.
Republički stručni skup za Zlatiborski okrug
Naziv skupa:“ :„Odgovornost za samolečenje i sestrinske
perspektive“
(Edukativni seminar)
Užice,24.05.2011 god.
56.
Republički stručni skup za Zlatiborski okrug
Naziv skupa: Preporučena tema ICN-a:
Closing the Gap: Increasing Access and Equiti“
“Premostiti
razlike: Medicinske sestre se zalažu za jednakost I
dostupnost zdravstvene zaštite pacijenta ”
39
”
Užice,24.05.2011 god
57.
Republički stručni skup za Zaječarski okrug
Naziv skupa:Odgovornost za samolečenje i sestrinske
perspektive““
(Edukativni seminar)
Boljevac ,25.05 . 2011 god
58.
Republički stručni skup za Zaječarski okrug:
Naziv skupa: Preporučena tema ICN-a:
“ Closing the Gap: Increasing Access and Equiti“
“Premostiti
razlike: Medicinske sestre se zalažu za jednakost I
dostupnost zdravstvene zaštite pacijenta ”
Boljevac,26.05.2010
59.
Republički stručni skup za Zaječarski i Borski okrug:
Naziv skupa
Timočki dani- Sestrinsкa snaga je jedinstvo “
Knjaževac,27.05.2010
Prezentacija radova:
.
„Kardiomiopatije“
МS Maja Videnović,ZC Knjaževac
„Imunizacija dece“
40
Milena Đorñević,strukovna sestra ZC Knjaževac
„Srčane aritmije“
VMS Silvana Atanasijević ZC Knjaževac
EDUKATIVNI SEMINAR:
„Odgovornost za samolečenje i sestrinske perspektive“
Rukovodilac seminara:Mr sci med Radmila Nešić,Beograd
JUNI:
60.
Republički stručni skup za Jablanički okrug
Naziv skupa:“ Nasilje meñu decom u školi“
(Edukativni seminar)
Dom zdravlja Leskovac,Opšta bolnica Leskovac
Leskovac,01.06.2011 god.
61.
Republički stručni skup za Jablanički okrug
Naziv skupa:“Patološko kockanje“
(Edukativni seminar)
Dom zdravlja Leskovac,Opšta bolnica Leskovac
Leskovac,02.06. 2011god
62.
Republički stručni skup za Šumadijski okrug
Naziv skupa: :„ Profesija zdravlja i program bezbednog
menañmenta za sestre“
(Edukativni seminar)
Prezentacija teme,Udruženja
41
Kragujevac 03.06.2011, ,
63.
REPUBLIČKI STRUČNI SASTANAK – Šumadijski okrug
Naziv skupa: Preporučena tema ICN-a:
“ Closing the Gap: Increasing Access and Equiti“
“Premostiti
razlike: Medicinske sestre se zalažu za jednakost I
dostupnost zdravstvene zaštite pacijenta ”
Kragujevac, 04.06. 2011
64.
Republički stručni skup za –Braničevski okrug
Naziv skupa: Preporučena tema ICN-a:
“ Closing the Gap: Increasing Access and Equiti“
“ “Premostiti
razlike: Medicinske sestre se zalažu za jednakost I
dostupnost zdravstvene zaštite pacijenta ”
Požarevac,06.06 . 2011 god
65.
Republički stručni skup za Pirotski okrug
Naziv skupa:“ Odgovornost za samolečenje i sestrinske perspektive“
(Edukativni seminar)
Pirot,07.06.2011 god.
66.
Republički stručni skup za Pirotski okrug
Naziv skupa: Preporučena tema ICN-a:“ Closing the Gap:
Increasing Access and Equiti“
”“Premostiti
razlike: Medicinske sestre se zalažu za jednakost I
dostupnost zdravstvene zaštite pacijenta ”
Pirot,8.06.2011 god
42
67.
Republički stručni skup za Nišavski okrug
Naziv skupa:“ Odgovornost za samolečenje i sestrinske
perspektive“
Prezentacija teme Udruženja
(Edukativni seminar)
Niš,09.06.2011 god.
68.
Republički stručni skup za Nišavski okrug
Naziv skupa:“Zdravstvena nega kod obolelih od pseudoartroze
potkolene regije“
Prezentacija teme Udruženja
Aleksinac,09.06.2011 god.
69.
Republički stručni skup za Nišavski okrug
Naziv skupa:“Koksartroze i operativno lečenje“
Prezentacija teme Udruženja
Niš,10.06.2011 god.
70.
V Republička stručna konferencija
Društva radioloških tehničara Srbije
Naziv skupa:“Virtalna CT stimulacija“
(Edukativni seminari)
Beograd, 11.06.2011.god
EDUKATIVNI SEMINARI:
NUKLEARNA ISPITIVANJA U NEFROLOGIJI:
Prof. dr Boris Ajdinović, Institut za nuklearnu medicinu VMA
Doc. dr Ljiljana Jauković. Institut za nuklearnu medicinu VMA
Milan Perovanović, Institut za nukleanu medicinu VMA
MULTI SLICE, METODA IZBORA U DIJAGNOSTICI:
Prof. dr Željko Marković, Klinički centar Srbije
Prof. dr Đorñe Lalošević, Klinički centar Dragiša Mišović,Beograd
43
VIRTALNA CT SIMULACIJA:
Jelena Dragićević, IORS ,Beograd
Petar Miražić, IORS, Beograd
’
71.
REPUBLIČKI STRUČNI SASTANAK – Rasinski okrug
Naziv skupa: “Odgovornost za samolečenje i sestrinske
perspektive“
(Edukativni seminar)
Trstenik, 13.06. 2011god
72.
Republički stručni skup za Rasinski okrug
Naziv skupa:“ Internet opasnosti ili zavisnost?
(Edukativni seminar)
Trstenik, 14.06. 2011god
73.
Republički stručni skup za Raški okrug
Naziv skupa:“ Nasilje meñu decom u školi“
(Edukativni seminar)
Vrnjačka banja,15.06,2011
74.
Republički stručni skup za Raški okrug
Naziv skupa: Preporučena tema ICN-a:
“ Closing the Gap: Increasing Access and Equiti“
”“Premostiti
razlike: Medicinske sestre se zalažu za jednakost I
dostupnost zdravstvene zaštite pacijenta
(Edukativni seminar)
Vrnjačka banja,15.06,2011
44
75.
Republički stručni skup za Pomoravski okrug
Naziv skupa:“ Internet opasnosti ili zavisnost?“
(Edukativni seminar)
Ćuprija,16.06.2011 god.
76.
Republički stručni skup za Pomoravski okrug
Naziv skupa:“ Odgovornost za samolečenje i sestrinske
perspektive“
(Edukativni seminar)
Ćuprija ,17.06.2011 god.
77.
Republički stručni skup za Pomoravski okrug
Naziv skupa: Preporučena tema ICN-a:“ Closing the Gap:
Increasing Access and Equiti“
“Premostiti
razlike: Medicinske sestre se zalažu za jednakost I
dostupnost zdravstvene zaštite pacijenta ”
”
Ćuprija ,17.06.2011 god.
78.
Republički stručni skup za Kosovsko –Mitrovački okrug
Naziv skupa:“ Odgovornost za samolečenje i sestrinske
perspektive“
(Edukativni seminar)
Kosovska Mtrovica,21.06.2011 god.
79.
45
Republički stručni skup za Kosovsko –Mitrovački okrug
Naziv skupa:“ Nasilje meñu decom u školi“
(Edukativni seminar)
Kosovska Mtrovica,22.06.2011 god.
80.
Republički stručni skup za Kosovsko –Mitrovački okrug
Naziv skupa:“ Preporučena tema ICN-a:
“ Closing the Gap: Increasing Access and Equiti“
“Premostiti
razlike: Medicinske sestre se zalažu za jednakost I
dostupnost zdravstvene zaštite pacijenta ”
Kosovska Mtrovica,22.06.2011 god.
81.
Republički stručni skup za Kosovski okrug
Naziv skupa:“Patološko kockanje“
(Edukativni seminar)
Gračanica,23.06.2011 god
82.
Republički stručni skup za Kosovski okrug
Naziv skupa:“ Profesija zdravlja i program bezbednog
menañmenta za sestre“
(Edukativni seminar)
Gračanica,23.06.2011 god
83.
46
Republički stručni skup za Kosovski okrug
Naziv skupa:“ Preporučena tema ICN-a:
“ Closing the Gap: Increasing Access and Equiti“
”“Premostiti
razlike: Medicinske sestre se zalažu za jednakost I
dostupnost zdravstvene zaštite pacijenta ”
Gračanica,24.06.2011 god
.
84.
Republički stručni skup za Severno –bački okrug
Naziv skupa Naziv skupa:“ Preporučena tema ICN-a:
“ Closing the Gap: Increasing Access and Equiti“
“Premostiti
razlike: Medicinske sestre se zalažu za jednakost I
dostupnost zdravstvene zaštite pacijenta ”
(Edukativni seminar)
Subotica,24.06.2011 god
85.
Republički Stručni skup Društva laboratorijskih
tehničara Srbije
Naziv skupa: „Tumorski markeri“
( Edukativni seminar)
Subotica,24.06.2011 god.
EDUKATIVNI SEMINAR
KLINIČKI ZNAČAJ ODREĐIVANJA TPSA I FPSA CMIA TEHNOLOGIJOM KOD
PACIJENATA SA SUMNJOM NA BOLESTI PROSTATE
Rukovodilac seminara:Dr Jeftić Nenad
UTICAJ TPSA REZULTAT NA DIJAGNOSTIKU CA- PROSTATE
Predavač:LT. Angelika Toldi Božić,OB Subotica
86.
Republički stručni skup za Pčinjski okrug
Naziv skupa: „ Internet opasnosti ili zavisnost?“
(Edukativni seminar)
Prezentacija teme Udruženja
47
Vranje,27.06.2011 god
,
87.
Republički stručni skup za Pčinjski okrug
Naziv skupa:“ Preporučena tema ICN-a:
“ Closing the Gap: Increasing Access and Equiti“
”“Premostiti
razlike: Medicinske sestre se zalažu za jednakost I
dostupnost zdravstvene zaštite pacijenta ”
(Edukativni seminar)
Prezentacija teme Udruženja
Vranje,27.06.2011 god
88.
Republički stručni skup za Pčinjski okrug
Naziv skupa: „Nasilje meñu decom u školi“
(Edukativni seminar)
Prezentacija teme,Udruženja
Bujanovac ,Preševo,28.06.2011 god
89.
Republički stručni skup za Pomoravski okrug
Naziv skupa:“ :“Patološko kockanje“
(Edukativni seminar)
Jagodina,29.06.2011 god
90.
Republički stručni skup za Pomoravski okrug
Naziv skupa:“ :“ Nasilje meñu decom u školi“
(Edukativni seminar)
Jagodina,29.06.2011 god
91.
Republički stručni skup za Pomoravski okrug
48
Naziv skupa: Preporučena tema ICN-a:“
„Closing the Gap: Increasing Access and Equiti“ Premostiti
razlike: Medicinske sestre se zalažu za jednakost I dostupnost
zdravstvene zaštite pacijenta”
Jagodina,30.06.2011 god
JULI:
92.
Republički stručni skup za Kolubarski okrug
Naziv skupa:“ :“ Odgovornost za samolečenje i sestrinske
perspektive“
“
Prezentacija teme Udruženja
(Edukativni seminar)
Valjevo,06.07.2011 god
93.
Republički stručni skup za Kolubarski okrug Naziv skupa: :
Preporučena tema ICN-a:“ Closing the Gap: Increasing Access and
Equiti“Premostiti razlike: Medicinske sestre se zalažu za jednakost I
dostupnost zdravstvene zaštite pacijenta ”
Valjevo ,06.07.2011 god
94.
Republički stručni skup za Srednje banatski okrug
Naziv skupa :“ Internet opasnosti ili zavisnost?“
(Edukativni seminar)
Prezentacija teme udruženja
Zrenjanin,07.07.2011 god
95.
Republički stručni skup za Srednje banatski okrug
49
Naziv skupa: : „ Odgovornost za samolečenje i sestrinske
perspektive“
(Edukativni seminar)
Prezentacija teme udruženja
Zrenjanin,07.07.2011 god
AVGUST:
96.
Republički Stručni skup za Zaječarski okrug
Naziv skupa: :“ Internet opasnosti ili zavisnost?““
( Edukativni seminar:)
Boljevac,25.08.2011 god.
97.
Republički Stručni skup za Zaječarski okrug
Naziv skupa: :“ Nasilje meñu decom u školi“
( Edukativni seminar:)
Boljevac,25.08.2011 god.
98.
Republički Stručni skup za Zaječarski okrug
Naziv skupa: “ Preporučena tema ICN-a:“ Closing the Gap: Increasing
Access and Equiti“ “Premostiti razlike: Medicinske sestre se zalažu
za jednakost I dostupnost zdravstvene zaštite pacijenta“
Knjaževac,26.08.2011 god
99.
Republički Stručni skup za Zaječarski okrug
Naziv skupa: :“Patološko kockanje“
( Edukativni seminar:)
Knjaževac,26.08.2011 god
50
100.
Republički stručni skup za Severno –bački okrug
Naziv skupa:“ Odgovornost za samolečenje i sestrinske
perspektive“
(Edukativni seminar)
Subotica,30.08.2011 god
101.
Republički stručni skup za Severno –bački okrug
Naziv skupa:“ :“ Internet opasnosti ili zavisnost?“
(Edukativni seminar)
Subotica,30.08.2011 god
102 .
Republički stručni skup za Severno –bački okrug
Naziv skupa:“ Nasilje meñu decom u školi“
(Edukativni seminar)
Subotica,31.08.2011 god
SEPTEMBAR:
103.
Republički stručni skup za Kolubarski okrug
Naziv skupa:“ :“ Internet opasnosti ili zavisnost?“
( Edukativni seminar:)
Valjevo,01.09.20101god
104.
Republički stručni skup za Kolubarski okrug
Naziv skupa:“ :“ Nasilje meñu decom u školi“
( Edukativni seminar:)
Prezentacija teme udruženja
Valjevo,01.09.2011 god
51
105.
Republički stručni skup „Pedijatrijski dan“
(Edukativni seminar)
KBC Zemun,07.09.2011 god
106.
REPUBLIČKI STRUČNI SASTANAK – TOPLIČKI OKRUG
Naziv skupa: „Internet opasnosti ili zavisnost?“
(Edukativni seminar)
Prezentacija teme Udruženja
Prokuplje,08.09, 2011 god
107.
REPUBLIČKI STRUČNI SASTANAK –BRANIČEVSKI OKRUG
Naziv skupa: :“ Nasilje meñu decom u školi
( Edukativni seminar:)
Požarevac,13.09 . 2011 god
108.
Republički stručni skup za i Borski okrug
Naziv skupa:“ Internet opasnosti ili zavisnost?“
( Edukativni seminar:)
Majdanpek,14.09.2011 god.
109.
I Nacionalni Intersekcijski stručni skupovi
medicinskih sestara -tehničara
Hirurgije, Maksilofascijalne hirurgije,Instrumentara ,
Neurologije, Stomatologije, Otorinolaringologije i Oftalmologije
Naziv skupa:“KURSEVI ZA SESTRE“
Lepenski vir,15.09.-18.09.2010 god
52
STOMATOLOŠKA SEKCIJA
Naziv kursa“Komunikacija stomatološke sestre sa osobama sa
posebnim potrebama”
DOBRA KOMUNIKACIJA SA OSOBAMA SA POSEBNIM
POTREBAMA
Predavaci: Gabriela Simić, Irena Mitrović, Aleksandra
Perović,Kragujevac
OKRUGLI STO
KONFLIKTI – DA LI IH MOZEMO IZBEĆI I KAKO IH REŠITI
Moderatori: Aleksandra Perović, Irena Mitrović, Gabriela Simić
Kragujevac
-
TEME:
Sterilizacija u stomatologiji
Anafilaktički šok u stomatološkoj ordinaciji
Novi materijali u stomatologiji
Slobodne teme
HIRURŠKA SEKCIJA
Naziv kursa -Inovacije
u hirurgiji-sestrinske
intervencije”
TEME:
- Znaćaj i uloga m.s.t. u zdravstvenoj nezi pacijenata nakon neurohirurških
intervencija
-Lokalna anestezija u hirurškim intervencijama
-Prednosti i nedostaci laparoskopskih procedura
-Uloga i značaj m.s.t. kod laparoskopskih intervencija
-Delokrug rada m.s.t. nakon hirurških intervencija u urologiji
-Zaštita m.s.t. u radu sa pacijentima obolelih od infektivnih bolesti - sa
osvrtom na HIV i HBS -pozitivnim pacijentima
-Procena kvaliteta rada u hirurškim JIN
-Normativi i standardi u hirurškoj JIN
-Uloga i značaj m.s.t. u sprečavanju nastanka oštećenja integriteta kože
-Inovacije u hirurgiji
-Slobodne teme
ORL SEKCIJA Naziv stručnog skupa:”Sestrinske intervencije kod
urgentnih stanja u ORL”
53
: OKRUGLI STO:
“SESTRINSKE INTERVENCIJE KOD URGENTNE TRAHEOTOMIJE”
Moderator: VMS Bojana Miladinovic- KC Nis
TEME:
- Oboljenja uha izazvana bukom i prevencija
- Ispitivanje slusne funkcije i uloga sestre
- Maligni TU larinksa i uloga sestre
- Intrahospitalne infekcije u ORL
- Strana tela bronha
- Slobodne teme
SEKCIJA MAKSILOFACIJALNE HIRURGIJE
Naziv stručnog skupa:Postoperativna nega u estetskoj hirurgiji”
OKRUGLI STO:
“POSTOPERATIVNA NEGA U ESTECKOJ HIRURGIJI”
Moderator: VMS Olivera Bojic- Stomatoloski fakultet u Beogradu
TEME:
Iskustva sestara u nezi kod estetskih hirurških zahvata
- Slobodne teme
OFTAMOLOŠKA SEKCIJA
Naziv stručnog skupa;Okluzivne bolesti oka i uloga medicinske sestre”
EDUKATIVNI SEMINAR:
OKLUZIVNE BOLESTI OKA ULOGA MED. SESTRE
Rukovodilac seminara:Tanja Matejić,ms, Specijalna bolnica za
oftalmologiju,Miloš klinika Beograd
SEKCIJA INSTRUMENTARA I SESTARA NA STERILIZACIJI
Naziv stručnog skupa;” Sestrinska komunikacija sa pacijentom-preoperativna
priprema”
EDUKATIVNI SEMINAR:
KOMUNIKACIJA SA HIRURŠKIM PACIJENTOM TOKOM
PREOPERATIVNE PRIPREME I NAKON ZAVRŠENOG HIRURŠKOG
TRETMANA
Rukovodilac seminara: S.Bijelac,Beograd
TEME:
-komunikacija u sali
-Slobodne teme
NEUROLOŠKA SEKCIJA
Naziv stručnog skupa:”Sestrinske procedure u neurologiji”
OKRUGLI STO:
ORGANIZACIJA ZDR.NEGE NEUROLOSKIH BOLESNIKA NA
GINEKOLOSKO-AKUSERSKOM ODELJENJU-PROCEDURE USLUGA
Moderator: VMS Dragana Borojevic OB Šabac
TEME:
54
-Neurološke komlikacije kod epiduralne anestezije
- Sestrinske procedure u neurologiji”
-Slobodne teme
110.
Republički stručni skup za Šumadijski okrug
Naziv skupa“ Internet opasnosti ili zavisnost?“
(Edukativni seminar)
Prezentacija teme Udruženja
Kragujevac,19.09.2011 god
111.
Republički stručni skup za Šumadijski okrug
Naziv skupa“ :“ Nasilje meñu decom u školi“
( Edukativni seminar)
Prezentacija teme Udruženja
Kragujevac,19.09.2011 god
,
112.
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa: “ Internet opasnosti ili zavisnost?“
( Edukativni seminar)
Loznica,20.09.2011.god
113.
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa: “ Patološko kockanje“
( Edukativni seminar)
Loznica,21.09.2011.god
114.
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug
55
Naziv skupa: Preporučena tema ICN-a Closing the Gap: Increasing
Access and Equiti“ “Premostiti razlike: Medicinske sestre se zalažu
za jednakost I dostupnost zdravstvene zaštite pacijenta ”
Šabac,22 09.2011.god
115.
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa: “Patološko kockanje“
( Edukativni seminar)
Šabac,23-09.2011.god
116.
Republička stručna konferencija
Društva sanitarnih tehničara i inženjera Srbije
1.Naziv stručnog skupa:“Značaj,kontrola i prevencija bolničkih
infekcija“ ( Edukativni seminar)
2.Naziv skupa:“Prevencija i kontrola HIV/AIDS“ ( Edukativni seminar)
Kragujevac ,23-24.09.2011. god
EDUKATIVNI SEMINARI:
„ZNAČAJ,KONTROLA I PREVENCIJA BOLNIČKIH INFEKCIJA"
"PREVENCIJA I KONTROLA HIV/AIDS"
TEME:
-
Aerozagañenja
Zarazne i nezarazne bolesti
Bezbednost hrane
DDD zaštita
Medicinski otpad
Veština komunikacije
Motivacija,saradnja i timski
Slobodne teme
117.
56
Republički stručni skup za Pirotski okrug
Naziv skupa:“ Nasilje meñu decom u školi“
(Edukativni seminar)
Prezentacija teme Udruženja
Pirot,26.09.2011 god.
118.
Republički stručni skup za Pirotski okrug
Naziv skupa:“ Internet opasnosti ili zavisnost?“
(Edukativni seminar)
Pirot,27.09.2011 god.
119.
Republički stručni skup za okrug Niš
Naziv skupa:“ :“ Nasilje meñu decom u školi“
(Edukativni seminar)
Niš,28.09.2011 god
120.
Republički stručni skup za Rasinski okrug
Naziv skupa:“ Nasilje meñu decom u školi“
(Edukativni seminar)
Trstenik, 29.09. 2011god
121.
57
Republički stručni skup za Rasinski okrug
Naziv skupa:“ Patološko kockanje “
(Edukativni seminar)
Trstenik, 30.09. 2011god
OKTOBAR:
122.
Republički stručni skup za Užički okrug
Naziv skupa:“ Nasilje meñu decom u školi“
(Edukativni seminar)
Užice,25.10.2011 god.
123.
Republički stručni skup za Užički okrug
Naziv skupa:“ Internet opasnosti ili zavisnost?“
(Edukativni seminar)
Užice,25.10.2011 god
124.
KONGRES ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE SA
MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
„ Oktobarski susreti-Mogu,hoću,znam“
Zlatibor, 26.10.2009-30.10.2011 god
PLENARNA TEMATIKA ZA SVE PROFILE :
„Značaj emocionalne inteligencije za
zdravstvene radnike“
Prof dr Žarko Trebješanin,Beograd
Katedra za psihologiju,Beograd
58
I.DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA
SRBIJE
( Nacionalna sestrinska asocijacija(članica ICN-a)
PLENUM:
STRUČNA GREŠKA-I KAKO JE PREVAZIĆI
Aspekti:
o Pravni
o Etički
o Profesionalni
o Sociološki
STRUČNA TEMATIKA PO SEKCIJAMA:
SEKCIJA BABICA
EDUKATIVNI SEMINAR:
“UTICAJ PUŠENJA U TRUDNOĆI NA MORBIDITET NOVORODJNEČETA,”
Rukovodilac seminara:Dr .Mirjana Lukić,pedijatar-neonatolog,Opšta
bolnica Šabac
Teme:
- Zdravstveni radnici u ulozi očuvanja sopstvenog zdravlja
- Sprečavanja nastanka intrahospitalnih infekcija na ginekološko akušrskom
odeljenju
- Bezbolni porodjaj-DA ili NE
- Slobodne teme
DERMATOLOŠKO-KOZMETOLOŠKA SEKCIJA
OKRUGLI STO
“PILINZIMA DO LEPE I ZDRAVE KOŽE“
Moderator:Mirjana Blanuša VMS,GZZKVB ,Beograd
Predavači: Dr sci med Milica Markovic GZZKVB, Dr spec dermatologije
Dubravka Djeric GZZKVB, Beograd
Teme:
-condilomata-acuminata polna bolest današnjice
-infektivna oboljenja kože u dermatologiji
-dermatoze izazvane fizičkim agensima
-aktuelnosti u dermatokozmetici
-nega kože pacijenata sa alergijom na kozmetičke preparate
-slobodne teme
SEKCIJA ENDOKRINOLOGIJE SA METABOLIČKIM POREMEĆAJIMA
59
EDUKATIVNI SEMINAR
-LEČENJE INSULINOM: ŠTA SU CILJEVI I KAKO SE MOGU POSTIĆI
Teme:
-
Dijabetesna polineuropatija
Samokontrolai disciplina dijabeticara
Sindrom policisticnih jajnika
Adisonova bolest
Kardiovaskularna obolenja u menopauzi
Ostale teme
SEKCIJA ENDOSKOPSKO -GASTROENTEROLOŠKA
ORUGLI STO:
“MOGUĆNOSTI ZAUSTAVLJANJA KRVARENJA IZ DIGESTIVNOG
TRAKTA“
Moderatori:MS Kraljević Ivana Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju
KCS Beograd, MS Ležaja Natalija Klinika za gastroenterologiju i
hepatologiju KCS Beograd –Urgentni centar
Tеме
- Slobodne teme
HEMATOONKOLOŠKA SEKCIJA
EDUKATIVNI SEMINAR
,, PRIMENA HEMIOTERAPIJE KOD KARCINOMA PLUĆA,,
Rukovodilac seminara: Miletić dr Jugoslav –Specijalista interne medicine.Onkolog, OB Ćuprija
Tеме:
- Zdravstvena nega obolelih od karcinoma pluća
- Sestrinske intervencije kod dijagnostike obolelih od karcinoma pluća
- Slobodneteme
HIRURŠKA SEKCIJA
OKRUGLI STO:
,SPECIFIČNOSTI IZVOĐENJA STOME KOD MALIGNIH OKLUZIJA"
Moderatori:Prof.dr.Goran Stanojevic - Klinički centar Nis
“Nega rane i stome kod rizičnih pacijenata”
Moderatori:VMS Mirjana Marinković - Klinički centar Niš
o OKRUGLI STO:
,,HIRURŠKI TRETMAN PACIJENTKINJA OBOLELIH OD KARCINOMA
GRLIĆA MATERICE"
Moderator:Dr.spec.Petar Radlović - IORS Beograd
Teme:
- Normativi i standardi u decijoj hirurgiji
- Delokrug rada m.s.t. u zdravstvenoj nezi infektivnog bolesnika nakon
hirurskih intervencija
- Rizik od profesionalnioh bolesti na hirurskom odeljenju
60
-
Zdravstvena nega hitnih stanja u hirurgiji
Zdravstvena nega u hirurskoj ginekologiji
Hirurski tretman hronickih rana
Timski rad hirurskih jedinica i sluzbe transfuzije
Znacaj periodicnih pregleda m.s.t. u hirurskim jedinicama
Uloga i značaj m.s.t. u epiduralnoj anesteziji
Preoperativna priprema i postoperativna nega bolesnika sa posebnim
potrebama
Znacaj zdravstvene nege kod pacijenata nakon hirurskog tretmana
abdominalne aneurizme i aortofemoralnog by passa
Odlaganje medicinskog odpada na hirurskim odeljenjima
Intrahospitalne infekcije nakon hirurskih intervencija
Uloga m.s.t. u kupiranju bola
Neposredna preoperativna priprema pacijenata za operacije na tankom i
debelom crevu
Uloga i znacaj m.s.t. u zdravstvenoj nezi i rehabilitaciji pacijenata nakon
amputacija
Delokrug rada m.s.t. kod pacijenata na hronicnom programu hemodijalize
Kompentencije VMS u zdravstvenoj nezi i lecenju bolesnika sa posebnim
potrbama u JIN
Predsatavite svoj tim u hirurskoj intezivnoj nezi
Inovacije u hirurgiji
Slobodne teme
INFEKTOLOŠKA SEKCIJA
OKRUGLI STO:
IMPORTOVANE TROPSKE BOLESTI,
Moderator : Milka Čehić- Infektivna klinika KCS
Prvi radMalarija,
Milka Čehić- Infektivna klinika KCS
Drugi radSistozomijaza, Jelena Nikolić- Infektivna klinika KCS
Teme:
- Infekcije izazvane citomegalovirusom
- Infekcije izazvane koksaki virusom
- Infekcije eho virusima
- Slobodne teme
SEKCIJA INSTRUMENTARA I SESTARA NA STERILIZACIJI
.OKRUGLI STO
"HIRURŠKE BOLESTI TIROIDNE ŽLEZDE"
Moderator:Dr.Ivan Marković, IORS,Beograd
Teme:
- Aktuelnosti u instrumentarskom radu
- Slobodne teme
61
INTERNISTIČKA SEKCIJA
EDUKATIVNI SEMINAR
SRČANA INSUFICIJENCIJA I NARUŠEN KVALITET ŽIVOTA
Dipl.ecc.u zdravstvu VMS Biljana Dimitrijević,Čuprija
Teme:
- Sestrinske intervencije u dijagnostici kardiovaskularnih bolesti
- Psihosomatika u kardiologiji
- Slobodne teme
SEKCIJA INTEZIVNIH NEGA
OKRUGLI STO:
TRETMAN VITALNO UGROŽENIH BOLESNIKA U JEDINICI
INTENZIVNE NEGE POSLE KARDIOHIRURŠKIH INTERVENCIJA
Moderator:
Teme:
- Praćenje pacijenata i terapijski pristup kod pacijenata posle velikih
kardiohirurških intervencija
- Zdravstvena nega vitalno ugroženog pacijenata u jedinici intenzivne nege
sa intrakranijalnim krvarenjima
- Pracenje pacijenata u jedinici intenzivne nege sa enklampsiom
- Prijem vitalno ugroženog bolesnika u vašu jedinici intenzivne nege
- Medicinska sestra tehničar član tima za urgentnu traheostomiju u jedinici
intenzivne nege
- Delokrug rada medicinske sestre – tehničara kod pacijenata na
mehanička ventilacija u pedijatrijskoj i intenzivnoj nezi
- Sestrinska dokumentacija u vašoj jedinici intenzivne nege
- Slobodne teme
SEKCIJA KUĆNOG LEČENJA I GERANTOLOGIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
BOLESNIK U KRIZI
Rukovodilac seminara: Branka Kordić, psiholog Nevladine organizacije za
učenje životnih veština
Teme:
- Značaj i uloga m.sestre u edukaciji porodice i pacijenta za negu
obolelih od Artritisa
- Alchajmer i zdravstvena nega u kućnim uslovima
- Prevencija sekundarnih bolesti u kućnim uslovima
- Nega usne duplje obolelog u kućnim uslovima
- Slobodne teme
SEKCIJA MAKSILOFACIJALNE HIRURGIJE
Teme:
- Nivo odgovornosti u stomatologiji
62
-
Ubodni incident
Protokol ulaska pacijenta u operacioni blok
Infekcije stomatoloske regije
Multidisciplinarni pristup u prevenciji oralnih oboljenja i povreda
SEKCIJA MEDICINE RADA
Teme:
- bolesti u vezi sa radom – značaj i uloga tima medicine rada u
smanjenju nastanka istih
- uloga i značaj rada medicinske sestre tehničara-u službi medicine rada
- bezbednost i zdravlje na radu – iskustva službi medicine rada u izradi
akta o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini
- slobodne
NEUROLOŠKA SEKCIJA
EDUKATIVNI SEMINAR:
-
SESTRINSKE INTERVENCIJE U NEZI I EDUKACIJI NEUROLOŠKIH
BOLESNIKA SA KOLOSTOMOMVMS Vesna Ivanović,OB Šabac
Teme
Zdravstvena nega bolesnika u urgentnom neuroloskom stanju –uloga
sestre
Zdravstvena nega kod bolesnika sa lumbalnim bolnim sindromom –
sestrinske intervencije
Zdravstvena nega bolesnika u epileptickom statusu
Standardi KPCR
Zdravstvena nega bolesnika sa poliradikuloneuritisom
(Landri-Gilien Bareov sindrom)
Razno
OFTAMOLOŠKA SEKCIJA
EDUKATIVNI SEMINAR:
CONJUCTIVITIS SICA,
o Rukovodilac seminara:Mr sci med dr Ljiljana TopalovićIlić,ZZZStudenata Beograd
Teme:
- slabovidost predškolske dece uloga med sestre u ambulantnom radu
- hitna stanja u oftalmologiji uloga med sestre
- uloga med. sestre u nezi bolesnika sa keratitisom
- slobodne
SEKCIJA OPŠTE MEDICINE
EDUKATIVNI SEMINARHIV I POLNO PRENOSIVE BOLESTI
,Dr Marina Kostić,epidemiolog,Institut za javno zdravlje Niš
63
Tema:
- Imunizacija kod hronicnih bolesnika i starih lica kao najefikasnija mera
zaštite od respiratornih bolesti;
ORL SEKCIJA
OKRUGLI STO:
“PRIKAZ PACIJENTA PO PROCESU ZDRAVSVENE NEGE KOD KOD
TOTALNE LARINGOTOMIJE”
Moderator: VMS Bojana Miladinovic KC Nis
Teme:
Zdravstvena nega bolesnika sa zapaljenjem srednjeg uha
Vertigo
Divertikulum jednjaka
Traheotomija-zdravstvena nega
Principi asepse i antisepse u ORL
Apcesi vrata
Metastaze vrata
Strana tela kod dece i zdravstvena nega
Slobodne teme
SEKCIJA POLIVALENTNE PATRONAŽE
EDUKATIVNI SEMINARPARTNERSTVO ZA ZDRAVLJE
Rukovodilac seminara: Dr sci med Dušanka Matijević, Prim dr Ljiljana
Sokal, dr Svetlana Janković, Anñelka Kotević VMS,GIZJZ Beograd
Teme:
- unapreñenje zdravlja porodice uključujući i prevenciju faktora rizika i
rizičnog ponašanja
- značaj patronažne sestre u podsticanju pravilnog rasta i razvoja dece
- patronažna sestra u promociji odgovornog roditeljstva
- slobodne
PEDIJATRIJSKA SEKCIJA
" NEŠTO NEDOSTAJE, ILI JE NEČEG PREVIŠE" ARISTOTEL 387-322
g. P.N.E.
EDUKATIVNI SEMINAR
"PRIMENA KRVNIH DERIVATA U NEONATALNOM PERIODU"
Rukovodilac seminara: dr MILENA VASILJEVIĆ, INSTITUT ZA
NEONATOLOGIJU- BEOGRAD.
Teme:
- stručna pozicija medicinske sestre u aplikovanju krvi i krvnih derivata
- kontrola sterilizacije u neonatologiji i pedijatriji
- pasivno pušenje i zdravlje dece
- primeri iz prakse po procesu zdravstvene nege.
64
PNEUMOFTIZIOLOŠKA SEKCIJA
Teme:
- TB- lečenje po preporukama SZO (DOTS, DOTS plus)
- Zaštita medicinskih radnika sa MDR TB pluća
- Uloga sestre u zdravstveno- vaspitnom radu porodice obolelog od TB
- Slobodne teme
SEKCIJA PSIHIJATRIJE
EDUKATIVNI SEMINAR
-MOBINGRukovodilac seminara: Dr Irena Milić psihijatar SBPB Gornja Toponica
Teme:
- Hospitalizam
- Intersektorska saradnja
- Porodica- važna karika u lečenju
- Slobodne teme
SEKCIJA REUMATOLOGIJE I REHABILITACIJE
OKRUGLI STO:
LUMBALNO SPONDILOZNI BOL KAO SVAKODNEVNA POJAVA
Moderator:Dr Stojanča Arsov i med.sestra Vesna Petrović,Dom Zdravlja
Bujanovac
Teme:
- M.Bechterew-primena biološke terapije
- Nega bolesnika nakon ugradnje endoproteze kuka
- Opsta tematika
STOMATOLOŠKA SEKCIJA
EDUKATIVNI SEMINAR
PREVENTIVA TRUDNICA
Predavaci: Irena Mitrović, Aleksandra Perović, Gabriela Simić
OKRUGLI STO
PRAVILNA ISHRANA I ZDRAVI ZUBI
Predavaci: Aleksandra Perović, Irena Mitrović, Gabriela Simić
Teme:
- Značaj i uloga sestre u zdravstveno-vaspitnom radu
- Uloga sestre pri cementiranju fiksnih zubnih nadoknada
- Rad sa glas jonomer cemenima
- Slobodne teme
SEKCIJA STUDENATA
OKRUGLI STO
„ Značaj efikasne komunikacije u sestrinstvu“
Moderatori:Mr sci Sanja Stanisavljević – Visoka zdravstvena škola
strukovnih studija u Beogradu
65
-
Mr sci Dragana Terzić Marković – Visoka zdravstvena škola strukovnih
studija u Beogradu
Теме:
Komunikacija u sestrinskoj profesiji
Menadžment u zdravstvu
Zdravstveno vaspitne aktivnosti u prevenciji bolesti zavisnosti
Slobodne
SEKCIJA URGENTNE MEDICINE
Teme:
-Stres
-Trovanja kod dece
SEKCIJA UROLOGIJE I NEFROLOGIJE SA DIJALIZOM
• ZDRAVSTVENA NEGA PACIJENATA SA PERKUTANOM
NEFROSTOMOM
Jovica Veljković ZT ,Hirurška klinika za urologiju-UKC Ljubljana
•
ZDRAVSTVENA NEGA PACIJENATA SA VANTELESNIM
DROBLJENJEM KAMENJA UROTRAKTA
Miranda Jakobin ZT. Hirurška klinika za urologiju-ukc Ljubljana
.SEKCIJA ANESTEZIJE I REANIMACIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
- "SPECIFINOSTI PEDIJATRIJSKE ANESTEZIJE
- Rukovodilac seminara:"
- Božidar Miomanović,Anesteziolog Klinika Miloš,Beograd
Teme:
Posttraumatski ARDS-delokrug rada anesteticara
Politrauma
HOBP i Opsta anestezija
Spinalna anestezija-prednosti i komplikacije
Epiduralana anestezija-Iskustva
RIVA-Komplikacije
Slobodne teme
II.
DRUŠTVO LABORATORIJSKIH TEHNIČARA SRBIJE
TEME:
•
•
-Karcinom dojke
Slobodne teme
66
III.
DRUŠTVO D IJETETIČARA NUTRICIONISTA SRBIJE
TEME:
-Mineralne vode
-Poremećaji ishrane
-Ishrana kod retkih oboljenja
-Slobodne teme
IV.
DRUŠTVO FARMACEUTSKIH TEHNIČARA SRBIJE
EDUKATIVNI SEMINARI:
“UPOTREBA TOPIKALNIH KORTIKOSTEROIDA”
Rukovodilac seminara: Dipl. Ph .spec.Marija Bajčic, Apoteka Beograd
“KONTINUIRANA EDUKACIJA,OD IDEJE DO REALIZACIJE”
Rukovodilac seminara :Farm.tehn. Vesna Isaković, Sluzba za farmaceutsku
delatnost , KCS
Teme:
“DIJETETSKI SUPLEMENTI U APOTEKAMA”
-ULOGA FARMACEUTSKOG TEHNICARA U SAVETOVANJU KORISNIKA O
NACINU UPOTREBE DIJETETSKI H SUPLEMENTA
V.
DRUŠTVO FIZIO I RADNIH TERAPEUTA SRBIJE
TEME:
.Dišenova misićna distrofija
.Slobodna tema
VI.
67
DRUŠTVO RADIOLOŠKIH TEHNIČARA SRBIJE
( Edukativni seminar)
EDUKATIVNI SEMINARI:
NUKLEARNA MEDICINA U PULMOLOGIJI:
Rukovodilac seminara: Prof. dr Boris Ajdinović, Institut za nuklearnu medicinu
VMA,Beograd
Doc. dr Ljiljana Jauković. Institut za nuklearnu medicinu VMA,Beograd
Milan Perovanović, Institut za nukleanu medicinu VMA,Beograd
RADIOTERAPIJA U LEČENJU TUMORA ABDOMENA:
Rukovodilac seminara: Dr Marko Dožić, IORS,Beograd
Petar Miražić, IORS,Beograd
DIGITALIZACIJA U MAMOGRAFIJI:
Rukovodilac seminara: Prof. dr Željko Marković, Klinički centar Srbije
Prof. dr Đorñe Lalošević, Klinički centar Dragiša Mišović,Beograd
VII.
DRUŠTVO SANITARNIH TEHNIČARA I INŽENJERA
SRBIJE
TEME:
•
•
•
•
•
•
Epidemiološka situacija u objektima pod sanitarnim nadzorom
Masovne nezarazne bolesti
Snabdevanje stanovništva higijenski ispravnom vodom za ПВЦ амбалажа
DDD zaštita
Medicinski otpad
Slobodne teme
VIII.
DRUŠTVO ZUBNIH TEHNIČARA SRBIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
EVROPSKI STANDRADI U PROTETICI DANAS
Rukovodilac seminara:Prof dr sci stomatologije, Milan Jakšić ,Stomatološki
fakultet Pančevo
68
OKRUGLI STO:
NOVINE U RADU ZUBNOG TEHNIČARA
Moderator:Bojana Momčilović,Beograd
TEME:
-Novine u labortorijskoj tehnici
-Slobodna teme
NOVEMBAR :
125.
SOUT EASTEN NURSING SKILLS (S E N S)
The meeting of the network of National Nurse Associations (NNAs) in
Croatia, Macedonia, Montenegro & Serbia,Bosna and Hercegovina
(Meñunarodna regionalna – mrežna konferencija za medicinske
sestre i babice NNA)
Beograd,11.2011 god.
126.
Republički stručni skup za Podunavski okrug( Dom zdravlja)
Naziv skupa“ Preporučena tema ICN-a Closing the Gap:
Increasing Access and Equiti“ “ Premostiti razlike: Medicinske
sestre se zalažu za jednakost I dostupnost zdravstvene zaštite
pacijenta ”
Smederevska Palanka,04.11.2011 god
127.
Republički Stručni skup Društva laboratorijskih
69
tehničara Srbije
Naziv skupa: „Uloga i značaj laboratorije u ranoj dijagnostici
oboljenja“
( Edukativni seminar)
Jagodina,04.11.2011 god.
DIJAGNOZA I TERAPIJA GENITALNE KANDIDAZE
Mr sci med Dr Snežana Jovanović.KCS
PRIPREMA PACIJENATA I UZORAKA URINA ZA FIZIČKO HEMIJSKU
ANALIZU I ANALIZU MOKRAĆNOG SEDIMENTA
Dr Dragan Todosijević,DZ Jagodina
NAČIN DIJAGNOSTIKE NEDOSTATKA ALFA 1- ANTITRIPSINA U
KLINIČKIM LABORATORIJAMA
Anñelo Baletić, Valentina Đorñević,Nada Majkić Н -Singh3
128.
Republički stručni skup za Severno –bački okrug
Naziv skupa:“ Obrazovanje sestara Srbije-naša realnost i izazovi
za budućnost“
(Edukativni seminar)
Subotica,23.11.2011 god
129.
Simpozijum sa glavnih i odgovornih sestara Srbije
(sa medjunarodnim učešćem )
Naziv skupa: „Inovacija-
Dimenzija koja nedostaje“
Palić,24.27-11. 2011god.
EDUKATIVNI SEMINARI:
Difuzija inovacije u zdravstvenoj nezi
Profesionalna briga o sestrama rukovodiocima programom.
Ekonomija u sestrinstvu.
MEDIJACIJA
70
Rukovodilac seminara:Zoran Ilić,psihoterapeut Beograd
PREDSTAVITE SVOJ TIM:
o
o
o
o
o
ZC PROKUPLJE
KBC KRAGUJEVAC
INFEKTIVNA KLINIKA KCS
DZ KNJAŽEVAC
DZ ZRENJANIN
DECEMBAR:
130.
Republički stručni skup za Zavod za zaštitu zdravlja
železnica Srbije
Naziv skupa“ Obrazovanje sestara Srbije-naša realnost i izazovi
za budućnost“
(Edukativni seminar
Beograd,6.12..2011
131.
Republički stručni skup za Zavod za zaštitu zdravlja
železnica Srbije
Naziv skupa“ “
(Edukativni seminar
Beograd,06.12..2011
71
.
132.
Republički stručni skup –Beograd
Prezentacija teme,Udruženja
Naziv skupa:“Hemoragijski šok“
(Edukativni seminar)
KBC Zvezdara 14.12.2011 god
133.
Društvo dijetetičara nutricionista Srbije
Naziv skupa :“Ishrana i oralno zdravlje“
(Edukativni seminar)
KBC „Zvezdara Beograd, .12.2010.god.
EDUKATIVNI SEMINAR:
„ I SHRANA I ORALNO ZDRAVLJE“
Rukovodilac seminara :Dr Irena Dzelatović – Milošević,Institut za
javno zdravlje Beograd
134.
Društvo radioloških tehničara Srbije Stručna konferencija
Naziv stručnog skupa:“Digitalizacija u savremenoj radiologiji“
(Edukativni seminar)
Niš,16.12.2010.g
EDUKATIVNI SEMINARI:
PET - SKEN
Rukovodilac seminara:
Prof. dr Boris Ajdinović, Institut za nuklearnu medicinu VMA
Doc. dr Ljiljana Jauković. Institut za nuklearnu medicinu VMA
Milan Perovanović, vrt,Institut za nukleanu medicinu VMA
DIGITALIZACIJA U SAVREMENOJ RADIOLOGIJI:
72
Rukovodilac seminara : Prof. dr Željko Marković, Klinički centar Srbije
Prof. dr Đorñe Lalošević, Klinički centar Dragiša Mišović
.
.
Predsednik Naučno stručnog odbora
Dušanka Dobrašinović, VMS
vms,dipl.spec pedagog
Predsednik Saveza
Mr sci med Radmila Nešić,VMS
dipl.spec. pedagog-defektolog
73
Download

Програм КЕ 2011