UDRUŢENJE REUMATOLOGA SRBIJE (URES)
UDRUŢENJE OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE (ORS)
GODIŠNJI KONGRES REUMATOLOGA SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
„HOTEL IZVOR“-ARANĐELOVAC
13-16. Septembar 2014
PROGRAM KONGRESA
SUBOTA, 13.09.2014.
12.00-13.00
RUĈAK (u hotelu u kome je učesnik smešten)
13.00-14.05
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
14.45-15.00
PAUZA
Predsedništvo:
Prof. dr Tatjana Ilić
Dr sci.med.dr Ljudmila Stojanović, n.savetnik
Dr Gordana Bogdanović
15.00 -15.50
PLENARNA PREDAVANJA
15.00-15.25
PL.1 INFEKCIJE U REUMATSKIM BOLESTIMA-ZNAČAJ
DIJAGNOZE I UTICAJ NA TERAPIJU
Prof. dr Tatjana Ilić, Klinika za nefrologiju i kliniĉku imunologiju, Kliniĉki
centar Vojvodine, Medicinski fakultet Univeziteta u Novom Sadu .
15.25 – 15.50
PL 2. ANTIFOSFOLIPIDNI SINDROM – MULTIDISCIPLINARNI
PRISTUP
Dr sci med. dr Ljudmila Stojanović, nauĉni savetnik
Klinika za internu medicinu KBC “Beţanijska kosa”, Beograd
15.50 – 16.40
USMENA SAOPŠTENJA
US 01.
OKSIDATIVNI STRES U ANTIFOSFOLIPIDNOM
SINDROMU
N. Stanisavljević1, Lj. Stojanović1, D. Marisavljević1,2, A. Рoković1, V. Dopsaj3,4
1
KBC „Beţanijska kosa' , Beograd; 2Medicinski fakultet, Beograd;
3
Kliniĉki centar Srbije; 4Farmaceutski fakultet, Beograd
US 02. DIJASTOLNA DISFUNKCIJA LEVE KOMORE U BOLESNIKA SA
ANTIFOSFOLIPIDNIM SINDROMOM
A. Đoković,L. Stojanović, B.Todić, S. Radovanović, S. Banicević, V. Bisenić, J. Šarić
Klinika za internu medicinu, Kliniĉko bolniĉki centar “Beţanijska kosa”, Beograd
US 03. ISPITIVANJE UTICAJA KATEGORIJA ANTIFOSFOLIPIDNIH
ANTITELA NA POJAVU UBRZANE ATEROSKLEROZE U BOLESNIKA
SA ANTIFOSFOLIPIDNIM SINDROMOM
A. Đoković,L. Stojanović, B.Todić, V. Bisenić, N. Stanisavljević
Klinika za internu medicinu, Kliniĉko bolniĉki centar “Beţanijska kosa”, Beograd
US 04. ULOGA VIŠEREDNE KOMPJUTERIZOVANE TOMOGRAFIJE U
DETEKCIJI RANIH, SUBKLINIČKIH PROMENA NA KRVNIM
SUDOVIMA KOD PACIJENATA SA ANTIFOSFOLIPIDNIM
SINDROMOM
J. Šaponjski1, Lj. Stojanović2, A. Ðoković2, D. Mrda2
Klinika za kardiologiju KCS1, Beograd; KBC Beţanijska kosa2, Beograd
US 05. ULOGA Th17 I Treg ĆELIJA U PATOGENEZI ANTIFOSFOLIPIDNOG
SINDROMA
D. Popović-Kuzmanović1, I. Novaković 2, Lj. Stojanović1, N. Zogović3,
G. Tovilović 3, V. Trajković4
1
KBC 'Beţanijska kosa', Beograd; 2 Institut za humanu genetiku Medicinskog
fakulteta Univerziteta u Beogradu; 3Institut za biološka istraţivanja Univerziteta
u Beogradu; 4Institut za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu
US 06. UTICAJ AEROBNOG TRENINGA NA ZAMOR KOD PACIJENATA SA SEL
G. Bogdanovic, Lj. Stojanovic
KBC “Beţanijska kosa” ,Beograd
16.40-17.00
KAFE PAUZA
Predsedništvo:
Doc. dr Bojana Stamenković
Asist. dr Vera Milić
Prim. dr Mirjana Lapĉević
17.00– 17.25
PL. 3 PRIMARNI SJOGRENOV SINDROM I NOVI KLINIČKI
ENTITET – IgG4 srodne bolesti
Asist. dr sci. med. dr Vera Milić
Institut za reumatologiju, Medicinski fakultet Univeziteta u Beogradu
17.25-17.50
NAUČNA TEMA ZA RASPRAVU
EUMUSC.net standard of care.
Preporuke evropske unije o standardu lečenja i nege
Prim. dr Mirjana Lapĉević
17.50-19.15
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
20.00-20.30
SVEČANO OTVARANJE (kongresna sala)
20.30 -
KOKTEL DOBRODOŠLICE
NEDELJA, 14.09.2014.
08.30-10.00
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
Predsedništvo:
Prof. dr Nemanja Damjanov
Asist. dr Predrag Ostojić
Asist. dr Jovan Nedović
10.00-10-15
KAFE PAUZA
10.15 – 10.40
PL 4. SSc – NEW DIAGNOSTIC CRITERIA
Prof. dr Marco Matuci Ceranic, Italy
10.40 – 12.10
RADIONICE
RADIONICA1. NOVE PREPORUKE ZA SKRINING I DETEKCIJU
PLUĆNE ARTERIJSKE HIPERTENZIJE UDRUŢENE SA
SISTEMSKIM BOLESTIMA VEZIVNOG TKIVA
Moderator: Doc dr Bojana Stamenković,
Uvodniĉari: Asist. dr Jovan Nedović, doc. dr Sonja Stojanović
Stres Eho kardiografija u ranoj dijagnozi PAH
Prof. dr Marina Deljanić Ilić
RADIONICA2. POLIMIALGIJA REUMATIKA
Moderator: doc. dr Goran Radunović
Uvodniĉari: prof. dr Branislava Glišić i prof. dr Milan Petronijević
Predsedništvo i komisija za ocenu postera:
Dr sci. dr Ljudmila Stojanović, naucni savetnik
Doc. dr Bojana Stamenković
Asist. dr Gorica Ristić
12.10 – 13.10
RAZGLEDANJE POSTERA SA DISKUSIJOM I GLASANJE ZA
NAJBOLJI POSTER
13.10 – 14.15
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
14.15-16.30
PIKNIK– RUČAK (bazen hotela Izvor) i susret sa pacijentima
Predsedništvo:
Prof. dr Dušan Stefanović
Doc. dr Goran Radunović
Dr sci. med. dr Gordana Sušić
16.30-17.20
PLENARNA PREDAVANJA
16.30-16.55
PL 5. RANA DIJAGNOZA SPONDILOARTRITISA
Prof. dr Dušan Stefanović
VMA, Klinika z reumatologiju i kl. imunologiju, Beograd
16.55-17.20
PL. 6. JUVENILNI ARTRITIS U ODRASLOM DOBU
Prim. dr sci. med. dr Gordana Sušić
Institut za reumatologiju, Beograd
17.20 – 17.45
NAUČNA TEMA ZA RASPRAVU
Bioslični lekovi (Biosimilarsi)
Doc. dr Mirjana Šefik Bukilica
Institut za reumatologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
Stav grupe eksperata
Prof. dr Nemanja Damjanov
Institut za reumatologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
17.45-18.00
KAFE PAUZA
18.00 – 19.05
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
20.00
VEČERA
PONEDELJAK, 15.09.2014
08.30-10.20
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
10.20-10.35
KAFE PAUZA
10.35 – 11.15
USMENA SAOPŠTENJA
US 07. DA LI JE NALAZ ACPA i RF FAKTORA U SERUMU SENZITIVNI
MARKER U OTKRIVANJU DESTRUKTIVNIH PROMENA NA MTP 5
ZGLOBOVIMA KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM U
RANOM STADIJUMU (bez radiografskih promena)?
S.Prodanović, G.Radunović, M.Zlatanović, K.Pašalić, M.Bukilica-Sefik,V.Milić,
S.Novković, A.Kadić, N.Vujasinović Stupar, N.Damjanov, S.Šerić, N.Gavrilov
Intitut za reumatologiju, Beograd
US 08. UDRUŢENOST A ALELA POLIMORFIZMA -308 G/A GENA ZA TNF
ALFA SA AKTIVNOŠĆU MMP-9 U PLAZMI I SINOVIJSKOJ TEČNOSTI
BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM
S. Stojanović, B. Stamenković, J. Nedović, S.Milenković,
V. Ţivković, I. Aleksić
Institut za prevenciju i leĉenje „Niška banja“, Medicinski fakultet
Univerziteta u Nišu
US 09.
POVEZANOST INSULINSKE REZISTENCIJE SA STEPENOM
AKTIVNOSTI BOLESTI KOD BOLESNIKA SA
REUMATOIDNIM ARTRITISOM
G. Ristić1, V. Subota2, B. Glišić1, M. Petronijević1,D. Stefanović1
1
Klinika za reumatologiju VMA, 2Institut za medicinsku biohemiju VMA.
US 10. KRISTALI HOLESTEROLA INDUKUJU FORMIRANJE NEUTROFILNIH
EKSTRACELULARNIH ZAMKI
I. Jeremic1, 2, C. Schorn1, L. Munoz1, T. Terzic3, G. Schett1, M. Herrmann1
1
Department for Internal Medicine 3 and Institute for Clinical Immunology,
University of Erlangen-Nuremberg, Erlangen, Germany.
2
Institut za reumatologiju,Beograd, Srbija
3
Institut za patologiju, Medicinski fakutlet Univeryiteta u Beogradu, Beograd, Srbija
US 11.
ZASTUPLJENOST R202Q POLIMORFIZMA I MUTACIJA MEFV
GENA I NJIHOV UTICAJ NA KLINIČKE ZNAKE INFLAMACIJE U
POPULACIJI ZDRAVIH OSOBA U SRBIJI
J. Radović1, D. Lazarević 2, M.Debeljak3 i J. Vojinović4
1
Institut za patofiziologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
2
Klinika za deĉije interne bolesti, Kliniĉki centar Niš
3
Specijalna dijagnostiĉka laboratorija Pedijatrijske klinke, Kliniĉki Centar
Ljubljana, Slovenija, 4Klinika za deĉije interne bolesti, Kliniĉki centar, Medicinski
fakultet Univerziteta u Nišu
US 12. IMUNOMODULATORNO DEJSTVO SINTETSKOG ANALOGA D-
HORMONA – ALFAKALCIDOLA
T. Ţivanović-Radnić¹, M. Šefik Bukilica1,2, K. Simić-Pašalić¹,
N.Damjanov 1,2 J. Vojinović3
1
Institut za reumatologiju, Beograd, Srbija
2
Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
3
Medicinski Fakultet, Univerztet u Nisu, Srbija
11.15 – 12.15
SKUPŠTINA URES-a
Predsedništvo:
Prof. dr Nemanja Damjanov
Asist dr Predrag Ostojić
Prim. dr Vlado Skakić
12.15 -12.45
PLENARNO PREDAVANJE
12.15 -12.45
PL. 7. HOW TO DESIGN A CLINICAL STUDY
Prof. dr Gurkirpal Singh,
Department of Medicine, Division of Gastroenterology and Hepatology
Stanford University School of Medicine Stanford, CA
12.45 – 13.25 USMENA SAOPŠTENJA
US 13. INFLAMATORNE PROMENE NA ŠAKAMA MOGU BITI PREDIKTOR
DIGITALNIH ULCERACIJA, AKTIVNOSTI BOLESTI I SMANJENOG
FUNKCIJSKOG KAPACITETA U BOLESNIKA SA SISTEMSKOM
SKLEROZOM
B. Stamenković¹, A. Stanković¹, J. Nedović¹, S. Stojanović¹, V. Ţivković¹, S.
Milenković¹, I.Aleksić¹, N. Dimić¹, N. Damjanov²
Klinika za reumatologiju Instituta Niška Banja, Medicinski fakultet, Univerzitet u
Nišu¹, Institut za reumatologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu²
US 14. LEČENJE GLIKOKORTIKOIDIMA I ARTERIJSKA HIPERTENZIJA SU
NEZAVISNI FAKTORI RIZIKA UDRUŢENI SA SMANJENJEM JAČINE
GLOMERULSKE FILTRACIJE KOD BOLESNIKA SA SISTEMSKOM
SKLEROZOM
P. Ostojić, N.Stojanovski, N.Damjanov
Institut za reumatologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
US 15. ULTRASONOGRAFSKA PROCENA PARENHIMSKE
NEHOMOGENOSTI PLJUVAČNIH ŢLEZDA KOD BOLESNIKA
SA SUSPEKTNIM PRIMARNIM SJOGRENOVIM SINDROMOM STEPEN SLAGANJA NEZAVISNIH ISPITIVAČA
V. Milić¹, E.Naredo², J. Carlos Nieto², L. Carreño², J. Marinković-Erić³, N.
Damjanov¹
¹ Institut za Reumatologiju, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
² Rheumatology, Hospital Severo Ochoa, Madrid, Spain
³ Institut za socijalnu medicinu i statistiku, Medicinski fakultet, Beograd,
Srbija
US 16. MONOCITNI HEMOATRAKTANT PROTEIN-1 KAO BIOLOŠKI MARKER
U SISTEMSKOM ERITEMSKOM LUPUSU
V. Ţivković1, A. Stanković1, M. Deljanin-Ilić1, T. Cvetković2, B. Mitić2, J. Nedović1, B.
Stamenković1, S. Milenković1
1
Institut za leĉenje i rehabilitaciju 'Niška Banja', 2Klinika za nefrologiju,KC Niš
US 17. SENZITIVNOST I SPECIFIČNOST ANGIOSCINTIGRAFIJE I
SCINTIGRAFIJE PULA KRVI ZA PROCENU ISHEMIJE PRSTIJU ŠAKA
KOD OSOBA SA RAYNAUDOVIM FENOMENOM – PILOT STUDIJA
S. Pavlov-Dolijanović1, N. Petrović2, N. Vujasinović Stupar3, T. Radnić-Ţivanović1,
G. Radunović3, K. Simić-Pašalić1, N. Damjanov3, V. Artiko2, D. Šobić-Šaranović2, P.
Obradović2, V. Ţugić4, D. Babić5
1
Institut za reumatologiju, Beograd;2 Centar za nuklearnu medicinu, Kliniĉki centar
Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; 3 Institut za reumatologiju,
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; 4 Klinika za pulmologiju, Kliniĉki
centar Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; 5Institut za medicinsku
statistiku i informatiku, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
US 18. POVEZANOST HIPERURIKEMIJE SA KARDIOVASKULARNIM
DOGAĐAJIMA KOD PACIJENATA SA HIPERTENZIJOM I
HIPERTROFIJOM LEVE KOMORE
I. Tasić, V. Skakić i S. Kostić
Institut za leĉenje i rehabilitaciju 'Niška Banja' i Niškoj banji
13.25 – 15.15
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
13.25 – 13.45 SPONZORISANO PREDAVANJE (TEVA - Alfa D3)
13.45-14.05
SPONZORISANO PREDAVANJE (Alvogen)
“Alvodronic – sigurno do cilja!“
prof. dr Nada Vujasinović Stupar I prof. dr Dušan Stefanović
14.05-14.25 SPONZORISANO PREDAVANJE (Abbot –Brufen)
14.25-15.10 SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Pfizer ENBREL
R. Ionescu, N Damjanov, M. Šefik Bukilica
15.30 – 19.30
IZLET NA OPLENAC SA RUČKOM
20.30
SVEČANA VEČERA I DODELA NAGRADA (sala hotela )
UTORAK, 16.09.2014.
08.30-9.55
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
Predsedništvo:
Prof. dr Nemanja Damjanov
Prof. dr Jelena Vojinović
Prof. dr Dušan Stefanović
10.00- 11.00
PLENARNA PREDAVANJA
10.00-10.30
PL. 8. PM/DM STATE OF THE ART
Prof. dr Rasho Rashkov, Bulgaria
10.30 – 11.00
PL. 9. NEW CRITERIA FOR PsA
Prof. dr Ruxandra Ionescu, Romania
11.00 – 11.15
PAUZA
11.15-12.15
KURS: STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE
DIJAGNOSTIKE I TERAPIJE OBOLELIH OD GIHTA
Rukovodilac: Prof. dr Marija Radak Perović
Predavaĉi: ( Mr sci. med. dr Maja Zlatanović i dr sci. med. dr
Mirjana Zlatković Švenda)
12.15-13.15
KURS: INDIVIDUALNI PRISTUP BOLESNIKU U DIJAGNOSTICI I
LEČENJU OSTEOPOROZE
Rukovodilac: Prof. dr Nada Vujasinović Stupar
Predavaĉi: Mr sci. med. dr Sneţana Novković i prim. dr Katarina Simić
Pašalić)
13.15-14.00
RUČAK (u hotelu gde je smeštaj)
14.00
POVRATAK (autobusom)
POSTERI
SISTEMSKE BOLESTI VEZIVNOG TKIVA
P 01.
PROCENA KVALITETA ŢIVOTA U ODNOSU NA AKTIVNOST BOLESTI KOD BOLESNICA SA
SISTEMSKIM ERITEMSKIM LUPUSOM (SF 36 I BILAG 2004)
S. Stojković1, M. Vrbavac2, R. Stojanović3,4
1
Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad, 2Opšta bolnica Loznica, 3Institut za reumatologiju
Beograd, 4Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
P 02
POZNE KOMPLIKACIJE SISTEMSKOG ERITEMSKOG LUPUSA
Lj. Marković1, R. Petrović2
1
Zdravstveni centar MUP-a Podgorica, 2Institut za reumatologiju, Beograd
P 03.
KLINIĈKE KARAKTERISTIKE 7 BOLESNIKA SA JO-1 SINDROMOM – NAŠE ISKUSTVO
K. Božić, M.Petronijević, B. Knežević, B. Glišić, D. Stefanović.
Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju, Vojnomedicinska Akademija, Beograd.
P 04.
PULMONALNA HIPERTENZIJA U AUTOIMUNIM REUMATOLOŠKIM BOLESTIMA – PRIKAZ
SLUČAJA
D. Ćelić1,3, T. Ilić1,3, J. Matijašević2,3, U. Batranović2, B. Milić1,3, M. Popović1,3, I. Mitić1,3
1
Klinika za nefrologiju i kliniĉku imunologiju, Kliniĉki centar Vojvodine, Novi Sad
2
Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
3
Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
P 05.
ANTIFOSFOLIPIDNI SINDROM- PRIKAZ SLUČAJA
Lj. Tadić, J. Stanojković, O. Milosavljević:
Odelenje za unutrašnje bolesti - Vojna bolnica Niš
P 06.
TRANSVERZALNI MIJELITIS KAO KOMPLIKACIJA PRIMARNOG SJÖGRENOVOG
SINDROMA
M. Popović, T. Ilić, D. Ćelić, B. Milić, I. Mitić
Klinika za nefrologiju i kliniĉku imunologiju, Kliniĉkog centra Vojvodine, Novi Sad
P 07.
POLYMIOSITIS
V. Pajić
Dom zdravlja Luĉani
P 08.
POJAVA MALT LIMFOMA U SEKUNDARNOM SJOGRENOVOM SINDROMU- prikaz bolesnika
M. Maksimović, B. Erdeljan, M. Lazarević
Specijalna bolnica za reumatske bolesti u Novom Sadu
P 09.
EFIKASNOST VAKCINACIJE PROTIV GRIPA U BOLESNIKA SA AUTOIMUNIM REUMATSKIM
OBOLJENJIMA
L. Stojanović, M. Milanović *, A. Đoković
Klinika za internu medicinu, Kliniĉko bolniĉki centar 'Beţanijska kosa', Beograd
P 10.
UDRUŢENOST NISKOG NIVOA POLNIH HORMONA I PRISUSTVA AUTOIMUNIH ANTITELA
KOD ŢENA SA PREVREMENOM INSUFICIJENCIJOM OVARIJUMA (POI) I AUTOIMUNIM
BOLESTIMA (AID)
B. Barać1, S.Vujovi 2, M. Barać2, Ivanišević3
1
Institut za reumatologiju, 2Beograd, Klinika za endokrinologiju KCS, 3Institut za ginekologiju I akušerstvo
KCS, Beograd
REUMATOIDNI ARTRITIS I DRUGI ARTRITISI
P 11.
UTICAJ AKTIVNOSTI BOLESTI NA ZAMOR KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM
ARTRITISOM
J. Jovanović.¹, S. Boţilov¹, S. Stojanović.¹, V. Jovanović.², V. Skakić.¹
¹ Institut za leĉenje i rehabilitaciju „Niška Banja'; ²Klinika za ortopediju i traumatologiju, KC Niš
P 12.
STIMULACIJA PROLIFERACIJE MONONUKLEARNIH
ĆELIJA PERIFERNE KRVI
ANTIGENIMA IZ HRANE KOD PACIJENATA SA RANIM REUMATOIDNIM ARTRITISOM
M. Grujić1, N. Damjanov1, S. Prodanović1, M. Zlatanović1, I. Matić2, A. Damjanović2,
M.
ĐorĊić2,
Z.
2
Juranić
1
Institut za reumatologiju, Beograd; 2 Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd
P 13.
UTICAJ JUTARNJE UKOČENOSTI, VREDNOSTI DAS 28 I DAS28CRP, VAS AKTIVNOSTI
BOLESTI NA VREDNOSTI HAQ-DI SKORA KOD PACIJENATA OBOLELIH OD
REUMATOIDNOG ARTRITISA LEČENIH BIOLOŠKOM TERAPIJOM
M. Maksimović1, M. Lazarević1, B. Erdeljan1, A. Savić2,
1
Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad, 2Klinika za hematologiju, Kliniĉki Centar Vojvodine, Novi
Sad
P 14.
KLINICKA PREZENTACIJA ARTRITISA BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM I
OBOLJENJEM ŠTITASTE ŢLEZDE
1
L. Obradović Bursać 2N.Pilipovic
1
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „G.Trepĉa“,2 Institut za reumatologiju, Beograd
P 15.
PRIMENA VISOKIH DOZA ALFAKALCIDOLA KOD BOLESNIKA SA AKTIVNIM
REUMATOIDNIM ARTRITISOM NA STANDARDNOJ BAZIČNOJ TERAPIJI – EFIKASNOST,
BEZBEDNOST, KVALITET ŢIVOTA
K. Simić – Pašalić1, J. Ĉolić1, T. Ţivanović – Radnić1, M. Šefik – Bukilica1,2, N.Damjanov2 i J. Vojinović3
1
Institut za reumatologiju, Beograd, 2Medicinski fakultet u Beogradu, 3Kliniĉki centar Niš, Medicinski fakultet
Univerziteta u Nišu
P 16.
ETANERCEPT U LEČENJU REUMATOIDNOG ARTRITISA -ANALIZA BOLESNIKA LEČENIH U
KLINICI ZA REUMATOLOGIJU VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE
H. Divanović 1, B. Glišić 2 , G. Ristić 2, D. Stefanović 2
1
Zdravstveni centar Ulcinj, 2Klinika za reumatologiju VMA
P 17.
EFIKASNOST I BEZBEDNOST PRIMENE TRI KURSA RITUXIMABA KOD BOLESNIKA SA
REUMATOIDNIM ARTRITISOM-REZULTATI RITAM STUDIJE
S. Ţivojinovic1, D. Stefanović2, J. Nedović3, T. Ilić4, M. Lazarević5 i N. Damjanov1
1
Institut za reumatologiju, Beograd, 2Vojno medicinska akademija, 3 Institut „Niška Banja“, 4Kliniĉki centar
Vojvodine, Novi Sad, 5Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad
P 18.
INFLIXIMAB U LEČENJU REUMATOIDNOG ARTRITISA- ANALIZA BOLESNIKA LEČENIH U
KLINICI ZA REUMATOLOGIJU VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE
Z. Krivokuća-Lekić1, B. Glišić2 , G. Ristić2
1
Opšta bolnica Šabac, 2 Klinika za reumatologiju VMA
P 19.
UDRUŢENOST ANKILOZIRAJUĆEG SPONDILITISA I REUMATOIDNOG ARTRITISA
D. Petrović, S. Šerić
Institut za reumatologiju, Beograd
METABOLIČKE BOLESTI ZGLOBOVA I KOSTIJU
P 20.
TESTOVI PROCENE RIZIKA ZA PAD KOD PACIJENATA SA SENILNOM OSTEOPOROZOM
S. Boţilov, J. Jovanović
Institut ,,Niška Banja'', Niška Banja
P 21.
KORELACIJA POCETNOG STATUSA VITAMINA D I OSTEOPOROTICCNIH FRAKTURA
NASTALIH
TOKOM BISFOSFONATNE TERAPIJE
S.Milenković, I.Aleksić, V.Ţivković, B.Stamenković, S.Stojanović
Klinika za reumatologiju Instituta „Niška Banja'
P 22.
SEKUNDARNA HIPERTROFIČNA OSTEOARTROPATIJA KAO INICIJALNA MANIFESTACIJA
MALIGNOMA PLUĆA
J. Nedović, S. Stojanović, B. Stamenković
Institut za leĉenje i rehabilitaciju Niška Banja, Medicinski fakultet Niš
P 23.
POVREDA KIČMENE MOŢDINE KAO KOMPLIKACIJA OSTEOPOROTIČNOG
VERTEBRALNOG PRELOMA-PRIKAZ PACIJENTA
A.Karadţov Nikolić ¹, S.Milićević ²
1
Institut za reumatologiju, Beograd
2
Klinika za rehabilitaciju Dr M. Zotović, Beograd
P 24.
DA LI PRIMENA KRISTALNOG GLUKOZAMIN SULFATA SMANJUJE UPOTREBU
ANALGETIKA?
K. Filipović, N. Naumović, B. Bobić, J. Zvekić-Svorcan, M. Vasin, M. Lazarević
Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad
P 25.
TERAPIJSKI EFEKAT ZOLENDRONSKE KISELINE U LEČENJU OSTEOPOROZE
S. Stević-Carević, B. Glišić, K. Boţić, G. Ristić, B. Kneţević
Klinika za reumatologiju i kliniĉku imunologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
P 26.
EFEKTI AVOCADO/SOJA (ASU) U LEČENJU ARTROZE KOLENA
M. Šljivić, M. Karadţić
Institut za leĉenje i rehabilitaciju 'Niška Banja',Niška Banja
P 27.
VISKOSUPLEMENTACIJA U ARTROZI KOLENA
R. Jovićević
Specijalistiĉko internistiĉka ordinacija „Jovicević“, Uţice
P 28.
UTICAJ BISFOSFONATNE TERAPIJE NA PORAST MINERALNE KOŠTANE GUSTINE KOD
ŢENA SA RAZLICCITOM DUŢINOM TRAJANJA MENOPAUZE
I.Aleksić, S.Milenković, J.Nedović, B.Stamenković, V.Ţivković, S.Stojanović
Klinika za reumatologiju Instituta „Niška Banja'
P 29.
PRIMENA PELODOTERAPIJE KOD PACIJENATA SA DEGENERATIVNIM OBOLJENJEM
ZGLOBA KOLENA
R. Filipov, K. Marković, M. Karadzić, S. Kozomara, V. Zivković; M Stoiĉkov, Z. Jeftić;
Institut za leĉenje i rehabilitaciju ,,Niška Banja'
P 30.
KVALITET ŢIVOTA KOD PACIJENTKINJA SA OSTEOPOROTIČNIM VERTEBRALNIM
FRAKTURAMA
S. Tomašević-Todorović1, S. Ĉubrilo2, K. Bošković1,A. Kneţević1, S.Pantelinac1, D. Petrović1.
1
12
Medicinski fakultet, Univerzitet Novi Sad, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, KCV,
Medicinska
rehabilitacija, Medicinski fakultet, Novi Sad
P 31.
MINERALNE KOŠTANE GUSTINE (BMD) KOD ZDRAVIH ŢENA U MENOPAUZI
S. Novković¹, G. Marinković², S. Prodanović¹, M. Terek¹, M. Panić¹
¹Institut za reumatologiju, ²Dom zdravlja Zvezdara, Beograd, Srbija
P 32.
URATNI ARTRITIS I ARTERIJSKA HIPERTENZIJA , DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI IZAZOVPrikaz slučaja
Z. Petković1, J. Mirković1, T. Novaković1, S. Milinić1, Lj. Smiljić1, V.Nestorović1, B. Dejanović1, G.Nikolić1 M.
Fajertag3, B. Kostić-Inić4
1
Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet , Kosovska Mitrovica; Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica
3
Dom zdravlja Graĉanica
P 33.
KOMORBIDITETI U GIHTU I ANALIZA TERAPIJE U NAŠIM USLOVIMA
Vlado Skakić 1, Ivan Tasić1, Aleksandar Skakić 2
1
Institut za rehabilitaciju” Niška Banja”, Kliniĉki centar Niš2
P 34.
DA LI REUMATSKI BOL IMA NEUROPATSKE OSOBINE?
I. Jeremić1, S Novković1, N. Đurović1, A. Kadić1, S. Baltić1
1
Institut za reumatologiju, Beograd
P 35.
HIPERFEREMIJSKI SINDROM-PRIKAZ BOLESNIKA
B. Glišić, S. Stević-Carević, B. Kneţević
Klinika za reumatologiju i kl. imunologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
P 36.
HRONIČNI POLIHONDRITIS -prikaz bolesnikaB. Kneţević, K. Boţić, S. Stević-Carević, G. Ristić,Milan Petronijević, Branislava Glišić, Dušan Stefanović.
Klinika za reumatologiju i kliniĉku imunologiju Vojnomedicinska akademija, Beograd
P 37.
PROJEKAT EULARA: PREVALENCIJA SPONDILOARTRITISA U CENTRALNOJ SRBIJI
M. Zlatković-Švenda1, R. Stojanović1,2, S. Grujiĉić-Šipetić2,3, Lj. Šolević4, V.
Petrović5,
D.
Nerić6
6
7
Porubović , V.Ristanović , F. Guillemin
1
Institut za reumatologiju, 2Univerzitet u Beogradu Medicinski fakultet, 3Institut za epidemiologiju, 4Opšta
bolnica, Zdravstveni centar u Kruševcu, 5 Opšta bolnica, Zdravstveni centar u Ĉaĉku, 6Opšta bolnica,
Zdravstveni centar u Uţicu, 7INSERM – CIC-EC, Department of clinical Epidemiology and EvaluationUniversity Hospital and Université de Lorraine, Nancy, France
P 38.
UDRUŢENA POJAVA RABDOMIOLIZE I POLIARTRITISA KOD ISTE BOLESNICE
N. Roganović
Institut za reumatologiju, Beograd
PROGRAM
UDRUŢENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI RS (ORS)
SUBOTA, 13.09.2014.godine
09 h
POLAZAK IZ BEOGRADA ISPRED HOTELA SLAVIJA
DO 11:30 h
DOLAZAK I SMEŠTAJ U HOTEL ORAŠAC
12:00 – 13:00
RUČAK (Hotel Orašac)
13:15
POLAZAK IZ HOTELA ORAŠAC ZA HOTEL IZVOR
14:00 – 14:30
REUMATOIDNI ARTRITIS I MENOPAUZA
Prof.dr Svetlana Vujović
Klinika za endokrinologiju KCS, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
14:30 – 14:45
DISKUSIJA
14:45 – 15:15
PLANIRANJE TRUDNOĆE U ZAPALJENSKIM REUMATSKIM
BOLESTIMA
Prof. drJelena Vojinović,
Deĉija interna klinika KC Niš, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
15:15 – 15:30
DISKUSIJA
15:30 – 15:45
KAFE PAUZA
15:45 – 16:15
LEČENJE ZAPALJENSKIH REUMATSKIH BOLESTI
BIOSLIČNIM LEKOVIMA (BIOSIMILARIMA)
Prof. dr Nemanja Damjanov, doc.dr Mirjana Šefik Bukilica
Institut za reumatologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, , Beograd
16:15 – 16:30
DISKUSIJA
16:30 – 17:00
SARADNJA SA ZDRAVSTVENIM PROFESIONALCIMA, ULOGA MEDICINSKE
SESTRE U LEČENJU OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI
17:00 – 17:15
DISKUSIJA
17:25 – 17:50
ZAJEDNIČKO PREDAVANJE: EUMUSC.net standard of care- PREPORUKE
EVROPSKE UNIJE O STANDARDU LEČENJA I NEGE OBOLELIH
Prim.dr Mirjana Lapĉević
Udruţenje obolelih od reumatskih bolesti RS, DZ Voţdovac, Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu
18:00-19.05
PREDSTAVLJANJE UDRUŢENJA BOLESNIKA iz Srbije (ORS), Slovenije, Hrvatske, Bosne
i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore
19.05-19.35
DISKUSIJA
20:00
SVEČANO OTVARANJE KONGRESA
20:30
POLAZAK IZ HOTELA IZVOR U HOTEL ORAŠAC
21:00
SVEČANA VEČERA U HOTELU ORAŠAC
NEDELJA , 14.09.2014.godine
07:00 – 08:00 DORUČAK HOTEL ORAŠAC
08:15
POLAZAK IZ HOTELA ORAŠAC ZA HOTEL IZVOR
09:00 – 09:45 RADIONICA
BOLESNIK KAO PARTNER U LEČENJU
Prim.dr Mirjana Lapćević 1 23, Asistent dr sci med. Predrag Ostojić 3 4 , Marija Kosanović1
1
Udruţenje obolelih od reumatskih bolesti RS
2
DZ Voţdovac, 11000 Belgrade
3
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
4
Institut za reumatologiju, Beograd
09:45 – 10:00 DISKUSIJA
10:00 – 11:00 RADIONICA
PSIHOLOŠKA PODRŠKA OBOLELIMA OD REUMATSKIH BOLESTI
SlaĊana Đukić, dipl.psiholog,
Srednja medicinska škola, Višegradska 26, Beograd
11:00 – 11:15 DISKUSIJA
11:15 – 11:30 KAFE PAUZA
11:30 – 12:15 BOLESNIKOVE POTREBE
Udruţenje obolelih od reumatskih bolesti RS,DZ Voţdovac, Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu
12:15 – 12:30
DISKUSIJA
12:30-12:45
UTICAJ VEŠTINA TAIĐI ĆUENA I ĆIGONGA NA POBOLJŠANJE I
OČUVANJE ZDRAVLJA
Saša Balanesković
13:00 – 13:30 POKAZNO VEŢBANJE
14:15 - 16:30
PIKNIK RUČAK (bazen hotele Izvor)
(susret reumatologa i bolesnika UZ PRIKAZ IZLOŢBE FOTOGRAFIJA
17 h
POVRATAK U HOTEL ORAŠAC
18 h
POVRATAK UČESNIKA KONGRESA UReS/ORS
PROGRAM PRATEĆIH SADRŢAJA KONGRESA
SUBOTA, 13.09.2014.
13.00-15.05
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
13.00-13.45 SPONZORISANO PREDAVANJE Berlin Chemie
Prof. dr Nemanja Damjanov, prof. dr Miodrag Krstić
13.45- 14.05 SPONZORISANO PREDAVANJE Sanofi (Leflunomid)
14.05 -14.25 SPONZORISANO PREDAVANJE (Eupharm-Janssen)
USTEKINUMAB) U TERAPIJI PSORIJAZNOG
ARTRITISA I PSORIJAZE – JEDNA TERAPIJA
DO DVA CILJA
Doc. dr Goran Radunović
14.25-14.45 SPONZ. PRED. Glaxo – Prolia
17.50-19.15
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
17.50 -18.10 SPONZORISANO PREDAVANJE (Pharmaswis)
18.10-18.55 SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Roche)
SKRIVENI IZAZOVI U LEĈENJU RA:
PREPOZNAJEMO LI POTREBE BOLESNIKA?
Moderator: Prof. dr Nemanja Damjanov
Predavaĉi: prof. dr Tatjana Ilić, doc. dr Bojana
Stamenković,asist. dr sci. med. dr Predrag Ostojić
18.55.19.15 SPONZORISANO PREDAVANJE (Roche)
NOVE TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI ZA DECU SA JIA
Prof. dr Jelena Vojinović, Deĉja klinika KV Niš, Medicinski
fakultet Univerziteta u Nišu
20.00-20.30
20.30 -
SVEČANO OTVARANJE (kongresna sala)
KOKTEL DOBRODOŠLICE
NEDELJA, 14.09.2014.
08.30-10.00
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
8.30 -9.15
SPON. SIMPOZIJUM (Goodwill)
9.15- 10.00 SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Roche)
ZAJEDNIČKA MISIJA: Lečenje RA do ostvarenja cilja
Moderator: Prof. dr Dušan Stefanović
dr Goran Radunović, prim. dr Biljana Erdeljan, dr SlaĊana Ţivojinović
10.00-10-15
KAFE PAUZA
13.10 – 14.15
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
SPONZORISANO PREDAVANJE (MSD)
14.15-16.30
PIKNIK– RUČAK
(bazen hotela Izvor) i susret sa pacijentima
17.45-18.00
KAFE PAUZA
18.00 – 19.05
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
18.00 -18.20 SPONZORISANO PREDAVANJE (Quintalia)
18.20 – 19.05 SPONZORISANO PREDAVANJE (AbbVie)
20.00
VEČERA
PONEDELJAK, 15.09.2014
08.30-10.20
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
8.30- 9.15
SPON.SIMPOZIJUM (Elli Lyly)
9.15-10.00
SPON.SIMPOZIJUM (Takeda)
“NASIL I KARDIOVASKULARNI RIZIK- DA LI SU
SVI ISTI? “
Prof. dr Nada Vujasinović Stupar, Institut za
reumatologiju ,Med. fakultet u Beogradu
Doc. dr Predrag Otašević, Institut za kardiovaskularne
bolesti “Dedinje” Med. fakultet u Beogradu
“Nisu samo NSAIL ulcerogeni lekovi”
Prof. dr Miodrag Kristić, Klinika za gastroenterologiju I
hepatologiju KCS, Med. fakultet u Beoradu
10.00-10.20 SPONZORISANO PREDAVANJE (Richter Gedeon)
10.20-10.35
KAFE PAUZA
13.25 – 15.15
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
13.25 – 13.45 SPONZORISANO PREDAVANJE (Teva)
13.45-14.05
SPONZORISANO PREDAVANJE (Alvogen)
“Alvodronic – sigurno do cilja!“
prof. dr Nada Vujasinović Stupar I prof. dr Dušan Stefanović
14.05-14.25 SPONZORISANO PREDAVANJE (Abbot)
14.25-15.10 SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Pfizer)
R. Ionescu, N Damjanov, M. Šefik Bukilica
15.30 – 19.30
IZLET NA OPLENAC SA RUČKOM
20.30
SVEČANA VEČERA I DODELA NAGRADA (sala hotela )
UTORAK, 16.09.2014.
08.30-09.55
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
8.30 – 8.50 SPONZ. PREDAVANJE (Innotech-Kalcijum da ili nedileme)
8.50 – 9.35 SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Berlin Chemie,
Dexomen
(Prof. Nemanja Damjanov, prof. dr Miodrag Krstić )
09.35 – 09.55 SPONZORISANO PREDAVANJE (Aleksandar MN )
11.00 – 11.15
PAUZA
11.15-12.15
AKREDITOVAN KURS: STANDARDNE OPERATIVNE
PROCEDURE DIJAGNOSTIKE I TERAPIJE OBOLELIH
OD GIHTA. Rukovodilac: prof. dr Marija Radak Perović,
Predavaĉi: dr sci. med. dr Mirjana Zlatković Švenda i mr sci
dr Maja Zlatanović
12.15-13.15
AKREDITOVAN KURS: INDIVIDUALNI PRISTUP BOLESNIKU U
DIJAGNOSTICI I LEČENJU OSTEOPOROZE
Rukovodilac: Prof. dr Nada Vujasinović Stupar
Predavaĉi: Mr sci. dr Sneţana Novković i prim. dr Katarina Simić Pašalić
13.15-14.00
RUČAK (u hotelu gde je smeštaj)
14.00
POVRATAK (autobusom)
Download

PROGRAM - ures.org.rs