UDRUŽENJE REUMATOLOGA SRBIJE (URES)
UDRUŽENJE OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE (ORS)
GODIŠNJI KONGRES REUMATOLOGA SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
„MK MOUNTAIN RESORT“- KOPAONIK
4 - 7. Septembar 2013. godine
1
GODIŠNJI KONGRES REUMATOLOGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
„MK MOUNTAIN RESORT“- KOPAONIK
04 - 07. 09.2013. godine
TEME KONGRESA:
Epidemiologija reumatskih bolesti
Reumatoidni artritis i drugi artritisi
Sistemske bolesti vezivnog tkiva
Metabolička oboljenja kostiju
Dečije reumatske bolesti
Degenerativna oboljenja zglobova i kičmenog stuba
Druge reumatske bolesti
Dijagnostičke metode
Pozvani predavači:
Doc. dr Zoran Baščarević, Srbija
Prof. dr Branislava Glišić, Srbija
Prof. dr Frensis Guillemin, Francuska
Prof. dr Nemanja Damjanov,Srbija
Dr sci.med. dr Nikica Daraboš, Hrvatska
Prof. dr Ruxandra Ionescu, Rumunija
Prof. dr Alberto Martini, Italy
Prof. dr Matija Tomšić, Slovenija
Rukovodioci radionica
Prof. dr Aleksandar Dimić, Niš
Prim. dr Milijanka Lazarević, Novi Sad
Prof. dr Dušan Stefanović, Beograd
Prof. dr Roksanda Stojanović, Beograd
2
PROGRAM KONGRESA
SREDA 04.09.2013.
13.00-14.00
RUČAK (u hotelu gde je smeštaj)
14.00-15.30
PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA (str. 15)
15.30-15.45
PAUZA
Predsedništvo:
Prof dr Nemanja Damjanov,
Prof dr Roksanda Stojanović,
Prof dr Branislava Glišić
15.45-16.15
PL 1.
KOMORBIDNA STANJA U REUMATSKIM BOLESTIMA
Prof. dr Branislava Glišić, Klinika za reumatologiju i kl. imunologiju,
VMA,Beograd
16.15-16.25
DISKUSIJA
16.25-16.35
PREDSTAVLJANJE VODIČA ZA GIHT
Doc. dr Marija Radak Perović i sar., Medicinski fakultet Univerziteta u
Beogradu, nb. Institut za reumatologiju, Beograd)
16.35-16.55
16.55-17.05
17.05-17.45
PREDSTAVLJANJE VODIČA: Glikokortikoidima indukovana
osteoporoza (GIOP)
Prof. dr Dušan Stefanović i sar. Klinika za reumatologiju i kl. imunologiju,
VMA, Beograd
DISKUSIJA
USMENA SAOPŠTENJA
US 01. PROJEKAT EULAR-a: PREVALENCIJA REUMATOIDNOG
ARTRITISA U SRBIJI
M. Zlatković-Švenda 1, R. Stojanović 1,2,, S. Grujiĉić-Šipetić 2,3, L.j Šolević 4,
V. Petrović 5, D. Nerić-Porubović 6, V. Ristanović 6 , F. Guillemin 7
¹Institut za reumatologiju, 2Univerzitet u Beogradu Medicinski fakultet,
3
Institut za epidemiologiju, 4 Opšta bolnica, Zdravstveni centar u
Kruševcu, 5 Opšta bolnica, Zdravstveni centar u Ĉaĉku, 6Opšta
bolnica, Zdravstveni centar u Uţicu, 7INSERM – CIC-EC, Department
of clinical Epidemiology and Evaluation- University Hospital, and
Université de Lorraine, Nancy, France
US 02. MEĐUZAVISNOST LIPIDNOG STATUSA I PARAMETARA
SISTEMSKE INFLAMACIJE BOLESNIKA SA
REUMATOIDNIM ARTRITISOM
J.Nedović, B. Stamenković, S. Stojanović, Valentina Živković, N. Dimić, J.
Jocić, A. Dimić, Institut za leĉenje i rehabilitaciju 'Niška Banja'
3
US 03. DEPRESIVNOST I KVALITET SOCIJALNIH
VEZA OBOLELIH OD REUMATOIDNOG
ARTRITISA
S. Stojanović, J. Nedović, B.Stamenković, A.Dimić, S.Milenković, V.Živković
Institut za leĉenje i rehabilitaciju 'Niška Banja'
US 04. HETEROGENOST KLINICKE SLIKE PSORIJAZNOG ARTRITISA
I TERAPIJSKI PRISTUP
F.Koĉan1, R. Petrović2
1
Opšta bolnica Novi Pazar, Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Novi
Pazar 2. Institut za reumatologiju, Beograd
US 05. KLINIČKA SLIKA, TOK I ISHOD PSORIJAZNOG
ARTRITISA; ANALIZA 60 BOLESNIKA
M.Jeremić1, R.Petrović1,2, R.Stojanović1,2
1
Institut za reumatologiju Beograd,2 Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
Beograd
17.45-18.00
PAUZA
18.00- 19.05
PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA (str. 15)
20.00
SVEČANO OTVARANJE (kongresna sala)
20.30
KOKTEL DOBRODOŠLICE (restoran Garden - hotel Grand)
ČETVRTAK 05.09.201 3.
08.30-09.15
PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA (str. 15)
Predsedništvo:
Prof dr Jelena Vojnović
Ass dr Vera Milić
Ass dr Valentina Živković
09.15-09.45
09.45-09.55
09.55-10.35
PL 2. TOWARD NEW NOMENCLATURE AND TREAT TO TARGET
APPROACH IN JIA
Prof. Alberto Martini, Pediatrics Ospedale Gaslini,Genova, Italy
DISKUSIJA
USMENA SAOPŠTENJA
US 06. ANTI-DSDNA, ANTI-NUKLEOZOMSKA I ANTI-C1Q ANTITELA
KAO MARKERI AKTIVNOSTI BOLESTI KOD BOLESNIKA SA
SISTEMSKIM ERITEMSKIM LUPUSOM
V. Živković¹, A. Stanković¹, T. Cvetković², J. Nedović¹, B.Mitić², B.
Stamenković¹, S. Milenković¹
¹Institut za lečenje i rehabilitaciju 'Niška Banja'-Niš; ²Klinika za
nefrologiju, KC Niš
4
US 07. DIJAGNOSTIČKA TAČNOST MORFOMETRIJSKE ANALIZE
BIOPSIJE PLJUVAČNOG TKIVA KOD SUSPEKTNOG
SJOGRENOVOG SINDROMA
1,4
1,4
1,4
2,4
V. Milić , R. Petrović , G. Radunović , I.Boriĉi , Jeremić P³, N.
1,4
Damjanov
¹Institut za reumatologiju ²Institut za patološku anatomiju, ³Institut za ORL i
4
maksilofacijalnu hirurgiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
US 08. UTICAJ FokI POLIMORFIZMA GENA ZA VITAMIN D
RECEPTOR (VDR) NA ISHOD BOLESTI U JUVENILNOM
IDIOPATSKOM ARTRITISU
1
1
2
3
J. Vojinović , D. Lazarević , G. Sušić ,J. Bašić- Milošević
1
Deĉija interna klinika KC Niš, Medicinski fakultet Univerziteta u
2
3
Nišu; Institut za reumatologiju Beograd; Institut za biohemiju,
Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
US 09. VREDNOST INTERLEUKINA-17 U SERUMU KOD BOLESNIKA SA
JUVENILNIM IDIOPATSKIM ARTRITISOM
G. Vijatov-Đurić1, I.Mitić2, A. Doronjski1, J. Tomić1
1Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
2Kliniĉki centar Vojvodine, Novi Sad,
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad,
US 10. EFEKAT JEDNOGODIŠNJE PRIMENE ETANERCEPTA NA
MINERALNU GUSTINU KOSTI KOD BOLESNIKA SA JUVENILNIM
IDIOPATSKIM ARTRITISOM
1
1,2
1,2
1
G. Sušić , G. Radunović , N. Damjanov , D. Novaković ,
1
1,2
N. Đurović , R. Stojanović
1
2
Institut za reumatologiju , Beograd; Medicinski fakultet, Univerzitet u
Beogradu
10.35-11.00
PAUZA
11.00-11.45
RAZGLEDANJE POSTERA SA DISKUSIJOM (I)
11.45-12.25
PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA (str. 16)
12.25-15.00
PIKNIK – RUČAK (restoran Honey- Bunney)
15.00-16.15
16.20-17.35
RADIONICA 1.
ZAPALJENSKE MIOPATIJE
Prof. dr Dušan Stefanović, asist. dr Gorica Ristić, prof. dr Milan
Petronijević, Klinika za reumatologiju i kl. imunologiju,VMA,Beograd
15.00-16.15
16.20-17.35
17.35-17.50
RADIONICA 2.
GLIKOKORTIKOIDIMA INDUKOVANA OSTEOPOROZA (GIOP)
Prof. dr Aleksandar Dimić, doc. dr Sonja Stojanović, doc. dr Bojana
Stamenković , Institut za leĉenje i rehabilitaciju “Niška Banja”
PAUZA
17.50-18.35
PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA (str. 16)
19.30
VEČERA (sala hotela Anđela)
5
PETAK 06.09.2013
08.15-09.00
PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA (str.16)
Predsedništvo:
Prof dr Francis Guillemin,
Prof dr Matija Tomšiĉ,
Prof dr Roksanda Stojanović
09.00-09.30 PL 3.
09.30-09.40
DESTRCRIPTIVE EPIDEMIOLOGY OF MSK
DISEASES OVERVIEWS AND DIFFICULTIES
Prof. dr Francis Guillemin,
University of Lorraine, Nancy , France
DISKUSIJA
09.40-10.00 PL 4A. RHEUMATOID ARTHRITIS REGISTRY
Prof. dr Matija Tomšić, UKC Ljubljana, Interna klinika,Kliniĉni oddelek
za revmatologijo, Ljubljana, Slovenija
10.00-10.05
DISKUSIJA
10.05-10.20
10.20-11.35
11.40-13.05
10.20-11.35
11.40-13.05
PAUZA
RADIONICA 3.
EPIDEMIOLOGIJA: CASE-CONTROL STUDIJE
Prof. dr Roksanda Stojanović, mr sci. dr Mirjana Zlatković-Švenda,
Professor Francis Guillemin
RADIONICA 4.
TERAPIJA BOLA U REUMATSKIM BOLESTIMA
Prim. dr Milijanka Lazarević1, Prof. dr med. sci. Nada Naumović2 , Prim.dr
Tanja Janković1
Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad1 Institut
za fiziologiju KC Vojvodine, Novi Sad2
13.05-13.45 USMENA SAOPŠTENJA
Predsedništvo:
Prof dr Nada Vujasinović Stupar,
Prof dr Milan Petronijević,
Doc dr Bojana Stamenković
US 11. SEKUNDARNA PREVENCIJA OSTEOPOROTIČNIH PRELOMA
NAKON PRELOMA KUKA U GERIJATRIJSKOJ POPULACIJI - DA LI
SMO USPEŠNI?
E. Dubljanin-Raspopović 1,2, N. Krstić 1, S. Tomanović 1, M.BumbaširevIć2,3
1
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KCS; 2Medicinski fakultet,
Univerzitet u Beogradu;3Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatotologiju, KCS
US 12. TERAPIJSKI EFEKAT ZOLENDRONSKE KISELINE U OBOLELIH
OD M.PAGET
S. Stević-Carević, D. Jandrić, D. Stefanović, B. Glišić, M.
Petronijević, J. Ćeranić, B. Kneţević, K. Gardašević
Klinika za reumatologiju i kliniĉku imunologiju, Vojnomedicinska akademija.
6
Beograd.
US 13. PROCENA ISHEMIJE PRSTIJU ŠAKA PRIMENOM
ANGIOSCINTIGRAFIJE I SCINTIGRAFIJE PULA KRVI KOD
BOLESNIKA SA RAYNAUDOVIM FENOMENOM – PILOT
STUDIJA
1
2
1,3
S. Pavlov-Dolijanović , N. Petrović , N. Vujasinović StupaR
, T.
1
1,3
1
1,3
Radnić-Ţivanović ,G.Radunović ,M.Zlatanović ,R.Stojanović ,
1
1,3
2
2
K. Simić-Pašalić , N. Damjanov , V. Artiko , D. Šobić-Šaranović ,
2
P. Obradović
1
2
Institut za reumatologiju, Beograd; Centar za nuklearnu medicinu,
Kliniĉki centar Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u
3
Beogradu; Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
US 14. POREĐENJE ULTRAZVUČNE I KLINIČKE AKTIVNOSTI
REUMATOIDNOG ARTRITISA KOD BOLESNIKA NAKON
DVOGODIŠNJE PRIMENE ANTI -TNF TERAPIJE
1
1,2
1
1
1, 2
S.Prodanović , G.Radunović , S.Ţivojinović , S.Šerić , N.Damjanov,
1
2
Institut za reumatologiju Beograd, Medicinski fakultet Univerziteta u
Beogradu
US 15. POREĐENJE STEPENA INFLAMACIJE NA ŠAKAMA U
BOLESNIKA SA SISTEMSKOM SKLEROZOM I REUMATOIDNIM
ARTRITISOM, PRIMENOM MAGNETNE REZONANCIJE
1
1
1
1
B. Stamenkovic , A. Stankovic , J. Nedovic , S. Stojanovic , A.
1
1
1
2
Dimic , S. Milenkovic , V. Ţivković , N. Damjanov
1
1
Klinika za reumatologiju, Institut Niška Banja, Medicinski fakultet,
2
Univerzitet u Nišu; Institut za reumatologiju, Medicinski
fakultet, Univerzitet u Beogradu
13.45-14.30
RAZGLEDANJE POSTERA SA DISKUSIJOM ( II)
14.30-15.15
PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA (str. 16)
15.30 – 16.30
16.30 – 19.30
RUČAK (restoran Garden – hotel Grand)
IZLET NA KOPAONIKU
po ličnom izboru: vožnja žičarom, spa popodne (bazen, sauna i sl.)
vožnja skuterom, pešačka tura, kuglana
20.30
SVEČANA VEČERA I DODELA NAGRADA (sala hotela Anđela)
SUBOTA 07.09.2013.
08.30-09.35
PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA (str. 17)
Predsedništvo:
Prof. dr Dušan Stefanović,
Prof. dr Zoran Bašĉarević
Doc. dr Marija Radak-Perović
09.35–09.55
PL 4B. SpA REGISTRY
Prof. dr Ruxandra Ionescu,
7
09.55-10.00
10.00-10.30
10.30-10.40
10.40-10.55
10.55-11.25
11.25-11.35
„Carol Davila“ University of Medicine and Pharmacy-Departnet of
Internal, Medicine and Rheumatology, Sf. Maria Hospital, Bucharest,
Romania
DISKUSIJA
PL 5. HIRURŠKO LEČENJE ZGLOBOVA U
REUMATSKIM BOLESTIMA
Doc. dr Zoran Bašĉarević, Medicinski fakultet Univerziteta u
Beogradu,
Institut za ortopedske i hirurške bolesti “Banjica”, Beograd
DISKUSIJA
PAUZA
PL 6. AUTOLOGI KONDICIONIRANI SERUM - PRIMENA U
REUMATSKIM BOLESTIMA
Dr Nikica Daraboš, Klinika za traumatologiju, Zagreb, Hrvatska
DISKUSIJA
11.35-11.55
EULAR PREPORUKE ZA LEČENJE
REUMATOIDNOG ARTRITISA
Prof. Nemanja Damjanov i radna grupa
11.55-12.05
PREDSTAVLJANJE VODIČA ZA REUMATOIDNI ARTRITIS
Prof. dr Nemanja Damjanov i sar., Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu, nb. Institut za reumatologiju, Beograd
12.05-12.15
“ZAKLJUČCI BRISELSKE DEKLARACIJE”
Prim. dr Mirjana Lapĉević, predsednik ORS-a
12.15-13.20
PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA (str. 17)
13.20-14.00
SKUPŠTINA UDRUŽENJA
14.00-15.00
RUČAK (u hotelu gde je smeštaj)
15.30
POVRATAK (autobusom)
8
POSTERI
REUMATOIDNI ARTRITIS I DRUGI ARTRITISI
P 01.
KARAKTERISTIKE BOLA KOD PACIJENATA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM
S. Tomašević-Todorović1; K. Bošković1;M.Grajić2, K. Filipović3; J. Zvekić-Svorcan3; D. Filipović1
1
Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Kliniĉki centar Vojvodine, ,
2
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, 3Specijalna bolnica za reumatske
bolesti, Novi Sad, Srbija
P 02.
ANATOMSKA OŠTEĆENJA ZGLOBOVA ŠAKA I MINERALNA KOŠTANA GUSTINA KOD
BOLESNICA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM
N. Krstić1, S. Šerić2, D. Palić-Obradović2, R. Stojanović2,3
1
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KCS, 2 Institut za reumatologiju Beograd, 3Univerzitet u Beogradu,
Medicinski fakultet
P 03.
UTICAJ METABOLIČKOG SINDROMA NA DESETOGODIŠNJI RIZIK ZA OBOLEVANJE OD
KORONARNE BOLESTI KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM
P. Ostojić1, A. Cvijović1, D. Bartolović2, B. Ivanović3
1
Institut za reumatologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2
Centar za medicinsku biohemiju, Kliniĉki centar Srbije
3
Klinika za kardiologiju, Kliniĉki Centar Srbije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
P 04.
FUNKCIJSKI STATUS BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM I OBOLJENJEM ŠTITASTE
ŢLEZDE
L. Obradović Bursać1 , N.Pilipović 2
1
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „G.Trepĉa“,2Medicinski fakulteta Univerzitet u Beogradu, n.b. Institut za
reumatologiju, Beograd
P 05.
UČESTALOST NEŢELJENIH DOGAĐAJA TOKOM LEČENJA METOTREKSATOM KOD BOLESNIKA
SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM
M. Zlatanović1 , S. Subin-Teodosijević2, B. Erdeljan3,T. Janković3, M. Mitić4, V. Ristanović5, S. SimonovićBecarević6, I. Nikolić7, A. Jovanovski8, V. Petrović9, M. Mijailović8, N. Krasić7, M. Karadţić10, V. Skakić10, V.
Bošnjaković10, S. Stojanović10, S. Boţilov10, S. Milenković10, J. Nedović10, A. Mladenović11
1
Institut za reumatologiju Beograd, 2Opšta Bolnica "ĐorĊe Jovanović" Zrenjanin,
3
Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad,4Zdravstveni centar Vranje,5Opšta bolnica Uzice,6Zdravstveni
centar Bor,7Opšta bolnica Leskovac,8Opšta bolnica Šabac,
9
Opšta bolnica Ĉaĉak,10Institut Niška Banja,11Roche
P 06.
UPOREDNA EFIKASNOST ALFAKALCIDOLA I PREDNIZONA TOKOM 3 MESECA LEČENJA 35
BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM
K.Simić-Pašalić1, T.Ţivanović-Radnić1, N. Damjanov1,2 , J. Vojinović 3
1
Institut za reumatologiju, Beograd, 2Medicinski Fakultet Univerzitet u Beogradu, 3Deĉja klinika KC Niš, Medicinski
Fakultet Univerziteta u Nišu
9
P 07.
UČESTALOST PROMENE BIOLOŠKOG LEKA KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM
ARTRITISOM LEČENIH U INSTITUTU ZA REUMATOLOGIJU
S. Ţivojinović1; N.Damjanov1,2; M. Gajić3
1
Institut za reumatologiju, Beograd; 2Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Institut za statistiku, Medicinski
fakultet Univerzitet u Beogradu
P 08.
UDRUŢENA POJAVA URODJENE HIPERHOMOCISTEINEMIJE I ANTIFOSFOLIPIDNIH ANTITELA
KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM I URIČNIM ARTRITISOM
-prikaz slučaja
A.Kadić,, G. Radunović, D. Palić-Obradović
Institut za reumatologiju, Beograd
P 09
POKAZATELJI AKTIVNOSTI BOLESTI I NJIHOVA POVEZANOST SA FUNKCIJSKOM
SPOSOBNOŠĆU PACIJENATA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM
M. Grujić, G. Radunović, V. Milić, M. Zlatanović, SrĊan Prodanović
Institut za reumatologiju, Beograd
P 10.
ISPITIVANJE KVALITETA SPAVANJA KOD PACIJENATA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM KOJI
KORISTE ETANERCEPT
I. Jeremić1, S.Baltić1
1
Institut za reumatologiju, Beograd
SISTEMSKE BOLESTI VEZIVNOG TKIVA
P 11.
NOVA BAZA PODATAKA ZA PRAĆENJE BOLESNIKA SA SISTEMSKIM ERITEMSKIM LUPUSOM
S. Stojković1, M. Vrbavac2, R. Stojanović3,4
1
Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad, 2Opšta bolnica Loznica, 3Institut za reumatologiju Beograd,
4
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd
P 12.
ODGOVOR NA TERAPIJU MIKOFENOLAT MOFETILOM KOD PACIJENTICE SA TEŠKIM
OBLIKOM SISTEMSKOG ERITEMSKOG LUPUSA-PRIKAZ SLUČAJA
Lj. Boţić-Majstorović, D. Jović, M. Vukĉević, S. Milovanović
Kliniĉki Centar Banja Luka
P 13.
SISTEMSKI ERITEMSKI LUPUS I PERZISTENTNI TIMUS-prikaz bolesnikaS. Stević-Carević, B. Glišić
Klinika za reumatologiju i kliniĉku imunologiju, Vojnomedicinska akdemija, Beograd
P 14.
TRANSVERZALNI MIJELITIS KOD BOLESNICE SA SISTEMSKIM ERITEMSKIM LUPUSOM
J. Ćeranić, B.Kneţević, D. Stefanović, M.Petronijević
Klinika za reumatologiju i kliniĉku imunologiju, VMA, Beograd
P 15.
RHUPUS, PRIKAZ BOLESNIKA
B.Kneţević, J. Ćeranić, M.Petronijević, D. Stefanović
Klinika za reumatologiju i kliniĉku imunologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
10
P 16.
RENALNA TUBULSKA ACIDOZA KOD BOLESNIKA SA PRIMARNIM SJÖGRENOVIM SINDROMOM
J.Ćeranić, B.Kneţević, M.Petronijević, D.Stefanović.
Klinika za reumatologiju i kliniĉku imunologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
P 17.
PRIKAZ BOLESNIKA SA STILLOVOM BOLEŠĆU U ODRASLIH I POČETNOM AMILOIDOZOM
BUBREGA LEČENOG ACTEMROM
V. Milić¹ ², R. Petrović¹ ²
¹Institut za reumatologiju, ² Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
P 18.
PLUĆNA FIBROZA UDRUŢENA SA ANCA POZITIVNIM VASKULITISOM - prikaz slučaja
B. Dejanović1, I. Andrijević2, D. Rašić1, Lj.Smiljić1, G Nikolić1, Z. Petković1, D.Stefanović3; B.Kneţević3
1
KBC Priština-Graĉanica; 2Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska kamenica; 3Klinika za reumatologiju i
imunologiju Beograd VMA
P 19.
LIMFOM U PRIMARNOM SJÖGRENOVOM SINDROMU-prikaz bolesnika
S.Stević-Carević, B.Dţudović, B.Glišić
Klinika za reumatologiju i kliniĉku imunologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
PEDIJATRIJSKA REUMATOLOGIJA
P 20.
PRIKAZ BOLESNIKA DEČJEG UZRASTA SA BOLOM U LEĐIMA
M.Stanković
Opšta bolnica Vrbas- Sluţba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Vrbas, Srbija
DEGENERATIVNA OBOLJENJA ZGLOBOVA I KIČMENOG STUBA
P 21.
REZULTAT LEČENJA BOLESNIKA SA GOJAZNOŠĆU I NESPECIFIČNIM LUMBALNIM
SINDROMOM
M. Terek1, M. Zlatković-Švenda1, N. Đurović1, G.Radunović2
1
Institut za reumatologiju, Beograd, 2Medicinski fakultete, Univerzitet u Beogradu
P 22.
GLUKOZAMIN-SULFAT U DOZI OD 1500mg DNEVNO ZNAČAJNO REDUKUJE SIMPTOME U
POSTTRAUMATSKOJ ARTROZI RUČNOG ZGLOBA NAKON OSTEOPOROTIČNE FRAKTURE
PODLAKTICE
V. Iriški
Dom zdravlja “Dr Milorad-Mika Pavlović” InĊija
P 23.
INTRAARTIKULARNA PRIMJENA HIJALURONSKE KISELINE KOD OSTEOARTRITISA KOLENA
V. Skakić, A.Skakić , A. MaĊar
Institut za leĉenje i rehabilitaciju Niška Banja, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet
P 24.
PLANTARNA FIBROMATOZA (LEDERHOSEOVA BOLEST) – PRIKAZ BOLESNIKA
S. Šerić1, M.Šefik Bukilica1,2, S.Janjić1 ,N.Gavrilov1.
1
Institut za reumatologiju, Beograd, 2Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu
11
P 25.
BERTOLOTTIJEV SINDROM UDRUŢEN SA SPONDILOLIZOM
B.Dejanović, D.Rasić, Lj.Smilić, G.Nikolić, Z.Petković
KBC Priština-Graĉanica
METABOLIČKA OBOLJENJA ZGLOBOVA I KIČME
P 26.
UČESTALOST I LOKALIZACIJA OSTEOPOROTSKIH PRELOMA KOD OBOLELIH OD
REUMATOIDNOG ARTRITISA ILI DEGENERATIVNOG REUMATIZMA
S. Novković¹, G. Marinković², M. Basarić¹, S. Prodanović¹, V. Stoiljković¹
¹Institut za reumatologiju, ²Dom Zdravlja Zvezdara,Beograd, Srbija
P 27.
FRAX® (Fracture Risk Assessment) – MOGUĆNOST KOJA SE RETKO PRIMENJUJE NA NIVOU
PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
M. Todorić1, S. Stojanović2
1
Dom zdravlja Rakovica , Beograd ,2Visoka zdravstvena škola stukovnih studija u Beogradu
P 28.
UČESTALOST VERTEBRALNIH OSTEOPOROTIČNIH PRELOMA U ODNOSU NA STAROSNU DOB
PACIJENATA
J. Vasić1,F. Gojković,J. Elez,J.Zvekić-Svorcan˛,K.Filipović˛,V. Vojinović-Ćulafić
1
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ţeleznice Srbije,Beograd; 2Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad
P 29.
TRABECULAR BONE SCORE“ ANALIZA KOŠTANOG TKIVA U SISTEMSKOJ SKLEROZI –
POVEZANOST SA KLINIČKIM MANIFESTACIJAMA
K. Simić Pašalić1, G. Marinković2 , T.Milić1, N. Damjanov3
1
Institut za reumatologiju, 2Dom zdravlja Zvezdara, 3Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
DRUGE BOLESTI – DIJAGNOSTIČKE METODE
P 30.
SONOGRAFSKI ZNACI ARTRITISA I TENOSINOVITISA KOD BOLESNIKA SA SISTEMSKOM
SKLEROZOM BEZ KLINIČKOG NALAZA UPALE ZGLOBOVA I TETIVA
V. Pajić
Dom zdravlja, Luĉani
P 31.
UČESTALOST LEZIJA ROTATORNE MANŢETNE RAMENA – ULTRASONOGRAFSKA ANALIZA
K. Filipović1,J. Zvekić-Svorcan1,K. Bošković2,B. Erdeljan1,M. Lazarević1, S. Tomašević-Todorović2
1
Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad, Medicinski fakultete Univerzitet Novi Sad
2
Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Medicinski fakultete Univerzitet Novi Sad
12
PROGRAM KONGRESA
UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE (ORS)
Kopaonik, 6-7. Septembar 2013.godine
Hotel Anđela
PETAK, 06.09.2013.godine
13.00 - 14.00 RUČAK
14:00 – 14:30 LEČENJE REUMATSKIH BOLESTI NESTROIDNIM ANTIINFLAMATORNIM
LEKOVIMA, KORTIKOSTEROIDIMA I LEKOVIMA KOJI MENJAJU TOK
BOLESTI.
Klin. asist. dr Predrag Ostojić, Institut za reumatologiju, Beograd
14:45 – 15:15 ULOGA IZABRANOG LEKARA U PREVENCIJI I LEČENJU REUMATSKIH
BOLESTI.
Prim. dr Mirjana Lapĉević, ORS, DZ Voždovac, Beograd
15:15 – 15:30 DISKUSIJA
15:30 – 16:00 LEČENJE ZAPALJENSKIH REUMATSKIH BOLESTI BIOLOŠKIM
LEKOVIMA.
Prof. dr Nemanja Damjanov, Institut za reumatologiju, Beograd
16:00 – 16:15 DISKUSIJA
16:15 – 16:30 KAFE PAUZA
16:30 – 17:00 PREZENTACIJA RADA „POKRENI SE I BIĆE BOLJE“, o modnoj reviji koju je
ORS organizovao povodom Svetskog dana borbe protiv artritisa 2012.godine.
Marija Kosanović, ORS
17:00 – 17:30 Izveštaj sa EULAR-ovog kongresa u Madridu 2013.godine.
Marija Kosanović, Tamara Mladenović i Živan Pavlović.
17:30 – 18:00 ZAKLJUČCI BRISELSKE DEKLARACIJE.
Prim. dr Mirjana Lapĉević, ORS, DZ Voţdovac, Beograd
18:00 – 18:30 DISKUSIJA
(povodom poslednja tri izlaganja)
20:00
SVEČANA VEČERA (restoran hotela Anđela)
13
SUBOTA, 07.09.2013.godine
09:00 – 09:30 OSTEOPOROZA KAO BOLEST ZA SEBE I KAO KOMPLIKACIJA
REUMATOIDNOG ARTRITISA.
Prof. dr Nada Vujasinović Stupar, Institut za reumatologiju, Beograd
09:30 – 09:45 DISKUSIJA
09:45 – 10:15 ISHRANA I ZNAČAJ VITAMINA D3 I KALCIJUMA U REUMATSKIM
BOLESTIMA.
Prof. dr Jelena Vojinović, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, n.b. Klinički Centar Niš
10:15 – 10:30 DISKUSIJA
10:30 – 10:45 ZNAČAJ FIZIKALNE TERAPIJE I FIZIČKOG VEŽBANJA U REUMATSKIM
BOLESTIMA.
Prim. dr Marija Terek, Institut za reumatologiju, Beograd
10:45 – 11:00 DISKUSIJA
11:00 – 11:15 KAFE PAUZA
11:15 – 11:45 ULOGA MEDICINSKIH SESTARA U LEČENJU I EDUKACIJI OBOLELIH OD
REUMATSKIH BOLESTI NA BIOLOŠKOJ TERAPIJI.
Olivera Mladenov, Dragica Šapić, medicinske sestre, Institut za reumatologiju
Beograd.
11:45 - 12:00 DISKUSIJA
12:00 – 12:30 "VEŠTINE OČUVANJA I POBOLJŠANJA ZDRAVLJA - TAIĐI ĆUEN I
ĆIGONG "
Saša Balanesković, Instruktor, Predsednik Ćigong saveza Srbije
12:30 – 13:30 ČAS “ĆIGONGA” U PRIRODI (za članove ORS-a i ostale zainteresovane)
13:30 – 14:00 Sastanak ORS-a: Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv artritisa 2013.godine.
14.00
RUČAK
Ulaz za sve zainteresovane članove ORS-a je slobodan.
14
PROGRAM PRATEĆIH SADRŽAJA KONGRESA
SREDA 04.09.2013
14.00-14.45
SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Goodwill Pharma)
Izaberite pravu terapiju za pravog pacijenta. Da li imamo izbor
u terapiji osteoporoze?
Prof. dr Nada Vujasinović Stupar, prof. dr Branka Kovaĉev-Zavišić,
Prim. dr Milena Đurić
14.45-15.30
SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Teva)
GLIKOKORTIKOIDIMA INDUKOVANA OSTEOPOROZA
(GIOP) u REUMATOIDNOM ARTRITISU
Moderator: prof. dr Jelena Vojinović, Medicinski fakultet Univerziteta u
Nišu nb. Klinički Centar Niš,
RA kao faktor rizika za nastanak GIOPa
Prof. dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju i kl. imunologiju,
VMA,Beograd
Alfakalcidol u prevenciji i lečenju GIOPa u RA
Dr Katarina Simić Pašalić, Institut za reumatologiju, Beograd
18.00 – 18.20
SPONZORISANO PREDAVANJE (Takeda)
„AKUTNI BOL- PETI VITALNI ZNAK“.
Dr Theofilos Karachalios, Medical School of Health Sciences, University
of Thessaly, Greece (Ellas Demokratia)
18.20-19.05
SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Berlin Chemie)
Kontinuitet u razvoju gihta i novi pogled
Doc. dr Marija Radak Perović, Medicinski fakultet Univerziteta u
Beogradu, nb. Institut za reumatologiju, Beograd
Novine u lečenju gihta
Prof. dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju i kl. imunologiju,
VMA, Beograd
ČETVRTAK 05.09.201 3.
08.30-09.15
SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Roche)
„NOVA ULOGA DEPLECIJE B LIMFOCITA“ –
Deplecija B limfocita i autoimune bolesti, ono što smo iskusili
Prof. dr Branislava Glišić, VMA, Klinika za reumatologiju I kl.
imunologiju, Beograd
Deplecija B limfocita
Dr SlaĊana Ţivojinović, Institut za reumatologiju, Beograd
Deplecija B limfocita u novoj ulozi
Prof. dr Branislava Glišić, VMA, Klinika za reumatologiju I kl.
imunologiju, Beograd
Lečenje vaskulitis – korak napred
Prof. dr Tatjana Ilić, Kliniĉki centar Vojvodine
15
11.45-12.05
SPONZORISANO PREDAVANJE (Richter Gedeon)
NSAIL- Da li ih dovoljno poznajemo? Saznaj šta znaš a šta još ne znaš
onesteroidnim antireumaticima
Klin. asist. dr sci. med. dr Predrag Ostojić, Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu, n.b. Institut za reumatologiju, Beograd
12.05-12.25
SPONZORISANO PREDAVANJE (Abbott)
“PRVA LJUBAV ZABORAVA NEMA!”
Doc. dr Daniela Bojić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, KBC
„Zvezdara“, Klinika za gastroenterologiju, Beograd
Klin. asist. dr sci. med. dr Predrag Ostojić, Medicinski fakultet Univerziteta u
Beogradu, n.b. Institut za reumatologiju, Beograd
17.50-18.35
SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Roche)
DA LI BIRAMO TERAPIJU PREMA POTREBI BOLESNIKA?
Terapija metotreksatom – dva ugla gledanja
Prof. dr Nemanja Damjanov, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, nb.
Institut za reumatologiju, Beograd
Da li su svi biološki lekovi isti?
Klin. asist. dr sci. med. Predrag Ostojić Medicinski fakultet Univerziteta u
Beogradu, nb. Institut za reumatologiju, Beograd
Šta znamo o bezbednosti dugotrajne primene terapije u
reumatoidnom artritisu?
Ass. dr Jovan Nedović, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Institut
„Niška Banja“
Panel diskusija
PETAK 06.09.2013
08.15-09.00
SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Goodwill Pharma)
OPŠTI PRISTUP PACIJENTU SA OSTEOARTRITISOM. DA LI TREBA
DA POSTOJI ALGORITAM ZA TERAPIJU OSTEOARTRITISA
Prof. dr Nemanja Damjanov, doc. dr Marija Radak Perović
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, n.b. Institut za reumatologiju,
Beograd
14.30-15.15
SPONZORISANI SIMPOZIJUM (AbbVie)
Adalimumab in SpA - tricks and tips
Prof. dr Marco Matucci, University of Florence, Denothe Centre,
Division of Rheumatology AOUC, Florence, Italy
Adalimumab in JIA and more
Prof. dr Jelena Vojinović,
Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu n.b. Klinički Centar Niš,
SUBOTA 07.09.2013.
16
08.30-09.15
SPONZORISANI SIMPOZIJUM (MSD)
“GOLIMUMAB U LEČENJU HRONIČNIH ARTRITISA- OD
STUDIJA I VODIČA DO KLINIČKE PRAKSE“
Uvodna reč moderatora
Prof. dr Nemanja Damjanov, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
Institut za reumatologiju
Golimumab od kliničkih studija do naših iskustva
Prof. dr Nemanja Damjanov, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
Institut za reumatologiju
Prof. dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju i kl. imunologiju, VMA,
Beograd
Primena leka Golimumab u lečenju bolesnika sa zapaljenskim
reumatskim bolestima- iskustva iz Republike Hrvatske
Prof. dr Branimir Anić,Klinika za interne bolesti, Zavod za kliniĉku
imunologiju i reumatologiju, KBC Zagreb, Hrvatska
09.15-09.35
SPONZORISANO PREDAVANJE (Panacea)
Nimesulid u kliničkoj praksi“
Prof. dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju i kl. imunologiju,
VMA, Beograd
12.15-12.35
SPONZORISANO PREDAVANJE (MSD)
"Uticaj bola na kvalitet zivota obolelih od osteoartroze",
Klin. asist. dr sci. med. dr Predrag Ostojić, Medicinski fakultet Univerziteta u
Beogradu, nb. Institut za reumatologiju, Beograd
12.35-13.20
SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Pfizer)
BIOLOŠKO LEČENJE – SADAŠNJOST I BUDUĆNOST
Imunogenost bioloških lekova
Prof. dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju i kl. imunologiju,
VMA, Beograd
Mali molekuli
Prof. dr Nemanja Damjanov, Medicinski fakultet Univerziteta u
Beogradu, nb. Institut za reumatologiju, Beograd
17
Download

P R O G R A M