PRELIMINARNI PROGRAM KONGRESA
SREDA 04.09.2013
14.00-14.45
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
SPONZORISANI SIMPOZIJUM (1) Roche
„Nova uloga deplecije B limfocita“ –
prof. Tatjana Ilić +
14.45-15.30
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
SPONZORISANI SIMPOZIJUM (2) TEVA
GLIKOKORTIKOIDIMA INDUKOVANA OSTEOPOROZA
(GIOP) u REUMATOIDNOM ARTRITISU
Moderator: prof. drJelena Vojinović, Medicinski fakultet univerziteta u
Nišu, Deĉja klinika KC Niš,
RA kao faktor rizika za nastanak GIOPa
Prof. dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju i kl. imunologiju,
VMA,Beograd
Alfakalcidol u prevenciji i lečenju GIOPa u RA
Dr Katarina Simić Pašalić, Institut za reumatologiju, Beograd
15.30-15.45
PAUZA
Predsedništvo:
Nemanja Damjanov,
Roksanda Stojanović,
Branislava Glišić
15.45-16.15
PL 1
KOMORBIDNA STANJA U REUMATSKIM BOLESTIMA
Prof. dr Branislava Glišić, Klinika za reumatologiju i kl. imunologiju,
VMA,Beograd
16.15-16.25
DISKUSIJA
16.25-16.55
EULAR PREPORUKE ZA LEČENJE REUMATOIDNOG
ARTRITISA
Prof. Nemanja Damjanov i radna grupa
16.55-17.05
DISKUSIJA
17.05-17.45
USMENA SAOPŠTENJA
US 01. PROJEKAT EULAR-a: PREVALENCIJA REUMATOIDNOG
ARTRITISA U SRBIJI
M. Zlatković-Švenda 1, R. Stojanović 1,2,, S. Grujiĉić-Šipetić 2,3, L.j Šolević 4,
V. Petrović 5, D. Nerić-Porubović 6, V. Ristanović 6 , F. Guillemin 7
¹Institut za reumatologiju, 2Univerzitet u Beogradu Medicinski fakultet,
3
Institut za epidemiologiju, 4 Opšta bolnica, Zdravstveni centar u
Kruševcu, 5 Opšta bolnica, Zdravstveni centar u Ĉaĉku, 6Opšta bolnica,
Zdravstveni centar u Uţicu, 7INSERM – CIC-EC, Department of clinical
Epidemiology and Evaluation- University Hospital, and Université de
Lorraine, Nancy, France
US 02. MEĐUZAVISNOST LIPIDNOG STATUSA I PARAMETARA
SISTEMSKE INFLAMACIJE BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM
ARTRITISOM
J.Nedović, B. Stamenković, S. Stojanović, Valentina
Ţivković, N. Dimić, J. Jocić, A. Dimić
Institut za leĉenje i rehabilitaciju 'Niška Banja'
US 03. DEPRESIVNOST I KVALITET SOCIJALNIH VEZA
OBOLELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITISA
S. Stojanović, J. Nedović, B.Stamenković, A.Dimić, S.Milenković, V.Ţivković
Institut za leĉenje i rehabilitaciju 'Niška Banja'
US 04. HETEROGENOST KLINICKE SLIKE PSORIJAZNOG ARTRITISA I
TERAPIJSKI PRISTUP
F.Koĉan1, R. Petrović2
1
Opšta bolnica Novi Pazar, Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Novi
Pazar 2. Institut za reumatologiju, Beograd
US 05. KLINIČKA SLIKA, TOK I ISHOD PSORIJAZNOG ARTRITISA;
ANALIZA 60 BOLESNIKA
M.Jeremić1, R.Petrović1,2, R.Stojanović1,2
1
Institut za reumatologiju Beograd,2 Univerzitet u Beogradu, Medicinski
fakultet Beograd
17.45-18.05
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
SPONZORISANO PREDAVANJE (1) (TAKEDA)
„AKUTNI BOL- PETI VITALNI ZNAK“.
Dr Theofilos Karachalios, Medical School of Health Sciences, University
of Thessaly, Greece (Ellas Demokratia)
18.05-18.50
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
SPONZORISANI SIMPOZIJUM 3. (Abbott)
Adalimumab in SpA-tricks and tips
Prof. dr Marco Matucci, University of Florence, Denothe Centre,
Division of Rheumatology AOUC, Department of Biomedicine, Florence,
Italy
Adalimumab in JIA and more
Prof. dr Jelena Vojinović,
Deĉija interna klinika KC Niš, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
20.30
SVEČANO OTVARANJE I KOKTEL
ČETVRTAK 05.09.2013.
08.30-09.15
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
SPONZORISANI SIMPOZIJUM 1. ( Goodwill Pharma)
Opšti pristup pacijentu sa osteoartritisom. Da li treba da postoji
algoritam za terapiju osteoartritisa
Prof. dr Nemanja Damjanov, Doc. dr Marija Radak Perović
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, n.b. Institut za
reumatologiju, Beograd
Predsedništvo:
JelenaVojnović,
Vera Milić,
Valentina Ţivković
09.15-09.45
PL 2 TOWARD NEW NOMENCLATURE AND TREAT TO TARGET
APPROACH IN JIA
Prof. Alberto Martini, Pediatrics Ospedale Gaslini,Genova, Italy
09.45-09.55
Diskusija
09.55-10.35
USMENA SAOPŠTENJA
US 06. ANTI-DSDNA, ANTI-NUKLEOZOMSKA I ANTI-C1Q ANTITELA
KAO MARKERI AKTIVNOSTI BOLESTI KOD BOLESNIKA SA
SISTEMSKIM ERITEMSKIM LUPUSOM
Valentina Ţivković¹, Aleksandra Stanković¹, Tatjana Cvetković², Jovan
Nedović¹, Branka Mitić², Bojana Stamenković¹, Saša Milenković¹
¹Institut za lečenje i rehabilitaciju 'Niška Banja'-Niš; ²Klinika za
nefrologiju, KC Niš
US 07. DIJAGNOSTIČKA TAČNOST MORFOMETRIJSKE ANALIZE
BIOPSIJE PLJUVAČNOG TKIVA KOD SUSPEKTNOG
SJOGRENOVOG SINDROMA
V. Milić1,4, R. Petrović1,4, G. Radunović1,4, I.Boriĉi2,4, Jeremić P³, N.
Damjanov1,4
¹Institut za reumatologiju ²Institut za patološku anatomiju, ³Institut za
ORL i maksilofacijalnu hirurgiju, 4Medicinski fakultet Univerziteta u
Beogradu
US 08. UTICAJ Fok I POLIMORFIZMA GENA ZA VITAMIN D
RECEPTOR (VDR) NA ISHOD BOLESTI U JUVENILNOM
IDIOPATSKOM ARTRITISU
J. Vojinović 1, D. Lazarević1, G. Sušić2,
J. Bašić- Milošević3
1
Deĉija interna klinika KC Niš, Medicinski fakultet Univerziteta u
Nišu;2Institut za reumatologiju Beograd;3Institut za biohemiju,
Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
US 09. VREDNOST INTERLEUKINA-17 U SERUMU KOD BOLESNIKA SA
JUVENILNIM IDIOPATSKIM ARTRITISOM
G. Vijatov-Đurić1, I.Mitić2, A. Doronjski1, J. Tomić1
1
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
2
Kliniĉki centar Vojvodine, Novi Sad,
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad,
US 10. EFEKAT JEDNOGODIŠNJE PRIMENE ETANERCEPTA NA
MINERALNU GUSTINU KOSTI KOD BOLESNIKA SA
JUVENILNIM IDIOPATSKIM ARTRITISOM
G. Sušić 1, G. Radunović 1,2, N. Damjanov 1,2, D. Novaković1 ,
N. Đurović 1, R. Stojanović 1,2
1
Institut za reumatologiju , Beograd; 2Medicinski fakultet, Univerzitet u
Beogradu
10.35-10.50
PAUZA
10.50-11.00
PREDSTAVLJANJE VODIČA ZA REUMATOIDNI ARTRITIS
Prof. dr Nemanja Damjanov i sar., Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu, nb. Institut za reumatologiju, Beograd
11.00-11.45
RAZGLEDANJE POSTERA SA DISKUSIJOM (I)
11.45-12.05
SPONZORISANO PREDAVANJE 2. (Richter Gedeon)
NSAIL- Da li ih dovoljno poznajemo? Saznaj šta znaš a šta još ne znaš
onesteroidnim antireumaticima
Klin. asist. dr sci. med. dr Predrag Ostojić, Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu, n.b. Institut za reumatologiju, Beograd
12.05-12.25
SPONZORISANO PREDAVANJE 3. (Abbott)
“PRVA LJUBAV ZABORAVA NEMA!”
Doc. dr Daniela Bojić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, KBC
„Zvezdara“, Klinika za gastroenterologiju
Klin. asist. dr sci. med. dr Predrag Ostojić, Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu, n.b. Institut za reumatologiju, Beograd
12.25-15.00
PAUZA – PIKNIK – RUČAK
15.00-16.15
RADIONICA 1
ZAPALJENSKE MIOPATIJE
Prof. dr Dušan Stefanović, asist. dr Gorica Ristić, prof. dr Milan
Petronijević, Klinika za reumatologiju i kl. imunologiju,VMA,Beograd
RADIONICA 2
GLIKOKORTIKOIDIMA INDUKOVANA OSTEOPOROZA (GIOP)
Prof. dr Aleksandar Dimić, doc. dr Sonja Stojanović, doc. dr Bojana
Stamenković
Institut za leĉenje i rehabilitaciju “Niška Banja”
16.20-17.35
RADIONICA 2
GLIKOKORTIKOIDIMA INDUKOVANA OSTEOPOROZA (GIOP)
Prof. dr Aleksandar Dimić, Asist. dr Sonja Stojanović, Doc. dr Bojana
Stamenković
Institut za lecenje i rehabilitaciju “Niška Banja”
RADIONICA 1
ZAPALJENSKE MIOPATIJE
Prof. dr Dušan Stefanović, asist. dr Gorica Ristić, prof. dr Milan Petronijević
Klinika za reumatologiju i kl. imunologiju,VMA,Beograd
17.35-17.50
PAUZA
17.50-18.35
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
SPONZORISANI SIMPOZIJUM 6. (Roche)
Actembra simpozijum: Da li biramo terapiju prema potrebi
bolesnika?
Prof. dr Nemanja Damjanov, Klin. asist. dr sci. med. Predrag Ostojić
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, nb. Institut za reumatologiju,
Beograd
PETAK 06.09.2013
08.15-09.00
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
SPONZORISANI SIMPOZIJUM 7. (Goodwill Pharma)
Izaberite pravu terapiju za pravog pacijenta. Da li imamo izbor
u terapiji osteoporoze?
Prof. dr Nada Vujasinović Stupar, prof. dr Branka Kovaĉev-Zavišić,
Prim. dr Milena Đurić
Predsedništvo:
Francis Guillemin,
Matija Tomšiĉ,
Roksanda Stojanović
09.00-09.30 PL 3. DESTRCRIPTIVE EPIDEMIOLOGY OF MSK DISEASES
OVERVIEWS AND DIFFICULTIES
Prof. dr Francis Guillemin,
University of Lorraine, Nancy , France
09.30-09.40
DISKUSIJA
09.40-10.00 PL 4A REGISTRI SpA
Prof. dr Matija Tomšić, UKC Ljubljana, Interna klinika,Kliniĉni oddelek
za revmatologijo, Ljubljana, Slovenija
10.00-10.05
DISKUSIJA
10.05-10.20
PAUZA
10.20-11.35
RADIONICA 3.
EPIDEMIOLOGIJA: CASE-CONTROL STUDIJE
Prof. dr Roksanda Stojanović, mr sci. dr Mirjana Zlatković-Švenda,
Professor Francis Guillemin
RADIONICA 4 .
TERAPIJA BOLA U REUMATSKIM BOLESTIMA
Prim. dr Milijanka Lazarević1, prof. dr med. sci. Nada Naumović2 ,
prim.dr Tanja Janković1
Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad1
Institut za fiziologiju KC Vojvodine, Novi Sad2
11.40-13.05
RADIONICA 4.
TERAPIJA BOLA U REUMATSKIM BOLESTIMA
Prim. dr Milijanka Lazarević1, Prof. dr med. sci. Nada Naumović2 ,
Prim.dr Tanja Janković1
Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad1
Institut za fiziologiju KC Vojvodine, Novi Sad2
RADIONICA 3.
EPIDEMIOLOGIJA: CASE-CONTROL STUDIJE
Prof. dr Roksanda Stojanović, mr sci. dr Mirjana Zlatković-Švenda,
Professor Francis Guillemin
Predsedništvo:
Nada Vujasinović Stupar,
Milan Petronijević,
Bojana Stamenković
13.05-13.45
USMENA SAOPŠTENJA
US 11. SEKUNDARNA PREVENCIJA OSTEOPOROTIČNIH PRELOMA
NAKON PRELOMA KUKA U GERIJATRIJSKOJ POPULACIJI - DA LI
SMO USPEŠNI?
E. Dubljanin-Raspopović 1,2, N. Krstić 1, S. Tomanović 1, M.BumbaširevIć2,3
1
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KCS; 2Medicinski fakultet,
Univerzitet u Beogradu;3Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatotologiju, KCS
US 12. TERAPIJSKI EFEKAT ZOLENDRONSKE KISELINE U OBOLELIH
OD M.PAGET
S. Stević-Carević, D. Jandrić, D. Stefanović, B. Glišić, M.
Petronijević, J. Ćeranić, B. Kneţević, K. Gardašević
Klinika za reumatologiju i kliniĉku imunologiju, Vojnomedicinska akademija.
Beograd.
US 13. PROCENA ISHEMIJE PRSTIJU ŠAKA PRIMENOM
ANGIOSCINTIGRAFIJE I SCINTIGRAFIJE PULA KRVI
KOD BOLESNIKA SA RAYNAUDOVIM FENOMENOM –
PILOT STUDIJA
S. Pavlov-Dolijanović1, N. Petrović2, N. Vujasinović StupaR 1,3, T.
Radnić-Ţivanović1,G.Radunović1,3,M.Zlatanović1,R.Stojanović1,3,
K. Simić-Pašalić1, N. Damjanov1,3, V. Artiko2, D. Šobić-Šaranović2,
P. Obradović2
1
Institut za reumatologiju, Beograd;2 Centar za nuklearnu
medicinu, Kliniĉki centar Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u
Beogradu;3 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
US 14. POREĐENJE ULTRAZVUČNE I KLINIČKE AKTIVNOSTI
REUMATOIDNOG ARTRITISA KOD BOLESNIKA NAKON
DVOGODIŠNJE PRIMENE ANTI -TNF TERAPIJE
S.Prodanović1, G.Radunović1,2, S.Ţivojinović1, S.Šerić1, N.Damjanov,1, 2
1
Institut za reumatologiju Beograd, 2Medicinski fakultet Univerziteta u
Beogradu
US 15. POREĐENJE STEPENA INFLAMACIJE NA ŠAKAMA U
BOLESNIKA SA SISTEMSKOM SKLEROZOM I
REUMATOIDNIM ARTRITISOM, PRIMENOM
MAGNETNE REZONANCIJE
B. Stamenkovic1, A. Stankovic1 , J. Nedovic1, S. Stojanovic1, A.
Dimic1, S. Milenkovic1, V. Ţivković1, N. Damjanov2
1
Klinika za reumatologiju, Institut Niška Banja, 1Medicinski
fakultet, Univerzitet u Nišu; 2Institut za reumatologiju, Medicinski
fakultet, Univerzitet u Beogradu
13.45-14.30
RAZGLEDANJE POSTERA SA DISKUSIJOM II
14.30-15.15
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
SPONZORISANI SIMPOZIJUM 7. (MSD)
“ GOLIMUMAB) U LEČENJU HRONIČNIH
ARTRITISA“ - OD STUDIJA I VODIČA DO KLINIČKE PRAKSE“
Uvodna reč moderatora
Prof. dr Nemanja Damjanov, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
Institut za reumatologiju
Golimumab od kliničkih studija do naših iskustva
Prof. dr Nemanja Damjanov, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
Institut za reumatologiju
Prof. dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju i kl. imunologiju,
VMA, Beograd
Primena leka Golimumab u lečenju bolesnika sa
zapaljenskim reumatskim bolestima- iskustva iz Republike Hrvatske
Prof. dr Branimir Anić,Klinika za interne bolesti, Zavod za kliniĉku
imunologiju i reumatologiju, KBC Zagreb, Hrvatska
15.30 – 19.00
IZLET
21.00
SVEČANA VEČERA I DODELA NAGRADA
SUBOTA 07.09.2013.
08.30-09.15
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
SPONZORISANI SIMPOZIJUM 8. (Berlin Chemie)
Kontinuitet u razvoju gihta i novi pogled
Doc. dr Marija Radak Perović, Medicinski fakultet Univerziteta u
Beogradu, nb. Institut za reumatologiju, Beograd
Novine u lečenju gihta
Prof. dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju i kl. imunologiju,
VMA, Beograd
09.15-09.35
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
SPONZORISANO PREDAVANJE 4. PANACEA
Nimesulid u kliničkoj praksi“
Prof. dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju i kl. imunologiju,
VMA, Beograd
Predsedništvo:
Prof. dr Dušan Stefanović
Prof. dr Zoran Bašĉarević
Doc. dr Marija Radak-Perović
09.35–09.55
09.55-10.00
10.00-10.30
PL 4B REGISTRI SpA
Prof. dr Ruxandra Ionescu, „Carol Davila“ University of Medicine and
Pharmacy-Deparmtnet of Internal, Medicine and Rheumatology, Sf. Maria
Hospital, Bucharest, Romania
DISKUSIJA
PL 5. HIRURŠKO LEČENJE ZGLOBOVA U REUMATSKIM
BOLESTIMA
Prof. dr Zoran Bašĉarević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
Institut za ortopedske i hirurške bolesti “Banjica”, Beograd
10.30-10.40
DISKUSIJA
10.40-10,55
PAUZA
10.55-11.25
PL 6 AUTOLOGI KONDICIONIRANI SERUM; primena u reumatskim
bolestima
Dr Nikica Daraboš, Klinika za traumatologiju, Zagreb, Hrvatska
11.25-11.35
DISKUSIJA
11.35-11.45
(2)Predstavljanje VODIČA ZA GIHT
Doc. dr Marija Radak Perović i sar., Medicinski fakultet Univerziteta u
Beogradu, nb. Institut za reumatologiju, Beograd)
11.45-11.55
(3)Predstavljanje VODIČA: Glikokortikoidima indukovana
osteoporoza (GIOP)
Prof. dr Dušan Stefanović i sar. Klinika za reumatologiju i kl. imunologiju,
VMA, Beograd
11.55-12.05
“Zaključci Briselske deklaracije”
Prim. dr Mirjana Lapĉević, predsednik ORS-a
12.05-12.25
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
SPONZORISANO PREDAVANJE 5. (MSD)
"Uticaj bola na kvalitet zivota obolelih od osteoartroze",
Klin. asist. dr sci. med. dr Predrag Ostojić, Medicinski fakultet Univerziteta u
Beogradu, nb. Institut za reumatologiju, Beograd
12.25-13.10
PROGRAM PRATEĆEG SADRŢAJA KONGRESA
SPONZORISANI SIMPOZIJUM 9. (PFIZER)
BIOLOŠKO LEČENJE – SADAŠNJOST I BUDUĆNOST
Imunogenost bioloških lekova
Prof. dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju i kl. imunologiju,
VMA, Beograd
Mali molekuli
Prof. dr Nemanja Damjanov, Medicinski fakultet Univerziteta u
Beogradu, nb. Institut za reumatologiju, Beograd
13.15-14.00
SKUPŠTINA UDRUŢENJA
14.00-15.00
RUČAK
15.30
POVRATAK (autobusom)
POSTERI
REUMATOIDNI ARTRITIS I DRUGI ARTRITISI
P 01.
KARAKTERISTIKE BOLA KOD PACIJENATA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM
S. Tomašević-Todorović1; K. Bošković1;M.Grajić2, K. Filipović3; J. Zvekić-Svorcan3; D. Filipović1
1
Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Kliniĉki centar Vojvodine, ,
2
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, 3Specijalna bolnica za reumatske
bolesti, Novi Sad, Srbija
P 02.
ANATOMSKA OŠTEĆENJA ZGLOBOVA ŠAKA I MINERALNA KOŠTANA GUSTINA KOD
BOLESNICA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM
N. Krstić1, S. Šerić2, D. Palić-Obradović2, R. Stojanović2,3
1
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KCS, 2 Institut za reumatologiju Beograd, 3Univerzitet u Beogradu,
Medicinski fakultet
P 03.
UTICAJ METABOLIČKOG SINDROMA NA DESETOGODIŠNJI RIZIK ZA OBOLEVANJE OD
KORONARNE BOLESTI KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM
P. Ostojić1, A. Cvijović1, D. Bartolović2, B. Ivanović3
1
Institut za reumatologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2
Centar za medicinsku biohemiju, Kliniĉki centar Srbije
3
Klinika za kardiologiju, Kliniĉki Centar Srbije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
P 04.
FUNKCIJSKI STATUS BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM I OBOLJENJEM ŠTITASTE
ŢLEZDE
L. Obradović Bursać1 , N.Pilipović 2
1
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „G.Trepĉa“,2Medicinski fakulteta Univerzitet u Beogradu, n.b. Institut za
reumatologiju, Beograd
P 05.
UČESTALOST NEŢELJENIH DOGAĐAJA TOKOM LEČENJA METOTREKSATOM KOD BOLESNIKA
SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM
M. Zlatanović1 , S. Subin-Teodosijević2, B. Erdeljan3,T. Janković3, M. Mitić4, V. Ristanović5, S. SimonovićBecarević6, I. Nikolić7, A. Jovanovski8, V. Petrović9, M. Mijailović8, N. Krasić7, M. Karadţić10, V. Skakić10, V.
Bošnjaković10, S. Stojanović10, S. Boţilov10, S. Milenković10, J. Nedović10, A. Mladenović11
1
Institut za reumatologiju Beograd, 2Opšta Bolnica "ĐorĊe Jovanović" Zrenjanin,
3
Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad,4Zdravstveni centar Vranje,5Opšta bolnica Uzice,6Zdravstveni
centar Bor,7Opšta bolnica Leskovac,8Opšta bolnica Šabac,
9
Opšta bolnica Ĉaĉak,10Institut Niška Banja,11Roche
P 06.
UPOREDNA EFIKASNOST ALFAKALCIDOLA I PREDNIZONA TOKOM 3 MESECA LEČENJA 35
BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM
K.Simić-Pašalić1, T.Ţivanović-Radnić1, N. Damjanov1,2 , J. Vojinović 3
1
Institut za reumatologiju, Beograd, 2Medicinski Fakultet Univerzitet u Beogradu, 3Deĉja klinika KC Niš, Medicinski
Fakultet Univerziteta u Nišu
P 07.
UČESTALOST PROMENE BIOLOŠKOG LEKA KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM
ARTRITISOM LEČENIH U INSTITUTU ZA REUMATOLOGIJU
S. Ţivojinović1; N.Damjanov1,2; M. Gajić3
1
Institut za reumatologiju, Beograd; 2Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Institut za statistiku, Medicinski
fakultet Univerzitet u Beogradu
P 08.
UDRUŢENA POJAVA URODJENE HIPERHOMOCISTEINEMIJE I ANTIFOSFOLIPIDNIH ANTITELA
KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM I URIČNIM ARTRITISOM
-prikaz slučaja
A.Kadić,, G. Radunović, D. Palić-Obradović
Institut za reumatologiju, Beograd
P 09
POKAZATELJI AKTIVNOSTI BOLESTI I NJIHOVA POVEZANOST SA FUNKCIJSKOM
SPOSOBNOŠĆU PACIJENATA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM
M. Grujić, G. Radunović, V. Milić, M. Zlatanović, SrĊan Prodanović
Institut za reumatologiju, Beograd
P 10.
ISPITIVANJE KVALITETA SPAVANJA KOD PACIJENATA SA REUMATOIDNIM
ARTRITISOM KOJI KORISTE ETANERCEPT
I. Jeremić1, S.Baltić1
1
Institut za reumatologiju, Beograd
SISTEMSKE BOLESTI VEZIVNOG TKIVA
P 11.
NOVA BAZA PODATAKA ZA PRAĆENJE BOLESNIKA SA SISTEMSKIM ERITEMSKIM LUPUSOM
S. Stojković1, M. Vrbavac2, R. Stojanović3,4
1
Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad, 2Opšta bolnica Loznica, 3Institut za reumatologiju Beograd,
4
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd
P 12.
ODGOVOR NA TERAPIJU MIKOFENOLAT MOFETILOM KOD PACIJENTICE SA TEŠKIM
OBLIKOM SISTEMSKOG ERITEMSKOG LUPUSA-PRIKAZ SLUČAJA
Lj. Boţić-Majstorović, D. Jović, M. Vukĉević, S. Milovanović
Kliniĉki Centar Banja Luka
P 13.
SISTEMSKI ERITEMSKI LUPUS I PERZISTENTNI TIMUS-prikaz bolesnikaS. Stević-Carević, B. Glišić
Klinika za reumatologiju i kliniĉku imunologiju, Vojnomedicinska akdemija, Beograd
P 14.
TRANSVERZALNI MIJELITIS KOD BOLESNICE SA SISTEMSKIM ERITEMSKIM LUPUSOM
J. Ćeranić, B.Kneţević, D. Stefanović, M.Petronijević
Klinika za reumatologiju i kliniĉku imunologiju, VMA, Beograd
P 15.
RHUPUS, PRIKAZ BOLESNIKA
B.Kneţević, J. Ćeranić, M.Petronijević, D. Stefanović
Klinika za reumatologiju i kliniĉku imunologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
P 16.
RENALNA TUBULSKA ACIDOZA KOD BOLESNIKA SA PRIMARNIM SJÖGRENOVIM SINDROMOM
J.Ćeranić, B.Kneţević, M.Petronijević, D.Stefanović.
Klinika za reumatologiju i kliniĉku imunologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
P 17.
PRIKAZ BOLESNIKA SA STILLOVOM BOLEŠĆU U ODRASLIH I POČETNOM AMILOIDOZOM
BUBREGA LEČENOG ACTEMROM
V. Milić¹ ², R. Petrović¹ ²
¹Institut za reumatologiju, ² Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
P 18.
PLUĆNA FIBROZA UDRUŢENA SA ANCA POZITIVNIM VASKULITISOM - prikaz slučaja
B. Dejanović1, I. Andrijević2, D. Rašić1, Lj.Smiljić1, G Nikolić1, Z. Petković1, D.Stefanović3; B.Kneţević3
1
KBC Priština-Graĉanica; 2Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska kamenica; 3Klinika za reumatologiju i
imunologiju Beograd VMA
P 19.
LIMFOM U PRIMARNOM SJÖGRENOVOM SINDROMU-prikaz bolesnika
S.Stević-Carević, B.Dţudović, B.Glišić
Klinika za reumatologiju i kliniĉku imunologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
PEDIJATRIJSKA REUMATOLOGIJA
P 20.
PRIKAZ BOLESNIKA DEČJEG UZRASTA SA BOLOM U LEĐIMA
M.Stanković
Opšta bolnica Vrbas- Sluţba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Vrbas, Srbija
DEGENERATIVNA OBOLJENJA ZGLOBOVA I KIČMENOG STUBA
P 21.
REZULTAT LEČENJA BOLESNIKA SA GOJAZNOŠĆU I NESPECIFIČNIM LUMBALNIM
SINDROMOM
M. Terek1, M. Zlatković-Švenda1, N. Đurović1, G.Radunović2
1
Institut za reumatologiju, Beograd, 2Medicinski fakultete, Univerzitet u Beogradu
P 22.
GLUKOZAMIN-SULFAT U DOZI OD 1500mg DNEVNO ZNAČAJNO REDUKUJE SIMPTOME U
POSTTRAUMATSKOJ ARTROZI RUČNOG ZGLOBA NAKON OSTEOPOROTIČNE FRAKTURE
PODLAKTICE
V. Iriški
Dom zdravlja “Dr Milorad-Mika Pavlović” InĊija
P 23.
INTRAARTIKULARNA PRIMJENA HIJALURONSKE KISELINE KOD OSTEOARTRITISA KOLENA
V. Skakić, A.Skakić , A. MaĊar
Institut za leĉenje i rehabilitaciju Niška Banja, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet
P 24.
PLANTARNA FIBROMATOZA (LEDERHOSEOVA BOLEST) – PRIKAZ BOLESNIKA
S. Šerić1, M.Šefik Bukilica1,2, S.Janjić1 ,N.Gavrilov1.
1
Institut za reumatologiju, Beograd, 2Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu
P 25.
BERTOLOTTIJEV SINDROM UDRUŢEN SA SPONDILOLIZOM
B.Dejanović, D.Rasić, Lj.Smilić, G.Nikolić, Z.Petković
KBC Priština-Graĉanica
METABOLIČKA OBOLJENJA ZGLOBOVA I KIČME
P 26.
UČESTALOST I LOKALIZACIJA OSTEOPOROTSKIH PRELOMA KOD OBOLELIH OD
REUMATOIDNOG ARTRITISA ILI DEGENERATIVNOG REUMATIZMA
S. Novković¹, G. Marinković², M. Basarić¹, S. Prodanović¹, V. Stoiljković¹
¹Institut za reumatologiju, ²Dom Zdravlja Zvezdara,Beograd, Srbija
P 27.
FRAX® (Fracture Risk Assessment) – MOGUĆNOST KOJA SE RETKO PRIMENJUJE NA NIVOU
PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
M. Todorić1, S. Stojanović2
1
Dom zdravlja Rakovica , Beograd ,2Visoka zdravstvena škola stukovnih studija u Beogradu
P 28.
UČESTALOST VERTEBRALNIH OSTEOPOROTIČNIH PRELOMA U ODNOSU NA STAROSNU DOB
PACIJENATA
J. Vasić1,F. Gojković,J. Elez,J.Zvekić-Svorcan˛,K.Filipović˛,V. Vojinović-Ćulafić
1
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ţeleznice Srbije,Beograd; 2Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad
P 29.
TRABECULAR BONE SCORE“ ANALIZA KOŠTANOG TKIVA U SISTEMSKOJ SKLEROZI –
POVEZANOST SA KLINIČKIM MANIFESTACIJAMA
K. Simić Pašalić1, G. Marinković2 , T.Milić1, N. Damjanov3
1
Institut za reumatologiju, 2Dom zdravlja Zvezdara, 3Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
DRUGE BOLESTI – DIJAGNOSTIČKE METODE
P 30.
SONOGRAFSKI ZNACI ARTRITISA I TENOSINOVITISA KOD BOLESNIKA SA SISTEMSKOM
SKLEROZOM BEZ KLINIČKOG NALAZA UPALE ZGLOBOVA I TETIVA
V. Pajić
Dom zdravlja, Luĉani
P 31.
UČESTALOST LEZIJA ROTATORNE MANŢETNE RAMENA – ULTRASONOGRAFSKA ANALIZA
K. Filipović1,J. Zvekić-Svorcan1,K. Bošković2,B. Erdeljan1,M. Lazarević1, S. Tomašević-Todorović2
1
Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad, Medicinski fakultete Univerzitet Novi Sad
2
Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Medicinski fakultete Univerzitet Novi Sad
Download

preliminarni program kongresa sreda 04.09.2013