UDRUŽENJE REUMATOLOGA SRBIJE (UReS)
UDRUŽENJE OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI (ORS)
GODIŠNJI KONGRES
UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE (UReS)
I UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH
BOLESTI (ORS) SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
ARANĐELOVAC
13 - 16. Septembra 2014. godine
POČASNI ODBOR KONGRESA
Ministar zdravlja Republike Srbije
Asist. dr Zlatibor Lončar, predsednik Odbora
Prof. dr Zoran Anđelković, Prof. dr Momčilo Babić, prim. dr Milica Budimir,
prof. dr Lazar Ivković, prof. dr Milica Lazović, prim. dr Đorđe Lukačević,
prof. dr Vlastimir Mladenović,prof. dr Dragan Mitrović, prof. dr Pavle
Milenković, prof. dr Radmila Petrović, prof. dr Nada Pilipović,
prof. dr Milan Popović, prof. dr Aleksandra Stanković,
prof. dr Radoje B.Čolović
Organizacioni odbor Kongresa
Predsednik: Prof. dr sci. med. dr Nemanja Damjanov
Generalni sekretar: Asist. dr Predrag Ostojić
Teh. sekretar: Gordana Ristanović
Članovi:
Prof. dr Marina Deljanin Ilić,
Dr Snežana Jovanović,
Prim. dr Milijanka Lazarević,
Prim. dr Mirjana Lapčević,
Prof. dr Igor Mitić,
Asist. dr Jovan Nedović,
Doc. dr Goran Radunović,
Prof. dr Dušan Stefanović,
Doc. dr Mirjana Šefik Bukilica,
Prof. dr Jelena Vojinović
Naučni odbor Kongresa
Predsednik:
Dr sci. med. dr Ljudmila Stojanović, naučni savetnik
Članovi:
Prof. dr Nemanja Damjanov,
Prof. dr Tatjana Ilić,
Prim. dr Milijanka Lazarević,
Doc. dr Aleksandra Lučić Tomić,
Prof. dr Milan Petronijević,
Prof. dr Marija Radak Perović,
Doc. dr Goran Radunović,
Doc. dr Bojana Stamenković
Prof. dr Dušan Stefanović,
Doc. dr Sonja Stojanović,
Doc. dr Mirjana Šefik Bukilica,
Prof. dr Nada Vujasinović Stupar,
Prof. dr Jelena Vojinović
Teme Kongresa
Reumatoidni artritis i drugi artritisi
Sistemske bolesti vezivnog tkiva
Metaboličke bolesti zglobova i kostiju
Degenerativna oboljenja zgobova i kičmenog stuba
Druge reumatske bolesti
Strani predavači plenarnih predavanja:
Prof. dr Ruxandra Ionescu, Romania
Prof. dr Marco Matucci Cerinic, Italy
Prof. dr Gurkirpal Singh, USA
Prof. dr Rasho Rashov, Bulgaria
Domaći predavači plenarnih predavanja:
Prof. dr Tatjana Ilić
Asist. dr sci. med. dr Vera Milić
Prof. dr Dušan Stefanović
Dr sci. med. dr Ljudmila Stojanović,naučni savetnik
Prim. dr sci. med. Gordana Sušić, naučni saradnik
Predavači naučnih tema za raspravu:
Prof. dr Nemanja Damjanov
Prim. dr Mirjana Lapčević
Doc. dr Mirjana Šefik Bukilica
Predavači u kliničkim radionicama:
Prof. dr Marina Deljanin Ilić
Ass. dr Jovan Nedović
Prof. dr Dušan Petronijević
Doc. dr Goran Radunović
Doc. dr Bojana Stamenković
Doc. dr Sonja Stojanović
Predavači akreditovanih kurseva:
Prof. dr Marija Radak Perović
Dr sci. med. dr Mirjana Zlatković Švenda
Mr sci. dr Maja Zlatanović
Prof. dr Nada Vujasinović Stupar
Mr sci. dr Snežana Novković
Prim. dr Katarina Simić Pašalić
PROGRAM KONGRESA
SUBOTA, 13.09.2014.
12.00-13.00
RUČAK (u hotelu u kome je učesnik smešten)
13.00-15.05PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA
(strana ...
13.00-13.20SPONZORISANO PREDAVANJE
13.20-13.40 SPONZORISANO PREDAVANJE
13.40-14.25SPONZORISANI SIMPOZIJUM
14.25-14.45 SPONZORISANO PREDAVANJE
14.45-15.05
SPONZORISANO PREDAVANJE
15.05-15.30PAUZA
15.30 -16.20
PLENARNA PREDAVANJA
Predsedništvo:
Prof. dr Tatjana Ilić,
Dr Ljudmila Stojanović, naučni savetnik,
Dr Gordana Bogdanović
15.30-15.55PL 1. INFEKCIJE U REUMATSKIM BOLESTIMAZNAČAJ DIJAGNOZE I UTICAJ NA TERAPIJU Prof. dr Tatjana Ilić, Klinika za nefrologiju i kliničku
imunologiju, Klinički centar Vojvodine, Medicinski
fakultet Univeziteta u Novom Sadu.
15.55-16.20PL 2. ANTIFOSFOLIPIDNI SINDROM –
MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP
Dr sci. med. dr Ljudmila Stojanović, naučni savetnik
Klinika za internu medicinu KBC “Bežanijska kosa”,
Beograd
9
16.20 – 17.10
USMENA SAOPŠTENJA
Predsedništvo:
Prof. dr Branislava Glišić,
Doc. dr Mirjana Šefik Bukilica,
Asist. dr Valentina Živković,
US 01. OKSIDATIVNI STRES U ANTIFOSFOLIPIDNOM
SINDROMU
N. Stanisavljević1, Lj. Stojanović1, D. Marisavljević1,2,
A. Рoković1, V. Dopsaj3,4
1
KBC „Bežanijska kosa’ , Beograd; 2Medicinski
fakultet, Beograd; 3Klinički centar Srbije;
4
Farmaceutski fakultet, Beograd
US 02. MONOCITNI HEMOATRAKTANT PROTEIN-1
KAO BIOLOŠKI MARKER U SISTEMSKOM ERITEMSKOM LUPUSU
V. Živković1, A. Stanković1, M. Deljanin-Ilić1,
T. Cvetković2, B. Mitić2, J. Nedović1, B. Stamenković1,
S. Milenković1
1
Institut za lečenje i rehabilitaciju ‘Niška Banja’,
2
Klinika za nefrologiju, KC Niš
US 03. DIJASTOLNA DISFUNKCIJA LEVE KOMORE U
BOLESNIKA SA ANTIFOSFOLIPIDNIM SINDROMOM
A. Đoković,L. Stojanović, B.Todić, S. Radovanović,
S. Banicević, V. Bisenić, J.Šarić Klinika za internu medicinu, Kliničko bolnički centar
“Bežanijska kosa”, Beograd
US 04. ULOGA Th17 I Treg ĆELIJA U PATOGENEZI
ANTIFOSFOLIPIDNOG SINDROMA
D. Popović-Kuzmanović1, I. Novaković 2, Lj.
Stojanović1, N. Zogović3, G. Tovilović 3, V. Trajković4
1
KBC ‘Bežanijska kosa’, Beograd; 2 Institut za
humanu genetiku Medicinskog fakulteta Univerziteta
u Beogradu; 3Institut za biološka istraživanja
Univerziteta u Beogradu; 4Institut za mikrobiologiju i
imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
10
US 05. ISPITIVANJE UTICAJA KATEGORIJA
ANTIFOSFOLIPIDNIH ANTITELA NA POJAVU UBRZANE
ATEROSKLEROZE U BOLESNIKA SA ANTIFOSFOLIPIDNIM SINDROMOM
A. Đoković,L. Stojanović, B.Todić, V. Bisenić,
N. Stanisavljević Klinika za internu medicinu, Kliničko bolnički centar
“Bežanijska kosa”, Beograd
US 06. Uloga višeredne kompjuterizovane
tomografije u detekciji ranih,
subkliničkih promena na krvnim
sudovima kod pacijenata sa
antifosfolipidnim sindromom
J. Šaponjski1, Lj. Stojanović2, A. Ðoković2, D. Mrda2
Klinika za kardiologiju KCS1, Beograd; KBC
Bežanijska kosa2, Beograd
US 07. UTICAJ AEROBNOG TRENINGA NA ZAMOR
KOD PACIJENATA SA SEL
G. Bogdanović, Lj. Stojanović
KBC “Bežanijska Kosa” ,Beograd
US 08. SENZITIVNOST I SPECIFIČNOST
ANGIOSCINTIGRAFIJE I SCINTIGRAFIJE
PULA KRVI ZA PROCENU ISHEMIJE PRSTIJU
ŠAKA KOD OSOBA SA RAYNAUDOVIM
FENOMENOM – PILOT STUDIJA
S. Pavlov-Dolijanović1, N. Petrović2, N. Vujasinović
Stupar3, T. Radnić-Živanović1, G. Radunović3,
K. Simić-Pašalić1, N. Damjanov3, V. Artiko2,
D. Šobić-Šaranović2, P. Obradović2, V. Žugić4,
D. Babić5
1
Institut za reumatologiju, Beograd;2 Centar
za nuklearnu medicinu, Klinički centar Srbije,
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;
3
Institut za reumatologiju, Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu; 4 Klinika za pulmologiju,
Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu; 5Institut za medicinsku
statistiku i informatiku, Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu
17.10-17.30
KAFE PAUZA
11
17.30-17.55
PLENARNA PREDAVANJA
Predsedništvo:
Doc. dr Bojana Stamenković,
Asist. dr Vera Milić,
Prim. dr Mirjana Lapčević
17.30-17.55PL. 3 PRIMARNI SJOGRENOV SINDROM I NOVI
KLINIČKI ENTITET – IgG4 srodne bolesti
Asist. dr sci. med. dr Vera Milić
Institut za reumatologiju, Medicinski fakultet
Univeziteta u Beogradu
17.55-18.10NAUČNA TEMA ZA RASPRAVU EUMU
EUMUSC.net standard of care.
Preporuke evropske unije o standardu lečenja i nege
Prim. dr Mirjana Lapčević, DZ Voždovac
18.10-19.15 PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA
(strana …)
18.10-18.30SPONZORISANO PREDAVANJE 18.30-19.15 SPONZORISANI SIMPOZIJUM
19.15-19.35 SPONZORISANO PREDAVANJE
20.30
SVEČANO OTVARANJE
21.00KOKTEL DOBRODOŠLICE (restoran,sala na I spratu
hotela Izvor)
12
NEDELJA, 14.09.2014.
08.30-10.00PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA
(strana…)
8.30-9.15SPONZORISANI SIMPOZIJUM
9.15-10.00
SPONZORISANI SIMPOZIJUM
10.00-10-15 KAFE PAUZA
10.15--10.40
PLENARNO PREDAVANJE
Predsedništvo:
Prof. dr Nemanja Damjanov,
Doc. dr Bojana Stamenković,
Asist. dr Predrag Ostojić
10.15-10.40 PL 4. S
Sc – NEW DIAGNOSTIC CRITERIA
Prof. dr Marco Matucci Cerinić, University of
Florence, Florence, Italy
10.40-12.10 RADIONICE
RADIONICA 1. NOVE PREPORUKE ZA SKRINING I
DETEKCIJU PLUĆNE ARTERIJSKE
HIPERTENZIJE UDRUŽENE
SA SISTEMSKIM BOLESTIMA
VEZIVNOG TKIVA
Moderator: Doc. dr Bojana Stamenković,
Uvodničari: Asist. dr Jovan Nedović,
doc. dr Sonja Stojanović
Stres Eho kardiografija u ranoj
dijagnozi PAH
Prof. dr Marina Deljanić Ilić
RADIONICA 2. POLIMIALGIJA REUMATIKA Moderator: Doc. dr Goran Radunović Uvodničari: Prof. dr Branislava Glišić i
prof. dr Milan Petronijević
13
12.10-13.10RAZGLEDANJE POSTERA SA DISKUSIJOM I
GLASANJE ZA NAJBOLJI POSTER
Moderator: Dr sci. dr Ljudmila Stojanović, naučni savetnik
Komisija za poster diskusiju i proglašenje najboljeg
postera:
Dr sci. dr Ljudmila Stojanović, naučni savetnik,
doc. dr Bojana Stamenković i ass.dr Gorica Ristić
13.10-14.15PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA
(strana…)
13.10-14.15
SPONZORISANI SIMPOZIJUM I PREDAVANJE
14.30-16.30PIKNIK– RUČAK (bazen hotela Izvor) i susret sa
pacijentima
16.50-17.40
PLENARNA PREDAVANJA
Predsedništvo:
Prof. dr Dušan Stefanović,
Doc. dr Goran Radunović,
Dr sci. med. dr Gordana Sušić
16.50-17.15PL 5. RANA DIJAGNOZA SPONDILOARTRITISA
Prof. dr Dušan Stefanović
VMA, Klinika z reumatologiju i kl. imunologiju,
Beograd
17.15-17.40PL 6. J UVENILNI ARTRITIS U ODRASLOM DOBU
Prim. dr sci. med. dr Gordana Sušić
Institut za reumatologiju, Beograd
17.40-18.05 NAUČNA TEMA ZA RASPRAVU
BIOSLIČNI LEKOVI (BIOSIMILARSI)
Doc. dr Mirjana Šefik Bukilica
Institut za reumatologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u
Beogradu,
STAV GRUPE EKSPERATA
Prof. dr Nemanja Damjanov
Institut za reumatologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u
Beogradu,
14
18.05-18.20
KAFE PAUZA
18.20-19.05
PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA
(strana....)
18.20-19.05 SPONZORISANO PREDAVANJE
20.00VEČERA (ovalna sala hotela Izvor)
PONEDELJAK, 15.09.2014.
08.30-10.20
PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA
(strana…)
8.30-8.50
SPONZORISANO PREDAVANJE 8.50-09.35
SPONZORISANI SIMPOZIJUM
9.35-10.20
SPONZORISANI SIMPOZIJUM
10.20-10.35
KAFE PAUZA
10.35 – 11.15
USMENA SAOPŠTENJA
Predsedništvo:
Doc. dr Mirjana Šefik Bukilica,
Asist. dr Jovan Nedović,
Asist. dr Gorica Ristić
US 09. DA LI JE NALAZ ACPA i RF FAKTORA
U SERUMU SENZITIVNI MARKER U
OTKRIVANJU DESTRUKTIVNIH PROMENA
NA MTP 5 ZGLOBOVIMA KOD BOLESNIKA
SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM U RANOM
STADIJUMU (bez radiografskih promena)?
S.Prodanović, G.Radunović, M.Zlatanović,
K.Pašalić, M.Bukilica-Sefik,V.Milić, S.Novković, A.Kadić, N.Vujasinović Stupar,
N.Damjanov, S.Šerić, N.Gavrilov
Intitut za reumatologiju, Beograd
15
US 10. UDRUŽENOST A ALELA POLIMORFIZMA
-308 G/A GENA ZA TNF ALFA SA
AKTIVNOŠĆU MMP-9 U PLAZMI I
SINOVIJSKOJ TEČNOSTI BOLESNIKA SA
REUMATOIDNIM ARTRITISOM
S. Stojanović, B. Stamenković, J. Nedović,
S.Milenković, V. Živković, I. Aleksić
Institut za prevenciju i lečenje „Niška banja“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
US 11. POVEZANOST INSULINSKE REZISTENCIJE
SA STEPENOM AKTIVNOSTI BOLESTI
KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM
ARTRITISOM
G. Ristić1, V. Subota2, B. Glišić1, M. Petronijević1,
D. Stefanović1
1
Klinika za reumatologiju VMA, 2Institut za
medicinsku biohemiju VMA.
US 12. KRISTALI HOLESTEROLA INDUKUJU
FORMIRANJE NEUTROFILNIH EKSTRACELULARNIH ZAMKI I. Jeremic1, 2, C. Schorn1, L. Munoz1, T. Terzic3,
G. Schett1, M. Herrmann1
1
Department for Internal Medicine 3 and Institute
for Clinical Immunology, University of ErlangenNuremberg, Erlangen, Germany; 2 Institut za
reumatologiju,Beograd, Srbija; 3Institut za
patologiju, Medicinski fakutlet Univerziteta u
Beogradu, Beograd
US 13. ZASTUPLJENOST R202Q POLIMORFIZMA I
MUTACIJA MEFV GENA I NJIHOV UTICAJ
NA KLINIČKE ZNAKE INFLAMACIJE U
POPULACIJI ZDRAVIH OSOBA U SRBIJI
J. Radović1, D. Lazarević 2, M.Debeljak3 i J. Vojinović4
1
Institut za patofiziologiju, Medicinski fakultet
Univerziteta u Nišu
2
Klinika za dečije interne bolesti, Klinički centar Niš
3
Specijalna dijagnostička laboratorija Pedijatrijske
klinke, Klinički centar Ljubljana, Slovenija, 4Klinika
za dečije interne bolesti, Klinički centar, Medicinski
fakultet Univerziteta u Nišu
16
US 14. IMUNOMODULATORNO DEJSTVO
SINTETSKOG ANALOGA D-HORMONA –
ALFAKALCIDOLA
T. Živanović-Radnić¹, M. Šefik Bukilica1,2,
K. Simić-Pašalić¹, N.Damjanov 1,2 J. Vojinović3
1
Institut za reumatologiju, Beograd, Srbija
2
Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
3
Medicinski Fakultet, Univerztet u Nisu, Srbija
11.15-12.15
SKUPŠTINA URES-a
12.15-12.30PAUZA
12.30 -13.00
PLENARNO PREDAVANJE
Predsedništvo:
Prof. dr Tatjana Ilić,
Prof. dr Nada Vujasinović Stupar,
Prof dr Jelena Vojinović
12.30-13.00 PL 7. HOW TO DESIGN A CLINICAL STUDY
Prof. dr Gurkirpal Singh, Department of Medicine, Division of Gastroenterology
and Hepatology, Stanford University School of
Medicine Stanford, CA
13.00-13.40
USMENA SAOPŠTENJA
Predsedništvo:
Prof. dr Marina Deljanin Ilić,
Prof. dr Milan Petronijević,
Asist. dr sci. med. dr Slavica Pavlov Dolijanović
US 15. INFLAMATORNE PROMENE NA ŠAKAMA
MOGU BITI PREDIKTOR DIGITALNIH
ULCERACIJA, AKTIVNOSTI BOLESTI I
SMANJENOG FUNKCIJSKOG KAPACITETA
U BOLESNIKA SA SISTEMSKOM
SKLEROZOM B. Stamenković¹, A. Stanković¹, J. Nedović¹,
S. Stojanović¹, V. Živković¹, S. Milenković¹, I.Aleksić¹, N. Dimić¹, N. Damjanov²
Klinika za reumatologiju Instituta Niška Banja,
Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu¹, Institut za
reumatologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u
Beogradu²
17
US 16. LEČENJE GLIKOKORTIKOIDIMA
I ARTERIJSKA HIPERTENZIJA SU
NEZAVISNI FAKTORI RIZIKA UDRUŽENI
SA SMANJENJEM JAČINE GLOMERULSKE
FILTRACIJE KOD BOLESNIKA SA
SISTEMSKOM SKLEROZOM
P. Ostojić, N.Stojanovski, N.Damjanov
Institut za reumatologiju, Medicinski fakultet,
Univerzitet u Beogradu
US 17. ULTRASONOGRAFSKA PROCENA
PARENHIMSKE NEHOMOGENOSTI
PLJUVAČNIH ŽLEZDA KOD BOLESNIKA SA SUSPEKTNIM PRIMARNIM
SJOGRENOVIM SINDROMOM - STEPEN
SLAGANJA NEZAVISNIH ISPITIVAČA V. Milić¹, E.Naredo², J. Carlos Nieto², L. Carreño²,
J. Marinković-Erić³, N. Damjanov¹
¹ Institut za Reumatologiju, Medicinski fakultet,
Beograd, Srbija; ² Rheumatology, Hospital Severo
Ochoa, Madrid, Spain; ³ Institut za socijalnu
medicinu i statistiku, Medicinski fakultet, Beograd,
Srbija
US 18. POVEZANOST HIPERURIKEMIJE SA
KARDIOVASKULARNIM DOGAĐAJIMA KOD
PACIJENATA SA HIPERTENZIJOM I HIPERTROFIJOM LEVE KOMORE
I. Tasić, V. Skakić i S. Kostić
Institut za lečenje i rehabilitaciju ‘Niška Banja’ i
Niškoj Banji
13.40-15.15PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA
(strana…)
13.40-14.25
SPONZORISANI SIMPOZIJUM
14.25-14.45
SPONZORISANO PREDAVANJE
14.45-15.05
15.30-19.30
18
SPONZORISANO PREDAVANJE
IZLET NA OPLENAC SA RUČKOM
20.30SVEČANA VEČERA I DODELA NAGRADA
(svečana sala hotela Izvor )
UTORAK, 16.09.2014.
08.30-9.35PROGRAM PRATEĆEG SADRŽAJA KONGRESA
(strana...)
8.30-8.50 SPONZORISANO PREDAVANJE
8.50-9.35 09.35-10.40
SPONZORISANI SIMPOZIJUM
PLENARNA PREDAVANJA
Predsedništvo:
Prof. dr Nemanja Damjanov
Prof. dr Jelena Vojinović
Prof. dr Dušan Stefanović
09.35-10.05PL 8. PM/DM STATE OF THE ART
Prof. dr Rasho Rashkov, Bulgaria
CMHAT „Sveti Ivan Rilski“,
Clinic of Rheumatology, Sofia, Bulgaria
10.05-10.40PL 9. NEW RECOMMENDATIONS FOR THE
MANAGEMENT OF PSA.
Prof. dr Ruxandra Ionescu,
Department of Internal Medicine and Rheumatoloy Sf.
Maria Hospital, University of Medicine &Pharmacy
“Carol Davila” Bucharest
10.40-11.00PAUZA
11.00-13.00
AKREDITOVANI KURSEVI
11.00-12.00KURS: STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE
DIJAGNOSTIKE I TERAPIJE OBOLELIH OD GIHTA
Rukovodilac: Prof. dr Marija Radak Perović
Predavači: Mr sci. med. dr Maja Zlatanović
i dr sci. med. dr Mirjana Zlatković Švenda
19
12.00-13.00KURS: INDIVIDUALNI PRISTUP BOLESNIKU U
DIJAGNOSTICI I LEČENJU OSTEOPOROZE
Rukovodilac: Prof. dr Nada Vujasinović Stupar
Predavači: Mr sci. med. dr Snežana Novković
i prim. dr Katarina Simić Pašalić
13.00-14.00
RUČAK (u hotelu gde je smeštaj)
14.00
POVRATAK (autobusom)
20
POSTERI
SISTEMSKE BOLESTI VEZIVNOG TKIVA
P 01. PROCENA KVALITETA ŽIVOTA U ODNOSU NA AKTIVNOST
BOLESTI KOD BOLESNICA SA SISTEMSKIM ERITEMSKIM LUPUSOM (SF 36 I BILAG 2004)
S. Stojković1, M. Vrbavac2, R. Stojanović3,4
1
Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad, 2Opšta bolnica Loznica,
3
Institut za reumatologiju; Beograd, 4Univerzitet u Beogradu, Medicinski
fakultet
P 02 POZNE KOMPLIKACIJE SISTEMSKOG ERITEMSKOG LUPUSA
Lj. Marković1, R. Petrović2
1
Zdravstveni centar MUP-a Podgorica, 2Institut za reumatologiju, Beograd
P 03. KLINIČKE KARAKTERISTIKE 7 BOLESNIKA SA JO-1
SINDROMOM – NAŠE ISKUSTVO
K. Božić, M.Petronijević, B. Knežević, B. Glišić, D. Stefanović.
Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju, Vojnomedicinska
akademija, Beograd.
P 04. PULMONALNA HIPERTENZIJA U AUTOIMUNIM
REUMATOLOŠKIM BOLESTIMA – PRIKAZ SLUČAJA
D. Ćelić1,3, T. Ilić1,3, J. Matijašević2,3, U. Batranović2, B. Milić1,3,
M. Popović1,3, I. Mitić1,3
1
Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju, Klinički centar Vojvodine,
Novi Sad; 2Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
3
Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
P 05. ANTIFOSFOLIPIDNI SINDROM- PRIKAZ SLUČAJA
Lj. Tadić, J. Stanojković, O. Milosavljević:
Odelenje za unutrašnje bolesti - Vojna bolnica Niš
P 06. TRANSVERZALNI MIJELITIS KAO KOMPLIKACIJA
PRIMARNOG SJÖGRENOVOG SINDROMA
M. Popović, T. Ilić, D. Ćelić, B. Milić, I. Mitić
Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju, Kliničkog centra Vojvodine,
Novi Sad
21
P 07. POLYMIOSITIS
V. Pajić
Dom zdravlja Lučani
P 08. POJAVA MALT LIMFOMA U SEKUNDARNOM SJOGRENOVOM
SINDROMU- prikaz bolesnika
M. Maksimović, B. Erdeljan, M. Lazarević
Specijalna bolnica za reumatske bolesti u Novom Sadu
P 09. E
FIKASNOST VAKCINACIJE PROTIV GRIPA U BOLESNIKA SA
AUTOIMUNIM REUMATSKIM OBOLJENJIMA
L. Stojanović, M. Milanović *, A. Đoković
Klinika za internu medicinu, Kliničko bolnički centar ‘Bežanijska kosa’, Beograd
P 10. U
DRUŽENOST NISKOG NIVOA POLNIH HORMONA I
PRISUSTVA AUTOIMUNIH ANTITELA KOD ŽENA SA
PREVREMENOM INSUFICIJENCIJOM OVARIJUMA (POI) I
AUTOIMUNIM BOLESTIMA (AID)
B. Barać1, S.Vujović2, M. Barać2, Ivanišević3
1
Institut za reumatologiju, 2Beograd, Klinika za endokrinologiju KCS,
3
Institut za ginekologiju I akušerstvo
KCS, Beograd
REUMATOIDNI ARTRITIS I DRUGI ARTRITISI
P 11. U
ticaj aktivnosti bolesti na zamor kod bolesnika
sa reumatoidnim artritisomJ. Jovanović.¹, S. Božilov¹,
S. Stojanović.¹, V. Jovanović.², V. Skakić.¹
¹ Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja’; ²Klinika za ortopediju
i traumatologiju, KC Niš
P 12. S
timulacija proliferacije mononuklearnih ćelija
periferne krvi antigenima iz hrane kod pacijenata
sa ranim reumatoidnim artritisom
M. Grujić1, N. Damjanov1, S. Prodanović1, M. Zlatanović1, I. Matić2,
A. Damjanović2, M. Đorđić2, Z. Juranić2
1
Institut za reumatologiju, Beograd; 2 Institut za onkologiju i radiologiju
Srbije, Beograd
22
P 13. UTICAJ JUTARNJE UKOČENOSTI, VREDNOSTI DAS 28 I
DAS28CRP, VAS AKTIVNOSTI BOLESTI NA VREDNOSTI
HAQ-DI SKORA KOD PACIJENATA OBOLELIH OD
REUMATOIDNOG ARTRITISA LEČENIH BIOLOŠKOM
TERAPIJOM
M. Maksimović1, M. Lazarević1, B. Erdeljan1, A. Savić2,
1
Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad, 2Klinika za
hematologiju, Klinički Centar Vojvodine, Novi Sad
P 14. KLINIČKA PREZENTACIJA ARTRITISA BOLESNIKA SA
REUMATOIDNIM ARTRITISOM I OBOLJENJEM ŠTITASTE
ŽLEZDE
L. Obradović Bursać1, N.Pilipović2
1
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „G.Trepča“,2 Institut za
reumatologiju, Beograd
P 15. PRIMENA VISOKIH DOZA ALFAKALCIDOLA KOD
BOLESNIKA SA AKTIVNIM REUMATOIDNIM ARTRITISOM
NA STANDARDNOJ BAZIČNOJ TERAPIJI – EFIKASNOST,
BEZBEDNOST, KVALITET ŽIVOTA
K. Simić – Pašalić1, J. Čolić1, T. Živanović – Radnić1, M. Šefik – Bukilica1,2,
N.Damjanov2 i J. Vojinović3
1
Institut za reumatologiju, Beograd, 2Medicinski fakultet u Beogradu,
3
Klinički centar Niš, Medicinski fakultet, Univerziteta u Nišu
P 16. Etanercept u lečenju reumatoidnog artritisa
-analiza bolesnika lečenih u Klinici za
reumatologiju Vojnomedicinske akademije
H. Divanović 1, B. Glišić 2, G. Ristić 2, D. Stefanović 2
1
Zdravstveni centar Ulcinj, 2Klinika za reumatologiju VMA
P 17. E
fikasnost i bezbednost primene tri kursa
rituximaba kod bolesnika sa reumatoidnim
artritisom-rezultati Ritam studije
S. Živojinovic1, D. Stefanović2, J. Nedović3, T. Ilić4, M. Lazarević5 i
N. Damjanov1
1
Institut za reumatologiju, Beograd, 2Vojno medicinska akademija, 3 Institut
„Niška Banja“, 4Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, 5Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad
23
P 18. I NFLIXIMAB U LEČENJU REUMATOIDNOG ARTRITISAANALIZA BOLESNIKA LEČENIH U KLINICI ZA
REUMATOLOGIJU VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE
Z. Krivokuća-Lekić1, B. Glišić2 , G. Ristić2
1
Opšta bolnica Šabac, 2 Klinika za reumatologiju VMA
P 19. U
DRUŽENOST ANKILOZIRAJUĆEG SPONDILITISA I
REUMATOIDNOG ARTRITISA
D. Petrović, S. Šerić
Institut za reumatologiju, Beograd
METABOLIČKE BOLESTI ZGLOBOVA I KOSTIJU
P 20. TESTOVI PROCENE RIZIKA ZA PAD KOD PACIJENATA SA
SENILNOM OSTEOPOROZOM
S. Božilov, J. Jovanović
Institut ,,Niška Banja’’, Niška Banja
P 21. K
ORELACIJA POCETNOG STATUSA VITAMINA D I
OSTEOPOROTICCNIH FRAKTURA NASTALIH TOKOM BISFOSFONATNE TERAPIJE
S.Milenković, I.Aleksić, V.Živković, B.Stamenković, S.Stojanović
Klinika za reumatologiju Instituta „Niška Banja’
P 22.SEKUNDARNA HIPERTROFIČNA OSTEOARTROPATIJA KAO
INICIJALNA MANIFESTACIJA MALIGNOMA PLUĆA
J. Nedović, S. Stojanović, B. Stamenković
Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja, Medicinski fakultet Niš
P 23.POVREDA KIČMENE MOŽDINE KAO KOMPLIKACIJA
OSTEOPOROTIČNOG VERTEBRALNOG PRELOMA-PRIKAZ
PACIJENTA
A.Karadžov Nikolić ¹, S.Milićević ²
1
Institut za reumatologiju, Beograd; 2Klinika za rehabilitaciju
Dr M. Zotović, Beograd
P 24. DA LI PRIMENA KRISTALNOG GLUKOZAMIN SULFATA
SMANJUJE UPOTREBU ANALGETIKA?
K. Filipović, N. Naumović, B. Bobić, J. Zvekić-Svorcan, M. Vasin,
M. Lazarević
Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad
24
P 25. TERAPIJSKI EFEKAT ZOLENDRONSKE KISELINE U LEČENJU
OSTEOPOROZE
S. Stević-Carević, B. Glišić, K. Božić, G. Ristić, B. Knežević
Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju, Vojnomedicinska
akademija, Beograd
P 26. EFEKTI AVOCADO/SOJA (ASU) U LEČENJU ARTROZE
KOLENA
M. Šljivić, M. Karadžić
Institut za lečenje i rehabilitaciju ‘Niška Banja’, Niška Banja
P 27. VISKOSUPLEMENTACIJA U ARTROZI KOLENA
R. Jovićević
Specijalističko internistička ordinacija „Jovicević“, Užice
P 28. UTICAJ BISFOSFONATNE TERAPIJE NA PORAST MINERALNE
KOŠTANE GUSTINE KOD ŽENA SA RAZLICCITOM DUŽINOM
TRAJANJA MENOPAUZE
I. Aleksić, S. Milenković, J. Nedović, B. Stamenković, V. Živković,
S. Stojanović
Klinika za reumatologiju Instituta „Niška Banja’
P 29. PRIMENA PELODOTERAPIJE KOD PACIJENATA SA
DEGENERATIVNIM OBOLJENJEM ZGLOBA KOLENA
R. Filipov, K. Marković, M. Karadzić, S. Kozomara, V. Zivković;
M Stoičkov, Z. Jeftić;
Institut za lečenje i rehabilitaciju ,,Niška Banja’
P 30. K
VALITET ŽIVOTA KOD PACIJENTKINJA SA
OSTEOPOROTIČNIM VERTEBRALNIM FRAKTURAMA
S. Tomašević-Todorović1, S. Čubrilo2, K. Bošković1,A. Knežević1,
S.Pantelinac1, D. Petrović1.
1
Medicinski fakultet, Univerzitet Novi Sad, Klinika za medicinsku
rehabilitaciju, KCV; 12Medicinska rehabilitacija, Medicinski fakultet,
Novi Sad
P 31. M
INERALNE KOŠTANE GUSTINE (BMD) KOD ZDRAVIH ŽENA
U MENOPAUZI
S. Novković¹, G. Marinković², S. Prodanović¹, M. Terek¹, M. Panić¹
¹Institut za reumatologiju, ²Dom zdravlja Zvezdara, Beograd, Srbija
25
P 32. U
RATNI ARTRITIS I ARTERIJSKA HIPERTENZIJA ,
DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI IZAZOV- Prikaz slučaja
Z. Petković1, J. Mirković1, T. Novaković1, S. Milinić1, Lj. Smiljić1,
V.Nestorović1, B. Dejanović1, G.Nikolić1 M.
Fajertag3, B. Kostić-Inić4
1
Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet , Kosovska Mitrovica;
Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica
3
Dom zdravlja Gračanica
P 33. K
OMORBIDITETI U GIHTU I ANALIZA TERAPIJE U NAŠIM
USLOVIMA
V. Skakić 1, I. Tasić1, A. Skakić 2
1
Institut za rehabilitaciju” Niška Banja”, Klinički centar Niš2
P 34. DA LI REUMATSKI BOL IMA NEUROPATSKE OSOBINE?
I. Jeremić1, S Novković1, N. Đurović1, A. Kadić1, S. Baltić1
1
Institut za reumatologiju, Beograd
P 35. H
IPERFEREMIJSKI SINDROM-PRIKAZ BOLESNIKA
B. Glišić, S. Stević-Carević, B. Knežević
Klinika za reumatologiju i kl. imunologiju, Vojnomedicinska akademija,
Beograd
P 36. HRONIČNI POLIHONDRITIS -prikaz bolesnikaB. Knežević, K. Božić, S. Stević-Carević, G. Ristić,Milan Petronijević,
Branislava Glišić, Dušan Stefanović.
Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju Vojnomedicinska
akademija, Beograd
P 37. P
ROJEKAT EULARA: PREVALENCIJA SPONDILOARTRITISA
U CENTRALNOJ SRBIJI
M. Zlatković-Švenda1, R. Stojanović1,2, S. Grujičić-Šipetić2,3, Lj. Šolević4,
V. Petrović5, D. Nerić-Porubović6, V. Ristanović6 , F. Guillemin7
1
Institut za reumatologiju, 2Univerzitet u Beogradu Medicinski fakultet,
3
Institut za epidemiologiju, 4Opšta bolnica, Zdravstveni centar u Kruševcu, 5 Opšta bolnica, Zdravstveni centar
u Čačku, 6Opšta bolnica, Zdravstveni centar u Užicu, 7INSERM – CIC-EC,
Department of clinical Epidemiology and Evaluation- University Hospital
and Université de Lorraine, Nancy, France
P 38. UDRUŽENA POJAVA RABDOMIOLIZE I POLIARTRITISA KOD
ISTE BOLESNICE
N. Roganović
Institut za reumatologiju, Beograd
26
PROGRAM
UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI RS (ORS)
SUBOTA, 13.09.2014.godine
09.00POLAZAK IZ BEOGRADA ISPRED HOTELA
SLAVIJA
do 11.30 DOLAZAK I SMEŠTAJ U HOTEL ORAŠAC
12.00-13.00 RUČAK (Hotel Orašac)
13.15 POLAZAK IZ HOTELA ORAŠAC ZA HOTEL IZVOR
14.00-14.30REUMATOIDNI ARTRITIS I MENOPAUZA
Prof. dr Svetlana Vujović
Klinika za endokrinologiju KCS, Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu, Beograd
14.30-14.45 DISKUSIJA
14.45-15.15PLANIRANJE TRUDNOĆE U ZAPALJENSKIM
REUMATSKIM BOLESTIMA
Prof. dr Jelena Vojinović, Dečija interna klinika KC Niš, Medicinski fakultet
Univerziteta u Nišu
15.15-15.30 DISKUSIJA
15.30-15.45 KAFE PAUZA
15.45-16.15LEČENJE ZAPALJENSKIH REUMATSKIH BOLESTI
BIOSLIČNIM LEKOVIMA (BIOSIMILARIMA)
Prof. dr Nemanja Damjanov, doc. dr Mirjana Šefik Bukilica
Institut za reumatologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u
Beogradu, Beograd
16.15-16.30 DISKUSIJA
27
16.30-17.00
17.00-17.15 SA ZDRAVSTVENIM PROFESIONALCIMA, ULOGA
MEDICINSKE SESTRE U LEČENJU OBOLELIH OD
REUMATSKIH BOLESTI
DISKUSIJA
17.25-17.50 ZAJEDNIČKO PREDAVANJE: EUMUSC.net standard of
care- PREPORUKE EVROPSKE UNIJE O STANDARDU
LEČENJA I NEGE OBOLELIH Prim.dr Mirjana Lapčević
Udruženje obolelih od reumatskih bolesti RS, DZ Voždovac,
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
18.00-19.05 PREDSTAVLJANJE UDRUŽENJA BOLESNIKA iz
Srbije (ORS), Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore
19.05-19.35DISKUSIJA
20.00 SVEČANO OTVARANJE KONGRESA
20.30 POLAZAK IZ HOTELA IZVOR U HOTEL ORAŠAC
21.00 SVEČANA VEČERA (HOTEL ORAŠAC)
NEDELJA, 14.09.2014.godine
07.00-08.00 DORUČAK HOTEL ORAŠAC
08.15 POLAZAK IZ HOTELA ORAŠAC ZA HOTEL IZVOR
09.00-09.45 RADIONICA: BOLESNIK KAO PARTNER U
LEČENJU
Prim.dr Mirjana Lapćević 1 23, asistent dr sci med. Predrag
Ostojić 3 4 , Marija Kosanović1
1
Udruženje obolelih od reumatskih bolesti RS;
2
DZ Voždovac, 11000 Belgrade;
3
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;
4
Institut za reumatologiju, Beograd
28
09.45-10.00 DISKUSIJA
10.00-11.00 RADIONICA
PSIHOLOŠKA PODRŠKA OBOLELIMA OD
REUMATSKIH BOLESTI
Slađana Đukić, dipl.psiholog, Srednja medicinska škola, Višegradska 26, Beograd
11.00-11.15 DISKUSIJA
11.15-11.30 KAFE PAUZA
11.30-12.15
BOLESNIKOVE POTREBE
Udruženje obolelih od reumatskih bolesti RS,DZ Voždovac,
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
12.15-12.30 DISKUSIJA
12.30-12.45 UTICAJ VEŠTINA TAIĐI ĆUENA I ĆIGONGA NA
POBOLJŠANJE I OČUVANJE ZDRAVLJA
Saša Balanesković
13.00-13.30 POKAZNO VEŽBANJE
14.15-16.30 PIKNIK RUČAK (bazen hotela Izvor)
Susret reumatologa i bolesnika uz prikaz izložbe
fotografija
17 h POVRATAK U HOTEL ORAŠAC
18 h POVRATAK UČESNIKA KONGRESA UReS/ORS
29
PROGRAM PRATEĆIH SADRŽAJA KONGRESA
SUBOTA, 13.09.2014.
13.00-13.20SPONZORISANO PREDAVANJE (GlaxoSmitxKline)
Lek Prolia® - osam godina iskustva
Arnas Berzanskis
13.20-13.40
SPONZORISANO PREDAVANJE (Eupharm-Janssen)
Ustekinumab u terapiji psorijaznog artritisa i psorijaze jedna terapija do dva cilja
Doc. dr Goran Radunović, Institut za reumatologiju,
Beograd
13.40-14.25SPONZORISANO SIMPOZIJUM (Sanofi Aventis)
„Leflunomid – iskusan igrač ponovo na terenu“
Savremena terapija hroničnih artritisa
Asist. dr sci. med. dr Predrag Ostojić, Institut za
reumatologiju, Beograd
Klinička primena leflunomida - činjenice i kontroverze
Prof. dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju,
Vojnomedicinska akademija
Efikasnost i bezbednost kombinovane terapije
koja uključuje leflunomid u lečenju bolesnika sa
reumatoidnim artritisom
Doc. dr Goran Radunović, Institut za reumatologiju,
Beograd
14.25-14.45 SPONZORISANO PREDAVANJE (Berlin Chemie) 14.45-15.05
SPONZORISANO PREDAVANJE (Aleksandar MN)
Nova terapijska mogućnost u lečenju osteoartritisa
Dr Jelena Vasić
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika “Železnice Srbije”.
18.10-18.30SPONZORISANO PREDAVANJE (Pharmaswis)
Male tajne farmaceutske industrije
Doc. dr Goran Radunović, Institut za reumatologiju, Beograd
30
18.30-19.15 SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Roche)
Skriveni izazovi u lečenju RA:
Prepoznajemo li potrebe bolesnika?
Uvodna reč moderatora
Prof. dr Nemanja Damjanov, Institut za reumatologiju
Beograd
Moć personalizovanog pristupa: Značaj razumevanja
mehanizma dejstva i imunogenosti bioloških lekova
Prof. dr Tatjana Ilić, Klinika za nefrologiju i imunologiju
KC Vojvodine, Novi Sad
Adherencija i ishod lečenja: Novi izazov za reumatologa
Doc. dr Bojana Stamenković, Institut “Niška Banja”
Biološka mono terapija: Od avangarde i neprepoznate
potrebe do stvarnosti
Asist. dr sci. med. dr Predrag Ostojić,Institut za
reumatologiju Beograd
19.15-19.35 SPONZORISANO PREDAVANJE (Roche)
Nove terapijske mogućnosti za decu sa juvenilnim
idiopatskim artritisom Prof. dr Jelena Vojinović, Dečija klinika KC Niš
NEDELJA, 14.09.2014.
8.30-9.15
SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Goodwill Pharma)
Terapija osteoartritisa kristalnim glukozamin sulfatom
od 1500 mg u algoritmima i kliničkoj praksi. Šta je
sledeći korak?
Algoritam za terapiju osteoartritisa kolena - gde je
mesto hondroprotektora?
Prof. dr Marija Radak Perović, Institut za reumatologiju,
Beograd
Kliničko iskustvo u terapiji osteoartritisa kolena
kristalnim glukozamin sulfatom od 1500 mg
Asist. dr Karmela Filipović, Specijalna bolnica za
reumatske bolesti, Novi Sad
9.15-10.00
SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Roche)
Zajednička misija: Lečenje RA do ostvarenja cilja
Uvodna reč moderatora
Prof. dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju i kl.
imunologiju VMA, Beograd
Novi dokazi o promeni mehanizma dejstva nakon
neuspeha prvog biološkog leka
Dr Slađana Živojinović, Institut za reumatologiju Beograd
31
Da li smo na sigurnom tlu? Doprinos bezbednosnog
profila leka terapijskom uspehu
Prim. dr Biljana Erdeljan, Specijalna bolnica za reumatske
bolesti, Novi Sad
Farmakoekonomski aspekti lečenja nakon neuspeha
prvog biološkog leka
Doc. dr Goran Radunović, Institut za reumatologiju,
Beograd
13.10-14.15
SPONZORISANI SIMPOZIJUM (MSD)
Različite perspektiva terapijskih strategija Uvodna reč
Prof. dr Nemanja Damjanov, Institut za reumatologiju,
Beograd
Postizanje terapijskih ciljeva u reumatoidnom artritisu
iz perspektive lekara i bolesnika
Asist. dr Gorica Ristić, Klinika za reumatologiju i kliničku
imunologiju VMA, Beograd
Lečenje različitih aspekata spondiloartritisa
Prof. dr Marco Matucci Cerinić, University of Florence,
Florence, Italy
Kontrola bola kao terapijski cilj
Asist. dr sci. med. dr Predrag Ostojić, Institut za
reumatologiju, Beograd
Panel diskusija zaključci
Prof. dr Nemanja Damjanov, Institut za reumatologiju,
Beograd
A šta kaže Udruženje ORS?
Prim. dr Mirjana Lapčević, DZ Voždovac, Udruženje
obolelih od reumatskih bolesti Srbije
18.20-19.05 SPONZORISANI SIMPOZIJUM (AbbVie)
MTX i biološki lekovi u lečenju reumatoidnog artritisa
od kliničkih studija do kliničke prakse – CONCERTO
Prof. dr Nemanja Damjanov, Institut za reumatologiju,
Beograd
Razumevanje kompleksnosti PsA- lečenje zglobnih
i vanzglobnih manifestacija.
Prof. dr Tatjana Ilić, Klinika za nefrologiju i imunologiju
KC Vojvodine, Novi Sad
20.00VEČERA (ovalna sala hotela Izvor)
32
PONEDELJAK, 15.09.2014
08.30-08.50SPONZORISANO PREDAVANJE (Richter Gedeon)
Aceklofenak – pouzdan izbor u terapiji bola
Prof.dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju i
kliničku imunologiju, VMA, Beograd
08.50-09.35SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Elli Lyly)
Efekat glukokortikoida na kvalitet kosti
Prof. dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju i
kliničku imunologiju VMA, Beograd
Anaboliĉka terapija lekom Forteo u glikokortikoidima
izazvanom osteoporozom- zašto ima smisla?
Prof. dr Nada Vujasinovic Stupar, Institut za reumatologiju,
Beograd
09.35-10.20 SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Takeda)
“NSAIL i kardiovaskularni rizik - Da li su svi isti? “
Prof. dr Nada Vujasinović Stupar, Institut za reumatologiju,
Beograd
Doc. dr Predrag Otašević, Institut za kardiovaskularne
bolesti “Dedinje”, Beograd
“Nisu samo NSAIL ulcerogeni lekovi”
Prof. dr Miodrag Krstić, Klinika za gastroenterologiju i
hepatologiju KCS, Beorad
13.40-14.25
SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Pfizer)
Pravac ka uspehu: Šta je bitno za uspešno dugotrajno
lečenje zapaljenskih reumatskih bolesti?
Moderator: Prof. dr Nemanja Damjanov, Institut za
reumatologiju, Beograd
Podaci iz registara i ostanak na terapiji
Prof. dr Ruxandra Ionescu
Department of Internal Medicine and Rheumatoloy
Sf. Maria Hospital, University of Medicine &Pharmacy
“Carol Davila” Bucharest
Imunogenost u kliničkoj praksi
Doc. dr Mirjana Šefik Bukilica, Institut za reumatologiju,
Beograd
Imunogenost, efikasnost i bezbednost bioloąkih lekova
Prof. dr Nemanja Damjanov, Institut za reumatologiju,
Beograd
33
14.25-14.45
SPONZORISANO PREDAVANJE (Teva Srbija)
Značaj alfakalcidola u prevenciji i terapiji GIOP-a
u reumatoidnom atritisu
Prof. dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju i
kliničku imunologiju VMA, Beograd
14.45-15.05SPONZORISANO PREDAVANJE (Alvogen)
“Alvodronic – sigurno do cilja!“
Prof. dr Nada Vujasinović Stupar, Institut za reumatologiju,
Beograd
Prof. dr Dušan Stefanović, Klinika za reumatologiju i
kliničku imunologiju VMA, Beograd
UTORAK, 16.09.2014.
8.30-8.50 SPONZORISANO PREDAVANJE (Innotech)
Da ili ne- dileme
?????????????????????????????
8.50-9.35 SPONZORISANI SIMPOZIJUM (Berlin Chemie)
“Deksketoprofen -bezbedniji pristup u terapiji akutnog bola”
Prof. dr Nemanja Damjanov, Institut za reumatologiju,
Beograd
?????????????????????????????
Prof. dr Miodrag Krstić, Klinika za gastroenterohepatologiju
KCS, Beograd
34
OPŠTA OBAVEŠTENJA
Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih
bolesti sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Udruženja reumatologa
Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti, održava se u hotelu „Izvor“ u
Aranđelovcu, u periodu od 13. do 16.09.2014. godine.
Izvršni organizator Kongresa je turistička organizacija “Mondorama”- Niš.
Zlatni sponzor Kongresa je Pfizer.
Registracija Registracija učešća obezbeđuje se uplatom kotizacije. Kotizacija za
učesnike kongresa iznosi 200 evra u dinarskoj protivvrednosti plus PDV. Plaćena
kotizacija omogućava prisustvo kongresu, kongresni materijal, ID kartice i
predviđeni društveni program.
STRUČNI RAD KONGRESA
Registracija učesnika Kongresa i prijem kongresnog materijala obaviće se u hotelu
„Izvor“, 13.09.2014. godine od 12 časova i narednih dana Kongresa.
Početak stručnog rada predviđen je za 13.09.2014. godine u 13 časova, a završetak
16.09.2014. godine u 14.00 časova.
Plenarna predavanja, usmena saopštenja i „kliničke radionice” održavaće se u
Kongresnoj sali hotela „Izvor”.
Vreme izlaganja plenarnih predavanja je 25-30 minuta, a originalnih saopštenja do
5 minuta. Vreme za pojedinačne diskusije ograničeno je na 3 minuta. Za usmena
saopštenja na raspolaganju je video bim.
Postere treba postaviti u subotu 13.09.2014. godine u periodu od 12.00 do 14,00 h,
a skinuti 16.09.2014. godine nakon završetka rada kongresa. Predviđena veličina
postera je 1,00 m visine x 0,80 m širine.
Drugog dana Kongresa (14.09.2014.), u sali za postere, u periodu 12.10-13.10
časova biće organizovana diskusija sa autorima postera, nakon čega će svi učesnici
Kongresa anonimno glasačkim listićima ocenjivati kvalitet postera, nakon čega će
biti proglašen i nagrađen najbolji poster.
U okviru stručnog programa biće organizovana dve kliničke radionice sa temama
posvećenim aktuelnim reumatskim problemima, pod rukovodstvom stručnjaka iz
oblasti koje obrađuju radionice.
Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-2053/14) i
svi učesnici Kongresa dobiće uverenje (sertifikat) sa odgovarajućim bodovima
za svoje učešće (pozvani predavači 13, usmena saopštenja -11 bodova, poster
prezentacija -9 bodova, pasivno prisustvo -7 bodova).
Sertifikat će dobiti učesnici Kongresa koji imaju uplaćenu kotizaciji i koji su izneli
svoja predavanja, odnosno usmena saopštenja ili poster, odnosno prisustvovali
Kongresu i Radionicama.
Kursevi koji se održavaju poslednjeg dana kongresa 16.09.2014. su takođe
akreditovani:
35
Kurs: Standardne operativne procedure dijagnostike i terapije obolelih od gihta
(A-1-2052/14) -2 boda za slušaoce.
Kurs: Individualni pristup bolesniku u dijagnostici i lečenju osteoporoze (A-12054/14) -2 boda za slušaoce.
Skupština Udruženja reumatologa Srbije održaće se u ponedeljak, 15.09.2014. god.
u 11.15 h. Molimo sve članove Udruženja reumatologa da obavezno prisustvuju
ovom sastanku.
NAGRADE
U toku rada Kongresa, biće dodeljena nagrada za najbolji poster na predlog učesnika Kongresa. Pored ove nagrade dodeliće se nagrada “Zagorka Berović” mladom autoru (do 40. godine starosti) koji je u periodu između dva kongresa, odnosno od septembra prošle do 1. avgusta ove godine,
objavio najviše radova i publikacija u kategorijima M21, M22, M 23, M 31
i M 33 po pravilniku Ministarstva za nauku, obrazovanje i tehnološki razvoj
RS. Fotokopirane objavljene radove ili dokaze da su prihvaćeni za štampu treba dostaviti do 31.08.2013 godine na adresu „Naučni odbor Godišnjeg kongresa reumatologa”, Udruženje reumatologa Srbije, Resavska 69,
11000 Beograd ili na mail :[email protected] odnosno [email protected]
DRUŠTVENI PROGRAM
Subota, 13.09.2014. godine
Nedelja, 14.09.2014. godine
20.00 SVEČANO OTVARANJE KONGRESA
20.30 KOKTEL DOBRODOŠLICE
(restoran sala na I spratu - hotel Izvor)
14.30-16.30 P
IKNIK - RUČAK (Bazen hotela Izvor)
i druženje sa pacijentima
20.00 VEČERA (ovalna sala hotela Izvor)
Ponedeljak, 15.09.2014. godine
15.30-19.30 IZLET NA OPLENAC SA RUČKOM
20.30 SVEČANA VEČERA I DODELA NAGRADA
(svečana sala hotela Izvor)
Nadamo se da će i ovaj Kongres biti prilika za sve učesnike da pored napornog
rada nađu vremena za druženje i uživanje u umetničkom i zabavnom programu
koji je planiran u toku Kongresa.
36
Download

P R O G R A M