ORGANIZACIONI ODBOR
PRATEĆI SPONZORI KONGRESA
Predsjednik: DEJAN PAVLOVIĆ
Potpredsjednik: MIRKO PETRIĆ
Članovi organizacionog odbora:
Veselko Vuković, Gorana Segedi Lukić, Gordana
Savanović, Novka Knežević, Goran Simeonović,
Vlado Božić, Bojan Bogdanović, Ljubica
Vidojević,Vlatka Tadić-Joveljić,Mladen Krsmanović,
Goran Malović, Radislav Sekulović, Dragica Andrić,
Zora Savić, Jelena Mlađenović, Radomir Šolaja,
Miroslav Smrekić,
II BALKANSKI RADIOLOŠKI KONGRES U
REPUBLICI SRPSKOJ SA
MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
ll OBAVJEŠTENJE
Predsjednik Naučnog odbora Kongresa :
Prof. dr Milan Milanović,
Stručni odbor:
Prof.dr Enzo Durante,prof.dr Jack Jellins
prof. dr Zorica Milošević, prof. dr Siniša Ristić, prof.
dr Anđelka Lazarević, prof. dr Kalina Paunović, prof.
dr Boris Ajdinović,
doc.dr Dragan Dulović, doc. dr Zulejha Merhemić,
doc. dr Amela Sofić,
dr Zoran Ivković, Teufik Orahovac dipl. ing. med.
rad., Mato Čizmić dipl. ing. med. rad,
Damir Ciprić dipl. ing. med. rad,
mr sci Tomislav Marić, Nedim Kahriman dipl. ing.
med. rad., Mr. Aldin Kajmaković, dipl. ing. medicinske
radiologije ,Pinjić Kemal,dipl.menađžer u zdravstvu
Počasni odbor: Direktor FZO RS Darko Tomaš,
Ministar ZISZ dr Dragan Bogdnić,, Mustafa Jarčević
predsjednik komore dipl. ing. med. radiologije,
Đorđe Ružičić predsjednik URTIRTNMS, Svetlana
Crnogorac, predsjednica Društva radioloških
Generalni sponzori kongresa
Finansijska pomoć u organizaciji kongresa:
Centar za radiološku dijagnostiku Foča
DOO Malović
Moja pekara Foča
Komora DIMR F BiH
tehničara i tehničara nuklearne medicine Vojvodina.
Hotel Termag, Jahorina
Od 26-28. septembra 2014.
Mile Šarić predsjednik radioloških teh.,
http://radiologijars.com/
Petak 26. septembar
Registracija učesnika
Svečano otvaranje
14-18 h
19:00 h
“US FROM DIAGNOSIS TO INTERVENTAL AND GUIDE FOR SURGERY”
k o n g r e s a
Enzo Durante University of Ferrara - Italy
Koktel
Večera
14. DIJAGNOSTIKA I STAGING KARCINOMA
PLUĆA
Ibralić Muris, Eldin Košarić, Imamović Amres,
Poliklinika Agram Sunce Sarajevo
12:20 h 15. ZNAČAJ POSTKONTRASTNE MAGNETNE
REZONANTNE STUDIJE U DIJAGNOSTICI VENSKIH
ANGIOMA UDRUŽENIH SA KAVERNOZNIM
Kamenjaković S, Osmanović S, UKC Tuzla
12:30 h
12:40 h
Subota 27. septembar
09.00 h
1. „ INCIDENTNE SITUACIJE U RADIOLOGIJI”
09.10 h
Pinjić Kemal, Kamenjaković Samir, Kalesić Danijela, UKC Tuzla
2. „18F-FDG PET/CT: PRIPREMA I SNIMANJE PACIJENATA
09.20 h
Klicov Nina ,Zavod za nuklearnu medicinu, IOV, Sremska Kamenica, Srbija
3. „REZULTATI SKRINING MAMOGRAFIJE U JZU “Dom zdravlja” BANJA LUKA
12:50 h
Javna zdravstvena ustanova “Dom zdravlja” Banja Luka, Republika Srpska
09.30 h
09.50 h
10.00 h
10.20 h
20. TRAUMATOLOGIJA SKIJAŠA-ULOGA
4. „KOMPJUTERIZIRANA TOMOGRAFIJA I MAGNETNA REZONANCA U EVALUACIJI SIMPTOMA GLAVOBOLJE
STRUKOVNOG MEDICINSKOG RADIOLOGA
Aldin Kajmaković, Amila Dedić,
Ivana Filipović, Prim. dr Jasenka Vasić –Vilić,VMA Beograd,
Srbija
Kantonalna bolnica Zenica
5. DVOSTRUKA DOZIMETRIJA KAO KONTROLA KVALITETE U INTERVENCIJSKOJ RADIOLOGIJI
13:20 h
Marić Tomislav ,Damir Pejić, UKC Tuzla
21. TIMS DICOM SYSTEM-YOUR DIGITAL IMAGING
MEDICAL SYSTEM
6. MOLEKULARNI IMAGING (Molekularno oslikavanje)
Ilija Krantic- Military Medical Academy, Belgrade, Serbia
Pejić Damir ,Marić Tomislav , UKC Tuzla
7. „ZNAČAJ SAGITALNE REKONSTRUKCIJE KIČME U DIJAGNOSTICI VELIKIH DISKUS HERNIJA
8. FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET TRAVNIK
Sponzorisano predavanje
9. "SELLAR AND PARASELLAR MASSES"
Zulejha Merhemić, OB “Prim. dr Abdulah Nakaš”, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
10:30 h
10. ERCP- ENDOSKOPSKA RETROGRADNA HOLANGIOPANKREATOGRAFIJA
10:40 h
11. CT U DIJAGNOSTICI I DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOSTICI SLIKE PROŠIRENOG MEDIJASTINUMA
Milojko Podunavac, Nina Miljatović, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Centar za radiologiju, Sremska Kamenica
12. MRI TUMORA JAJNIKA
Amela Sofić Klinički centar Univerziteta u Sarajevu , Klinika za radiologiju
Ljubica Vidović
10:50 h
19. ZNAČAJ MDCT-A U PRIPREMI ZA TOTALNU
ARTROPLASTIKU ZGLOBA KUKA
Marko Ilić, M.Radulac, R.Barjaktarović, VMA Beograd, Srbija
13:10 h
13:30 h
AKREDITACIJSKI STANDARDI U RADIOLOGIJI
Okrugli sto
14:00 h
Kraj stručnog dijela kongresa
15:00 h
18:00 h
20:30 h
Ručak u prirodi
Skupština udruženja
Svečana večera
Osmanović S , Kamenjaković S, UKC Tuzla
10.10 h
16. „MEDICOM Bijeljina”
Sponzorisano predavanje
17. DIGITALIZACIJA U RADIOLOGIJI
Kahriman Nedim, Dom zdravlja Vogošća
18. ZNAČAJ DIGITALNE RADIOGRAFIJE U
PRIPREMI ZA TOTALNU ARTROPLASTIKU ZGLOBA
KUKA
Todor Gvozdenović, R.Barjaktarović, VMA Beograd, Srbija
13:00 h
Radulović Zoran , Roganović Dragana, Vesna Blagojević, Snežana Arlov Krneta, Jesenka Pavlović Soleša
09.40 h
P r o g r a m
20:00 h
21:00 h
12:10 h
, Vlatka Joveljić
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina, Republika Srpska
11.00 h
Kafe pauza
12.00 h
13. BIOMARKERI RADIJACIONIH OŠTEĆENJA
Siniša Ristić, Univerzitetska bolnica Foča
Nedelja 22. septembar
07 - 10 Doručak
10 - 12 Odjava iz hotela
Download

Hotel Termag, Jahorina Od 26-28. septembra 2014