ORGANIZACIONI ODBOR:
Predsjednik: Ankica Murk
Podpredsjednik: Aiman Sawanda
Članovi o.o.: Teufik Orahovac, Ilija Ćorić, Renata Merdanić, Amra Bavčić, Semra Šeper
Selimović, Srećko Mađura, Nedim Kahriman, Enisa Kovačević, Aida Palić, Sanjin Ustavdić,
Adis Hidanović, Adnan Baručija, Enis Tinjak, Safet Hadžimusić, Haris Porobić, Halil
Ćorović
Stručni odbor: Doc.dr.Fahrudin Smajlović, Doc.dr.Amela Sofić, Dr.Himzo Civić,Tomislav
Marić, Samir Kamenjaković,Jasminka Mujkić, Aldin Kajmaković, Predrag Pehar, Mustafa
Jačević, Ifet Halep, Muhamed Topčagić, Elvedin Lepić, Sibila Osmanović
Počasni odbor: premijer USK Dr.sci.Hamdija Lipovača, ministar zdravstva USK dr. Amir
Murić, doc.dr.Sandra Vegar Zubović direktor dijagnostičkih disciplina KCUS i šef Klinike za
radiologiju, Dževad Leka predsjednik Komore diplomiranih inžinjera medicinske radilogije
FBH, Djordje Ružičić predsjednik URTIRTNMS, Dževad Šehić počasni predsjednik UIMR
FBH, Svetlana Crnogorac predsjednica Društva radioloških tehničara i tehničara nuklearne
medicine Vojvodine
XI STRUČNI SEMINAR UIMR FBIH SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
II OBAVJEST
Petak 7.Juni
Rregistracija učesnika
14-18h
Svečano otvaranje
19:30h
Večera
20:30h
Subota 8.Juni
Sala I
9:30h
1. „Značaj standardne radiografije i komjuterizirane tomografije u dijagnostici
povreda lumbo-sakralne kičme“
Autori: Amira Efović, Enisa Kovačević, Srećko Mađura – Klinika za
radiologiju KCUS
9:40h
2. „Komparativni prikaz dijagnostičkih procedura kod pacijenata sa lumbosakralnim bolnim sindromom“
Autori: Mr.sci. Aldin Kajmaković, Amila Dedić, dr. Azra Kožo Kajmaković,
dr. Anel Okić – Kantonalna bolnica Zenica
9:50h
3. „Limitirana radijacijska zaštita djece kod snimanja kukova restrikcije i
razlozi“
Autor: Azra Jusić – Klinika za radiologiju i nuklearnu medicinu UKC Tuzla
10:00h
4. „Elastografija – nova metoda u UZ dijagnostici“
Autor: Mirjana Radovanović – KBC „Dr.Dragiša Mišović“ Beograd, Srbija
10:10h
5. „Savremena dijagnostika bolesti dojki“
Autor: Ksenija Krajačić Gunarić – Poliklinika Medico Basler Osiguranje
Zagreb, Rijeka, HR
Pamela Maras– Klinički zavod za radiologiju, KBC Rijeka, Hrvatska
10:20h
6. „Uloga CT-a u proceni slike proširenog medijastinuma na standardnom
radiogramu“
Autori: Milojko Podunavac, Dušan Đorđević – Sremska Kamenica, Srbija
10:30h
7. „Use of computer tomographic angiography and noncontrast magnetic
resonance angiography in detectiong cervical vascural restriction“
Autori: Robert Pintarič, Hedvika Šauperl – Univerzitetski klinički centar
Maribor, Slovenija
10:40h
PAUZA DO 11:00h
11:00h
8. „Novi pravilnici u oblasti zaštite od zračenja“
Autor: Mr.sci.Adnan Beganović dipl. fizičar KCUS
11:10h
9. „Benifiti PACS-a u radiologiji“
Autori: Teufik Orahovac,Semra Šeper Selimović, Medina Hondo – Klinika za
radiologiju KCUS
Samir Dedović, Nada Simović – Medit d.o.o. Sarajevo
11:20h
10. „Zaštita od zračenja zaposlenih na odjelu nuklearne medicine“
Autori: Ćorović Halil, Salkica Nusret – Klinika za nuklearnu medicinu KCUS
11:30h
11. „Radiogramska obrada pacijenata sa skolijozom kičme u preoperativnoj
pripremi i postoperativnim kontrolama“
Autor: Sibila Osmanović - Klinika za radiologiju i nuklearnu medicinu UKC
Tuzla
11:40h
12. „Značaj i opravdanost CT pregleda u neuroradiologiji“
Autor: Vladica Vuković – KBC Zvezdara, Beograd, Srbija
11:50h
13. „MSCT u dijagnostici nodularnih lezija pluća“
Autor: Dušan Đorđević – Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska
Kamenica, Srbija
12:00h
14. „Dinamička MR defekografija“
Autor: Pamela Maras – Klinički zavod za radiologiju, KBC Rijeka, Hrvatska
12:10h
PAUZA do
12:25
12:25h
15. „MRI karcinoma uterusa“
Autor: Doc.dr. Amela Sofić – Klinika za radiologiju KCUS
12:40h
16. „MRI u diferenciranju fokalnih lezija jetre“
Autor: Semra Šeper Selimović, Nihada Eminović – Klinika za radilogiju
KCUS
12:50h
17. „Primjena MRI u dijagnostici oboljenja kardiovaskularnog sistema“
Autori: Haris Porobić – Klinika za radiologiju KCUS
Amel Drapić – Zavod za medicinu rada Sarajevo
13:00h
18. „MRI dojki – Magnetna rezonancaija dojki“
Autor: Idriz Huseinovic, Kantonanlna bolnica Mostar
PROGRAM PREDAVANJA NA XI STRUČNOM SEMINARU
IZ OBLASTI RADIOTERAPIJE
(sala 2.)
9:30h
1. Ensar Pepić – Klinika za onkologiju KCUS „Uloga i odgovornosti
radioterapijskog
inžinjera u radioterapiji, praktične i terorijske osnove“
9:40h
2. Enes Unihanić – Klinika za onkologiju KCUS „Rane reakcije na zračenje
kod iradiranih pacijenata sa ORL tumorima“
9:50h
3. Sabahudin Jahić – UKC Tuzla „Reakcije kože u savremenoj radioterapiji“
10:00h
4. Tepavčevič Nenad – Klinika za onkologiju KCUS „Portalno oslikavanje“
10:10h
5.Enis Tinjak – Klinika za onkologiju KCUS „Verifikacija i provodjenje
eksternalne radioterapije kod karcinoma prostate“
10:20h
6.Lejla Kurto – Klinika za onkologiju KCUS „HDR prostate“
10:30h
7.Melisa Čizmić-Jačević – Klinika za onkologiju KCUS „IMRT“
10:40h
8.Muhamed Topčagić, Adnan Delibegović – Odjel za radioterapiju UKC Tuzla
„Savremene radioterapijske tehnike – aktuelni razvoj i budući izazovi“
10:50h
9.Nikola Janković – Emedis „Imobilizacija pacijenata za RT“
14:00h
RUČAK U PRIRODI
17:30h
SKUPŠTINA UIMR FBiH
20:30h
SVEČANA VEČERA
Download

ORGANIZACIONI ODBOR: Predsjednik: Ankica Murk