Универзитет одбране у Београду
Медицински факултет
Војномедицинске академије
ИЗВЕШТАЈ
Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника
I ПOДАЦИ О КОНКУРСУ И КОМИСИЈИ
1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке
Одлука наставно научног већа 2/13 од 31.10.2013.г.
2. Датум и место објављеног конкурса
15.11.2013.г. магазин „Одбрана“
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан
1 сарадник, звање: асистент, ужа научна област: физикална медицина и рехабилитација
4. Чланови Комисије (име и презиме, звање, ужа научна област за коју је изабран, датум избора у звање,
институција у којој је запослен)
1. Пк проф др Александар Ђуровић, ванредни професор за ужу научну област физикална
медицина и рехабилитација Медицинског факултета Војномедицинске академије
Универзитета одбране у Београду (изабран 23.05.2013.године) – председник комисије;
2. Пк проф др Славиша Ђурђевић, ванредни професор за ужу научну област физикална
медицина и рехабилитација Медицинског факултета Војномедицинске академије
Универзитета одбране у Београду (изабран 03.12.2013.године) – члан комисије;
3. Проф др Ивана Петровић Марковић, редовни професор за ужу научну област физикална
медицина и рехабилитација Медицинског факултета Универзитета у Београду (изабрана
18.05.2013.године) – члан комисије;
5. Пријављени кандидати
1. Асистент др сц мед Александра Вукомановић
II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
1. Име (име једног родитеља) и презиме
Aлександра (Слободан) Вукомановић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање
Асистент, 28.01.2010.г.
3. Датум и место рођења, адреса
07.03.1970.г.
4. Организациона јединица где је кандидат тренутно запослен и професионални статус
Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију, одељењски лекар
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив
1988. – 1994. Универзитет у Београду, Медицински факултет, просечна оцена 8.91, доктор медицине
6. Година уписа и завршетка специјалистичких студија, универзитет, факултет, просечна оцена (за
здравствене специјализације оцена са завршног испита), научна област, стечени академски назив
1996. – 1999. Војномедицинска академија, оцена 5, физикална медицина и рехабилитација, специјалиста
физикалне медицине и рехабилитације
7. Година уписа и завршетка (ако су завршене) докторских или магистарских или специјалистичких
1
II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
академских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени академски назив
Магистарске студије: 2000. – 2008. Војномедицинска академија, физикална медицина и рехабилитација,
магистар медицинских наука
Докторске студије: 2010. – 2013. Војномедицинска академија, физикална медицина и рехабилитација,
доктор медицинских наука
8. Наслов магистарске тезе
Ефекти преоперативне припреме на функционални опоравак пацијената након артропластике кука
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
A-тест – клиничка употребљивост у раној рехабилитацији ортопедско-трауматолошких пацијената
10. Знање светских језика (за сваки језик посебно) – STANAG, или наводи кандидата (чита, пише, говори, са
оценом одлично, врло добро, добро задовољавајуће)
Енглески (чита, пише, говори добро)
11. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству
12. Кретање у служби
1996. – 1999.г. Војномедицинска академија – специјалистичке студије
1999. – 2000.г. ЦВМУ Мељине – Начелник одељења за рехабилитацију ортопедско-трауматолошких
пацијената
2000. – Војномедицинска академија – Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију – одељењски
лекар
13. Чланство у стручним и научним асоцијацијама
Српско лекарско друштво
III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
1. Списак публикованих радова
(за сваку библиографску једицину унети све податке и ознаку коефицијента научне компетентности)
Рад у часопису међународног значаја M 23 (3 бода x 4 = 12)
1. Vukomanović A, Đurović A, Popović A, Ilić D. The A-test – reliability of functional recovery
assessment during early rehabilitation of patients in an orthopedic ward. Vojnosanit Pregl 2013; DOI:
10.2298/VSP130118042V
2. Vukomanović A, Đurović A, Popović A, Pejović D. The A-test: assessment of functional recovery
during early rehabilitation of patients in an orthopedic ward – content, criterion and construct validity
DOI: 10.2298/VSP130118038V
3. Ilić D, Djurović A, Brdareski Z, Vukomanović A, Pejović V, Grajić M. The position of Chinese
massage (Tuina) in clinical medicine. Vojnosanit Pregl 2012; 69(11): 999 – 1004.
4. Vukomanović A, Popović Z, Đurović A, Krstić Lj. The effects of short-term preoperative physical
therapy and education on early functional recovery of patients younger than 70 undergoing total hip
arthroplasty. Vojnosanit Pregl 2008; 65(4): 265 – 336.
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу M 34 (0.5 бода x 12 = 6)
1. Vukomanović A, Đurović A, Popovic Z, Pejović V, Ilić D, Pišev P. Assessment of functional recovery
during early rehabilitation of the patients in the orthopedic ward – concurrent validity of the A-test.
Abstract book, 10th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Budva, 2013; 202.
2. Ilić D, Vukomanović A, Đurović A, Brdareski Z, Pejović V, Pišev P. The short-term effects of
acupuncture in the treatment of trigeminal neuralgia. Abstract book, 10th Mediterranean Congress of
Physical and Rehabilitation Medicine, Budva, 2013; 182.
3. Vukomanovic A, Arsic J, Pejovic V, Lukovic G, Anicic S, Pisev P. Chronic low back pain in the eldery:
gender differences. Abstracts book, 17th Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Venice,
2010; 213.
4. Pejovic V, Brdareski Z, Vukomanovic A, Đurovic A, Pisev P. The 6-min walking test after cardiac
2
III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
bypass surgery and early rehabilitation. Abstracts book, 17th Congress of Physical and Rehabilitation
Medicine, Venice, 2010; 213.
5. Pisev P, Pejovic V, Vukomanovic A, Djurovic A, Brdareski Z. The early rehabilitation of patients after
transplatation of liver. Abstracts book, 17th Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Venice,
2010; 213.
6. Vukomanović A, Popović Z, Pejović V, Baščarević Z. Correlation between pain and sexual disturbance
among patients with coxarthrosis. Abstracts book, 15th Congress of Physical and Rehabilitation
Medicine, Madrid, 2006; 522 – 523.
7. Plavšić A, Vukomanović A, Nikčević Lj, Kostić D. The comparison of clinical effects taken by LLT
and NSAID Tenaprost in the treatment of omarthrosis. Abstracts book, 15th Congress of Physical and
Rehabilitation Medicine, Madrid, 2006; 389.
8. Pejović V, Plavšić A, Vukomanović A. Assessment of nutrition status in the 4 year old age group.
Abstracts book, 15th Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Madrid, 2006; 297 – 298.
9. Đurović A, Ilić D, Luković G, Vukomanović A, Trebinjac D, Kilibarda M, Pišev P. The effects of
TENS in pain treatment in postoperative rehabilitation of patients after amputation. Poceedings, 4th ISPO
Central & Eastern European Conference; 5th Congress of Serbia & Montenegro Physiatrists, Beograd,
2005; 108.
10. Vukomanović A. Is early rehabilitation of patient after amputation of lower limb slowed down?
Proceedings, 4th ISPO Central & Eastern European Conference; 5th Congress of Serbia & Montenegro
Physiatrists, Beograd, 2005; 108.
11. Vukomanović A. Effect of preoperative physiotherapy on short-term functional recovery after total hip
arthroplasty. Abstract book, 3th World Congress of ISPRM, Sao Paolo, 2005; Acta physiatrica, 2005;
12 (supplement): 206.
12. Vukomanović A, Plavšić A. The interrater reliability of A – test at patients with total hip arthroplasty.
Final Programme and Abstracts, 14th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine,
Vienna, 2004; 91.
Монографија националног значаја M 42 (5 бодова)
1. Вукомановић А. Школа хода или шта и како са новим зглобом кука. Идеа, Војна штампарија,
Београд, 2002.
Поглавље у књизи M 41 M 44 (2 бода)
1. Vukomanović A. Rehabilitacione metode. U: Jović N. Paraliza lica – etiologija, dijagnoza i lečenje.
Generalštab Vojske Srbije i Crne Gore, Uprava za školstvo i obuku: Vojnomedicinska akademija,
Beograd, 2004; 128 – 139.
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини M 61 (1.5 бода)
1. Đurović A, Brdareski Z, Vukomanović A, Miljković D. Variables and experimental designs in the
physical and rehabilitation research. Balneoclimatologia 2011; 37(1): 165 - 170.
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини M 63 (0.5 бода)
1. Vukomanović A. Fizička aktivnost u prevenciji i lečenju osteoporoze. Zbornik radova, XXX sabor
lekara jugozapadne Srbije i severne Crne Gore, Prijepolje, 2008; 96 – 97.
Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу M 64 (0.2 бода x 17 = 3.4)
1. Vukomanović A, Pejović V, Luković G, Nikolić A, Đurović A. Kineziotejping u fizijatrijskoj praksi –
iskustva Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju VMA. Zbornik radova, Treći kongres fizijatara
Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Igalo 2013; 223 – 4.
2. Vukomanović A, Pejović V, Ilić D, Pišev P, Đurović A. „Rehabilitacioni list“ – medicinska
3
III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
dokumentacija za „osmišljenu rutinu“ u rehabilitaciji. Balneoclimatologia 2012; 38(1): 193 – 4.
3. Pejović V, Vukomanović A, Ilić D, Pišev P, Đurović A. „Rehabilitacioni list“ – evaluacija
kardiohirurških pacijenata. Balneoclimatologia 2012; 38(1): 240.
4. Vukomanović A, Arsić J, Pejović V, Luković G, Aničić S, Pišev P. Hronični bolni sindrom u starijoj
životnoj dobi – uticaj depresivnog raspoloženja na bol, pokretljivost i zadovoljstvo životom.
Balneoclimatologia 2010; 34(1): 106 – 7.
5. Đurović A, Pišev P, Vukomanović A, Marić D, Đurović M, Đurović M. Elementi bontona u dnevnoj
komunikaciji radne grupe fizioterapeuta. Balneoclimatologia 2010; 34(1): 341.
6. Vukomanović A, Arsić J, Pejović V, Luković G, Aničić S, Pišev P. Hronični bolni sindrom u starijoj
životnoj dobi – uticaj depresivnog raspoloženja na bol, pokretljivost i zadovoljstvo životom.
Balneoclimatologia 2009; 34(1): 106 – 7.
7. Vukomanović A, Arsić J. Hronični bolni lumbalnih sindrom pacijenata starijih od 60 godina – uticaj
bola, pola i životne dobi na pokretljivost i aktivnosti dnevnog života. Knjiga sažetaka, 4. kongres
fizioterapeuta Srbije, Beograd 2009; 43 – 44.
8. Vukomanović A, Popović Z, Đurović A, Krstić Lj, Luković G, Pejović V. Efekti preoperativne
edukacije i obuke na osećaj nesigurnosti, straha i bola kod pacijenata nakon artroplastike kuka.
Balneoclimatologia 2009; 33(4): 294.
9. Pejović V, Vukomanović A, Brdareski Z, Đurović A, Pišev P, Luković G. Procena funkcionalnog
oporavka pacijenata nakon aortokoronarnog By – pass.a u odnosu na životnu dob korišćenjem
šestominutnog testa hoda. Balneoclimatologia 2009; 33(4): 205 – 206.
10. Vukomanović A, Luković G, Aničić S, Gavrilović D, Pejović V, Krstić Lj. Da li vrsta preloma utiče na
ranu rehabilitaciju nakon operativnog lečenja preloma kuka? Balneoclimatologia 2008; 32(Suplement 1):
53 – 54.
11. Gavilović D, Kežić I, Vukomanović A. Statistička metodologija u fizijatriji: analiza preživljavanja –
bolji uvid u podatke. Balneoclimatologia 2008; 32(Suplement 1): 87 – 89.
12. Krstić Lj, Vukomanović A, Stefanović D, Ilić V. Uticaj spinalne manipulativne terapije na promenu
visine lumbalnog diskusa. Balneoclimatologia 2008; 32(Suplement 1): 264 – 265.
13. Vukomanović A, Popović Z, Pejović V, Pantelić S. Seksualni odnosi nakon artroplastike kuka: Šta
savetijemo? Zbornik radova, V fizijatrijski dani Srbije i Crne Gore, Igalo, 2006; 37 – 38.
14. Vukomanović A. Rehabilitacija Bell-ove paralize. Zbornik radova, 4. kongres fizijatara Srbije i Crne
Gore, Banja Koviljača, 2004; 298 – 299.
15. Vukomanović A. Rehabilitacija nakon rekonstrukcije mimične muskulature uz pomoć graftova
m.temporalis. Zbornik radova, 4. kongres fizijatara Srbije i Crne Gore, Banja Koviljača, 2004; 299.
16. Vukomanović A. Interopservaciona pouzdanost A – testa kod pacijenta sa totalnom artroplastikom
kuka. Zbornik radova, 3. fizijatrijski dani Srbije i Crne Gore, Lepenski Vir, 2003; 82 – 83.
17. Vukomanović A, Đurović A. Cost effect studije: Efekti polarizovanog svetla i „placebo Bioptron
lampe“ u fizikalnom tretmanu pacijenata sa lumbosakralnim bolnim sindromom degenerativnog i
mišićnokoštanog porekla. Zbornik radova, 3. kongres fizijatara Srbije i Crne Gore, Igalo, 2002; 116 –
117.
Одбрањена докторска дисертација M 71 (6 бодова)
1. Вукомановић А. A-тест – клиничка употребљивост у раној рехабилитацији ортопедскотрауматолошких пацијената. Докторски рад, Београд, ВМА, 2013.
Одбрањен магистарски рад M 72 (3 бода)
1. Вукомановић A. Ефекти преоперативне припреме на функционални опоравак пацијената након
артропластике кука. Магистарски рад, Београд, ВМА, 2008.
2. Учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени) назив НИ пројекта са ознаком, период реализације и
име руководиоца НИ пројекта
Назив пројекта: А-тест: клиничка употребљивост у раној фази рехабилитације ортопедскотрауматолошких пацијената
4
III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
Шифра: ВМА/10-12/Б.7
Период реализације истраживања: 2010. – 2013.г. (одобрен и завршен)
Руководилац пројекта: проф др Александар Ђуровић
3. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
4. Остало
IV ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
1. Наставни рад
а) Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд
часова
Физикална медицина и рехабилитација, 6.година студијског програма
б) Педагошко искуство
1. У звање асистента за предмет Физикална медицина и рехабилитација изабрана је 28.01.2010.г.
Кандидат у потпуности познаје област која се предаје у оквиру предмета Физикална медицина и
рехабилитација. Активно учествује у научном раду чији ће резултати допринети настави
(извођење наставе за предмет Физикална медицина и рехабилитација је по програму МФ ВМА
планирана за школску 2014/2015).
2. Учествује у изради плана и програма наставе за предмет Физикална медицина и рехабилитација
3. Учествује у припреми уџбеника за предмет Физикална медицина и рехабилитација
4. Учествује у адаптацији плана и програма специјализације за Физикалну медицицину и
рехабилитацију
5. Ментор током специјализације др Белкизи Пепић, која је специјалистички испит из предмета
физикална медицина и рехабилитација положила 23.02.2012.г.
2. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација
3. Извођење наставе на високошколским установама које нису у саставу Универзитета одбране
4. Мишљење кадета - студената о педагошком раду сарадника
5. Остало
V ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1. Учешће у раду органа и тела Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране
5
V ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Секретар Катедре за интернистичке науке 2
2. Допринос активностима на афирмацији Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране
1. Редовно учествује на конгресима у земљи и иностранству са усменим презентацијама радова
2. Редовно учествује као предавач у програмима КМЕ које организује Клиника за физикалну
медицину и рехабилитацију ВМА и секција за Физикалну медицину и рехабилитацију Српског
лекарског друштва
3. Учешће у раду професионалних организација
Члан председништва Секције за физикалну медицину и рехабилитацију Српског лекарског друштва
4. Остало
6
VI АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Асистент др сц мед Александра Вукомановић учествује у припреми уџбеника за предмет Физикална
медицина и рехабилитација, као и плана и програма наставе за предмет Физикална медицина и
рехабилитација. Редовно учествује као предавач у програмима континуиране медицинске едукације који
се одржавају у оквиру Војномедицинске академије и струковних организација у земњи и иностранству.
Предавања износи јасно, користи савремена средства за презентацију и израду предавања, прати и
користи савремену литературу. Била је ментор током специјализације др Белкизи Пепић, која је
специјалистички испит из предмета физикална медицина и рехабилитација положила 23.02.2012.г.
2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Асистент др сц мед Александра Вукомановић је приложила списак од 39 објављених радова у чијем
писању је учествовала као аутор и коаутор.
Анализа и оцена приложених радова: објављени радови су из области Физикалне медицине и
рехабилитације, претежно ране рехабилитације ортопедско-трауматолошких пацијената. Резултати
истраживања доприносе побољшању самог процеса рехабилитације, али и процени функционалног
опоравка ових пацијената уз помоћ оригиналног теста. Бодовањем радова, кандидаткиња је до сада
остварила 42,4 бода.
Магистарски рад о ефектима преоперативне припреме на функционални опоравак пацијената након
артропластике кука одбранила је 14.05.2008.г.,
Докторски рад „А-тест – клиничка употребљивост у раној рехабилитацији ортопедско – трауматолошких
пацијената“ одбранила је 11.07.2013.г.
Асистент др сц мед Александра Вукомановић је приложила списак од 7 публикација (1 монографија
међународног значаја и 6 радова у врхунским и истакнутим међународним часописима) у којима је
цитиран њен рад „Vukomanović A, Popović Z, Đurović A, Krstić Lj. The effects of short-term preoperative
physical therapy and education on early functional recovery of patients younger than 70 undergoing total hip
arthroplasty. Vojnosanit Pregl 2008; 65(4): 265 – 336.“
7
VII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
Кандидат др Александра Вукомановић, лекар специјалиста физијатар, доктор медицинских наука за област
физикална медицина и рехабилитација, испуњава све услове за избор у звање асистента за ужу научну
област Физикална медицина и рехабилитација Законом о високом образовању, Статутом Универзитета
одбране и Правилником о избору у звање сарадника, наставника страних језика и наставника вештина.
Кандидат је завршила је Медицински факултет са просечном оценом 8,91 и има 3 рада у часопису
међународног значаја in extenso као први аутор и позитивну оцену способности за наставни рад матичне
катедре.
На укупно 1/2 странице куцаног текста написати мишљење за сваког пријављеног кандидата посебно, уз експлицитно
навођење да ли сваки кандидат испуњава услове за избор у звање или их не испуњава.
8
VIII ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ЗВАЊЕ САРАДНИКА
Комисија позитивно оцењује научноистраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке
способности и допринос у настави, пријављеног кандидата др сц мед Александре Вукомановић и
предлаже Наставно-научном већу да реизабере имановану у звање асистента за ужу научну област
Физикална медицина и рехабилитација.
Уколико се на конкурс јавило више кандидата, комисија образлаже разлоге због којих даје предност предложеном
кандидату.
Члан комисије који се не слаже са мишљењем већине чланова комисије и не жели да потпише извешатј, дужан је да у
образац извештаја унесе образложење.
НАПОМЕНА: Образац се попуњава навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног текста.
9
Download

Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област