Универзитет одбране у Београду
Медицински факултет
Војномедицинске академије
ИЗВЕШТАЈ
Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника
I ПOДАЦИ О КОНКУРСУ И КОМИСИЈИ
1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке
Одлука 17. седнице Наставно-научног већа, одржаној 27.2.2014. године
2. Датум и место објављеног конкурса
15.03.2014.г. магазин „Одбрана“
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан
1 сарадник, звање: асистент, ужа научна област психијатрија
4. Чланови Комисије (име и презиме, звање, ужа научна област за коју је изабран, датум избора у звање,
институција у којој је запослен)
1. Проф др Гордана Дедић, редовни професор за ужу научну област психијатрија Медицинског
факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду (изабрана 2011.
године) – председник комисије
2. Проф др Гордана Мандић-Гајић, редовни професор за ужу научну област психијатрија
Медицинског факултета Универзитета у Београду (изабрана 2010. године) – члан комисије
3. Проф др Жељко Ширић, ванредни професор за ужу научну област психијатрија Медицинског
факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду (изабран 2009.године)
– члан комисије
5. Пријављени кандидати
1. Др мед Звездана Стојановић (ex Јовић)
II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
1. Име (име једног родитеља) и презиме
Звездана (Благоје) Стојановић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање
3. Датум и место рођења, адреса
02.01.1972., Београд, ул. Кумодрашка 392
4. Организациона јединица где је кандидат тренутно запослен и професионални статус
Клиника за психијатрију, одељењски лекар
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив
1991.– 1997. Универзитет у Београду, Медицински факултет, просечна оцена 9,30, доктор медицине
6. Година уписа и завршетка специјалистичких студија, универзитет, факултет, просечна оцена (за
здравствене специјализације оцена са завршног испита), научна област, стечени академски назив
2000-2004. Војномедицинска академија, оцена 5, психијатрија, специјалиста психијатрије
7. Година уписа и завршетка (ако су завршене) докторских или магистарских или специјалистичких
академских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени академски назив
2011.
(положен усмени испит на докторским студијама из области неуронаука)
1
II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
2007/08.
1997.
Уписана II година докторских студија из области неуронаука, Медицински
факултет, Универзитет у Крагујевцу
Уписане постдипломске студије типа магистеријума, на катедри за епидемиологију
8. Наслов магистарске тезе
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
У току je реализације докторске тезе ’’Праћење ефекта електроконвулзивне терапије на когнитивномнестичке функције код особа са депресијом'', Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу
10. Знање светских језика (за сваки језик посебно) – STANAG, или наводи кандидата (чита, пише, говори, са
оценом одлично, врло добро, добро задовољавајуће)
Енглески (чита, пише, говори добро)
11. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству
12. Кретање у служби
2004. – Војномедицинска академија – Клиника за психијатрију – одељењски лекар
13. Чланство у стручним и научним асоцијацијама
2007. Удружење психијатара Србије
Српско лекарско друштво
2
III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
1. Списак публикованих радова
(за сваку библиографску једицину унети све податке и ознаку коефицијента научне компетентности)
3
III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
M 23
1. Stojanović Z, Špirić Ž. Acute psychosis followed by fever: Malignant Neuroleptic Syndrome or
viral encephalitis? Vojnosanitetski pregled (in press).
2. Špirić Ž, Stojanović Z, Samardzić R, Milovanović S, Gazdag G, Marić N. Electroconvulsive therapy
practice in Serbia today. Psychiatria Danubina. 2014; 26(1):66-69. (Dr Zeljko Spiric & Zvezdana
Stojanovic contributed equally to this manuscript)
M 34
1. Mandic-Gajic G, Dedic G, Eror A, Stojanovic Z, Spiric Z, Samardzic R. The total serum cholesterol
in alcoholics with secundary depression. Eur Psychiatry 2013 (Suppl). Article #2152. (Presented at
the 21th European Congress of Psychiatry, PragueNice, France, 6-9 April 2013)
2. Dolić M, Stojanović Z, Joković D. Repetitive transcranial magnetic stimulation (RTMS) in the
treatment of obsessive-compulsive disorder (OCD) – Case report. 17h Congress of Balkan Military
Medical Committe 2012; pp 121.
3. Stojanović Z, Samardžić R, Špirić Ž. The disaster treatment planner. 15th Congress of Balkan
Military Medical Committee, 30 May – 3 June 2010, Pieria, Greece. PP107, p.179
4. Spiric Z, Mandic-Gajic G, Samardžic R, Radovanovic M, Eror A, Jovic Z. Combat-related
posttraumatic stress disorder and postwar adjustment. Abstract book, XIV World Congress of
Psychiatry., Prague, Czech Republic, September 20-25, 2008. P02-304.
5. Mandic-Gajic G, Gajic P, Spiric Z, Samardzic R, Sabo T, Jovic Z. Cognitive impairment expressed
in drawings of healthy alcoholics serves as diagnostic and therapeutical instrument. Abstract book,
Eur Psychiatry 2007; 23 (Suppl.2):P320.
6. Jovic Z, Miljanovic B, Preradovic M, Bjelica N, Spiric Z, Bozinovic V. Cannabis and psychosis. In:
Abstract book, XIII World Congress of Psychiatry., Cairo, Egypt; 2005 Sept 10-15; P02.P068.
M 41
1. Preadović M, Jovic Z. Opijati. Bolesti zavisnosti. Vojno izdavački zavod. Vojna knjiga 2005; 15-94.
2. Jović Z, Preradović M. Kanabis. Bolesti zavisnosti. Vojno izdavački zavod. Vojna knjiga 2005; 95102.
3. Jović Z. Amfetamin. Bolesti zavisnosti. Vojno izdavački zavod. Vojna knjiga 2005; 129-134.
4. Jović Z, Preradović M. Halucinogeni. Bolesti zavisnosti. Vojno izdavački zavod. Vojna knjiga 2005;
135-144.
5. Jović Z. Klubske droge. Bolesti zavisnosti. Vojno izdavački zavod. Vojna knjiga 2005; 187-189.
6. Mandić-Gajić M, Jović Z. Poremećaji zbog upotrebe anaboličko-androgenih steroida. Bolesti
zavisnosti. Vojno izdavački zavod. Vojna knjiga 2005; 187-189.
M 53
1. Dolić M, Stojanović Z. Gilles de la Tourette-ov sindrom – Prikaz slučaja. Psihijatrija dan.,
''Sulplementum''. 2012. /XLIV/1-232/; p-117.
2. Jovičević – Bekić A, Gajić O, Stojanović Z. Epidemiology of Chiledhood tumours. Zdravstvena
zaštita, XXVIII (Suppl.) 1999; 105-107.
M 63
1. Miljanović B, Blagojević M, Špirić Ž, Samardžić R, Bjelica N, Jović Z. Suicid u armijskoj sredini.
U: Preradović M, Raičević R, Špirić Ž, urednici. 70 godina Vojne psihijatrijske službe. Beograd:
Javno preduzeće PTT Srbija; 2002.p. 157-164.
2. Jović Z, Miljanović B, Preradović M, Bjelica N, Špirić Ž, Božinović V. Kanabis i psihoza. U:
Preradović M, Raičević R, Špirić Ž, urednici. 70 godina Vojne psihijatrijske službe. Beograd: Javno
preduzeće PTT Srbija; 2002.p.215-225.
M 64
1. Mandić-Gajić G, Špirić Ž, Antonijević J, Stojanović Z, Gajić P, Samardžić R. Da li je bilo razlika u
obrascu pušenja kod alkoholičara i zdravih osoba u toku adolescencije? Psihijat Dan 2012; 44
(Suppl).p. 218. (Presented at 14th National Congress of the Serbian Psychiatric Association and 3rd
Congress of the Psychiatric Association for Eastern Europe and the Balkans, Belgrade Serbia, April
18-22, 2012).
2. Samardžić R, Špirić Ž, Milošević N, Eror A, Jović Z. Posttraumatska ogorčenost: posttraumatski
4
III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
stresni poremećaj ili posttraumatska reakcija. Knjiga apstrakata. WPA ko-sponzorisani XIII Kongres
Udruženja psihijatara Srbije. Beograd, 19-22. oktobar 2008. p.84
3. Jović Z, Bosić B, Špirić Ž. Grupna psihoterapija u lečenju sindroma zavisnosti od opijata. Knjiga
apstrakata. WPA ko-sponzorisani XIII Kongres Udruženja psihijatara Srbije. Beograd, 19-22.
oktobar 2008. p.92.
4. Jović Z, Vidić Z, Svirčević S, Bejlica N. Reagovanje ispitanika u odnosu na dogadjaje neposredno
vezane za dejstvo vojnih formacija NATO pakta na SRJ tokom 1999. godine. Zbornik radova III
Kongresa ratne medicine, Duševni poremećaji i promene socijalne adaptacije, Banja Luka 2001;
238-242.
2. Учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени) назив НИ пројекта са ознаком, период реализације и
име руководиоца НИ пројекта
3. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
4. Остало
IV ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
1. Наставни рад
а) Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд
часова
б) Педагошко искуство
2. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација
3. Извођење наставе на високошколским установама које нису у саставу Универзитета одбране
4. Мишљење кадета - студената о педагошком раду сарадника
5. Остало
5
V ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1. Учешће у раду органа и тела Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране
2. Допринос активностима на афирмацији Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране
Редовно учествује као предавач у програмима КМЕ које организује Клиника за психијатрију ВМА
3. Учешће у раду професионалних организација
4. Остало
6
VI АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Др мед Звездана Стојановић учествује у припреми плана и програма и извођењу вежби за предмет
психијатрија на Медицинском факултету Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду.
Редовно учествује као предавач у програмима континуиране медицинске едукације који се одржавају у
оквиру Војномедицинске академије и струковних организација у земљи. Предавања износи јасно,
користи савремена средства за презентацију и израду предавања, прати и користи савремену литературу.
2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Др мед Звездана Стојановић је приложила списак од 22 објављених радова у чијем писању је
учествовала као први аутор и коаутор.
Анализа и оцена приложених радова: објављени радови су из области психијатрије, који се односе
претежно на примену електорконвулзивне терапије, афективне и психотичне поремећаје. Резултати
истраживања доприносе примени у лечењу психијатријских поремећаја.
Докторски рад „’’Праћење ефекта електроконвулзивне терапије на когнитивно-мнестичке функције код
особа са депресијом“ је у фази пријаве и одбране.
Учествовала је у писању пет поглавља књиге ''Болести зависности'', који доприносе бољем разумевању и
лечењу болести зависности.
7
VII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
Кандидат др мед Звездана Стојановић, лекар специјалиста психијатрије, испуњава све услове за избор у
звање асистента за ужу научну област психијатрија Законом о високом образовању, Статутом
Универзитета одбране и Правилником о избору у звање сарадника, наставника страних језика и наставника
вештина. Кандидат је завршила Медицински факултет са просечном оценом 9,30 и има 2 рада у часопису
међународног значаја in extenso као први аутор и позитивну оцену способности за наставни рад матичне
катедре.
На укупно 1/2 странице куцаног текста написати мишљење за сваког пријављеног кандидата посебно, уз експлицитно
навођење да ли сваки кандидат испуњава услове за избор у звање или их не испуњава.
8
VIII ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ЗВАЊЕ САРАДНИКА
Комисија позитивно оцењује научноистраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке
способности и допринос у настави, пријављеног кандидата др сц мед Звездане Стојановић и предлаже
Наставно-научном већу да реизабере имановану у звање асистента за ужу научну област психијатрија.
Уколико се на конкурс јавило више кандидата, комисија образлаже разлоге због којих даје предност предложеном
кандидату.
Члан комисије који се не слаже са мишљењем већине чланова комисије и не жели да потпише извешатј, дужан је да у
образац извештаја унесе образложење.
НАПОМЕНА: Образац се попуњава навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног текста.
9
Download

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област