Универзитет одбране у Београду
Војномедицинскa академијa
Медицински факултет
ИЗВЕШТАЈ
Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника
I. ПOДАЦИ О КОНКУРСУ И КОМИСИЈИ
1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке
Одлука број 12/17, Универзитет одбране у Београду, Војномедицинска академија, Медицински факултет,
27.02.2014. године.
2. Датум и место објављеног конкурса
14.03.2014. године у Београду, Магазин „Одбрана“, број 204.
3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан
2 сарадника за ужу научну област интерна медицина подобласт пулмологија у звање асистента
4. Чланови Комисије (име и презиме, звање, ужа научна област за коју је изабран, датум избора у звање,
институција у којој је запослен)
1.ВС проф. др Горан Плавец, редовни професор за ужу научну област интерна медицина подобласт
пулмологија Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду (изабран
28.05.2009.год) -председник комисије
2.проф. др Зорица Лазић, редовни професор професор за ужу научну област интерна медицина подобласт
пулмологија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (изабрана 2006.год)-члан комисије
3.проф. др Марина Петровић, ванредни професор професор за ужу научну област интерна медицина
подобласт пулмологија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (изабрана 2012.год)-члан
комисије
5. Пријављени кандидати
Цветковић Гордана
II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
1. Име (име једног родитеља) и презиме
Цветковић (Живота) Гордана
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање
Сарадник у настави за предмет интердицина (област пулмологија) , одлука бр.16/1 , од 27.09.2012.год.
3. Датум и место рођења, адреса
01.06.1968. , Београд, Савски венац
4. Установа где је кандидат тренутно запослен и професионални статус
Клиника за пулмологију ВМА, лекар специјалиста
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив
Упис 1987/88.год, завршетак 1993.год.Универзитет у Београду, Медицински факултет, просечна оцена
8,52; оцена 10 на дипломском испиту; стручни назив доктор медицине
6. Година уписа и завршетка специјалистичких студија, универзитет, факултет, просечна оцена (за
здравствене специјализације оцена са завршног испита), научна област, стечени академски назив
Упис 1995.год, завршетак 1999.год, ВМА, завршна оцена 5, Специјалиста пнеумофтизиолог
1
II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
7. Година уписа и завршетка магистарских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени
академски назив
Упис 2005.год, завршетак 2008.год, ВМА, пулмологија. Магистар медицинских наука
8. Наслов магистарске тезе
Прогностички значај мутација у К-рас онкогену за иницијални одговор на плихемиотерапију код
болесника са неситноћелијским карциномом плућа
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
Одлуком бр 9/2 октобра 2012. је одобрена израда докторског рада .
10. Знање светских језика (за сваки језик посебно) – STANAG, или наводи кандидата (чита, пише, говори, са
оценом одлично, врло добро, добро задовољавајуће)
Енглески језик одлично чита, врло добро говори и пише
11. Научна област и ужа област
Пулмологија и онкологија
12. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству
13. Кретање у служби
Приправнички стаж у КЦ Србије и у ВМА 1993/94.; волонтерски рад у Клиници за анестезиологију
Института за кардиоваскуларне болести КЦ Србије 1994, служба у Клиници за плућне болести ВМА ради
специјализације
14. Претходна звања (навести сва звања и годину избора)
Сарадник у настави за предмет Интерна медицина -област пулмологија
15. Чланство у стручним и научним асоцијацијама
ЛКС
III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
1. Списак публикованих радова
Публиковане радове уносити редоследом који је у складу са важећим критеријумима за изборе узвања
наставника
(за сваку библиографску једицину унети све податке и ознаку коефицијента научне компетентности)
a) у току последњег избора
1. Kovačević Z, Marić M, Jovanović D, Maksić Đ, Hrvačević R, Stanković V, Trifunović G. Perkutana
ultrazvukom vođena biopsija bubrega u dijagnostici bubrežnih oboljenja. Zbornik radova sa Kongresa
nefrologa Jugoslavije, Beograd, 5-8.10. 1994. god. (М63)
2. Sikimić S, Aćimović S, Karličić V, Ranković B, Trifunović G, Mrđa V, et al. Naša iskustva u dijagnostici
tuberkuloze u obolelih sa ratnih područja . Zbornik radova saopštenih na XLI savetovanju pulmologa Srbije
na Brezovici, 2. i 3. novembra 1995.godine, Priština, 1995; s 38. (М63)
3. Bjelajac D, Bokun R, Ponomarev D, Ranković B, Trifunović G, Mrđa V. Značaj citološkog pregleda
aspirata i brisa bronha u dijagnostici karcinoma bronha i pluća. Zbornik radova saopštenih na XLI
savetovanju pulmologa Srbije na Brezovici, 2. i 3. novembra 1995.godine, Priština, 1995; s 114.(М63)
4. Karličić V, Tomić I, Aćimović S, Sikimić S, Ponomarev D, Trifunović G, et al. Vanplućna tuberkuloza .
Zbornik radova saopštenih na XLI savetovanju pulmologa Srbije na Brezovici, 2. i 3. novembra 1995.godine,
Priština, 1995; s 55. (М63)
5. Bjelajac D, Aćimović S, Sikimić S. Mrđa V,Ranković B, Ponomarev D, Trifunović G,et al. Bronhogeni
karcinom kod osoba iz ratom zahvaćenih područja. Zbornik sažetaka II Kongresa ratne medicine sa
međunarodnim učešem, Banja Luka ,april 1996; s 50. (М64)
2
III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
6. Trifunović G, Tomić I, Mitrović D, Karličić V, Ivanović A, Kovačević Z, Mrđa V. Wegenerova
granulomatoza -prikaz slučaja. IV Kongres Interne medicine Jugoslavije, Medicinski centar Igalo 30.0905.10.1997. Zbornik radova 1997; 227.(М63)
7. Plavec G, Trifunović G, Mrđa V.Pseudotumor medijastinuma –desni luk aorte sa dilatacijom leve
subklavije . IV Kongres Interne medi-cine Jugoslavije, Medicinski centar Igalo 30.09-05.10.1997. Zbornik
radova 1997; 123-4. (М63)
8. Kovačević Z, Mitrović D, Tomić I, Jovanović D, Škatarić V, Dimitrijević J, Rabrenović V, Trifunović G.
Pulsne doze ciklofosfamida u lečenju Wegenerove granulomatoze. Vojnosanit Pregl 1999;56(1): 31-7.(М24)
9. Radojičić B, Vanninen E, Milutinović A, Plavec G, Obrenčević K, Nikolić Z, Trifunović G,et al. New mode of
increased Pulmonary Vascular Resistance Assesment in Chronic Obstructive Pulmonary Disease with 99mTc
Equilibrium Gated Scintigfraphy Technique. 55th AAAAI Congress Florida Orlando 27.02.1999.
10. RadojičićB, Vanninen E, Obrenčević K, Nikolić Z, Milutinović A, Trifunović G,et al. A New Way to Asses
Increased Pulmonary Vascular Resistance with 99mTc Equilibrium Gated Scintigraphy Technique:
Possibilities and Limitations .International Symposium ''Pulmonary circulation VII'' . Prague-Czech Republic ,
27-30.VI 1999. Physiological Research Vol 48 (М24)
11. Jović-Stošić J. Ranđelović S, Todorović V, Potrebić O, Babić G. Vučinić S, Srnić D, Đorđević D, Ninković
M, Trifunović G, et al. Medical Management of Accidental Mass-poisoning by Ammonia: II Diagnosis and
Treatment. Arch Toxicol Kinet Xenobiot Metab 1999 Winter; 7(4): 115-26.(М23)
12. Radojicic B,Nikolic G, Plavec G, Gligić B, Mijailovic Z, Acimovic S, Nikolic Z, Stankovic M, Trifunovic
G, et al. Air way Obstruction Revrersibility following Bronchodilatator Inhalation to pulmonary
Hyperthension in Chronic Obstructive Respiratpory Disease Patients. XIXth European Congress of the
European Academy of Allergology and Clinical Immunology 2000. 1-5.7.2000 Lisabon.(М34)
13. Radojicic BM, Plavec GI, Nikolic GA, Acimovic S, Trifunovic G, I. Tomic, et al. Allergen induced
bronchial hyperresponsiveness to histamine . World Congeress of lung Health and 10 th ERS Annual
Congress, Florence, Italy, August 30.septembar 3,2000. Eur Resp Journ 2000; 31(16):461. (М34)
14.Trifunović G, Tomić I, Plavec G, Ćirković M, Petronijević M, Popović L, et al. Churg-Strauss sindrom. IV
naučni sastanak Udruženja alergologa i kliničkih imunologa
Jugoslavije 28-30. mart 2003. god.
Vojnomedicinska akademija, Beograd. Zbornik plenarnih predavanja i sažetaka; s 87. (М64)
15. Simić M, Plavec G, Tomić I, Trifunović G, Karličić V, Ćirković M, Stefanović D. Primarni Sjogrenov
sindrom . IV Naučni sastanak Udruženja alergologa i kliničkih imunologa Jugoslavije 28-30. mart 2003. god.
Vojnomedicinska akademija, Beograd. Zbornik plenarnih predavanja i sažetaka; s 85.(М64)
16.Tomić I, Plavec G, Trifunović G, Karličić V, Čolić M. Odlika subpopulacije limfocita krvi kod bolesnika
od sarkoidoze i negativnom tuberkulinskom kožnom probom. Majski pulmološki dani Banja Luka 2003.
Zbornik radova ; s157-60. (М33)
17.Trifunović G, Plavec G, Tomić I, Popović L, Stefanović D Alergijski angiitis i granulomatoza. Vojnosanit
Pregl 2004; 61(3):321-325. (М24)
18.Tomić I, Plavec G, Lončarević O, Simić M, Stojanović G, Cvetković G, Čolić M, Ilić S. Značaj fiberoptičke
bronhoskopije sa bronho i transbronhijlanom biopsijom i bronhoalveolarne lavaže u potvrdi sarkoidoze. U
zborniku radova. Majski pulmološki dani 2006 Banja Luka. 2006 p.269-74. (М33)
19. Aćimović S, Plavec G, Tomić I, Aćimović S, Karličić V, Lončarević O, Vuković J, Cvetković G. Assesment
of symptoms, clinical findings and bronchial responsivness in intermitent asthmatics. Abstracts 16th ERS
Annual Congres Munich, Germany. September 2-6, 2006. Eur Respir Jour 2006; 28 (50): 501s-502s. (М34)
20. Šarac S, Plavec G, Tomić I, Cvetković G, Lončarević O, Milić R. Nespecifična intersticijska pneumonija
(NSIP) i antifosfolipidni sindrom-prikaz slučaja. I Kongres respiratorne medicine Srbije/JugoistočneEvrope
2.-4. novembra, 2007. Novi Sad.-zbornik sažetaka. Pneumon 2007; 44:9. (М34)
21. Milić R, Tomić I, Plavec G, Cvetković G, Šarac S. Plućna hidatidoza –prikaz slučaja. I Kongres
respiratorne medicine Srbije/JugoistočneEvrope 2.-4. novembra, 2007. Novi Sad.-zbornik sažetaka. Pneumon
2007; 44:81. (М34)
22. Plavec G, Tomić I, Bihorac S, Kovačević G, Cvetković G, Sikimić S. et al. Plućne manifestacije kod
sistemskih vezivnog tkiva. . I Kongres respiratorne medicine Srbije/JugoistočneEvrope 2.-4. novembra, 2007.
Novi Sad.-zbornik sažetaka. Pneumon 2007; 44: 14. (М34)
23. Karličić V, Banjari S, Tomić I, Ranković B, Cvetković G, Novković D, et al. Interventni bronhoskopski
postupci kod bolesnika sa postintubacionim stenozama traheje. I Kongres respiratorne medicine
Srbije/JugoistočneEvrope 2.-4. novembra, 2007. Novi Sad.-zbornik sažetaka. Pneumon 2007; 44:109. (М34)
3
III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
24. Cvetković G, Plavec G, Tomić I, Milić R, Šarac S. Značaj pozitronske tomografije (PET) za procenu
stadijuma nesitnoćelijskog karcinoma pluća –prikaz slučaja. I Kongres respiratorne medicine
Srbije/JugoistočneEvrope 2.-4. novembra, 2007. Novi Sad.-zbornik sažetaka. Pneumon 2007; 44:141. (М34)
25. Cvetković G, Plavec G, Tomić I. K-RAS oncogenic mutations in patients with nonsmall cell lung cancer.
Abstracts 17th ERS Annual Congress Stockholm, Sweden, Sept 15-19, 2007. Eur Respir Jour 2007; 30
(50):291s-292s.(М34)
26. Milić R, Šarac S, Tomić I, Plavec G, Cvetković G, Vasiljević M. Lupus pneumonitis-prikaz slučaja. Scr
Med 2008; 39(1): 23-27.(М33)
27. Novković D, Milić R,Tomić I, Vasiljević M, Cvetković G, Šarac S. Opstrukcija sa normalnim odnosom
forsiranog ekspirikumskog volumena u prvoj sekundi i forsiranog vitalnog kapaciteta. Scr Med 2008; 39(1):
33-36.(М33)
28. Plavec G, Tomić I, Bihorac S, Kovačević G, Pavlica Lj, Cvetković G, et al. Plućne manifestacije kod
sistemskih vezivnog tkiva. Vojnosanit Pregl 2008;65(9):688-91.(М24)
29. Cvetković G, Plavec G, Tomić I, Ilić V, Magić Z, Tatomirović Ž, et al.Prediktivni značaj mutacija u K-ras
onkogenu za hemioterapijske protokole na bazi platine kod bolesnika sa uznapredovalim nesitnoćelijskim
karcinomom pluća. Vojnosanit Pregl 2009;66(2):149-55. (М24)
30. Ilić V, Tomić I, Cvetković G, Bokun R, Magić Z. Detection of K-Ras mutation in bronchial aspirate of
patients with lung carcinoma. Genetika 2009; 4(1): 69-80.(М51)
31. Plavec G, Milić R, Šarac S, Lončarević O,Cvetković G, Tomić I. Nitrofurantoinom indukovana imunološki
posredovana bolest pluća i jetre. Kongres pulmologa Srbije 15-16. april 2011. Beograd.-Zbornik radova (CD
format).(М64)
32. Milić R, Plavec G, Tomić I, Lončarević O, Cvetković G, Šarac S, et al. Traheobronhomegalija ili MounierKuhn-ov sindrom. Časopis udruženja pulmologa Replublike Srpske 2011; 11(1): 112-115.(М33)
33. Milić R, Šarac S, Vuković J, Aćimović S, Plavec G, Cvetković G. Vanbolnički stečena pneumonija u
pacijantkinje sa "de novo" dijabetesom. Dodatak časopisu udruženja pulmologa Republike srpske 2012; 2(12S):100-104. (M33)
34. Novković D, Škuletić V,Vulin A, Cvetković G. Exercise-induced bronchoconstriction and non-specific
airway hyperreactivity in patients suffering from bronchial asthma. Vojnosanit Pregl 2014;71(2): 191-4.
(М24)
б) у ранијем периоду уколико то предвиђају критеријуми
2. Уређивање часописа и публикација
a) у току последњег изброног периода
б) у ранијем периоду
3. Учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени)
(назив НИ пројекта са ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или сарадник)
4. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
a) у току последњег изброног периода
Похвале за ванредно уложене напоре у раду, показану умешност и иницијативу у извршавању задатака,
као и за постигнуте успехе у служби 2000.год. и 2001. год и новчана награда 2011. године.
б) у ранијем периоду
5. Остало
Стручна усавршавања: Bronchoscopy training course- Golnik, September 2013.
4
IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
1. Наставни рад (пре избора у звање наставника)
а) Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског програма и
фонд часова:
б) Педагошко искуство
Сарадник у настави, студентске вежбе предмета Увод у Клиничку праксу и Интерна медицина 2012.г.,2013.г
и 2014. године
в) Приступно предавање (датум, место, тема, оцена комисије)
2. Наставни рад (после избора у звање наставника)
а) Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова
(на основним, дипломским односно специјалистичким, магистарским и докторским студијама):
3. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева)
4. Увођење нових метода у реализацији наставе
5. Уџбеници - основни (наслов, аутори, година издавања, издавач)
6. Уџбеници – помоћни (приручници, скрипте и сл. – наслов, аутор, година издавања, издавач)
7. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација:
8. Извођење наставе на универзитетима ван земље
9. Мишљење кадета - студената о педагошком раду наставника
10. Остало
5
V. РУКОВОЂЕЊЕ – МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА
1. Руковођење – менторство у изради дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза (име и презиме
кандидата, ужа научна област, наслов рада, високошколска установа, година и место одбране)
2. Руковођење – менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област, наслов
дисертације, високошколска уснова, година и место одбране)
3. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова, магистарских теза и докторских
дисертација (специјалистички рад, магистарска теза и докторска дисертација, име и презиме кандидата, ужа научна
област, наслов рада, високошколска установа, година и место одбране)
VI. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1. Учешће у раду органа и тела високошколских јединица и Универзитета
2. Учешће у комисијама за избор у звање наставника, наставника страног језика, наставника вештина, асистента,
сарадника у настави, вишег лектора и лектора (име и презиме кандидата, звање у које је биран, високошколска
установа у којој је вршен избор и година избора)
3. Руковођење у високошколским јединицама и на Универзитету
4. Допринос активностима на афирмацијиУниверзитета
5. Вођење професионалних (струковних) организација
6. Учешће у раду одбора, стручних тела, професионалних организација
7. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката
6
VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Кандидаткиња се, током досадашње педагошке активности, истиче веома добро конципираном наставом,
прилагођеном различитим профилима слушалаца (студенти на основим, последипломским и
специјалистичким студијама, слушаоци на различитим научним и стручним скуповима и семинарима).
Предавања и материју излаже јасно и разумљиво, а наставни програм области које предаје је заснован на
најновијим научним сазнањима. У раду на студентским вежбама је показала мотивисаност и креативност за
интерактивни рад са студетима.
У склопу наставне активности доступна је студентима на основним и последипломским студијама за стручна
објашњења, савете и помоћ у учењу.
2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Током досадашњег рада кандидаткиња је објавила већи број стручних и научних радова.
7
VIII. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
Кандидаткиња ВС Мр сци мед Гордана Ж. Цветковић испуњава услове за избор у звање асистента
прописане Законом о виском образовању и Правилником о избору у звање сарадника, наставника страних
језика и наставника вештина .
Кандидаткиња је магистар медицинских наука, која је основне студије завршила у предвиђеном року, са
просечном оценом 8,52, оценом 10 на дипломском испиту, оценом 5 на специјалистичком испиту и
24.12.2008.године је стекла научно звање Магистра медицинских наука. До сада је као први аутор објавила 2
рада in extenso, у часописима са СЦИ листе.
На укупно 1/2 странице куцаног текста написати мишљење за сваког пријављеног кандидата посебно, уз експлицитно
навођење да ли сваки кандидат испуњава услове за избор у звање или их не испуњава. Оцена испуњености услова за избор у
звање врши се према важећим критеријумима за изборе у звања наставника на Универзитету одбране
8
IX
ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
Комисија позитивно оцењује научноистраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке способности
и допринос у настави, пријављену кандидаткињу сарадницу у настави Мр сци мед Гордана Ж. Цветковић
и предлаже Наставно-научном већу да изабере имановану у звање асистента.
Уколико се на конкурс јавило више кандидата, комисија образлаже разлоге због којих даје предност предложеном
кандидату.
Члан комисије који се не слаже са мишљењем већине чланова комисије и не жели да потпише извешатј, дужан је да у
образац извештаја унесе образложење.
НАПОМЕНА: Образац се попуњава навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног текста.
9
Download

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област