PROGRAM
XXXV SABOR LJEKARA
Sjeverne Crne Gore i Jugozapadne Srbije
Pljevlja, 26 i 27.septembar 2014.godine
Hotel „GOLD“
PETAK 26.09.2014.G.
09:00-15:00 Registracija učesnika
SALA 1
10:00-11:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-13:30
SVEČANO OTVARANJE SABORA
Pozdravni govori
Koktel
UVODNA PREDAVANJA
1. SPECIFIČNOSTI MENTALNIH POREMEĆAJA U SAVREMENIM
OKOLNOSTIMA, Prof. dr Mirko Pejović, Medicinski fakultet Beograd
2. EMBOLIJA PLUĆA – STALNI DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI IZAZOV,
Prof. dr Jovan Peruničić, Medicinski fakultet Beograd, Klinika za kardiologiju, KCS
Beograd
3. ATRIJALNA FIBRILACIJA VS ARTERIJSKA HIPERTENZIJA,
Prof. dr Ljilja Musić Gledović, KCCG Podgorica
4. KRATAK PREGLED SAVREMENOG PRISTUPA DIJAGNOSTIKOVANJU I
LIJEČENJU EPILEPSIJE, Prof. dr Slavica Vujišić, KCCG Podgorica
5. DIJABETES TIP 1: PROBLEMI I IZAZOVI, Prof. dr Mira Samardžić, KCCG
Podgorica
6. KOMPARATIVNA ANALIZA REZULTATA LIJEČENJA
TRANSTROHANTERNIH PRELOMA FEMURA STARIJIH OSOBA
ENDOPROTEZOM KUKA I OSTEOSINTEZOM, Prof. dr Žarko Dašić, Klinika
za ortopediju i traumatologiju, KCCG Podgorica, Centar za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju KCCG Podgorica, A. Jušković, N. Bulatović, V. Bokan,V. Milinković.
13:30-14:00 KAFE PAUZA
SALA 2
14:00-18:30 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA MAJKE I DJETETA
Usmene prezentacije radova
Radno predsjedništvo: Prof.dr Mira Samardžić, dr Anka Stanić, dr Maja
Terzić, dr Sanja Vranić, dr Julija Bošković, dr Ismet Musić, dr Milena
Džuverović, prim dr Svetlana Balać, dr Dragica Pejović
7. NOVORODJENČAD IZ TRUDNOĆA OPTEREĆENIH HIPERTENZIJOM retrospektivna studija uzorka, Adrijana Vojinović Kočović, Vesna Cvijović, Julija
Bošković, Zvonko Puletić, Blažo Varagić, Ivan Bošković, Milutin Vuković OB Bijelo
Polje, DZ Bijelo Polje
8. ZNAČAJ PREVENTIVNIH PREGLEDA U OTKRIVANJU POREMEĆAJA
ŠTITASTE ŽLEZDE U ADOLESCENCIJI, Sanja Vranić, DZ Nova Varoš
9. PAD NATALITETA, Vesna Cvijović, Adrijana Vojinović Kočović, Zvonko Puletić,
Ivan Bošković, Blažo Varagić, Milutin Vuković OB Bijelo Polje
10. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJECE UZRASTA OD 0 DO 15 GODINA, Mirsad
Hodžić, Jaho Pepić DZ Rožaje
11. EKLAMPSIJA – OPASNOST PO NOVOROĐENČE –PRIKAZ SLUČAJA, Julija
Bošković, Vesna Cvijović, Adrijana Vojinović Kočović DZ Bijelo Polje,OB Bijelo
Polje
12. KONGENITALNA HIDRONEFROZA RANA DIJAGNOZA I TERAPIJA, Vojo
Kujundžić, Igor Gogić, Maja Terzić, OB Pljevlja
13. VENSKA TROMBOZA KOD DJECE, Vojo Kujundžić, Maja Terzić, OB Pljevlja
14. UČESTALOST FEBRILNIH KONVULZIJA –NAŠA ISKUSTVA,
Srećko Hajduković DZ Ulcinj
15. UČESTALOST RAZVOJNOG POREMEĆAJA KUKA U OPŠTINI BARREZULTATI DESETOGODIŠNJEG PRAĆENJA, Aleksandar Vujičić, OB Bar
16. INCIDENCA KONGENITALNIH MALFORMACIJA U PORODILIŠTU U
BERANAMA U PERIODU OD 2011-2014 GODINE, Nada Radević,
Ljiljana Vuković, Nemanja Vuković, OB Berane,KCCG Podgorica
17. INCIDENCA UROĐENIH SRČANIH MANA U PORODILIŠTU U BERANAMA
ZA PERIOD 2011-2014 GODINE, Ljiljana Vuković, Nada Radević, Nemanja
Vuković, OB Berane,KCCG Podgorica
18. INTERNET ZAVISNOST U ADOLESCENATA, Ismet Musić, Eldina DreškovićKučević, Zina Šabović, Sabit Šabović DZ Plav
19. TRANSPORT NOVOROĐENČETA, Haka Tahirović, OB Bijelo Polje
20. UČESTALOST I KARAKTERISTIKE ATOPIJSKOG DERMATITISA KOD
DJECE Miloje Jestrović, Dragica Gačević, DZ Pljevlja
21. REHABILITACIJA NAKON POROĐAJNE PAREZE PLEKSUS
BRAHIJALISA /ERB-DUCHENE TYP/- PRIKAZ SLUČAJA
Aleksandra Savić, Milena Adžić, Nikola Bulatović, Ilija Stolić,KCCG Podgorica
22. REFRAKCIONE ANOMALIJE KOD PREDŠKOLSKE DJECE, Azra Purišić,
Safet Lješanin, DZ Plav
23. GRUDNA TRAUMA KAO UZROK ATELEKTAZE KOD DJETETA – prikaz
slučaja, Husko Bajrović, Senad Kalač , Mirela Redžepagić,
Jovan Bubanja,
JZU Zavod za HMP Podgorica-jedinica Rožaje; DZ Berane
24. RAVNA STOPALA KAO NAJČEŠĆI DEFORMITET KOŠTANO-MIŠIĆNOG
SISTEMA KOD DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA Danijela Đekić, Marija
Joksimović, Vukosav Joksimović, DZ Berane; OB Berane
25. PREVREMENI POROĐAJ, UZROK, PREVENCIJA I POSLJEDICE
Azra Lukač DZ Rožaje
26. KORIŠĆENJE USLUGA GINEKOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA
TERITORIJI OPŠTINE PLAV, Safet Lješanin, Azra Purišić DZ Plav
27. ANALIZA BUBREŽNE FUNKCIJE I UDALJENIH POSLEDICA KOD ŽENA
SA HIPERTENZIVNIM POREMEĆAJIMA U TRUDNOĆI
Svetlana Krsmanović OB Priboj-ZC Užice
28. HISTEROSKOPSKI NALAZI KOD INFERTILNIH ŽENA U BERANAMA
Svetlana Balać, DZ Berane
29. UČESTALOST DEFORMITETA KOŠTANO ZGLOBNOG SISTEMA KOD
DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA NA TERITORIJI OPŠTINE
PRIJEPOLJE, Dijana Bujaković, OB Prijepolje
30. ZASTUPLJENOST STRAHA KOD DJECE IZ POTPUNIH I NEPOTPUNIH
PORODICA, Ana Golubović Popović, Tamara Sekulić, Zorica Babić, DZ Berane
17:00-18:30 POSTER PREZENTACIJE RADOVA
Hol hotela „GOLD“
Žiri-Naučni odbor Sabora
31. TROVANJE HRANOM, Ifeta Erović, DZ Bijelo Polj
32. ENDEMIJA PEGAVOG TIFUSA, Goran Čukić, DZ Berane
33. PROBLEM PASA LUTALICA NA PODRUČJU BERANA 2014. GODINI
Rita Barjaktarović, Goran Čukić, Marija Joksimović, Iso Kočan, Opština Berane; DZ
Berane; Veterinarska stanica
34.EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE HRONIČNE OPSTRUKTIVNE
BOLESTI PLUĆA, Admir Šabanović, Rade Ranitović, DZ Bijelo Polje
35.OSTEOMYELITIS KOD NOVOROĐENČETA – PRIKAZ SLUČAJA Anka
Stanić, Dragica Gačević, Natalija Spajić, DZ Pljevlja
36. TURBERKULOZA PAROTIDNE ŽLIJEZDE U ADOLESCENTA-PRIKAZ
SLUČAJA
Julija Bošković, Andrijana Kočović , OB Bijelo Polje
37. GRANULOZA SEL TUMOR U DEČJEM DOBU, Svetlana Balać, DZ Berane
38. ZASTUPLJENOST MAJČINOG MLIJEKA I DRUGIH VRSTA MLIJEKA U
PRVOJ GODINI ŽIVOTA, Perazić Snežana, DZ Cetinje
39. ETIOLOGIJA VISOKE TELESNE TEMPERATURE U INTRAHOSPITALNIM
USLOVIM A KOD OBOLELIH OD OPSTRUKCIJE DISAJNIH PUTEVA,
Isma Gašanin,DZ Sjenica-ZC Užice
40. ULOGA MEDICINSKE SESTRE U SAVJETOVALIŠTU ZA
REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE, Svetlana Bogavac, DZ Berane
41. ULOGA MEDICINSKE SESTRE U HISTEROSKOPIJI, Mirela Mandžukić, DZ
Berane
42. STAVOVI STUDENTKINJA MEDICINE PREMA NEKONTROLISANOJ
UPOTREBI ANALGETIKA ZA UBLAŽAVANJE MENSTRUALNIH
TEGOBA, Ivana Kezić, DZ Pljevlja
43. ALERGIJA NA PROTEINE KRAVLJEG MLIJEKA, Ismet Musić, Elvis
Omeragić, Biljana Vukanić-Mikić, Senad Kolašinac, Kumrija Redžepagić-Cikotić DZ
Plav
PETAK 26.09.2014.GODINE
SALA 1
14:00-18:30 KARDIOVASKULARNA OBOLJENJA - PREVENCIJA,
DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE
Usmene prezentacije radova
Radno predsjedništvo:Vesna Miranović, Momir Cvijović, Željana Škarić
Karanikić, Predrag Račeta, Elvir Zvrko, Fahrudin Hadrović
44. HIPERTRIGLICERIDEMIJA-ZNAČAJ MODIFIKACIJE FAKTORA U
PREVENCIJI KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA – PRIKAZ SLUČAJA
Dragica Gačević, Anka Stanić, DZ Pljevlja
45. SINKOPE – KLINIČKI ZNAČAJ U DJEČIJOJ KARDIOLOGIJI
Vesna Miranović, KCCG Podgorica
46. PRIMENA ŠESTOMINUTNOG TESTA HODA U PRVOJ FAZI
KARDIOLOŠKE REHABILITACIJE NAKON AORTOKORONARNOG
BYPASS-A, Sonja Nejkov, Željana Škarić-Karanikić, Vesna Bokan-Mirković, Marina
Vuković, KCCG Podgorica
47. KONTRASNA NEFROPATIJA – PRIKAZ SLUČAJA
Cena Kajević, Senad Kalač, Dom zdravlja Rožaje; JZU Zavod za HMP-Podgorica,
48. NAČELA REHABILITACIJE PACIJENATA NAKON HIRURŠKE
REVASKULARIZACIJE MIOKARDA, Željana Škarić-Karanikić, Vesna BokanMirković, Sonja Nejkov, Marina Vuković, KCCG Podgorica
49. LYRICA – SAVREMENA TERAPIJA HRONIČNOG NEUROPATSKOG
BOLA, Zilha Idrizović ,OB Bijelo Polje,
PFIZER
50. AKUTNI BOL U GRUDIMA SA ST ELEVACIJOM -DIJAGNOSTIČKO
TERAPIJSKE DILEME-PRIKAZ SLUČAJEVA, Predrag Račeta, OB Bar
51. UČESTALOST POREMEĆAJA MASNIH KISELINA KOD DIJABETIČARA U
BERANAMA, Snežana Radovanić, A.Babović, D.Rovčanin, J.Mihailović,
N.Radovanić, OB Berane
52. POVEZANOST DIJABETESA I HIPERTENZIJE U BERANAMA
S. Radovanić, F.Hadrović, V. Račić, S. Kljajić, A.Babovć, D. Rovčanin, M.Mimović,
N. Radovanić, OB Berane
53. ADEKVATNOST TERAPIJE U TRETMANIMA DIJABETES MELITUSA TIP
2 U BERANAMA
Zuhra Hadrović, Fahrudin Hadrović, DZ Berane; OB Berane
54. MIKROINFLAMACIJA KAO FAKTOR RIZIKA ZA RAZVOJ
KARDIOVASKULARNIH BOLESTI KOD BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI
Fahrudin Hadrović, Vujica Ljubić, Zuhra Hadrović, Aleksandra Grubović,
Nikodin Radenović, OB Berane;DZ Berane
55. PRIMJENA NISKOMOLEKULARNIH HEPARINA U KLINIČKOJ PRAKSI
Hasib Lukač, KCCG Podgorica,
PFIZER
56. EKG KAO SREDSTVO PROCJENE KOMPLEKSNOSTI ATRIJALNE
FIBRILACIJE – REVIZIJA LITERATURE, Mirha Hasanbegović,DZ Pljevlja
57. PROCJENA RIZIKA RAZVOJA KONTRASTNE NEFROPATIJE - PRIKAZ
SLUČAJA, Fahrudin Hadrović, Aleksandar Babović,Zuhra Hadrović, Snežana
Radovanić, Nikodin Radenović,OB Berane,DZ Berane
58. TROMBOLITIČKA TERAPIJA ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA
Sabrina I. Hadžiosmanović, Ilhan Tursumović, Azra Deljković..,OB Pljevlja, DZ
Pljevlja
59. ESTETSKA ANALIZA LICA, Elvir Zvrko, KCCG Podgorica
60. ATEROSKLEROZA, MOGUĆNOSTI PREVENCIJE I TERAPIJE, Mihailo
Vukmirović, KCCG
PFIZER
17:00-18:30 POSTER PREZENTACIJE RADOVA
Hol hotela „GOLD“
Žiri-Naučni odbor Sabora
61. KORELACIJA BILIRUBINA I MODIFIKACIJA FAKTORA RIZIKA
LIPIDNOG POREKLA SA RAZVOJEM KORONARNE BOLESTI SRCA
Samir Khouitar, DZ Nova Varoš
62. AKUTNI PANKREATITIS, Marko Blaževic, Anita Zejak, DZ Mojkovac
63. LIMFADENOPATIJA, Tmušić - Bogavac Nataša, Dr Veljović Marijana, DZ
Mojkovac, Zavod za HMP Crne Gore
64. BATONOV USTANAK I ENDEMIJA, Goran Čukić, DZ Berane
65. OSTEOPOROZA,VAŽNOST LIJEČENJA, Mirza Kadić, Marina Kljajević,
GordanaKonatar, DZ Bijelo Polje
66. MMPI-201 PROFILI KOD PACIJENATA SA DISOCIJATIVNIM
POREMEĆAJIMA, Azra Deljkovic, Ilhan Tursumovic, Sabrina Hadžiosmanović, DZ
Pljevlja; OB Pljevlja
67. PROFESIONALNI STRES I MENTALNO ZDRAVLJE LJEKARA
Selim Agić, Gordana Konatar, Majda Dobardžić, Mirza Kadić, DZ Podgorica; DZ
Bijelo Polje
68. STAV PLJEVALJSKIH ADOLESCENATA PREMA ALKOHOLU
Belma Hadžiosmanović, Azra Deljković, Adnan Hadžiosmanović, DZ Pljevlja; OB
Pljevlja
69. PRAĆENJE KVALITETA SNA KOD BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI U
DOMU ZDRAVLJA HERCEG NOVI, Biljana Dapčević, Ana Popović, DZ Herceg
Novi
SUBOTA 27.09.2014.G.
SALA 1
KARDIOVASKULARNA OBOLJENJA I SLOBODNE TEME
09:00-13:00 Usmene prezentacije radova
Radno predsjedništvo:Elzana Čikić,Vesna Bokan Mirković, Rasim Agić, Jovo
Djedović, Momir Cvijović, Sabrina Hadžiosmanović, Azra Deljković
70. FAMILIJARNA HIPERHOLESTEROLEMIJA
Elzana Čikić, Erol Muratović, Davor Bulatović, OB Bijelo Polje; DZ Bijelo Polje
71. ARTROSKOPSKA DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE POVREDA MENISKUSA
Žarko Dašić, KCCG Podgorica
72. AKUTNO KONFUZNO STANJE-DELIRIJUM
Sabrina I. Hadžiosmanović, Azra Deljković, Ilhan Tursumović, OB Pljevlja; DZ
Pljevlja
73. RANA REHABILITACIJA BOLESNIKA SA AKUTNIM MOŽDANIM
UDAROM, Vesna Bokan Mirković, Željana Škarić Karanikić, Sonja Nejkov,
Marina Vuković, KCCG Podgorica
74. TERAPIJSKI PRISTUP KOD AKUTNOG TROVANJA HEROINOM – PRIKAZ
SLUČAJA, Senad Kalač, Husko Bajrović, Aldin Ajderpašić, DZ Rožaje; DZ Berane
75. STATINI U LIJEČENJU HIPERTENZIJE – IRBESARTAN U FOKUSU,
Radoman Čolović, OB Pljevlja
HEMOFARM
76. SPECIFIČNOSTI ORGANIZACIJE SLUŽBE MENTALNOG ZDRAVLJA NA
SEKUNDARNOM NIVOU U CRNOJ GORI
Jovo Đedović, Dragan Čabarkapa, ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor
77. GOJAZNOST I TIROIDNA FUNKCIJA, Goran Cvijović; Klinika za
endokrinologiju,dijabetes i bolesti metabolizma, KCS Beograd
78. DIJAGNOSTIKA I TRETMAN HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI
PLUĆA, Gani Karamanaga, DZ Ulcinj
79. FENOTIP Rh d NEGATIVNIH DAVALACA U PLJEVLJIMA
Ikonija Borović, Anka Stanić, ZTKCG-odjeljenje Pljevlja; DZ Pljevlja
80. „TOT vs TVT“ U LIJEČENJU STRES URINARNE INKONTINENCIJE
Petar Kavarić , KCCG Podgorica
81. BAZAL BOLUS INSULINSKA TERAPIJA KOD PACIJENATA U
DIJABETESU TIP 2, Elzana Čikić, OB Bijelo Polje
SANOFI
82. UROGENITALNO STARENJE I URINARNE INFEKCIJE
Petar Kavarić,KCCG Podgorica
83. OCJENA INVALIDNOSTI I RADNE SPOSOBNOSTI OSOBA OBOLJELIH OD
MULTIPLE SCLEROZE, Rasim Agić, Lidija Delević,Alma Bajramspahić, DZ
Bijelo Polje
84. GASTROINTESTINALNI STROMALNI TUMOR (GIST)– PRIKAZ SLUČAJA,
Radmila Bajić, Ljiljana Vučković, Tanja Nenezić, Ifeta Erović, KCCG Podgorica; DZ
Bijelo Polje
85. PRIKAZ SLUČAJA REHABILITACIJE PARCIJALNE RUPTURE AHILOVE
TETIVE PRIMENOM KVANTNE MEDICINE U PRIBOJSKOJ BANJI
Đerić Dušan: OB Priboj
86. HEMORAGIJSKA GROZNICA SA BUBREŽNIM SINDROMOM U REGIONU
SJEVEROISTOČNE CRNE GORE, Milovan Živković, OB Berane
87. TIMSKI RAD KAO SIGURAN PUT DO USPJEŠNE KOMUNIKACIJE U RADU
LJEKARA, Milenka Vraneš – Grujičić, Stefan Grujičić , Katica Rašković, Hajdana
Bulatović, DZ Bar; „Baranka“doo; Zdravstvena stanica Petrovac na moru
88. BAZALNO ORALNI TERAPIJSKI REŽIM KOD PACIJENATA SA
DIJABETESOM TIP 2, Vesna Dujović, OB Pljevlja
SANOFI
89. PRELOM PENISA – PRIKAZ SLUČAJA, Dimitrije Rovčanin,Snežana
Radovanić,Goran Banjac,Danka Damjanović,Jovan Bubanja,Milić Mimović, DZ
Berane; OB Berane; KCCG Podgorica; DZ Bijelo Polje
SUBOTA 27.09.2014.g.
12:00-13:00 POSTER PREZENTACIJE RADOVA
Hol hotela „GOLD“
Žiri - Naučni odbor Sabora
90. PORODIČNO NASILJE, Ana Golubović Popović, Zorica Babić, Tamara Sekulić, DZ
Berane
91. RAZVOJNA DISFAZIJA, Tamara Sekulić, Ana Golubović Popović, Zorica Babić,
DZ Berane
92. DISFAGIJA ILI ANOREKSIJA, Jaho Pepić, Edita Bašović,Mirsad Hodžić; DZ
Rožaje; DZ Podgorica
93. ECHINOCOCCOSIS GENERALISATA, Zejak Miloje, Baković Sanja, DZ
Mojkovac
94. SALMONELLA BISPEBJERG - NOVOREGISTROVANI
SEROTIP U CRNOJ GORI, Žarko Nikčević, Dunja Nikčević; DZ Cetinje
95. ANALIZA UPOTREBE LJEKOVA ZA KARDIOVASKULARNU PRIMJENU U
ZDRAVSTVENOJ USTANOVI APOTEKE CRNE GORE ‘’MONTEFARM’’
Novović Jelena, Dabanović Vera; Zdravstvena ustanova Apoteke Crne
Gore”Montefarm”
96. CT-ANGIOGRAFSKI PRIKAZ KARCINOMA REPA PANKREASA I
TROMBOZE V. LIENALIS I V. PORTAE
Vasilije Đurašković, Bojan Stojanović, Radmila Furtula; Specijalna bolnica CODRAPodgorica;Zavod za HMP CG Podgorica.
97. POSLOVANJE I REALIZACIJA UGOVORENIH USLUGA DOMA
ZDRAVLJA BIJELO POLJE U 2013.GODINI
Rasim Agić, Lidija Delević, Alma Bajramspahić; DZ Bijelo Polje
98. PREDIKTORI REVERZIBILNOSTI ARITMIJE ABSOLUTE NAKON
UVOĐENJA U EUTIREOIDNO STANJE KROZ PRIKAZ DVA SLUČAJA
AUTOIMUNE HIPERTIOZE, Elzana Čikić,Davor Bulatović.Erol Muratović,Alisa
Mekić,Cvijeta Sekulić,Kemal Čikić,Rada Bajić,Senada Spahić,Adisa Martinović: OB
Bijelo Polje; DZ Bijelo Polje
99. EKSTRAAUDITIVNI EFEKTI BUKE, Savica Micković, Svetlana Keković; DZ
Podgorica
100. AKUTNI APENDICITIS, Veljović Marijana; Zavod za HMP CG-Mojkovac
101. BENIGNI ŠVANOM – PRIKAZ SLUČAJA
Radmila Bajić, Filip Vukmirović, Ifeta Erović, Senada Spahić; OB Bijelo Polje; KCCG
Podgorica; DZ Bijelo Polje
SUBOTA 27.09.2014.godine
SALA 2
09:00-13:00 SLOBODNE TEME
Usmene prezentacije radova
Radno predsjedništvo: Roksanda Pejović, Violeta Milinković, Ljiljana Đurović,
Zuhra Hadrović, Volođa Ćuković, Đurđica Ostojić
102. ZNAČAJ IZABRANOG LJEKARA U PREPOZNAVANJU PROBLEMA
ŠTITNE ŽLIJEZDE-PUT OD ORDINACIJE DO HOSPITALIZACIJE
Ljiljana Đurović, Savica Mićković, DZ Podgorica
103. POSTEKSPOZICIONA PROFILAKSA KRVNOPRENOSNIH INFEKCIJA
Danka Milićević; DZ Pljevlja
104. PROBLEMI I POTREBE ROMSKE I EGIPCANSKE POPULACIJE U
BERANAMA , Zuhra Hadrović, Fahrudin Hadrović; DZ Berne; OB Berane
105. KVALITET U PRIMARNOJ ZAŠTITI
Mirjana Dobrović Milošević, Slobodan Vukotić; DZ Podgorica
106. ULOGA PORODICE U ŠIRENJU NAVIKE PUŠENJA
Radunovic Draginja, Radunović Ksenija; DZ Podgorica
107. UTICAJ HEMOLIZE NA REZULTATE BIOHEMIJSKIH ANALIZA
Volođa Ćuković; OB Prijepolje
108. TINEA BARBAE – PRIKAZ SLUČAJA
Senada Spahić, Radmila Bajić, Elzana Čikić, Ifeta Erović, Alisa Mekić, OB Bijelo
Polje; DZ Bijelo Polje
109. EFEKTI PREPARATA SA 10% UREOM I EMOLIJETNIH KREMA ZA KOŽU,
Marija Mališić Korać, Marija Joksimović, Marija Milašević, Monika Mališić; DZ
Budva; DZ Berane;Apoteka Lijek Budva
110. FIZIKALNA TERAPIJA KOD PACIJENATA SA AKUTNIM LUMBALNIM
SINDROMOM, Marina Vuković, Vesna Bokan Mirković, Željana Škarić Karanikić,
Sonja Nejkov, Ana Popović; KCCG Podgorica; OB Nikšić
111. REZULTATI NOVOG NAČINA POZIVANJA UČESNIKA SKRINING
KOLOREKTALNOG KARCINOMA GODINU DANA NAKON
IMPLEMENTACIJE PROGRAMA, Andrea Čampar. Đurđica Ostojić, Adrijana
Vujović, Jovana Vuković,Vladimir Janjević; IJZCG
112. BROJ NEADEKVATNIH I FOB TESTOVA U OKVIRU SKRININGA
KOLOREKTRALNOG KARCINOMA U CRNOJ GORI
Vladimir Janjević, Adrijana Vujović, Andrea Čampar, Jovana Vuković, Đurđica
Ostojić, Milena Lopičić, IJZCG
113. OBNOVLJEN POSTUPAK IFOB TESTIRANJA U OKVIRU SKRININGA
KOLOREKTALNOG KARCINOMA U CRNOJ GORI, Adrijana Vujović, Andrea
Čampar, Jovana Vuković, Vladimir Janjević, Đurica Ostojić, Vaid Frljučkić; IJZCG
114. REZULTATI PATOHISTOLOŠKIH NALAZA UČESNIKA SKRINING
PROGRAMA ZA RANO OTKRIVANJE KARCINOMA DEBELOG CRIJEVA
GODINU DANA NAKON IMPLEMENTACIJE PROGRAMA
Jovana Vuković, Đurđica Ostojić, Boban Mugoša, Adrijana Vujović, Andrea Čampar,
Vladimir Janjević, Mileta Golubović, Filip Vukmirović, Ljiljana Vučković,
Tanja Nenezić; IJZCG; KCCG Podgorica
115. PROGRAM RANOG OTKRIVANJA KOLOREKTALNOG KARCINOMA U
CRNOJ GORI, Đurđica Ostojić, Jovana Vuković, Adrijana Vujović, Vladimir
Janjević, Andrea Čampar; IJZCG
116. KOMUNIKACIJA U ELEKTRONSKOM ZDRAVSTVU
Selim Agić, Gordana Konatar , Majda Dobardžić, Mirza Kadić; DZ Podgorica; DZ
Bijelo Polje
SUBOTA 27.09.2014.godine
11:00-12:00 POSTER PREZENTACIJE RADOVA
Hol hotela „GOLD“
Žiri-Naučni odbor Sabora
117. PRIMJENA MEROCEL TAMPONA U ZBRINJAVANJU EPISTAKSI (20002010.g.), Rifat Muković; DZ Rožaje
118. SINERGIJOM SVIH ČLANOVA TIMA U PREVENCIJI HRONIČNIH
NEZARAZNIH BOLESTI, Ljiljana Đurović, Svetlana Keković, Savica Mićković,DZ
Podgorica
119. PROBLEM SAMOMEDIKACIJE, Roksanda Pejović, Dobrila Kečina, Lidija Džarić,
Anka Stanić, Jelena Pejović; DZ Pljevlja; Farmaceutski fakultet Podgorica
120. NOVI ORGANIZACIONI MODELI U AMBULANTAMA PRIMARNE
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, Mirjana Dobrović Milošević Slobodan Vukotić; DZ
Podgorica
121. AKUTNI MOŽDANI UDAR U AMBULANTI IZABRANOG DOKTORA
Mirza Kadić, Marina Kljajević, Gordana Konatar, DZ Bijelo Polje
122. KONTAKTNI DERMATITIS IZAZVAN MOLJCEM - EUPROCTIS
CHRYSORRHOEA, Rifat Muković, Ibrahim Hadžić, Nermina Tahirović,
Senad Kalač, DZ Rožaje, ZHMP CG -Jedinica Rožaje
123. MELAZMA I TERAPIJSKI MODALITETI, Marija Mališić Korać, Marija
Joksimović, Marija Milašević, Monika Mališić: DZ Budva; DZ Berane; Apoteka Lijek
Budva
124. LAMELARNA IHTIOZA SUPERPONIRANA GLJIVIČNOM INFEKCIJOM
Ana Popović, Ilija Ašanin, Milena Đurović, Nataša Đuričanin, Marina Vuković, OB
Nikšić; KCCG Podgorica
125. FIZIKALNA TERAPIJA PRIJE I POSLIJE PRIMJENE PRP-a
Renata Bergam-Grandis, Pagnacco Dino, Tomčuk Kaća, Dabović Predrag,
Marić Savo; Specijalna bolnica „Vaso Ćuković“ Risan
126. SKRINING PROGRAM KOLOREKTALNOG KARCINOMA -iskustvo iz
ambulante izabranog doktora, Ljiljana Zogović Vuković, Jovana Vuković Leković;
DZ Podgorica; IJZCG.
127. ZDRAVSTVENO STANJE RADNIKA ELEKTRODISTRIBUCIJE
(SISTEMATSKI PREGLED), Dubravka Zuković, Belma Hadžiosmanović; DZ
Pljevlja
128. BOLESTI U VEZI SA RADOM KOD VATROGASACA
Savica Mićković, Svetlana Keković; DZ Podgorica
129. MJERE ZAŠTITE NA RADU U ZDRAVSTVENOJ DJELATNOSTI
Rafet Šabotić, Ajša Šabotić,Goran Čukić, Dejan Ćorac, Ranko Raketić; DZ Berane;
ZHMP CG-jedinica Berane
130. HRONIČNA DIFUZNA MUSKULOSKELETNA BOL KOD BOLESNIKA SA
ANKILOZIRAJUĆIM SPONDILITISOM
Delić Marina, Slavić Vjeroslava, Obradović Marija, Vujović Tamara; Institut „Dr Simo
Milošević“ Igalo
OSTALI DOGAĐAJI
PETAK 26.09.2014.G.
14,00-15,00
OKRUGLI STO:SABOR LJEKARA-JUČE,DANAS,SJUTRA
Učesnici direktori JZU i predstavnici Društva ljekara
20,00
SVEČANA VEČERA UZ „PLJEVALJSKE TAMBURAŠE“
Hotel „GOLD“
SUBOTA 27.09.2014.G.
13,30
OBILAZAK KULTURNO-ISTORIJSKIH SPOMENIKA
Download

Program 35. Sabora ljekara