XIV Kongres društva ljekara Crne Gore
sa međunarodnim učešćem
PROGRAM
Hotel “MEDITERAN”
Bečići 23-27 oktobra 2013.
P R O G R A M
“Kunem se Apolonom liječnikom,
Asklepijem; Higijejom i Panakejom,
svim bogovima i božicama,
zovući ih za svjedoke,
da ću po svojim silama i savjesti
držati ovu zakletvu i ove obveze.
Stoga ću učitelja ovoga umijeća
štovati kao svoje roditelje,
njegovu ću djecu držati svojom braćom,
a budu li htjeli učiti ovu umjetnost,
puočavat ću ih bez ugovora i bez plaće.
Puštat ću da sudjeluju
kod predavanja i obuke
i u svem ostalom znanju
moja djeca i djeca moga učitelja.
Učit ću i dake koji se budu ugovorom
obvezali i ovom zakletvom zakleli,
ali nikoga drugoga.
Svoje propise odredit ću po svojim silama
i znanju na korist bolesnika
i štitit ću ga od svega
što bi mu moglo škoditi
ili nanijeti nepravdu.
Nikome neću, makar me za to i molio,
dati smrtonosni otrov,
niti ću mu za nj dati savjet.
Isto tako neću dati ženi sredstvo
za pometnuće ploda.
Isto ću i pobožno živjeti
i izvršavati svoju umjetnost.
Neću operirati mokraćne kamence,
nego ću to prepustiti onima koji se time bave.
2
XIV Kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
XIV Kongres društva ljekara Crne Gore
sa međunarodnim učešćem
TEME KONGRESA
• Transplatacije
• Reforme zdravstvenog sistema Crne Gore
• Slobodne teme iz oblasti medicine i stomatologije
3
P R O G R A M
KONGRESNI ODBOR
Prof. dr Miodrag Radunović, predsjednik
Ministar zdravlja
Prim dr Đoko Jočić, potpredsjednik
Predsjednik Ljekarske komore Crne Gore
Dr Kenan Hrapović
Direktor Fonda zdravstva Crne Gore
G-din Lazar Rađenović,
Gradonačelnik Budve
Akademik Prof. dr Goran Nikolić,
Dekan Medicinskog Fakulteta Crne Gore
Dr Milan Mijović,
Direktor Kliničkog Centra Crne Gore
ORGANIZACIONI ODBOR
Dr Slobodan Tomić, predsjednik
Predsjednik Društva Ljekara Crne Gore
Prim. dr Nada Vučinić,
Sekretar Društva Ljekara Crne Gore
Prof. dr Ljubica Pejakov
G-din Zoran Špadijer
Dr Veselin Bulatović
Dr Hajran Kalač
Dr Zoran Tabaš
Dr Pavle Marinković
Dr Zuhra Hadrović
Dr Rasim Agić
G-din Boro Lalević
Dr Aleksandar Stjepčević
Dr Vladimir Vodovar
NAUČNI ODBOR
Prof. dr Slavica Vujisić, predsjednik
Prof. dr Marina Ratković
Prof. dr Ljilja Musić
Prim. dr sci. med. Mensud Grbović
Dr Nebojša Kavarić
Prim. dr sci. med. Elvir Zvrko
Doc. dr Biljana Milošević
SEKRETARI
Seka Biljurić
Milena Tomović
TEHNIČKI UREDNIK
Miško Škatarić
4
XIV Kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
Poštovani učesnici XIV Kongresa
Drušva ljekara Crne Gore, poštovani čitaoci,
Zadovoljsvo nam je da smo kao Naučni odbor kongresa dali doprinos nastavku
tradicije organizovanja nacionalnog kongresa sa medjunarodnim učešćem. Dolazak i okupljanje ljekara Crne Gore na ovako značajan skup nosi izazov, zadovoljstvo ali i izuzetnu
odgovornost. Trudili smo se da promovišemo značaj aktuelnih dogadjanja u zdravstvu
Crne Gore i u prilog tome izabrane su glavne teme kongresa. Prva velika tema je Transplantacioni program a povodom započinjanja transplantacije bubrega u Kliničkom centru Crne
Gore vjerujući da je ovo samo početak razvoja cjelokupnog transplantacionog programa.
Druga velika tema je Reforma zdravstvenog sistema koja je zapravo u toku i ima za cilj da
odgovori na izazove u medicini u 21. vijeku.
Takodje, želimo da Vas informišemo da je za Četrnaesti kongres DLJCG pristiglo
preko 300 radova. Svi primljeni radovi su podvrgnuti recenziji Naučnog odbora kongresa
i sa zadovoljstvom možemo reći da je najveći broj radova sadrži aktuelnu problematiku
sa statistički kvalitetno obradjenim rezultatima. Nije mali broj prikaza slučajeva koje nije
lako izabrati po zanimljivosti bilo u dijagnostičkom, diferencijalno-dijagnostičkom ili terapijskom smislu i koji pokazuju aktivan stav ljekara u svakodnevnoj praksi.
Želimo da istaknemo da su radovi za kongres pristigli sa svih nivoa zdravstvenog
sistema Crne Gore i uz učešće kolega iz regiona.
Zbornik prihvaćenih radova za ovogodišnji kongres štampan je onako kako su autori uputili Naučnom odboru kongresa.
Vjerujemo da će zbornik štampan kao poseban broj Medicinskih zapisa biti koristan kako učesnicima kongresa tako i kolegama koji nisu bili u mogućnosti da patricipiraju u radu XIV Kongresa ljekara Crne Gore.
5
Predsjednik
Naučnog odbora XIV Kongresa Društva ljekara Crne Gore
Prof. dr Slavica Vujisić
21:00-24:00
19:00-20:00
18:00-19:00
17:00- 17:30
17:30-18:00
15:30-17:00
SSvveeččaannoo
oottvvaarraannjjee
Sesija IIPedijatrija
Ručak
14:00-15:30
14:45-15:15
MSD
Kafe pauza
POSTER SESIJA I
Sesija IHirurgija
Plenarna IITransplantacija
Plenarna ITransplantacija
Sala B
Sala A
Sala A
14:00-14:45
13:30-14:00
13:00- 13:30
12:30-13:00
12:00-12:30
10:00-11:00
11:00- 11:30
11:30-12:00
10:15-11:00
08:30-09:30
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
2244..1100..22001133
2233..1100..22001133
Sesija IIINeurologija/
Psihijatrija
Sala C
HOFMANROSCHE
Sesija IVSlobodne
teme I
Plenarna IVKvalitet
Plenarna IIIReforma,
Kvalitet
Sala A
SSvveeččaannaa
vveeččeerraa
Sesija VInterna medicina
Ručak
NOVARTIS
POSTER SESIJA II
MSD
HEMOFARM
Kafe pauza
Sala B
2255..1100..22001133
Sesija VISlobodne
teme II
Sala C
Sesija XIIKardiologija
HEMOFARM
Kafe pauza
NOVARTIS
POSTER SESIJA III
Sala B
Sesija VIIIGinekologija/
Ortopedija
Sesija XISlobodne teme III
Sesija IXInfektologija
Sala C
XIV Kongres društva
ljekara Crne Gore sa
međunarodnim učešćem
HOFMANROSCHE- 50
godina u
onkologiji
Sesija XOnkologija II
Sesija VIIOnkologija I
Sala A
2266..1100..22001133
P R O G R A M
6
XIV Kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
Generalni sponzor
7
P R O G R A M
24.10.2013.
SALA A
PLENARNA SESIJA I
TRANSPLANTACIONI PROGRAM
Moderatori:
Petar Kavarić, Branka Gledović, Jasna Brezak
09.00-09.40
09.40-10.20
10.20-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
RAZVOJ TRANSPLANTACIONOG PROGRAMA U CRNOJ GORI
Marina Ratković, Branka Gledović, Danilo Radunović,
Nefrologija sa hemodijalizom, Klinika za urologiju i nefrologiju KCCG
ČETRDESET GODINA TRANSPLANTACIJE BUBREGA U KBC ZAGREB
Ž. Kaštelan, J. Stoić, M. Grković, I. Krhen, H. Šošić, T. Hudolin, J. Pasini
KBC, Zagreb, Hrvatska
KOMPLIKACIJE IMUNOSUPRESIJSKE TERAPIJE
Nikolina Bašić-Jukić,
KBC, Zagreb, Hrvatska
Diskusija
Pauza
24.10.2013.
SALA A
PLENARNA SESIJA II
TRANSPLANTACIONI PROGRAM
Moderatori:
Marina Ratković, Željko Kaštelan, Davor Musić
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-15.30
HIRURŠKI ASPEKTI TRANSPLANTACIJE
Petar Kavarić,
KCCG, Podgorica
ZNAČAJ DETEKCIJE C4d U DIJAGNOSTICI AKUTNOG ODBACIVANJA
TRANSPLANTIRANOG BUBREGA I KORELACIJA POZITVNOG NALAZA
SA NAĐENIM HISTOLOŠKIM PROMENAMA
Gordana Basta-Jovanović1, Dragana Latić1, 2, Milena Radunović1,2,
Radomir Naumović4, Ljiljana Bogdanović1, Sanja Radojević-Škodrić1
1
Institut za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
Srbija, 2JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore
3
Institut za imunologiju i mikrobiologiju Stomatološkog fakulteta
Univerziteta u Beogradu, Srbija, 4Institut za nefrilogiju KCS i Medicinskog
fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srbija
TX KOORDINATORA KBC-A ZAGREB U DOKAZIVANJU SMRTI MOZGA
Jasna Brezak,
KBC Zagreb, Hrvatska, [email protected]
Diskusija
RUČAK
8
XIV Kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
25.10.2013.
SALA A
PLENARNA SESIJA III
REFORMA ZDARVSTVENOG SISTEMA CRNE GORE
Moderatori:
Mira Dašić, Siniša Varga, Gordana Mijović
09.00-09.20
09.20-09.40
09.40-10.00
10.00-10.20
10.20-10.40
10.40-10.55
10.55-11.10
11.10-11.30
11.30-12.00
OPŠTA NAČELA REFORME ZDRAVSTVENOG SISTEMA CRNE GORE
Grbović Mensud, Radunović Miodrag,
Ministarstvo zdravlja, [email protected]
POČETNI REZULTATI REFORME PRIMARNE ZAŠTITE U CRNOJ GORI
Ljiljana Cvejanov Kezunović1, Mara Drecun2, Igor Švab3
1
Dom Zdravlja Podgorica, Medicinski Fakultet Podgorica, 2Medicinski
Fakultet Podgorica, 3Medicinski Fakultet Ljubljana
KVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PRIMARNOM NIVOU
Nebojša Kavarić
Dom zdravlja Podgorica, [email protected]
CENTRALNO ZAKAZIVANJE PREGLEDA - ZADOVOLJAN PACIJENT ZADOVOLJAN DOKTOR
M. Mijović, P. Aligrudić, J. Vušković,
Klinički centar Crne Gore, Podgorica
PUBLIKOVANJE U MEDICINI U CRNOJ GORI
Elvir Zvrko, Slavica Vujisić
Centar za nauku, Klinički centar Crne Gore, Podgorica
ŠTA JE DRG
Ivana Golubović, Sanja Simović, Vjera Medojević
Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore
ZAŠTO DRG
Sanja Simović, Seniha Marković, Ivana Golubović
Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore
DISKUSIJA
PAUZA
SALA A
Plenarna sesija IV
REFORMA ZDARVSTVENOG SISTEMA CRNE GORE
Moderatori:
Goran Nikolić, Jadranka Lakićević, Nebojša Kavarić
12.00-12.12
9
KVALITETA ZDRAVSTVENE SKRBI S GLEDIŠTA KORISNIKA
Prof. dr Ana Stavljenić – Rukavina, Hrvatska
Prezenter Prim dr Siniša Varga direktor Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje, Hrvatska
P R O G R A M
12.12-12.24
PROJEKAT ZA UNAPREĐENJE SISTEMA ZDRAVSTVA U DIJELU
KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U CRNOJ GORI
Goran Nikolić - Klinički centar Crne Gore
Koordinator projekta i član Nacionalne komisije za kvalitet i bezbjednost ZZ
12.24-12.36
12.36-12.48
12.48-13.00
13.00-13.12
13.12-13.24
13.24-13.36
13.36-14.00
14.00-15.30
NACIONALNA STRATEGIJA ZA UNAPREĐENJE KVALITETA
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBJEDNOSTI PACIJENATA U CRNOJ
GORI
Jadranka Lakičević - Klinički centar Crne Gore
Nacionalna komisija za kvalitet i bezbjednost zdravstvene zaštite predsjednik
SISTEM KVALITETA I UPRAVLJANJE KVALITETOM ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE I BEZBJEDNOSTI PACIJENATA U CRNOJ GORI
Sanja Simović
Nacionalna komisija za kvalitet i bezbjednost zdravstvene zaštite
INDIKATORI KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Rasim Agić - Dom zdravlja Bijelo Polje
Nacionalna komisija za kvalitet i bezbjednost zdravstvene zaštite
NACIONALNE SMJERNICE DOBRE KLINIČKE PRAKSE U CRNOJ GORI
Ljilja Musić - Klinički centar Crne Gore
Nacionalna komisija za kvalitet i bezbjednost zdravstvene zaštite
REZISTENCIJA BAKTERIJA NA ANTIBIOTIKE U CRNOJ GORI KAO
MJERILO KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Gordana Mijović Nikolić – Institut za javno zdravlje
Nacionalna komisija za kvalitet i bezbjednost zdravstvene zaštite
RACIONALNA PRIMJENA ANTIBIOTIKA – JUČER – DANAS – SUTRA
Abedin Adžović - Dom zdravlja Podgorica
Nacionalna komisija za kvalitet i bezbjednost zdravstvene zaštite
DISKUSIJA
RUČAK
24.10.2013.
SALA A
SESIJA I Hirurgija
Moderatori:
Ranko Lazović, Milan Mijović, Ilija Ašanin, Nikola Sekulić
15.30-15.38
15.38-15.46
HIRURŠKI TRETMAN STENOZA TRAHEJE
M. Mijović, O. Vujadinović, B. Čampar, B Milačić, D. Djurović, M.
Kolinović
KCCG Centar za grudnu hirurgiju - Hirurška klinika –
PALIJATIVNI TRETMAN MALIGNIH PLEURALNIH EFUZIJA
B. Milačić, M. Mijović, O. Vujadinović, B. Čampar, D. Djurović, M.
Kolinović
KCCG Centar za grudnu hirurgiju - Hirurška klinika
10
XIV Kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
15.46-15.54
15.54-16.02
16.02-16.10
16.10-16.18
16.18-16.26
16.26-16.34
16.34-16.42
16.42-16.50
16.50-17.10
11
VIDEO ASISTIRANA GRUDNA HIRURGIJA-ZNAČJ I MJESTO U
ONKOLOŠKOJ GRUDNOJ HIRURGIJI –
M. Mijović, O. Vujadinović, B. Čampar, B. Milačić, D. Djurović, M.
Kolinović
KCCG Centar za grudnu hirurgiju - Hirurška klinika
SAFE SURGERY - SAVE LIVES
M. Kolinović, M. Mijović, O. Vujadinović, B. Čampar, B. Milačić, D.
Djurović
KCCG Centar za grudnu hirurgiju
HARMONIC SCALPEL - NOVA TEHNIJA U HIRURGIJI ŠTITATSTE
ŽLIJEZDE –
D. Djurović, M. Mijović, O. Vujadinović, B. Čampar, B. Milačić, M.
Kolinović
KCCG Centar za grudnu hirurgiju
ZNAČAJ MEDIJASTONSOKOPIJE U STEJDŽINGU KARCINOMA PLUĆA
B. Čampar, M. Mijović, O. Vujadinović, B. Milačić, D. Djurović, M.
Kolinović
KCCG Centar za grudnu hirurgiju
AUTOTRANSPLANTACIJA PARAŠTITASTOG TKIVA
Filipović Aleksandar, Paunović Marinko, Sarić Dragan, Fatić Nikola.
Hirurska Klinika Kliničkog Centra Crne Gore, [email protected]
HIRURUŠKO ISKUSTVO U ZBRINJAVANJU PACIJENTA
IMPLANTIRANIM PEJSMEJKEROM
Davor Music,
Klinički centar Crne Gore, Klinika za hirurgiju, Podgorica, Crna Gora
SA
SENTINEL NOD BIOPSIJA U PROCENI AKSILARNOG NODALNOG STATUSA (ANS) KOD NOD NEGATIVNIH BOLESNICA SA RAKOM DOJKENAŠA ISKUSTVA U PERIODU 2004. - 2013.GODINE
Nebojša Crnogorac, Vladimir Vučeljić,
Klinički centar Crne Gore, Podgorica, Odjeljenje za hirurgiju dojke,
Hirurška klinika
LAPAROSKOPSKA HERIOPLASTIKA- PROCEDURA TAPP U OPŠTOJ
BOLNICI BAR
Miroslav Knežević, Zoran Srzentić, Dragoslav Tomanović, Miodrag
Karanikić, Petar Stanišić, Igor Karišik, Sadat Ličina, Simeun Dragaš,
Opšta bolnica Bar.
Diskusija
P R O G R A M
24.10.2013.
SALA C
SESIJA II Pedijatrija
Moderatori:
Mira Samardžić, Paša Divanović, Danojla Dakić, Natalija Lopušina Spaić
15.30-15.38
15.38-15.46
15.46-15.54
15.54-16.02
16.02-16.10
16.10-16.18
16.18-16.26
16.26-16.34
16.34-16.42
NEONATALNI SKRINING NA KONGENITALNI HIPOTIREOIDIZAM U
CRNOJ GORI- REZULTATI I PERSPEKTIVE
Mira Samardžić, Nataša Popović, Najdana Gligorović
Klinički centar Crne Gore
DIJETE SA UROĐENOM SRČANOM MANOM I NJEGOVA PORODICA
Vesna Miranović,
Klinički centar Crne Gore, Institut za bolesti djece
INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA KOD NOVOROĐENČADI
Dakić D.,Dragaš LJ,.Rudanović R.,Banjac L.,Dakić T.,Vujović B.
KCCG Institut za bolesti djece,Podgorica
MORBIDITET NOVOROĐENČADI IZ BLIZANAČKIH TRUDNOĆA
M. Marković, S.Babović, M. Nešović, M. Jovanović, S. Stanišić, A. Begović
Ginekološko-akišerska klinika KCCG Podgorica
NUTRITIVNI STATUS TROGODIŠNJAKA U BARU
Snežana Brjaktarović-Labović¹, Ljiljana Jovićević¹, Gina Masoničić²,
Vesna Andrejević³
¹Dom zdravlja Bar, ² PZU “dr Masoničić” Bar, ³ Institut za javno zdravlje Kragujevac
SYNDROMA PEUTZ−JEGHERS
Samardžija Jovanović B.
Dom zdravlja Podgorica
URTIKARIJA U ZADNJIH PET GODINA
R. Pajović, V. Strainović-Lalović, B. Raičević-Fuštar
Dom zdravlja Podgorica
KRITIČKI OSVRT NA RAD IZABRANOG PEDIJATRA
Paša Divanović,Nina Danilović
Dom Zdravlja Podgorica
SAVREMENE BOLESTI ZAVISNOSTI-ZAVISNOST OD KOCKANJA
Majda Dobardžić1, Rasim Agić1,Gordana Konatar1 ,Selim Agić2 , Vesna
Cvijović3
1
16.42-16.50
16.50-16.58
Dom zdravlja Bijelo Polje,2Dom zdravlja Podgorica,3 Opšta bolnica Bijelo Polje
ZAVISNOST OD RAČUNARA - NOVA BOLEST ZAVISNOSTI
Katica Rašković, Zdravstvena stanica, Petrovac
Milenka Vraneš-Grujičić, JZU Dom zdravlja, Bar
Vasko Roganović, Zdravstvena stanica, Petrovac
Ljiljana Đurović, JZU Dom zdravlja, Podgorica
IZLOŽENOST MLADIH UTICAJU DUVANSKOG DIMA
Dragan Čabarkapa, Aleksandar Stijepčević
Dom Zdravlja Kotor
12
XIV Kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
16.58-17.06
17.06-17.30
UČESTALOST RAZVOJNOG POREMEĆAJA KUKA U OPŠTINI BAR
REZULTATI DESEOGODIŠNJEG PROGRAMA PRAĆENJA
A.
Vujičić, D. Vuković, A. Kalamperović,
Opšta bolnica Bar
Diskusija
24.10.2013.
SALA C
SESIJA III Neurologija/ Psihijatrija
Moderatori:
Slavica Vujisić, Lidija Injac, Radmila Ognjenović, Aleksandar Babović,
15.30-15.38
15.38-15.46
15.46-15.54
15.54-16.02
16.02-16.10
16.10-16.18
16.18-16.26
16.26-16.34
13
FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK AKUTNOG ISHEMIJSKOG
MOZDANOG UDARA
Slavica Vujisić
Klinika za neurologiju, KCCG, Podgorica
ATRIJALNA FIBRILACIJA I ISHEMIJSKI MOŽDANI UDAR
Ilhan Tursumović, Mirha Hasanbegovic
Dom zdravlja Pljevlja
ANALIZA FAKTORA RIZIKA I ISHOD LIJEČENJA ISHEMIJSKOG
MOŽDANOG UDARA- NAŠA ISKUSTVA
Idrizovic Z, Rakonjac B, Sekulic S, Boskovic N, Velickovic M,
Bulatovic B
Opšta bolnica Bijelo Polje, Crna Gora
PREHOSPITALNI TRETMAN PACIJENATA SA SUMNJOM NA AKUTNI
MOŽDANI UDAR I MOGUĆIM TRETMANOM FIBRINOLITIČKOM
TERAPIJOM
Željko Milović, Klinika za neurologiju, Klinički centar Crne Gore
TROMBOLITIČKA TERAPIJA KOD AKUTNOG ISHEMIJSKOG
MOŽDANOG UDARA
Mirjana Čukić
Klinika za neurologiju Klinički centar Crne Gore
PROTOKOL PRIMENE TROMBOLITIČKE TERAPIJE
Lj. Radulović.
Klinika za neurologiju, KCCG
PRIKAZI PACIJENATA KOD KOJIH JE PRIMIJENJENA
TROMBOLITIČKA TERAPIJA U KC CRNE GORE
Jevto Eraković
Klinika za neurologiju, KC Crne Gore
KLINIČKA I ELEKTROFIZIOLOŠKA STUDIJA DIJABETIČNE I
ALKOHOLNE POLINEUROPATIJE
Zorica Dautović , Jelica Stanišić,
PZU “ZEN “, Podgorica
P R O G R A M
16.34-16.42
16.42-16.50
16.50-16.58
16.58-17.06
17.06-17.14
17.14-17.40
BARKHOF TINTORE KRITERIJUMI U MR DIJAGNOSTICI MULTIPLE
SKLEROZE
Zanka Lakicevic
Centar za radiološku dijagnostiku, KCCG
PSIHONEUROIMUNOLOŠKI PROCESI I STRES
Lidija Injac Stevovic, Slavica Vujisić, Tatijana Perunović Jovanović, Sanja
Vodopić
Klinika za psihijatriju KCCG, Klinika za neurologiju KCCG, Medicinski
fakultet Unverziteta Crne Gore u Podgorici, [email protected]
GENOGRAM - DIJAGNOSTIČKA POMOC U PORODICNOJ TERAPIJI
Zorica Barac-Otasevic
Klinika za psihijatriju, KC CG Podgorica
DEPRESIJA BOLEST ILI STIL ŽIVOTA
Mirko Peković
Medicinski fakultet u Podgorici
MMPI-201 KAO PREDIKTOR KOMPLIJANSE KOD ANKSIOZNIH
POREMECAJA
Azra Deljkovic, Ilhan Tursumovic, Dom Zdravlja Pljevlja
Diskusija
25.10.2013.
SALA A
SESIJA IV Slobodne teme I
Moderatori:
Bogdan Ašanin, Miodrag Šoć, Miodrag Drljević, Miroslav Femić
15.30-15.38
15.38-15.46
15.46-15.54
15.54-16.02
16.02-16.10
16.10-16.18
KRIVIČNA ODGOVORNOST LJEKARA
Miodrg Šoć,
KCCG Podgorica
ZNAČAJ SUDSKE MEDICINE ZA SVE DOKTORE MEDICINE I STOMATOLOGIJE
Dragana Čukić
Odjeljenje za sudsku medicinu, KCCG Podgorica.
STAVOVI I INFORMISANOST ZDRAVSTVENIH RADNIKA I PACIJENATA O
NEŽELJENIM DEJSTVIMA LJEKOVA
Snežana Mugoša, Maja Stanković, Majda Šahman-Zaimović, Milorad Drljević
Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore
PRIMJENA LISTE B
Olgica Knežević, Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore
ZADOVOLJSTVO PACIJENATA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
Bajramspahić A, Agić R, Delević L, Vukajlović C.
Dom Zdravlja, Bijelo Polje, Dom Zdravlja Podgorica
PROJEKAT UVOĐENJA SPECIJALIZACIJE IZ PORODIČNE MEDICINE U CRNOJ
GORI
Ljiljana Cvejanov Kezunović,
Dom Zdravlja Podgorica, Medicinski Fakultet u Podgorici
14
XIV Kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
16.18-16.26
16.26-16.34
16.34-16.42
16.42-17.00
RAZLOZI ZA ODBIJANJE DAVAOCA KRVI
Budimir Ivanovic, Branka Radunovic, Vera Arsovic, Milenko Gojkovic
Zavod za transfuziju krvi Crne Gore, odjeljenje Berane
OPRAVDANOST PISANJA HITNIH UPUTA ZA LABORATORIJSKE ANALIZE
Vesna Strainović – Lalović, Nebojša Kavarić, Mara Džomić
Dom zdravlja Podgorica
REFORMA ZDRAVSTVENOG SISTEMA U CRNOJ GORI
Ljiljana Đurović,
Dom zdravlja Podgorica
Diskusija
25.10.2013.
SALA B
SESIJA V Interna medicina
Moderatori:
Đoko Jočić, Sreten Kavarić, Sabina Markišić, Zoran Vujačić,
15.30-15.38
DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA GLOMERULARNIH LEZIJA KOJE SE
KLINIČKI MANIFESTUJU NEFROTSKIM SINDROMOM (PRIKAZ 8
KARAKTERISTIČNIH SLUČAJEVA)
Ljiljana Bogdanović1, Dragana Latić1,2, Sanja Radojević-Škodrić1, Milena
Radunović1,3, Gordana BastaJovanović1
1
Institut za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
2
JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, 3Institut za
imunologiju i mikrobiologiju Stomatološkog fakulteta Univerziteta u
Beogradu
15.38-15.46
CYSTATIN C IS MORE THAN A MARKER OF GLOMERULAR
FILTRATION RATE
Aleksandra Klisic¹, Vladimir Perunicic2, Dragica Bozovic3
1. Center of Laboratory Diagnostics, Primary Health Care Center,
Podgorica, Montenegro, 2. Center of Cardiology, Clinical Center of
Montenegro, Podgorica, Montenegro, 3. Center of Clinical-Laboratory
Diagnostics, Clinical Center of Montenegro, Podgorica, Montenegro
15.46-15.54
AKI – ACUTE KIDNEY INJURY
Marina Ratković, Branka Gledović, Danilo Radunović,
Nefrologija sahemodijalizom, Klinika za urologiju i nefrologiju KCCG
15.54-16.02
16.02-16.10
15
BIOHEMIJSKI MARKERI MINERALNO-KOŠTANIH POREMEĆAJA KOD
PACIJENTA NA HEMODIJALIZI
Branka Gledović, Marina Ratković, Danilo Radunović,
Klinika za urologiju i nefrologiju KCCG, Nefrologija sa hemodijalizom
REZULTATI PRIMJENE ERITROPOETINA U LIJEČENJU ANEMIJE KOD
BOLESNIKA SA HRONIČNOM BUBREŽNOM INSUFICIJENCIJOM
Branka Gledović, Marina Ratković, Danilo Radunović,
Klinika za urologiju i nefrologiju, Nefrologija sa hemodijalizom, KCCG
P R O G R A M
16.10-16.18
RIZIK ZA NASTANAK KRVAREĆEG “IDIOPATSKOG” ULKUSA
Brigita Smolović*, Srđan Đuranović‡, Dejana Stanisavljević†, Ljiljana
Vučković*, Marina Ratković*, Ljilja Musić*
*Klinički centar Crne Gore, ‡Klinički centar Srbije, †Institut za medicinsku
statistiku Srbije
16.18-16.26
ADRENOKORTIKALNI KARCINOM –PRIKAZ SLUČAJA
E. Čikić1, S. Pekić2, A. Đogo3, V. Cvijović1, E. Muratović1, C. Sekulić1, K.
Čikić1, A. Mekić1, S. Spahić1
1. Opšta bolnica Bijelo Polje,2. Klinika za endokrinologiju, dijabetes i
bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije , 3. Klinički centar Crne Gore
16.26-16.34
NON HODGKIN LIMFOM TESTISA
M. Nišaviċ, A. Popović, M. Dapčeviċ, V. Vujičić, E. Žarić, R. Međedović, E.
Muzurović, N. Bakiċ
Centar za hematologiju, Interna klinika KCCG
16.34-16.42
16.42-17.00
SCINTIGRAFSKA DIJAGNOSTIKA ŠTITASTE ŽLEZDE U KLINIČKOM
CENTRU CRNE GORE
Mlađen Obradović, Liljana Bojić, Slavica Novosel, Dejan Dragašević,
Željko Milićević,
KCCG
Diskusija
25.10.2013.
SALA C
SESIJA VI Slobodne teme II
Moderatori:
Slobodan Tomić, Ljubica Pejakov, Biljana Milošević, Miroljub Todorović
15.30-15.38
15.38-15.46
15.46-15.54
ANALGEZIJA REMIFENTANYLOM (ULTIVA) U TORAKALNOJ
HIRURGIJI
Goran Marijanović1, Ljubica Radunović2
Klinički centar Crne Gore, Podgorica
ANALIZA ZBRINJAVANJA POVREĐENIH I NASTRADALIH U
SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI KOD MOSTA “GRLO” NA MAGISTRALNOM
PUTU KOLAŠIN – PODGORICA
V. Dobričanin1,2, S. Vujisić1,2, M. Radunović1,2, R. Lazović1,2, D. Radulović1,
D. Burzan1, M. Mimović1, P. Bajić1,2
1
Klinički centar Crne Gore, 2 Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore
NETENZIONE METODE - ZLATNI STANDARD U HIRURŠKOM
LIJEČENJU INGVINALNIH HERNIJA
Jelena Paunović, Milić Mimović
Dom zdravlja Podgorica; Dom zdravlja Berane
16
XIV Kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
15.54-16.02
16.02-16.10
16.10-16.18
16.18-16.26
16.26-16.34
16.34-16.42
16.42-17.00
EZOFAGUSNI GLAS I GOVOR – PREDNOSTI I NEDOSTACI
Slavica Đurović, Milena Borilović
Klinika za ORL i MFH, Klinički centar Crne Gore
SLOBODNI AUTOTRANSPLANT KONJUNKTIVE – KAO METOD
IZBORA U LIJEČENJU PTERIGIJUMA
A. Adžić-Zečević, B. Milojko-Šćepović,
Očna klinika, KCCG Podgorica
ZNAČAJ KERATOPLASTIKE U LIJEČENJU KERATOKONUSA
B. Milojko, A. Adžić-Zečević
Klinika za očne bolesti KCCG
UTICAJ ORALNIH APARATA NA BLAGI I UMJERENI OBLIK SLIP
APNEJE
Biljana Milošević
Univerzitet Crne Gore, Med. fak. Podgorica, Stud. program Stomatologija
PRIMENA NEINVAZIVNIH HIRURŠKIH TEHNIKA U SAVREMENOJ
IMPLANTOLOGIJI
Vlahović Zoran, Milica Vančetović, Mileta Golubović Medicinski fakultet
Priština-Kosovska Mitrovica,
Mileta Golubović, Medicinski fakultet Podgorica, Crna Gora, zoran.
[email protected]
STANJE ORALNOG ZDRAVLJA U DJECE OBOLJELE OD DIJABETES
MELLITUS-A TIP I U CRNOJ GORI
Mirjana Đuričković
Medicinski fakultet, Podgorica
Diskusija
26.10.2013.
SALA A
SESIJA VII Onkologija I
Moderatori:
Mileta Golubović, Nebojša Crnogorac, Svetlana Ćorsović, Zoran Srzentić,
08.30-08.38
08.38-08.46
17
EPIDEMIOLOSKE KARAKTERISTIKE KARCINOMA PLUCA U
CRNOJ GORI
Danko Zivkovic, Olivera Bojovic
Medicinski fakultet Podgorica
KLINIČKE KARAKTERISTIKE HER 2 POZITIVNOG METASTATSKOG
KARCINOMA DOJKE
Todorović V ¹ ², Durutović I¹
1Klinika za onkologiju i radioterapiju, KCCG, 2Medicinski fakultet,
Podgorica
P R O G R A M
08.46-08.54
08.54-09.02
09.02-09.10
09.10-09.18
09.18-09.26
09.26-09.32
09.32-09.40
09.40-09.48
09.48-10.08
10.00-11.00
DISTRIBUCIJA BIOLOSKIH MARKERA U PACIJENTKINJA SA
OPERABILNIM KARCINOMOM DOJKE
N. Bajić, N. Crnogorac, J. Lakićević, N. Cicmil, D. Lakić, A. Čelebić, D.
Martinović, M. Sorat, N. Lukovac, G. Bašović, S. Salković, S. Fatić
Klinika za Onkologiju, Klinički Centar Crne Gore
DISTRIBUCIJA MOLEKULSKIH SUBTIPOVA METASTATSKOG
KARCINOMA DOJKE U CRNOJ GORI 2006-2011
Durutović I ¹, Todorović V ¹ ².
1Klinika za onkologiju i radioterapiju, KCCG, 2Medicinski fakultet,
Podgorica
USPOSTAVLJANJE BOLNIČKOG REGISTRA KLINIKE ZA ONKOLOGIJU
I RADIOTERAPIJU, PRVA ISKUSTVA
N. Crnogorac, D. Martinović, J. Lakićević
Klinika za onkologiju i radioterapiju, Klinički Centar Crne Gore
KARCINOM GRLIĆA MATERICE U CRNOJ GORI- PODACI BOLNČKOG
REGISTRA ZA RAK
Jadranka Lakićević, Danilo Martinović, Nebojša Crnogorac, Nada Bajić
Klinički centar Crne Gore
KARCINOM KOLOREKTUMA:
PODACI REGISTRA KLINIKE ZA ONKOLOGIJU I RADIOTERAPIJU
KCCG
Danilo Martinović, Jadranka Lakićević, Nebojša Crnogorac, Nevenka
Lukovac Janjić, Milan Sorat
Klinika za onkologiju i radioterapiju, KCCG
TARGET TERAPIJA U PRAKSI NEKA NAŠA ISKUSTVA O PRIMJENI
HERCEPTINA U TRETMANU KARCINOMA DOJKE
Cicmil-Sarić N, Martinović D.
Klinika za onkologiju i radioterapiju KCCG
METASTATSKI TRIPLE NEGATIVNI KARCINOM DOJKE
Durutović I ¹, Todorović V ¹ ².
1Klinika za onkologiju i radioterapiju, KCCG, 2Medicinski fakultet,
Podgorica
TUMORI - VODEĆI JAVNO ZDRAVSTVENI PROBLEMI
Aleksandar Stijepčević,
Dom zdravlja Kotor
Diskusija
PAUZA
18
XIV Kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
26.10.2013.
SALA B
SESIJA VIII Ginekologija/ Ortopedija
Moderatori:
Žarko Dašić, Snežana Crnogorac, Olivera Miljanovic, Selma ĐurbuzovićRamović,
08.30-08.38
08.38-08.46
08.46-08.54
PRIMJENA CARSKOG REZA U CRNOJ GORI OD 1990-2010. GODINE
S. Crnogorac, S. Sekulić, P. Jovović
GAK KCCG
TROMBOCITOPENIJE U TRUDNOCI
Snezana Grbovic Sekulic,
Ginekolosko-akuserska klinika KCCG
UTICAJ HEREDITARNE TROMBOFILIJE KOD ŽENA NA ISHOD
TRUDNOĆE
Miljanovic O1, Teofilova S1, Dakić T1, Magic Z2 i Likic D3.
1
Centar za medicinsku genetiku i imunologiju, Klinički centar Crne
Gore, Podgorica, Crna Gora, 2 Institut za medicinska istraživanja, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija, 3 Institut za javno zdravlje Crne
Gore, Podgorica, Crna Gora
08.54-09.02
BLIZANAČKA TRUDNOĆA I POROĐAJ TROGODIŠNJE ISKUSTVO U
KLINIČKOM CENTRU CRNE GORE
Aleksandar Grdinić(1), Predrag Jovović(1), Saša Raičević(1), Selma
Đurbuzović-Ramović(2), Ljubica Radunović(3) i Sanid Ljušković(1)
1. Klinički Centar Crne Gore(Klinika za Ginekologiju i akušerstvo), 2.
Opšta bolnica Cetinje, 3. Klinički Centar Crne Gore(Klinika za Anesteziju i
reanimaciju)
09.02-09.10
BEZBOLNI POROĐAJ U KLINIČKOM CENTRU CRNE GORE
Sanid Ljušković(1), Predrag Jovović(1), Saša Raičević(1), Željka
Grdinić(2), Selma Đurbuzović-Ramović(3), Goran Marjanović(4) i
Aleksandar Grdinić(1)
1. Klinički Centar Crne Gore(Klinika za Ginekologiju i akušerstvo), 2.
Dom Zdravlja Podgorica, 3. Opšta bolnica Cetinje, 4. Klinički Centar Crne
Gore(Klinika za Anesteziju i reanimaciju)
09.10-09.18
OPŠTA ANESTEZIJA U PORODILJSTVU -NAŠA ISKUSTVALjubica Radunović1, Goran Marijanović1, Saša Raičević2, Gordana
Vukčević2, Aleksandar Grdinić2
1
Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju KCCG Podgorica, 2Klinika za
ginekologiju i akušerstvo KCCG Podgorica
09.18-09.26
ARTROSKOPSKA DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE POVREDA MENISKUSA
Dasic Zarko
Ortopedsko-traumatoloska klinika, KC CG, Podgorica
19
P R O G R A M
09.26-09.32
09.32-09.40
09.40-09.58
10.00-11.00
FRAKTURE KARLIČNOG PRSTENA I NJIHOVO DEFINITIVNO
ZBRINJAVANJE U KLINIČKOM CENTRU CRNE GORE
Miroslav Kezunović
Ortopedsko-traumatoloska klinika, KC CG, Podgorica
PERKUTANA REKONSTRUKCIJA RUPTURE AHILOVE TETIVE SA
ORGINALNOM MODIFIKACIJOM TEHNIKE
A. Vujičić,
Opšta bolnica Bar
Diskusija
PAUZA
26.10.2013.
SALA C
SESIJA IX Infektologija
Moderatori:
Nada Vucinic, Dragica Terzić, Bogdanka Andrić, Milovan Živković,
08.30-08.38
08.38-08.46
08.46-08.54
08.54-09.02
AKTUELNE HUMANE VEKTORIMA PRENOSIVE PARAZITARNE
INFEKCIJE U CRNOJ GORI
Bogdanka Andrić
Klinički Centar Crne Gore
NEINTERVENCIJSKA STUDIJA PRAĆENJA BEZBJEDNOSTI
I PODNOŠLJIVOSTI PRIMJENE PEGINTERFERONA ALFA-2A
I RIBAVIRINA U TRETMANU PACIJENATA SA HRONIČNIM
HEPATITISOM
Dragica Terzić, Brankica Dupanović, Dobrila Nikčević, Aleksandra
Kovačević,
Klinički Centar Crne Gore
POVEZANOST SPLENOMEGALIJE I TROMBOCITOPENIJE
KOD HOSPITALIZOVANIH BOLESNIKA SA INFEKTIVNOM
MONONUKLEOZOM
S. Dragaš1, B.Andrić1, D.Terzić1, D.Lazović2, D.Nikčević1, I.Đuković1,
A.Bubanja1, Kenan Katana3
Klinika za infektivne bolesti, Klinički Centar Crne Gore, Dom Zdravlja
Bijelo Polje, Dom Zdravlja Podgorica
UČEŠĆE BABESIA PARAZITA U KOINFEKCIJAMA
Bogdanka Andrić*, Dragica Terzić, Brankica Dupanivić, Mileta
Golubović
Medicinski fakultet – Univerzitet Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
20
XIV Kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
09.02-09.10
09.10-09.18
09.18-09.26
09.26-09.32
09.32-09.48
10.00-11.00
REGISTROVANA OBOLIJEVANJA OD SALMONELOZA U CRNOJ GORI
U PERIODU 2003-2012. GODINE
Sanja Medenica, Božidarka Rakočević, Boban Mugoša, Željka Zeković,
Zoran Vratnica, Danijela Vujošević,
Institut za javno zdravlje Podgorica
OBOLIJEVANJE OD ŠIGELOZA U CRNOJ GORI U PERIODU OD 20022011. GODINE
Božidarka Rakočević, Sanja Medenica, Boban Mugoša,
DanijelaVujošević
Institut za javno zdravlje, Podgorica
EPIDEMIJA INFEKTIVNOG GASTROENTERITISA U BERANAMA
AVGUSTA 2013. GOIDINE
Smajo Sabotic, Jelena Sabotic, Zlatko Sabotic,Mirza Sabotic
PZU “Medical company Dr Savka Sabotic”
HEMORAGIJSKA GROZNICA SA BUBREŽNIM SINDROMOM U
BERANAMA U PERIODU OD 1998. DO 2008.GODINE
Milovan Živković
Opšta bolnica Berane
Diskusija
PAUZA
26.10.2013.
SALA A
SESIJA X Onkologija II
Moderatori:
Vladimir Todorović, Filip Vukmirović, Dinka Lakić, Anka Popović,
11.00-11.08
11.08-11.16
11.16-11.24
LIJEČENJE METASTATSKOG KARCINOMA BUBREGA
Petar Kavarić
Klinika za urologiju i nefrologiju KCCG Podgorica
TUMOR ARKUATNOG (POTKOVIČASTOG) BUBREGA– PRIKAZ
SLUČAJA
Nenad Radović, Petar Kavarić, Vladimir Brajović, Dragan Đurović
Klinika za urologiju i nefrologiju KCCG Podgorica
ULOGA BETA KATENINA KAO PROGNOSTIČKOG MARKERA U
KARCINOMIMA UROTELA
Radojević-Škodrić Sanja1, Bogdanović Jelena2, Radunović Milena3, Latić
Dragana4, Lazić Miodrag5, Basta-Jovanović Gordana1, Bogdanović Ljiljana1
Institut za Patologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
Srbija, 2Urgentni Centar, KC Srbije, 3Institut za imunologiju i
mikrobiologiju Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srbija,
4
JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, 5Klinika za urologiju,
KBC „Dr Dragiša Mišović“, Beograd, Srbija
1
21
P R O G R A M
11.24-11.32
ZNAČAJ IMUNOHISTOHEMIJSKOG ISPITIVANJA EKSPRESIJE
E-KADHERINA U WILMSOVOM TUMORU
Dragana Latić1, 2, Ljiljana Bogdanović1, Sanja Radojević-Škodrić1, Milena
Radunović 1, 3, Marina Vuković1,4, Gordana Basta-Jovanović1,
1
Institut za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
Srbija, 2JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, 3 Institut za
imunologiju i mikrobiologiju Stomatološkog fakulteta Univerziteta u
Beogradu, Srbija, 4Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KC Crne
Gore
11.32-11.40
E- KADHERIN KAO PROGNOSTIČKI MARKER ZA REGIONALNE
METASTAZE KARCINOMA LARINKSA
Elvir Zvrko, Ljiljana Vučković, Anton Mikić
Klinika za ORL i MFH, Klinički centar Crne Gore, Podgorica, Klinika za
ORL i MFH, Klinički centar Srbije, Beograd
11.40-11.48
NEOPLAZME I PARALIZA FACIJALNOG NERVA
Todorović Miroljub
Opšta bolnica “ Danilo I” Cetinje
11.48-11.56
11.56-12.04
POSTOPERATIVNA RADIOTERAPIJA KARCINOMA DOJKE
Svetlana Ćorsović, Danilo Martinović, Salmin Salković, Gordana Bašović
Klinika za onkologiju i radioterapiju, KCCG
12.04-12.12
CITOLOŠKA DIJAGNOSTIKA OBOLJENJA DOJKE
Ljiljana Vučković, Nebojša Crnogorac
Klinički centar Crne Gore, Medicinski fakultet
12.12-12.30
Diskusija
HPV DNK TESTIRANJE U SKRININGU KARCINOMA GRLIĆA
MATERICE
Daniela Telebak, Željko Mišković, Nenad V. Babić
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
26.10.2013.
SALA C
SESIJA XI Slobodne teme III
Moderatori:
Vesna Bokan- Mirković, Rasim Agić, Vjera Bojović, Gina Masoničić,
11.00-11.08
KOMPLEKSNI REGIONALNI BOLNI SINDROM
Vesna Bokan-Mirković1, Željana Škarić-Karanikić1, Žarko Dašić2
1
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju,2Klinika za ortopediju i
traumatologiju, Klinički centar Crne Gore, Podgorica
11.08-11.16
KAREKTERISTIKE FUNKCIJSKOG STANJA BOLESNIKA SA
KOKSARTROZOM
M.Muratović¹,Lj. Smilić²,Z.Petković², T.Smilić³,M.Cimbaljević4
¹Hitna medicinsak pomoć Berane, Crna Gora,² KBC Priština, Kosovska
Mitrovica, Srbija,³ KBC Niš, Niš, Srbija,4 Opšta bolnica Berane, Crna Gora
22
XIV Kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
11.16-11.24
11.24-11.32
11.32-11.40
11.40-11.48
11.48-11.56
11.56-12.04
12.04-12.12
12.12-12.20
12.20-12.28
12.28-12.50
23
PREVENTIVNI RAD IZABRANIH DOKTORA ZA ODRASLE
Rasim Agić1, Mirza Kadić1, Majda Dobardžić1, Cvetana Vukajlović 2 ,
Gordana Konatar1 , Selim Agić2
1
Dom zdravlja Bijelo Polje, 2Dom zdravlja Podgorica
DIFERENCIJALNA DIJAGNOSTIKA IMUNOHEMOLITIČKE I
SIDEROPENIJSKE ANEMIJE U NAŠEM ODJELENJU
Ikonija Borović – Odjelenje za lab., kliničku i urgentnu transfuziju krvi,
Pljevlja
Nevena Terzić Stanić – Klinički centar Crne Gore
LIJEČENJE PNEUMONIJA U AMBULANTI IZABRANOG DOKTORA
Jadranka Kašćelan -Reković
Dom zdravlja Tivat
IZNENADNA SMRT SPORTISTA
Miroslav Femić,
Dom zdravlja, Bijelo Polje
ISHRANA I NAVIKE U ISHRANI PACIJENATA SA DIJABETES
MELITUSOM
Ifeta Erović, Mevlida Gusinjac, DZ Bijelo Polje
Radmila Bajić, Opšta bolnica Bijelo Polje
INFORMISANOST I STAVOVI PLJEVALJSKIH ADOLESCENATA O
UPOTREBI DROGA
Belma Hadžiosmanović, Dubravka Zuković, Adnan Hadžiosmanović
Dom Zdravlja Pljevlja, Opšta bolnica Pljevlja
SKRINING NA PREDIABETES I DIABETES MELLITUS TIP 2 U
OPŠTINI BAR
Miroslav Stanišljević, Sabina Vuković, Božika Subašić, Mirjana Ivanović,
Snežana Mićanović, Snežana Barjaktartović-Labović
JZU DZ Bar, JZU DZ Podgorica
PREGLEDI SPORTISTA- POTPISANA LICENCA ILI STVARNI
PREGLED?
G. Masoničić¹, Lj. Jovićević², S. Barjaktarović-Labović², N.Masoničić ³
¹PZU „Dr Masoničić“, Bar, ²JZU Dom zdravlja Bar, ³Medicinski fakultet
Podgorica
MENADŽMENT ZDRAVSTVENIM RESURSIMA U USLOVIMA
EKONOMSKE KRIZE
Dragan Čabarkapa
Dom zdravlja Kotor
Diskusija
P R O G R A M
26.10.2013.
SALA B
SESIJA XII Kardiologija
Moderatori:
Aneta Boskovic, Miroslav Rabrenović, Siniša Dragnić, Radoman Čolović
12.30-12.38
12.38-12.46
12.46-12.54
ISTRAŽIVANJE FUNKCIJE SRČANOG MIŠIĆA I KORONARNE BOLESTI
KOD ASIMPTOMATSKIH HIPERTENZIVNIH PACIJENATA
Music Lj., Kneževic B., Bulatovic N., Nenezic A., Vujovic J., Orlanidic N.
KCCG
INCIDENCA ATRIJALNE FIBRILACIJE KOD PACIJENATA SA
ARTERIJSKOM HIPERTENZIJOM
Aneta Bošković,
KCCG
UTICAJ PROCEDURALNIH KARDIOVASKULARNIH KOMPLIKACIJA
NA USPJEŠNOST TRANSKATETERSKE IMPLANTACIJE AORTNE
VALVULE
Katarina Kalezić1, Ana Ičević1, Ivana Saičić2, Goran Nikolić3
1
Dom zdravlja Podgorica, 2 Opšta bolnica Berane, 3 Klinički Centar Crne
Gore, Centar za RTG dijagnostiku
12.54-13.02
ZNAČAJ FAKTORA RIZIKA U NASTANKU AKUTNOG INFARKTA
MIOKARDA I PROTOKOL RANE KARDIOLOŠKE REHABILITACIJE U
KLINIČKOM CENTRU CRNE GORE
Vuković M¹, Škarić-Karanikić Ž¹, Bokan-Mirković V¹, Latić D².
¹Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički centar Crne Gore,
Podgorica, ²Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, Pljevlja
13.02-13.10
NAČELA I ZNAČAJ KARDIOLOŠKE REHABILITACIJE
Škarić-Karanikić Ž, Bokan-Mirković V, Vuković M.
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički centar Crne Gore,
Podgorica
13.10-13.18
PRIMENA LERCADIPINA U TRETMANU ARTERIJSKE HIPERTENZIJE M. Šaranović , S. Šaranović
OB Blažo Orladnić Bar JZU DZ Bar
13.18-13.26
13.26-13.34
VARIJACIJE SERUMSKIH KONCENTRACIJA MAGNEZIJUMA
UZROKOVANE NAPOROM
Slavić V1, Bukilica S2, Delić M1.Pejović G3
1
Institut „Dr Simo Milošević“ Igalo, 2Privatna Zdravstvena Ustanova
Meljine, 3Dom Zdravlja Herceg Novi
ORIGINALNI KOMPJUTERSKI PROGRAMI ZA
EHOKARDIOGRAFSKU PROCENU FUNKCIJE LIJEVE KOMORE
1.Zlatko Šabotić, 1.Smajo Šabotić, 1.Mirza Šabotioć, 2.Damir Šabotić
1.PZU „Medical company Dr Savka Šabotić“, 2.Dom zdravlja Berane
24
XIV Kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
13.34-13.42
13.42-13.50
13.50-14.10
25
KOMPLIKACIJE PERKUTANIH KORONARNIH INTERVENCIJA
Siniša Dragnić, Miroslav Rabrenović:
KCCG
UČESTALOST JAVLJANJA SRČANE INSUFICIJENCIJE KOD PACIJENATA
SA INFARKTOM DONJEG ZIDA
Milan Veličkovic; Cvijeta Sekulic; Budimir Rakonjac; Sead Ećo; Zilha
Idrizovic; Nikola Raosavljevic; Nadja Boskovic;Gogic Branka
Interno odjeljenje Bijelo Polje, Dom Zdravlja Bijelo Polje; Hitna medicinska
pomoć Bijelo Polje
Diskusija
P R O G R A M
POSTER SESIJA I
Moderatori
P_001 do P_010. Aleksandar Filipović, Milenka Vraneš- Grujičić
P_011 do P_020. Mirko Popović, Alma Bajramspahić,
P_021 do P_030. Aneta Boskovic, Budimir Dabetić
P_031 do P_040. Dragan Đurović, Milan Veličković
P_041 do P_050. Vesna Miranovic, Svetlana Balać
P_051 do P_060. Zorica Dautović, Vujica Ljubić
POSTER SESIJA II
Moderatori
P_061 do P_070. Ljiljana Kezunović ,Gordana Globarević,
P_071 do P_080. Dragoslav Nenezić, Nada Bajić
P_081 do P_090. Milena Djurović, Vladimir Dobričanin
P_091 do P_100. Nada Cicmil, Mišo Pejaković
P_101 do P_110. Danko Zivkovic , Vlahović Zoran,
P_111 do P_120. Antoaneta Adžić-Zečević, Saša Stefanović
POSTER SESIJA III
Moderatori
P_121 do P_128. Danojla Dakić, Saša Raičević
P_129 do P_137. Predrag Jovović, Miroslav Radunovic,
P_138 do P_146. Miroslav Kezunović, Zuhra Hadrović
P_147 do P_155. Nada Mišolić, Aleksandar Grdinić,
P_156 do P_164. Valentina Kalinić, Smajo Šabotić
P_165 do P_172. Goran Marjanović, Mirko Šaranović
24.10.2013.
14:00-14:45
POSTER SESIJA I
P_001 KLINIČKI PARAMETRI I PATOHISTOLOŠKA STUDIJA KOD OBOLJELIH OD
MELANOMA KOŽE
Aleksandra Božović-Čelebić,. Ana Popović, Milena Đurović
P_002 TERAPIJA HIPERTENZIJE NITROGLICERINOM U OBSTETRICIJSKOJ ANESTEZIJI
Ljubica Radunović1, Goran Marijanović1, Saša Raičević2, Gordana Vukčević2,
Aleksandar Grdinić2
1
Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju KCCG Podgorica, 2Klinika za ginekologiju
i akušerstvo KCCG Podgorica
26
XIV Kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
P_003 KRATKOTRAJNA INTRAVENSKA ANESTEZIJA U REPOZICIJAMA PRELOMA I
LUKSACIJA VELIKIH ZGLOBOVA
S. Vučetić, A. Vujičić, N. Đurišić, B. Popović, D. Vuković
Opšta bolnica Bar
P_004 AGRESIVNA FIBROMATOZA
Vesna Pantović, Jelena Paunović
Dom Zdravlja Berane, Dom Zdravlja Podgorica
P_005 PREVENTIVNI PREGLEDI DOJKI U RADIOLOŠKOJ SLUŽBI U NIKŠIĆU
Đurđevac Svorcan Vera, Bajović Zorica
RTG dijagnostika Opšte bolnice Nikšić, [email protected]
P_006 KARCINOM PROSTATE Prikaz slučaja
Anka Stanić, Dobrila Kečina – JZU Dom zdravlja – Pljevlja
Vladimir Spajić – Stomatološka ambulanta “ Dr Spajić”
P_007 SINDROM KOLABIRANIH KOMORA POSLE REPARACIJE MIJELOMENINGOCELE
I MULTIPLIH ŠANT REVIZIJA
Đurašković S1, Lakićević N1, Mićović M2, Đurović B1, Borovinić L1, Radunović A1
1.
Klinika za neurohirurgiju, Klinički centar Crne Gore, 2. Klinika za neurohirurgiju,
Klinički centar Srbije
P_008 STAPHYLOCOCCUS SAPROPHYTICUS U INFEKCIJAMA URINARNOG TRAKTA –
NAŠA ISKUSTVA
Žarko Nikčević, Dunja Nikčević, Dobrila Nikčević
Dom zdravlja Cetinje
P_009 TOK, ISHOD I KOMLIKACIJE AKUTNOG PANKREATITISA KOD PACIJENATA
LIJEČENIH U INTEZIVNOJ NJEZI OPŠTE BOLNICE U BARU
Popović Biljana¹, Đurišić Nataša¹, Vučetić Svetlana¹, Dragaš Radmila¹, VranešGrujičić Milenka².
1.Opšta bolnica Bar, Jedinica intenzivnog liječenja, 2. Dom zdravlja Bar
P_010 KOMBINOVANA SPINALNA-EPIDURALNA ANESTEZIJA ZA OPERATIVNO
ZAVRŠAVANJE TRUDNOĆE KOD PACIJENTKINJE SA PREEKLAMPSIJOM
Popović Biljana1, Stanišić Branka2, Kljakić Duško2, Radonjić Dragan3,
Vraneš-Grujičić Milenka4
1.
Opšte bolnica Bar, JIL; 2.Opšta bolnica Bar, ginekološko akušersko odjeljenje; 3.
Republički zavod za Transfuziologiju Podgorica, 4. Dom zdravlja Bar, [email protected]
me
P_011 POVREDE GRUDNOG KOŠA U POLITRAUMI -NAŠA ISKUSTVAGoran Marijanović1, Ljubica Radunović2
1
Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju KCCG Podgorica
P_012 PREMATURUS I BOLESTI PREMATURITETA
Banjac L, Dakić D, Dragaš Lj, Banjac G.
Klinički Centar Crne Gore, Podgorica
27
P R O G R A M
P_013 UČESTALOST KONGENITALNIH ANOMALIJA KOD NOVOROĐENE DECE GAKKCCG—PODGORICA
M. Jovanović, M. Nešović,
[email protected]
P_014 UČESTALOST METABOLIČKOG SINDROMA KAO KARDIOVASKULARNOG
RIZIKA KOD GOJAZNE DJECE
Lidija Rakočević
Centre of Montenegro, Podgorica, [email protected]/com.me
P_015 PRIKAZ SLUČAJA: STILLOVA BOLEST ODRASLIH
Bukilica S1, Slavić V2, Ćirković M3, Pejović G4.
1
Privatna Zdravstvena Ustanova Meljine, 2Institut „Dr Simo Milošević“ Igalo, 3VojnoMedicinska akademija Beograd, Srbija, 4Dom Zdravlja Herceg Novi
P_016 MORBIDITET NOVOROĐENČADI MALOLETNIH MAJKI
M. Маrković, M. Jovanović, M. Nešović, S. Babović, S. Stanišić, A. Begović
Ginekološko-akišerska klinika KCCG Podgorica
P_017 PRIKAZ SLUČAJA- KONGENITALNA MIŠIĆNA DISTROFIJA
Rudanović Rada, Boričić Slobodan, Tadić Milenko
KCCG IBD-Centar za Neonatologiju, Podgorica, Crna Gora
P_018 TEŠKE INFEKCIJE U NOVOROĐENČADI ROĐENE U TERMINU
Envera Lekić, Ljubinka Dragaš, Rada Rudanović ,Danojla Dakić,
Institut Za Bolesti Djece, Kliničkog Centra Crne Gore,Podgorica, Centar za
neonatologiju
P_019 INTOLERANCIJA NA PROTEINE KRAVLJEG MLIJEKA
Kučević M1, Kučević B2, Kučević A2.
1
Dom zdravlja Bijelo Polje
2
Farmaceutski fakultet Podgorica
P_020 ALERGIJSKI RINITIS - POLENSKA KIJAVICA
Kučević M1, Kučević B2, Kučević A2.
1
Dom zdravlja Bijelo Polje, 2Farmaceutski fakultet Podgorica
P_021 PRIKAZ SLUČAJA: KLINIČKA SLIKA, DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA ATRIJALNOG
SEPTALNOG DEFEKTA (OSTIUM SECUNDUM DEFECT) KOD ODRASLE OSOBE
M. Bulatović, S. Dedeić,
DZ Rožaje
P_022 DJECA SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA-ULOGA PEDIJATRA
S. Dašić,M. Eraković,N. Božović
Dom zdravlja Nikšić
P_023 GRANULOSA SEL TUMOR KOD ŠESNAESTOGODIŠNJE DEVOJKE - Prikaz slučaja
Svetlana Balać; Radovan Asanović; Zorica Babić
Dom zdravlja Berane
P_024 CENTAR ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA HERCEG-NOVI PET GODINA
RADA
Svjetlana Kovačević
JZU DZ Herceg-Novi
28
XIV Kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
P_025 ANALIZA RADA SAVJETOVALIŠTA ZA DJECU OBOLJELU OD ASTME
R. Pajović, P. Divanović, V. Strainović-Lalović, N. Janković, D. Gojković
Dom zdravlja Podgorica
P_026 STREPTOCOCCUS PYOGENES U AMBULANTI IZABRANOG PEDIJATRA
A. Drešević, P. Divanović
Dom Zdravlja Podgorica, [email protected]
P_027 TUMOR MOZGA
Adrijana Vojinović Kočović, Julija Bošković
Opšta bolnica, JZU Dom zdravlja Bijelo Polje, Crna Gora
P_028 ASTROCITOM U ADOLESCENTA
Adrijana Vojinović Kočović, Julija Bošković
Opšta bolnica, JZU Dom zdravlja Bijelo Polje, Crna Gora
P_029 TRANSPORT UGROZENE NOVORODJENCADI U PORODILISTU OPSTE BOLNICE
NIKSIC
S. Grubac, S. Cizmovic, R.Grubac, D. Bukvic, R. Bozovic, M. Knezevic, M. Glusac
Opsta bolnica Niksic
P_030 VAKCINACIJA DJECE ROMSKE POPULACIJE U BIJELOM POLJU
Julija Bošković, Adrijana Vojinović-Kočović
JZU Dom zdravlja, Opšta bolnica Bijelo Polje – Crna Gora
P_031 RAD U AMBULANTI IZABRANOG PEDIJATRA
Drešević Alma
Dom Zdravlja Podgorica, [email protected]
P_032 ZDRAVSTVENI IZAZOVI SIROMAŠTVA DJECE U CRNOJ GORI
Majda Dobardžić, Rasim Agić, Miroslav Femić, Remka Međedović, Marina Kljajević
Dom zdravlja Bijelo Polje
P_033 SUBGLOTIČKI LARINGITIS – PSEUDOKRUP
Ismet Musić, Biljana Vukanić – Mikić, Elvis Omeragić, Senad Kolašinac
Dom Zdravlja „Dr Branko Zogović“- Plav
P_034 SHAKE TEST (test protresanja) - u praksi
S. Dašić
Dom zdravlja Nikšić
P_035 ZDRAVLJE U DJETINJSTVU JE ZDRAVLJE U ZRELOJ DOBI
Dragana Dragas, Biljana Ivelja, Snezana Perazic,
Dom Zdravlja Cetinje, [email protected]
P_036 RAD SAVJETOVALIŠTA ZA MLADE I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE PRIJE
REFORME ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Majda Dobardžić1, Rasim Agić1,Gordana Konatar1, Marina Kljajević1, Selim Agić2
1
Dom zdravlja Bijelo Polje,2 Dom zdravlja Podgorica
P_037 ASTMA U DJECE
Ismet Musić, Zina Šabović, Hedija Kastrat – Dom Zdravlja „ Dr Branko Zogović“ Plav,
Safer Žuđelović „ Medical“ Ulcinj
29
P R O G R A M
P_038 CRANIOSINOSTOZA-TRIGONOCEPHALIA PRIKAZ SLUCAJ
S. Cizmovic, S. Grubac, M. Pjescic, S. Dumovic
Opsta Bolnica Niksic
P_039 KAKO ZAŠTITITI DJECU OD DUVANSKOG DIMA
Draginja Radunović, Vesna Vulanović, Ksenija Radunović
Dom zdravlja Podgorica
P_040 NAJČEŠĆI UZROCI I KLINIČKE MANIFESTACIJE FEBRILNIH KONVULZIJA
Milić Mimović, Marija Joksimović, Dimitrije Rovčanin
Dom zdravlja „dr Nika Labović“ Berane
P_041 HERPES ZOSTER KOD ODOJČETA
Edita Bašović, Nebojša Kavarić
Dom Zdravlja Podgorica
P_042 IZABRANI DOKTORI ZA DJECU – RAD U 2012.GODINI
Vesna Strainović – Lalović, Nebojša Kavarić
Dom zdravlja Podgorica, [email protected]
P_043 ASTMA U AMBULANTI IZABRANOG PEDIJATRA
P. Divanović, A.Drešević
Dom Zdravlja Podgorica, [email protected]
P_044 INFANTILNE KOLIKE ČESTI PROBLEMI U AMBULANTI PEDIJATRA
Julija Bošković, Adrijana Vojinović-Kočović
JZU Dom zdravlja , Opšta bolnica Bijelo Polje - Crna Gora
P_045 ZAŠTITA DJECE OD ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVNAJA
Joksimović-Svorcan V 1., Violeta M 2., Minić D 1., Milović V 1., Vujanović S 1.,
1 Dispanzer za mentalno zdravlje JZU Dom zdravlja Nikšić, 2 JU Centar za socijalni
rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik
P_046 PIJENJE ALKOHOLA KOD UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA
Jaho Pepić,
Dom Zdravlja Rožaje
P_047 POVREDE DJECE U ROMSKOM NASELJU
Edita Bašović, Cvetana Vukajlović
DZ Podgorica
P_048 ŠTA PITAJU MLADI U KONTAKTU SA SLUŽBOM ZA MENTALNO ZDRAVLJE?
A. Golubović-Popović, R. Raičević,
Centar za mentalno zdravlje DZ Berane
P_049 CAVE PENICILLINUM - PROBLEMATIKA AMBULANTNOG RADA
Srećko Hajduković; JZU Dom zdravlja Ulcinj
Milanka Vraneš –Grujičić JZU Dom zdravlja Bar
P_050 ARTHRITIS REACTIVA
Samardžija Jovanović B.
Dom zdravlja Podgorica, [email protected]
30
XIV Kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
P_051 KONGENITALNA ANOMALIJA UTERUSA
Radmila Bošković ,Hadija Mujević Kurgaš ,Duško Kljakić ,Momira Vukelić
JZU DZ BAR, OB BAR
P_052 PLACENTA PERCRETA – PRIKAZ SLUCAJA
Snezana Grbovic Sekulic,
Podgorica - GAK KCCG
P_053 HISTEROSKOPSKI NALAZI KOD INFERTILNIH ŽENA U BERANAMA
Svetlana Balać,
Dom Zdravlja Berane
P_054 PARCIJALNA MOLA HIDATIDOZA NAKON VANTJELESNE OPLODNJE
Popivoda Zlatica1, Kljakić Duško1, Popivoda Milan2, Popovic Biljana3
1. Opšta bolnica Bar, Ginekološko-akušersko odjeljenje, 2. Zavod za HMP, Podgorica,
3.Opšta Bolnica Bar, Jedinica intenzivnog liječenja, [email protected]
P_055 GESTACIONA TROFOBLASTNA BOLEST (KOMPLETNA MOLA – PRIKAZ
SLUČAJA)
Radmila Bajić1, Mileta Golubović2, Željko Lazović3, Ifeta Erović4
1
Opšta bolnica Bijelo Polje (Patološko-histološka laboratorija), 2Klinički centar Crne
gore Podgorica (Institut za patologiju i sudsku medicinu), 3Opšta bolnica ’’ Danilo I“
Cetinje, 4Dom zdravlja Bijelo Polje
P_056 KUTANA METASTAZA HEPATOCELULARNOG KARCINOMA - PRIKAZ SLUČAJA
Ljiljana Vučković, Brigita Smolović, Predrag Kavarić, Tanja Nenezić
Klinički centar Crne Gore, Medicinski fakultet Podgorica
P_057 SITNOĆELIJSKI KARCINOM PLUĆA: PRIKAZ SLUČAJA
Svetlana Ćorsović, Vanja Karađinović, Zdenka Mrdak, Danilo Martinović
Klinika za onkologiju i radioterapiju, KCCG
P_058 ZNACAJ SCINTIGRAFIJE SKELETNOG SISTEMA I VRIJEDNOSTI TUMOR
MARKERA U DETEKCIJI METASTAZA U KOSTIMA KOD PACIJENATA SA
KARCINOMOM DOJKE
Ljiljana Bojic1, Mladjen Obradovic1, Slavica Novosel1, Dejan Dragasevic1
Odjeljenje nuklearne medicine, Klinika za onkologiju I radioterapiju, Klinicki centar
Crne Gore, [email protected]
P_059 KORELACIJA IZMEDJU PRISUSTVA METASTAZA U KOSTIMA OTKRIVENIH
SCINTIGRAFIJOM KOSTIJU I VRIJEDNOSTI GLEASON SCOR-A I PROSTATA
SPECIFICNOG ANTIGENA KOD PACIJENATA SA KARCINOMOM PROSTATE
Ljiljana Bojic1, Slavica Novosel1, Mladjen Obradovic1, Dejan Dragasevic1
1
Odjeljenje Nuklearne medicine – Klinika za onkologiju i radioterapiju, Klinicki
centar Crne Gore, [email protected]
P_060 DUPLEX TUMOR
Salkovic Salmin, Vanja Karadjinovic, Gordana Ristic Basovic, Danilo Martinovic,
Svetlana Fatic
31
P R O G R A M
25.10.2013.
14:00-14:45
POSTER SESIJA II
P_061 PRIKAZ SLUČAJA: ULTRAZVUČNI PRIKAZ BUBREGA SA IZOLOVANOM
EKSTENZIJOM TUMORA U VENU KAVU INFERIOR
Pejović G1, Slavić V2, Topić S1, Bukilica S3, Delić M2.
1
Dom Zdravlje Herceg Novi, 2Institut „Dr Simo Milošević“ Igalo, 3Privatna zdrvstvena
ustanova Meljine
P_062 ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA BEKEROVE CISTE
Vasilije Đurašković1, Lidija Muratović1, Bojan Stojanović1
1
Specijalna bolnica CODRA – Podgorica, [email protected]
P_063 ATEROSKLEROZA, STEEL SY
Dragan Vujović, Danijela Latković, Radomir Rakočević, Aleksandar Knežević, Žana
Blagojević.
Bolnica Danilo I Cetinje
P_064 KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOZI
OSTEOLITICNIH PROMJENA NA KOSTANIM STRUKTURAMA
Dragana Stevanovic, Valentina Bozovic, Nena Milacic, Svetlana Vucetic
Opsta bolnica Bar, [email protected]
P_065 KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA U DIJAGNOZI NEJASNIH ULTRAZVUCNIH
NALAZA KOD CISTA PANKREASA
Valentina Bozovic, Dragana Stevanovic, Svetlana Vucetic, Natasa Djurisic
Opsta bolnica Bar, [email protected]
P_066 MSCT ANGIOGRAFIJA DISEKCIJE ANEURIZME ILIJAČNE ARTERIJE ARTERIJEPRIKAZ SLUČAJA
Dragana Stevanović,
Opšta bolnica Bar, [email protected]
P_067 KORELACIJA STEPENA GLIKOREGULACIJE I PRISUSTVA KOMPLIKACIJA
DIJABETESA TIP DVA U OPŠTINI BERANE
Zuhra Hadrović1, Fahrudin Hadrović2, Veselin Račić2, Snežana Radovanić2, Nikodin
Radenović 2
1
Dom zdravlja Berane, 2Opšta bolnica Berane
P_068 HEMOLITIČKO UREMIJSKI SINDROM KAO KOMPLIKACIJA ZMIJSKOG UJEDA
-PRIKAZ SLUČAJA
N:Đurišić; S:Vučetić;B:Popović;M.Stanković:V.Božović
Opšta bolnica Bar
P_069 SLUČAJ SEPSE I AKUTNE RENALNE INSUFICIJENCIJE NAKON AMNIOCENTEZE
Marina Ratković, Branka Gledović, Danilo Radunović,
Nefrologija sa hemodijalizom, Klinika za urologiju i Nefrologiju KCCG.
32
XIV Kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
P_070 SYNDROMA MAYER – ROKITANSKY – KÜSTER – HAUSER U ETIOLOGIJI
HRONIČNE RENALNE INSUFICIJENCIJE
Marina Ratković, Branka Gledović, Danilo Radunović,
Nefrologija sa hemodijalizom, Klinika za urologiju i Nefrologiju KCCG.
P_071 TIREOTOKSIČNA PERIODIČNA PARALIZA
E. Čikić1, D. Bulatović2, A. Martinović2, E. Muratović1, K. Čikić1, I. Zećirović2,
1. Opšta bolnica Bijelo Polje, 2. Dom zdravlja Bijelo Polje
P_072 UTICAJ ASPIRINA U NASTANKU NEKOMLIKOVANE I/ILI KOMLIKOVANE
“IDIOPATSKE” ULKUSNE BOLESTI
Brigita Smolović*, Srđan Đuranović‡, Dejana Stanisavljević†, Ljiljana Vučković*,
Aneta Bošković*
*Klinički centar Crne Gore, ‡Klinički centar Srbije, †Institut za medicinsku statistiku
Srbije
P_073 CETVOROGODISNJA REMISIJA GLIOBLASTOMA MULTIFORME LIJECENOG OPERATIVNO I POSTOPERATIVNOM RT-PRIKAZ SLUCAJA
Gordana Ristić Bašović, Vanja Karadjinović, Salmin Salković, Svetlana Fatić
Klinika za Onkologiju I radioterapiju,KCCG
P_074 AKUTNA LIMFOBALSTNA LEUKEMIJA- prikaz slučaja
Husko Bajrović1, Saimir Markišić1, Senad Kalač2
1 (Dom zdravlja Rožje),2 (Zavod za HMP - jedinica Rožaje)
P_075 HRONIČNA MIJELOIDNA LEUKEMIJA – PRIKAZ SLUČAJA PACIJENTA NA TERAPIJI
INHIBITOROM TIROZIN KINAZE DRUGE GENERACIJE (NILOTINIBOM)
Rifat Međedović,Anka Popović,Milena Dapčević,Enisa Žarić,Kenan Katana
Centar za hematologiju,KC CG,Podgorica
P_076 AKUTNI KORONARNI SINDROM-DRAMATIČAN TOK SA POVOLJNIM ISHODOM
Prikaz slučaja
Predrag Račeta, Biljana Popović, Opšta bolnica, Bar
Vesna Kostić, Ljiljana Hamza, Dom zdravlja , Bar
P_077 PRIKAZ ELEKTROKARDIOGRFSKIH PROMJENA KOD PACIJENATA SA
ARTERIJSKOM HIPERTENZIJOM
1.Damir Šabotuić, 1. Jamina Garčević.2.Mirza Šabotić, 2.Jelena Šabotić, 2.Smajo
Šabotić
1. Dom zdravlja BERANE, 2. PZU „Medical company Dr Savka Šabotić“
P_078 ODSUSTVO RENALNE ANEMIJE KOD DIJALIZNIH BOLESNIKA
B.Dapčević, G. Pejović
Hemodijaliza, JZU Dom zdravlja Herceg Novi
P_079 REVIZIJA PRAKSE ZA DIABETES MELLITUS
Merzika Hodžić, Nada Krivokapić
P_080 NEKE SOCIOKULTURALNE KARAKTERSISTIKE I EFIKASNOST LIJEČENJA
ARTERIJSKE HIPERTENZIJE U ZDRAVSTVENOJ STANICI PETNJICA
1. Jasmina Garčević, 1.Damir Šabotić, 2.Mirza Šabotić, 2.Smajo Šabotić, 2.jelena
Šabotić, 1. Dimitrije Rovčanin.
1.Doma zdravlja Berane, 23.PZU „Medical company Dr Swavka Šabotić“
33
P R O G R A M
P_081 MENINGEOM PREDNJE LOBANJSKE JAME-prikaz slučaja
Đurđevac Svorcan Vera,Bajović Zorica
RTG dijagnostika Opšte bolnice Nikšić, [email protected]
P_082 KARDIOVASKULARNE KOMPLIKACIJE SEKUNDARNOG
HIPERPARATIREOIDIZMA KOD PACIJENATA NA HEMODIJALIZI
Marina Ratković, Branka Gledović, Danilo Radunović,
Nefrologija sa hemodijalizom, Klinika za urologiju i nefrologiju KCCG, [email protected]
P_083 HEMORAGIJSKO UREMIJSKI SINDROM KAO POSLEDICA HEMOLITICKE
ANEMIJE-prikaz slucaja
S. Vucetic, Z. Srzentic, D. Tomanovic, M. Stankovic, D.Radonjic,V. Bozovic, N.
Djurisic,B. Popovic, S.Srzentic
Opsta Bolnica Bar
P_084 GOJAZNOST I PUŠENJE KAO
PREDIKTORI
LOŠE GLIKOREGULACIJE
DIJABETESA TIP DVA
Fahrudin Hadrović, ZuhraHadrović, Snežana Radovanić, Veselin Račić, Nikodin
Radenović,
JZU Opšta bolnica Berane, JZU Dom zdravlja “Dr Nika Labović” Berane,
P_085 LAJMSKA BOLEST-RANA KLINICKA MANIFESTACIJA
Dulovic Mirjana, Havka Kuc, Danijela Miladinovic, Amela Sabanovic
Dom zdravlja Bijelo Polje
P_086 PORODIČNA EPIDEMIJA PAROTITISA U ROŽAJAMA DIJAGNOSTIČKE DILEME
Milovan Živković; Goran Čukuć
Opšta bolnica Berane;Dom zdravlja Berane
P_087 Q GROZNICA PRIKAZ SLUČAJA
S. Dragaš1, B. Andrić1, D. Terzić1, D. Lazović2, I. Đuković1, A. Bubanja1
Klinika za infektivne bolesti, Klinički Centar Crne Gore, Dom Zdravlja Bijelo Polje
P_088 IZOLACIJA PLIJESNI IZ PROMJENA NA KOŽI I NOKTIMA – KOLONIZACIJA ILI
INFEKCIJA
Žarko Nikčević, Dunja Nikčević
Dom zdravlja Cetinje
P_089 HEMATOGENI
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
MENINGOENCEFALITIS U
NEREGULISANOM DIJABETESU – PRIKAZ SLUČAJA
Dobrila Nikčević, Dunja Nikčević, Dragica Terzić, Brankica Dupanović, Ksenija
Bojović
Klinika za infektivne bolesti Podgorica
P_090 KARAKTERISTIKE MASOVNOG OBOLEVANJA U EPIDEMIJE PAROTITISA U
BERANAMA 2011. GODINE
Čukić G.1, Miladinović M1, Živković M.2, Joksimović M.1, Savović S.1
1 - Dom zdravlja Berane; 2 – Opšta bolnica Berane
34
XIV Kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
P_091 IMUNOLOŠKI STATUS OBOLELIH U EPIDEMIJI PAROTITISA U BERANAMA U
LETO 2011. GODINE
Savović Suzana1, Živković Milovan2, Čukić Goran1 , Joksimović Marija1, Miladinović
Milka1
1 -Dom zdravlja Berane; 2 – Opšta bolnica Berane
P_092 ISHEMIJSKI MOŽDANI UDAR U PACIJENATA SA DIJABETESOM
Ilhan Tursumović, Mirha Hasanbegović
Dom zdravlja Pljevlja,
P_093 TUMOR PINEALNE REGIJE KOD ŠESTOGODIŠNJE DJEVOJČICE-PRIKAZ SLUČAJA
Zorica Bajović, Đurđevac Vera
OB Nikšić,Centar za radiološku dijagnostiku
P_094 DISFUNKCIONALNA PORODICA – UTICAJ NA FORMIRANJE SOCIJALNO
NEADAPTIRANE LICNOSTI – PRIKAZ SLUCAJA, ( POSTER PREZENTACIJA)
Perunovic-Jovanovic T.1, Injac-Stevovic L.1,2, Raznatovic A.1,2, Kalac S.1, Brajkovic I.1
1 KCCG- Klinika za psihijatriju, Podgorica, Crna Gora, 2 Medicinski fakultet
Podgorica, Crna Gora, [email protected]
P_095 UTICAJ PUŠENJA NA POJAVU I TOK MULTIPLE SKLEROZE
Lj. Radulović, S. Vujisić, S. Vodopić
Klinika za neurologiju, Klinički Centar Crne Gore
P_096 SIMPTOMATSKA EPILEPSIJA
Mladen Debeljević¹, Jelena Femić¹, Slavica Vujisić²
Dom zdravlja Podgorica¹, Klinički Centar Crne Gore², [email protected]
P_097 TERAPIJA MULTIPLE SKLEROZE
Jelena Femić¹, Mladen Debeljević¹, Slavica Vujisić²
Dom zdravlja Podgorica¹, Klinički Centar Crne Gore², [email protected]
P_098 MORTALITET KOD HEROINSKE ZAVISNOSTI I KOD POLITOKSIKOMANIJE,
GDJE JE PRIMARNA DROGA HEROIN - FAKTORI RIZIKA
Nikač Stanka,
Dom zdravlja - Podgorica
P_099 RINOMANOMETRIJA- NAŠA ISKUSTVA U DIJAGNOSTICI NOSNE OBSTRUKCIJE
Pejaković Mišo, Knežević Vladan, Pejaković Vilma, Pejaković Tamara,
Opšta bolnica Nikšić, KC CG Podgorica,Mil medika-Nikšić, Dom zdravlja Nikšić
P_100 OGRANIČENJA INTRAOPERATIVNE (EX TEMPORE) BIOPSIJE
Filip Vukmirović
Odjeljenje za patologiju, Klinički centar Crne Gore
P_101 PREHOSPITALNI TRETMAN AKUTNOG KORONARNOG SINDORMA
Saša stefanović1 ,Vuk Niković2 , Momčilo Bajagić3
1.2. 3 Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore – Podgorica
P_102 ZNAČAJ PREHOSPITALNOG SKOROVANJA I SELEKCIJE PACIJENATA ZA
TROMBOLIZU KOD SUMNJE NA AKUTNI MOŽDANI UDAR
Jelena Pejović1 Vuk Niković2, Maja Karadžić3,
1,2,3
Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore – Podgorica
35
P R O G R A M
P_103 NAJČESĆI RAZLOZI JAVLJANJA PACIJENATA IZABRANOM DOKTORU NA
SEOSKOM PODRUČJU
Vesna Pantović, Lenka Radunović, Ljubinka Bojić, Boris Dašić, Miro Nedić
Dom Zdravlja Berane
P_104 KOŽNE METASTAZE KARCINOMA DOJKE
Bajović Zorica, Đurđevac Vera
Opšta bolnica Nikšić
P_105 AMBULANTNI TRETMAN BOLESNIKA SA PARANOIDNOM SCH
R. Raičević, A. Golubović-Popović
Centar za mentalno zdravlje DZ Berane
P_106 TRETMAN STARIH OSOBA U CENTRU ZA MENTALNO ZDRAVLJE,DOMA
ZDRAVLJA –NIKŠIĆ
Minić D, Joksimović V, Milović V, Vujanović S, NJunjić V.
Centar za mentalno zdravlje JZU Dom Zdravlja,Nikšić
P_107 PRISUTNOST ZLOUPOTREBE ALKOHOLA KOD MLADIH SPORTISTA
Milenka Vranes-Grujicic¹, Vesna Kostić1, Katica Rašković2,
1. JZU, Dom zdravlja – Bar 2. Zdravstvena stanica Petrovac, Crna Gora
P_108 ANALIZA PAPA NALAZA U DOMU ZDRAVLJA PLAV ZA PERIOD 1991-2012.
GODINA
Lješnjanin Safet, Azra Purišić
Dom zdravlja Plav
P_109 ANALIZA USLUGA OSTVARENIH U AMBULANTI IZABRANOG DOKTORA ZA
ŽENE U DOMU ZDRAVLJA PLAV ZA PERIOD 2009-2012. GODINE
Lješnjanin Safet, Azra Purišić
Dom zdravlja Plav
P_110 AKUTNO TROVANJE KOKAINOM
Radmila Furtula1, Bojan Stojanović2
1
Javna zdravstvena ustanova Hitna medicinska pomoć Crne Gore - Podgorica
2
Specijalna bolnica CODRA – Podgorica, [email protected]
P_111 TOK EPILEPSIJE SA DIJAGNOSTIČKOG I TERAPIJSKOG ASPEKTA
Miloje Jestrović; Dragica Manović – Gačević
Dispanzer za djecu Doma zdravlja u Pljevljima
P_112 PROCJENA UČESTALOSTI FAKTORA RIZIKA KOD OBOLJELIH OD ISHEMIJSKE
BOLESTI SRCA
Vjera Bojović; Marija Jaredić,Dušanka Milatović-Perović,Stefan Bojović
JZU DZ Nikšić
P_113 FIZIČKA AKTIVNOST U PREVENCIJI HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI
Ljiljana Đurović-Dom zdravlja Podgorica
Koautor:Katica Rašković-Zdravstvena stanica Petrovac
36
XIV Kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
P_114 BRADIKARDIJA UZ HIPOGLIKEMIJU - prikaz primjera
Sabahudin Pupovic*, Sasa Stefanovic**, Senadin Pupovic***, Enisa Pupovic****
Zavod za HMP - Jedinica Plav*, Zavod za HMP – Podgorica**, VMC – Podgorica***,
D.Z. – Podgorica****
P_115 PROFESIONALNA ORIJENTACIJA RADNIKA SA UMANJENOM RADNOM
SPOSOBNOŠĆU
Vukajlović Cvetana, Bošković Veselinka
Dom zdravlja Podgorica, Centar za medicinu rada, [email protected]
P_116 PROBLEM DEVIJACIJE SEPTUMA NOSA SA ASPEKTA LJEKARA NA PRIMARNOM
NIVOU ZDRAVSTVENE ZASTITE
Ankica Ivanović , Milijana Vasović
Dom zdravlja Podgorica
P_117 ERYTHEMA MULTIFORME - PRIKAZ SLUČAJA
Veljović Marijana
Hitna medicinska pomoć – Mojkovac
P_118 FIZIČKA AKTIVNOST I ZDRAVLJE
Ifeta Erović, Mevlida Gusinjac,
DZ Bijelo Polje
P_119 INFEKCIJE GORNJIH RESPIRATORNIH PUTEVA - ISKUSTVO IZ AMBULANTE
IZABRANOG DOKTORA
Jovana Vuković, Ljiljana Zogović Vuković
Dom zdravlja Podgorica
P_120 PRIKAZ RADA SAVJETOVALIŠTA ZA DOBROVOLJNO SAVJETOVANJE I
TESTIRANJE NA HIV U DOMU ZDRAVLJA BAR
Snežana Brjaktarović-Labović¹, Ljiljana Jovićević¹, Adis Martinović¹
Dom zdravlja Bar
26.10.2013.
10:15-11:00
POSTER SESIJA III
P_121 ,,CENTAR ZA PREVENCIJU KAO PRETEČA PREVENTIVNE MEDICINE,,
Milena Proročić-Tomić, Ranka Jovanović
Jzu Dom Zdravlja Herceg Novi, Centar Za Prevenciju
P_122 ANALIZA GUBITKA RADNE SPOSOBNOSTI
Delević L, Agić R, Bajramspahić A, Vukajlović C.
Dom Zdravlja, Bijelo Polje, Dom Zdravlja, Podgorica
P_123 NAJZASTUPLJENIJI TOKSINDROM U RADU LJEKARA HITNE POMOĆI
Maja Karadžić 1 ,Vuk Niković2 , Svetlana Jakovljević 3
1.2.3 Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore – Podgorica
37
P R O G R A M
P_124 NAŠA ISKUSTVA U LIJECENJU PERIARTRITISA KUKA
Julijana Zečević,Slavica Knežević,Tanja Radunović,Vujica Ljubić,Stanija Veljić i
Balša Šćekić
Dom zdravlja i Opšta bolnica Berane
P_125 ODLIKE KORONARNE BOLESTI KOD MLADIH
Sabahudin Pupovic*, Sasa Stefanovic**, Senadin Pupovic***, Enisa Pupovic****
Zavod za HMP - Jedinica Plav*, Zavod za HMP – Podgorica**, VMC – Podgorica***,
D.Z. – Podgorica****
P_126 POREMEĆAJI HOLESTEROLA I TRIGLICERIDA KOD RADNIKA ZAPOSLENIH U
ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU
Vukajlović Cvetana, Pupović Enisa, Bašović Edita
Dom zdravlja Podgorica, [email protected]
P_127 PORODICNA TUBERKULOZA-PRIKAZ SLUCAJA
Marija Joksimovic 1,Vukosav Joksimovic 2, Zuhra Hadrović 1, Fahrudin Hadrović 2
,Marija Mališić-Korać5, Nervija Dacić 3 , Spasenija Djukic 1,Milić Mimović1,Dimitrije
Rovčanin1, HuskoBajrović 3
1
Dom Zdravlja Berane, 2Opsta bolnica Berane, 3Dom Zdravlja Rožaje, 4KBC Crne Gore
Podgorica, 5Dom zdravlja Budva
P_128 PRVA POMOĆ I HEMOSTAZA
S. Kovačević, A. Popovic, M. Muratović, A. Šabotić
Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, Jedinica Berane
P_129 NEUROFIBROMATOZA TIP I ( MORBUS VON RECKLINGHAUSEN )- prikaz
slučaja -Zorica Babić, Suzana Savović, Marija Joksimović, Slađana Račić, Vesna Đukić,
Gordana Čantrić; DZ Berane, Saveta Stanišić;KCCG
P_130 AGRESIVNOST I ALKOHOLIZAM
R. Raičević, A. Golubović-Popović
Centar za mentalno zdravlje DZ Berane
P_131 REMS BODOVNI SISTEM ( RAPID EMERGENCY MEDICNE SCORE ) NOVO
PROGNOSTIČKO SREDSTVO U URGENTNOJ MEDICINI
Maja Karadžić1 ,Vuk Niković2 , Svetlana Jakovljević3
1,2,3 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore – Podgorica
P_132 BOLEST SAKA, STOPALA I USTA
Dragana Dragas, Biljana Ivelja
Dom Zdravlja Cetinje, [email protected]
P_133 STRESORI NA RADNOM MJESTU I MUSKULOSKELETNI POREMEĆAJA U
ZDRAVSTVENIH RADNIKA CRNE GORE
Grbović Mensud, Ministarstvo zdravlja,
Grbović Ena, Institut za javno zdravlje, [email protected]
P_134 OPEKOTINSKA RANA I HIRURŠKI TRETMAN
Aleksandra Božović Čelebić,
KCCG, [email protected]
38
XIV Kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
P_135 PREVENTIVNI RAD U ORDINACIJI IZABRANIH DOKTORA ZA ODRASLE
Mirjana Dobrović – Milošević,
Dom zdravlja Podgorica
P_136 REZULTATI LIJECENJA BOLESNIKA SA HAIRY CELL LEUKEMIJOM
Vesko Vujicic, Anka Popovic, Marko Nisavic
Centar za hematologiju KCCG, Podgorica
P_137 STRPLJENJE,UPORNOST I SARADNJA KLJUČ USPEHA U DIJAGNOSTIČKOM I
TERAPISKOM PRISTUPU MIJELODISPLAZNOG SINDROMA(PRIKAZ SLUČAJA)
Lidija Isailović
JZU Dom zdravlja Tivat
P_138 INFARKT MIOKARDA U TRUDNOĆI- PRIKAZ SLUČAJA
Milan Veličković; Vesna Cvijovic; Nikola Raosavljevic; Violeta Piper; Branka Gogić
Opšta bolnica Bijelo Polje, Dom Zdravlja Bijelo Polje, HMP Bijelo Polje
P_139 BULOZNA KERATOPATIJA ISKOMPLIKOVANA HERPETIČNIM KERATITISOM
NAKON ECCE
A.Purišić1, S.Lješnjanin1, B.Purišić2, B.Jašović3, M.Cimbaljević1,V.Radončić1
1
Dom zdravlja Plav,2PZU „BID-DENT“ Rožaje“,3Apoteka „Prima“Plav, dr.safet@
yahoo.com
P_140 CELLULITIS PRESEPTALIS ORBITAE NASTAO NAKON UBODA PČELE (APIS
MELLIFERA) U GORNJI KAPAK OKA-PRIKAZ SLUČAJA
S. Nurković1, S. Markišić1, S. Kalač2, N. Dedeić1, C. Kajević1
1) JZU Dom zdravlja Rožaje, 2)ZHMP Rožaje
P_141 REZULTATI LIJEČENJA FUNKCIONALNE AMBLIOPIJE KOD PREDŠKOLSKE
DJECE METODOM OKLUZIJE
A. Adžić - Zečević, B. Milojko - Šćepović
Očna klinika KCCG, Podgorica, [email protected]
P_142 KERATOKONUS,RANO OTKRIVANJE.
Marina Đuretić-Guzina,
Bolnica za mikrohirurgiju oka Optimal, Podgorica
P_143 PAD VIDNE OŠTRINE UZROKOVAN HOROIDALNOM METASTAZOM
POČETNA MANIFESTACIJA KARCINOMA PLUĆA – PRIKAZ SLUČAJA
Danijela Đurović-Raonić
Klinika za očne bolesti, Klinički Centar Crne Gore, Podgorica
P_144 UTICAJ IRIDOCIKLITISA NA DEBLJINU ROŽNJAČE
B. Milojko, A. Adžić-Zečević
Klinika za očne bolesti, KCCG
KAO
P_145 SPECIFIČNOSTI TRETMANA AKUTNIH INFEKCIJA GORNJIH RESPIRATORNIH
PUTEVA KOD SPORTISTA
Mirko Popović
Klinika za ORL i MFH, Klinički centar Crne Gore, Podgorica
39
P R O G R A M
P_146 ODRŽAVANJE PROHODNOSTI DISAJNOG PUTA KOD TRAHEOTOMISANIH
PACIJENATA
Olivera Knežević, Mirko Popović, Filip Uskoković,
Klinika za ORL i MFH KCCG Podgorica
P_147 OTALGIA - BOL UHA - PRIKAZ SLUČAJA
Pejaković Mišo, Pejaković Tamara; Pejaković Vilma, Knežević Vladan;
Opšta bolnica Nikšć, Dom zdravlja Nikšić; Mil medika; ORL klinika KC CG Podgorica.
P_148 ZNAČAJ FIZIKALNOG PREGLEDA U RANOJ DIJAGNOSTICI KARCINOMA
OROFARINXA
Pejaković Tamara, Pejaković Mišo.
Dom zdravlja Nikšić; Opšta bolnica Nikšić;
P_149 CARCINOMA IN SITU MEKOG NEPCA-PRIKAZ SLUČAJA
Knežević Vladan, Pejaković dr Mišo, Pejaković Tamara.
ORL klinika KC CG – Podgorica; Opšta bolnica Nikšić;Dom zdravlja Nikšić
P_150 KLINIČKA PROCJENA AKUTNE UPALE SREDNJEG UHA
Senadin Pupović, Enisa Pupović* Sabahudin Pupović**,Senad Kolašinac*,
VMC Podgorica,* DZ Podgorica,** DZ.Plav
P_151 OSTEOM SPOLJAŠNJEG UVA
Miroljub Todorović
Opšta bolnica „Danilo I“ Cetinje, Crna Gora
P_152 AKUTNA IDIOPATSKA GLUVOĆA – DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE ZA PERIOD OD
DESET GODINA ( 2000 – 2010. g.)
R. Muković, M. Popović, E. Zvrko, V. Knežević, S. Ivanović ¹
Ordinacija za uvo, nos i grlo - Dom zdravlja Rožaje, KBC Podgorica – Klinika za ORL
i MFH ¹
P_153 UZROCI KRVARENJA IZ NOSA ZA PERIOD OD DESET GODINA (2002. – 2012.
god.)
R.Muković, M.Popović, V. Knežević, S. Ivanović, E.Zvrko¹
Ordinacija za Otorinolaringologiju - Dom zdravlja Rožaje,
KBC Podgorica – Klinika za ORL i MFH ¹
P_154 AKUTNI EPIGLOTITIS
Hadija Mujević Kurgaš JZU DZ Bar, Milena Vuješević OB Bar, Lejla Rovčanin KBC,
Tanja Filipović KBC, Radmila Bošković JZU DZ Bar Riald Kurgaš MF Podgorica
P_155 ORGANIZOVANJE «RADIONICA»
Rafet Šabotić1, Goran Čukić1, Zuhra Hadrović1, Ajša Šabotić2, Dejan Ćorac1, Ranko
Raketić1
1 - JZU DZ Berane, 2 - CHP – jedinica Berane
P_156 MELANOMA METASTATICUM
*M. Đurovic, *F. Vukmirovic, *N. Đuricanin,*M. Bakic, **A. Popovic
*KCCG, **O.B.Nikšić
40
P R O G R A M
P_157 STILOVI UPRAVLJANJA ZDRAVSTVENIH MENADŽERA
Rasim Agić1, Nemša Omerhodžić2, Selim Agić3, Cvetana Vukajlović3
1
Dom zdravlja Bijelo Polje,2Merkator international D.O.O. Bijelo Polje,3Dom zdravlja
Podgorica, [email protected]
P_158 KOMUNIKACIJA U ZDRAVSTVU - PRIKAZ ISTRAŽIVANJA
A. Golubović-Popović, R. Raičević
Centar za mentalno zdravlje DZ – Berane
P_159 MEDICINA RADA U NOVOJ REFORMI ZDRAVSTVA
Milenka Vraneš-Grujičić, JZU Dom zdravlja, Bar, Katica Rašković, Zdravstvena
stanica, Petrovac, Biljana Popović , Opšta bolnica, Bar
P_160 REFORMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZASTITE – TEORIJA I PRAKSA
Ankica Ivanovic , Milijana Vasovic
Dom zdravlja Podgorica
P_161 IZABRANI DOKTOR U PETROVCU NA MORU PREDNOSTI I NEDOSTACI U
PERIODU OD 2009. DO 2013.
Katica Rašković, Zdravstvena stanica, Petrovac, Milenka Vraneš-Grujičić, JZU Dom
zdravlja, Bar, Ljiljana Đurović, JZU Dom zdravlja, Podgorica
P_162 DA LI JE SPECIJALIZACIJA IZ PORODIČNE MEDICINE ATRAKTIVNA I PRIVLAČNA
ZA MLADE LJEKARE?
Ljiljana Zogović Vuković
Dom zdravlja Podgorica
P_163 DR KLEANT THEODORIDES- PRILOG ZA ISTORIJU ZDRAVSTVA U CRNOJ GORI
G. Masoničić¹, Lj. Jovićević², S. Barjaktarović-Labović², N. Masoničić ³
¹PZU „Dr Masoničić“, Bar, ²JZU Dom zdravlja Bar, ³Medicinski fakultet Podgorica
P_164 HITNA MEDICINSKA POMOĆ KAO NEIZBJEŽNA KARIKA U DONORSKOJ
TRANSPLATACIJI ORGANA
Vuk Niković1, Darko Topić2, Saša Stefanović3, Dušan Milenković4
1,3 Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore Podgorica, 2.Opšta bolnica Kotor,
4.Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Niš
P_165 PROCJENA EFIKASNOSTI ANTIHIPERTENZIVNE TERAPIJE MONITORINGOM
KRVNOG PRITISKA
Enisa Pupović, Senadin Pupović*, Cvetana Vukajlović, Vesna Braunović
DZ Podgorica *VMC Podgorica,
P_166 SCREENING COLOREKTALNOG KARCINOMA
Pješčić Tanja
Dom zdravlja-Nikšić
P_167 ABSTRAKT
PRIKAZ SLUCAJA
Pješčić Tanja
Dom zdravlja-Nikšić
41
XIV Kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
P_168 APSTRAKT
Nada Krivokapić, Tanja Pješčić
Dom zdravlja-Nikšić
P_169 STOMATOLOŠKA ZAŠTITA U PRAKSI PORODIČNOG LJEKARA
Snežana Matijević
Univerzitet Crne Gore, Medicinski Fakultet Podgorica, Studijski
P_170 DOSTUPNOST STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Gordana Lakićević, Amra Kuč
PZU „Veritas dentis“ Podgorica; PZU „ Dr Kurpejović”
P_171 ZNAČAJ PREVENCIJE U DOBA ODOJČETA NA RAZVOJ PRAVILNE OKLUZIJE U
SAGITALNOM PRAVCU
Jasminka Anđelić
Univerzitet Crne Gore, Medicinski fakultet Podgorica,
P_172 STOMATOLOŠKA PREVENCIJA U REPUBLICI SRPSKOJ
Milena Rađan Gajić1, Nenad V. Babić1
1
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Banja Luka
42
P R O G R A M
SPONZORSKA PREDAVANJA
24.10.13.- 13.30-14.00H
SALA B
OKRUGLI STO
MSD
ALERGIJA-SAVREMENI PRISTUP SAVREMENOJ BOLESTI
Saida Zejnilovic
25.10.2013. 12.00-12.30h
SALA B
Okrugli sto
HEMOFARM
SAVREMENA TERAPIJA ALCHAJMEROVE BOLESTI-DONEPEZIL U FOKUSA
Lidija Injac Stevović
25.10.2013. 13.30-14.00h
SALA B
OKRUGLI STO
MSD
OTVORITE OČI PRED GLAUKOMOM
Biljana Milojko
25.10.2013. 14.45-15.15h
SALA B
NOVARTIS
DA LI I KOLIKO CESTO MISLIMO NA NEUROENDOKRINE TUMORE
Sreten Kavaric
25.10.2013. 17:15-18:45h
SALA A
HOFMAN ROCHE
SIMPOZIJUM O KARCINOMU DOJKE 2013 - MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP MENADŽMENTU BOLESTI,
VRIJEME
Nebojša Crnogorac, Ljiljana Vučković, Nada Cicmil Sarić, Vladimir Todorović
26.10.13. 11.00-11.30
SALA B
NOVARTIS
DEMENCIJA-KAKO JE PREPOZNATI I LIJEČITI
Zilha Idrizović
26.10.2013. 11.45-12.15h
SALA B
OKRUGLI STO HEMOFARM
TERAPIJA HIPERTENZIJE LERKANIDIPIN U FOKUSU
Nataša Belada
26.10.2013. 12.45-14.00h
SALA A
Hofman-Rosche-50 godina u onkologiji
SAVREMENI PRISTUP U LIJEČENJU KARCINOMA OVARIJUMA
Jadranka Lakićević
SAVREMENE SMJERNICE U DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU LIMFOPROLIFERATIVNIH OBOLJENJA: LIMFOMA I
HRONIČNE LIMFOCITNE LEUKEMIJE
Anka Popović
PRIMJENA RITUKSIMABA U LIJEČENJU PACIJENATA SA HAIRY CELL LEUKEMIJOM
Vesko Vujičić
HOLISTIČKI PRISTUP LIJEČENJU ONKOLOŠKIH PACIJENATA - SUPORTIVNA I PALIJATIVNA NJEGA
Jadranka Lakićević
43
XIV Kongres društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
OPŠTE INFORMACIJE
MJESTO ODRŽAVANJA KONGRESA
KONGRESNI CENTAR HOTEL “MEDITERAN” BEČIĆI, CRNA GORA
SVEČANO OTVARANJE KONGRESA
23. OKTOBAR 2013. GODINE U 18:00 ČASOVA
KONGRESNI CENTAR HOTEL “MEDITERAN” BEČIĆI
OTVARANJE KONGRESNE KANCELARIJE
23. OKTOBAR 2013. GODINE U 08:00 ČASOVA
HOTEL “MEDITERAN” BEČIĆI
KOTIZACIJA
80 EURA. UPLATA SE MOŽE IZVRŠITI NA
RAČUN DRUŠTVA LJEKARA CRNE GORE
550-1319-06
ili prilikom registracije
AKREDITACIJA I SERTIFIKATI
Objavljeni radovi se boduju shodno Pravilniku o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika
sručnog usavršavanja Ljekarske komore Crne Gore, za dobijanje i produženje Licnce iz prakse.
NAČIN IZLAGANJA:
POSTER PREZENTACIJA: Trajanje poster prezentacije ograničeno je na 2 minuta, a trajanje diskusije je
dva minuta po posteru. Veličina postera 60cm (širina) x 90 cm (visina). Koristite jasno čitljiv font: Times New
Roman. Poster obavezno treba da sadrži: Naslov rada, Ime (na) autora, Ustanova/organizacija, Posteri treba da
budu postavljani na panoe najkasnije 15 minuta prije početka poster sesije i uklonjeni sa panoa najkasnije do
18 h nakon završetka poster sesije istog dana. Za postere koji nisu uklonjeni organizator ne snosi odgovornost.
Obezbijeđen je materijal za fiksiranje postera na panoe. Svaki pano biće obiljeležen brojem, koji predstavlja broj
postera naznačen u programu Kongresa. Molimo autore postera da se pridržavaju ovog redosljeda. Molimo Vas
da u vrijeme predstavljanja Vašeg postera budete ispred njega kako biste mogli da učestvujete u diskusiji.
USMENE PREZENTACIJE:Trajanje usmene prezentacije ograničeno je na 8 minuta, a trajanje diskusije
je dva minuta. Diskusija je na kraju sesija. U salama za rad su obezbijeđeni tehnički uslovi za kompjuterske
prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu MS PowerPoint (MS Office 2003 i 2007) i
donijeti na CD-u, USB memoriji ili na sopstvenom laptop računaru. Predlažemo da vaše prezentacije budu
instalirane i testirane najmanje dva sata prije izlaganja.
PLENARNA PREDAVANJA: Trajanje prezentacija je navedeno u finalnom programu.
NAPOMENA ZA MODERATORE: Moderatori vode evidenciju o izloženim radovima tokom usmenih i poster
prezentacija i po završetku sesije dostavljaju izvještaj Naučnom odboru.
44
Download

PROGRAM - društvo ljekara crne gore