8'58æ(1-(3(',-$7$5$65%,-(
3(',-$75,-6.$6(.&,-$6/'
$.7,93(',-$75,-6.(6(.&,-(6/'1,ä
ZZZSHGLMDWULRUJUV
2.72%$5
0(',&,16.,)$.8/7(781,ä8
UDRUŽENJE PEDIJATARA SRBIJE
PEDIJATRIJSKA SEKCIJA SLD
AKTIV PEDIJATRIJSKE SEKCIJE SLD NIŠ
3 − 5. oktobar 2013.
Medicinski fakultet u Nišu
ORGANIZACIONI ODBOR:
dr sci Vasić Karin
dr Vučić Jelena
prof. dr Živić Saša (predsednik)
dr Janković Marija
mr sci Jovanović Maja
dr Jović Gordana
dr Jonović Marina
dr Lazarević Dragana
dr Marković Lozana
dr Milanović Zoran
dr Milenković Slađana
mr sci Miljković Predrag (sekretar)
dr Miljković Predrag
dr Milojević Dejan
dr Milkojević Vladan
dr Nikolić Snežana
prof. dr Pejčić Ljiljana
mr sci Stanković Sandra
ass dr sci Stanković Tatjana
dr sci Šlivić Sofija
NAUČNI ODBOR:
prof. dr Bogdanović Radovan
prof. dr Vujić Dragana
prof. dr Vlaški Jovan
prof. dr Golubović Emilija (predsednik)
prof. dr Doronjski Aleksandra
prof. dr Zdravković Dragan
doc. dr Ješić Miloš
prof. dr Jovanović Ida
prof. dr Jovanović-Privrodski Jadranka
prof. dr Jokić Radojica
prof. dr Kamenov Borislav
prof. dr Konstantinidis Geogios
prof. dr Konstantinidis Nada
prof. dr Kostić Gordana
prof. dr Obradović Slobodan
doc dr Pašić Srđan
prof. dr Peco-Antić Amira
prof. dr Radlović Nedeljko
doc. dr Stojadinović Aleksandra
dr Čukalović Milanko
POČASNI ODBOR:
prof. dr Stevan Ilić, dekan Medicinskog fakulteta u Nišu
prof. dr Dragan Antić, rektor Univerziteta u Nišu
prof. dr Zoran Perišić, gradonačelnik Niša
prof. dr Zoran Radovanović, direktor Kliničkog centra u Nišu
prof. dr Velizar Đurić, profesor pedijatrije u penziji
prof. dr Lazar Jovanović, profesor pedijatrije u penziji
prof. dr Jelena Petrović, profesor pedijatrije u penziji
-2-
MODERATORI 45. PEDIJATRIJSKIH DANA
ADOLESCENTNA MEDICINA:
dr sci med Katarina Sedlecky, doc. dr Miodrag Stanković, prof. dr Aleksandra Stojadinović
ENDOKRINOLOGIJA:
prof. dr Jovan Vlaški, dr sci med Tatjana Milenković, dr Sandra Stanković
GASTROENTEROLOGIJA:
prof. dr Biljana Vuletić, prof. dr Momčilo Perić, prof. dr Zlatko Đurić
GENETIKA I METABOLIZAM:
prof. dr Jadranka Jovanović Privrodski, ass. dr Goran Čuturilo, doc. dr Ivana Kavečan
HEMATOLOGIJA:
prof. dr Dragana Vujić, prof. dr Gordana Kostić, prof. dr Nada Konstantinidis
HIRURGIJA:
prof. dr Radojica Jokić, prof. dr Zoran Marjanović, ass. dr Živojin Spasić
IMUNOLOGIJA I INFEKTOLOGIJA:
prof. dr Borislav Kamenov, prof. dr Srđan Pašić, doc. dr Hristina Stamenković
INTENZIVNA NEGA:
dr Ljubica Nikolić, prof. dr Georgios Konstantinidis, prof. dr Aleksandra Doronjski
ISHRANA:
prof. dr Nedeljko Radlović, dr sci Marija Mladenović, dr Zoran Leković
KARDIOLOGIJA:
prof. dr Ida Jovanović, prof. dr Ljiljana Pejčić
NEFROLOGIJA:
prof. dr Emilija Golubović, prof. dr Radovan Bogdanović, prof. dr Amira Peco Antić
NEONATOLOGIJA:
prof. dr Borisav Janković, doc. dr Miloš Ješić, dr sci Sofija Šljivić
NEUROLOGIJA:
prof. dr Slobodan Obradović, prof. dr Marija Knežević-Pogančev, prof. dr Milena Đurić
PULMOLOGIJA:
ass. dr Snežana Živanović, prof. dr Zorica Živković, doc. dr Čukalović Mirjana
SOCIJALNA PEDIJATRIJA:
dr Dragana Lozanović, dr Marica Milidrag, dr Snežana Nikolić
SESTRINSTVO:
prof. Ljubica Marinković, VMS Nada Damjačević,
VMS Biljana Stojanović, VMS Tanja Milivojević
Glavni i odgovorni urednik Tehnički urednik
Prof. dr Saša Živić
Štampa
Mile Ž. Ranđelović, dipl. ing.
-3-
Izvršni organizator
DATUM
SAT
08.00
PROGRAM RADA
MALA SALA
REGISTRACIJA
UČESNIKA
10.30-11.30
SVEČANO OTVARANJE
KOKTEL PLATO
CRKVE SV.CARA
KONSTANTINA
11.30-13.00
generalni sponzor
NOVO NORDISK
KARDIOLOGIJA
NEFROLOGIJA
13.00-13.15
13.15-14.00
03.10. 14.00-15.00
15.00-15.15
KAFE PAUZA
NEONATOLOGIJA
I INTENZIVNA
KOMERCIJALNO NESTLE
15.15-17.45
17.45-18.00
18.00-20.15
KAFE PAUZA
SOCIJALNA i
ADOLESCENTNA
SESTRINSTVO
IRISH PUB
EVENING
21.00
08.00-10.00
VELIKA SALA
GENETIKA i
METABOLIZAM
HIRURGIJA
10.00-10.15
10.15-12.00
12.00-12.15
KAFE PAUZA
GASTROENTEROLOGIJA
KAFE PAUZA
ENDOKRINOLOGIJA
KOMERCIJALNO PFIZER
12.15-14.15
BLAGO
RIMSKOG
CARSTVA
04.10. 14.15-15.45
ISHRANA
KOMERCIJALNO
PHARMA SWISS
15.45-17.45
17.45-18.00
18.00-20.00
KAFE PAUZA
HEMATOLOGIJA
SVEČANA VEČERA
Crystal Night
21.00
PULMOLOGIJA
KOMERCIJALNO MEDIS
08.30-10.30
10.30-10.45
KURS:
10.45-12.30 PODRŠKA ODNOSU
PORODICE I
05.10. 12.30-12.45
DETETA U RANOM
DETINJSTVU
12.45-14.30
(08.30-16.00)
14.30
KAFE PAUZA
NEUROLOGIJA
KAFE PAUZA
IMUNOLOGIJA
SVEČANO ZATVARANJE
OPROŠTAJNI
KOKTEL
14.30
-4-
P R O G R AM
SVEČANO OTVARANJE
Velika sala Medicinskog fakulteta, četvrtak 3.10.2013. godine, 10.30−11.30
KOKTEL
PLATO CRKVE SV.CARA KONSTANTINA
11.30−13.00
Velika sala Medicinskog fakulteta, četvrtak 3.10.2013. godine
obraćanje generalnog sponzora NOVO NORDISK-a, 13.00−13.15
KARDIOLOGIJA
Velika sala Medicinskog fakulteta, četvrtak 3.10.2013. godine, 13.15−14.00
Radno predsedništvo:
prof. dr Ida Jovanović, prof. dr Ljiljana Pejčić
Uvodna predavanja
1. DVADESET PET GODINA ISKUSTVA U PRENATALNOJ DIJAGNOSTICI URODJENIH
SRČANIH MANA
Jovanović I1, Parezanović V1, Ljubić A2, Dukanac J3, Novakov A4, Đukić M1, Ilisić T1,
Bijelić M1, Djordjević S1, Topalović M.1
1
Univerzitetska dečja klinika, Beograd, 2Medis goup, Beograd 3Klinika za ginekologiju i
akušerstvo Kliničkog centra Srbije, Beograd, 4Medicinski fakultet, Novi Sad
2. HITNA STANJA U DEČJOJ KARDIOLOGIJI
Pejčić Lj, Vasić K, Grujić G, Ratković Janković M, Nikolić I.
1
Klinički centar Niš, 2Dom zdravlja Niš
Usmena izlaganja
1. TROMBOZA LUKA AORTE SA POTPUNIM PREKIDOM PROTOKA
Prijić S, Janković B, Kuzmanović M, Martić M, Pejić K, Vukomanović V, Popović S,
Košutić J.
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ Novi Beograd
2. PRIKAZ NOVOROĐENČETA SA RABDOMIOMIMA SRCA I ZNAČAJNOM OPSTRUKCIJOM
IZLAZNOG TRAKTA LEVE KOMORE
Vukomanović V, Bjelaković B, Košutić J, Kravljanac R, Prijić S, Janković B, Martić
J, Pejić K, Popović S, Stajević M, Šehić I.
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ Novi Beograd
3. BOL U GRUDIMA SA POVIŠENIM VRIJEDNOSTIMA TROPONINA U ADOLSCENATA
Miranović V.
Klinički centar Crne Gore, Podgorica
4. IDIOPATSKI PERIKARDITIS – PRIKAZ SLUČAJA
Stanković T1, Prijić S2, Stanulov Lj1, Velisavljev D.1
1
Opšta bolnica Zrenjanin, 2 Institut za majku i dete, Novi Beograd
-5-
5. ZNAČAJ ANAMNESTIČKIH PODATAKA U DJECE I ADOLESCENATA SA SINKOPOM
SRČANOG PORIJEKLA
Miranović V.
Klinički centar Crne Gore, Podgorica
6. UPOREDJIVANJE DIMENZIJA I GLOBALNE SISTOLNE FUNKCIJE LEVE KOMORE
U DECE SPORTISTA I FIZIČKI NEAKTIVNE DECE
Grujić Ilić G1, Jerkan M1, Pejčić Lj2, Ranković J.1
1
Dom zdravlja Niš, 2Dečja interna klinika Niš
NEFROLOGIJA
Velika sala Medicinskog fakulteta, četvrtak 3.10.2013. godine, 14.00−15.00
Radno predsedništvo:
prof. dr Emilija Golubović, prof. dr Radovan Bogdanović, prof. dr Amira Peco Antić
Uvodna predavanja
1. NOVI PROTOKOL ISPITIVANJA DECE SA INFEKCIJOM URINARNOG TRAKTA (IUT)
Bogdanović R.
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu Institut za zdravstvenu zaštitu majke i
deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Beograd
2. TRENING MOKRAĆNE BESIKE KOD POREMEĆAJA MOKRENJA KOD DECE
Amira Peco Antić
Univerzitetska dečja klinika, Beograd
Usmena izlaganja
1. ATIPIČNI HEMOLITIČKO UREMIJSKI SINDROM
Golubović E1, Prohaska Z2, Janković M1, Miljković P1
1
Klinički centar Niš, 2Semmelweis University Budapest
2. DSTYC NOVI MAJORNI GEN U DECE SA ANOMALIJAMA UROTRAKTA
Tasić V, Ristoska Bojkovska N, Gučev Z.
Klinika za detski bolesti Skopje
3. ANOMALIJE BUBREGA KOD DVOJE DECE SA TOWNES BROCKSOVIM SINDROMOM
Paripović A, Stajić N, Putnik J, Bogdanović R.
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“, Beograd
4. URATNA NEFROPATIJA KOD LESH-NYHANOVOG SINDROMA
Putnik J, Stajić N, Paripović A, Đorđević M, Đurić M, Bogdanović R.
Institut za majku i dete „Dr Vukan Čupić“, Novi Beograd
5. KOLOR DOPPLER ULTRASONOGRAFIJA: INICIJALNA DIJAGNOSTIČKA METODA KOD
DECE SA ORTOSTATSKOM PROTEINURIJOM UZROKOVANOM
NUTCRACKER SINDROMOM
Miljković P, Golubović E, Ratković-Janković M, Vučić J.
Klinički centar Niš, Klinika za dečije interne bolesti
Poster prezentacije
1. NENAPREDOVANJE KAO PRVI ZNAK DISTALNE RENALNE TUBULSKE ACIDOZE
Creslovnik A1, Rizov S2, Kiteva Rizova E2, Jovanoski T1, Komnenovik M1, Tasić V.1
1
Kliniza Detski Bolesti Skopje, 2Opsta Bolnica Gevgelija
-6-
2. POLICISTIČNA BOLEST BUBREGA
Borović R1, Ivanović T.2
1
JZU Sveti Vračevi Bijeljina, 2JZU Istočno Sarajevo Republika Srpska
3. INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA U AMBULANTI IZABRANOG DOKTORA ZA DJECU
Joksimović M1, Joksimović V2, Hadrović Z1, Hadrović F2, Mališić-Korać M3,
Stanišić S.4
1
Dom zdravlja Berane, 2Opšta bolnica Berane, 3Dom zdravlja Budva,
4
Kliničko bolnički centar Podgorica
NEONATOLOGIJA I INTENZIVNA NEGA
Velika sala Medicinskog fakulteta, četvrtak 03.10.2013. godine, 15.15−17.45
NEONATOLOGIJA
Radno predsedništvo:
prof. dr Borisav Janković, doc. dr Miloš Ješić, dr sci Sofija Šljivić
Uvodna predavanja
1. REGIONALNE OSOBENOSTI PERINATALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U SRBIJI
Janković B.
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Vukan Čupić" Novi Beograd
2. ULOGA DOJENJA I MAJČINOG MLEKA ZA NEUROBIHEJVIORALNI I KOGNITIVNI
RAZVOJ DETETA
Šljivić S.
Ginekološko akušerska klinika, Neonatologija, Klinički centar-Niš
3. UPOTREBA OBOGAĆIVAČA (FORTIFIERS) MAJČINOG MLEKA:
OD POČETKA DO DANAS
Ješić M.
Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu, Univerzitetska dečja klinika, Beograd
Usmena izlaganja
1. KLINIČKE KARAKTERISTIKE, ISHOD I PREDIKTORI SEPSE UZROKOVANE SERRATIA
SPECIES-OM KOD PRETERMINSKE NOVOROĐENČADI
Otašević B, Miljenović S, Jovanović I.
Institut za neonatologiju, Beograd
2. EVALUACIJA UZROČNIKA NEONATALNE SEPSE
Đorđević D, Vučić J, Milošević Ž, Milojević D, Milojević V, Stanković S.
Klinika za dečje interne bolesti, Klinički centar Niš
3. ZNAČAJ ODREĐIVANJA C-REAKTIVNOG PROTEINA U NOVOROĐENČADI SA
SUMNJOM NA POSTOJANJE URINARNE INFEKCIJE
Vučić J1, Đorđević D1, Milojević D1, Milojević V1, Stanković S1, Vasić K1, Živić S1,
Vučić M.2
1
Klinika za dečje interne bolesti, Klinički centar Niš 2Klinika za hematologiju i kliničku
imunologiju, Klinički centar Niš
4. PREMATURUS I BOLESTI PREMATURITETA
Banjac L1, Dunjić B2, Ristovski-Jakšić N2, Dragaš Lj1, Banjac G1.
1
Klinički Centar Crne Gore, Podgorica, 2 Klinički Centar Srbije, Beograd
-7-
5. ZBRINJAVANJE PREVREMENO ROĐENOG DETETA
Mirilović D, Subotić G, Brčkalo S, Živković N, Popović V, Nedović M.
Bolnica Čačak
6. UDRUŽENOST ASFIKSIJE SA TESKOM RETINOPATIJOM KOD PREVREMENO ROĐENE
DECE KOJA ZAHTEVAJU INTERVENCIJU LASEROM
Dunjić B¹, Oros A², Antonović O, Ristovski N¹, Banjac L³, Stanković M¹, Dunjić M.4
¹Klinički centar Srbije, ²Klinika za očne bolesti Novi Sad, ³Klinički centar Crne Gore,
4
Medicinski fakultet Priština.
7. APSTINENCIJALNI SINDROM KOD NOVOROĐENČETA
Teodorović Ž.
Opšta bolnica Šabac
8. ZNAČAJ UZ DIJAGNOSTIKE NOVOROĐENČETA U PORODILIŠTU
Đorović J, Stanojlović O, Todorović N, Ćirić V, Durutović J, Jovanović N, Jovanović
B, Nikolić M.
Bolnica za ginekologiju i akušerstvo KBC „Zvezdara“
9. KONGENITALNE ANOMALIJE U PORODILIŠTU O.B. SREMSKA MITROVICA U 2012.G
Dokić D.
Ginekološko-akušerska služba sa Neonatologijom, Opšta bolnica Sremska Mitrovica
10. ZNAČAJ URGENTNOG ZBRINJAVANJA NEONATALNIH KONVULZIJA
Subotić G, Mirilović D, Brčkalo S, Živković N, Popović V, Nedović M.
Bolnica Čačak
11. ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA HIPETROFIČNE STENOZE PILORUSA
15 GODINA KASNIJE
Kosić D1, Danojlić S2, Mrvić Z.3
1
Radiološka služba ZC Studenica, Kraljevo, 2Pedijastrijska služba
ZC Studenica Kraljevo 3Služba dečje hirurgije ZC Studenica Kraljevo
Poster prezentacije
1. ASPIRACIJA KRVI KOD NOVORODJENČETA - PRIKAZ SLUČAJA
Jovandarić M, Banković V, Nikolić T.
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Odeljenja Neonatologije, Klinički Centar Srbije,
Beograd
2. HEMOLITIČKA BOLEST NOVORODJENČETA - PRIKAZ SLUČAJA
Noveski Z, Joksimović V.
Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica
3. DECA MALE TM U PORODILIŠTU O.B. SREMSKA MITROVICA U PERIODU 2010-2012.G
Dokić D.
Ginekološko-akušerska služba sa Neonatologijom, Opšta bolnica Sremska Mitrovica
4. PRIKAZ SLUČAJA CITOMEGALOVIRUSNOG RETINITISA U OKVIRU
CITOMEGALOVIRUSNE INFEKCIJE NOVOROĐENČETA
Rebić-Jelić J1, Stanojević-Paović A.2, Ranković Janevski M.1, Pejović B.1
1
Institut za neonatologiju, Beograd, 2Uvea Centar, Beograd
5. TROMBOCITOPENIJA SA ODSUSTVOM RADIJUSA (TAR) - ZABORAVLJENI SINDROM
PRIKAZ SLUČAJA
Stanković S, Avramović L, Rascanin M, Mitrović T, Šljivančanin T, Dragutinović K.
Ginekološko-akušerska klinika “Narodni front” Beograd
-8-
INTENZIVNA NEGA
Radno predsedništvo:
dr Ljubica Nikolić, prof. dr Georgios Konstantinidis, prof. dr Aleksandra Doronjski
Uvodna predavanja
1. EVROPSKI KONSENZUS SMERNICA ZA LEČENJE NEONATALNOG
RESPIRATORNOG DISTRES SINDROMA KOD PREVREMENO ROĐENE NOVOROĐENČADI
– AŽURIRANO IZDANJE 2013*
2. ALTE - APPARENT LIFE-THREATENING EVENT
Doronjski A, Stojanović V, Spasojević S, Milanović B.
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
3. ZBRINJAVANJE DECE SA NETRAUMATSKOM KOMOM U ODELJENJU PEDIJATRIJSKE
INTENZIVNE NEGE
Nikolić Lj.
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", Novi Beograd
Usmena izlaganja
1. INVAZIVNA STREPTOKOKNA INFEKCIJA KOD DETETA SA VARIČELOM
Nikolić M, Ristić G, Minić A, Rodić M, Đuričić S, Vasiljević Z, Nikolić Lj.
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Novi Beograd
Komercijalna prezentacija
NESTLE
Velika sala Medicinskog fakulteta, četvrtak 03.10.2013. godine
SOCIJALNA PEDIJATRIJA I ADOLESCENTNA MEDICINA
Velika sala Medicinskog fakulteta, četvrtak 03.10.2013. godine, 18.00−20.15
SOCIJALNA MEDICINA
Radno predsedništvo:
dr Dragana Lozanović, dr Marica Milidrag, dr Snežana Nikolić
Uvodna predavanja
1. ODGOVORNO RODITELJSTVO - ODGOVORNO HRANJENJE DECE U RANOM UZRASTU
Lozanović D.
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „dr Vukan Čupić“ Beograd“
2. IGRA, SVEUKUPNI PODSTICAJ RAZVOJA DETETA
Milidrag M.
Dom zdravlja Savski venac
Usmena izlaganja
1. DUŽINA DOJENJA I UZROCI ABLAKTACIJE
Divanovic P, Drešević A.
Dom zdravlja Podgorica
-9-
2. INTERNET SAVREMENI STIL ŽIVOTA ILI NOVA BOLEST ZAVISNOSTI?
Stanimirov B.
Dom zdravlja “Novi Sad” – Novi Sad
3. ZDRAVSTVENI I SOCIJALNI ASPEKTI PUŠENJA DUVANA KOD TINEJDŽERA I
ADOLESCENATA U R.MAKEDONIJI
Zafirovska L1, Zafirovski Lj2, Ćosevska E3, Petličkovska S4, Vulović M5,
Zafirovski M.6
1
“Sana“'Klinik, Bergen, Deutschland (+ volonter NVO)
2
Specijalna bolnica za plućne bolesti i TBC kod dece, Skopje, R.Makedonija
3
Institut javnog zdravlja, (nacionalni saradnik SZO za GYTS u RM) Skopje,R.Makedonija
4
Institut za socijalnu medicinu, Medicinski fakultet, Skopje, R.Makedonija
5
Institut za plućne bolesti i TBC kod odraslih, Skopje, R.Makedonija
6
Univerzitetski Stomatološki klinički centar, Skopje, R.Makedonija (+volonter NVO)
4. BOLNIČKE INFEKCIJE U INSTITUTU ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA
SRBIJE “DR VUKAN ČUPIĆ“
Medić D, Nikolić Lj, Ristić G, Popović S.
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Beograd
5. TROVANJE BUNIKOM-PORODIČNA EPIDEMIJA
Kaličanin-Milanović R.
Opšta bolnica Novi Pazar
6. STRUKTURA MORBIDITETA DECE UPUĆENE IZ PORODILIŠTA O.B. SREMSKA
MITROVICA U III NIVO ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U 2012. GODINI
Dokić D.
Ginekološko-akušerska služba sa neonatologijom, Opšta bolnica Sremska Mitrovica
7. ZNAČAJ MERENJA KRVNOG PRITISKA U 4.GODINI ŽIVOTA U PREVENCIJI
HIPERTENZIJE
Bašović E.
Dom Zdravlja Podgorica
8. UČESTALOST I STRUKTURA KONGENITALNIH ANOMALIJA U OPŠTINI ZAJEČAR ZA
PERIOD 1995-2012. GODINE
Cokić B.
Zdravstveni centar Zaječar, Dečije odeljenje
9. VAKCINACIJA DJECE ROMSKE POPULACIJE U BIJELOM POLJU
Bošković J1, Vojinović-Kočović A.2
JZU Dom zdravlja, Opšta bolnica, Bijelo Polje
10. PREVALENCA UROĐENIH ANOMALIJA REPRODUKTIVNOG SISTEMA KOD MUŠKE DECE
ROĐENE U PERIODU 2003-2005. GODINE NA TERITORIJI OPŠTINE BELA PALANKA
Mladenović-Petrović M, Pavlović V, Vidanović J, Popović B.
Dom Zdravlja Bela Palanka
11. VAKCINACIJA ROMSKE DJECE IZBJEGLIČKOG NASELJA U PODGORICI VAKCINOM
PROTIV MORBILA, MUMPSA I RUBELE
Strainović – Lalović V, Kavarić N, Raičević – Fuštar B.
Dom zdravlja Podgorica
12. RAD U AMBULANTI IZABRANOG PEDIJATRA
Divanovic P, Drešević A, Danilović N.
Dom zdravlja Podgorica
-10-
13. USPJEH I OBUHVAT IMUNIZACIJE PROTIV MORBILA, ZAUŠAKA I RUBELE
PREDŠKOLSKE DJECE U OPŠTINI BERANE
Selmanović S, Zogović R, Ramusović V, Raketić R, Labudović R, Pavić M, Veljić S,
Ralević M, Bogavac S, Kršić A.
Dom Zdravlja Berane
14. DEFORMITETI KOŠTANOZGLOBNOG SISTEMA DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA NA
TERITIRIJI OPŠTINE VALJEVO
Marković V1, Ristivojević S.2
1
Dom zdravlja Valjevo, 2Bolnica Valjevo
15. INCIDENCA KOŠTANO MIŠIĆNIH DEFORMITETA KOD UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U
BELOPALANAČKOJ OPŠTINI
Mladenović-Petrović M, Pavlović V.
Dom Zdravlja Bela Palanka
ADOLESCENTNA MEDICINA
Radno predsedništvo:
dr sci med Katarina Sedlecky, doc. dr Miodrag Stanković, prof. dr Aleksandra Stojadinović
Uvodna predavanja
1. ZAŠTITA REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA ADOLESCENATA U EVROPI
Sedlecky K.
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "dr Vukan Čupić" Novi Beograd
2. ADOLESCENTI IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA POREMEĆAJA
Stanković M.
Zavod za mentalno zdravlje, KC Niš
Usmena izlaganja
1. DA LI JE IZLAGANJE ADOLESCENATA ULTRAVIOLETNOM ZRAČENJU
RIZIČNO PONAŠANJE?
Stojadinović A, Sukola A.
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
2. PROMENE U NOVOM KLASIFIKACIONOM SISTEMU (DSM 5)
KOD POREMEĆAJA ISHRANE
Krasić D, Milojković O, Kostić J, Milosavljević Lj, Stanojković-Nikolić M.
Klinički centar Niš, Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja, dečju i adolescentnu
psihijatriju
3. NEEFEKTIVNO RODITELJSTVO KAO PREDIKTOR EKSTERNALIZACIONOG PONAŠANJA
ADOLESCENATA
Kostić J, Milosavljević Lj, Krasić D, Stanković M, Milojković O.
Klinički centar Niš, Odeljenje dečije i adolesentne psihijatrije, Klinika za zaštitu
mentalnog zdravlja
Poster prezentacije
1. RIZIČNO PONAŠANJE U ADOLESCENCIJI, PRIKAZ SLUČAJA
Mitrović D1, Ćirić D 2, Miletić E1.
1
Zdravstveni centar Knjaževac, 2Zdravstveni centar Zaječar
-11-
SESTRINSTVO
Mala sala Medicinskog fakulteta, četvrtak 03.10.2013. godine, 18.00−20.15
Radno predsedništvo:
prof. Ljubica Marinković, VMS Nada Damjačević, VMS Biljana Stojanović, VMS Tanja Milivojević
Uvodna predavanja
1. NEGA DECE I OMLADINE SA SLOŽENIM POTREBAMA ZDRAVSTVENE NEGE
Marinković Lj.
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd
2. PRIKAZ PACIJENTA PO PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE
Stojanović B, Marinković Lј, Damjančević N.
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd
3. KLASIFIKACIJA PACIJENTA U ODREĐENU KATEGORIJU NEGE
Marinković Lj, Stojanović B, Damjančević N.
Visoka zdravstvena škola u Beogradu
Usmena izlaganja
1. ULOGA PEDIJATRIJSKE SESTRE U TRIJAŽI -PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Kačavenda S.
Dom zdravlja “Novi Sad” – Novi Sad
2. ULOGA SESTRE U ZBRINJAVANJU DETETA SA NAMERNIM ILI ZADESNIM
TROVANJEM
Vasiljević T.
Opšta bolnica Leskovac
3. ŽIVETI SA CISTIČNOM FIBROZOM - POTREBE I MOGUĆNOSTI
Milivojević T.
Klinika za decije interne bolesti , KC Niš
4. PROBLEMI U SPROVOĐENJU PROGRAMA IMUNIZACIJE
Kostadinović D.
Dom zdravlja “Novi Sad” – Novi Sad
5. PROCES ZDRAVSTVENE NEGE DETETA SA AKUTNOM LIMFOBLASTNOM LEUKEMIJOM
Ristić J, Cajić D, Vukelić O, Milojković M.
Klinički centar Niš, Klinika za dečije interne bolesti
6. PREVENCIJA VIRUSNIH HEPATITISA
Knežević T.
Dom zdravlja “Novi Sad” – Novi Sad
7. INFORMISANOST UČENIKA SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE O ALKOHOLU
Ramusović V, Selmanović S, Raketić R, Labudović R, Pavić M, Zogović R, Bogavac S,
Ralević M.
Dom zdravlja Berane
-12-
Društveni program
IRISH PUB
EVENING
četvrtak 03.10.2013. godine, od 21.00
GENETIKA I METABOLIZAM
Velika sala Medicinskog fakulteta, petak 4.10.2013. godine, 8.00−10.00
Radno predsedništvo:
prof. dr Jadranka Jovanović Privrodski, ass. dr Goran Čuturilo, doc. dr Ivana Kavečan
Uvodna predavanja
1. ETIKA U RADU KLINIČKOG GENETIČARA
Jovanović Privrodski J, Kavečan I.
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
2. SAVREMENI ASPEKTI DIJAGNOSTIKE I PRAĆENJA NEUROFIBROMATOZE TIP 1
Čuturilo G1,2, Ruml J1, Mijovic M2, Miletic A1, Borlja N1, Međo B.1,2
1
Univerzitetska dečja klinika, Beograd, 2Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
Beograd
Usmena izlaganja
1. EKTRODAKTILIJA
Kavečan I, Jovanović Privrodski J, Obrenović M, Redžek-Mudrinić T, Jecković M,
Milojković M.
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
2. SINDROM DI GEORGE
Jovanović Privrodski J, Obrenović M, Kavečan I, Kolarski M.
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
3. DIŠENOVA MIŠIĆNA DISTROFIJA
Redžek Mudrinić, T, Kavečan I, Obrenović M, Jovanović Privrodski J.
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
4. CHARGE SYNDROM - PRIKAZ SLUČAJA
Mišković S, Bardak V.
Dom zdravlja Podgorica
5. PRIKAZ SLUČAJA: MULTIPLI HROMOZOMSKI REARANŽMANI
Ruml J1, Čuturilo G.1,2
1
Univerzitetska dečja klinika Beograd, 2Medicinski fakultet Beograd
6. PRIKAZ SLUČAJA "MIROR" TRANSLOKACIJE KOD DETETA SA DAUNOVIM SINDROMOM
Komnenić M.
Institut za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, Beograd
7. TREACHER-COLLINS SINDROM - PRIKAZ SLUČAJ
Marković S, Ristivojević S, Mladenović M, Spasić S.
Zdravstveni centar Valjevo
8. DEFICIT TETRAHIDROBIOPTERINA - PRIKAZ SLUČAJA
Kecman B1, Đorđević M1, Sarajlija A1, Grković S1, Kravljanac R1, Stojiljković M.2
1
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić" 2Institut za
molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo
-13-
9. ODOJČE SA TUBEROZNOM SKLEROZOM - PRIKAZ SLUČAJA
Tešić M, Stajić N, Ostojić S, Kravljanac R, Đurić M, Bogdanović R.
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta “Dr Vukan Čupić”, Novi Beograd
10. SEGMENTAL OVERGROWTH SYNDROME (SOS) I CLOVE SYNDROME:
KAKO IH RAZLIKOVATI
Gučev Z, Tasić V.
Univerzitetska Pedijatrijska Klinika, Medicinski Fakultet Skoplje, Makodonija
11. MULTIPLI OSTEOHONDROMI - PRIKAZ FAMILIJE
Komnenovik M, Jovanoski T, Creslovnik A, Gučev Z, Tasić V.
Klinika za detski bolesti Skopje
12. PRIKAZ SLUČAJA : 46, XX, ADD (18Q)(Q23)
Jugović D, Branković Lj, Radulović D, Milićević R, Stojanović J, Stanković T.
Klinika za dečje interne bolesti Niš
13. ALPORT-OV SINDROM - DIJAGNOSTIČKE POTEŠKOĆE U RANOM UZRASTU
Trenceva M1, Komnenovik M2, Jovanoski T2, Tasić V.2
1
PZU Mitka Trenceva, Skopje, 2Klinika za detski bolesti Skopje
14. KONGENITALNA ANOMALIJA UTERUSA
Bošković R1, Mujević Kurgaš H1, Vukelić M1, Kljakić D.2
1
JZU Dom zdravlja Bar, 2OB Bar
HIRURGIJA
Mala sala Medicinskog fakulteta, petak 4.10.2013. godine, 8.00−10.00
Radno predsedništvo:
prof. dr Radojica Jokić, prof. dr Zoran Marjanović, ass. dr Živojin Spasić
Uvodna predavanja
1. PANKREAS DIVIZUM IZ UGLA PEDIJATRA I DEČJEG HIRURGA
Jokić R.
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodina u Novom Sadu
Usmena izlaganja
1. ANTIREFLUKSNA HIRURGIJA I PEG: JEDINSTVEN PROGRAM NUTRITIVNE
REHABILITACIJE U DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM
Radulović S, Ristić N, Perišić VN
Univerzitetska dečja klinika, Beograd
2. DUODENALNA MEMBRANA-REDAK UZROK INTESTINALNE OPSTRUKCIJE U DECE:
PRIKAZ SLUČAJA I PREGLED LITERATURE
Kostić A1, Krstić M1, Đurić Z2, Slavković A1, Marjanović Z1, Đerić D1, Đorđević I.1
1
Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju, Klinički centar Niš 2Klinika za dečje interne
bolesti, Klinički centar Niš
3. ILEOILEALNA INVAGINACIJA KOD DECE - OZBILJAN DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI
PROBLEM
Spasić Ž1,2, Slavković A1,2, Marjanović Z1,2, Stojanović M.1
1
Klinički centar Niš, 2Medicinski fakultet Niš
-14-
4. REDAK BILATERALNI PRELOM LATERALNOG KONDILA HUMERUSA PRIKAZ SLUČAJA
Janković G, Marjanović Z, Živanović D, Bojović N, Kostić A.
Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju , Klinički centar Niš
5. PHLEBOTHROMBOSIS CRURIS L. SIN. HEMANGIONA CRURIS L. SIN.
Samardžija Jovanović B.
Dom zdravlja Podgorica
6. TORZIJA TESTISA KOD NEONATUSA
Brčkalo S, Subotić G, Mirilović D, Popović V, Živković N, Nedović M.
Bolnica Čačak
7. LEGG-CALVE-PERTHESOVA BOLEST - PRIKAZ SLUČAJA
Bardak V, Mišković S.
JZU Dom zdravlja Podgorica
8. SKOLIOZA
Kučević M1, Kučević B2, Kučević A.2
1
Dom zdravlja Bijelo Polje, 2Farmaceutski fakultet Podgorica
Poster prezentacije
1. UZNAPREDOVALA FORMA HEPATOPULMONALNE HIDATIDOZE KOD DETETA PRIKAZ SLUČAJA
Marjanović Z, Slavković A, Đorđević I, Jovanović Z.
Klinički centar Niš
2. BARIJUMOM UZROKOVAN APENDICITIS-PRIKAZ SLUČAJA
Đorđević I, Krstić M, Slavković A, Marjanović Z, Kostić A.
Klinički centar Niš
GASTROENTEROLOGIJA
Velika sala Medicinskog fakulteta, petak 4.10.2013. godine, 10.15−12.00
Radno predsedništvo:
prof. dr Biljana Vuletić, prof. dr Momčilo Perić, prof. dr Zlatko Đurić
Uvodna predavanja
1. PSEUDOMEMBRANOZNI KOLITIS
Perić M, Čukalović M, Odalović D.
Medicinski fakultet Priština-Kosovska Mitrovica
2. FEKALNA INKONTINENCIJA
Vuletić B.
Pedijatrijska klinika Kragujevac
Usmena izlaganja
1. “IMAGING” METODE I BIOHEMIJSKI PREGLEDI ŽUČI U DIJAGNOSTICI ANOMALNOG
BILIOPANKREASNOG SPOJA
Novosel Šipčić D.1, Ristić N.2, Radulović S.2, Perišić VN.2
1
Institut za bolesti djece, KC Crne Gore, 2Univerzitetska dečja klinika, Beograd
-15-
2. ENKOPREZA, NAŠA ISKUSTVA
Živković J, Putica J, Šulović Lj.
KBC Priština - Gračanica
3. PRIMARNI DEFICIT KARNITINA: JOŠ JEDAN UZROK TEŠKE STEATOZE JETRE PRIKAZ SLUČAJA
Milovanović I1, Ristić N2, Perišić VN2
1
Medicinski fakultet u Beogradu, 2Univerzitetska dečja klinika, Beograd
4. SINDROM NEONATALNE HEMOHROMATOZE U RAZLIČITIM
METABOLIČKIM BOLESTIMA
Šumarac Z1, Ristić N2, Perišić VN2
1
OB Pančevo, 2Univerzitetska dečja klinika, Beograd
5. UČESTALOST I ZNAČAJ RETROGRADNOG “BACKWASH” ILEITISA
U PLANIRANJU LEČENJA DECE SA ULCEROZNIM PANKOLITISOM
Radaković M1, Ristić N2, Zivanovic D2 , Perišić VN2
1
Dom zdravlja Mladenovac, 2Univerzitetska dečja klinika, Beograd
6. DA LI I KAKO 24H-MII/PH MONITORING UTIČE NA IZBOR MODELA ANTIREFLUKSNE
HIRURGIJE
Ristić N, Radulović S, Sretenović A, Perišić VN
Univerzitetska dečja klinika, Beograd
7. EOZINOFILNI EZOFAGITIS - PRVO ISKUSTVO
Đurić Z.
Klinički centar Niš
8. NEKE OSOBENOSTI KLINIČKOG I LABORATORIJSKOG ISPOLJAVANJA WILSON-OVE
BOLESTI U DECE
Erčić D1, Ristić N2, Perišić VN2
1
Zdravstveni centar Užice, 2Univerzitetska dečja klinika, Beograd
Poster prezentacije
1. GLUTENSKA ENTEROPATIJA
Kučević M1, Kučević B2, Kučević A.2
1
Dom zdravlja Bijelo Polje, 2Farmaceutski fakultet Podgorica
2. COLICAE INFANTUM - NAŠA ISKUSTVA
Živković J, Putica J, Šulović Lj.
KBC Priština-Gračanica
3. HOLESTAZA SA NORMALNIM GGT-OM I ALP-OM
Dardić A1, Ristić N2, Perišić VN2
1
Dom zdravlja Dr. Simo Milošević, Beograd, 2Univerzitetska dečja klinika, Beograd
4. “MAKRO-AST” SINDROM: JOŠ JEDAN MAKROENZIM BEZ KLINIČKOG ZNAČENJA U
BOLESTIMA JETRE
Ilić D1, Ristić N2, Perišić VN2
1
Klinika za dečje interne bolesti, Klinički centar Niš, 2Univerzitetska dečja klinika,
Beograd
-16-
ENDOKRINOLOGIJA
Velika sala Medicinskog fakulteta, petak 4.10.2013. godine, 12.15−14.15
Radno predsedništvo:
prof. dr Jovan Vlaški, dr sci med Tatjana Milenković, dr Sandra Stanković
Uvodna predavanja
1. EVOLUCIJA OBOLJENJA ŠTITASTE ŽLEZDE OD ROĐENJA DO ODRASLOG DOBA SA
POSEBNIM OSVRTOM NA TIREOIDNE
Vlaški J, Katanić D.
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
Usmena izlaganja
1. METABOLIČKI POREMEĆAJI KOD DECE KOJA SU ROĐENA MALA ZA GESTACIONU
DOB
Stanković S.
Klinika za dečje interne bolesti KC Niš
2. UDRUŽENE AUTOIMUNSKE BOLESTI KOD DECE SA NOVOOTKRIVENIM DIJABETESOM
MELITUSOM TIPA 1
Milenković T1, Kitić I1, Mitrović K1, Todorović S1, Plavšić Lj1, Vuković R1 ,
Zdravković D.1,2
1
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić”, Beograd
2
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
3. ENDOKRINI OMETAČI I NJIHOV UTICAJ NA ZDRAVLJE DETETA
Šaranac Lj.
Klinika za dečje interne bolesti, Niš, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
4. MIKROALBUMINURIJA KOD DECE I ADOLESCENATA SA DIJABETES MELITUSOM TIPA 1
Pavićević S, Čurović N, Popović M.
Institut za bolesti djece, Klinički centar Crne Gore
5. KLINIČKE ODLIKE I GENETSKA ANALIZA BOLESNIKA SA SINDROMOM AUTOIMUNSKE
POLIENDOKRINOPATIJE-KANDIDIJAZE-EKTODERMALNE DISPLAZIJE (APECED) – 44
GODINA ISKUSTVA JEDNOG CENTRA (1968-2012)
Mitrović K1, Podkrajšek KT2, Milenković T1, Todorović S1, Vuković R1, Zdravković
D.1,3
1
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić”, Novi Beograd,
Srbija 2Centar za medicinsku genetiku Univerzitetske Dečije Bolnice, Ljubljana,
Slovenija 3Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
6. ADOLESCENTI SA EKCESOM TELESNE MASE- RELACIJA IMT A. CAROTIS PO POLU I
UZRASTU
Petrović R1, Čeković B2, Mladenović V1, Tajsić M1, Blagojević Lj1, Vukajlović S.1
1
ZC Čačak Dečje odeljenje 2ZC Čačak, Interno odeljenje
7. KRITERIJUMI ZA DIJAGNOZU DIJABETESA U DECE
Živić S, Stanković S, Vučić J, Đorđević D, Vasić K, Milojević D, Milojević V, Vučić M.
Klinika za dečje interne bolesti, Klinika za hematologiju, KC Niš
-17-
Poster prezentacije
1. NEUROENDOKRINOLOŠKA SENZITIVNOST REGULACIJE MENSTRUACIONIH CIKLUSA
ADOLESCENTKINJA, KROZ PROJEKCIJU BMI
Gostiljac M¹, Petrović R², Igov P¹, Petrović D¹, Radlović P.³
1
ZC “Studenica” Kraljevo, 2ZC “Dr Dragiša Mišović”Čačak, 3Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije Beograd
2. UTICAJ BAVLJENJA SPORTOM NA INDEKS TELESNE MASE KOD ADOLESCENATA
Turudić S, Puškarević M.
Dom zdravlja Inđija
3. 46, XX GONADNA DISGENEZA – PRIKAZ SLUČAJA
Vorgučin I, Katanić D, Vlaški J.
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad Medicinski fakultet
Univerziteta u Novom Sadu
4. HAJDE DA PORASTEMO – ZNAČAJ RANOG OTKRIVANJA NISKOG RASTA
Ergić M.
Dom zdravlja Savski venac, Beograd
5. DIJABETESNA KETOACIDOZA SA TEŠKIM EDEMOM MOZGA I ALFA KOMOM – PRIKAZ
BOLESNIKA
Mitrović M1, Milenković T1, Mitrović K1, Ostojić S1, Nikolić Lj1, Kovačević B1, Đurić
M 1,2, Zdravković D.1,2
1
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ 2Medicinski
fakultet Univerziteta u Beogradu
6. STRUKTURA MORBIDITETA DECE I MLADIH SA ENDOKRINOLOŠKIM OBOLJENJIMA NA
SEKUNDARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (ZAJEČAR) U 2012. GODINI
Jelenković B.
Pedijatrijska služba, ZC Zaječar
Komercijalna prezentacija
PFIZER
Velika sala Medicinskog fakulteta, petak 4.10.2013. godine
Društveni program
BLAGO RIMSKOG CARSTVA
petak 04.10.2013. godine, od 14.15−15.45
ISHRANA
Velika sala Medicinskog fakulteta, petak 4.10.2013. godine, 15.45−17.45
Radno predsedništvo:
prof. dr Nedeljko Radlović, dr sci Marija Mladenović, dr Zoran Leković
Uvodna predavanja
1. ANTIOKSIDATIVNA SVOJSTVA HRANE
Mladenović M.
Zdravstveni centar Valjevo
-18-
Usmena izlaganja
1. BODY MASS INDEX KOD DECE SA CELIJAČNOM BOLEŠĆU NA DIJETI BEZ GLUTENA
Leković Z1, Radlović N1, Lekić V2, Ristić D1, Dimitrijević A1, Radlović V1, Radlović
J3, Lekić N4, Lekić D4, El Sheikh A.5
1
Univerizetska dečja klinika, Beograd 2Bolnica za pedijatriju KBC Zvezdara „Dr Olga
Popović-Dedijer“, Beograd 3Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“,
Beograd 4Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 5Dom zdravlja, Kovačica
2. REDOVNOST I SASTAV OBROKA KOD NORMALNO UHRANJENE, PREKOMERNO
UHRANJENE I GOJAZNE DECE I ADOLESCENATA
Plavšić Lj1, Mitrović G1, Todorović S1, Mitrović K1, Milenković T1, Zdravković D.1,2
1
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, Novi Beograd
2
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
3. OSNOVA DIJETETSKOG TRETMANA ROTAVIRUSNOG GASTROENTERITISA
Ristić D1, Leković Z1, Dimitrijević A1, Radlović J2, Radlović V1, Petković G3, Ilić B4,
Despotović D5, Damjanović J6, Sanković J5, Nikić D.7
1
Univerzitetska dečja klinika, Beograd 2Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika
„Železnice Srbije“, Beograd, 3Dom zdravlja, Mladenovac 4Dom zdravlja, Malo Crniće,
5
Ginekološko-akušerska klinika, Beograd 6Dom zdravlja, Mojkovac, 7Dom zdravlja, Raška
4. ZASTUPLJENOST PRIRODNE ISHRANE KOD DECE HOSPITALIZOVANE
ZBOG BRONHIOLITISA
Ristivojević S, Marković S, Šerer V, Spasić S, Mladenović M.
Zdravstveni centar Valjevo
5. STANJE UHRANJENOSTI UČENIKA III, V I VII RAZREDA NA TERITORIJI KOSOVSKOG
POMORAVLJA
Petrović Z1, Milutinović S1, Milanović M1 Kostić A2, Živanović S.3
1
Z.C. Gnjilane-Šilovo, 2Dom zdravlja Simo Milošević Beograd, 3Dečja klinika KC Niš
6. PREVENTIVNI PREGLEDI KOD DJECE I HIPERLIPOPROTEINEMIJA
Kavarić N1, Friščić M1, Odalović D.2
1
Dom zdravlja Podgorica, 2Medicinski fakultet Pristina, Kos.Mitrovica
Poster prezentacije
1. INFANTILNE KOLIKE: ČEST PROBLEM U AMBULANTI PEDIJATRA
Bošković J, Vojinović-Kočović A.
JZU Dom zdravlja ,Opšta bolnica, Bijelo Polje, Crna Gora
2. UČESTALOST NUTRITIVNE ALERGIJE KOD DECE U SRBIJI
Živanović M1, Atanasković-Marković M.2,3
1
Specijalna bolnica “Sokobanja”, 2Univerziteteska dečijaklinika, Beograd 3Medicinski
FakultetUniverziteta u Beogradu
3. KOMPLIKACIJE FUNKCIONALNE OPSTIPACIJE KOD DECE UZRASTA 2-4 GODINE
Bojanić S1, Leković Z2, Ristić D2, Dimitrijević A2, Radlović V2, Đuričić G2,
Radlović J3, Jovanov O4, El Sheikh A.5
1
Dom zdravlja, Šabac, 2Univerzitetska dečja klinika, Beograd 3Zavod za zdravstvenu
zaštitu radnika „Železnice Srbije“, Beograd, 4Medicinski fakultet Univerziteta u
Beogradu, 5Dom zdravlja, Kovačica
-19-
4. DOJENJE KAO POČETAK ODGOVORNOG HRANJENJA
Alimpić B, Mitrović G.
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Novi Beograd
5. ARIASOV IKTERUS
Radlović J1, Leković Z2, Ristić D2, Dimitrijević A2, Radlović V2, Jovičić N2, Lekić N3,
Lekić D.3
1
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“, Beograd 2Univerzitetska
dečja klinika, Beograd, 3Medicinski fakultet u Beogradu
6- PRIKAZ BOLESNIKA SA TEŠKIM KLINIČKIM OBLIKOM
VITAMIN D DEFICITNOG RAHITISA
Radlović V1, Dimitrijević A1, Ristić D1, Leković Z1, Dućić S1, Đuričić G1, Radlović J2,
Lekić N3, Lekić D.3
1
Univerzitetska dečja klinika, Beograd 2Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika
„Železnice Srbije“, Beograd, 3Medicinski fakultet u Beogradu
7. POREMEĆAJ NAPREDOVANJA ODOJČETA UZROKOVAN EKSCESOM VITAMINA D
Lekić N1, Leković Z2, Ristić D2, Dimitrijević A2, Radlović V2, Radlović J3, Lekić D1,
El Sheikh A4, Despotović D5, Damjanović J6, Nikić D.7
1
Medicinski fakultet, Beograd, 2Univerizetska dečja klinika, Beograd 3Zavod za
zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“, Beograd 4Dom zdravlja, Kovačica,
5
Ginekološko akušerska klinika, Beograd 6Dom zdravlja, Mojkovac, 7Dom zdravlja,
Raška
8. EKSTREMNI SLUČAJ SIDEROPENIJSKE ANEMIJE DETETA UZRASTA 2,5 GODINE PRIKAZ BOLESNIKA
Dimitrijević A1, Ristić D1, Leković Z1, Dokmanović L1, Lazić J1, Radlović V1, Radlović
J2, Lekić D3, Lekić N3, Petković G4, Milekić I.5
1
Univerzitetska dečja klinika, Beograd 2Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika
“Železnice Srbije”, Beograd 3Medicinski fakultet, Beograd, 4Dom zdravlja, Mladenovac,
5
Dom zdravlja, Pančevo
9. KOMORBIDITETI ASOCIRANI UZ LINGUA GEOGRAPHICA (BMG) KOD DECE,
IMAJU LI DIJAGNOSTIČKU ILI(I) PROGNOSTIČKU VREDNOST?
Zafirovski M1, Zafirovski Lj2, Boševska V3, Spasovski M4, Zafirovska L5, Koviloska R6,
Kotevska B.7
1
Univerzitetski Stomatološki klinički centar-“Sv.Pantelejmon“,Skopje, R.Makedonija
2
Specijalna bolnica za plućne bolesti i TBC kod dece, Skopje, R.Makedonija 3Privatna
stomatološka ordinacija-“PZU-Galantus“,Skopje, R.Makedonija 4Dermatovenerološka
ordinacija, Poliklinika-“Neuromedika“,Skopje, R.Makedonija 5Klinik-“Sana“, Bergen,
Deutschland 6Detsko oddel. JZU Opšta bolnica Prilep,R.Makedonija
7
Dermatovenerolosko oddel.“Tokuda“-Bolnica, Sofia, Bulgaria
Komercijalna prezentacija
PHARMA SWISS
Velika sala Medicinskog fakulteta, petak 4.10.2013. godine
-20-
HEMATOLOGIJA
Velika sala Medicinskog fakulteta, petak 4.10.2013. godine, 18.00−20.00
Radno predsedništvo:
prof. dr Dragana Vujić, prof. dr Gordana Kostić, prof. dr Nada Konstantinidis
Uvodna predavanja
1. DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PRISTUP DETETU SA UVEĆANJEM LIMFNIH ČVOROVA
Konstantinidis N.
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
2. SPLENOMEGALIJA KOD DECE- DIFERENCIJALNO DIJAGNOSTIČKE DILEME
Kostić G1,2, Jovančić D1, Bogićević V.1
1
KIBID, UKC Niš, 2Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
3. PRAVNI I ETIČKI ASPEKTI ĆELIJSKE TERAPIJE U PEDIJATRIJI
Vujić D.
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Institut za zdravstvenu zaštitu
majke i deteta Srbije „dr Vukan Čupić“
Usmena izlaganja
1. ECTHYMA GANGRENOSUM KAO MANIFESTACIJA PSEUDOMONASNE SEPSE KOD
PACIJENTA SA AKUTNOM LIMFOBLASTNOM LEUKEMIJOM - PRIKAZ BOLESNIKA
Bogićević V1, Kostić G1, Jovančić D1 , Milojević D1, Milošević Ž1, Djordjević D1,
Stanković S1, Vučić J1, Milojević V1, Stanković T1, Pejčić Lj1, Kovačević P2,
Djerić D3, Vacić N.3
1
Klinika za dečje interne bolesti, Klinički centar, Niš, 2Klinika za plastičnu hirurgiju,
Klinički centar, Niš 3Dečja hirurška klinika, Klinički centar, Niš
2. KASNE KOMPLIKACIJE LEČENJA MALIGNITETA KOD DECE
Đokić D, Aleksić D.
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Beograd
3. ANALIZA PRIMENE HEMOPRODUKATA U TOKU REINDUKCIONE FAZE LEČENJA KOD
DECE OBOLELE OD AKUTNE LIMFOBLASTNE LEUKEMIJE
Vasilev S¹, Janić D², Krivokapić L², Krstovski N², Lazić J², Rodić P.²
1
Zdravstveni Centar Čačak, 2Univerzitetska dečja klinika Beograd
4. PEDIJATRIJSKA ESENCIJALNA TROMBOCITEMIJA: KLINIČKE KARAKTERISTIKE,
DIJAGNOZA I TERAPIJA - PRIKAZ BOLESNIKA
Višekruna J, Mićić D, Jovanović A, Jović M, Čemerikić V, Kuzmanović M.
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, Novi Beograd
5. KLINIČKE I LABORATORIJSKE RAZLIKE EBSTAIN–BARR I CITOMEGALOVIRUSNE
INFEKTIVNE MONONUKLEOZE KOD DECE
Medović R1, Igrutinović Z1, Marjanović R2, Vuletić B1, Rašković Z1, Simović A1,
Marković S1, Nestorović-Tanasković J1, Radovanović M1, Vujić A.1
1
Pedijatrijska klinika, Klinički centar Kragujevac, 2Infektivna klinika, Klinički centar
Kragujevac
-21-
Poster prezentacije
1. ISHRANA DECE TOKOM HEMIOTERAPIJE
Aleksić D, Đokić D.
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Beograd
2. HEMATOLOŠKI PARAMETRI KOD DECE
Đelkapić M1, Lešović S.2
1
Dom zdravlja Užice, 2Specijalna bolnica Zlatibor
3. NEFROBLASTOM – PRIKAZ BOLESNIKA
Bardak V, Mišković S.
JZU Dom zdravlja Podgorica
4. INFEKTIVNA MONONUKLEOZA U PERIODU ADOLESCENCIJE - PRIKAZ BOLESNIKA
Subotić G, Mirilović D, Mutapović S, Vasilev S, Blagojević Lj, Brčkalo S, Tajsić M,
Vukajlović S, Lelić S, Petrović R, Mladenović V, Gujaničić S.
Bolnica Čačak
5. AKUTNA MIJELOBLASTNA LEUKEMIJA
Mujević Kurgaš H, Kostić V.
JZU Dom zdravlja Bar
6. AKUTNA HEMOLIZNA ANEMIJA IZAZVANA CEFTRIAKSONOM
Eremija J, Mićić D, Nikolić Lj, Zdravković S, Šerbić-Nonković O, Kovačević B.
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Beograd
Društveni program
SVEČANA VEČERA
Crystal Night
petak 4.10.2013. godine, od 21. 00
PULMOLOGIJA
Velika sala Medicinskog fakulteta, subota 5.10.2013. godine, 8.30−10.30
Radno predsedništvo:
ass. dr Snežana Živanović, prof. dr Zorica Živković, doc. dr Čukalović Mirjana
Uvodna predavanja
1. ASTMA I SPORT
Živković Z.
Dečja bolnica za plućne bolesti i tb, KBC „Dr Dragiša Mišović“, Beograd
2. PROBLEMI U VEZI SA ASTMOM U PREDŠKOLSKOM UZRASTU
Živanović S.
Klinika za dečje interne bolesti, KC Niš
Usmena izlaganja
1. PRAĆENJE UČESTALOSTI I PREVENCIJA ŠIRENJA RSV INFEKCIJE U INSTITUTU ZA
ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE “DR VUKAN ČUPIĆ“
Medić D, Minić P, Janković B, Popović S.
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Beograd
-22-
2. ALERGIJE NA HRANU KAO RIZIK ZA RAZVOJ ASTME I ALERGIJSKOG RINITISA
Đurić-Filipović I1, Živković Z2, Filipovic Đ3, Stojanović M1,4, Tasić M.5
1
Fakultet Medicinskih Nauka Kragujevac
2
KBC “dr Dragiša Mišović”-Dečija bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu
3
Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd
4
Klinika za alergologiju i imunologiju,KCS
5
Dom zdravlja “dr Simo Milošević”- Čukarica
3. KUĆNI LJUBIMCI I SENZIBILIZACIJA NA ALERGENE KUĆNIH LJUBIMACA
Međo B1,2, Atanasković-Marković M1,2, Nikolić D1,2, Čuturilo G.1,2
1
Univerzitetska dečja klinika Beograd
2
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
4. UDRUŽENOST ASTME I ALERGIJSKOG RINITISA KOD DECE ŠKOLSKOG UZRASTA
Tasić M1, Đurić-Filipović I.2
1
Dom zdravlja Čukarica, 2Sanofi Pasteur
5. UTICAJ PASIVNOG PUŠENJA NA VREDNOSTI VRŠNOG EKSPIRIJUMSKOG PROTOKA
ZDRAVE DECE
Vujnović Živković Z1, Putica J1, Šulović Lj1, Stamatović D.2
1
Medicinski Fakultet Priština, u Kos. Mitrovici
2
Privatna predijatrijska ordinacija “Primum vivere”, Kruševac
6. POZICIONIRANJE OKIDAČA ASTME PREMA MESTU STANOVANJA
Dikić M, Gostiljac M.
Dom Zdravlja Kraljevo, školski dispanzer
7. POREMEĆAJ DISANJA TOKOM SPAVANJA KOD DECE
Čukalović M, Odalović D, Krdžić J, Odalović A.
Medicinski fakultet Priština - Kosovska Mitrovica
8. WHEN COSERVATIVE TREATMENT IS NOT ENOUGH-TWO CASES WITH PNEUMONIA
RESOLVED WITH SURGERY
Petrova G1, Kabakchieva R1, MIteva D1, Ulevinov V1, Brankov O2, Perenovska P.1
1
Pediatric clinic, UMHAT “Alexandrovska”, Sofia, 2Pediatric surgery, Medical University,
Sofia
9. CONGENITAL LOBAR EMPHYSEMA-CASE REPORT
Perenovska P1, Petrova G1, Drebov R.2
1
Pediatric clinic, UMHAT “Alexandrovska”, Sofia,
2
Pediatric surgery departement, Medical University, Sofia
10. STRANO TIJELO U DISAJNOM PUTU
Borović R1, Ivanović T2, Ljuboja O.3
1
JZU Sveti Vračevi Bijeljina, 2JZU Istočno Sarajevo, 3KC Banja Luka, Republika Srpska
11. AKUTNI EPIGLOTITIS
Mujević Kurgaš H1, Bošković R1, Vujošević M2, Rovčanin L3, Filipović T.3
1
JZU Dom zdravlja Bar, , 2OB Bar, 3KBC
12. PNEUMOTHORAX KOD DECE (PRIKAZ SLUČAJA)
Janković M, Đurić J, Savić Z, Trajković B, Noveski Z, Spasojević Z.
Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica
13. NEUROFIBROMATOSIS TIP1 I ATOPIJSKA ASTMA-PRIKAZ SLUČAJA
Bauman FS1, Guberinić-Nikitović D1, Šijan Z1, Pakaški S2, Deanović M2, Bauman SS.3
1
Opšta bolnica Pančevo, 2Dom zdravlja Pančevo,
3
Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu
-23-
Komercijalna prezentacija
MEDIS
Velika sala Medicinskog fakulteta, subota 5.10.2013. godine
Kurs
PODRŠKA ODNOSU PORODICE I DETETA U RANOM DETINJSTVU
Mala sala Medicinskog fakulteta, subota 5.10.2013. godine, 08.30-16.00
NEUROLOGIJA
Velika sala Medicinskog fakulteta, subota 5.10.2013. godine, 10.45−12.30
Radno predsedništvo:
prof. dr Slobodan Obradović, prof. dr Marija Knežević-Pogančev, prof. dr Milena Đurić
Uvodna predavanja
1. PATOFIZIOLOŠKI MEHANIZMI KOMPENZACIJE RANIH CEREBRALNIH OŠTREĆENJA
Obradović S.
Pedijatrijska klinika, KC Kragujevac
2. DIJAGNOSTIČKI KRITERIJUMI ZA TUBEROZNO SKLEROZNI KOMPLEKS I NOVINE U
LEČENJU
Knežević-Pogančev M.
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
3. EPILEPSIJA KOD DECE SA TUBEROZNO SKLEROZNIM KOMPLEKSOM
Đurić M.
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“
Usmena izlaganja
1. ISPITIVANJE KARAKTERISTIKA EPILEPSIJE UDRUŽENE SA TUBEROZNOM SKLEROZOM
Perić M, Kravljanac R, Đurić M.
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić”
2. PROGNOZA WESTOVOG SINDROMA
Delić J1, Milivojević T1, Bogićević D1,2, Dimitrijević N1,2, Ćuk VV3, Nikolić D.1,2
1
Univerzitetska dečja klinika, Beograd
2
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
3
Kliničko-bolnički centar Zvezdara, Beograd
3. FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK FEBRILNIH KONVULZIJA I NJIHOV UTICAJ NA
POJAVU RECIDIVA
Odalović D, Čukalović M, Katanić N, Odalović A.
Medicinski fakultet Priština-Kosovska Mitrovica
4. TUMOR MOZGA
Vojinović Kočović A1, Bošković J.2
1
Opšta bolnica Bijelo Polje, 2JZU Dom zdravlja Bijelo Polje
5. ASTROCITOM U ADOLESCENTA
Vojinović Kočović A1, Bošković J.2
1
Opšta bolnica Bijelo Polje, 2JZU Dom zdravlja Bijelo Polje
-24-
6. GNOJNA UPALA MOZGA, MASTOIDNOG I SFENOIDNOG SINUSA PROUZROKOVANI
STREPTOCOCCUSOM PNEUMONIAE - PRIKAZ SLUČAJA Novak M, Milojević D.
Klinički centar Niš, Klinika za dečje interne bolesti
7. PREKLAPANJE KLINIČKE SLIKE BICKERSTAFFOVOG ENCEFALITISA I GUILLAINBARRÉOVOG SINDROMA: PRIKAZ SLUČAJA
Ostojić S, Kovačević G, Nikolić Lj, Kovačević B, Pašić S, Veljković D.
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Beograd
8. UČESTALOST FEBRILNIH KONVULZIJA – NAŠA ISKUSTVA
Hajduković S.
DZ Ulcinj, Dječji dispanzer
9. FEBRILNE KONVULZIJE-PRIKAZ SLUČAJA
Trećakov S.
Dom zdravlja “Novi Sad” - Novi Sad
10. SPINA BIFIDA-PRIKAZ SLUČAJA
Mišković S. Bardak V.
Dom zdravlja Podgorica
11. SPINALNA MUSKULNA ATROFIJA - TIP WERDNIG HOFFMANN
Dervisov D, Jakoska T, Gaseva Z.
1
Detsko Oddelenije, Opsta Bolnica, Veles, 2Klinika za detski bolesti Skopje
IMUNOLOGIJA I INFEKTOLOGIJA
Velika sala Medicinskog fakulteta, subota 5.10.2013. godine, 12.45−14.30
Radno predsedništvo:
prof. dr Borislav Kamenov, prof. dr Srđan Pašić, doc. dr Hristina Stamenković
Uvodna predavanja
1. KLINIČKE MANIFESTACIJE ALERGIJE I INTOLERANCIJE NA HRANU
Kamenov B.
Klinika za dečje interne bolest Niš, Klinički centar Niš
2. BOLESTI POVEZANE SA POTKLASOM IMUNOGLOBULINA IGG4
Pašić S.
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić”, Novi Beograd
3. KOŽNE MANIFESTACIJE-IMUNOPATOGENETSKA OSNOVA
Stamenković H, Stanković T.
Klinički centar Niš
Usmena izlaganja
1. PRIKAZ DECE SA HENOCH SCHONLAIN PURPUROM
Petković I1, Stamenković H2, Stanković T2, Kamenov B2, Branković Lj2, Milićević R.2
1
Dom zdravlja Niš, 2Klinički centar Niš
-25-
2. BENIGNA PROLAZNA HIPERFOSFATAZEMIJA INDUKOVANA AKUTNOM INFEKCIJOM
GORNJIH DISAJNIH PUTEVA
Lekić D1, Leković Z2, Ristić D2, Dimitrijević A2, Radlović V2, Radlović J3, Lekić N1,
El Sheikh A4, Maričić S5, Ilić B6, Sanković J.7
1
Medicinski fakultet, Beograd, 2Univerizetska dečja klinika, Beograd 3Zavod za
zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“, Beograd; 4Dom zdravlja, Kovačica,
5
Dom zdravlja, Ruma, 6Dom zdravlja, Malo Crniće 7Ginekoliško akušerska Klinika
"Narodni front" , Beograd
3. UČESTALOST VIRUSNIH INFEKCIJA KOD DECE
Milićević R, Branković Lj, Stamenković H, Kamenov B, Stanković T, Radulović D,
Jugović D.
Klinika za dečje interne bolesti Niš, Klinički centar Niš
4. NOVE PREPORUKE ZA LEČENJE JUVENILNOG IDIOPATSKOG ARTRITISA
Vojinović J.
Klinika za dečije interne bolesti, Klinički centar Niš
5. POLIMORFIZAM FOKI GENA ZA VITAMIN D RECEPTOR (VDR) U JUVENILNOM
IDIOPATSKOM ARTRITISU (JIA)
Lazarević D.1, Vojinović J.1, Sušić G.2, Bašić-Milošević J. 3
1
Dečja interna Klinika, Klinički centar Niš, 2Institut za reumatologiju Beograd 3Institut
za biohemiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
6. POSTSTREPTOKOKNI REAKTIVNI ARTRITIS - DA LI SMO ZABORAVILI NA OVE
KOMPLIKACIJE?
Baštovanović N. Milošević-Stolić J.
Opšta bolnica „Laza K.Lazarević“ Šabac
7. SCARLATINA I STREPTOCOCNA ANGINA U PEDIJATRIJSKOJ AMBULANTI
Drešević A, Divanović P.
Dom zdravlja Podgorica, Crna Gora
8. INCIDENCA I PREVALENCA REUMATSKE GROZNICE(RG) U PROŠLOSTI I DANAS, DALI
JE VREME ZA UBLAŽAVANJE EPIDEMIOLOŠKIH MERA I PRIMARNE PREVENCIJE RG?
Zafirovski Lj1, Ćosevska E2, Đurkova B3, Zafirovska L4, Koviloska R5, Zafirovski M.6
1
Specijalna bolnica za plućne bolesti i TBC kod dece, Skopje, R. Makedonija 2Institut
javnog zdravlja, Skopje,R. Makedonija 3Reumokardiološki oddel. Univerzitetska Dečja
Klinika ,Skopje, R. Makedonija 4“Sana“'Klinik, Bergen, Deutschland, 5Detsko oddel. JZU
Opšta bolnica Prilep, R.Makedonija 6Univerzitetski Stomatološki klinički centar“Sv.Pantelejmon“,Skopje, R.Makedonija
9. NODOZNI ERITEM U SKLOPU AKUTNOG SALMONELOZNOG ENTEROKOLITISA –
PRIKAZ BOLESNIKA
Dimitrijević A1, Leković Z1, Ristić D1, Radlović V1, Radlović J2, Maričić S3, Lekić D4,
Lekić N4
1
Univerzitetska dečja klinika, Beograd 2Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika
“Železnice Srbije”, Beograd 3Dom zdravlja, Ruma, 4Medicinski fakultet, Beograd
10. SY. NODI LYMPHATICI MUCOCUTANEA - KAWASAKI - PRIKAZ SLUČAJA
Đorđević M¹ , Vasilijević V¹, Petrović K².
¹Dom zdravlja Gornji Milanovac, ²Opšta bolnica Gornji Milanovac
11. KORELACIONI ODNOS CRP I ITM U GOJAZNE DECE ŠKOLSKOG UZRASTA
Krdžić-Milovanović J1, Krdžić B1,Krdžić M2, Čukalović M.1
1
Medicinski fakultet Priština sa sedištem u K.Mitrovici 2Žandarmerija, Odred u
Beogradu, Odsek za zdrvstvenu zaštitu
-26-
12. HEREDITARNI ANGIOEDEM KOD DECE U CRNOJ GORI
Zejnilović S1,2, Lutovac B1
1
Institut za bolesti djece KCCG, 2Medicinski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore
13. DA LI JE Q GROZNICA ZABORAVLJENA BOLEST?
Anđelković S.
Opšta bolnica Smederevo
Poster prezentacije
1. VAKCINALNI STATUS U PRVE DVIJE GODINE ŽIVOTA
Drešević A, Divanović P.
Dom zdravlja Podgorica, Crna Gora
Velika sala Medicinskog fakulteta, subota 5.10.2013. godine od 14.30
SVEČANO ZATVARANJE
PODELA SERTIFIKATA
OPROŠTAJNI KOKTEL
-27-
BELEŠKE
-28-
Download

Program rada