Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE
Broj:02-1210/4
Podgorica, 09.05.2011. godine
Na osnovu člana 24 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ( Sl.list CG,
br.50/08 i 86/09 ), Uprava za kadrove je sačinila
LISTU ZA IZBOR KANDIDATA
KOJI SU POSTIGLI ZADOVOLJAVAJUĆE REZULTATE
U POSTUPKU PROVJERE SPOSOBNOSTI
Održanog dana 06.05.2011. godine u prostorijama Uprave za kadrove, po javnom
oglasu od 06.04.2011. godine za potrebe Ministarstva finansija, za radna mjesta :
SEKTOR ZA FINANSIRANJE I UGOVARANJE SREDSTAVA EU POMOĆI
1. Samostalni/a savjetnik/ca III za ugovaranje -– Odsjek za ugovaranje sredstava
EU pomoći – 1 izvršilac na odreñeno vrijeme u trajanju od 2 godine ( VSS, VII stepen ):
-
JOVANOVIĆ ŽANA
2. Samostalni/a savjetnik/ca III za finansiranje – Odsjek za finansiranje sredstava
EU pomoći – 2 izvršioca na odreñeno vrijeme u trajanju od 2 godine ( VSS, VII stepen,
diplomirani ekonomista ili diplomirani pravnik ):
-
POČEK BOJANA
KOLJENŠIĆ IVANA
3. Savjetnik/ca III – Odsjek za ugovaranje sredstava EU pomoći– 1 izvršilac na
odreñeno vrijeme u trajanju od 2 godine ( Viša stručna sprema – smjer informaciona
tehnologija ), prijavljeni kandidat ne ispunjava uslove javnog oglasa.
SEKTOR BUDŽETA
4. Viši/a savjetnik/ca III – Odsjek za budžetske operacije, politiku i procedure – 3
izvršioca na odreñeno vrijeme u trajanju od 2 godine ( VSS, VII stepen, diplomirani
ekonomista ili diplomirani pravnik ili fakultet društvenih nauka ) :
-
RADOVIĆ LJUBICA
PAUNOVIĆ BOJAN
MILOVIĆ MILENA
VUKČEVIĆ VASILJKA
-
ČOLOVIĆ VESKO
JOVANOVIĆ NATAŠA
STIJOVIĆ IVAN
GAČEVIĆ STANA
RADUSINOVIĆ MARIJA
SEKTOR DRŽAVNOG TREZORA
5. Samostalni/a savjetnik/ca II – za analizu zaduženosti - Odsjek za upravljanjem
dugom, analizu zaduženosti, upravljanje gotovinom i odnose sa inostranstvom – 1
izvršilac na odreñeno vrijeme u trajanju od 2 godine ( VSS, VII stepen, Ekonomski
fakultet ) :
-
BANOVIĆ ANA
6. Samostalni/a savjetnik/ca III - Odsjek za računovodstvenu politiku, evidenciju
državne imovine i obuku – 1 izvršilac na odreñeno vrijeme u trajanju od 2 godine (
VSS, VII stepen, Ekonomski fakultet ) :
-
POPOVIĆ MARIJA
VUKČEVIĆ VASILJKA
JOVANOVIĆ NATAŠA
STIJOVIĆ IVAN
GAČEVIĆ STANA
RADUSINOVIĆ MARIJA
7. Samostalni/a savjetnik/ca III - Odsjek za nacionalni fond – 2 izvršioca na
odreñeno vrijeme u trajanju od 2 godine ( VSS, VII stepen, Ekonomski fakultet ) :
-
REMIKOVIĆ MILENA
MAKSIMOVIĆ IVANA
8. Viši/a savjetnik/ca II za analizu zaduženosti - Odsjek za upravljanjem dugom,
analizu zaduženosti, upravljanje gotovinom i odnose sa inostranstvom – 1
izvršilac na odreñeno vrijeme u trajanju od 2 godine ( VSS, diplomirani ekonomista ) :
-
RAONIĆ RADMILA
VUKČEVIĆ VASILJKA
9. Viši/a savjetnik/ca II - Odsjek za informacione tehnologije– 1 izvršilac na
odreñeno vrijeme u trajanju od 2 godine ( VSS, stepen Bachelor primijenjenog
računarstva ) :
-
MUHADINOVIĆ MARIJA
SEKTOR ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM
10. Samostalni/a savjetnik/ca III – Odsjek za sistem finansiranja lokalne
samouprave – 1 izvršilac na odreñeno vrijeme u trajanju od 2 godine ( VSS, VII
stepen, diplomirani ekonomista ili diplomirani pravnik ) :
-
MURATOVIĆ AIDA
ČOLOVIĆ VESKO
JOVANOVIĆ NATAŠA
GAČEVIĆ STANA
RADUSINOVIĆ MARIJA
11. Samostalni/a savjetnik/ca III – Odsjek za carinski sistem i carinsku politiku – 1
izvršilac na odreñeno vrijeme u trajanju od 2 godine ( VSS, VII stepen, diplomirani
ekonomista ili diplomirani pravnik ) :
-
ČELEBIĆ NENAD
MASONIČIĆ SNEŽANA
VUKČEVIĆ VASILJKA
ČOLOVIĆ VESKO
JOVANOVIĆ NATAŠA
GAČEVIĆ STANA
RADUSINOVIĆ MARIJA
SEKTOR ZA MEðUNARODNU EKONOMSKU SARADNJU,
REFORME I UNAPREðENJE POSLOVNOG AMBIJENTA
STRUKTURNE
12. Samostalni/a savjetnik/ca II – Odsjek za strukturne reforme, računovodstvo i
reviziju – 1 izvršilac na odreñeno vrijeme u trajanju od 2 godine( VSS, VII stepen,
diplomirani ekonomista ili diplomirani pravnik) :
-
DRAGOVIĆ DANKO
13. Samostalni/a savjetnik/ca III u Odsjeku za meñunarodnu ekonomsku sradnju –
1 izvršilac na odreñeno vrijeme u trajanju od 2 godine ( VSS, VII stepen, diplomirani
ekonomista ili diplomirani pravnik ):
-
VUKAŠEVIĆ MARKO
ČOLOVIĆ VESKO
JOVANOVIĆ NATAŠA
GAČEVIĆ STANA
RADUSINOVIĆ MARIJA
14. Samostalni/a savjetnik/ca III u Odsjeku za EU integracije – 1 izvršilac na
odreñeno vrijeme u trajanju od 2 godine ( VSS, VII stepen, diplomirani ekonomista ili
diplomirani pravnik ) :
-
VUKOTIĆ NINA
ČOLOVIĆ VESKO
JOVANOVIĆ VLADAN
JOVANOVIĆ NATAŠA
GAČEVIĆ STANA
RADUSINOVIĆ MARIJA
15. Samostalni/a savjetnik/ca III u Odsjeku za unapreñenje poslovnog ambijenta– 1
izvršilac na odreñeno vrijeme u trajanju od 2 godine ( VSS, VII stepen, diplomirani
ekonomista ili diplomirani pravnik ):
-
VOJINOVIĆ JELENA
ČOLOVIĆ VESKO
JOVANOVIĆ NATAŠA
GAČEVIĆ STANA
RADUSINOVIĆ MARIJA
SEKTOR ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE
16. Samostalni/a savjetnik/ca I u Odsjeku za drugostepeni upravni postupak – 2
izvršioca na odreñeno vrijeme u trajanju od 2 godine ( VSS, Pravni fakultet ), prijavljeni
kndidat ne ispunjava uslove javnog oglasa.
17. Samostalni/a savjetnik/ca III u Odsjeku za imovinsko-pravne poslove– 1
izvršilac na odreñeno vrijeme u trajanju od 2 godine ( VSS, VII stepen, diplomirani
ekonomista ili diplomirani pravnik ) :
-
BAJIĆ NIKOLA
BAKOČEVIĆ UGLJEŠA
ČOLOVIĆ VESKO
JOVANOVIĆ NATAŠA
RADUSINOVIĆ MARIJA
SEKTOR ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
18. Samostalni/a savjetnik/ca III – 1 izvršilac na odreñeno vrijeme u trajanju od 2
godine ( VSS, VII stepen, Ekonomski fakultet ) :
-
RAŠOVIĆ IVANA
JOVANOVIĆ NATAŠA
STIJOVIĆ IVAN
GAČEVIĆ STANA
RADUSINOVIĆ MARIJA
REFERAT ZA PROGRAMIRANJE I IMPLEMENTACIJU PROJEKATA FINANSIRANIH
IZ FONDOVA EU
19. Samostalni/a savjetnik/ca III za implementaciju– 1 izvršilac na odreñeno vrijeme
u trajanju od 2 godine ( VSS, VII stepen, diplomirani ekonomista, diplimirani pravnik ili
diplomirani politikolog ) :
-
DESPOTOVIĆ BRANKA
JOVANOVIĆ VLADAN
20. Samostalni/a savjetnik/ca III za programiranje – 1 izvršilac na odreñeno vrijeme
u trajanju od 2 godine ( VSS, VII stepen, diplomirani ekonomista, diplimirani pravnik ili
diplomirani politikolog ) :
-
JOVANOVIĆ VLADAN
KOMISIJA ZA POVRAĆAJ ODUZETIH IMOVINSKIH PRAVA I OBEŠTEĆENJE
21. Namještenik/ca V – 1 izvršilac na odreñeno vrijeme u trajanju od 2 godine ( SSS,
IV stepen ) :
-
MAROŠ BILJANA
SLUŽBA ZA OPŠTE, KADROVSKE POSLOVE I FINANSIJE
22. Viši/a namještenik/ca III – 1 izvršilac na odreñeno vrijeme u trajanju od 2 godine (
VSS, stepen Bachelor, fakultet društvenog smjera ) :
-
BIŠEVIĆ ARDITA
VUKČEVIĆ VASILJKA
23. Namještenik/ca IV – kurir - vozač – 1 izvršilac na odreñeno vrijeme u trajanju od 2
godine ( SSS ), prijavljeni kandidat ne ispunjava uslove javnog oglasa.
KABINET MINISTRA
24. Samostalni/a namještenik/ca I za odnose sa javnošću – 1 izvršilac na odreñeno
vrijeme u trajanju od 2 godine ( VSS, Pravni, Ekonomski ili Fakultet političkih nauka ) :
-
RADENOVIĆ MARIJA
U skladu sa članom 25 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ( Sl. List CG
50/08 i 86/09 ), ministar finansija u obavezi je da odluku o izboru kandidata donese i
dostavi Upravi za kadrove u roku od 30 dana od dana prijema Liste za izbor, vodeći
računa o ostvarivanju prava na srazmjernu zastupljenost pripadnika manjinskih naroda ili
drugih manjinskih nacionalnih zajednica.
Uzimajući u obzir gore navedene podatke, potrebno je u odluci o izboru, naznačiti
nacionalnu pripadnost izabranog(ih) kandidata kako bi Uprava za kadrove bila u
mogućnosti da prati sprovoñenje navedenih mjera.
Dostavljeno;
A/A
Ministarstvu finansija
DIREKTORICA
Svetlana Vuković
Download

Crna Gora UPRAVA ZA KADROVE LISTU ZA IZBOR KANDIDATA