POBEDA METALAC AD, PETROVARADIN
Dana: 17.06. 2013. godine
Broj: 129/2013
Na osnovu odobrenja Odbora direktora POBEDA METALAC AD, Petrovaradin, raspisuje se:
O G L A S
O PRODAJI RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA
PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA
dana 22.06.2013. godine (subota) u 12,00 časova
u prostorijama Pobeda Metalac, Rade Končara br. 1- Petrovaradin
r.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
naziv osn. sredstva
Strug CNC SPT 16
Strug TNP 160
Strug 16 K 20
kom.
2
1
9
početna cena u RSD
57.500,00 / kom
46.000,00
138.000,00 / kom
Strug 16 K 20
1
57.500,00
Strug PA 22
Strug PA 22
Strug PA 25
Strug PA 30
Strug SP-12Dx500
Čeoni strug DF 315
Strug RS 25
Horizontalna glodalica F 400-VIII
Vertikalna glodalica F 400-VIII
Glodalica FKR SRS 250
Glodalica za poravnanje i zabušivanje FXLZD 160D
Glodalica UHG
Ravna glodalica F315/400-V
Portalna glodalica FZ 800x1000x2000
Glodalica ILR PG 900
Portalno rendisanje NZF 2000x1250x6000
Portalno rendisanje HEF 1000x1250x6000
Radijalna bušilica 2M 55
Horizontalna bušilica BF 90/4NC - Borverk
Stubna bušilica BD-3
Bušilica za duboko bušenje AF 30
Stubna bušilica STB223
Bušilica BKoZ 900x1400 NC2
Bušilica DSG Kaunas tip 2431
Kordinatna bušilica BKoE 630x1000
Radijalna bušilica tip 2430
Odvalna rendisaljka za cilindrične zupč. PAI DEMM S 300NC
Obaranje ivica zuba zupčanika 4AA M5682Y3
Odvalna glodalica za cilindrične zupčanike ZFWZ 1250/3
Odvalna rendisaljka za cilindrične zupčanike OHA 50A
Odvalna rendisaljka za cilindrične zupčanike OHA 50
Odvalna rendisaljka za cilindrične zupčanike OHA 12A
Odvalna rendisaljka za cilindrične zupčanike OHA 12A
3
1
1
2
1
3
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
172.500,00 / kom
57.500,00
184.000,00
207.000,00 / kom
57.500,00
57.500,00 / kom
92.000,00
287.500,00
287.500,00 / kom
172.500,00 / kom
138.000,00
92.000,00 / kom
207.000,00
1.552.500,00
80.500,00
2.300.000,00
1.955.000,00
195.500,00 / kom
1.035.000,00 / kom
138.000,00
517.500,00
40.250,00
2.875.000,00
1.725.000,00
2.300.000,00
287.500,00
287.500,00
97.750,00
3.680.000,00
632.500,00
402.500,00
402.500,00
230.000,00
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
Odvalna glodalica za cilindrične zupčanike ZFWZ 800x10
Odvalna glodalica za konične zupčanike ZFTKK 500x10
Odvalna glodalica za cilindrične zupčanike ZFWZ 500x8
Odvalna glodalica za cilindrične zupčanike ZFWZ 315
Odvalna glodalica za cilindrične zupčanike ZFWZ 250x5
Odvalna glodalica za cilindrične zupčanike ZFWZ 250x5
Odvalna glodalica za zaobljavanje zuba ZAF800x8
Odvalna glodalica za zaobljavanje zuba 5580
Odvalna glodalica za cilindrične zupčanike FO 6
Odvalna rendisaljka za cilindrične zupčanike OH 4
Odvalna rend. za kon. Zupč. 5A 250n8x500-HARBEK
Brusilica za zupčanike REJSHAUER AZA 360
Brusilica čelo-rupa SIP 200x315/11
Brusilica za žljebove 345V
Brusilica za središna gnezda SIXZB
Brusilica čelo-rupa SI 80x100
Portalna brusilica SZ 1600x1500x6000
Brusilica za brušenje navoja i puževa GSU-315x500
Brusilica za zupčanike ZSTZ 315
Brusilica za zupčanike ZSTZ 630
Brusilica za žljebove ZWA 150-JOTES
Brusilica za zupčanike ZSTZ 500 C2
Brusilica za brušenje navoja GSS 315x500
Ravna brusilica
Mašina za honovanje SZS 500x2000 C
Mašina za honovanje SZS 315x1000 CZ
Mašina za lepovanje SP3/1200
Komorna peć
Presa za kalenje AHA 650
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.035.000,00
1.322.500,00 / kom
598.000,00
402.500,00
483.000,00
287.500,00 / kom
172.500,00
138.000,00
402.500,00
287.500,00
517.500,00
13.800.000,00
402.500,00
402.500,00
80.500,00
172.500,00 / kom
3.450.000,00
977.500,00
747.500,00
920.000,00 / kom
529.000,00
805.000,00
1.150.000,00
402.500,00
1.725.000,00
1.150.000,00
287.500,00
460.000,00
287.500,00
Imovina se prodaje u viđenom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju. Razgledanje osnovnih
sredstava je na dan prodaje, dva sata pre početka licitacije. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i
fizička lica, osim članova licitacione komisije. Sva gore navedena rashodovana osnovna sredstva nalaze se
u Pobeda Metalac, ulica Rade Končara broj 1, u Petrovaradinu.
Svi učesnici usmenog javnog nadmetanja dužni su da za učešće u prodaji putem javne licitacije polože
depozit u iznosu od 20% od početne cene na žiro račun “Pobeda-Metalac”AD broj: 275-1022059521257 SOCIETE GENERALE BANK ili uplate ovlašćenom licu od strane “Pobeda-Metalac” AD pre
početka javnog nadmetanja.
Pravna i fizička lica koja izlicitiraju najveću cenu dužni su da u roku od 5 dana zaključe Ugovor o
kupoprodaji i uplate izlicitiranu cenu, te posle tog roka preuzmu kompletnu dokumentaciju. Demontažu i
utovar mašina do 4 tone težine obezbeđuje oglašivač licitacije, dok je demontaža i utovar kupljenih mašina
iznad 4 tone težine obaveza kupca.
PDV, porez na prenos apsolutnih prava i druge zakonske obaveze snosi kupac. Ukoliko kupac u roku
od 5 radnih dana od dana licitacije ne izvrši uplatu postignute cene, gubi pravo na povraćaj
uplaćenog depozita od 20% vrednosti. Najmanji licitacioni korak za vrednosti do 100.000,00 dinara
iznosi 2.000,00 dinara, za vrednosti od 100.000,00 do 500.000,00 dinara je 5.000,00 dinara, za vrednosti
od 500.000,00 do 1.500.000,00 dinara je 10.000,00 dinara, za vrednosti preko 1.500.000,00 najmanji
licitacioni korak je 30.000,00 dinara.
Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefone:064/8183800 i 064/8183803
Licitaciona komisija POBEDA METALAC
Download

oglas o prodaji rashodovanih osnovnih sredstava putem