AKAZ
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
Agency for Healthcare Quality and Accreditation in FBiH
1. SPISAK UČESNIKA OBUKE 05.-06.11.2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Snježana Šećerović, sestra gin.
Snježana Šteko, sestra gin.
Marica Krtalić, dipl.med.ses.
Sanja Marušić, dipl.med.ses.
Jasmin Hodžić, spec.gin.
Balić dr. Šejla, specijalizant gin.
Gelem Aida, akušerka instrumentarka
Katica Vahidin, dr.
Kasumović Amela, dr.
Šaldo Dženana, dipl.med.ses.
Gracić Lejla, med. ses.
Adnan Babović, prim.dr.
Senada Kurtić, dipl.med. ses.
Senada Mujačić, VŠ med. ses.
Nina Burina, specijalizant ginekolog.
Sabaha Dračić, dr.
Hajrunisa Ćubro,specijalizant ginek.
Adisa Hotić, IBCLC, vms
Jasmina Šlaku, pedijatar
Duhović Edina, med. ses.
Arapović Maida
Dr. Ademović Mira
Podjela učesnika prema porodilištu iz kojeg dolaze
Opća bolnica Sarajevo
1. Nina Burina, specijalizant ginekolog
2. Hajrunisa Ćubro, specijalizant ginekolog
3. Jasminka Šlaku, pedijatar
4. Duhović Edina, med. sestra
5. Arapović Maida, med. sestra
Nova Bila „Dr. Fra Mato Nikolić“
1.
Sestra ginek. Snježana Šećerović
2.
Sestra ginek. Snježana Šteko
Sveučilišna klinička bolnica Mostar
1.
Dipl. med. sestra Marica Krtalić
2.
Dipl. med. sestra Sanja Marušić
AKAZ
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
Agency for Healthcare Quality and Accreditation in FBiH
Regionalni medicinski centar - Mostar
1.
Balić dr.Šejl, specijalizant ginekologije
2.
Gelem Aida, akušerka instrum.
Zenica
1.
Spec. ginekolog Jasmin Hodžić
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
1.
Dr. Katica Vahidin
2.
Dr. Kasumović Amela
3.
Šaldo Dženana, dip.med.sestra
4.
Gracić Lejla, med.sestra
Univerzitetsko-klinički centar, Tuzla
1.
Prim.dr. Adnan Babović
2.
Senada Kurtić, dipl. med. sestra
3.
Senada Mujačić, VŠ med. sestra
2
AKAZ
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
Agency for Healthcare Quality and Accreditation in FBiH
2. PROGRAM OBUKE
Obuka za osoblje porodilišta je trajala dva dana. Predavači su predstavili AKAZ, principe
akreditacije u zdravstvu, legislativu iza standarda, istoriju BFHI te su prošli svaki standard i
kriterij ponaosob. Obuku je vodilo šest AKAZ-ovih predavača.
AKAZ-ovi predavači su bili:
1. mr.sci. dr Ahmed Novo (AN),
2. prim.dr Zoran Riđanović (ZR),
3. doc. dr.sci. Vera Kerleta–Tuzović (VKT),
4. Adnan Bilić, bach.iur. (AB)
5. Dr Mira Ademović (MA)
6. Melka Mercvajler, prof. (MM)
PROGRAM OBUKE – 1. DAN
Datum 05.11.2013
Vrijeme
Tema
Trajanje
Predavač
08:45 – 09:00
Registracija učesnika
30 min
09:00 – 09:15
Pred-test učesnika
15 min
09:15 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 10:45
Osnovne informacije:
- o Programu obuke
- o AKAZ-u
- o akreditaciji u zdravstvu
Innocenti deklaracija
Nacionalna legislativa
45 min
MM (AN)
30 min
AB
Pauza za kafu
15 min
12:00 – 12:30
Historijat BFHI
Internacionalni kodex
mlijeku
Standardi – općenito
12:30 – 13:00
Pauza za ručak
13:00 – 13:30
BFHI koraci: 1 - 3
30 min
VKT
13:30 – 14:15
BFHI koraci: 4 - 7
45 min
VKT
14:15 – 15:00
BFHI koraci: 8 - 10
45 min
VKT
15:00 – 15:30
Diskusija sa fokusom na potrebe učesnika
30 min
MM
15:30 – 15:45
Rezultati pred-testa
10:45 – 12:00
o
zamjenskom
75 min
MA
30 min
VKT
30 min
15 min
3
AKAZ
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
Agency for Healthcare Quality and Accreditation in FBiH
PROGRAM OBUKE – 2. DAN
Datum 06.11.2013
Vrijeme
Tema
Trajanje
Predavač
08:45 – 09:00
Uvod:
Pregled Programa obuke – dan II
15 min
MM
09:00 – 10:45
Uspostavljanje, razvijanje i održavanje
sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti
zdravstvenih usluga u zdravstvenim
ustanovama u F BiH
105 min
ZR
10:45 - 11:00
Pauza za kafu
11:00 – 12:30
Program akreditacije i sertifikacije u
zdravstvu u Federaciji BiH
12:30 – 12:45
Post-test učesnika
15 min
12:45 - 13:15
Pauza za ručak
30 min
13:15 – 13:45
Tok procesa od prijave do akreditacije
30 min
MM
13:45 – 14:30
Završna diskusija i ELZO
45 min
AN
14:30 – 15:00
Rezultati testa i dodjela certifikata
15 min
90 min
ZR
30 min
Od dokumenata za pripremu učesnika potrebno:
* Akreditacijski standardi za porodilišta
* Metodološko uputstvo za zdravstvene ustanove
4
AKAZ
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
Agency for Healthcare Quality and Accreditation in FBiH
3.
REZULTATI ELZO-a
ELZO je Evaluacijski List Za Obuku koji AKAZ koristi da bi dobio povratne informacije od
učesnika, a po pitanju kvaliteta obuke.
Tabela 1.: ELZO rezultati sa izračunatom srednjom vrijednošću ocjene učesnika.
OBUKA
Srednja ocjena
Sadržaj obuke je dobro pripremljen.
Na obuci su pripremljeni potrebni materijali za učesnike.
Stečeno znanje će mi koristiti u profesionalnom radu.
Sadržaj obuke je važan i aktuelan.
3,88
4,00
3,88
3,94
PREDAVAČ
Domen\Izjava
Predavač je kompetentan.
Predavač je dobro pripremljen.
Predavač dobro prenosi znanje.
Predavač je napravio dobru radnu atmosferu.
3,94
3,88
3,82
4,00
OPĆENITO
Obuka je dobro organizovana.
Moje znanje nakon obuke je puno veće nego prije.
Prostorije obuke su odgovarajuće.
Odmah bih ovu obuku dalje preporučio/la.
SREDNJA OCJENA
3,94
3,82
3,18
3,82
3,84
5
AKAZ
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
Agency for Healthcare Quality and Accreditation in FBiH
4.
ZAKLJUČAK
U okviru projekta Akreditacija „bolnica – prijatelj beba“, Agencija za kvalitet i akreditaciju
u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je organizovala Obuku za osoblje porodilišta. Obuka za 22
kandidata iz sedam porodilišta i iz pet gradova FBiH (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, Nova
Bila) je trajala dva dana, 05.-06.11.2013. godine, u Sarajevu. Učestvovali su liječnici
specijaliste i medicinske sestre.
Struktura učesnika je bila slijedeća:
9 liječnika (specijalista i specijalizanata ginekologije, pedijatrije) i
12 medicinskih sestara (diplomiranih, viših, akušerki – primalja, instrumentarki).
Na Obuci, učesnici su teorijski prošli kroz sve standarde i kriterije te saznali nešto više o
politikama i procedurama, risk menadžmentu te akreditaciji sertifikaciji u zdravstvu. Pred- i
post-test su služili da predavačima i kandidatima predstave njihovo znanje i poznavanje
specifične materije prije i poslije teorijskog dijela Obuke. Ovaj test je najbolje pokazao uspjeh
Obuke i količinu usvojenog znanja jer je, između ostalog, srednja ocjena sa pred-testa 49,9%
porasla na 86,2% kod post-testa. U ELZO-u su kandidati iskazali zadovoljstvo povodom
pojedinih segmenata Obuke, kao i zahvalnost za predočena saznanja.
Nakon završene Obuke, učesnicima su dodijeljeni certifikati o pohađanju, odnosno Certifikati
o pohađanju i uspješnom završetku obuke (ukoliko je kandidat na post-testu imao više od 60%
poena) (Slika 1.). Za svakog od učesnika su pored papirnih verzija materijala sa prezentacijama
pripremljeni i CD-ovi sa materijalima u elektronskom obliku (CD sadrži: Akreditacijske
standarde za porodilišta, Metodološko uputstvo te sve prezentacije koje su učesnici slušali tokom
dva dana).
Slika 1.: Učesnici, sa uručenim certifikatima o pohađanju Obuke, i predavači nakon uspješno okončane
Obuke za osoblje porodilišta, 06. novembra 2013. godine.
6
Download

Spisak učesnika i plan obuke možete pogledati OVDJE