VISIONAIRE™
*Technologie odAsmith&nephew
Technologie přizpůsobená pacientovi
Úspěšné řešení.
Koncept
Co je VISIONAIRE™ ?
prˇedoperacˇní plánování
rentgen
MRI
diagnóza
02 Úspěšné řešení
prˇenesení dat
do pocˇítacˇe
VISIONAIRE™
uzdravení
operace
výroba
Technologie VISIONAIRE přizpůsobená pacientovi je postup, který umožňuje
společnosti Smith & Nephew navrhovat a vyrábět sadu řezacích bloků na
základě pacientovy vlastní anatomie. S použitím MRI kolena pacienta spolu
s kompletním rentgenovým snímkem dolní končetiny se navrhne a vyrobí
femorální a tibiální řezací blok, pomocí kterých bude provedena artroplastika
kolenního kloubu pacienta.
Vnitřní tvar řezacího bloku odpovídá vnějšímu tvaru distálního femuru a
­proximální tibie pacienta. Toto napasování na míru umožňuje ortopedovi
­provést přesné řezy kostí potřebné pro umístění kolenního implantátu
v optimálně osově vyrovnané poloze.
03
Volba implantátu
Pro systém JOURNEY™ BCS Bi-Cruciate se dodávají nástroje přizpůsobené pacientovi
VISIONAIRE™ ­Patient Matched Instruments.
Stabilizovaný kolenní systém, kompletní kolenní systém GENESIS™ II Total Knee System
v CR a v PS provedení.*
TC-PLUS™ PRIMARY v CR a PS provedení**
* CR implants not available for JOURNEY BCS
** Available in Q4 2010
GENESIS II
JOURNEY BCS
TC-PLUS PRIMARY
04 Úspěšné řešení
NEMOCNICE
RADIOLOGICKÁ
STŘEDISKA
ORTOPEDICKÝ
CHIRURG
VISIONAIRE™
05
FE
M
UR
Jakou změnu přináší
VISIONAIRE™ pro vás jako
chirurga?
KNEE
Technologií VISIONAIRE™ Patient Matched Instrumentation společnost
Smith & Nephew využívá MRI a rentgen k vytvoření řezacích bloků přizpůsobených pacientovi, které dosahují optimálního mechanického ­osového vyrovnání
a šetří čas i nástroje na operačním sále. Tato metoda může potenciálně zlepšit
výsledky u pacienta tím, že prodlouží životnost ­implantátu a pomůže pacientovi
navrátit se k aktivnímu životnímu stylu.
ORTOPEDICKÝ
CHIRURG
VISIONAIRE™
Přesnost
Tato technologie zajišťuje přesné rotační a A-P umístění. Před operací se analyzují všechny běžně
uváděné anatomické značky (AP osa, epikondylární osa), což umožňuje u každého jednotlivce správně
umístit implantát. VISIONAIRE získává údaje těchto značek na základě MRI a nikoli ­vizuálních referencí
jako u standardní artroplastiky kolene. Díky osovému vyrovnání upravenému přímo pro ­pacienta a
zkrácené době operace může VISIONAIRE snižovat výskyt komplikací. Tím lze snížit důsledky revizí
zapříčiněných nesprávným umístěním komponent nebo z důvodu infekce.
•
Volba velikosti
U řezacích bloků VISIONAIRE přizpůsobených pacientovi se přesná velikost určí před operací pomocí
analýzy MRI i rentgenových snímků.
•
Osvědčená metoda osového vyrovnání
Na rozdíl od ostatních řezacích bloků, které používají jiných metod vyrovnání, se bloky VISIONAIRE
vyrovnávají podle mechanické osy kolene, podle zlatého standardu. Bez této orientace podle
­mechanické osy nemusí komponenty dosáhnout optimálních výsledků.
Výzkum prokázal, že nesprávné postavení komponent endoprotezy je jedním z hlavních
důvodů předčasného selhání arthroplastiky
• Tato technologie je zaměřena na dosažení naprosto přesného rotačního a A-P umístění komponent
• S technologií VISIONAIRE přizpůsobenou pacientovi si můžete jako chirurg být jist, že implantované
komponenty jsou v souladu s osvědčenými standardy totální artroplastiky kolene.
“S technologií VISIONAIRE dokážeme získat požadované údaje pacienta pro
kolenní implantaci před operací. Tento postup snižuje dobu strávenou na
­operačním sále a umožňuje vyšší přesnost.”
Efektivita
Pomocí technologie VISIONAIRE přizpůsobené pacientovi je možné zkrátit operační výkon eliminováním většiny chirurgických kroků, spojených s určováním velikosti a správným rotačním usazením
řezacích šablon, zvýšit produktivitu snížením počtu nástrojů. VISIONAIRE přináší pacientům také méně
invazivní postup bez nutnosti narušení intramedulárního kanálu.
Kontrola
Technologie VISIONAIRE přizpůsobená pacientovi má obohatit praxi chirurga na operačním sále a
nikoli omezit jeho rozhodování či flexibilitu. V předoperačním plánu lze před operací provádět změny.
Každý řezací blok má intraoperační flexibilitu, takže lze používat standardní technologii v případě, že
jsou nutné úpravy kostních resekcí.
07
FE
M
UR
Proč jste tak důležití pro
úspěšnost technologie
VISIONAIRE™?
KNEE
VISIONAIRE™
RADIOLOGICKÁ
STŘEDISKA
VISIONAIRE™ je speciální technologie zaměřená na pacienta, která se používá
pro artroplastiku kolene, vyžadující MRI a kompletní rentgenový snímek
­pacienta ve stoje v zátěži. MRI se používá k vytvoření individuálních řezacích
bloků pro daného pacienta, a kompletní rentgenový snímek ve stoje slouží
ke správnému osovému postavení implantátu.
Toto vyrovnání s mechanickou osou je klíčem k úspěšnou implantaci totální artroplastiky kolene.
Proto je vaše úloha jakožto MRI specialisty v projektu VISIONAIRE rozhodují.
Pro výrobu řezacích bloků VISIONAIRE Patient Matched TKA bylo vyhodnoceno mnoho diagnostických
zobrazovacích modalit včetně magnetické rezonance (MR), počítačové tomografie (CT) a CT artrografie.
Náš protokol předoperačního MRI zobrazování prokázal, že umožňuje přesnou replikaci anatomie
kostí a chrupavek potřebnou pro speciální technologii zaměřenou na pacienta. Přesné napasování
na femur a tibii, kterého lze dosáhnout pomocí řezacích bloků společnosti Smith & Nephew je z velké
části možné díky anatomickým detailům, které jsou na MRI snímcích k dispozici a které jsou začleněny
do každého jedinečného řezacího bloku. Tato úroveň anatomické replikace je jinými zobrazovacími
modalitami nedosažitelná.
Proč je tak důležité MRI?
RI se používá k vytvoření 3D modelu pacientovy anatomie, a poté pro „virtuální“ operaci k
M
­naplánování skutečné operace pacienta
• Je zapotřebí jedinečný protokol, který je specifický pro potřeby společnosti Smith & Nephew
• Protokol je specifický pro každé zařízení MRI
•
Základní požadavky protokolu Smith & Nephew
Zařízení MRI musí mít 1,5 Tesla nebo více
• Radiologické středisko pro provádění MRI musí mít kolenní cívku
• Musí být k dispozici digitální záznam obrazů
• Emailový účet a internetový přístup na webové stránky společnosti Smith & Nephew
•
Náš postup – co děláme s MRI obrazy
MRI obraz
3D obrazy kostí
3D obraz s implantátem
Pooperační RTG snímek
09
M
UR
FE
Co technologie VISIONAIRE™
přináší?
KNEE
TIBIA
Během uplynulých 10 let bylo dosaženo velkého pokroku ve zlepšování klinických
výsledků totální kolenní náhrady a ve zvýšení efektivity využití operačních sálů.
Dosud však na trhu nebylo nic, co by přineslo významnou změnu v obou položkách - klinických výsledcích i provozní efektivitě.
VISIONAIRE je nová technologie, která má potenciál zlepšit klinické výsledky i
provozní efektivitu. Technologie VISIONAIRE toho dosáhla prostřednictvím:
• Eliminace nutnosti intramedulární tyče, čímž se snížilo riziko tukové embolie.
• Snížení počtu nástrojů potřebných při operaci
• Zkrácení doby operace – efektivnější využití operačního sálu
• „Předběžná navigace“ pro vyrovnání a dimenzování velikosti
A
“Tato technologie znamená skutečný průlom,
na který totální kolenní náhrada již dlouho čekala.”
VISIONAIRE™
Snížení nákladů
Technologie VISIONAIRE™ přispívá ke snižování celkových nákladů ­souvisejících
s totální náhradou kolena (TKA): tj. příprava, sterilizace a čištění nástrojů, krevní
transfúze a doba strávená na operačním sále. Zkrácení doby trvání operace
s kratším zákrokem a menší instrumentací může navíc vést ke zvýšení počtu
chirurgických zákroků za den.
Vyrovnání specifické pro daného pacienta může vést k lepšímu zotavování pacienta a nižšímu riziku
komplikací, např. hluboké žilní trombózy (DVT) nebo infekcí způsobených traumatem IM kanálu či
dlouhou operační dobou.
NEMOCNICE
HOSPITAL
Kvalita
Vyrovnání bloků VISIONAIRE je založeno na předoperačních údajích získaných z MRI a kompletního
rentgenového snímku dolní končetiny. Vyrovnání s mechanickou osou je jedním z klíčů k úspěšné
totální artroplastice kolene.
Pacienti tak budou mít prospěch z:
• Méně invazivního operačního zákroku
• Rychlejší operace, což povede k nižším krevním ztrátám a kratší a tím šetrnější anestezii
• Rychlejší návrat k aktivnímu životu – rychlejší a efektivnější rekonvalescence
“Technologie VISIONAIRE snižuje počet sad nástrojů potřebných při operacích.
Naopak, nemocnice ušetří čas a náklady spojené s přípravou, sterilizací
a čištěním.”
Bezpečnost
Řezací bloky VISIONAIRE Patient Matched jsou vyrobeny z medicínského nylonu a dodávají se se
­zřetelně označenou velikostí, jménem pacienta, levým nebo pravým kolenem a implantátovým
systémem. Řezací blok je ve sterilním balení s možností resterilizace a hodí se i pro standardní
­instrumentaci pro intraoperační změny.
“Pacienti mají užitek z méně invazivního zákroku, neboť zde není žádné
trauma intramedulárního kanálu, a proto je nižší ztráta krve a menší potřeba
krevních transfúzí”.
Optimalizace
Technologie VISIONAIRE využívá sdílení dat mezi jednotlivými odděleními nemocnice za účelem
optimalizace výsledku chirurgického zákroku a pooperační rekonvalescence pacientů podstupujících
totální artroplastiku kolene. Technologie VISIONAIRE přináší nejen intraoperační řešení pacientům, ale
zlepšuje také předoperační a pooperační efektivitu nemocnice.
Technologie VISIONAIRE nejen optimalizuje dobu strávenou na operačním sále, ale může nemocnici
umožnit získat další hodnotu, která povede k získávání pacientů zajímajících se o nejnovější
­technologie a rychlejší rekonvalescenci díky menším pooperačním komplikacím z důvodu méně
­invazivního zákroku.
11
Použitá literatura
1. Monto RR, Garcia J, Callaghan JJ. Fatal fat embolism following total condylar
knee arthroplasty. J Arthroplasty (Fatální tuková embolie po totální kondylární
artroplastice kolene). 1990. (5):291–299.
2. Berend ME, Ritter MA, Meding JB, Faris PM, Keating EM, Redelman R, Faris GW,
Davis KE. Tibial Component Failure Mechanisms in Total Knee Arthroplasty
(Mechanismy selhání tibiálních komponent u totální artroplastiky kolene). Clin
Orthop Relat Res. 2004. (428):26–34.
3. Novak EJ, Silverstein MD, Bozic KJ. The Cost Effectiveness of Computer-Assisted
Navigation in Total Knee Arthroplasty (Analýza nákladů počítačové navigace u
totální artroplastiky kolene). J Bone Joint Surg Am. 2007. (89):2389–97.
Výrobce
Contact
Smith & Nephew, Inc.
1450 Brooks Road
Memphis, TN 38116
USA
™ Obchodní značka společnosti Smith & Nephew Lit. No. 2078-cz vyd. 08/10
Download

Visionaire