Úprava a hodnocení plánu ošetřovatelské péče
Klíčová slova
předoperční období, intraoperační období, pooperační období, změna potřeb,
hodnocení plánu
Změna potřeb nemocného při operaci
Každý operační výkon je invazivním vstupem do organismu a reakce na zásah jsou
u každého člověka jiné. Uspokojování potřeb nemocných je základním momentem
ošetřovatelské péče. U nemocného dochází ke změnám jeho potřeb. K možnosti efektivního
využití poznatků o potřebách nemocného v práci sestry nám pomůže systematické hodnocení
a plánování potřeb člověka. Moderní ošetřovatelství zajišťuje uspokojování potřeb
nemocného. To znamená, že přiměřeně uspokojuje jeho potřeby biologické, psychické,
sociální, spirituální, duchovní a kulturní. Aby mohla sestra systematicky monitorovat změnu v
potřebách nemocného, používá metodu ošetřovatelského procesu, který vychází z potřeb
nemocného.
Potřeby nemocného se mění v období před operací (předoperační), během operace
(intraoperační) a po operaci (pooperační). Změny potřeb se zaznamenávají v ošetřovatelské
dokumentaci.
Nemocný v době předoperační
Zdravotníci společně s nemocným nalézají a tvoří konkrétní životní plány, zvažují
jakým způsobem zvládnout vzniklé těžkosti. Operovaný ztrácí v této situaci většinu rolí, které
měl, potřebuje pomoc při vyrovnávání se se svou změněnou identitou v nemoci. Při
komunikaci s nemocným je důležité respektovat intimitu a vyslechnout jeho názor. Důležité je
pomoci nemocnému neztratit lidskou důstojnost, získat co největší nezávislost, soběstačnost,
podporovat rozvoj nových aktivit, které mu poskytnou možnost nového sebepojetí a smyslu
života.
Dobu před operačním výkonem můžeme rozdělit na všeobecnou a zvláštní přípravu
nemocného k operaci. Všeobecná příprava se týká všech nemocných bez rozdílu. Pouze její
rozsah je ovlivněn akutností operačního výkonu. Skládá se z: psychické přípravy, písemného
souhlasu nemocného s operačním výkonem a způsobem anestézie, celkového interního
vyšetření (EKG, RTG snímek, aj.), chemického vyšetření moče, biochemického,
hematologického a sérologického vyšetření krve, měření základních fyziologických funkcí,
celkové očisty nemocného, přípravy operačního pole. Zvláštní předoperační příprava závisí na
celkovém stavu nemocného, druhu operačního výkonu a zvláštních zvyklostech oddělení.
Bezprostředně před operací (tj. asi 2 hodiny) sestra na oddělení zkontroluje:
dokumentaci nemocného (vyplnění všech potřebných údajů, ordinací, záznamy o alergii),
operační pole a přiloží bandáže na dolní končetiny (nejsou-li operovány), stav chrup a lačnění
nemocného (patří sem i zákaz kouření 6-8 hodin před operací), spontánní vyprázdnění
nemocného těsně před podáním premedikace. Sestra vyplní všechny zvláštní ordinace
chirurga i anesteziologa. Většinou se jedná o invazivní vstupy do těla nemocného (zavedení
močového katétru, periferního žilního vstupu, žaludeční sondy, provedení očistného
klyzmatu), o kterých sestra provede záznam do ošetřovatelské dokumentace. Nemocný má od
anesteziologa naordinovánu premedikaci. Účelem premedikace je farmakologicky ovlivnit
průběh anestézie, zmírnit strach a úzkost nemocného, předejít možným komplikacím
vegetativního nervstva při úvodu do anestézie. Lékové složení a množství premedikace je
ovlivněno věkem, hmotností, způsobem anestézie a druhem operačního výkonu. Způsob
aplikace premedikace je různý (per os - ústy, do žíly, do svalu, rektálně – vhodné u dětí).
Nejčastěji se premedikace aplikuje do svalu 30 minut před operací. Povinností sestry je
aplikovat premedikaci vleže a zajistit bezpečnost nemocného až do převozu na operační sál,
kde ho předá anesteziologické sestře včetně dokumentace.
Nemocný v době intraoperační
Fáze intraoperační začíná uložením operovaného na operační stůl a končí v momentě,
kdy je nemocný přeložen na pooperační oddělení. V intraoperační době sestra na operačním
sále zabezpečuje nemocného proti zranění, chrání ho před infekcí, sleduje celkový stav
operovaného a vede příslušnou dokumentaci.
V první fázi posuzování a získávání informací je nutné:
1. zaměřit se na ochranu klienta před zraněním a infekcí,

zajistit hmotnost a stav kůže klienta,

zajistit pomůcky k udržení polohy klienta,

použít vhodné ochranné pomůcky,

určit rušivé faktory pro personál,

zjistit funkčnost přístrojů a techniky,

zajistit sterilní chirurgické nástroje, aseptické prostředí;
2. monitorovat klienta,

posoudit psychický stav klienta a reakce na premedikaci,

zajistit přístroje k monitoraci FF při celkové anestézii;
3. sledovat příslušnou dokumentaci,

sledovat ošetřovatelskou dokumentaci, zjistit ordinace lékaře,

připravit podle operačního programu (plánovaného výkonu) nástroje a materiál na
začátku operace.
Ve druhé fázi stanovíme ošetřovatelské diagnózy v souvislosti s operačním výkonem u
jednotlivých oblastí dle Gordonové:
Vnímání zdravotního stavu, aktivity k udržení zdraví

Strach, úzkost

Bolest akutní

Nedostatek informací

Neznalost pojmu

Nesouhlas s operačním výkonem

Rizikové faktory perioperačního poškození
Výživa a metabolismu

Deficit objemu tělesných tekutin (snížení, zvýšení)

Poruchy polykání

Riziko aspirace

Změny sliznice v dutině ústní

Diskonfort (pocit žízně)
Vylučování

Poruchy vyprazdňování moče, stolice

Retence moče
Aktivita, cvičení

Poruchy soběstačnosti

Riziko vzniku infekce

Riziko vzniku úrazu
Spánek, odpočinek

Poruchy spánku

Únava
Vnímání, poznávání

Změny smyslového vnímání

Poruchy dýchání (nedostatečné dýchání, neschopnost udržet spontánní ventilaci)

Snížený srdeční výdej

Poruchy paměti

Poruchy termoregulace
Sobekoncepce, sebeúcta

Poruchy přijetí vzhledu vlastního těla

Porušená osobní identita

Smutek anticipační (z očekávané ztráty)
Plnění rolí, mezilidské vztahy

Poruchy verbální komunikace
Sexualita, reprodukční schopnost
není aktuální
Stres, zátěžové situace, jejich zvládání, tolerance

Strach

Víra, přesvědčení, životní hodnoty

Změna životních hodnot
Třetí a čtvrtá fáze plánování, navržení intervencí při realizaci.
Prioritní ošetřovatelské diagnózy v intraoperační fázi jsou uvedeny bez časování,
které vychází z aktuálního stavu klienta.
Nemocný v době pooperační
Pooperační doba je zahájena na pooperačním oddělení a je ukončena úplným
zotavením klienta z operace. Z operačního sálu, resp. z dospávacího pokoje, je nemocný
předán na standardní oddělení, pooperační oddělení, jednotku intenzivní péče nebo
anesteziologicko resuscitační oddělení.
Úprava plánu
Zadání formuláře „Ošetřování plánu“ – jeho editace (úprava)
Kontext:
Nastanou-li nějaké změny během ošetřovatelského týdne, budou si sestry změny
zapisovat do papírové tiskové šablony naposledy vytištěného plánu a jednou týdně všechny
tyto změny přepíší do systému tak, že spustí nový formulář Ošetřovatelský plán péče. Po
otevření tohoto formuláře se již uzavřené diagnózy nezobrazí a na jejich volné místo bude
možné zadat diagnózu novou.
Úpravu plánu ošetřovatelské péče je možné provádět, dokud se formulář nezamkne.
Zvykem je formulář plánu po dopsání hodnocení zamknout a upravit ho potom tak, že se
založí nový, kde se přenesou původní hodnoty.Pokud chce uživatel diagnózu změnit, tu
chybnou ukončí v platnosti a založí novou.
1) Každý uživatel se do NIS Akord hlásí svým uživatelským jménem a heslem.
Uživatel (student) se postaví kurzorem na vybraného pacienta na oddělení NIS Akord,
kterému bude chtít změnit nebo zadat nové cíle a diagnózy. Z menu Dokumentace –
Ošetřovatelská dokumentace si vybere podmenu Ošetřovatelská dokumentace – objeví se mu
okénko zpráv v NIS Akord, Klikne na tlačítko „Nový“ a potom do prostoru obsahu zprávy.
Dole na liště se objeví ikona „Ferda“ a začne se rozbalovat formulář „Ošetřovatelský plán“,
do kterého jsou přeneseny neukončené oblasti a cíle z předchozího formuláře.
2)Dle stavu pacienta uživatel ukončí sledované diagnózy a založí popřípadě nové, ke
kterým vypíše honocení. Další hodnocení dopíše tvorbou nového formuláře viz kapitola
Příklad ukončení a založení diagnózy s doplněným
hodnocení:
Příklad nového formuláře, kde se nezkopírovala již uzavřená diagnóza, v tomto
případě
1.
3) Povinné položky se zde nehlídají
1. 4) Uživatel vytiskne tiskovou předlohu – z důvodu výuky stačí spustit
náhled(pozor! , tím se údaje na formuláři uloží)
2. Příklad neuveden – bylo by to podobné jako příklad v kapitole 4.1.3
3. 5) Do obsahu zprávy v NIS Akord se vrátí následující text
4. Příklad:
Download

Úprava a hodnocení plánu ošetřovatelské péče.pdf