PROGRAM
VI. SYMPOZIA
REHABILITAÈNÍ A LÁZEÒSKÉ MEDICÍNY
JEDNY Z NEJSTARŠÍCH JODOVÝCH LÁZNÍ V EVROPÌ
ZALOŽENY V ROCE 1867
ÈTVRTEK 21. ÚNORA 2013
16.00 - 19.00
17.00 - 22.00
19.00
16.00 - 20.00
Registrace (Centrum služeb, 2. NP budovy C)
Veèeøe (Kavárna - salónek, 2. NP budovy B)
Invitation party s hudbou (Kavárna, 2. NP budovy B)
Možnost èerpat pøedem objednané procedury
7.00 - 19.00
8.45
9.00
Registrace (Centrum služeb, 2. NP budovy C)
Zahájení sympozia (Spoleèenský sál, 2. NP budovy A) - pøedseda pøedstavenstva Lázní Darkov, a.s. pan Jaroslav Èánek
Mùže odezva na poranìní poškodit organismus? Prof. MUDr. Rajko Doleèek, DrSc. - Interní klinika FN Ostrava
PÁTEK 22. ÚNORA 2013
I. TEMATICKÝ BLOK: NOVINKY V TRAUMATOLOGII, ORTOPEDII A SPONDYLOCHIRURGII
PØEDSEDNICTVO: DOC. MUDR. LEOPOLD PLEVA, CSC., MUDR. MOJMÍR SVOBODA, MUDR. KAREL CHARVÁT
9.15
9.30
9.45
10.15
10.30 - 10.45
10.45
10.55
11.05
11.10
11.20
11.25
11.30
12.00
12.05
12.15
12.25
12.35 - 13.00
13.00 - 13.45
Miniinvazivní techniky pøi ošetøování onemocnìní Th-L pøechodu a LS páteøe
Starý M., Kroupa R., Veselský P., Macejka M. - Neurochirurgie MN Ostrava
Komplexní péèe o pacienty s osteoporotickou zlomeninou páteøe
Šamal F., Filip M., Linzer P., Jurek P., Kremr J. - Neurochirurgie KNTB Zlín
Nové operaèní metody v léèení úrazù
Pleva L., Jeèmínek V., Šír M. - Traumatologické centrum FN Ostrava
Komplexní rehabilitaèní péèe o pacienty s míšní lézí
Weissová H. - Spinální rehabilitaèní jednotka RÚ Hrabynì
Coffee break
Operaèní øešení skoliózy metodou „Rostoucí tyèe“
Meitnerová H.- Ortopedická klinika FN Brno
Kazuistika pacientky po operaci skoliózy metodou „Rostoucí tyèe“
Petrová G. - Ortopedická klinika, JIP FN Brno
Neurorehabilitace v traumatologii - kazuistika
Doleželová H., Kováøová R. - Klinika léèebné rehabilitace, Krulová P. - Neurologická klinika FN Ostrava
Hemiartroplastika kolene - Oxford Knee, 7 leté zkušenosti
Svoboda M., Hric R. - Ortopedické oddìlení SZZ Krnov
Selhání osteosyntézy proximálního femuru øešení TEP (kazuistiky)
Houèek P., Maèák M. - Ortopedické oddìlení MN Ostrava
Totální endoprotéza kolenního kloubu Visionaire - naše zkušenosti
Kocián P, Maèák M. - Ortopedické oddìlení MN Ostrava
Profesionální onemocnìní z jednostranné zátìže konèetin
Urbanec J. & kolektiv autorù - Krajská hygienická stanice Ostrava
Zip Loop technika pøi AC luxaci ramen otevøenì
Krejèí P., Chøibek P. - Oddìlení ortopedie Slezská nemocnice Opava
Strategie ošetøení zlomenin proximálního humeru na našem pracovišti
Solák M., Kuèera M., Feèko M. Ortopedické oddìlení NsP Karviná Ráj
Inovativní metoda pøi ošetøení digitus saltans
Hlubek R. - Ortopedické oddìlení FN Ostrava
Implantace TEP kolene pomocí individuální šablony - VISIONAIRE
Káòa J. - Ortopedická klinika FN Ostrava
Diskuse
Obìd (èervená jídelna, 2. NP budovy C)
15´
15´
30´
15´
10´
10´
5´
10´
5´
5´
30´
5´
10´
10´
10´
II. TEMATICKÝ BLOK: KOMPLEXNÍ LÁZEÒSKÁ LÉÈEBNÌ REHABILITAÈNÍ PÉÈE JAKO SOUÈÁST IKTOVÉHO PROGRAMU
PØEDSEDNICTVO: MGR. PETRA BASTLOVÁ, PH.D., MUDR. ALBERT CZOLKO
13.45
13.55
14.10
14.25
14.55
15.15
15.25
15.35 - 15.50
Úchopová funkce hemiparetikù v polyelektromyografickém obraze
Bastlová P., Frgalová I., Frgalová B. - FZV UP Olomouc, Oddìlení rehabilitace FN Olomouc
Možnosti individuální ortotické léèby pacientù po cévní mozkové pøíhodì
Kubešová K. - Ortopedická protetika Frýdek Místek, s.r.o.
Využití Bobath konceptu u pacientù s CMP
Pachlopníková, A., Balwarová M. - Láznì Darkov, a.s.
Intervenèní techniky a specif. strategie pøi obnovování porušených fatických funkcí
Dzidová L. - Láznì Darkov, a.s.
Pøínos a možnosti roboticky asistované rehabilitace pro CVA
Pìtioký J. - Hospimed, spol. s r.o.
Iktový pøeklad v Lázních Darkov, a.s.
Janulíková V., Juøièková P. - Láznì Darkov, a.s.
Diskuse
Coffee break
10´
15´
15´
30´
20´
10´
III. TEMATICKÝ BLOK: MOŽNOSTI INTERDISCIPLINÁRNÍHO PØÍSTUPU V DIAGNOSTICE A TERAPII RSM A NÁSLEDNÁ
LÉÈEBNÌ REHABILITAÈNÍ PÉÈE PØEDSEDNICTVO: MUDR. PETR KRAWCZYK, MUDR. ALBERT CZOLKO
15.50
16.05
Možnosti ortopedické protetiky u pacientù s RSM
Krawczyk P., Jakub J., Boštíková S. - PROTEOR CZ s.r.o.
Možnosti RHB konference u pacientù s RS ve FN Ostrava
Bauko T. - Klinika léèebné rehabilitace FN Ostrava
15´
15´
IV. TEMATICKÝ BLOK: PREVENCE V MEDICÍNÌ
PØEDSEDNICTVO: MUDR. RENÉ VLASÁK, MUDR. PETR POLIEVKA
16:20
16.50
17.20
17.50
18.20
18.35
19.30
Prevence a léèba obezity v programu Prevence 2000
30´
Vlasák R. - Centrum preventivní medicíny Praha
Støevní dysfunkce jako komplikace rehabilitace a regenerace
30´
Nohel P. - Centrum preventivní medicíny, Praha
Komplexní dekongestivní terapie, možnosti využití v lázeòské medicínì
30´
Vlasák R. - Centrum preventivní medicíny Praha
Kompresivní terapie a její místo v léèbì a prevenci žilních a lymf. onemocnìní
30´
Polievka P. - DEONA MEDI s.r.o.
Pøehled portfolia spoleènosti Deonamedi
15´
Polievka P. - DEONA MEDI s.r.o.
Diskuse a zakonèení prvního dne odborného programu sympozia
Doprovodný relax. program pro úèastníky konference prohlídka Rehabilitaèního sanatoria a Odborného ústavu rehabilitaèního
Spoleèenský veèer (kavárna 2. NP budovy B)
SOBOTA 23. ÚNORA 2013
8.00 - 12.00
Registrace a výdej certifikátù (Centrum služeb, 2. NP budovy C)
V. TEMATICKÝ BLOK: KOØENOVÉ SYNDROMY V PØÍMÉ NÁVAZNOSTI NA HOSPITALIZACI
PØEDSEDNICTVO: MUDR. PAVLA RYBOÒOVÁ, MGR. PAVLÍNA KLAPUTOVÁ
8.45
8.55
9.05
Fyzioterapie jako základní souèást konzervativní léèby kostrèových syndromù
Horáková M. - Klinika léèebné rehabilitace FN Ostrava
Nezbytnost komplexní péèe u pacienta s koøenovým syndromem psychosomatika a její dùsledky
Martinásková E. - Centrum rehabilitaèní péèe s.r.o. Bohumín
Diskuse
10´
10´
VI. TEMATICKÝ BLOK: NOVÉ PØÍSTUPY A ZKUŠENOSTI V OBORU RFM, FYZIOTERAPIE A OŠETØOVATELSTVÍ
PØEDSEDNICTVO: MUDR. PAVLA RYBOÒOVÁ, MUDR. HANA RYŠÁNKOVÁ, PHDR. SILVIE HAROKOVÁ
9.10
9.25
9.35
10.05
10.15
10.30
10.45
10.55
11.10
11.25
11.35
11.55
12.00
12.00 - 13.00
Léèba dìtí s dìtskou mozkovou obrnou
Zipserová J. - Sanatoria Klimkovice
Naše zkušenosti s pøímými pøeklady z pohledu chirurga
Babuliak ¼. - Láznì Darkov, a.s.
Ach ta inkontinence
Makajová D. - RehaCentrum Èeský Tìšín, s.r.o.
Balneorehabilitace v Lázních Darkov jako souèást multidisciplinárního systému péèe
Polková L., Balwarová M. - Láznì Darkov, a.s.
Metodika Doktora Bubnovského - obnova funkce kloubù a páteøe
E. L. Feoktistov - Ruská federace
Coffee break
Vliv hippoterapie na dynamické parametry chùze
Heckel A. - Láznì Darkov, a.s.
Dvacet let domácí ošetøovatelské péèe Slezské humanity
Pierzchalová H., SLEZSKÁ HUMANITA, o.s.
Aktivizace klientù v Domovì pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, o.s.
Sekerová J., Témová S. - Domov pro seniory SLEZSKÁ HUMANITA, o.s. Orlová Lazy
Specifika ošetøovatelské péèe u klientù z Blízkého východu
Kyjonková M., Haroková S. - Láznì Darkov, a.s.
Adaptace organismu na kombinovaný trénink (aerobní a silový)
Poláèková P. - Láznì Darkov, a.s.
Diskuse
Závìr VI. roèníku Sympozia rehabilitaèní a lázeòské medicíny
Obìd (èervená jídelna, 2. NP budovy C)
15´
10´
30´
10´
15´
10´
15´
15´
10´
20´
Download

PROGRAM VI. SYMPOZIA REHABILITAČNÍ A LÁZEŇSKÉ MEDICÍNY