Bilten br.156
M jese čn i b il ten – ma j / sv i ban j 2 0 12 .
O RC /hC a T uz la
-
UVOD -
Dragi prijatelji, pred vama se nalazi
majsko izdanje mjeseĉnog informativnog
biltena Omladinskog Resursnog Centra
(ORC) Tuzla i Omladinske mreţe Bosne i
Hercegovine koja za sada broji 152
organizacija i 80 pojedinca iz 69 mjesta
BiH.
Bilten izlazi na bosanskom-srpskomhrvatskom i engleskom jeziku. U njemu
se nalaze informacije o aktivnostima
Omladinskog Resursnog Centra (ORC)
Tuzla, te Omladinske Mreţe Bosne i
Hercegovine, informacije o mjeseĉnim
aktivnostima omladinskih organizacija i
grupa - ĉlanica ove mreţe, njihovi planovi
za naredni period, te ostale korisne informacije (donatori, pozivi na konferencije i seminare, školarine,
stipendije...).
Ukoliko ţelite da budete na mailing listi za naredna izdanja mjeseĉnog informativnog biltena ili ako
imate pitanja ili sugestije, javite nam se. Mjeseĉni informativni bilten, kao i arhivu dosadašnjih izdanja
moţete naći i na web stranici Omladinske mreţe Bosne i Hercegovine:
http://www.omladina-bih.net
Uživajte u čitanju!!
SADRŢAJ
Aktivnosti u maju 2012.
..........................................
2
Planovi za juni 2012.
..........................................
5
Aktivnosti dijela ĉlanica mreţe
..........................................
6
Nove ĉlanice
..........................................
22
Donatori / pozivi / informacije
..........................................
23
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
2
AKTIVNOSTI hCa/ORC-a U MAJU 2012.
 Regionalna omladinska mreţa protiv diskriminacije Zapadnog Balkana
Omladinski Resursni Centar (ORC) Tuzla, zajedno sa partnerskim
organizacijama u mreţi: Regionalna omladinska akcija protiv
diskriminacije i militarizma je, u periodu od 15. do 19. maja u Tuzli
organizovao “Dane akcije protiv diskriminacije i militarizma 2012”.
U okviru Dana akcije u Tuzli smo organizovali:
- 15. maja u prostorijama ORC Tuzla konferenciju za medije na kojoj smo najavili dane akcije,
promovirali naše aktivnosti i Regionalnu omladinsku akciju protiv diskriminacije i militarizma. Na
konferenciji za medije su prisustvovali: ekipe RTV Tuzlanskog Kantona, Dnevne novine “Dnevni
avaz” Sarajevo, RTV7 Tuzla, RTV Slon Tuzla, portali: tuzlarije.net, tuzlalive.ba, tip.ba, te volonteri
ORC Tuzla ukljuĉeni u akciju.
- 18. maja u Kamernoj sali Doma mladih u Tuzli, sa poĉetkom u 13.00 ĉasova
organizovali smo javnu tribinu “Ima li diskriminacije manjina u Tuzli?”.
Uvodniĉari i moderatori tribine bili su su: prof. dr. Nedţad Ibrahimović –
Filozofski fakultet Tuzla i Miralem Tursinović – ORC Tuzla.
Na tribinu smo pozvali: predstavnike vlasti (općinske i
kantonalne), predstavnike Ministarstva unutrašnjih
poslova, Ministarstva za rad i socijalnu politiku,
Ministarstva za nauku, kulturu, obrazovanje i sport,
predstavnike manjina u Tuzli (Romi, Jevreji, Slovenci,
Italijani), predstavnike OSCE-a, predstavnike nevladinih
organizacija, javnih institucija, kao i graĊane Tuzle.
Tribini je prisustvovalo 40 uĉesnika, kao i predstavnici
medija.
- 19. maja na šetalištu “Korzo” u centru grada organizovali smo
uliĉnu akciju dijeljenja promotivnog materijala graĊanima Tuzle, kao
i organizovanje javne ankete: “Ko je sve diskriminisan u Tuzli?” Na
uliĉnoj akciji, koja je trajala od 12:00 do 16:00 sati uĉestvovalo je 6
volontera Omladinskog resursnog centra u Tuzli, dok je za muziku
bio zaduţen DJ Krige.
Budući da je bio neradni dan i odliĉni vremenski uslovi, prema
slobodnoj procjeni, preko 3.000 graĊana Tuzle je direktno i
indirektno uĉestvovalo na uliĉnoj akciji, podijeljeni su im promotivni
materijali dana akcije protiv diskriminacije i militarizma, promotivni
materijali Regionalne mreţe i ORC-a, a 260 graĊana Tuzle je
uĉestvovalo u anketi, te odgovorilo na dva pitanja: “Ko je, po vama,
najviše diskriminiran u Tuzli?” i “Zašto?”.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
3
Trenutno se odgovori iz ankete procesiraju i u narednom period će biti objavljeni (medijima, na našoj
web stranici, na portalima).
Tokom dana akcije volonteri ORC Tuzla su u tri navrata lijepili
plakate Dana akcije po gradu, te dijelili flajere po tuzlanskim
fakultetima i javnim mjestima.
Odaziv javnosti je bio oĉekivano velik, odaziv medija isto tako.
Naše procjene da graĊani Tuzle i dalje ne poznaju dovoljno
problematiku diskriminacije su se pokazale taĉne.
Sudeći prema diskusiji na javnoj tribini, ali i odgovorima
ispitanika ankete, i dalje većina graĊana misli da su Romi
najugroţenija skupina u Tuzli.
 24. – 27. maj sastanak partnera Regionalne omladinske akcije protiv diskriminacije i
militarizma – Ulcinj, Crna Gora
Na sastanku su predstavnici organizacija – ĉlanica regionalne omladinske akcije razgovarali o
implementaciji dosadašnjih aktivnosti, te o odrţavanju Ljetne škole.
Ljetna škola protiv diskriminacije i militarizma će biti odrţana u julu ove godine u BiH (Konjic ili
Fojnica), a sve informacije, kao i poziv oĉekujte u narednom periodu, ili posjetite našu web stranicu
www.stopdiskriminacija.net.
Više o danima akcije protiv diskriminacije i militarizma, kao i ostalim aktivnostima Regionalne
omladinske akcije protiv diskriminacije i militarizma moţete pronaći na:
www.stopdiskriminacija.net
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
4
 Mladi Eko Lideri (Youth Eco leadership Corps)
U maju 2012., Eko Tim Lideri iz Tuzle su završavali rad na terenu sa II grupom uĉesnika projekta
Mladi Eko Lideri iz Tuzle. Zadnje dvije sedmice rada na terenu grupa je napravila kontejner za
razdvajanje otpada, ofarbali ga i postavili na lokaciju okupljališta mladih “Jala”.
Grupa je oĉistila djeĉija igrališta na Slatini, Sjenjaku, u Oktobarskoj ulici i na Bulevaru. U saradnji sa
Forumom graĊana Tuzle Mladi Eko Lideri su ofarbali ţardinjere na koritu rijeke Jale.
Zadnje dvije sedmice mjeseca maja poĉelo je prikupljanje uĉesnika za III grupu Mladih Eko Lidera u
Ţivinicama. Eko tim lideri iz Tuzle su imali sastanak sa udruţenjem mladih “Plamen Nade” kao i
predsjednikom savjeta Mjesne zajednice Centar i ugovorili korištenje prostora mjesne zajednice od
strane Mladih eko lidera.
Eko tim lideri su imali sastanak i sa ekološkim udruţenjem "Jezero"
Ţivinice i dogovorili saradnju. Posjetili su Mješovitu srednju školu,
te postavili plakate po gradu i na zgradu opštine.
Dodjela certifikata za II grupu uĉesnika iz Tuzle odrţala se u Kući
plamena mira 25. 05. 2012. godine. Dodjeli su prisustvovali Eko tim
lideri - Boris Marić, Maja Vlajić, i koordinatorica projekta Mirsada
Mulaomerović. Certifikate je dobilo 25 uĉesnika koji su uspješno
završili obuku na projektu Mladi Eko lideri.
28.05.2012. Eko tim lider za Tuzlu Maja Vlajić, direktor
ORC-a Tuzla Miralem Tursinović, uĉesnik projekta Mladi
Eko Lideri Denis Šišić i predsjednik savjeta Mjesne
zajednice Centar gospodin Zijad Hadţakić su odrţali
sastanak sa naĉelnikom općine Ţivinice gospodinom
Hasanom Muratovićem i upoznali ga o aktivnostima i
planovima projekta „Mladi Eko Lideri” koji djeluje na
podruĉju sjeveroistoĉne BiH. Na sastanku su razgovarali
o mogućnostima uspostavljanja saradnje na polju zaštite
okoliša i podizanja ekološke svijesti graĊana, te o
ustupanju prostora koji će se koristiti za obuku budućih
uĉesnika projekta iz Ţivinica. Naĉelniku gospodinu
Hasanu Muratoviću uruĉena je Taa Bora solarna lampa
koju će izraĊivati uĉesnici projekta Mladi Eko Lideri u Ţivinicama.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
5
Osim ovih aktivnosti, u maju smo radili i na:
Odrţavanju i razvoju komunikacija i koordinacije unutar Omladinske mreţe Bosne i
Hercegovine (www.omladina-bih.net). U okviru toga smo:
-
-
svakodnevno na mejling listu mreţe ([email protected]), ali i na druge adrese u Bosni i
Hercegovini i regiji distribuirali informacije interesantne za mlade i omladinski aktivizam u BiH
(pozivi na radionice, seminare, konferencije, pozivi za projektne aplikacije, poslovi, školarine,
ostale aktivnosti);
odrţavali i redovno dopunjavali informacije na našoj web stranici www.omladina-bih.net;
slali informacije koje smo dobili od omladinskih organizacija i pojedinaca iz mreţe prema vani
(meĊunarodnim organizacijama, organizacijama u regionu, donatorima);
vršili korespondenciju sa organizacijama i pojedincima zainteresovanim za rad mreţe,
odgovarali na upite vezane za odreĊene aktivnosti, edukacije i ostale informacije vezane za
aktivizam mladih u BiH.
PLANOVI HCA/ORC-A ZA JUNI 2012.
►Odrţavanje treće lokalne radionice u okviru projekta Regionalna omladinska mreţa protiv
diskriminacije Zapadnog Balkana. Radionica će biti odrţana u Ţivinicama, 1. i 2. juna ove godine.
►Odrţavanje nacionalne radionice u okviru projekta Regionalna omladinska mreţa protiv
diskriminacije Zapadnog Balkana. Više informacija o radionici, kao i poziv oĉekujte u narednom
periodu.
►Odrţavanje redovnog sastanka ĉlanica Anna Lindh Fondacije BIH. Sastanak će biti odrţan u
hotelu Saraj u Sarajevu, 18. i 19. juna ove godine. Više informacija u narednom periodu.
►Nastavak rada hCa/ORC Tuzla na redovnoj distribuciji informacija omladinskim organizacijama u
Bosni i Hercegovini, kao i ureĊivanje i distribucija mjeseĉnog biltena Omladinske Mreţe Bosne i
Hercegovine.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
6
AKTIVNOSTI ČLANICA OMLADINSKE MREŽE BIH
MAGIC FACTORY / Tuzla Film Festival
Ulica Trg slobode 16, 75000 Tuzla, BiH
Tel./fax: +387 35 258 267; 304 656
E-mail: [email protected]
Web: www.tff.ba
Tuzla Film Festival ćemo odrţati od 22. do 26. augusta 2012. godine. U koprodukciji sa Općinom
Tuzla dobili smo na korištenje prostore u kojima će biti moguće prikazivati odabrane filmove, te
prostore na kojima će se odrţavati forumi, press konferencije, diskusije, okrugli stolovi itd. S obzirom
na prostorne kapacitete kojima trenutno raspolaţemo, oĉekuje se oko 15.000 posjetitelja ove godine
te do 120 mladih umjetnika koji bi prisustvovali festivalu.
Lokacije na kojima ćemo vršiti projekcije filmova su: BKC-e, Narodno pozorište Tuzla, te kino
Kaledioskop, a ukoliko se ostvare mogućnosti postoji šansa i za Open Air projekciju na velikom Trgu
slobode.
Kada je rijeĉ o filmskim projekcijama, dogovorili smo sa filmskim distributerima i producentima iz BiH,
Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Makedonije za uslove pokazivanja njihovih filmove na našem
festivalu. Na taj naĉin ćemo pokriti većinu predviĊenog vremena za film. TakoĊer uspostavljen je vrlo
prisan kontakt sa Banja Luka Film Festivalom animiranog filma, koji su se takoĊer ponudili za
pomoć u filmovima i opremi. Do sada smo dobili u ĉetiri kategorije oko 100 filmova.
Tuzla Film Festival će pozvati i sve studente Akademija umjetnosti iz regije koji će kroz razne
aktivnosti, debate, okrugle stolove i dr.
Dokaz da Tuzla film festival postaje neophodna manifestacija na podruĉju tuzlanskog kantona
prepoznalo je i Predsjedništvo BiH te je dalo svoju pismenu podršku. Drugi izvori finansiranja dolaze
od strane donatora i sponzora kao što je Općina Tuzla, Ministarstvo obrazovanja kulture i sporta
Kantona Tuzla, Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH, zatim DHL-a, NLB banke, Hypo Alpe
Adria Banke, Centralno grijanje Tuzla, Vodovod Tuzla, Hotel Tuzla, Deling d.o.o., te mnogi drugi.
Nadalje Magic Factory je već obezbjedio saradnju sa lokalnim medijima koji su odluĉili biti medijski
pokrovitelji tako da smo osloboĊeni plaćanja reklama na radijima kao što su Kameleon, Vesta, Slon,
Kanton i Soli. Ovo je od izuzetne vaţnosti jer ovih 5 radija pokriva preko milion slušatelja. TakoĊer u
susret nam je izašla Kantonalna televizija koja je odluĉila pokriti troškove reklamiranja na lokalnom
nivou. Što se tiĉe drţavnog nivoa tu smo obezbjedili medijsko pokroviteljstvo od strane BHT-a te
RTRS-a. Uspostavili smo saradnju sa medijima iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore, a trenutno smo u
pregovorima sa medijskim kućama u Sloveniji i Makedoniji.
Vaţnost Tuzla Film Festivalu daju i mnogobrojni gosti iz svijeta filma koji su potvrdili svoj dolazak.
TakoĊer, Tuzla Film Festival će biti propraćen raznim zabavnim sadrţajima i partyjima.
Prijave filmova za festival traju do 1. jula, nakon ĉega će selektori festivala uraditi selekciju a Direkcija
festivala objaviti program festivala.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
7
MEĐUNARODNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU "FORTIS"
Suljo Čilić bb, 88 420 Jablanica
Tel./fax: 063-334-993 / 061-327-427
E-mail: [email protected]
Web: www.centar-fortis.org
 MALI PIONIRI PONOVO
Znajući da je posljednja generacija pionira roĊena
1982.godine, naši uĉenici i ĉlanovi, zalaţući se za ista
prava i duţnosti, danas su bili samo mali pioniri.
Na 69. godišnjici Bitke za ranjenike na Neretvi
uĉestvovali su i naši mali vjerni i vrijedni uĉenici.
Nakon spuštanja 69 karanfila u Neretvu u spomen na
poginule borce NOR-a i nakon obraćanja našeg
naĉelnika iz Jablanice i izaslanika iz BiH, Hrvatske i
Crne Gore, oni su otpjevali i odsvirali dvije pjesme: „O
Bella ciao“ i „Mlada partizanka“.
Uĉenici marljivo rade, pripremaju se, svoje slobodno vrijeme provode u druţenju ili sviranju, uĉe,
pomaţu starijim osobama i mlaĊima od sebe, poštuju svoje drugove i drugarice, vesele se svakoj
minuti svoga djetinjstva.
Nekada su Savez pionira ĉinili uĉenici iz prvih sedam razreda osnovne škole. Rijeĉ „pionir“ izraţavao
je teţnju za postizanjem najplemenitijih osobina ĉovjeka u samoupravnom društvu i poticao na stalno
istraţivanje, otkrivanje i usavršavanje svijeta oko sebe.
Svaki pionir je tada imao prava i duţnosti. Pozvan je da iznosi svoje ţelje i mišljenja, da odluĉuje o
svojoj i zajedniĉkoj aktivnosti, o uĉenju, radu, KORISNOM PROVOĐENJU SLOBODNOG VREMENA
i o ukljuĉivanju u ostale aktivnosti svoje uţe i šire društvene sredine.
Pioniri su polagali i tadašnju zakletvu, pa će uĉenici Male škole klavira sigurno podsjetiti mnoge na
rijeĉ i znaĉenje pojma „pionir“i na dio one zakletve: „da ću marljivo uĉiti i biti dobar drug.“
A zar oni već ne oslikavaju prave male pionire!? Zakljuĉite sami!
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
8
CENTAR ZA RAZVOJ OMLADINSKOG AKTIVIZMA – CROA
Adresa: Gornji Hotonj 9, 71 320 Vogošća
Tel.: 061 235 316
E-mail: [email protected]
Web: Facebook: udruženje croa
 Radionica „Reci više od rijeĉi“
Centar za razvoj omladinskog aktivizma Croa u okviru projekta 5
dana zapošljavanja, a u saradnji sa karijernim savjetnicima
Centra za informisanje, savjetovanje i obuku (CISO) odrţao je
besplatnu edukativnu radionicu: „Reci više od rijeĉi“ za mlade
nezaposlene osobe 28.05.2012. u velikoj Sali Općine Vogošća.
Na radionici „Reci više od rijeĉi“ uĉesnici su dobili besplatno
savjetovanje o tehnikama i vještinama aktivnog traţenja posla:
nauĉili su kako napisati molbu za posao, kako se najbolje
predstaviti kroz biografiju, kako se pripremiti za razgovor sa
poslodavcem, gdje traţiti posao, kako razviti vještinu
komunikacije, kako razgovarati s poslodavcem, te kako procijeniti svoje vještine, znanja i
kompetencije.
Radionici je prisustvovalo 17 nezaposlenih mladih osoba dobi od 18 do 30 godina koji ţive na
podruĉju Kantona Sarajevo i Općine Breze.
Centar za razvoj omladinskog aktivizma Croa će se boriti da pronaĊe radna mjesta uĉesnicima koji su
prisustvovali na radionici, kako bi obavili praksu od minimum 5 dana.
Projekat podrţava: BH Telecom, Centar za informisanje savjetovanje i obuku CISO, Općina Vogošća,
Posao.ba
 Radionica „Podrţimo volonterizam u našim školama“
Centar za razvoj omladinskog aktivizma Croa u saradnji sa
općinom Centar bio je domaćin prve obuke za pedagoge i
predstavnike Vijeća uĉenika šest osnovnih škola koje su se
prijavile da uĉestvuju u projektu „Volontiranje je cool“. Obuka je
odrţana u prostorijama osnovne škole Mehmed-beg
Kepetanović Ljubušak , Koševsko Brdo,
18. 05. 2012.
Godine.
Cilj obuke bio je da pedagozima, budućim mentorima uĉenika
volontera, pribliţi vrijednosti volonterizma, koncepta organiziranog
volontiranja te da im omogući razvoj znanja i vještina potrebnih za
uspostavljanje i realizaciju kvalitetnih volonterskih programa.
Projekat „Volontiranje je cool“ ukljuĉit će 60 (i više) volontera iz šest osnovnih škola sa podruĉja
općine Centar, koji će jednom sedmiĉno realizirati volonterske aktivnosti po vlastitom izboru - pomoć
svojim školskim drugarima sa uĉenjem, pomoć starijim ljudima, ljudima sa posebnim potrebama,
organizacija ekoloških ili drugih akcija koje podstiĉu podizanje svijesti o vaţnosti problema lokalne
zajednice. Projekat podrţava: Općina Centar.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
9
SARAJEVSKI OTVORENI CENTAR
Vrbanja 4, 71 000 Sarajevo
Tel/fax: 033 211 617
E-mail: [email protected]
Web: www.soc.ba
Filmski ciklus Sex, pop, politics, organizator: Sarajevski otvoreni centar
 Sarajevo 01.06.2012., 20:20h, Sarajevo, Art kino Kiriterion, Obala Kulina bana 2
Romeos, reţija: Sabine Bernardi, Njemaĉka, 94 min. Film je titlovan na B/H/S i engleski jezik. Ulaz
slobodan.
 Banja Luka 04.06.2012., 20h, Banja Luka, Gradsko pozorište Jazavac, Carice Milice 9
Romeos, reţija: Sabine Bernardi, Njemaĉka, 94 min. Film je titlovan na B/H/S i engleski jezik. Ulaz
slobodan.
 Mostar, 05.06.2012., 21h, Mostar, OKC Abrašević, Alekse Šantića 25
Romeos, reţija: Sabine Bernardi, Njemaĉka, 94 min. Film je titlovan na B/H/S i engleski jezik. Ulaz
slobodan.
*********************************************************************
 Trening "Kojeg je roda sigurnost?" Organizator: Sarajevski otvoreni centar i EUPM
Mostar, 09-10. 06. 2012, 9h, Mostar, OSCE, Nikole Šubića Zrinjskog 4
Voditeljice radionice:
Lejla Turĉilo, Fakultet politiĉkih nauka Sarajevo
Danijela Majstorović, Filološki fakultet Banja Luka
Pitanja rodne ravnopravnosti su se ĉesto bavila većom zastupljenošću i jednakošću ţena u sluţbama
sigurnosti, a Sarajevski otvoreni centar i EUPM ţele proširiti debatu u Bosni i Hercegovini o odnosu
roda i sigurnosti odnosno reforme sigurnosnog sektora, te objaviti originalne i dosad neobjavljene
eseje i akademske radove, kojima će pitanje „Kojeg je roda sigurnost?“ sluţiti kao polazna osnova.
*********************************************************************
 Akademija politiĉkog liderstva, Organizator: Sarajevski otvoreni centar i Ambasada
Kraljevine Norveške
Sarajevo, 28.06-5.07.2012. Sarajevo, Hotel Hayat, Abdesthana 27
U sklopu prve Akademije politiĉkog liderstva ţelimo poboljšati kapacitet mladih ljudi afirmisanjem
liderskih vještina, s ciljem da se ojaĉa njihovo uĉešće u politiĉkom ţivotu u BiH. Uĉesnici/e Akademije
imaće priliku upoznati emininentne politiĉarke iz izvršne i zakonodavne vlasti u BiH i evropskih
zemalja. Predavaĉi/ce Akademije dolaze iz BiH, Hrvatske, MaĊarske i Srbije, te imaju višegodišnje
iskustvo u akademskom, politiĉkom i društvenom radu.
Teme koje će se razmatrati su: politiĉki sistem BiH, ljudska prava, ustavne reforme, drţavne finansije,
lokalna samouprava, izbori, obrazovanje, mediji, evro-atlantska integracija BiH, te pitanja liderskih
vještina.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
10
HO „PARTNER“ BANJA LUKA
Beogradska 8, 78 000 Banjaluka
Tel./fax: 051 250 730
E-mail: [email protected]
http://www.ho-partner.rs.sr
Humanitarna organizacija „Partner“ od 15.10.2011. do
15.06.2012. godine, realizuje projekat „Besplatna pravna pomoć
osobama sa invaliditetom“, kojeg finansira Razvojni program
Ujedinjenih nacija (UNDP).
Generalni cilj projekta je poboljšati usluge pravne pomoći za
osobe sa invaliditetom koji ćemo realizovati kroz specifiĉne
ciljeve: obuĉiti osoblje organizacija osoba sa invaliditetom da
pruţaju pomoć u realizaciji prava i uĉiniti dostupnim informacije o
pravima osoba sa invaliditetom po osnovu invalidnosti i ostalim
pravima koja imaju svi graĊani.
Partneri na projektu su Savez organizacija osoba sa invaliditetom
„Biser“ sa svojim ĉlanicama i Udruţenje za zaštitu prava u oblasti
zaposlenja i socijalnog osiguranja „Diskriminacija je zabranjena“
iz Banjaluke.
U prvom dijelu projekta smo objavili Javni poziv za obuku osoba
sa invaliditetom za pruţanje pravne pomoći. Javnim pozivom smo
definisali da prednost kod izbora polaznika imaju osobe koje su
aktivne u organizacijama osoba sa invaliditetom. Na konkurs se
prijavilo 15 osoba, za koje je organizovana obuka za pruţanje
pravne pomoći.
Na edukacijama je uĉestvovalo 15 polaznika i to: ĉetiri iz
Humanitarne organizacije „Partner“, pet iz Udruţenja omladine sa
invaliditetom „InfoPart“, dva iz Udruţenja „Svetionik“ iz Vlasenice, i
po jedan uĉesnik iz Udruţenja distrofiĉara iz Doboja, Udruţenja za
pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banjaluka, Udruţenja
„Jednakost“ iz Milića, i izvršna direktorica Saveza organizacija
osoba sa invaliditetom „Biser“.
Tokom prvog dijela edukacija polaznici su stekli znanja u pisanju
molbi, ţalbi, rješenja, voĊenja zapisnika, a u teorijskom dijelu su
tumaĉili Zakon o radu, Zakon o upravnom postupku, Zakon o
penzijsko-invalidskom osiguranju, Zakon o zabrani diskriminacije i
druge zakone. Predavaĉ u prvom krugu edukacija je bila izvršna
direktorica Udruţenja za zaštitu prava u oblasti zaposlenja i
socijalnog osiguranja „Diskriminacija je zabranjena“ pravnica
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
11
Milena Kobas. Nakon edukacija polaznici su dobili odreĊene zadatke kako bi se uradila provjera
nauĉenog. Zadaci su se odnosili na pisanje molbi, zapisnika sa sastanaka, ţalbe po odreĊenom
rješenju i sl. Svi polaznici su uspješno ispunili zadatke ĉime je potvrĊen kvalite uraĊenih edukacija.
U drugom dijelu edukacija polaznici su upoznati sa pravima
osoba sa invaliditetom iz oblasti zdravstvene i socijalne
zaštite. Predavaĉi su bili predstavnici Fonda zdravstvenog
osiguranja Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne
zaštite RS. Ispred FZO RS predavaĉi su bili: predstavnici
Sektora za zdravstvo i Sektora za razvoj zdravstvenog
osiguranja – dr Mira Zrilić, dr Zora Stanić – Vukobrat, Biljana
Rodić - Obradović i Gorana Marić, koje su odrţale kratke
prezentacije o sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja,
pojednostavljenju procedura, pravima na ortopedska
pomagala, lijeĉenju izvan RS, banjskoj rehabilitaciji, zaštiti prava osiguranih lica i dostupnosti
informacija. Sve prezentacije izazvale su veliku paţnju uĉesnika na radionici koji su postavljali
brojna pitanja, a posebno su ih interesovali banjsko lijeĉenje, participacija, mogućnosti uvoĊenja
dopunskog osiguranja za oslobaĊanje od participacije i sliĉno. Najveće interesovanje uĉesnika
izazvala je prezentacija o pravima na ortopedska pomagala, nakon koje su uslijedila brojna pitanja o
tome ko sve ima pravo na ortopedska pomagala i pravo na popravku pomagala, kakve su procedure
za dobijanje istih i sliĉno. Predstavnici Fonda su istakli da partnerski odnos izmeĊu FZO RS i
nevladinih organizacija treba konstantno unapreĊivati, jer je to u obostranom interesu.
Gosti na edukacijama su bili Ombudsman za djecu RS g-Ċa Nada Grahovac koja je predstavila rad
Institucije Ombudsmana, kao i predstavnica Gender centra RS koja je predstavila ulogu i zadatke
Gender centra RS na zaštiti prava ţena, pa time i ţena sa invaliditetom.
U drugom dijelu projekta „Besplatna pravna pomoć osobama sa invaliditetom“, je organizovano
pruţanje pravne pomoći OSI u organizacijama ĉiji su predstavnici prošli edukacije. Za sada se sve
osobe sa invaliditetom kojima je potrebna pravna pomoć mogu obratiti u Humanitarnu organizaciju
„Partner“ putem maila [email protected] Na sva pitanja odgovara pravnik Drago Vuĉenović, kao i
osobe koje su uĉestvovale u obuci. Pitanja i odgovori se mogu proĉitati i na web stranici Humanitarne
organizacije „Partner“ www.ho-partner.rs.sr, kao u biltenu „Partner novosti“.
Kao završna aktivnost projekta, krajem maja je odrţan
okrugli sto na temu „Osobe sa invaliditetom i njihova prava“,
na kom su uĉestvovali pored predstavnika organizacija
osoba sa invaliditetom i predstavnici Institucije ombudsmana
za ljudska prava BiH, Centra za pruţanje besplatne pravne
pomoći, Udruţenja „Udruţene ţene“ iz Banjaluke i drugi. Na
okruglom stolu su predstavljene novine iz Zakona o
socijalnoj zaštiti RS, Pravilnika o ortopedskim pomagalima, a
razgovarano je i o unapreĊenju besplatne pravne pomoći za
osobe sa invaliditetom, kako kroz njihove organizacije tako i
kroz redovne sluţbe besplatne pravne pomoći.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
12
UDRUŽENJE KULT - GRADAČAC
Ul. Reufa Huseinagića bb, 76 250 Gradačac
Tel.: 035 818 472
E-mail: [email protected]
Web: www.kult-gradacac.org
 U ĉetvrtak 17. maja 2012. u prostorijama Gradaĉaĉkog sajma po treći put, u organizaciji
Udruţenja KULT Gradaĉac, odrţan Sajam obrazovanja i profesionalne orijentacije.
Na sajmu su prisustvovali predstavnici svih gradaĉaĉkih osnovnih i srednjih škola, a svoje škole su
predstavili i gosti iz Poljoprivredne i Medicinske škole Brĉko Distrika te Srednje škole „Pere Zeĉevića“
iz Odţaka, koji su predstavili struĉna zvanja i zanimanja koja
nisu zastupljena
u gradaĉaĉkim srednjim školama.
„Sajam obrazovanja i profesionalne orijentacije“ je
zamišljen kao dogaĊaj gdje će se na jednom mjestu
naći predstavnici srednjih škola, sa osnovnim
podacima o planu upisa za 2012/2013. godinu i
uĉenici osmih razreda osnovnih škola koji će, u
neposrednom kontaktu, moći dobiti informacije koje će
im pomoći pri donošenju odluke o daljem školovanju.
Uĉenici su na sajmu dobili štampane materijale, videoprezentacije škola, a u neposrednom kontaktu sa
predstavnicima škola postavljali pitanja o svemu što ih
je zanimalo o obrazovanju za konkretno zanimanje, trajanju, terminima za upis, i svim
drugim pojedinostima koje ih zanimaju.
Donatori Sajma GIZ-a ( Njemaĉko društvo za meĊunarodnu saradnju ) i Općina Gradaĉac.
Medijski pokrovitelji: Radio Gradaĉac i Gradaĉaĉki info portal ( Gradaĉac-x.com )
 Projekat "Štedi energiju- saĉuvaj klimu i novac"
U sklopu projekta Štedi energiju- saĉuvaj klimu i novac u petak 18.05.2012. godine u Tuzli, devet
nevladinih organizacija iz općina Gradaĉac, Brĉko Distrikt, Prnjavor, Derventa i Graĉanica potpisali
su ugovore za realizaciju projekata o Energetskoj efikasnosti u okviru „Sub grant CRP 001”.
Predstavnici općine Gradaĉac na ovom sastanku bili su predstavnici Udruţenja KULT Gradaĉac i
Udruţenja Eko razvoj Gradaĉac.
Ovaj projekat je podrţan od strane Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini (Evropski
instrument za demokratizaciju i ljudska prava-EIDHR) i ima za cilj uvoĊenje sistema energetske
efikasnosti u pet bh. gradova (Graĉanica, Gradaĉac, Derventa, Prnjavor i Brĉko).
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
13
Općina Gradaĉac takoĊer podrţava ovaj projekat i zalaţe se za korištenje inovativnih pristupa pri
rješavanju problema na lokalnom nivou kroz uvoĊenje sistema energetske efikasnosti.
Kroz ovaj projekat općina Gradaĉac će sistemskim
upravljanjem ostvariti uštede smanjenjem javne
potrošnje, te iste usmjeriti u druge potrebe. GraĊani
će nauĉiti da energetski efikasno koriste energiju i
time ostvare uštede, koje mogu usmjeriti u druge
potrebe kojim će smanjiti zagaĊenje okoliša.
Zahvaljujući ovome projektu lokalna udruţenja razvit
će kapacitete iz oblasti energetske efikasnosti i
obnovljivih izvora energije i postat će partneri u
implementaciji projekata iz oblasti energetske
efikasnosti, finansiranih od meĊunarodnih donatora.
Nevladine organizacije iz navedenih općina su ĉlanica koalicije „Štedi energiju - saĉuvaj klimu
i novac”. Pored potpisivanja ugovora ĉlanice koalicije su odrţale i koordinacioni sastanak na temu
prepreka sa kojima se suoĉavaju vlasti u procesu uvoĊenja sistema energetske efikasnosti.
Cilj je da ĉlanice koalicije prodiskutuju i sumiraju rezultate odrţanih radionica sa pravnim
konsultantom sa predstavnicima lokalnih vlasti, te definišu konaĉno mišljenje i stav koalicije po ovom
pitanju.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
14
INSTITUT ZA RAZVOJ MLADIH - KULT
Centralni ured Sarajevo (CUS)
Banjska ul. 2, 71 210 Ilidža, Sarajevo
E-mail: [email protected], www.mladi.org
Tel./fax: 033/637 290, 033 621 351
 Uskoro: odgovornost za trošenje javnog novca
Konaĉno, PSBiH je 24. maja usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji institucija BiH,
kojim se, izmeĊu ostalog, predviĊa utvrĊivanje odgovornosti rukovodnih lica u institucijama za koje se
utvrde negativne pojave i zloupotrebe u raspolaganju javnim novcem, te jaĉanje i širenje obima
revizije uĉinkovitosti institucija. Preostalo je da i Dom naroda PSBiH potvrdi ovaj zakon kako bi
porezni obveznici imali bolji uvid u trošenje novca kojim pune budţetske kase.
 Jeste li pratili Love Karavan?
Institutu za razvoj mladih KULT uruĉena je zahvanica za doprinos
snimanju TV serijala Love Karavan, koji su organizirali udruţenja
Vibracija i INFOHOUSE. Završnoj konferenciji ispred KULTA
prisustvovali su mladi volonteri/ke angaţirani na Info-taĉki, te
izvršni direktor koji je preuzeo zahvalnicu.
 KULT u radnoj posjeti Kataru
Ĉetveroĉlana ekspedicija Instituta za razvoj mladih KULT boravila je
tri dana u Dohi, glavnom gradu Katara, gdje je na poziv Doha debata
(The Doha Debates) sudjelovala u snimanju aprilske emisije. Pitanje
na koje su domaćini u Debati traţili odgovore – Trebaju li arapske
vlade preduzeti hitne mjere u zaštiti religijskih manjina? Tokom
radnih posjeta dogovarane su mogućnosti za saradnju Katarske
fondacije i Instituta za razvoj mladih KULT u oblasti podrške mladim
ljudima. Obje strane će u narednom periodu pokrenuti inicijative za
konkretna djelovanja.
 Uloga obrazovanja u promociji globalnog mira i tolerancije u Jugoistoĉnoj Evropi
Sarajevo je 21. i 22. maja 2012. g. bio je domaćin konferenciji Uloga obrazovanja u promociji
globalnog mira i tolerancije u Jugoistočnoj Evropi. Organizatori konferencije bili su MeĊunarodni
centar za meĊuvjerski dijalog iz Dohe (Doha International Center for Interfaith Dialogue - DICID) i
Univerzitet u Sarajevu. Institut za razvoj mladih KULT je, na poziv DICID-a uĉestvovao na ovoj
konferenciji.
 Kafa s predstavnicima/ama DICID-a iz Katara
S gostima i prijateljima iz Katara upriliĉena je Kafa s. Predstavnici/e MeĊunarodnog centra za
meĊuvjerski dijalog iz Dohe (Doha International Center for Interfaith Dialogue – DICID) 22. maja
posjetili su Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA. Kafi s, ispred DICID-a, prisustvovali
su prof. dr. Ibrahim Saleh Al-Naimi, direktor DICID-a, prof. dr. Yusuf Mahmoud Al-Sidiqqui, prof. dr.
Aisha Yusuf Al-Mannai i Hamdi Blekich, menadţer za odnose s javnošću DICID-a. Ovom prilikom
dogovoreni su koraci za buduću saradnju KULTA i DICID-a.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
15
 Dani otvorenih vrata SPAJALICE
Slobodno vrijeme sa smislom – krilatica je kojom se Obrazovno-razonodni centar za mlade
SPAJALICA vodi skoro ĉetiri godine. Od augusta 2008. g., kada je zvaniĉno otvorena, namjera
SPAJALICE jeste da u svoje aktivnosti ukljuĉi što je moguće više mladih koji će kvalitetno upotpuniti
svoje slobodno vrijeme, neformalno se obrazovati, druţiti, stjecati nove kompetencije, volontirati i svoj
ţivot uĉiniti sretnijim. Kako bismo na sve to još jednom podsjetili širu javnost, te informirali mlade koji
ţele volontirati i uĉiti, organizirali smo druge Dane otvorenih vrata SPAJALICE. Dvodnevna
manifestacija okupila je oko 200 uĉenika/ca, veliki broj mladih, kao i naših volontera/ki koji su
oraganizatori/ce kompletnoga programa ove manifestacije.
 Dodijeljena nagrada Srđan Aleksić
"Bez ljudi kao što je SrĊan Aleksić i njihovih herojskih djela,
ĉovjek bi izgubio nadu u ljudskost, a bez nje naš ţivot ne bi
imao smisla". U cilju afirmacije našega društva na veću
empatiju prema marginaliziranim grupama i promociju ideje za
koju je svoj ţivot dao mladi SrĊan Aleksić, Helsinški parlament
graĊana Banja Luke i Fondacija CURE organizirali su drugu
godinu za redom dodjelu nagrade Srđan Aleksić.
 Odrţan EIDHR forum u Briselu
U toku maja 2012. g. odrţan je EIDHR forum u Briselu, kojem je prema pozivu Evropske komisije u
Briselu prisustvovao i predstavnik Instituta za razvoj mladih KULT. EIDHR forum je seminar koji je
fokusiran na provoĊenje Evropskog instrumenta za demokratizaciju i ljudska prava Evropske unije.
 Gdje ĉuvati svoju tajnu?
Zašto imamo tajne? Nosimo li u njima dio svoje privatnosti i intime, ili skrivamo ono što mislimo da
treba sakriti? Ko moţe i zna ĉuvati tvoju tajnu? Odgovore na ova i brojna druga pitanja mladi su
potraţili na majskom savjetodavnom susretu odrţanom u Obrazovno-razonodnom centru za mlade
SPAJALICA.
 Potpisan trinaesti sporazum u projektu Općine naklonjene mladima
Krajem aprila potpisan je sporazum o saradnji s još jednom općinom u projektu Općine naklonjene
mladima u saradnji mladih i lokalnih vlasti. Potpisivanje trinaestog sporazuma upriliĉeno je u Opštini
Bijeljina izmeĊu Instituta za razvoj mladih KULT, Opštine Bijeljina, Centra za kulturu Semberija, te
Omladinskog centra Bijeljina.
 Odrţan prvi modul obuke u projektu Općine naklonjene mladima
Prvi modul obuke u projektu Općine naklonjene mladima odrţan je od 22. do 25. maja 2012. g. u
Ilidţi. Prisustvovali su sluţbenici/e za mlade, predstavnici/e javnih ustanova i omladinski lideri/ke iz 13
lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine. Uĉesnici/e obuke su tokom 4 dana imali priliku slušati i
uĉestvovati na radionicama razliĉitog sadrţaja.
 IPAK će u Tuzli doprinijeti procesu formiranja vijeća mladih
Povodom potpisivanja sporazuma o saradnji u projektu Institucionalni dijalog između mladih i vlasti
kroz osnivanje vijeća mladih odrţan je sastanak kojem su prisustvovali predstavnici/e Instituta za
razvoj mladih KULT i udruţenja IPAK - Mladost gradi budućnost. Predstavnica udruţenja IPAK
izrazila je zadovoljstvo zbog potpisanoga sporazuma s KULTOM, te je dodala da vjeruje u uspješnu
implementaciju ove inicijative.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
16
 Mladi Orašja i Kljuĉa osnovali vijeća mladih
Deseto vijeće mladih u FBiH osnovano je u Orašju. Ĉlanice su NVO Puls, Udruţenje Mozaik i Klub
borilaĉkih vještina "Škorpion". Tokom skupštine usvojen je statut vijeća, te su izabrani ĉlanovi organa
upravljanja.
 Odrţane javne rasprave u svih deset kantona FBiH
Javne rasprave o Nacrtu zakona o volontiranju F BiH odrţane su
tokom maja u Bihaću, Tomislavgradu, Širokom Brijegu, Mostaru,
Goraţdu, Domaljevcu, Tuzli, Zenici, Travniku i Sarajevu.
Prisustvovalo je više od 400 uĉesnika/ca. Predstavnici/e
graĊanskog društva, zastupnici/e kantonalnih Skupština i
predstavnici/e kantonalnih komisija za pitanja mladih, koji su bili
aktivnim uĉesnicima/ama rasprava, pozdravili su donošenje ovoga
zakonskog okvira.
 Sastanak s Caritasom i Udruţenjem NarkoNE
Krajem maja odrţane su konsultacije s predstavnicama Caritasa i Udruţenja NarkoNE o prijedlozima
izmjena i dopuna Nacrta zakona o volontiranju FBiH. Na sastanku se govorilo o aktivizmu, uĉešću i
znaĉaju volontera/ki u društvu, i drugim temama koje se izravno tiĉu mladih.
 Prezentirani postignuti rezultati projekta Grad Sarajevo te obrazuje!
Prezentacija rezultata postignutih kroz projekte LOD II odrţana je u prostorijama Gradske uprave
Grada Sarajevo. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici/e Gradske uprave, UNDP-ov LOD II
projektni tim, kao i predstavnici/e organizacija koje su podrţane kroz LOD projekt.
 Kurs engleskoga jezika
U toku je upis na kurs engleskoga jezika u trajanju od tri mjeseca. Poĉetni i napredni kurs engleskog
jezika će mladima pomoći da usvoje nova ili unaprijede steĉena znanja i tako postanu konkurentniji
na trţištu rada. Više informacija moţete dobiti telefonom na 033 637 290 ili mejlom na
[email protected]
 Priroda, proljeće i Škola prijateljstva
Zbog hladnog i kišovitog vremena većina radionica Škole prijateljstva odrţana je u SPAJALICI. Kao i
obiĉno, rješavali smo zadaću, uĉili nova slova i brojeve, otkrivali nove planete... Razvijali smo
kreativnost i djeĉiju maštu, pravili origami, stavljali otiske ruku na papire stvarajući zanimljive likovne
radove. TakoĊer, mališani su uţivali gledajući crtani film Avanture Haklberi Fina.
 CAREer NOW!
Najveća meĊunarodna organizacija studenata AIESEC, koja djeluje pri Ekonomskom fakultetu u
Sarajevu, po osmi put organizirala je jedan od svojih najznaĉajnijih projekata - Career Days, koji se
ove godine odrţava pod motom CAREer NOW! Institut za razvoj mladih KULT se i ove godine
pridruţo ovom projektu. Uposlenici/e KULTA su zajedno s volonterima/kama zainteresirane
studente/ice i druge posjetioce upoznali sa svojim radom i projektima.
 Mladi Info-taĉke i dalje šire steĉena znanja
Partnerships in Health odrţao je Šestu regionalnu konferenciju o temi Tretman ko-infekcijama i
inovativni pristupi u prevenciji HIV-a. Zavod za javno zdravstvo FBiH organizirao je TOT trening
saradnje Vladinog sektora i NVO u odgovoru na HIV. Cilj treninga jeste da uĉesnici/ce osvjeţe svoja
znanja iz oblasti HIV/AIDS, da nauĉe nešto novo, a takoĊer da se osposobe da i sami budu
treneri/ce.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
17
PRONI CENTAR ZA OMLADINSKI RAZVOJ
Mehmedagića 24, 76 100 Brčko distrikt BiH
Tel./Fax: 00 387 49 217 695
E-mail: [email protected]
www.pronibrcko.ba
УРУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ДРУГУ ГРУПУ „МЛАДИХ ЕКО ЛИДЕРА“
Свечана додјела цертификата за другу групу учесника пројекта „Млади Еко Лидери“ одржана је
у Брчком, Тузли, Власеници и Бијељини. Млади Еко Лидери су успјешно завршили
шестоседмичну обуку из домена лидерства, групног рада, комуникације, екологије,
алтернативних извора енергије и енергетске учинковитости.
Цертификате за 29 учесника из Власенице
уручио је Жељко Дамјановић из Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове Власеница, а за 25 учесника из Тузле
уручили су Еко тим лидери Маја Влајић и Борис
Марић.
Свечана додјела цертификата за 29 учесника
пројекта „Млади Еко Лидери“ одржана је и у
Брчко дистрикту БиХ. Цертификате је уручио
директор пројекта Јасмин Јашаревић, а у
Бијељини је 27 сертификата уручила координатор Еко тим лидера Мирсада Мулаомеровић.
Обука треће групе „Младих Еко Лидера“ почиње 4. јуна, и одржат ће се у Живиницама,
Лопарама, Пелагићеву и Зворнику.
Пројекат „Млади Еко Лидери“ је финансиран од стране УСАИД, а имплементатори су
YouthBuild International, ПРОНИ Центар за омладински развој, Центар за одрживи развој,
Омладинска информативна агенција и Центар за енергетску ефикасност.
MLADI GRADE BUDUĆNOST U BIJELOJ I BREZOVOM POLJU
Posljednja dva tjedna studenti i studentice programa Mladi grade budućnost u Brčko distirktu BiH
rade u ruralnom podruĉju Brĉko distrikta BiH.Na zahtjev osnovnih škola iz sela Brezovo Polje i Bijele
u Brĉkom studenti i studentice su svoj rad preselili u ruralno podruĉje. U Brezovom Polju studenti i
studentice su kreĉili dvije uĉionice u VI Osnovnoj školi.. U Bijeloj studenti i studentice su preuredjivali
tzv. "učionicu na otvorenom", školske toalete i radili na obnavljanju sportskog terena osnovne škole.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
18
Ravnatelji škola su vrlo sretni da imaju ovu priliku unaprijediti školske resurse, jer nema dovoljno
sredstava za takve stvari u proraĉunima škola tijekom godine. Sa druge strane projektni tim je veoma
zahvalan na ukazanom povjerenju mladima i našem projektu. Naši studenti i studentice su vrlo
zadovoljiti jer su imali priliku raditi izvan grada i upoznati sugraĊane u ruralnim zajednicama
Distrikta.
Ovo je takoĊer jedinstvena prilika da se projekt predstaviti u ruralnom podruĉju.
Na ovaj naĉin pozivamo i više mladih iz tih sela da sudjeluju u projektu. Ovo je prvi put da je naš rad
u zajednici preselio iz grada, a u budućnosti ćemo to ĉešće raditi.
НОВИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПРОНИ У БИЈЕЉИНИ
Ових дана ПРОНИ Центар у Бијељини је подржан за још један пројекат. „Млади Бијељине
против вршњачког насиља“ је изабран од стране Комисије за расподјелу средстава за пројекте
омладинских организација и удружења и биће финасиран од стране Општине Бијељина.
Укупна вриједност пројекта је 4850,00КМ и са његовом реализацијом ће се почети у августу
текуће године.
YOUTH ZONE IMA NOVE VODITELJE
PRONI Centar je i tijekom 2012 nastavio suradnju sa JP Radio
Brĉko te i dalje realizira emisiju YOUth ZONE. Emisija pored
ispunjavanja muziĉkih ţelja mladima pruţa
mogućnost
predstavljana projekata, akcija, treninga, seminara na kojim
uĉestvuju.
Posebno mjesto u emisiji zauzima predstavljanje mladih umjetnika i njihovog rada.
Volonteri i volonterke PRONI centra pripremaju i vode emisiju uz tehniĉku podršku osoblja JP Radio
Brĉko. Od svibnja Emisiji su se pridruţili Ernest i Fatima, a tu je i nas stalni voditelj SlaĊan. Posebnu
paţnju ova trojka u emisiji daje i informacijama za mlade iz Brĉkog ali i šire.
YOUth ZONE – Slušaj, pitaj, saznaj svake nedjelje od 20 do 22h 94,8 i 105 MHz!
ПРОНИ ПОДРЖАО ОСНИВАЊЕ ВИЈЕЋА МЛАДИХ ОРАШЈЕ И ДОМАЉЕВАЦ
Оснивачка скупштина Вијећа младих коју су
чинили
представници
три
омладинска
удружења с подручја опћине Орашје: НВО
Пулс, Удружење Мозак и Клуб борилачких
вјештина Шкорпион донијели су одлуку о
оснивању Вијећа младих опћине Орашје.
За предсједницу Вијећа изабрана је Адила
Нишлић из НВО Пулс, за предсједника
Управног одбора Адмир Нуркић, а за предсједницу Скупштине Јасмина Нишлић такођер из
НВО Пулс.
Усвојен је и Статут Вијећа младих уз препоруке Института за развој младих КУЛТ Сарајево, а
на састанку оснивачке скупштине били су присутни представници ОСЦЕ-а БиХ Бијељина и
службеник за младе опћине Орашје.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
19
Наредни корак Вијећа младих је регистрација у Министарству правде Жупаније Посавске, а
затим и први састанци на којима ће се донијети план и програм рада за ову годину. Цијели
процес оснивања је подржао ПРОНИ кроз пројекат Инстутуционални дијалог између младихи
власти кроз оснивање вијећа малдих.
Улога ПРОНИ центра је била савједотодавна у свим корацима при оснивању вијећа, а ова
подршка ће се наставити и даље у раду и развитку вијећа младих.
У опћини Домаљевац ПРОНИ представник је одржао састанак са представницима три
удружења, помоћником начелника, референтицом за питање младих, представницима ОСЦЕа. На састанку договерн је почетак оснивања Вијећа младих опћтине Домаљевац. ПРОНИ је на
овом састанку пружио подршку, те ће и овој опћини удружењма пружити подршку у оснивању
вијећа младих.
PRONI NA TRENINGU „Youth Social Mobilization to End Violence against Women and
Girls“
Region alni trening pod nazivom „Youth Social Mobilization to End Violence against Women and
Girls“ odrţan je od 16.-18. maja u hotelu Vuĉko na Jahorini.
Pod organizaciojom UN Women-a, trening je okupio 30 mladih ljudi iz Hrvatske,Makedonije, Srbije i
Bosne i Hercegovine koji su već aktivni u rješavanju ovog problema a PRONI Brĉko predstavljali su
Damir Pervanović i Elvira Adţikić koji su bili dio kampanje „16 dana aktivizma za zaustavljanje nasilja
nad ţenama“ 2010. godine.
Cilj treninga bio je podizanje svijesti o ovom problemu, razmjena ideja i dosadašnjih iskustava kao i
pronalaţenje novih ideja za rješavanje nasilja nad ţenama.
Uĉesnici su imali priliku i da se upoznaju sa pozitivnim praksama nekih organizacija i projekata iz
regije, poput „Centra 8“ i njihovog projekta „Budi muško“ iz Beograda koji podrazumijeva edukaciju
mladića i njihovu ulogu u zaustavljanju nasilja nad ţenama, i „KOŠNICE“ iz Sarajeva mreţe za
jaĉanje mladih liderki u organizacijama.
Osim formalnog dijela treninga, UN Women je organizovao i izlet u Sarajevo za sve zainteresovane.
Veliki broj uĉesnika prvi put su bili u BiH pa im je ovo bila jedinstvena prilika da upoznaju Sarajevo i
uţivaju u njegovim ljepotama.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
20
NGG POKRET MLADIH „VOLONTERI & PRIJATELJI KONJICA“
Civilnih žrtava rata 3, 88400 Konjic
Tel.: 036 730 688, 061 610 127
E-mail: [email protected]
Web : www.vipk.info
FB: www.facebook.com/groups/220690771277915/
 KRŠENJE DJEĈIJIH PRAVA U KONJICU: Poligon u Trešanici ruglo vlasti Konjica
Djeca i mladi su najveće bogatstvo, djeca su temelj grada i
cijeloga društva, djeca su najvaţnija, djeca su naša
budućnost, ove i druge fraze moţemo ĉuti svakodnevno na
svakom mjestu i svakom nivou odluĉivanja. To manje - više
naglašavaju sve politiĉke stranke, ali veoma malo u praksi
ĉine da to svojim djelima i odnosom prema djeci i mladima
potvrde.
Konvenciju o pravima djeteta usvojila je Generalna
skupština Ujedinjenih nacija, 20. novembra 1989. godine.
To je do danas u svijetu najviše puta ratificiran dokument o
ljudskim pravima. BiH ratificirala je UN Konvenciju o
pravima djece u kojoj ĉlan 31. nalaţe da „Dijete ima pravo
na odmor, igru, slobodno vrijeme i uĉešće u kulturnim i umjetniĉkim aktivnostima.“ U praksi djeca i
mladi su zapostavljeni, udţbenici i knjige su preskupi, biblioteke i ĉitaonice skromno opremljene,
sportski poligoni i klubovi zbog cijena korištenja i ĉlanarina većini su nedostupni, prostori za igru su
neureĊeni, djeca odrastaju stiješnjena izmeĊu automobila, zgrada, kafića, minskih polja, raznih
betona i benzinskih stanica, odrastaju u tjeskobi, bez parkova i slobodnih površina za igru. Nove
generacije Konjiĉana, uzimajući u obzir i šire uticaje i krize, imaju sve uslove da budu frustrirani,
nekomunikativni, otuĊeni, socijalno izolovani, mentalno oštećeni, da kao individue budu prostorno
bliske, a društveno meĊusobno udaljene.
Volonteri i prijatelji Konjica i dalje naglašavaju na vaţnost zaštite i promocije djeĉijih prava u Konjicu
za koja slobodno cijene da nisu zauzela mjesto koje im pripada po svim aspektima. Primjer za to je i
uzurpirani košarkaški poligon na samom kraju ulice Civilnih ţrtava rata u Trešanici koji je pretvoren u
nelegalni parking vozila i koji lokalna vlast još uvijek ne vraća djeci. Takvo stanje traje već godinama.
Ovo je velika sramota i dokaz neprofesionalnog rada pojedinih nadleţnih općinskih sluţbi koje su
dozvolile i dozvoljavaju i dalje da se ima ovakav katastrofalan odnos prema djeci Konjica.
“Posljednji u nizu poteza usmjeren ka rješavanju ovog problema, bio je naš jasan zahtjev upućen
Komisiji za mlade OV Konjic, da urade konkretnu stvar i riješe ovaj dugogodišnji problem koji svjesno
opstruišu pojedine službe općine Konjic. U narednom periodu očekujemo i zajednički sastanak svih
nadležnih s ciljem konačnog vraćanja poligona djeci”, rekao je Adis Muhibić, glavni koordinator
VIPKa.
 OMILJENA VOLONTERKA ELVIRA ĆOSIĆ IZABRANA NA RUKOVODEĆU POZICIJU
GRUPE VIPK
Na odrţanoj 21. sjednici ĉlanova Volontera i prijatelja Konjica jednoglasnom odlukom volonterka
Elvira Ćosić izabrana je na rukovodeću poziciju zamjenice Glavnog koordinatora. Elvira uţiva
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
21
nepodijeljenu podršku i jedna je od najomiljenijih ĉlanica grupe. Kod donošenja
odluke paţljivo su razmatrane sve vrijednosti i znanja koje volonterka Elvira Ćosić
posjeduje. Osim što je odliĉna uĉenica Srednje škole, ona vrlo aktivno ţivi i
promoviše volonterski rad i civilno društvo u Konjicu.
Dugogodišnja je ĉlanica Centra za prava djeteta i vrlo je odgovorna i kao takva
poţeljna saradnica u timu. Zahvaljujući svojoj plemenitosti, nesebiĉnosti i
poţrtvovanosti za druge ima veliku mreţu prijatelja i saradnika. Moralne vrijednosti
koje su utkane u njen odgoj dolaze do punog izraţaja u komunikaciji i saradnji sa
javnošću, što ne ostaje neprimjećeno. Elviru Ćosić mnogi nastavnici, komšije i
sugraĊani hvale i smatraju je uzorom za mnoge mlade u gradu Konjicu.
 SPASIMO MURAL ZUKE DŢUMHURA
Jedno od obiljeţja predratnog Konjica – samaĉki, ili
hotel Igman sagraĊen 1953. godine za potrebe radnika
tek otvorene fabrike Igman, kasnije Klub radnika, a
donedavna Pivnica (kultno mjesto konjiĉke omladine) –
ţivi svoje posljednje dane, ali će jedan njegov dio
nastaviti da ţivi i nakon što ruševine budu uklonjene
sredinom juna 2012. godine.
Radi se o monumentalnom muralu našeg znamenitog
Konjiĉanina ZULFIKARA ZUKE DŢUMHURA.
U organizaciji udruţenja "Volonteri i prijatelji Konjica", 9. aprila 2012. godine inicijative više graĊana o
spašavanju murala Zuke Dţumhura u Pivnici pretoĉene su u dogovor za akciju. Odmah su obavljene
konsultacije sa vlasnikom objekta koji se ruši, kao i sa poznatim bh. slikarom - restauratorom mr.
Lugićem. 16.4.2012. godine dostavili su peticiju drţavnoj Komisiji za nacionalne spomenike sa
neophodnom dokumentacijom za proglašenje nacionalnih spomenika – MURALA u zgradi bivše
Pivnice i MOZAIK NA SPOMEN KOSTURNICI na Partizanskom groblju na Musali, djela Konjiĉanina
Zulfikara-Zuke Dţumhura, slikara, karikaturiste, filmskog i TV scenariste, pozorišnog scenografa,
likovnog kritiĉara...
Akciju je koordinirao tim graĊana u sastavu: Dragan Agić, Dinno Kasalo, Emil Bakoš, Elvedina Alić,
Elvira Ćosić, Adis Muhibić i dr., a bio je to i povod ekipi FACE TV da snimi prilog iz Konjica.
 ODRŢANA TRIBINA O AKTIVIZMU MLADIH U KONJICU
18. maja odrţana je tribina o aktivizmu mladih i Nacrtu zakona o volontiranju, na kojoj je govorio
Mirza Ustamujić, predsjednik Komisije za pitanja mladih Parlamenta FBiH. Tribini su prisustvovali
predstavnici desetak nevladinih organizacija koje okupljaju mlade, što je prvo takvo okupljanje u
Konjicu. Moderator tribine bio je Mirsad Ĉukle, savjetnik za odnose sa javnošći VIPK, a u radu tribine
uĉestvovao je i jedan broj ĉlanova Općinskog vijeća kao i ĉlanova Parlamenta FBiH. Cilj tribine
ostvaren je u potpunosti, jer su mladi iznijeli osnovne probleme i interese svojih organizacija, ostvarili
su meĊusobnu komunikaciju, dogovorili zajedniĉko organizovanje u Vijeću mladih i zajedniĉki nastup
prema Općinskom vijeću, rekli su Elvira Ćosić i Osman Ćatić predstavnici organizatora tribine, a to su
organizacija „Volonteri i prijatelji Konjica“ i općinska Komisija za pitanja mladih.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
22
NOVI ČLANOVI
UDRUŽENJE GRAĐANA "TRKA ZA ŽIVOT"
Trg pravde 18, 76 100 Brčko Distrikt
Tel./fax: 066 631 691
E-mail: [email protected]
Kontakt:Boro Ilić, predsjednik
 KRATAK OPIS ORGANIZACIJE:
"Trka za ţivot" je nastala u aprilu 2012. godine kao dobrovoljno, nestranaĉko, nevladino i
neprofitabilno udruţenje graĊana koje će raditi na principu humanitarne fondacije koja će prvenstveno
da radi na skupljanju sredstava za teško bolesna lica sa posebnim fokusom na djecu i omladinu
kojima je potrebno lijeĉenje u zemlji i inostranstvu, a takoĊe ćemo raditi i na pomoći teškim socijalnim
sluĉajevima.
Link vijesti koje su objavljivali mediji povodom osnivanja "Trke Za Ţivot" :
http://www.brcko-24h.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=3895&Itemid=2
 GLAVNI PROGRAMSKI CILJEVI NAVEDENI:
doprinošenje boljoj informisanosti mladih,
staranje o unapreĊenju obrazovanja mladih,
afirmacija mladih ljudi njihovim angaţovanjem u društvu,
staranje o poboljšanju poloţaja mladih,
ispunjavanje slobodnog vremena mladih,
bolje i brţe zapošljavanje mladih,
zaštita i poštovanje prava djece i omladine,
pruţanje pomoći mladima svih kategorija (školska, studentska itd.),
preventivna zdravstvena i psihosocijalna zaštita,
preventivni rad na suzbijanju bolesti ovisnosti,
humanitarni rad,
prikupljanje i podjela hrane, lijekova, obuće, odjeće i drugih potrepština socijalnougroţenim osobama,
prikupljanje i podjela novĉanih sredstava, najugroţenijim kategorijama,
prikupljanje novĉanih sredstava za teško bolesnu djecu i omladinu kojima je potrebno
lijeĉenje u inostranstvu,
borba protiv korupcije,
razvijanje i njegovanje tradicija istorije i kulture,
organizacija kulturno umjetniĉkih manifestacija,
kulturno i umjetniĉko prosvjećivanje i angaţovanje mladih,
saradnja sa drugim kako domaćim tako i meĊunarodnim
udruţenjima i organizacijama,
stvaranje opservatorija – istraţivaĉkog centra za poloţaj i prava
djeteta.
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
23
DONATORI / POZIVI ZA PROJEKTE / INFORMACIJE
1. Zahtjev za pisma namjere od NVO-va iz zemalja u razvoju
Virginia Gildersleeve MeĊunarodni Fond (VGIF) je objavio primanje pisma namjere za zahtjeve za
finansiranje. Krajnji rok za pisma namjere je 31. juli 2012. Imajte na umu da su ovo zahtjevi za
projekte koji će biti finansirani u 2013. godini.
VGIF daje male grantove za projekte lokalnih inicijativa koje osnaţuju ţene i djevojke u zemljama u
razvoju. Maksimalni iznos granta je 7500$. Detalji kriterija i instrukcije za predaju aplikacija se mogu
naći na slijedećoj web stranici: http://www.vgif3.org/projects2tier/index.asp
2. Banja Luka: II Sajam praksi i stipendija, 28.05.
28. maja u periodu 10 -16 h u Domu omladine se po drugi put odrţava Sajam praksi i stipendija u
organizaciji Centra za razvoj karijere. Rijeĉ je obrazovno-izloţbenoj aktivnosti s ciljem pruţanja
posjetiocima mogućnosti apliciranja za praksu kao i pribavljanja informacija o stipendijskim
programima koji im se nude. Osim toga, Sajam će imati i obrazovni dio gdje će uĉesnici imati
mogućnost pohaĊanja predavanja i radionica iz oblasti ljudskih resursa, pripreme za trţište rada kao i
kvalitetnog apliciranja na stipendijske programe.
Izlagaĉi:
1. Poslodavci koji će pruţiti praksu za studente,
2. Organizacije i fondacije koje nude stipendijske programe,
3. Organizacije koje nude razliĉite programe neformalnog obrazovanja, od kurseva jezika, preko
kurseva raĉunara do raznih generiĉkih vještina potrebnih za kvalitetnije pozicioniranje na trţištu rada.
Segmenti Sajma su:
• Sajamski – štandovi kompanija koje nude prakse i štandovi davaoca stipendija kao i štandovi
obrazovnih institucija i organizacija,
• Edukativni – radionice i predavanja u raĉunarskoj sali, uĉionici i amfiteatru,
• Konferencijski dio – minimalno jedna panel diskusija na temu vezane za stanja na trţištu rada i
povezanost s obrazovanjem.
Konkretne ciljne grupe Sajma praksi i stipendija su:
• Studenti i apsolventi u potrazi za praksama i/ili stipendijama,
• Studenti u potrazi za neformalnim obrazovanjem,
• Skoriji diplomci koji će period do pronalaţenja posla provesti u izvršavanju prakse.
Osim toga, svim studentima pruţamo priliku uĉešća na nekoj od radionica koje vode predstavnici
CISO centara (pri Zavodu za zapošljavanje RS) na temu: Pisanje cv-a i razvoj poslovne
komunikacije. Radionice su otvorene za sve studente, a moţete se prijaviti na: [email protected]
Broj mjesta je ograniĉen a uĉešće je besplatno. Za prijavu je dovoljno da pošaljete sljedeće podatke:
ime i prezime, kontakt mejl i termin radionice. Termini radionica su: 9h, 10h, 12h, 13h.
Neki od izlagaĉa na Sajmu su: Delhaize BH d.o.o. BL, Raiffeisen BANK d.d. Sarajevo, Lanaco Banja
Luka, Aiesec LC Banja Luka, IAESTE Banja Luka, DAAD, Konrad-Adenauer-Stiftung predstavništvo
u Sarajevu i mnogi drugi. Partneri u realizaciji Sajma: Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS,
Fond dr Milan Jelić, CISO centar pri Zavodu za zapošljavanje i OSBL
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
24
Facebook: http://www.facebook.com/events/136351923165695
Kontakt: [email protected]; www.cerk.info
3. EXIT FESTIVAL TRAŢI 1500 VOLONTERA!
Nastavljamo tradiciju tako što otvaramo širom naša vrata za 1500 volontera iz cijelog svijeta!
Oni će dobiti jedinstvenu priliku za nevjerovatno iskustvo u polju marketinga, protokola, u press
centru, programske produkcije, izgradnje; u barovima, ulazima, akreditacijama, osiguranju, Exit
Village-u i mnogim drugim dijelovima festivala.
Natjecaj je otvoren od 5. do 31. maja, tako da svi koji ţele biti dio ove velike organizacije mogu
aplicirati putem online aplikacije na slijedećem linku:
http://apps.exitfest.org/en/node/add/volunteers
Volonteri Exit-a će imati slobodan ulaz i mogućnost da ostanu na festivalu nakon radnih sati, kao i
besplatno mjesto u Exit Village-u, hranu tokom radne smjene i besplatne tokene za pića. Nakon što
se festival završi, volonteri će dobiti volonterski certifikat, kao dodatnu referencu za svoju biografiju.
Kroz ukljuĉenje u Exit-ov društveni ţivot, volonteri će razviti osjećaj pripadnosti i koristi zajednici;
razviti će nove vještine, biti će uvedeni u timski rad, druţiti će se sa ljudima širom svijeta, unaprijediti
svoje poznavanje stranih jezika, i steći će nova znanja o organiziranju velikog festivala. Poseban dio
volonterskih aktivnosti će biti ekološke radionice, gdje će biti obuĉeni u polju primjenljivih tehnologija
za obnovljive izvore energije, te unaprijediti svoju ekološku osviješćenost u polju zaštite okoliša.
Volontiranje će trajati od 9. do 15. jula 2012., na Exit Festivalu u Novom Sadu, maksimalno šest sati
tijekom jedne smjene. (www.exitfest.org)
4. KONKURS za izradu najboljeg crteţa za prezentaciju MeĊunarodnog Dana Mira
Derventa 2012
Povodom obiljeţavanja 5. MeĊunarodnog Dana Mira – Derventa 2012 koji organizuje ReMI-mreţe u
BiH (Regionalna Mirovna inicijativa), otvoren je konkurs za izbor najboljeg crteţa na datu temu „daj
mi peticu za mir“.
Pravo uĉešća na konkursu crteţa imaju djeca osnovnih škola u BiH. Krajnji rok za dostavu crteţa je
15. jun 2012. godine. Radovi se mogu donijeti liĉno ili poslati poštom na adresu: pax christi
Derventa, ul. Omladinska 11, 74400 Derventa.
Najbolji crteţi biće nagraĊeni, a pobjedniĉki crteţ će biti ujedno i predstavljen na plakatu ovogodišnje
manifestacije „MeĊunarodni Dan Mira – Derventa 2012“.
21. septembar kao MeĊunarodni dan mira uvele su 2001. godine Ujedinjene nacije, kako bi
podsjetile i ojaĉale ideale mira unutar i izmeĊu nacija i naroda. MeĊunarodni dan mira će ReMI
obiljeţiti u petak, 21. septembra 2012. godine u Derventi u periodu od 14.00 do 18.00 ĉasova u
centru grada. Za sve ostale informacije, molimo vas da se obratite našoj kancelariji:
Pax christi Derventa,
ul. Omladinska 11, 74400 Derventa,
Tel./Fax: 053 312680/ 312681,
e-mail: [email protected]
www.paxchristi-derventa.org
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
25
5. KONKURS za izradu pjesme MeĊunarodnog Dana Mira 2012.
21. SEPTEMBAR MEĐUNARODNI DAN MIRA 2012. u Derventi
Konkurs za najbolju pjesmu koji vodi pax christi Derventa, je predviĊen za mlade iz srednjih ško l a u
BiH. Vaše pjesme moţete donijeti liĉno, poslati poštom ili e-mejlom na dole navedenu adresu. Krajnji
rok za dostavu pjesama je 15. jun 2012. Svi radovi prikupljeni putem konkursa biće predstavljeni
javnosti, a najbolji biće i nagraĊeni 21. septembra u Derventi povodom obiljeţavanja MeĊunarodnog
Dana mira 2012.
Za sve ostale informacije, molimo vas da se obratite našoj kancelariji:
Pax christi Derventa,
ul. Omladinska 11, 74400 Derventa,
Tel./Fax: 053 312680/ 312681,
e-mail: [email protected]
www.paxchristi-derventa.org
6. In Fondacija - Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga do 28.08.2012.
In fondacija, fondacija za unapreĊenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH uz finansijsku podršku
Kinderpostzegels, Netherlands (KPZ) otvara poziv za lokalne nevladine organizacije kojima su
primarni korisnici djeca i mladi uzrasta do 21 godine.
In fondacija podrţava inovativne projektne prijedloge koji ukljuĉuju vlastito uĉešće ili podršku lokalne
zajednice i koji u svoje aktivnosti ukljuĉuju volontere. Jedna od komponenti projekta bi trebala biti i
aktivnost zagovaranja za promjene u zajednici, kao i promocija aktivne participacije korisniĉke grupe.
Pozivamo sve zainteresovane organizacije da pošalju svoje prijedloge projekata, a projektnu
dokumentaciju mogu preuzeti s naše web stranice: http://www.infondacija.org/
Popunjene prijave dostavite na našu adresu: In fondacija, P.P. 45, 78102 Banja Luka, najkasnije do
utorka, 28.08.2012. do 12.00 sati.
Napomena: prijave slati samo obiĉnom poštom, što iskljuĉuje brzu dostavu.
7. Knjiţevni konkurs „PitchWise 2012“
Fondacija CURE iz Sarajeva, u okviru ovogodišnjeg, sedmog izdanja Festivala ţenske umjetnosti
PitchWise, raspisuje Knjiţevni konkurs „PitchWise 2012“.
Kriteriji za uĉestvovanje na Konkursu: tekstovi trebaju biti izvorni i neobjavljeni, te napisani na
jednom od sljedećih jezika: bosanski, hrvatski, srpski i/ili crnogorski (kao i dijalekata koji bogate
pomenute jezike).
1. Konkurs je otvoren kako za poetske, tako i za prozne radove;
2. na Konkurs se mogu prijaviti svi/sve, bez obzira na starosnu dob, etniĉke, vjerske i ostale
identitete;
3. poslati max. 3 pjesme i/ili 3 priĉe;
4. obim: jedna pjesma ne bi trebala biti duţa od 3 kucane strane (prored 1.5, font 12), a jedna priĉa
ne bi trebala biti duţa od 6 kucanih strana (prored 1.5, font 12);
www.omladina-bih.net
Mjeseĉni bilten – svibanj/maj 2012.
br. 156
26
5. pjesme/priĉe trebaju biti potpisane imenom i prezimenom autora/autorke;
6. ispod imena i prezimena napisati adresu, kontakt telefon i e-mail;
7. Konkurs je otvoren od 20. aprila do 15. juna 2012. godine;
8. tekstove slati na e-mail: [email protected]
Troĉlani ţiri će birati tekstove koji će biti objavljeni u publikaciji/antologiji „PitchWise 2012“. Rezultati
konkursa će biti objavljeni najkasnije do 15. avgusta 2012. godine.
Troje autora/autorki, po odluci ţirija, biće pozvani da budu specijalni/e gosti/gošće ovogodišnjeg
Festivala ţenske umjetnosti PitchWise, koji će se odrţati sredinom septembra u Sarajevu, kada će
biti organizovana i promocija antologije „PitchWise 2012“.
Sve autorke i autori koji uĊu u antologiju „PitchWise 2012“ dobiće po jedan primjerak iste.
PitchWise Festival ţenske umjetnosti fokusiran je na ţensku i feministiĉku angaţiranu umjetnost.
Ideja Festivala je da promovira i afirmira feministiĉke principe, da ukljuĉuje, povezuje, osnaţuje. U
prošlogodišnjem izdanju Festivala, u okviru programa Knjiţevno prijepodne, publici su se predstavile/i
sljedeće/i autorice/autori: Radmila Radojković iz Zrenjanina, Ilona Jeriĉ iz Ljubljane, Safer Grbić iz
Tešnja, Milja Branković iz Leskovca i Lana Bastašić iz Banjaluke.
Radujemo se što će knjiţevni dio Festivala PitchWise ove godine biti osnaţen i nekim novim
autoricama i autorima, kao i antologijom poezije i kratke proze „PitchWise 2012“.
Tim Knjiţevnog programa
Festivala ţenske umjetnosti PitchWise 2012
www.fondacijacure.org
Dragi prijatelji,
Ukoliko ste zainteresovani da se u mjesečnom informativnom biltenu Omladinskog Resursnog Centra (ORC) Tuzla i Omladinske
mreže Bosne i Hercegovine objave: vaši pozivi za zajedničke aktivnosti i saradnju, informacije o aktivnosti, konkursi za radna
mjesta, apeli za pomoć ili podršku, saopštenja za javnost i svi drugi nekomercijalni oglasi, možete se javiti na jednu od dole
navedenih adresa.
Rok za dostavljanje informacija za svako naredno izdanje je 30.-ti u mjesecu.
WEB Stranica Mreže:
sCh design
Webmaster:
Emir Delalić-Zeko - Tuzla
[email protected]
web: www.omladina-bih.net
mejling lista Mreže:
[email protected]
Adrese za slanje vaših informacija za mjesečni bilten:
[email protected]; [email protected]
fax: 035 258 077
hCa Tuzla
Hadži Bakirbega Tuzlića 1,
75000 Tuzla
tel / fax: 035 258 077
e-mail: [email protected]
[email protected]
Mjesečni bilten uređuje Omladinski resursni centar - ORC Tuzla
www.omladina-bih.net
Download

Maj - Omladinska mreza BiH