MEDICINSKA ŠKOLA „dr Andra Jovanović“
ŠABAC
Republika Srbija
GODINA CXL
2009/2010.
IZVEŠTAJ
o radu škole
ŠABAC, AVGUST 2010.
Redakcija:
Izdavaĉ:
Direktor:
Glavni urednik:
Redakcija:
Organizator tehniĉke obrade:
Tehniĉka obrada:
Medicinska škola
'' dr Andra Jovanović ''
Cara Dušana 9
15 000 Šabac
015/342-175
015/342-177
Sneţana Opaĉić
Sneţana Opaĉić
Goran Stojićević
Tatjana Milošević
Biljana Ercegovĉević
Branislav Selakov
Tatjana Milošević
Biljana Ercegovĉević
Tiraţ:
Štampa:
50
Demoprint
SADRŢAJ
1. Uvod
1.1. Polazne osnove rada
1.2. Podaci o školi
1.3. Uslovi za rad
1.3.1. Materijalno - tehniĉki uslovi
1.3.2. Kadrovska struktura
1.3.3. Nastavna sredstva i druga opremljenost
2. Letopis
3. Organi upravljanja i rukovoĊenja
3.1. Školski odbor
3.2. Direktor
3.3. Pomoćnik direktora
4. Struĉni saradnici
4.1. Pedagog
4.2. Psiholog
4.3. Bibliotekar
5. Struĉni organi
5.1. Pedagoški kolegijum
5.2. Nastavniĉko veće
5.2.1. Komisije
5.3. Aktiv za školsko razvojno planiranje
5.4. Aktiv za razvoj školskog programa
5.5. Tim za samovrednovanje rada škole
5.6. Odeljenjska veća
5.7. Struĉna veća
5.7.1. Veće farmaceuta, laboranata i sanitaraca
5.7.2. Veće zdravstvene nege
5.7.3. Veće zubara
-2-
7
7
8
8
8
9
10
11
15
15
17
18
19
19
25
27
28
28
28
29
31
35
35
36
37
37
38
39
5.7.4. Veće fizioterapeuta i kozmetiĉara
5.7.5. Veće lekara
5.7.6. Veće jezika
5.7.7. Veće matematika, fizika, hemija, biologija
5.7.8. Veće društvenih nauka
5.7.9. Veće fiziĉke kulture
5.8. Odeljenjske starešine i odeljenjske zajednice
5.8.1. Odeljenjske starešine I razreda
5.8.2. Odeljenjske starešine II razreda
5.8.3. Odeljenjske starešine III razreda
5.8.4. Odeljenjske starešine IV razreda
5.9. Savet roditelja
5.10. Tim za bezbednost i zaštitu uĉenika od nasilja
6. Nastava i realizacija nastave
6.1. Nastavna delatnost i unapreĊivanje nastave
6.2. Nastavni kadar
6.3. Realizacija godišnjeg fonda nastave
6.4. Realizacija nastave stranih jezika
6.5. Realizacija nastave izbornih predmeta
6.6. Realizacija 40 ĉasovnog radnog vremena
7. Vannastavne aktivnosti
7.1. Sekcije
- Recitatorska
- Dramska
- Novinarska
- Hor
- Likovna (umetniĉka)
- Fiziksi
- Plesna
- Latinski
- Hemija
- Biblioteka
- Prva pomoć
- Realistiĉki prikaz
- Zdravstvena nega
- Zubotehniĉka
- Estetska
- Farmaceutska
-3-
40
41
42
43
44
46
47
47
48
49
49
50
50
52
52
54
61
65
66
68
76
76
87
85
86
81
92
78
88
77
90
89
83
91
88
78
75
83
- Anatomija
- Biologija
- Odbojka ( m-ţ ), stoni tenis
- Atletika i gimnastika, košarka ( m )
- Rukomet ( m-ţ ), košarka ( ţ )
7.2. Prikaz uĉešća na takmiĉenjima i rezultati
7.3. Ekskurzije po razredima
- I razred
- II razred
- III razred
- IV razred
7.3.1. Izleti
- Sajam knjiga
- Sajam obrazovanja
- Nagradni izlet
7.4. Uĉeniĉki parlament
7.5. Vršnjaĉko savetovalište
7.6. Projekat-Osnaţivanje mladih kroz vršnjaĉku medijaciju; vršnjaĉki
edukatori
7.7. Kulturno-umetniĉke aktivnosti
- Dan škole
- Sveti Sava
- Noć Muzeja
- Priredba - latinski
8. Realizacija posebnih programa obrazovno- vaspitnog rada
8.1. Zdravstveno vaspitanje
8.2. Program profesionalne orjentacije
8.3. Realizacija programa saradnje sa društvenom sredinom
9. Uĉenici
9.1. Brojno stanje uĉenika po razredima
9.2. Uspeh uĉenika, izostanci i vaspitno-diciplinske mere
9.3. Opšti uspeh uĉenika po odeljenjima
9.4. Đak generacije
9.4.1. Nosioci diplome Vuk Karadţić
9.4.2. Najbolji praktiĉari
9.4.3. Uspešni pojedinci
9.4.4. Uĉenici koji su se istakli u kulturi komunikacije
9.5. Rezultati maturskih ispita
-4-
76
84
82
92
93
93
98
98
98
99
100
102
102
102
103
103
105
107
112
112
113
114
117
118
118
122
123
125
125
125
129
157
157
159
162
163
164
9.6. Rezultati popravnih ispita
10. Za kraj
10.1. Otišli iz škole
171
172
172
-5-
1. UVOD
1.1.
Polazne osnove rada
Medicinska škola "Mika Mitrović" je promenila naziv u Medicinska škola "dr Andra
Jovanović", 3.7.2003.g. (po rešenju Fi 890/03 Trgovinskog suda u Valjevu, a u skladu sa
dobijenim dopisom od Ministarstva prosvete i sporta R. Srbije o utvrĊivanju imena škole br.
611-00-806/2002-03 od 5.5.2003.g. i u vezi sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o
mreţi srednjih škola u Republici Srbiji, "Sluţbeni glasnik" RS br. 40/2003).
Pri izradi Izveštaja o radu škole, pošlo se od sledećih elemenata:
1. Zakona o srednjim školama ("Sluţbeni glasnik Republike Srbije", br. 50/92; 53/93;
67/93; 48/94; 24/96; 23/02, 62/03, 58/04,);
2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sluţbeni glasnik "RS 62/03,
58/2004, 72/09);
3. Statuta Medicinske škole "Dr Andra Jovanović" – Šabac (351/10);
4. Godišnjeg plana škole, za školsku 2009/10. godinu;
5. Pravilnika o radu (362/10);
6. Pravilnika o obavezama i odgovornostima (354/10);
7. Pravilnika o pohvalama, nagradama i vaspitno-disciplinskim merama za uĉenike
(355/10);
8. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta (357/10);
9. Pravilnika o radu Školskog odbora (352/10);
10. Pravilnika o radu Saveta roditelja (429/10);
11. Poslovnika o radu Nastavniĉkog veća (341/10);
12. Pravilnika o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i
zanemarivanje (30/2010);
13. Struĉnih uputstava za izradu Izveštaja o radu škole od Ministarstva prosvete R. Srbije;
14. Pravilnika o dozvoli za rad nastavnika, vaspitaĉa i struĉnih saradnika ( »Sluţbeni glasnik
RS » 22/05);
15. Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za 2009/10. ("Sluţbeni
glasnik RS-Prosvetni glasnik”, 5/2009);
16. Ostvarenih rezultata u obrazovno-vaspitnom radu u protekloj školskoj godini;
17. Ocena, iskustava i zakljuĉaka struĉnih, rukovodećih i nadzornih organa škole, koji su se
odnosili na celokupan rad u protekloj školskoj godini.
1.2. Podaci o školi
Medicinska škola ''dr Andra Jovanović'' u Šapcu poĉela je sa radom 1946. godine
odlukom Ministarstva zdravlja Narodne republike Srbije, br. 28365 od 20. 09. 1946. godine.
Škola je registrovana kod Privrednog suda u Valjevu, br. FI 179/89. god, a verifikovana od
Ministarstva prosvete R. Srbije, br. 022-05-233/94-03, od 6. 04. 1994. godine.
-6-
Škola je poĉela sa radom u sadašnjoj zgradi 1948. godine. Zgradu je o svom trošku
podigao lekar Andrija Jovanović. DograĊena je 1958, a novi deo je podignut 1970. U toku
leta 1997. godine na novom delu školske zgrade je dograĊen sprat, ĉime su dobijene tri
uĉionice, dva kabineta i prostorija za društvene aktivnosti. Dobijena površina iznosi 620m2.
U potkrovlju je dobijen prostor od 350m2 za kabinete. Izgradnjom sprata konaĉno je završen
novi deo školske zgrade, ĉija je izgradnja poĉela 1970. godine i na taj naĉin je rešen
nedostatak prostora u školi. Od 2003. školi je vraćen prvobitni naziv ''dr Andra Jovanović''.
U toku rada škole u njoj su se obrazovali razliĉiti profili: medicinske sestre,
laboratorijski i farmaceutski tehniĉari od 1960. god., zubni tehniĉari od 1976. god.,
sanitarno-ekološki tehniĉari od 1980. god., fizioterapeutski tehniĉari od 1984. god., frizeri od
1987. god., stomatološke sestre – tehniĉari od 1991. god., od 1999. god. pedijatrijske sestre,
od 1980. i 2002. god. ginekološko – akušerske sestre, a od 2003. i kozmetiĉki tehniĉari.
1.3. Uslovi za rad
1.3.1. Materijalno – tehniĉki uslovi
Celokupan školski prostor sastoji se od školske zgrade koja zauzima površinu od
5728m (14 uĉionica: 925m2, 13 kabineta: 687m2, 10 laboratorija: 425m2, 1 biblioteka: 50m2,
1 radionica: 70m2, fiskulturna sala: 940m2), sportskih terena (površine oko 1200m2) i
dvorišta škole (površine 9300m2).
Školska zgrada sastoji se iz starog i novog dela i fiskulturne sale. Stari deo zgrade
(koji je zaduţbina lekara Andre Jovanovića) ima podrumske prostorije (kotlarnicu, prostor za
ugalj, radionicu, magacine, uĉeniĉku trpezariju); prizemlje (gde su smeštene ambulanta opšte
medicine, biblioteka, kabinet informatike, multimedijalna uĉionica i stan domara); na I
spratu se nalazi 6 uĉionica, kabinet za graĊansko vaspitanje i razglas škole, prostorija za rad
sekcija i sanitarni ĉvor; na II spratu su: kabinet za fizioterapeutske tehniĉare, kabinet za
fiziku, kancelarija pedagoga i psihologa , 5 uĉionica i sanitarni ĉvor, a iznad toga je
potkrovlje koje se koristi kao magacinski prostor za arhivu. Novi deo zgrade se sastoji od
prizemlja (gde se nalaze dve laboratorije za zubnu protetiku, laboratorija za farmaceutske
tehniĉare, biohemijska laboratorija, kabinet za estetsku negu, uĉeniĉke garderobe i sanitarni
ĉvor); prvog sprata (na kome se nalaze: kabinet za anatomiju, biologiju, hemiju, nastavniĉka
kancelarija, kancelarije direktora, sekretara, ekonoma i raĉunovodstva, prostorija za sastanke
, prostorija za pomoćno osoblje i sanitarni ĉvor); II sprata (3 uĉionice, 2 kabineta za strane
jezike i sveĉana sala za društvene aktivnosti) i potkrovlja (kabinet za mikrobiologiju,
hematologiju, 2 kabineta zdravstvene nege; 1 kabinet za pedijatrijske i ginekološkoakušerske sestre i kabinet za farmakognoziju).
2
-7-
Prostor za sportske aktivnosti sastoji se od fiskulturne sale, spravarnice, dve
garderobe, trim kabineta (koji je adaptiran u salu za manje skupove i proslave), kancelarije za
nastavnike fiziĉkog vaspitanja i sanitarnog ĉvora sa kupatilima.
U školskom dvorištu, pored fiskulturne sale, nalaze se sportski tereni (za fudbal,
rukomet i atletska staza i jama za skok).
1.3.2. Kadrovska struktura
Viša
Vrsta posla Osnovn
Ĉetv
škola
Treći
Peti
broj
i stepen a i prvi
rti
VI
stepen
stepen
struĉnosti stepen
stepen
stepe
n
Direktor
1.
škole
Pomoćnik
2.
direktora
Nastavnik
12.1
3.
profesor
2
Nas.prof.
13.0
4.
raz.stareš
4
Str.sarad.
5.
pedagog,
psiholog
6. Bibliotekar
Radnik na
7. odrţavanju
1.00
mašina
Sekretar
8.
škole
Šef raĉu
9.
1.00
novodstva
Admin.fin
10.
2.00
an.radnik
11. Domar škole
1.00
Spremaĉica
12.
8.00
SVEGA:
8.00
2.00
2.00
0.00
-8-
26.1
6
Faku
Magistr
ltet
Doktorat
atura
Broj
VII
VIII
VII2
radnika
stepe
stepen
stepen
n
1.00
21.5
9
14.3
4
1.00
0.40
0.40
6.21
39.92
1.00
28.38
1.50
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
8.00
40.4
3
7.61
0.00
86.22
1.3.3. Nastavna sredstva i druga opremljenost
U toku školske 2009/2010. godine nastavljen je trend nabavke novih nastavnih
sredstava i opreme, kao i sreĊivanje odreĊenih delova škole. Sledeće tabele prikazuju izvor
sredstava i utrošak:
Ostvareni prihodi na ime donacija od uĉenika i fiziĉkih lica:
DONACIJE
2009
2010
SVEGA
fiziĉka lica
427627,49
15000,00
442627,49
1000,00
1430000,00
709000,00
2139000,00
2000,00
68000,00
319000,00
387000,00
3000,00
366000,00
33000,00
399000,00
razni iznosi
146870,00
11075,00
157945,00
Ukupno:
2438497,49
1087075,00
3525572,49
TROŠKOVI
osiguranje uĉenika
knjige za biblioteku
pomoć uĉeniku
mater. za zubare
mater.za ostale
smerove
sreĊivanje kabineta
nabavka raĉunars.
opreme
pozorište, muzej
takmiĉenje uĉenika
ostali troškovi
(sport.pregledi,
uĉ.nagrade,
popravka aparata)
provizija banke,
porez na donacije
Ukupno:
Pregled utrošenih sredstava :
2009
2010
225070
0,00
38344,58
39219,20
23810,00
0,00
565990,63
271005,94
SVEGA
225070,00
77563,78
23810,00
836996,57
942413,17
8900,02
951313,19
192704,00
655832,85
848536,85
266104,88
0,00
0,00
56305,00
124650,00
37890,00
322409,88
124650,00
37890,00
0,00
36326,61
36326,61
9270,00
2263707,26
15349,34
24619,34
1245478,96
3509186,22
Goran Stojićević, pomoćnik direktora
-9-

2. LETOPIS
Letopis za školsku 2009/2010.
Septembar 2009.
-
1. IX 2009. – Poĉetak nastave u I polugodištu. I smena: I i II razred,
II smena: III i IV razred.
4. IX 2009. – Sastanak direktora i struĉnih saradnika svih škola povodom programa
saradnje sa kulturnim institucijama.
9. IX 2009. – Savet roditelja.
16. IX 2009. – Sastanak Tima za zaštitu uĉenika od nasilja.
24. IX 2009. – Sekcija fizike Fiziksi odrţala predavanje „Klima li se klima“ u Narodnom
muzeju (Tatjana Marković – Topalović).
Oktobar 2009.
-
6. X 2009. – Školski odbor
7. X 2009. – Sekcija Fiziksi sa predavanjem „Klima li se klima“ gostovala u Osnovnoj
školi „Janko Veselinović“.
14. X 2009. – Tribina „Borba protiv nasilja i trgovine ljudima“ (MUP i Centar za
socijalni rad).
30. X 2009. – Odeljenjska veća povodom prvog tromeseĉja.
Novembar 2009.
-
1. XI 2009. – Poseta Sajmu knjiga u Beogradu.
2-4 XI 2009. – Seminar za uĉenike škole „Osnaţivanje mladih kroz vršnjaĉku
medijaciju“ (mr Boţidar Topalović i Biljana Ercegovĉević).
11. XI 2009. – Savet roditelja.
23. XI 2009. – Savet roditelja.
24. XI 2009. – Nastavniĉko veće.
30. XI 2009. – Poseta prosvetnog savetnika Sneţane Jadranović.
Decembar 2009.
-
-
2. XII 2009. – Sastanak Tima medijatora.
7. XII 2009. – Sastanak Tima za zaštitu uĉenika od nasilja.
9. XII 2009. – Sastanak Tima za samovrednovanje i ŠRP.
14. XII 2009. – Dan Škole. Predstavu „Siroti mali hrĉki“ Gordana Mihića realizovala
Tatjana Matić – Stojanac sa dramskom sekcijom, uz uĉešće hora, plesne i likovne sekcije.
Tribina „Nasilje“ (Omladinske inicijative).
16.XII 2009. – Savet roditelja. Polaganje pripravnice Marije Despotović pred Školskom
komisijom.
- 10 -
-
-
18. XII 2009. – Poslednji nastavni dan u ovoj godini po odluci Ministarstva prosvete
zbog virusa AH1N1.
22. XII 2009. – Seminar „Nasilje: pravila i restitucija“ (Slobodanka Aleksić).
Januar 2010.
5. I 2010. – Pedagoški kolegijum.
11. I 2010. – Poĉetak nastave.
15-17. I 2010. – Seminar „Nenasilna komunikacija“.
16 i 17. I 2010. – Seminar „Ĉitanjem i pisanjem do kritiĉkog mišljenja“.
22. I 2010. – Odeljenjska veća povodom završetka prvog polugodišta.
25. I 2010. – Poĉetak drugog polugodišta
27.I 2010. – Školska slava Sveti Sava. Svetosavsku akademiju realizovali: recitatorska
sekcija (Jelena Kostić), hor, plesna i likovna sekcija.
Februar 2010.
-
2. II 2010. – Nastavniĉko veće.
4. II 2010. – Školsko takmiĉenje iz istorije (Tomislav Vuĉetić).
5. II 2010. – Školsko takmiĉenje iz stomatološke protetike (Srećko Berić).
8. II 2010. – Sastanak novog Aktiva za Škoslki razvojni plan.
10. II 2010. – Sastanak Aktiva za razvoj školskog programa.
16. II 2010. – Sastanak Tima za ŠRP.
17. II 2010. – Sastanak Tima medijatora.
19. II 2010. – Sastanak Tima za samovrednovanje i Tima za ŠRP. Odrţan sastanak sa
predstavnicima Crvenog krsta – organizovanje takmiĉenja iz prve pomoći.
23. II 2010. – Školsko takmiĉenje iz bilogije (Sonja Lukić). Sastanak Školskog odbora.
26. II 2010. – Sastanak Tima za samovrednovanje i Aktiva za ŠRP.
Mart 2010.
-
1. III 2010. – Školsko takmiĉenje iz engleskog jezika (Nada Lukić).
4. III 2010. – Sastanak Aktiva za ŠRP. Natavniĉko veće.
5-7. III 2010. – Seminar „UDV“.
10. III 2010. – „Mala dnevna fizika“ – realizovali ĉlanovi sekcije Fiziksi (Tatjana
Marković – Toplović).
13. III 2010. – Poseta Sajmu obrazovanja u Beogradu.
15. III 2010. – Predavanje „Intimna higijena“ za uĉenice prvog razreda (dr Mirjana
Negovanović).
16. III 2010. – Savet roditelja.
17. III 2010. – Ĉlanovi Fiziksa odrţali predavanje „Mala dnevna fizika“ u Gimnaziji.
20. III 2010. – Opštinsko takmiĉenje u gimnastici.
21. III 2010. – Opštinsko takmiĉenje recitatora (Jelena Kostić).
24. III 2010. – Školsko takmiĉenje iz hemije (Radmila Vuĉić).
26. III 2010. – Odeljenjska veća.
30. III 2010. – Okruţno takmiĉenje u gimnastici.
- 11 -
April 2010.
-
1. IV 2010. – Škoslko takmiĉenje iz zdravstvene nege (LJiljana Novaković)
2-12. IV 2010. – Uskršnji raspust.
13. IV 2010. – Prezentacija „Singidunuma“ i Visoke tehnološke škole.
18. IV 2010. – Prva faza akcije „Veliko prolećno spremanje“ u kojoj su ĉlanovi
Uĉeniĉkog parlamenta zajedno sa uĉenicima naše škole sreĊivali školsko dvorište.
21. IV 2010. – Okruţno takmiĉenje recitatora u Krupnju.
24. IV 2010. – Druga faza akcije „Veliko prolećno spremanje“ u kojoj su završeni
poslovi od prethodnog vikenda.
21-25. IV 2010. – Maturska ekskurzija Prag – Bratislava.
27. IV 2010. – Školski odbor.
28. IV 2010. – Savet roditelja. Nastavniĉko veće.
29. IV 2010. – Školsko takmiĉenje iz prve pomoći.
Maj 2010.
-
7 i 8. V 2010. – Republiĉko takmiĉenje iz matematike u Mataruškoj Banji (Milan
Trifunović).
10. V 2010. – Sekcija „Estetska nega“ obeleţila Evropski dan borbe protiv malignog
melanoma prezentacijom u centru grada (Dragana Pavlović, Marija Despotović).
13. V 2010. – Uĉeniĉka predstava „LJubav i hemija“.
14 i 15. V 2010. – Republiĉko takmiĉenje iz anatomije i fiziologije u Novom Sadu.
15. V 2010. – Uĉeniĉki parlament sa sekcijom Fiziksa organizovao je Noć muzeja u
našoj školi.
20-23. V 2010. – Ekskurzija trećeg razreda u Budimpeštu.
22 i 23. V 2010. – Republiĉko takmiĉenje iz stomatološke protetike u Vrnjaĉkoj Banji.
24. V 2010. – Aktiv za razvoj Školskog programa.
27. V 2010. – Seminar „Nasilje u adolescenskim vezama“ (vršanjĉka edukacija – Milica
Erdeviĉki, III/4 i Marijana Adamović III/2).
28. V 2010. – Ţurka u školskom dvorištu povodom završetka nastave za maturante.
Odeljenjska veća IV razreda. Nastavniĉko veće.
28 i 29. V 2010. – Ekskurzija I razreda na Zlatibor i Taru.
29-31. V 2010. – Ekskurzija II razreda na Kopaonik.
31. V 2010. – Ispitni odbor.
Jun 2010.
-
5. VI 2010. – Dvadeset uĉenika Škole uĉestvovalo u akciji „Oĉistimo Srbiju“.
31. V – 10. VI 2010. – Maturski ispiti.
10. VI 2010. – Ispitni odbor. Nastavniĉko veće. Izašao Medikus.
12. VI 2010. – Sveĉana podela diploma maturantima u Šabaĉkom pozorištu. Matursko
veĉe.
- 12 -
-
14. VI 2010. – Podela dokumenata maturantima.
18. VI 2010. – Završetak nastave za I, II i III razred.
19. VI 2010. – Nagradni izlet za uĉenike.
21. VI 2010. – Odeljenjska veća za I, II i III razred.
22. VI 2010. – Nastavniĉko veće.
25. VI 2010. – Nastavniĉko veće za izbor direktora.
28. VI 2010. – Podela svedoĉanstava uĉenicima.
28-30. VI 2010. – Seminar za nastavnike „Osnaţivanje mladih kroz vršnjaĉku
medijaciju“ (mr Boţidar Topalović i Biljana Ercegovĉević).
Jul 2010.
-
5. VII 2010. – Nastavniĉko veće.
7 i 8. VII 2010. – Upis uĉenika u prvi razred.
Avgust 2010.
-
18. VIII 2010. – Nastavniĉko veće.
18-25. VIII 2010. – Popravni i vanredni ispiti.
22. VIII 2010. – Izlet za kolektiv
26.VIII 2010. – Sastanak tima za samovrednovanje
30. VIII 2010. – Nastavniĉko veće.
31. VIII 2010. – Roditeljski sastanci i ĉasovi odeljenjskih starešina u sva IV razreda.
31. VIII 2010. – Sastanak tima za samovrednovanje.
Jasmina Stanković,
profesor
- 13 -
3. ORGANI UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA
3.1. Školski odbor
U sastavu Školsko odbor (sazivu ĉiji ĉetvorogodišnji mandat je trajao do 05. 07. 2010.
god) Medicinske škole ''Dr Andra Jovanović'' Šabac, ove školske godine došlo je do
razrešenja jednog ĉlana, predstavnika lokalne samouprave, Mirjane Tadić, dipl. pravnika, na
liĉni zahtev, pa je umesto nje imenovana u sastav Školskog odbora, predstavnik lokalne
samouprave, dr Dragica Petrović, a takoće umesto Duška Vuletića, poljop. inţenjera, ĉije je
dete završilo školovanje, u sastav Školskog odbora imenovan je, Panović Miroslav, prof.
fiz.vaspitanja, tako je ovaj organ radio u sledećem sastavu:
1. Dr Petrović Dragica, predstavnik lokalne samouprave, predsednik Školskog
odbora;
2. Dr Andrija Antonić, predstavnik lokalne samouprave;
3. Dr Smilja Rakić, predstavnik lokalne samouprave;
4. Slobodanka Aleksić, dipl. psiholog, predstavnik roditelja;
5. Mr Radenko Bajić, farmaceut predstavnik roditelja, zamenik predsednika Školskog
odbora;
6. Panović Miroslav, prof. fiz.vaspitanja, predstavnik roditelja;
7. Srboljub Bogojević, nastavnik veţbi, predstavnik zaposlenih;
8. Vera Rakić, prof. ruskog jezika, predstavnik zaposlenih i
9. Biljana Đuknić, nastavnik veţbi, predstavnik zaposlenih.
U ovoj školskoj godini, Školski odbor, kao organ upravljanja školom, odrţao je osam sednica
u starom sazivu i dve sednice u novom sazivu.
Školski odbor (prethodni saziv) je na svojim sednicama razmatrao pitanja iz svoje
nadleţnosti utvrĊene Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Statutom
Škole:
 razmatrao je i usvojio Godišnji izveštaj o radu Škole za šk. 2008/2009. god; Godišnji
plan rada Škole za školsku 2009/2010. god;
 razmatrao i davao mišljenje o kandidatima po raspisanim konkursima za izbor
nastavnika, kao i odluke po prigovorima nezadovoljnih kandidata po konkursu;
 izvršio izbor predloţenih destinacija za uĉeniĉke ekskurzije svih razreda u školskoj
2009/2010. god;
 pojaĉana aktivonost na donošenju podzakonskih akata u Školi radi usaglašavanja sa
novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (''Sl. glasnik R. Srbije'' br
72/09 ) i to:
*Usvajanje Statuta Medicinske škole ''Dr Andra Jovanović'';
*Usvajanje Poslovnika o radu Školskog odbora Medicinske škole
''Dr Andra Jovanović'';
*Usvajanje Pravilnika o radu Medicinske škole ''Dr Andra Jovanović'';
- 14 -
*Usvajanje Pravilnika o pravima, obavezama i odgovornosti uĉenika
Medicinske
škole ''Dr Andra Jovanović'';
*Davanje saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mesta
Medicinske škole ''Dr Andra Jovanović'';
*Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama u Godšnjem planu radu škole za šk.
2009/2010. god;
*Evaluacija Školskog razvojnog plana;
*Usvajanje novog Školskog razvojnog plana za period 2010-2013. god i dr.
podzakonskih akata
 postupak izbora ĉlanova novog saziva Školskog odbora;
 postupak raspisivanja konkursa za izbor direktora Škola
 razmotrio i usvojio Analizu uspeha i discipline na kraju prvog i drugog polugodišta šk.
2009/2010. god, Izveštaj sa realizovanih ekskurzije 2009/2010. god. kao i druga pitanja
iz svoje nadleţnosti.
Na osnovu Rešenja o imenovanju ĉlanova Školskog odbora Medicinske škole "Dr Andra
Jovanović" Šabac (Skupštine opštine Šabac, broj 118-38/2010-14 od sa sednice od 18. 06.
2010. godine) imenovani su sledeći ĉlanovi Školskog odbora Medicinske škole ''Dr Andra
Jovanović'' Šabac:
1. Dr Petrović Radivoj, doktor medicine, predstavnik lokalne samouprave; predsedni
Škl. Odbora;
2. Olga Kneţević,viša medicinska sestra, predstavnik lokalne samouprave; zamenik
predsednika;
3. Ivana Radonjić, apsolvent farmacije, predstavnik lokalne samouprave;
4. Mr Radenko Bajić, dipl. farmaceut, predstavnik roditelja;
5. Angelina Stanković, ing tehnologije, predstavnik roditelja;
6. Rade Todorović, sveštenik, predstavnik roditelja;
7. Mr Tatjana Marković-Topalović, prof. fizike, predstavnik zaposlenih
8. Svetlana Ilić, nastavnik veţbi, viša med. sestra, predstavnik zaposlenih i
9. Tatjana Milošević, nastavnik veţbi, viši sanit. teh, predstavnik zaposlenih.
Novokonstituisani saziv Školskog odbora je odrţao dve sednice u šk.
2009/2010. god. na kojima je, izdvajam:
 doneo Odluku o izboru direktora Medicinske škole ''Dr Andra
Jovanović'' Šabac, po konkursu;
 doneo Rešenje o prestanku duţnosti direktora škole istekom
prethodnog mandata i
 doneo Rešenje Školskog odbora o izboru direktora škole.
Svetlana Jovanović,
sekretar škole
- 15 -
3.2. Direktor
Godišnjim planom rada škole, za školsku 2009/2010. godinu, definisani su najvaţniji poslovi
i zadaci direktora škole. U toku školske godine direktor škole se bavila sledećim poslovima:
 planiranjem i programiranjem rada škole;
 celokupnom organizacijom rada u školi;
 praćenjem i analizom materijalno-finansijskog poslovanja škole, kao i izradom
finansijskih planova;
 nabavkom novih nastavnih sredstava i potrošnog materijala;
 unapreĊivanjem prostornih i materijalnih uslova za nastavne i vannastavne aktivnosti;
 organizovanjem i uĉešćem u radu struĉnih organa škole;
 ostvarivanjem saradnje sa Školskim odborom i Savetom roditelja;
 saradnjom sa prosvetnim i drugim inspekcijskim i nadzornim organima;
 organizovanjem struĉno-pedagoškog usavršavanja nastavnika;
 sopstvenim struĉnim usavršavanjem;
 praćenjem donatorskih projekata;
 organizovanjem vannastavnih i vanškolskih aktivnosti uĉenika;
 organizacijom takmiĉenja i uĉešća uĉenika na takmiĉenjima;
 saradnjom sa Uĉeniĉkim parlamentom;
 pohvaljivanjem i nagraĊivanjem uĉenika i radnika škole;
 organizacijom kulturne i javne delatnosti škole;
 praćenjem i realizacijom Plana rada škole, Školskog razvojnog plana i
samovrednovanja;
 uĉešćem u usklaĊivanju svih pravnih akata škole sa novim Zakonom o osnovama
sistema obrazovanja i vaspitanja.
S obzirom da Medicinska škola zauzima znaĉajno mesto u lokalnoj zajednici, direktor je
jedan deo svojih aktivnosti usmerila i na: saradnju sa privrednim i neprivrednim
organizacijama, saradnju sa institucijama kulture, saradnju sa srednjim i osnovnim školama u
gradu, regionu i republici. Ostvarena je i permanentna saradnja sa Ministarstvom prosvete,
Školskom upravom u Valjevu i Gradskom upravom.
Sneţana Opaĉić,
direktor škole
3.4. Pomoćnik direktora
Godišnjim planom rada škole za školsku 2009/2010. godinu definisani su najvaţniji
poslovi i zadaci pomoćnika direktora. U okviru škole, pomoćnik direktora se najĉešće bavio
sledećim poslovima: planiranje i programiranje rada škole, poboljšanje materijalno
finansijskog poslovanja Škole, organizacija rada u Školi, saradnja sa Školskim odborom i
Savetom roditelja, nabavka novih nastavnih sredstava, informisanje uĉenika i radnika Škole,
- 16 -
koordinacija i uĉešće u radu Aktiva za razvoj školskog programa. U društvenoj sredini Škola
zauzima znaĉajno mesto, te rad na postizanju što višeg rejtinga je jedan od stalnih zadataka
koji je u toku godine ostvarivan kroz uĉestvovanje na sastancima za dobijanje sredstava za
izradu projekta rekonstrukcije dela škole koji je zaduţbina, kroz saradnju sa svim
institucijama sa kojima škola već saraĊuje i povećanje obima saradnje, kao i kroz poslovanje
sa novim socijalnim partnerima i njihovo upoznavanje sa potrebama ove vaspitno obrazovne
ustanove.
Rad u Udruţenju medicinskih škola i reprezentovanje svoje ustanove na što
kvalitetniji naĉin, je ostvarivan na svim sednicama Udruţenja koje su organizovane u toku
godine.
Goran Stojićević,
pomoćnik direktora
4. STRUĈNI SARADNICI
4.1. Pedagog
Realizacija planiranih poslova pedagoga škole biće prikazana po predviĊenim
oblastima rada: Planiranje, programiranje, organizovanje i praćenje vaspitno-obrazovnog
rada
 Izrada godišnjeg i operativnih planova i programa rada struĉne sluţbe,
 Izrada strukture za Godišnji izveštaj o radu škole,
 Izrada Izveštaja o radu škole u prethodnoj školskoj godini,
 Izrada meseĉnih izveštaja o sopstvenom radu,
 Izrada delova za Godišnji plan rada škole i dopuna u toku šk. Godine,
 Izrada strukture za Školski program,
 Izrada predloga plana struĉnog usavršavanja po struĉnim većima za školsku godinu,
- 17 -



























Izrada orijentacionog plana i programa rada Saveta roditelja,
Izrada plana i programa rada Pedagoškog kolegijuma,
Izrada predloga plana i programa rada odeljenjskog starešine i odeljenjskih zajednica,
Izrada plana i programa zdravstvenog vaspitanja, plana zdravstvenih tribina i programa
prevencije neprilagoĊenog ponašanja mladih (narkomanija, alkoholizam, delinkvencija,
pripadnost verskim sektama), kao i ostalih posebnih programa (plan i program
profesionalne orjentacije, vaspitanja za humane odnose meĊu polovima...),
Izrada akcionog plana za Program zaštite uĉenika od nasilja,
Pomoć u izradi akcionog plana za praćenje pandemije gripa,
Planiranje kalendara poslova za maj, jun i jul,
Planiranje zaduţenja za Godišnji izveštaj,
Planiranje , organizovanje i realizacija seminara za uĉenike i seminara za nastavnike „
Osnaţivanje mladih kroz vršnjaĉku medijaciju”; izrada izveštaja o realizaciji seminara za
PDS i za Zavod za unapreĊivanje obrazovanja i vaspitanja MPRS,
Organizovanje jednodnevnog seminara za Tim za bezbednost uĉenika „Nasilje, pravila i
restitucija“,
Planiranje i organizovanje tribine „Trgovina decom i trafiking“ sa zdravstvenom
komisijom,
Izrada pano-postavki: „Osnaţivanje mladih kroz vršnjaĉku medijaciju”, (seminar za
uĉenike), „Prikazi fakulteta i viših škola“ .
Organizovanje izabranih seminara iz Kataloga akreditovanih seminara: UDV i Kritiĉko
mišljenje,
Intenzivan rad u timu za samovrednovanje rada škole i ŠRP: evaluacija „nastavnog
procesa“, evaluacija starog ŠRP-a i izrada Nacrta novog ŠRP-a za period od 3 godine;
uĉešće u realizaciji planiranih aktivnosti za ovaj period,
Izrada pano-postavke „Prikaz samovrednovanih kljuĉnih oblasti“,
Praćenje realizacije novog ŠRP-a u perodu mart-jul 2010,
Planiranje i organizovanje ĉasova vršnjaĉke edukacije („AIDS“), ali i seminara koji vode
vršnjaĉki edukatori („Nasilje u adolescentskim vezama“),
Formiranje Aktiva za razvoj školskog programa,
Izrada delova za „Letopis Škole za šk. 2009/10. god.“
Izrada skica za operativne planove i neposredne pripreme za ĉas,
Izrada obrasca za praćenje ĉasova pripravnika, oglednih i svih ostalih ĉasova,
Izrada izveštaja o polaganju struĉnog ispita u Školi za pripravnike,
Izrada tabela za prikaz uspeha, discipline i realizacije nastave po klasifikacionim
periodima,
Izrada kriterijuma za formiranje ocene o utisku za rad uĉenika,
Izrada obrasca za realizaciju dodatne, dopunske i pripremne nastave i sekcija,
Izrada obrasca za izjavu o polaganju izbornog predmeta na maturi,
Posete ĉasovima – posećeno je 18 ĉasova : 9+2 ĉasova kod pripravnika
( najpre u cilju instruktivno-pedagoškog rada, a potom i u skladu sa radom Školske
komisije za polaganje struĉnog ispita), kao i 4 ĉasa iz predmeta koji su imali zamenu
nastavnika, 3 ĉasa kod saradnika u nastavi (lekari),
- 18 -











Praćenje ocenjivanja uĉenika,
Izrada tabela za prikaz socijalne strukture uĉenika po odeljenjima,
Izrada upitnika za prikupljanje podataka o zdravstvenim, socijalnim i porodiĉnim
uslovima ţivota uĉenika (Anamnestiĉke liste),
Izrada liste za evidenciju individualnog profesionalnog informisanja uĉenika,
Izrada liste za praćenje savetodavnog rada sa uĉenicima i savetodavnog rada sa
roditeljima,
Struktuiranje odeljenja prvog razreda,
Razvrstavanje uĉenika ponovaca,
Struktuiranje grupa za nastavu GraĊanskog vaspitanja i Verske nastave u prvom razredu,
Pregledanje pedagoške dokumentacije i uoĉavanje propusta (dnevnika rada, nastavnih
planova, planova rada sekcija i struĉnih veća),
Ujednaĉavanje tj sravnjivanje ocena uĉenika po dnevniku, upisnici i svedoĉanstvu,
Pregledanje matiĉnih knjiga upisanih uĉenika i uoĉavanje propusta.
Uĉešće u realizaciji sadrţaja nastavnog plana i programa
U saradnji sa nastavnicima, pedagog je obavljala sledeće poslove:
 Instruktivno-pedagoški rad sa svim nastavnicima, a posebno sa pripravnicima i
nastavnicima sa nenastavnih fakulteta (mentorski rad sa pripravnicima pri polaganju
struĉnog ispita) i nastavnicima koji su zamene za odsutnog nastavnika; i ove školske
godine je postojala saradnja u cilju izrade pedagoški razraĊenih pisanih priprema i
nastavnih planova,
 Saradnja sa mentorima oko polaganja struĉnih ispita u školi,
 Mentorski rad sa profesorkom psihologije, Anom Petroviĉ,
 Saradnja sa rukovodiocima struĉnih veća kroz rad Pedagoškog kolegijuma i
prisustvovanjem sastancima struĉnih veća,
 Uĉešće u neposrednoj pripremi nastavnika i izradi scenarija, za ogledne ĉasove sa
primenom metoda aktivne nastave,
 Pomoć nastavnicima u izradi testova znanja i primeni metodologije ocenjivanja,
 Pomoć nastavnicima oko planiranja aktivnosti po školskom kalendaru, saţimanju gradiva
usled pandemije gripa,
 Pomoć nastavnicima u organizaciji i realizaciji maturskih ispita,
 Pomoć nastavnicima pri izvoĊenju zakljuĉnih ocena,
 Izrada uputstva za pripravnike i ostale nastavnike: „Pokazatelji odliĉnog ocenjivanja“, „O
ĉemu razmišljati u pripremanju nastave“, „Obrazovni, vaspitni i funkcionalni ciljevi i
principi u nastavi“,
 Instruktivno-pedagoški rad sa ĉlanovima Tima za samovrednovanje i ŠRP,
 Saradnja oko obaveza i odgovornosti svih nastavnika u Projektu zaštite uĉenika od
nasilja,
 Saradnja sa nastavnicima –uĉesnicima svih akreditovanih seminara,
 Saradnja sa nastavnicima koordinatorima Uĉeniĉkog parlamenta.
- 19 -
U saradnji sa odeljenjskim starešinama obavljeni su sledeći poslovi:
 Pomoć u realizaciji odreĊenih tema iz oblasti profesionalne orjentacije, vaspitanja za
humane odnose meĊu polovima, zdravstvenog vaspitanja, prevencije neprilagoĊenog
ponašanja mladih, razvijanje kulture ponašanja, usvajanje racionalnih metoda uĉenja i
ostalih tema predviĊenih programom rada odeljenjskih zajednica, a kroz tribine na nivou
škole ili kroz posetu ĈOS-u,
 Izbor uĉenika za seminar o medijaciji,
 Upoznavanje odeljenjskih starešina sa psihološko-pedagoškim karakteristikama uĉenika
sa kojima se obavlja savetodavni rad i predlaganje mera za prevazilaţenje problema,
 Saradnja sa odeljenjsim starešinama u cilju pruţanja pomoći uĉenicima koji imaju slabe
ocene,
 Pomoć odeljenjskim starešinama u voĊenju pedagoške dokumentacije,
 Pomoć odeljenjskim starešinama u ispitivanju uzroka poremećenih odnosa meĊu
uĉenicima, uĉenicima – nastavnicima i predlaganje mera za njihovo prevazilaţenje, kao i
u rešavanju problema neprilagoĊenog ponašanja uĉenika (kraĊe, korišćenje narkotika,
tuĉe... ).
Rad sa uĉenicima
U neposrednom radu sa uĉenicima, pedagog je realizovala sledeće poslove:
 Individualni i grupni savetodavni rad sa uĉenicima koji su postizali slabiji uspeh i pomoć
u usvajanju racionalnih metoda u uĉenju,
 Savetodavni rad sa najlošijim odeljenjima u školi,
 Savetodavni rad sa uĉenicima koji su ponavljali razred,
 Savetodavni rad sa uĉenicima koji imaju zdravstvenih problema, ispoljavaju teškoće u
prilagoĊavanju na ţivot i rad u školi; pokazuju poremećaje u ponašanju; koji imaju
problema u porodici; problema u emocionalnom funkcionisanju; problema u odnosima sa
suprotnim polom; problema u prilagoĊavanju na novu sredinu i drugih liĉnih problema,
 Primena Mahover tehnike i prikupljanje anamnestiĉkih podataka od uĉenika I razreda,
 Savetodavni rad sa prvim razredom kroz ĉas O.Z.: „Metode i tehnike uspešnog uĉenja“,
 Rad na projektu „Osnaţivanje mladih kroz vršnjaĉku medijaciju” -priprema,
organizovanje, realizacija i evaluacija seminara za zainteresovane uĉenike, u saradnji sa
profesorom Mirjanom Sremĉević,
 Osnivanje Medijatorskog tima u školi,
 Uliĉni performans za uĉenike „Zdravi stilovi ţivota“ u saradnji sa NVO ISKRA iz
Loznice,
 Rad sa vršnjaĉkim edukatorima, realizacija ĉasova, seminara,
 Saradnja sa predsednikom Uĉeniĉkog parlamenta,
 Uspostavljanje bolje komunikacije u odnosu uĉenik-uĉenik i uĉenik-nastavnik, pomoć u
prevazilaţenju konflikata (medijacija),
 Psihoterapijski rad sa pojedinim uĉenicima kod kojih je to indikovano (primena geštalt
terapije),
- 20 -




Izrada izveštaja za psihijatrijsku sluţbu Zdravstvenog centra o uĉenicima koji su upućeni
na dalju eksploraciju i leĉenje, saradnja sa dr Vesnom Vuković,
Testiranje intelektualnih sposobnosti, osobina liĉnosti, profesionalne zainteresovanosti i
opšte informisanosti pojedinih uĉenika ( za IS Petnica, i sl. ),
Profesionalno informisanje i savetovanje zainteresovanih uĉenika III i IV razreda oko
upisa na fakultet (individualno i grupno),
Formiranje uĉeniĉke kartoteteke.
Saradnja i savetodavni rad sa roditeljima





Individualni savetodavni rad sa roditeljima dece koja imaju ili su imala razliĉite
probleme i predlaganje mera za prevazilaţenje,
Pruţanje informacija o psihološko-pedagoškim karakteristikama dece zainteresovanim
roditeljima, kao i pomoć u profesionalnom usmeravanju
Formiranje Saveta roditelja i uĉešće u njegovom radu,
Saradnja sa roditeljima uĉenika koji su odabrani da uĉestvuju u obuci za vršnjaĉku
edukaciju „Diskriminacija obolelih od AIDS-a“, oko davanja saglasnosti za odlazak na
seminar,
Saradnja sa roditeljima uĉenika protiv kojih je pokrenut disciplinski postupak.
Analitiĉko-istraţivaĉki rad













Pomoć psihologu u analizi uspeha , discipline i realizacije nastave na kraju svakog
klasifikacionog perioda , izradi izveštaja i prezentacija na sednicama Nastavniĉkog veća,
Saveta roditelja, Uĉeniĉkog parlamenta i Školskog odbora,
Analiza socijalne strukture odeljenja,
Analiza uspeha odeljenja na kraju školske godine,
Analiza opredeljivanja za izborni predmet na maturskom ispitu,
Analiza realizacije dodatne , dopunske i pripremne nastave i ĉasova sekcija u šk.
2009/10.g.,
Pomoć psihologu u anketiranju uĉenika 4. razreda: "Kuda posle srednje škole",
Izrada izveštaja o realizovanim aktivnostima u okviru Projekta samovrednovanja i ŠRP-a,
Analiza opredeljenosti uĉenika I razreda za nastavu GraĊanskog vaspitanja i Versku
nastavu,
Analiza anamnestiĉkih podataka i Mahovera za uĉenike I razreda,
Analiza podataka o stanju u Školi na kraju predhodne i poĉetku nove školske godina za
Zavod za statistiku,
Popunjavanje tabela o brojnom stanju uĉenika za MPRS,
Popunjavanje tabela o aktivnostima u okviru Tima za bezbednost uĉenika i prevenciju
nasilja za MPRS i Školsku upravu u Valjevu,
Izrada upitnika za nastavnike i uĉenike i analiza rezultata o vrstama nasilja u školi,
- 21 -



Analiza evaluacionih listi sa seminara za uĉenike i seminara za nastavnike "Osnaţivanje
mladih kroz vršnjaĉku medijaciju" ,
Dopuna podataka o uĉenicima koji su uĉestvovali u PISA istraţivanju prethodne školske
godine,
Pounjavanje tabela o vannastavnim aktivnostima u školi od 2000.god. i postignutim
rezultatima.
Ostali poslovi
















Uĉešće u radu sednica odeljenjskih i Nastavniĉkog veća (Izveštaj o radu škole, Izveštaji o
realizaciji projekata samovrednovanja i ŠRP-a, analize uspeha i discipline, realizacija
redovne nastave, Projekat “Zaštita uĉenika od nasilja” , izveštaji o realizaciji ovog
projekta, o realizaciji seminara za uĉenike i za nastavnike, analize mini istraţivanja i dr.),
Uĉešće u radu Pedagoškog kolegijuma,
Uĉešće u radu Tima za samovrednovanje rada škola,
Uĉešće u radu Aktiva za Školsko razvojno planiranje-ŠRP,
Formiranje Aktiva za razvoj školskog programa,
Uĉešće u radu Tima za zaštitu uĉenika od nasilja,
Uĉešće u radu Školskog odbora i Saveta roditelja –Izveštaj o radu škole, Projekti
samovrednovanja, ŠRP-a, zaštite uĉenika od nasilja, analize uspeha i discipline,
Uĉešće u radu Školske komisije za polaganje pripravniĉkog ispita,
Uĉešće u radu disciplinske komisije,
Uĉešće u radu ispitnog odbora za polaganje maturskih ispita,
Uĉešće u radu komisije za polaganje maturskog ispita iz psihologije,
Uĉešće u radu komisije za polaganje vanrednih ispita iz psihologije,
Saradnja sa struĉnim i drugim institucijama u gradu i Opštini na realizaciji razliĉitih
poslova: sa osnovnim školama oko profesionalnog informisanja uĉenika zainteresovanih
za upis u Medicinsku školu i oko uĉešća u seminaru za nastavnike; sa Zdravstvenim
centrom "Dr Laza Lazarević" oko odrţavanja predavanja predviĊenih planom tribina,
kao i oko leĉenja pojedinih uĉenika na psihijatrijskom i deĉijem odeljenju; saradnja i sa
psihijatrima psihijatrijske sluţbe Zdravstvenog centra oko razmene informacija i
pruţanja pomoći pojedinim uĉenicima; saradnja sa Zavodom za javno zdravlje
(predavanja za uĉenike, predstavnike nastavnika i struĉnih saradnika), saradnja sa
Zavodom za trţište rada i Centrom za profesionalnu orjentaciju oko profesionalne
orjentacije uĉenika završnih razreda; saradnja sa školskim policajcem i inspektorom
MUP-a oko tribine za uĉenike, saradnja sa Centrom za socijalni rad iz Šapca i
Savetovalištem za porodicu i mlade,
Saradnja sa pedagoškim savetnikom Školske uprave u Valjevu, Sneţanom Jadranović ,
oko projekata samovrednovanja i ŠRP-a,
Saradnja sa Pedagoškim društvom Srbije oko seminara o medijaciji i o radu uĉeniĉkih
parlamenta,
Saradnja sa Boškom Topalović, koordinatorom Projekta medijacije i Uĉeniĉki parlament,
- 22 -












Saradnja sa pedagogom Ekonomske škole u Valjevu oko seminara za nastavnike
“Osnaţivanje mladih kroz uĉeniĉke parlamente”i „Osnaţivanje mladih kroz vršnjaĉku
medijaciju“,
Saradnja sa NVO “ISKRA” iz Loznice oko performansa „Zdravi stilovi ţivota“ i obuke
grupe uĉenika za vršnjaĉku edukaciju na temu „AIDS“,
Saradnja sa Institutom za psihologiju u cilju dopune podataka za PISA 2009,
Saradnja sa Visokim školama i fakultetima koji su donosili svoj reklamni materijal,
Saradnja sa voditeljima razliĉitih seminara , organizovanih u školi,
Poseta Sajmu knjiga u Beogradu,
Struĉno usavršavanje, individualno, kroz literaturu i konsultacije sa kolegama i grupno,
kroz uĉešće u radu Aktiva struĉnih saradnika srednjih i osnovnih škola,
Seminar „UDV“, „Kritiĉko mišljenje“- odrţani u Šapcu,
Seminar „Asertivni trening – za trenere“ – Novi Sad,
Obuka za geštalt terapiju- Beograd,
Realizovanje seminara PDS-a (kao voditelj) u Maĉvanskom regionu u saradnji sa
lokalnom samoupravom,
VoĊenje dokumentacije o radu (dnevnik rada, uĉeniĉki dosijei, godišnji i meseĉni planovi
i programi rada, meseĉni izveštaji o sopstvenom radu...).
Biljana Ercegovĉević
šk. psiholog-pedagog
4.2. Psiholog
Tokom školske 2009/2010. godine psiholog je obavljala poslove predviĊene Godišnjim
programom rada škole, a tu spadaju: planiranje i organizovanje vaspitno-obrazovnog rada,
uĉešće u njegovoj realizaciji, saradnja sa uĉenicima i njihovim roditeljima, saradnja sa
nastavnicima, analitiĉko-istraţivaĉki rad i ostali poslovi znaĉajni za rad škole.
U okivru planskih i programskih aktivnosti, u saradnji sa pedagogom škole, psiholog
se bavila izradom operativnih planova i programa rada struĉne sluţbe, kao i izradom delova
Godišnjeg izveštaja o radu škole i Godišnjeg plana rada škole. U saradnji sa direktorom škole
planiran je i raspored seminara za struĉno usavršavanje nastavnika.
Tokom ove školske, kao i prethodne, psiholog je naglasak stavila na preventivni i
savetodavni rad sa uĉenicima i njihovim roditeljima. Psihološko savetovanje je kontinuirano
sprovoĊeno sa uĉenicima koji su imali teškoće u savladavanju gradiva, teškoće u porodici,
koji su pokazivali neke od oblika neprilagoĊenog ponašanja ili su imali probleme sa
suprotnim polom. Rad sa uĉenicima pojaĉan je kroz ulogu koordinatora u radu Uĉeniĉkog
parlamenta. Pored rada sa uĉenicima savetodavni rad je obavljan i sa pojedinim roditeljima, a
uz redovnu saradnju sa odeljenjskim starešinama.
Sem psihološkog savetovanja obavljano je i psihološko testiranje uĉenika kada se za tim
ukazala potreba.
- 23 -
Poĉetkom školske godine, u saradnji sa pedagogom škole prikupljeni su anamnestiĉki
podaci za uĉenike prvog razreda sa ciljem formiranja uĉeniĉkih dosijea koji olakšavaju
praćenje napredovanja uĉenika. TakoĊe je za uĉenike prvog razreda realizovano i predavanje
na temu „Tehnike uspešnog uĉenja“.
Aktivnosti vezane za profesionalnu orijentaciju bile su usmerene ka uĉenicima
ĉetvrtog razreda. Sprovedena je anketa „Kuda posle srednje škole?“ u kojoj su se uĉenici
izjašnjavali o svojim profesionalnim aspiracijama, ali i o razlozima izbora svoje buduće
profesije. Sem toga, psiholog je u svim odeljenjima ĉetvrtog razreda odrţala predavanje na
temu „Kako pravilno napisati S. V.“, a u martu organizovana je poseta Sajmu obrazovanja.
Tokom ĉitave školske godine psiholog je aktivno uĉestvovala u radu Aktiva za razvoj
školskog programa, Aktiva za školsko razvojno planiranje i ĉlan je Tima za zaštitu uĉenika
od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.
Saradnja sa nastavnicima odvijala se kroz instruktivno – pedagoški rad, uglavnom sa
pripravnicima.
Struĉno usavršavanje u toku ove školske godine psiholog je ostvarila uĉešćem na sledećim
seminarima: „Nasilje, definicija i restitucija”, “Ĉitanjem i pisanjem do kritiĉkog mišljenja”,
“Uĉionice dobre volje”, “Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan” i
“Osnaţivanje mladih kroz vršnjaĉku medijaciju” i kroz praćenje struĉne literature i prisustvo
sastancima Struĉnog veća struĉnih saradnika.
Psiholog se tokom školske godine bavila analitiĉko-istraţivaĉkim radom kroz prikupljanje i
obradu podataka neophodnih za analizu uspeha i discipline na kraju svakog klasifikacionog
perioda. Aktivno je uĉestvovala u radu Saveta roditelja, Odeljenjskih veća, Nastavniĉkih
veća, Pedagoškog kolegijuma i struĉnih veća.
Dušanka Ogrizović
školski psiholog
4.3. Bibliotekar
Školska biblioteka radi u dve prostorije, ukupne površine 56m2.U renoviranoj
prostoriji se nalaze dva kompjutera, štampaĉ, kopir aparat i aparat za koriĉenje, sve u svrhu
bolje pripreme nastavnika.
Što se tiĉe samog biblioteĉkog rada, pored izdavanja, obrade i ĉuvanja knjiga,
biblioteka se bavila i nabavkom propisane lektire, struĉne literature, obaveznih primeraka
udţbenika, struĉnih ĉasopisa i drugih oblika knjiţne i neknjiţne graĊe. U nabavci je pored
bibliotekara i direktora škole uĉestvovala Komisija za biblioteku, koju ĉine predstavnici
Struĉnih veća a koja se sastaje u septembru i predlaţe koje knjige treba nabaviti. Sredstva za
kupovinu knjiga su obezbeĊena od upisnine uĉenika i iz sredstava škole. Neke knjige su
dobijene na poklon.
- 24 -
Ukupan broj knjiga po inventarnoj knjizi, zakljuĉno sa 21.06.2010 god. je 13529 a
stvarno stanje fonda je 11777. Uĉeniĉki fond je 8964 a nastavniĉki je 2813. Broj
novonabavljenih i dobijenih knjiga u toku godine je 227. Ukupno naslova serijskih
publikacija 6. Struktura knjiţnog fonda po UDK: 0-opšta grupa 22 1-filozofija/ 2-religija7
, 3-društvene nauke 3 .5-prirodne nauke/ ,6-primenjene nauke1 ,7-umetnost/ , 8knjiţevnost193 ,9-geografija,istorija 1.
Broj korisnika biblioteke je 878. Broj upisanih uĉenika ove godine je 224, nastavnika i
saradnika 3. Ukupno korišćenih knjiga je 3426. Uĉenici su koristili 3342 a nastavnici 74.
Uĉenicima je u biblioteci pruţena pomoć u pronalaţenju struĉne literature potrebne za izradu
referata, domaćih zadataka, profesionalnu orijentaciju ili potrebu za fakultet.
U okviru aktivnosti na popularisanju knjige i ĉitanja uĉenici i nastavnici su redovno
obaveštavani o novim knjigama u školskoj biblioteci, novim izdanjima knjiga i ĉasopisa u
zemlji i svetu, knjiţevnim nagradama i knjiţevnim skupovima u Biblioteci šabaĉkoj.
Na nivou škole i ove godine je organizovana poseta Sajma knjiga u Beogradu.
Vera Rakić
bibliotekar
- 25 -
5. STRUĈNI ORGANI
5.1. Pedagoški kolegijum
Ĉlanovi Pedagoškog kolegijuma u šk. 2009/2010 su: Tatjana Matić-Stojanac (srpski i
strani jezici), Ţeljko Avramović (društvene nauke), Marijana Tešić (fizika, hemija, biologija i
matematika), Dragan Vesković (fiziĉko), LJiljanaTomić (farmaceuti, laboranti i sanitarci),
Nataša Janĉikić (fizioterapeuti i kozmetiĉari), LJubomir Marković (zubni tehniĉari), Svetlana
Ilić (medicinske sestre) i dr Verica Matović (lekari).
Sastanci Pedagoškog kolegijuma odrţavani su prema utvrĊenoj dinamici. Rukovodioci
Struĉnih veća diskutovali su o planovima rada svojih Veća, nastavnika i sekcija, izboru
udţbenika, predlozima i potrebama svojih Veća, napredovanju i uspehu uĉenika, planu
struĉnog usavršavanja (pohaĊanju novih i primeni steĉenih znanja sa prethodnih seminara)
,saradnji sa društvenom zajednicom, radili na usaglašavanju predloga Izmene i dopune
teksta Standarda o kompetencijama nastavnika .
Dr Verica Matović
5.2. Nastavniĉko veće
Nastavniĉko veće se u toku 2009/2010. školske godine, na 12 odrţanih sednica bavilo
mnogim bitnim organizacijskim i struĉnim pitanjima vezanim za celokupni obrazovnovaspitni proces u školi, kao što su:
 analiza i usvajanje Izveštaja o radu škole (školske 2008/2009.) i
Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku 2009/2010. kao i Izveštaja o
samovrednovanju;
 kompletna organizacija obrazovno-vaspitnog rada škole;
 zaduţenja nastavnika;
 izbor destinacija uĉeniĉkih ekskurzija;
 organizacija proslava u Školi (Sveti Sava, Dan škole, sveĉana dodela
diploma maturantima, matursko veĉe…);
 organizovanje rada sekcija i drugih vannastavnih aktivnosti;
 analiza opremljenosti škole za rad i iznalaţenjem mera za unapreĊenje;
 osavremenjivanje obrazovno-vaspitnog rada;
 rad na estetsko-higijenskom izgledu škole;
 analiza uspeha i izostajanja uĉenika;
 organizovanje dodatne i dopunske nastave za uĉenike, kao i ostalih
obaveznih oblika obrazovno-vaspitnog rada;
 organizovanje polaganja popravnih, razrednih, vanrednih i maturskih
- 26 -
ispita za uĉenike i utvrĊivanje uspeha sa polaganja; izveštaj sa maturskih ispita;
 izborom najboljih praktiĉara i Ċaka generacije;
 priprema za upis novih uĉenika;
 priprema za rad u narednoj školskoj godini: formiranje odeljenja, podela
zaduţenja nastavnicima, podela predmeta, odeljenjskog starešinstva, usvajanje kalendara za
sledeću školsku godinu, izveštaj o odlukama Pedagoškog kolegijuma i Školskog odbora;
 planiranje struĉnog usavršavanja nastavnika;
 plan upisa za školsku 2010/2011. godinu;
 izricanje vaspitno-disciplinskih mera uĉenicima;
 usvajanjem Akcionog plana Tima za borbu protiv nasilja;
 informisanjem o novom Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i
vaspitanja;
 informisanjem o pandemiji novog virusa gripa;
 molbama, ţalbama, zahtevima i drugim tekućim pitanjima i problemima;
 izveštaj o rezultatima ankete koju je sprovela PP sluţba (rezultati
ankete “Šta planiraš nakon završene srednje škole”);
 izveštaj o seminaru o medijaciji za uĉenike;
 informisanjem o studijskom putovanju u CERN;
 izveštaj o planiranim i ostvarenim aktivnostima u procesu
samovrednovanja;
 evaluacijom ŠRP-a i predlogom novog ŠRP –a, informisanjem o
poĉetnim realizacijama novog ŠRP-a;
 informacije o potrebi za formiranjem Tima za pojaĉan vaspitni rad sa
uĉenicima
 izborom tri predstavnika zaposlenih u sastav novog Školskog odbora
 izjašnjavanjem o izboru direktora na specijalnoj sednici
 izveštaj sa ekskurzija i izleta.
Marijana Tešić
Zapisniĉar
5.2.1. Komisije Nastavniĉkog veća
U toku školske 2009/2010 godine u Školi su radile sledeće komisije:
 Komisija za nabavku potrošnog materijala, nastavnih sredstava i opreme u sledećem
sastavu: Svetlana Ilić, LJiljana Tomić, Dragan Pavlović, Nataša Janĉikić i LJubomir
Marković, bavila se sagledavanjem potreba po struĉnim većima za potrošnim
materijalom, nastavnim sredstvima i opremom i nabavkom;
 Komisija za nabavku uniformi ĉiji su ĉlanovi Evica Munćan i Vesna Nikolić, bavila se
nabavkom uniformi za uĉenike i zaposlene preko izabranog ponuĊaĉa, vršenjem naplate
- 27 -













na poĉetku školske godine, distribuiranjem uniformi i prikupljanjem druge rate zajedno
sa odeljenjskim starešinom;
Komisija za deţurstva nastavnika - Milan Trifunović je tokom školske godine pravio
raspored deţurstva nastavnika i pratio realizaciju;
Komisija za deţurstva uĉenika – Evica Munćan je tokom školske godine pravila raspored
deţurstva uĉenika, vodeći raĉuna da sa nastave ne odsustvuju kada imaju veţbe i pratila
realizaciju;
Komisija za uĉeniĉke ekskurzije ĉiji su ĉlanovi: Dragoljub Krilović, Tomislav Vuĉetić i
Milica Kijurina-Nikolić predlagala je po tri destinacije ekskurzija za svaki razred na
poĉetku školske godine, voĊe puta, bavila se praćenjem realizacije i izveštavanjem;
Komisija za biblioteku u sledećem sastavu: bibliotekar, direktor, rukovodioci struĉnih
veća, predsednik Uĉeniĉkog parlamenta, sastaje se jednom godišnje (nekad i ĉešće u
zavisnosti od potrebe), bavi se upoznavanjem rada biblioteke, biblioteĉke sekcije u
prethodnoj godini, planom rada u tekućoj godini, finansijskim planom nabavke, naĉinom
nabavke udţbenika, aktuelne literature i ĉasopisa, sve to uz konsultacije sa predsednicima
struĉnih veća;
Tim za kulturnu i javnu delatnost Škole ĉiji su ĉlanovi: Jelena Kostić, Tatjana Matić Stojanac, Verica Matović, Tomislav Vuĉetić i Marija Gajić, tokom školske godine bavio
se organizovanjem i pripremanjem svih školskih priredbi i proslava ( Sveti Sava, Dan
škole itd.);
Tim za saradnju sa Crvenim krstom ĉiji su ĉlanovi Dobrinka Isailović i Slavica Tubica
tokom cele školske godine se bavio organizovanjem i uĉešćem u aktivnostima CK (
davanje krvi, pomoć socijalno ugroţenim uĉenicima, tribine, vršnjaĉke edukacije,
takmiĉenje iz prve pomoći ...);
Komisija za maturu (sekretari mature) – Dragana Pavlović i Srećko Berić. Ova komisija
je u junu prikupljala i obradila rezultate maturskih ispita i podnela izveštaj Nastavniĉkom
veću i Ispitnom odboru;
Zapisniĉar Nastavniĉkog veća - Marijana Tešić je tokom školske godine vodila zapisnike
sa sednica Nastavniĉkog veća, kao i evidenciju prisutnih ĉlanova;
Komisija za poništavanje dokumenata u sledećem sastavu: Ţivota Topuzović, Momir
Malešević i ĐorĊe Simić u maju i junu je zajedno sa sekretarom Škole poništavala
nevaţeća svedoĉanstva i diplome;
Komisija za nabavku udţbenika - Nada Lukić (za engleski jezik) – u septembru je
nabavljala udţbenike za uĉenike, u saradnji sa predmetnim nastavnicima i odeljenjskim
starešinama;
Komisija za ĉetrdesetosatno radno vreme ĉiji su ĉlanovi: Milica Petrović, Tatjana
Marković- Topalović i Dragana Pavlović bavila se raspodelom zaduţenja u okviru 40-to
ĉasovne radne nedelje, praćenjem i izveštavanjem o realizaciji;
Komisija za rasporede - Mirjana Sremĉević i LJiljana Tomić, bavila se izradom i
ukucavanjem rasporeda ĉasova i uĉionica u formulare za rasporede;
Odrţavanje mreţe i servisiranje raĉunara - Branislav Selakov je tokom školske godine
odrţavao mreţu raĉunara i servisirao raĉunare;
- 28 -




Komisija za arhiv Škole u sledećem sastavu: Vera Rakić, Branislava Ivkov- Miletić i
LJiljana Malešević, bavila se prikupljanjem i arhiviranjem dokumentacije o svim vaţnim
dogaĊajima u Školi i za Školu;
Komisija za EIS ĉiji su ĉlanovi: Marija Despotović. LJiljana Tomić, Radmila Jović,
Violeta Petrović, Vladimir Matić, Zorica Balucić – unosila je podatke o uĉenicima i
njihovim roditeljima – I razred, uspehu na kraju godine, izborne predmete i strani jezik za
uĉenike svih razreda sa pozitivnim uspehom;
Tim za saradnju sa Zavodom za javno zdravlje, opštom bolnicom i domom zdravlja - dr
Mirjana Negovanović i dr Mirjana Matić - Gligorić, tokom školske godine organizovao je
sistematske preglede, vakcinisanje uĉenika, tribine za uĉenike sa temama iz zdravstvenog
vaspitanja;
Komisijaza izradu farmaceutskih proizvoda - Ţivka Ţivanović, tokom školske godine je
zajedno sa uĉenicima izraĊivala kreme za ruke, lice, telo i sl.
Marijana Tešić
Zapisniĉar
5.3. Aktiv za školsko razvojno planiranje
REALIZOVANE AKTIVNOSTI U OKVIRU NOVOG ŠRP-a
Novi Školski razvojni plan je donet marta 2010. za period od tri godine (mart 2010/2013).
Usvojilo ga je Nastavniĉko veće, Školski odbor, a prezentovan je i Savetu roditelja, kao i
Uĉeniĉkom parlamentu. Ovome je prethodila evaluacija starog ŠRP-a, ponovo utvrĊivanje
pririteta Škole, misije, vizije, snaga i slabosti. Osnovan je novi Aktiv za školsko razvojno
planiranje, (razdvojen od Tima za samovrednovanje ) i njega predstavljaju:
1. Sneţana Opaĉić, direktor i koordinator
2. Biljana Ercegovĉević, psiholog-pedagog
3. Dušanka Ogrizović, psiholog
4. Mirjana Sremĉević, profesor
5. Radmila Vuĉić, profesor
6. Nataša Jovanović, profesor
7. Tatjana Milošević, nastavnik
8. Jelena Marinković, nastavnik
9. Aleksandar Matić, uĉenik 1-4, predstavnik Uĉeniĉkog parlamenta
10. Katarina Ţegarac, predstavnik Saveta roditelja
11. Ana Mitrović, predstavnik lokalne samouprave
VIZIJA:
Ţelimo da kroz osnaţene i obuĉene ljudske resurse budemo škola u kojoj se neguje primena
savremenih metoda rada u nastavi i promoviše meĊusobna tolerancija, nenasilna
- 29 -
komunikacija, kultura ponašanja, uvaţavanje i poštovanje svih aktera vaspitno-obrazovnog
procesa, i koja pruţa podršku za dalji liĉni rast i razvoj u bezbednoj i sigurnoj sredini.
IZABRANE KLJUĈNE OBLASTI I POKAZATELJI, REALIZOVANE
AKTIVNOSTI (mart –jul 2010.)
Kljuĉna oblast 2: NASTAVA I UĈENJE
Podruĉje razvoja: NASTAVNI PROCES
SPECIFIĈNI CILJEVI:
1. Planiranje i odrţavanje većeg broja multimedijalnih ĉasova;
2. Planiranje i odrţavanje većeg broja ĉasova aktivne nastave;
3. Planiranje i odrţavanje ĉasova sa metodama kritiĉkog mišljenja.
REALIZACIJA: Ĉasovi aktivne nastave i multimedijalne nastave se odrţavaju u većem
broju, tempom koji sami predmetni nastavnici planiraju i realizuju, ali bez posebnog
praćenja. Primena kritiĉkog mišljenja se odrţava tek sporadiĉno, jer je i seminar realizovan u
skorije vreme.
Poĉetkom nove školske godine svi nastavnici koji su prošli ove seminare biće u obavezi da
planiraju u nastavnim planovima ĉasove na kojima će koristiti ove metode, ali će na nivou
struĉnih veća biti odreĊeni ljudi zaduţeni za praćenje realizacije ovakvih ĉasova.
Kljuĉna oblast 4: PODRŠKA UĈENICIMA
Podruĉje razvoja: LIĈNI I SOCIJALNI RAZVOJ UĈENIKA
SPECIFIĈNI CILJEVI:
1.1. Osnaţivanje i ukljuĉivanje obuĉenih nastavnika u medijaciju,
REALIZACIJA: Juna 2010. odrţan je licencirani trodnevni seminar za nastavnike, koji je bio
deo Projekta Pedagoškog društva Srbije i lokalnih samouprava. Na seminaru je uĉestvovalo
7 nastavnika naše Škole. Voditelji seminara su bili mr Boško Topalović i Biljana
Ercegovĉević. Koordinator- Biljana Ercegovĉević, psiholog-pedagog .
1.2. Dalja obuka uĉenika za medijaciju; (obuka sprovedena u novembru 2009., a planira se
obuka nove grupe uĉenika u prvom polugodištu 2010/11.)
1.3. Osnaţivanje Medijatorskog tima za dalji rad uz prikljuĉivanje zainteresovanih
nastavnika;
REALIZACIJA: u toku; sledeće školske godine Medijatorskom timu će se pridruţiti
zainteresovani nastavnici koji su obuku prošli juna 2008, kao i oni koji su bili na seminaru
juna 2010.. Koordinator- Biljana Ercegovĉević, psiholog-pedagog.
- 30 -
2.1. Osnivanje Savetovališta za mlade;
REALIZACIJA: Pošto su se tokom cele školske godine obuĉavali za rad u okviru vršnjakog
Savetovališta, uĉenici su organizovali promociju kroz odeljenja prvog razreda, a u aprilu
formirali tri grupe „vršnjaĉkih savetnika“ koji su u odreĊenim terminima na raspolaganju
ostalim vršnjacima u kabinetu graĊanskog vaspitanja. U Savetovalištu je angaţovano 10
uĉenika prvog razreda, 6 trećeg razreda i 1 uĉenik ĉetvrtog razreda. Savetovalište je poĉelo
sa radom u maju 2010., a raspored deţurstva je blagovremeno istaknut na vidnim mestima po
Školi. Savetovalište je u maju pripremilo i predstavu „LJubav i hemija“, kroz koju je takoĊe
promovisalo svoj rad.Nekoliko ĉlanova je uĉestvovalo na seminaru „Nasilje u
adolescentskim vezama“. Koordinator je Mirjana Sremĉević, profesor.
2.2. Vršnjaĉka edukacija „ Mentalno zdravlje“;
2.3. Vršnjaĉka edukacija „ Reproduktivno i seksualno zdravlje“;
2.4. Vršnjaĉka edukacija „ Bolesti zavisnosti“;
2.5. Vršnjaĉka edukacija „Nasilje u adolescentskim vezama“;
REALIZACIJA: seminar „Nasilje u adolescentskim vezama“ je odrţan 27.5.2010. za
Medijatorski tim ,za sve vršnjaĉke edukatore i ĉlanove vršnjaĉkog savetovališta.. Vršnjaĉki
edukatori su bile Milica Erdeviĉki, 3/4 i Marijana Adamović 3/2 , obe obuĉene medijatorke.
Seminaru je prisustvovalo 23 medijatora i vršnjaĉkih edukatora. Koordinator je Biljana
Ercegovĉević, psiholog-pedagog.
Osim ovih planiranih seminara grupa uĉenika (7 uĉenica druge godine i Alija Salkunić iz 3/7
kao predsednik U.P.) su u martu 2010. prošli trodnevni seminar za vršnjaĉku edukaciju na
Guĉevu, na temu „AIDS, diskriminacija obolelih“. Odmah je poĉelo organizovanje vršnjaĉke
edukacije za sva odeljenja prvog razreda, koja je sprovedena 21.5.2010. u multimedijalnom
kabinetu, a postoje i znaĉajno veći planovi za septembar 2010. (već je uraĊen scenario za
predstavu „Svetlost pakla“, podeljene uloge, ali do dalje realizacije nije došlo u junu 2010.
zbog kratkog vremenskog roka). Koordinator Biljana Ercegovĉević, psiholog-pedagog.
2.6. Saradnja s Kancelarijom za mlade;
REALIZACIJA: ĉlanovi UP su u septembru pohaĊali seminar na Guĉevu „Jaĉanje kapaciteta
Uĉeniĉkih parlamenata Šapca“, zatim seminar u Šapcu u Biblioteci Šabaĉkoj, „Mladi na
klackalici ţivota“, tokom zimskog raspusta ĉetvoro uĉenika išlo je na putovanje u trajanju od
pet dana Šabac-Budimpešta-Krakov-Šabac povodom ukidanja viznog reţima, na prolećnom
raspustu troje uĉenika iz medicinske škole prošlo je seminar „Bolesti zavisnosti“. Kancelarija
za mlade pomogla je akciju „Veliko prolećno spremanje“, a naša Škola je pomogla snimanje
spota „Mladi su budućnost“ obezbedivši prostor i uĉenike kao aktere u spotu.
2.7. Pojaĉati rad Uĉeniĉkog parlamenta,
- 31 -
REALIZACIJA: Ĉlanovi UP su znaĉajno pojaĉali svoj rad kroz razliĉite akcije:
 Humanitarna akcija prikupljanja lekova za ambulantu Sveti Luka, koja se bavi
besplatnim leĉenjem najugroţenijih i najsiromašnijih stanovnika našeg grada;
 Akcija saĊenja novih mladica na Dumaĉi;
 Akcija ozelenjavanja i ulepšavanja školskog dvorišta, u okviru koje je zasaĊeno novo,
mlado drveće, ţiva ograda, cveće, sreĊene ţardinjere, ofarbane klupe, stubovi, cela
metalna ograda, lanac oko spomenika, postavljene nove kante za otpatke. Ovoj akciji su
se prikljuĉili i uĉenici izvan UP, a propraćena je i medijski gostovanjem direktorke,
koordinatora i predstavnika UP u emisijama TV Šabac. Akcija naših uĉenika je navedena
kao primer dobre prakse kada je u pitanju briga o gradu u kome ţivimo i oĉuvanju
ţivotne sredine. U okviru ove akcije organizovane su i sportske aktivnosti uz pomoć
Nenada Srećkovića, profesora, kao promocija zdravih stilova ţivota.
 Uĉeniĉki parlament je svojim aktivnostima uzeo uĉešća i u Noći muzeja, odrţanoj
15.5.2010.
 5.6.2010. ĉlanovi UP su uzeli uĉešće u ĉišćenju izvora reke Dobrave u Nakuĉanima, a u
okviru akcije „Oĉistimo Srbiju. Dat je i oglas u Podrinjskim novinama o smerovima u
Školi koji se upisuju 2010/11. Koordinatori: Radmila Vuĉić, profesor i Dušanka
Ogrizović, psiholog.
Podruĉje razvoja: BRIGA O UĈENICIMA
SPECIFIĈNI CILJEVI:
1. Poboljšana kontrola ulaska stranih lica u zgradu Škole.
2. Bez obzira na do sada realizovane aktivnosti, potrebno je uĉenike i zaposlene
kontinuirano podsećati a i upoznavati sa procedurom, ulogom i odgovornostima u
sluĉaju sumnje na nasilje ili potvrde nasilja, uz obaveznost sprovoĊenja.
REALIZACIJA: izraĊen i usvojen osavremenjen Prvilnik o bezbednosti i Pravilnik o
ponašanju uĉenika i zaposlenih, u skladu sa novim zakonom. Sa Pravilnicima su upoznati svi
zaposleni, Školski odbor i Savet roditelja, a sa delovima i uĉenici kroz ĈOS-ove. UraĊen
vizuelni prikaz zabrana u ponašanju uĉenika u školi i postavljen po uĉionicama i kabinetima.
Sluĉajevi nasilja se uredno evidentiraju uz poštovanje predviĊene procedure.
Kljuĉna oblast 5: ETOS
Podruĉje razvoja: ATMOSFERA I MEĐULJUDSKI ODNOSI
SPECIFIĈNI CILJEVI:
1.1. Obuka grupe nastavnika za UDV ( nenasilna komunikacija);
1.2. Obuka grupe nastavnika za asertivno ponašanje;
1.3. Obuka grupe nastavnika za profesionalnu komunikaciju.
- 32 -
REALIZACIJA: u martu je organizovan seminar UDV (posvećen nenasilnoj komunikaciji)
za drugu grupu od 25 nastavnika.Kompatibilan je i već pomenuti seminar „Medijacija“,
odrţan juna 2010.
Kljuĉna oblast 6: RESURSI
Podruĉje razvoja: MATERIJALNO-TEHNIĈKI RESURSI
Biljana Ercegovĉević
5.4. Aktiv za razvoj školskog programa
Aktiv za razvoj Školskog programa oformljen je na sastanku 16. februara. 2010.
godine i ĉine ga: pomoćnik direktora mr Goran Stojićević, školski psiholog Dušanka
Ogrizović, predstavnici struĉnih veća: Branislava Ivkov-Miletić, Mirjana Sremĉević,
Marijana Tešić, Jovana Milošević, dr Mirjana Matić Gligorić, Dragan Pavlović, Marija
Despotović i Marijana Gaĉević.
Tokom školske godine imali smo 2 sastanka na kojima je dogovoreno da se urade
planovi i programi, za sve nastavne predmete i verifikovane smerove, kao i sekcije. Rezultat
našeg rada je Školski program koji će vaţiti 4 godine.
Mirjana Sremĉević
5.5. Tim za samovrednovanje rada škole
Tim za samovrednovanje rada škole u toku ove školske godine sastajao se dva puta.
Ĉlanovi tima za samovrednovanje i školski razvojni plan po nalogu nadzornika podeljeni su
na dva posebna tima, Tim za samovrednovanje i Aktiv za školsko razvojno planiranje.
Na prvom sastanku koji je odrţan u decembru 2009 godine, ĉlanovi su se izjasnili o tome u
kom timu bi ţeleli da nastave rad. Koordinator tima Sneţana Opaĉić, direktor škole, dala je
instrukcije za dalji rad oba tima, a za tim za samovrednovanje izjasnili su se:
 Verica Matović
 Biljana Đuknić
 Slavica Tubica
 Marijana Gaĉević
 Dragana Pavlović
 Marijana Tešić
 Marija Despotović
- 33 -
 Marijana Aksentijević
Nakon toga timovi su nastavili sa samostalnim radom ali i dalje tesno saraĊuju.
Sledeći sastanak Tim za samovrednovanje odrţan je u februaru 2010 godine. Kako je na
prethodnom sastanku dogovoreno da se evaluira do tada uraĊeno, sastanak je protekao u
dogovoru oko planirane prezentacije, kojom će se Nastavniĉko veće upoznati sa dotadašnjim
radom i planovim za dalji rad tima za samovrednovanje. Prezentacija je uspešno realizovana,
a ĉlanovi tima su podelili nova zaduţenja za naredne periode.
Marijana Gaĉević
5.6. Odeljenjska veća
I ove školske godine odeljenjska veća su realizovala sve svoje planirane aktivnosti i
zadatke.
U svom radu, ona su se bavila sledećim zadacima (koji su planirani Godišnjim planom i
programom rada škole): organizovanjem obrazovno-vaspitnog rada u odeljenjima; nabavkom
propisanih udţbenika za uĉenike i nastavnike; utvrĊivanjem rasporeda ĉasova, kontrolnih
veţbi, pismenih zadataka, kao i blok nastave; ukljuĉivanjem uĉenika u rad sekcija i drugih
vannastavnih aktivnosti; identifikovanjem i predlaganjem uĉenika za dodatnu i dopunsku
nastavu; utvrĊivanjem individualnog uspeha svakog uĉenika i realizacijom nastave na kraju
svakog klasifikacionog perioda; izostajanjem uĉenika sa nastave i izricanjem vaspitnodisciplinskih mera; identifikovanjem uĉenika kojima je neophodan savetodavni rad sa PP
sluţbom; organizovanjem roditeljskih sastanaka; organizovanjem i realizacijom uĉeniĉkih
ekskurzija; utvrĊivanjem uspeha sa razrednih, popravnih i maturskih ispita; analizom
ostvarenih ciljeva i zadataka; rešavanjem svih drugih pitanja i problema vezanih za
obrazovno-vaspitni proces, kao i za ţivot i rad uĉenika u školi.
Za svako odeljenje odrţano je po pet redovnih odeljenjskih veća: pred sam poĉetak nove
školske godine (raspored ĉasova, pismenih zadataka i kontrolnih veţbi, blok nastava , podela
predmeta na nastavnike i sl.), a potom na kraju svakog klasifikacionog perioda (uspeh
uĉenika i odeljenja, vaspitno-disciplinske mere). Za pojedina odeljenja drţani su sastanci
odeljenjskih veća i van ovog uobiĉajenog rasporeda kada je to odreĊena situacija nalagala.
Biljana Ercegovĉević, šk. psiholog-pedagog
5.7. Struĉna veća
5.7.1. Struĉno veće farmaceuta, laboranata i sanitaraca
Struĉno veće farmaceuta, laboranata i sanitaraca, obuhvata tri smera: farmaceutski,
laboratorijski i sanitarno-ekološki i broji 8 ĉlanova: Ţivka Ţivanović, LJiljana Tomić i
Jasmina Drndarević – farmaceutska grupa predmeta; Miroslava Grujić i Dragan Pavlović –
- 34 -
laboratorijska grupa predmeta; Tatjana Milošević i Zorica Prica ( zamena za Oliveru
Veselinović ) – sanitarna grupa predmeta i Zorica Balucić – medicinska biohemija.
Na poĉetku školske godine, ĉlanovi veća su veoma odgovorno pristupili pisanju
planova i programa nastavnika. Teţište je stavljeno na osavremenjivanje nastave – što više
razliĉitih metoda i oblika rada, ĉasova aktivne nastave, multimedijalne nastave (za nastavnike
koji su pohaĊali adekvatni seminar)…Ĉlanovi veća su radili i na usklaĊivanju i korigovanju
planova i programa teorije i veţbi u okviru istih predmeta, kao i u okviru razliĉitih struĉnih
predmeta; zatim saţimali gradivo po preporuci Ministarstva prosvete ( produţeni raspusti
zbog pandemije novog gripa ) uĉestvovali u izradi školskog plana, polagali ispite za
licencu: J. Drndarević, O. Veselinović i D. Pavlović.
Što se tiĉe struĉnog usavršavanja, većina ĉlanova ovog veća je pohaĊala akreditovane
seminare, koji su se na zadovoljstvo svih odrţavali u našoj školi i koji su prema mišljenju
većine ĉlanova bili veoma dobri, zanimljivi i upotrebljivi. To su sledeći seminari: ''Uĉionica
dobre volje'', ''Ĉitanjem i pisanjem do kritiĉkog mišljenja'', ''Osnaţivanje mladih kroz
vršnjaĉku medijaciju''.
Svoj rad u protekloj školskoj godini, ĉlanovi ovog veća kao i uĉenici, obavljali su u
renoviranim i dobro opremljenim kabinetima – farmaceutskom i kabinetu biohemije, a od
ove godine i u renovinarim i opremljenim kabinetima hematologije i mikrobiologije.
Kao i proteklih godina, ostvarena je dobra saradnja sa lekarima i drugim saradnicima u
nastavi, u vezi predavanja i zajedniĉkog ocenjivanja. Blok nastava u kabinetima i nastavnim
bazama je potpuno realizovana i ispoštovana u utvrĊenim terminima.
U okviru farmaceutskog smera i ove godine veoma aktivno radi sekcija, koja se bavi izradom
kozmetiĉkih preparata, koji su se prodavali u okviru humanitarne akcije u školi i Pozorištu.
Matura za uĉenike IV razreda je prošla u najboljem redu, komisije su bile kompletne. Svi
uĉenici su uspešno poloţili izborni predmet i maturski ispit ( praktiĉan rad i usmena odbrana
praktiĉnog rada ).
LJiljana Tomić
rukovodilac struĉnog veća
5.7.2. Struĉno veće zdravstvene nege
U toku školske godine rad struĉnog Veća zdravstvene nege odvijao se prema planu
usvojenom na poĉetku godine, a koji je u potpunosti realizovan. Realizovani su predviĊeni
ĉasovi, kao i dodatna i dopunska nastava. Sem redovne nastave ĉlanovi veća su bili
angaţovani i u razliĉitim vannastavnim aktivnostima.
- Na poĉetku godine sa radom su nastavile sekcije prve pomoći i realistiĉkog prikaza koje
su u rad ukljuĉile nove ĉlanove i nastavile saradnju sa starim. Za sekciju prve pomoći bile su
zaduţene M.Aleksić, S.ĐorĊić i S.Damnjanović, dok su sekciju realistiĉkog prikaza vodile
S.Tubica i M.Gaĉević. Tokom školske godine vršene su pripreme za školsko takmiĉenje
- 35 -
koje je uspešno realizovano u aprilu tekuće školske godine. Ĉlanovi sekcije RPPO u saradnji
sa svojim nastavnicima uĉestvovali su u organizaciji takmiĉenja iz prve pomoći na nivou
osnovnih škola, a u okviru saradnje sa Crvenim krstom. Zapoĉeta je saradnja sa beogradskim
Crvenim krstom, koji je naše uĉenike angaţovao za predstojeće evropsko takmiĉenje iz prve
pomoći i RPPO, a koje se ove godine odrţava u našoj zemlji. Sa radom je nastavila i sekcija
zdravstvene nege koju su vodile V.Nikolić, LJ.Novaković, D.Isailović i J.Marinković. U
sekciju su ukljuĉeni uĉenici trećeg i ĉetvrtog razreda koji su se tokom godine pripremali za
školsko takmiĉenje na kojem su pokazali izuzetno znanje iz tog predmeta.
Kao i do sada, veoma uspešna saradnja odvijala se sa saradnicima škole, nastavnom bazom,
Crvenim krstom i drugim medicinskim školama u Srbiji. Predstavnici Veća redovno su
odlazili na sastanke Zajednice medicinskih škola, Sekciju prve pomoći, kao i Sekciju
zdravstvene nege.
U saradnji sa nastavnom bazom posećivana su predavanja sa razliĉitom tematikom, gde su
prisustvovali predstavnici struĉnog Veća kao i odreĊen broj uĉenika.
- U toku ove školske godine ĉlanovi Veća su bili angaţovani i
na planu struĉnog usavršavanja. Veliki broj ĉlanova Veća prisustvovao je seminarima koji su
odrţani u našoj školi.
Uspešno su realizovane planirane ekskurzije kao i predviĊene struĉne posete.
- Ĉlanovi veća koji su ukljuĉeni u rad tima za ŠRP i
samovrednovanje, tim za borbu protiv nasilja, Aktiv za školski program, uspešno su
realizovali svoje zadatke i aktivno uĉestvovali na sastancima. Pojedini ĉlanovi su takoĊe
uzeli uĉešća u radu razliĉitih komisija u školi. Šest ĉlanova veća ušli su u proces za dobijanje
licence, uspešno poloţivši ispit iz psihologije u ministarstvu.
Ĉlanovi tima su takoĊe kontinuirano saraĊivali i izmeĊu sebe kao i
sa ĉlanovima drugih veća u našoj školi, rukovodstvom škole, PP
sluţbom i drugim zaposlenima u Školi.
Ĉlanovi Veća zdravstvene nege su:
Munćan Evica, Isailović Dobrinka, Novaković LJiljana, Nikolić Vesna, Đuknić Biljana,
Aleksić Marija, Damnjanović Slavica, ĐorĊić SlaĊana, Tubica Slavica, Gaĉević Marijana,
Marinković Jelena, Gvozdenović Jelena (zamena D.Gajić) i Ilić Svetlana –šef struĉnog veća.
5.7.3. Struĉno veće zubnih tehniĉara
Struĉno veće školske 2009/10.god.ĉinili su sledeći nastavnici:
1. Marković LJubomir
2. Bogojević Srboljub
3. Matić Vladimir
4. Berić Srećko
5. Milošević Jovana
- 36 -
- Nastava je odrţana u potpunosti, po predviĊenom planu i programu za školsku 2009./10.
god.
- Sastanci struĉnog veća redovno su odrţavani tokom cele školske 2009/10.god. Uglavnom
je raspravljano o tekućim pitanjima, nabavci potrošnog materijala, alata, unapreĊivanju i
osavremenjivanju nastave i kabineta u kojima se odvija. Ove godine je bilo manjih problema
sa nabavkom potrošnog materijala, ali su na vreme i uspešno rešeni.
- Sekcija zubnih tehniĉara, koju vodi Berić Srećko, nastavila je sa uspešnim radom a
rezultat toga je osvojeno 5. i 6. mesto na Republiĉkom takmiĉnju koje je odrţano od 21.0523.05.2010. godine u Vrnjaĉkoj Banji. Treba takoĊe napomenuti da su svi ĉlanovi veća uzeli
uĉešće u raznim školskim komsijama i tako dali svoj peĉat uspešnom radu škole.
Svi ĉlanovi struĉnog veća su krajem zimskog raspusta uĉestvovali su na seminaru
“UĈIONICA DOBRE VOLJE“ koji je trajao tri dana i odrţavao se u našoj školi.
- Maturski ispit u junskom roku, svi uĉenici ĉetvrtog razreda koji su za to stekli pravo,
uspešno su poloţili. Komisije su uspešno odradile svoj posao i za sve dane ispita bile su u
punom sastavu, tako nije bilo primedbi.
- Izvršena je podela predmeta za narednu školsku godinu, kao i trebovanje potrošnog
materijala.
Marković LJubomir
rukovodilac struĉnog veća
5.7.4. Struĉno veće fizioterapeutskih i kozmetiĉkih tehniĉara
Ĉlanovi struĉnog veća su:
Janĉikić Nataša – šef struĉnog veća
Pavlović Dragana - zamenik šefa struĉnog veća
Srećković Nenad
Despotović Marija
Alimpić Goran
Veće je odrţalo 11 sastanka na kojima su evaluirani realizovani planovi rešavanja tekućih
pitanja.
Veće je u potpunosti realizovalo predviĊene ĉasove redovne nastave, uz preporuĉeno
saţimanje gradiva od strane Ministarstva prosvete zbog epidemije gripa H1N1.
Kao i do sada sa nastavnom bazom, šabaĉkom bolnicom i Domom zdravlja odvijala se
uspešna saradnja. Ĉlanovi veća su 8. oktobra 2009.god. uĉestvovali u radu sekcije nastavnika
struĉnih predmeta u smeru fizioterapeuta, gde je „domaćin“ bila srednja medicinska škola u
Deligradskoj ulici u Beogradu.
- 37 -
Uĉenici i nastavnici su posećivali predavanja sa razliĉitim temama koje se uglavnom odnose
na preventivu razliĉitih patoloških procesa.
Marija Despotović, viši estetski tehniĉar, poloţila je struĉni ispit u školi, pred komsijom:
Sneţana Opaĉić – direktor škole, Biljana Ercegovĉević – školski psiholog-pedagog, Dušanka
Ogrizović – školski psiholog i Nataša Janĉikić – mentor i time dala „zeleno svetlo“ za
polaganje istog, tj. dobijanje licence u Ministarstvu prosvete.
U toku školske godine ĉlanovi Veća angaţovali su se i na planu struĉnog usavršavanja i
modernizacije nastavnog procesa, na organizovanim seminarima: Nastavnik u funkciji
odeljenskog starešine, Ocenjivanje u srednjoj školi, Kompetentan nastavnik izmedju teorije i
prakse...
Posebno su se istakli ĉlanovi sekcije estetske nege sa izuzetno ispoljenim timskim radom i
kreativnošću. Sekcija je ostvarila uspešnu saradnju sa dramskom sekcijom škole u realizaciji
dela „Gospodin Foka“ – Gordana Mihića, povodom dana škole, verno i umešno prikazujući
uloge glumaca amatera, i takodje je uĉestvovala i u „Ĉivijaskom karnevalu“ septembra
2009.god.
Povodom 8.marta, sekcija je poklonila profesorkama tretmane lica i tela i tako pored ukazane
paţnje, pokazala i svoje umeće i potvrdila veštinu za neposredan rad. Aktivno je
uĉestvovgala i u obeleţavanju Evropskog dana protiv melanoma pod sloganom „Opušteno i
na suncu“, ĉime je posvećena paţnja unapredjenju zdravlja koţe. Uĉenici su delili flajere i
davali struĉne savete kako se ponašati prilikom sunĉanja.
I u sledećoj školskoj godini nastavićemo da budemo vredni i aktivni i da intenziviramo i
proširimo svoje angaţovanje i na drugim poljima.
Janĉikić Nataša
rukovodilac struĉnog veća
5.7.5. Struĉno veće lekara
Struĉno veće lekara u šk. 2009/2010. ĉine tri stalno zaposlena lekara i saradnici u
nastavi škole.To su: dr Verica Matović (rukovodilac struĉnog veća), dr Mirjana MatićGligorić, dr Mirjana Negovanović (stalno zaposlene), dr Marijana Srećković (zaposlena na
odreĊeno vreme i na porodiljskom odsustvu, dr Nataša Mijailović, dr Sanja Ĉajić, dr Suzana
Aleksić, doktorke koje su radile u njenom odsustvu), dr LJiljana Ĉanak-Bošković, dr Vesna
Vuković, dr Saša Bekić, dr Vesna Antonić, dr Andrija Antonić, dr Julijana Tomić-Janošević,
dr LJiljana Bradonjić, dr Nebojša Sofranić, dr Slobodan Popović , dr Vesna Petrović, dr
Sneţana Lazić, dr Dragan Šobić, dr Tanja Stojišić, dr Milena Mijailović, dr Zorica Lekić, dr
Milijana Popović, dr Vesna Brkić, dr Biljana Dostanić.
- 38 -









U svom radu ĉlanovi Struĉnog veća razmatrali su i usaglašavali nastavne planove i
programe struĉnih predmeta u okviru svog i drugih struĉnih veća, kao i kriterijume u
ocenjivanju sa akcentom na predmete koji se sastoje iz teorije i veţbi
Analizirali uspeh uĉenika po predmetima na kraju svakog klasifikacionog perioda
Pripremali pitanja za maturske i vanredne ispite i uĉestvovali u radu komisija za
polaganje maturskih, popravnih i vanrednih ispita
Ĉlanovi veća uĉestvovali su u pripremi i realizaciji takmiĉenja iz anatomije i fiziologije,
takmiĉenju iz prve pomoći, kao i radu sekcije profesora anatomije i fiziologije na nivou
Zajednice medicinskih škola
Rukovodilac veća je prisustvovala svim sastancima Zajednice medicinskih škola i
aktivno uĉestvovala u njenom radu
Pripremali i realizovali brojne tribine iz sveta zdravlja, u našoj školi i na nivou opštine
Kako se u Veću nalazi mentor, rad sa lekarima - pripravnicima u našoj školi obavlja se
kontinuirano (što je obzirom na broj pripravnika koji su radili tokom porodiljskog
odsustva jedne od pripravnica došlo do izraţaja u ovoj školskoj godini), kao i saradnja sa
medicinskim školama koje nemaju mentore iz oblasti zdravstvene struke
Aktivno uĉešće lekara u seminarima vezanim za struĉno usavršavanje kao i onim
vezanim za modernizaciju nastavnog procesa nastavilo se i u ovoj školskoj godini, a osim
stalno zaposlenih uĉešće su uzeli i zainteresovani saradnici u nastavi
Ĉlanovi Veća saraĊivali su sa lokalnom zajednicom kroz brojne akcije koje su inicirali i
Škola i socijalni partneri.
dr Verica Matović
Rukovodilac struĉnog veća
5.7.6. Struĉno veće profesora srpskog jezika i knjiţevnosti i stranih jezika
Struĉno veće profesora srpskog jezika i knjiţevnosti i stranih jezika broji dvanaest profesora i
to:
 profesori srpskog jezika i knjiţevnosti:
1. Jasmina Stanković
5. Katarina Popović
2. Tatjana Matić-Stojanac
6. Jelena Kostić
3. Mr Tatjana Jovanović
7. Bojana Jovanović
4. Aleksandra Pavlović
 profesori engleskog jezika:
1. Nada Lukić
3. Violeta Petrović
2. Radmila Jović
 profesor ruskog jezika, Branislava Ivkov-Miletić
 profesor latinskog jezika, Nataša Jovanović.
Struĉno veće je ove, kao i prethodnih godina radilo ozbiljno i odgovorno.
- 39 -
Sve što je dogovoreno i planirano na poĉetku školske godine od strane profesora Veća
realizovano je i ispoštovano.
Nastava je realizovana u potpunosti, a u skladu sa promenama i vanrednim okolnostima koje
su pratile tekuću godinu. Tu se pre svega misli na produţeni raspust od dve nedelje zbog
„svinjskog gripa“ gde su profesori, na osnovu iskustva i znanja koja poseduju, veoma dobro
izvršili saţimanje gradiva i uspeli da obrade planirane nastavne jedinice ali i da završe proces
ocenjivanja. Svi uĉenici su ocenjeni a maturski ispit je prošao kao svake godine, normalno i
regularno.
Pored ĉasova redovne nastave, profesori su drţali i ĉasove dopunske i dodatne nastave, kao i
ĉasove sekcije, a u skladu sa svojim zaduţenjima. Ove godine su deca sa svojim profesorima
izlazila i na takmiĉenja: engleski jezik (okruţno takmiĉenje-bez zapaţenijih rezultata), i
srpski jezik (opštinsko takmiĉenje-bez zapaţenijih rezultata). Ranka Grubić,uĉenica I1odeljenja se plasirala na okruţno takmiĉenje iz recitovanja u saradnji škole sa Gradskom
bibliotekom.
Dramska sekcija je izvela predstava Gordana Mihića „Gospodin Foka“ za Dan škole-profesor
Tatjana Matić-Stojanac.
Recitatorska sekcija je za Savindan izvela priredbu-profesor Jelena Kostić.
Sekcija latinskog jezika je izvela predstavu poĉetkom juna na temu „Javna higijena u starom
Rimu“-profesor Nataša Jovanović.
Novinarska sekcija je izašla sa novim brojem „Medikusa“-profesori Bojana Jovanović i
Jelena Kostić.
Letopis škole je uradila profesorka Jasmina Stanković.
Profesorka Katarina Popović je sa uĉenicima I-7 i II-2 odeljenja posetila skoro sve predstave
sa repertoara Šabaĉkog pozorišta.
Profesori veća su prisutvovali seminarima:
-„Uĉionica dobre volje“-trodnevni seminar; „Ĉitanjem i pisanjem do kritiĉkog mišljenja“dvodnevni seminar; „Januarski dani u Beogradu“-trodnevni seminar.
Iz priloţenog se moţe videti da su profesori ovog Struĉnog veća radili vredno i odgovorno te
ih ovom prilikom pohvaljujem.
Tatjana Matić-Stojanac
Rukovodilac struĉnog veća
5.7.7. Struĉno veće matematike , informatike i prirodnih nauka
Ĉlanovi struĉnog veća su:
- Matematika: Milan Trifunović, Margita Kekić i Ţivota Topuzović.
- Informatika: Momir Malešević , Branislav Selakov.
- Fizika: Tatjana Marković- Topalović, ĐorĊe Simić , Marijana Tešić.
- 40 -
- Hemija: Dragoljub Krilović, Milica Petrović, Radmila Vuĉić.
- Biologija: LJiljana Malešević, Sonja Lukić, Marija Đerić.
Rukovodeći se Planom i programom rada za školsku 2009/2010 godinu ovo struĉno veće je:
 izabralo predsednika struĉnog veća;
 izvršilo podelu ĉasova po predmetima i nastavnicima;
 predalo na uvid pojedinaĉne planove i programe rada za školsku 2009/2010 godinu;
 analiziralo uspeh po predmetima na kraju svakog klasifikacionog perioda kao i na kraju
školske godine na osnovu proseĉne ocene za svaki predmet;
 pratilo realizaciju redovne, dodatne, dopunske nastave na kraju svakog klasifikacionog
perioda kao i na kraju školske godine;
 radilo na struĉnom usavršavanju pohaĊanjem seminara koji su organizovani u Školi ili na
nivou našeg i drugih gradova;
 razmatralo predloge kriterijuma za formiranje ocene (utiska) o radu uĉenika;
 radilo na pripremi uĉenika za takmiĉenja, što je potvrĊeno upehom pojedinih uĉenika na
republiĉkom takmiĉenju iz hemije i zapaţenim uspehom na okruţnom takmiĉenju iz
biologije;
 izabralo svog predstavnika u Aktivu za razvoj školskog programa i u okviru svog
predmeta uĉestvovali u njegovoj izradi;
 dalo predloge saţimanja sadrţaja programa nastavnih predmeta zbog prekida nastave u
vreme pandemije novog virusa gripa;
 ĉlanovi struĉnog veća su realizovali zadatke i obaveze predviĊene planom i programom
svog predmeta;
 radilo na formiranju predloga za izmenu i dopunu teksta Standarda znanja, veština i
kompetencija za profesiju nastavnika;
 saraĊivalo sa drugim struĉnim većima.
Marijana Tešić
Rukovodilac struĉnog veća
5.7.8. Struĉno veće društvenih nauka
Struĉno veće društvenih nauka je jedan od struĉnih organa u Školi. Formirano je s
ciljem da se što bolje organizuje nastava i rad u okviru društvenih nauka i ostvari što
uspešnija saradnja meĊu kolegama ovog veća, ali i šire. Ovo veće ĉine:
1. Vuĉetić Tomislav – prof. istorije
2. Pavlović Biljana –prof.geografije
3. Stojićević Goran – prof. geografije
4. Kijurina – Nikolić Milica – prof. geografije
5. Guconić LJubinka – prof. filozofije i sociologije
6. Marinković Mirjana – prof. sociologije
7. Aćimović Dragan - prof.sociologije
8. Aksentijević Marijana – prof. ustava i prava graĊana
- 41 -
9. Gajić Marija – prof. muziĉke umetnosti
10. Isaković Tamara – prof. likovne kulture
11. Tanacković Vesna – prof. likovne kulture
12. Sremĉević Mirjana – prof. istorije i GV
13. Tanasić Vesna – prof. GV
14. Avramović Ţeljko – verouĉitelj
15. Ogrizović Dušanka – prof. psihologije
16. Petroviĉ Ana – prof.psihologije
Rukovodeći se Planom i programom rada za 2009/2010. godinu, ovo veće je:
 konstituisano na svom prvom sastanku i izabralo rukovodioca,
 izvršilo podelu ĉasova po predmetima i nastavnicima,
 predalo na uvid pojedinaĉne planove i programe rada za školsku 2009/2010. Godinu,
 analiziralo obavezne oblike rada u školi (realizaciju redovne, dopunske i dodatne
nastave),
 pripremalo uĉenike za takmiĉenje (istoriĉari),
 edukacija nastavnika vršena je na seminarima koji su organizovani na nivou škole, grada
i u drugim gradskim sredinama na nivou republike,
 analiziralo je uspeh po predmetima, uvidom u srednje proseĉne ocene za svaki nastavni
predmet, konstatovan je priliĉno ujednaĉen kriterijum i usaglašenost rada kolega koji
predaju iste, ali i razliĉite predmete,
 ĉlanovi aktiva za razvoj školskog programa maksimalno su se angaţovali na njegovoj
realizaciji i analizi,
 punu odgovornost ĉlanovi ovog veća pokazali su uĉestvujući u anketiranju koje je
sprovodio ŠRP i pedagoško-psihološka sluţba,
 nije izostalo ni angaţovanje u dogaĊajima koji su znaĉajni za ţivot škole i njenu saradnju
sa znaĉajnim institucijama u gradu i van njega (proslava Svegot Save – školske slave,
proslava Dana škole) i sl.
 ĉlanovi ovog veća takoĊe su realizovali svoje zadatke i obaveze predviĊene planom i
programom svog predmeta i na takav naĉin doprineli realizaciji programa ovog struĉnog
veća,
 na sastancima su se redovno informisali o potrebnom broju bodova za licencu, kao i o
rokovima do kojih se ona moţe obnoviti,
 saraĊivalo se sa drugim struĉnim organima u školi, što je doprinelo radu ovog veća.
Ţeljko Avramović
Rukovodilac struĉnog veća
5.7.9. Struĉno veće fiziĉkog vaspitanja
Struĉno veće profesora fiziĉkog vaspitanja ĉine: Dragan Vesković, prof. – predsednik
Struĉnog veća, mr Aleksandar Pajić, prof., Dejan Milutinović, prof.
- 42 -
Naša škola ima veliki respekt na svim takmiĉenjima kako na Opštinskom tako i na
Okruţnom nivou. Gde god uĉestvujemo naš cilj je uvek isti – predstaviti školu u najboljem
svetlu i ostvariti što bolje rezultate. Kao nagrada za postignute sportske rezultate naša škola
je dobitnik povelje kao najuspešnija škola u Opštini 2009 godinu.
U ovoj školskoj godini 2009/2010, naše ekipe su uĉestvovale na ukupno 13
takmiĉenja sa muškim i ţenskim ekipama i postignuti su sledeći plasmani:
NIVO TAKMIĈENJA
OPŠTINSKA TAKMIĈENJA
OKRUŢNA TAKMIĈENJA
MEĐUOKRUŢNA TAKMIĈENJA
REPUBLIĈKA TAKMIĈENJA
I
II
III
8
5
1
4
/
/
1
4
/
Tanasić Jelena – II mesto na
100 m. (ATLETIKA)
Najvredniji rezultat ove godine je ostvarila atletiĉarka Jelena Tanasić, uĉenica III-1, koja je
na republiĉkom prvenstvu u Sremskoj Mitrovici u trci na 100 m. osvojila srebrnu medalju.
Profesor Dragan Vesković je od Sportskog saveza grada Šapca dobio priznanje za
postignute rezultate u prethodnoj godini kao najuspešniji profesor fiziĉkog vaspitanja.
Svi postignuti rezultati su znak da sportske sekcije dobro funkcionišu, da se ekipe dobro
pripremaju od strane svojih profesora i da se vrši dobra selekcija sportista. Dragan Vesković,
prof. je zaduţen za sekcije muške košarkaške ekipe, atletske i gimnastiĉke ekipe, mr
Aleksandar Pajić, prof. vodi odbojkaške i stonoteniske sekcije, dok Dejan Milutinović, prof.
je zaduţen za sekcije ţenske košarkaške ekipe i rukometa.
Ĉasovi fiziĉkog vaspitanja su u potpunosti realizovani, ostvareni su svi ciljevi i zadaci
koji su planirani.
Dragan Vesković
Rukovodilac struĉnog veća
5.8. Odeljenjske starešine i odeljenjske zajednice
5.8.1. Odeljenjske starešine I razreda
Odeljenske starešine prvog razreda su : 1-1 – LJiljana Tomić, 1-2 – Tatjana Matić Stojanac,
1-3 – Evica Munćan, 1-4 – Sonja Lukić, 1-5 – Svetlana Ilić, 1-6 – Jasmina Stanković, 1-7 –
Nataša Janĉikić.
Rad odeljenskih starešina prvog razreda realizovan je u skladu sa predviĊenim planom i
programom.
- 43 -
U okviru odeljenske zajednice, svaki odeljenski starešina je upoznao uĉenike sa kućnim
redom, njihovim pravima i obavezama. U toku daljeg rada, izvršena je analiza socijalne
strukture i izabrano rukovodstvo odeljenske zajednice. Tokom školske godine:
 Radilo se na negovanju kulture ponašanja
 Bavili smo se problemima u uĉenju
 Regulisali smo izostanke i radili na poboljšanju odnosa uĉenika prema redovnom
pohaĊanju nastave
 Organizovane su tribine
 Organizovana je poseta pozorištu
 Realizovali smo ekskurziju
 Na kraju školske godine aktivnost odeljenskih starešina usmerena je na sreĊivanje
dokumentacije i podelu svedoĉanstava uĉenicima
Sonja Lukić
5.8.2. Odeljenjske starešine II razreda
Odeljenjske starešine prvog razreda su: II-1 Tomislav Vuĉetić, II-2 Tatjana Milošević,
II-3 SlaĊana ĐorĊić, II-4 Marija Aleksić, II-5 Biljana Đuknić, II-6 Aleksandar Pajić i II-7
Tatjana Marković -Topalović.
Rad odeljenjskih starešina u protekloj školskoj godini sastojao se od niza aktivnosti koje su
sprovodili u skladu sa predviĊenim planom i programom.
Svaki odeljenjski starešina je, u okviru ĉasova odeljenske zajednice realizovao sadrţaje
koji podstiĉu razvoj pozitivnih vrednosti kod uĉenika:
 na poĉetku školske godine: upoznavanje sa kućnim redom, pravima i obavezama uĉenika,
pravilnikom o ocenjivanju, izvršena je analiza socijalne strukture, izbor rukovodstva
odeljenjske zajednice, predstavnika za Uĉeniĉki parlament.
 tokom školske godine: negovanje kulture ponašanja, organizovanje dopunske i dodatne
nastave, izostanci i tekući problemi, analiza uspeha i discipline na kraju klasifikacionih
perioda, organizovanje roditeljskih sastanaka povodom klasifikacionih perioda i
ekskurzije, unapreĊenje meĊuljudskih odnosa, tribine i dr.
 izbor uĉenika na nivou odeljenja za seminar ''Medijacija'', zatim za vršnjaĉku edukaciju.
U okviru završetka školske godine aktivnosti svih odeljenjskih starešina usmerene su na
sreĊivanje dokumentacije ( liste za PP sluţbu, dnevnik, matiĉna knjiga ), analizu uspeha i
discipline, realizaciju ĉasova i podelu svedoĉanstava.
5.8.3. Odeljenjske starešine III razreda
U ovoj školskoj godini bavili smo se raznim aktivnostima koje su usmerene na realizaciju
ciljeva i zadataka definisanih Godišnjim planom rada škole. Na nivou odeljenjskih zajednica
odeljenjske starešine su se bavile sledećim temama:
- 44 -

analiza odnosa nastavnik – uĉenik, moralne vrednosti, humanizam, ljubav, brak, vernost,
negovanje kulture ponašanja, proslava i znaĉenje Uskrsa, meĊuljudski odnosi u odeljenju,
ravnopravnost polova, izostanci, tekući problemi, tribine...
Odeljenjske starešine su kontinuirano saraĊivale sa ĉlanovima odeljenjskog veća, kao i sa
pedagoško – psohološkom sluţbom u cilju što uspešnije realizacije vaspitno – obrazovnog
rada.
Verica Matović kao voĊa puta, Ţivka Ţivanović, Violeta Petrović, Mirjana Sremĉević,
Dragan Vesković, Nenad Srećković i Dragan Pavlović, odeljenjske starešine III razreda,
vodile su uĉenike na ekskurziju u Budimpeštu, sa obilaskom Segedina i Sent Andree.
Dragan Pavlović
5.8.4. Odeljenjske starešine IV razreda
Ĉetvrti razred naše škole pohaĊao je 221 uĉenik u sedam odeljenja i pet smerova od
kojih je po jedno odeljenje farmaceutskih, sanitarno-ekoloških i zubnih tehniĉara, tri
odeljenja medicinskih-sestara tehniĉara i jedno odeljenje ginekološko-akušerskih sestara.
Odeljenske starešine Radmila Jović, LJubinka Guconić i Radmila Vuĉić, Slavica Tubica,
Vesna Nikolić, LJiljana Malešević, LJubomir Marković i Slavica Damnjanović su se tokom
ĉitave godine bavili razliĉitim aktivnostima radi što uspešnije realizacije zadataka i ciljeva
utvrĊenih programom rada škole. Sve aktivnosti su obavljane uglavnom kroz rad odeljenskih
zajednica, na kojima su zavisno od aktuelnosti trenutka razmatrane razliĉite oblasti. Krajem
prvog polugodišta odrţano je i predavanje u školi na temu „Nasilje i trgovina ljudima“, zbog
pandemije novog gripa to je ostalo i jedino predavanje koje su uĉenici ĉetvrtog razreda
pohaĊali.
TakoĊe uĉenici su obućeni za izradu CV-ja, informisani o mogućnostima nastavljanja
školovanja, naĉinu polaganja maturskih ispita. Teme koje su uvek bile prisutne su uspeh
uĉenika, disciplina i izostanci. Sem odeljenjskih starešina po potrebi za rešavanje ovih
aktivnosti uĉestvovale su i PP sluţba ili druge organizacije društvene zajednice sa kojima
škola uspešno saraĊuje. U realizaciji postavljenih ciljeva odeljenske strešine su ostvarili i
veoma dobru saradnju sa roditeljima, koji su pruţili podršku i razumevanje našim
nastojanjima da njihova deca budu što uspešnija na putu odrastnja i ukljuĉivljnja u svet
odraslih.
LJubomir Marković
5.9. Savet roditelja
Tokom školske 2009/10. godine Savet roditelja se bavio pitanjima od znaĉaja za rad i ţivot
Škole, a posebno pitanjima koja su od znaĉaja za kvalitetnije uslove funkcionisanja Škole.
- 45 -
Na prvoj sednici u septembru, konstituisan je novi Savet roditelja i predloţen Plan i program
rada Saveta roditelja za školsku 2009/2010. godinu. Zatim je usvojen Izveštaj o radu škole,
Godišnji plan rada škole i Akcioni plan Tima za borbu protiv nasilja. Usvojen je predlog
troškova upisa i potrošnog materijala a potom su izabrane destinacije za uĉeniĉke ekskurzije.
Na narednim sednicama Saveta roditelja prezentovana je analiza uspeha i discipline, na kraju
svakog klasifikacionog perioda. Roditelji su informisani o Zakonu o osnovama sistema
obrazovanja i vaspitanja koji je stupio na snagu 11.9. 2009. godine, odluĉivali su o izboru
turistiĉke agencije koja će realizovati uĉeniĉke ekskurzije, o visini dnevnica za nastavnike pri
realizovanju ekskurzije, usvojen je Poslovnik o radu Saveta roditelja Medicinske škole „ dr
Andra Jovanović“, prikazana je evaluacija Školskog razvojnog plana, predstavljen je novi
ŠRP za period od 2010-2013. godine, izvršen je i izbor tri predstavnika roditelja u sastav
novog Školskog odbora.
Ĉlanovima Saveta roditelja podnet je izveštaj o realizaciji uĉeniĉkih ekskurzija, informisani
su o seminarima odrţanim za uĉenike u toku školske godine, o vannastavnim aktivnostima
uĉenika i o profesionalnim aspiracijama maturanata.
Dušanka Ogrizović
5.10. Tim za bezbednost i zaštitu uĉenika od nasilja
Tim za bezbednost i zaštitu uĉenika od nasilja, oformljen školske 2007/2008. godine,
nastavio je sa radom u proširenom sastavu i ove školske godine. Tim ĉine:
 Koordinator Tima Radmila Vuĉić, profesor hemije
 Biljana Ercegovĉević, školski psiholog-pedagog
 Dušanka Ogrizović, psiholog
 Mirjana Sremĉević, profesor istorije i graĊanskog vaspitanja
 Srećko Berić, viši zubni tehniĉar
 Srboljub Bogojević, viši zubni tehniĉar
 Dr Mirjana Negovanović
 Dr Mirjana Matić - Gligorić
 Vesna Tanasić, profesor graĊanskog vaspitanja
 Dragan Vesković, profesor fiziĉkog vaspitanja
 Slavica Damnjanović, nastavnik zdravstvene nege
 Nada Lukić, profesor engleskog jezika
 Zorica Balucić, profesor biohemije
 Nenad Srećković, viši fizioterapeutski tehniĉar
 Maja Rosić, ekonom i lice zaduţeno za bezbednost u školi
 Zoran Marković i Dragutin Jovanović, pomoćno osoblje i školski policajac
 Predstavnici Uĉeniĉkog parlamenta , Alija Salkunić i Ivana Penonić, a ispred Tima
medijatora Danijela Gajić i Sneţana Lazarević.
- 46 -
Tim je na sastanku u avgustu usvojio predlog akcionog plana za šk. 2009/10. g.
 IzraĊen je Program zaštite uĉenika od nasilja, gde je definisana uloga
i odgovornost u primeni procedura i postupaka
 Na roditeljskom sastanku 31. 8. 2009. god., odeljenjske starešine su
uĉenike i roditelje upoznale sa Kućnim redom, procedurom u sluĉaju kraĊe i korišćenja
mobilnog telefona na ĉasu, Pravilnikom o zaštiti i bezbednosti uĉenika
 Sa Posebnim protokolom za zaštitu dece i uĉenika od nasilja,
zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama su upoznata Struĉna veća,
Nastavniĉko veće, Savet roditelja, Uĉeniĉki parlament, Školski odbor, administrativno i
pomoćno-tehniĉko osoblje, a zatim i uĉenici na ĈOS-u
 Vizuelno je predstavljen Kućni red škole: neprimereno oblaĉenje,
zabrana upotrebe alkohola, droga, mobilnog telefona
 Markirani su riziĉni punktovi u Školi
 UtvrĊen je raspored deţurstva ĉlanova Tima za vreme nastave, koji je
istaknut na oglasnoj tabli nastavniĉke kancelarije i na panou
 IzraĊen je Obrazac za praćenje sluĉajeva nasilja
 UraĊen je pano prikaz sa imenima ĉlanova Tima, definicijama i vrstama
nasilja, javnim porukama, koracima u reagovanju prema proceduri Posebnog protokola i
rasporedom deţurstva ĉlanova Tima. Pano je na vidnom mestu, u hodniku Škole
 IzraĊene su identifikacione kartice za uĉenike i nastavnike
 Organizovan je seminar “Vršnjaĉka medijacija“; tribina “Trgovina
ljudima“, predavanje o Toleranciji, u organizaciji Kancelarije za mlade
 Oformljen je Medijatorski tim u Školi
 Ĉlanovi Tima su bili uĉesnici radionice “Nasilje, pravila i
restitucija“, koju su realizovali vršnjaĉki edukatori
 Pojaĉana je saradnja sa MUP-om i struĉnjacima iz drugih relevantnih
ustanova u lokalnoj zajednici, radi sveobuhvatne zaštite uĉenika od nasilja
 Svakog meseca su se odrţavali sastanci Tima sa dnevnim redom koji je
odgovarao aktuelnoj situaciji u Školi i Akcionom planu
 Uĉenici su imali raznovrsnu ponudu slobodnih i vannastavnih
aktivnosti, aktivno uĉestvovali u planiranju slobodnog vremena.
Radmila Vuĉić
- 47 -
6. NASTAVA I REALIZACIJA NASTAVE
6.1. Nastavna delatnost i unapreĊivanje nastave
Nastavna delatnost je struĉno zastupljena u potpunosti. Ĉasovi redovne nastave su
realizovani u skladu sa zahtevima MPRS , uz odstupanja od predviĊenog Kalendara rada ,(
koji je predloţen od strane MPRS, a usvojen na Nastavniĉkom veću u septembru 2009.)
usled pandemije gripa u toku jeseni i zime. Kraj prvog tromeseĉja je bio 30.10.2009., a kraj
prvog polugodišta 22.1.2010. 23.1.2010. je bila radna subota, kada su odrţani roditeljski
sastanci i uĉenicima podeljene knjiţice sa ocenama za prvo polugodište.
Kraj trećeg klasifikacionog perioda bio je 26.3.2010.Nastava je završena 28.5.2010. za
ĉetvrtu godinu , a od 1.6 do 11.6.2010. su bili u toku maturski ispiti. Matursko veĉe je
proslavljeno u nedelju, 12.6.2010. Kraj nastave za prvi, drugi i treći razred je bio 18.6.2010.
Usled nedovoljnog broja nastavnih dana utorak 25.5. se radilo po rasporedu od ponedeljka.
Ipak, zbog već pomenute pandemije gripa, u ovoj školskoj godini je nedostajalo 7 nastavnih
dana ( cela sedmica i još jedan ponedeljak i utorak), ali je po nalogu MPRS nastavni program
realizovan uz saţimanje nastavnih jedinica i manje odastupanje od nastavnog plana. Nastava
se odvijala prema rasporedu ĉasova koji je uraĊen i usvojen na poĉetku školske godine, uz
više izmena u toku rada, koje su bile proizvod nepredvidivih okolnosti (bolovanja, uklapanje
u raspored ĉasova saradnika u nastavi koji rade honorarno, zamena i sl.).
Nastava je obuhvatala 14 ĉasova u toku dana, od 7,45ĉ do 19,35ĉ, u dve smene. Kada je
bilo neophodno pojedina odeljenja su imala i predĉas u 7ĉ. Uĉenici prvog i drugog razreda
su išli u školu u prepodnevnim ĉasovima, a uĉenici trećeg i ĉetvrtog razreda u
poslepodnevnim, osim kada su imali ĉasove veţbi u bloku. Smene se nisu menjale u toku
godine zbog neophodne saradnje sa brojnim saradnicima (lekarima, stomatolozima...), ĉiji
raspored mora da se uklapa sa specifiĉnostima njihovih radnih mesta.
I ove , kao i prethodnih godina, je raĊeno na unapreĊivanju nastavne delatnosti.
Program unapreĊivanja obrazovno-vaspitnog procesa kroz nastavu realizovan je kroz
aktivnosti direktora i pedagoga u pomaganju i praćenju planiranja i pripremanja rada
nastavnika, pre svega pripravnika, kao i pisanja pedagoški razraĊenih priprema.
Dalje aktivnosti u okviru unapljeĊivanja nastavne delatnosti raĊene su u skladu sa
rezultatima procesa samovrednovanja, kao i Novog školskog razvojnog plana.
Pedagog je pregledala sve nastavne planove, uoĉila propuste i u saradnji sa
rukovodiocima struĉnih veća vratila ih nastavnicima na ispravak. Radilo se i na daljem
pripremanju nastavnika za ĉas, pisanju razraĊenih pripremi i scenarija. Nastavilo se i na
daljoj popularizaciji savremenih metoda nastave. Mnogi nastavnici su koristili multimedijalni
kabinet za prikaze već gotovih projekcija, mada su se tek pojedinci odluĉivali za samostalne
izrade nastavnih jedinica kroz multimedijalne prezentacije i to uglavnom u radu sekcija ( na
pr. sekcija latinskog jezika i fizike). Nastavnici sve više insistiraju na korišćenju i
- 48 -
povezivanju znanja i iskustva iz razliĉitih predmeta, a uĉenici se osposobljavaju da nauĉeno
primene u svakodnevnom ţivotu i profesionalnom radu. Ocenjivanje uĉenika je sve
kontinuiranije i radi se na stalnom usaglašavanju kriteijuma ocenjivanja u okviru istog
predmeta. U cilju unapreĊivanja nastave i podrške uĉenicima odreĊeni su i termini
konsultacije svakog nastavnika sa roditeljima.
U toku zimskog raspusta, ali i vikendima u toku drugog polugodišta, odrţana su ĉetiri
akreditovana seminara za zainteresovane nastavnike: “UDV-nenasilna komunikacija” (20
sati) - 2 seminara, “Ĉitanjem i pisanjem do kritiĉkog mišljenja” (12 sati), i “Osnaţivanje
mladih kroz vršnjaĉku medijaciju”(24 sata). Znanja dobijena na ovim seminarima trebala bi
takoĊe da utiĉu na unapreĊivanje i nastave i vannastavnih aktivnosti. Svi zainteresovani
nastavnici pohaĊali su seminare u okviru svog predmeta (prikazano kroz „rad struĉnih
veća“).
Kao i svake godine, posebna paţnja posvećena je pedagoško-instruktivnom radu sa
nastavnicima-pripravnicima Rad sa njima je bio kontinuiran tokom cele školske godine.
Direktor, pedagog i zaduţeni mentori su išli u posetu ĉasova pripravnicima , a i pripravnici
svojim mentorima. Praćenje ĉasova je realizovano uz pomoć obrazaca , koje je pedagog
izradila u tu svrhu. Za dva pripravnika je organizovana Školska komisija za polaganje
pripravniĉkog ispita
I ove školske godine je bio intezivan rad pedagoga sa struĉnim većem lekara, pre svega
kroz neposredne kontakte u cilju obuke za pisanje nastavnih planova i priprema za ĉasove,
obuke za realizovanje nastave (struktura ĉasa, naĉin izlaganja i proveravanja znanja, odnos sa
uĉenicima, njihove razvojne karakteristike, sposobnosti i mogućnosti...).
Paţnja je bila uobiĉajeno posvećena i osavremenjivanju nastave kroz nabavku novih
nastavnih sredstava i opremanje kabineta.Uveden je Internet u kabinet informatike,
multimedijalni kabinet i u pripremnu prostoriju za nastavnike. (Prikazano kroz »nastavna
sredstva i druga opremljenost«).
Biljana Ercegovĉević
šk. psiholog-pedagog
- 49 -
Godine starosti
Broj izvršioca
Jelena Kostić
28
53
1.09
1
29
1.07
20
45
1
18
6
1
14
28
38
1
0.33
8
8
33
58
0.43
20
20
21
47
1
18
18
IV1
18
44
1
18
18
III4
23
45
1
22
IV2
30
59
1
Veţbe u bloku
Filolški
Teorija sa
pismenim
Teorija sa
veţbama
Jasmina Stanković
Stepen
struĉnosti
Završena
škola /
fakultet
Praktiĉna
nastava u bloku
Ukupno
nednjeljnog
rada
Odeljenjski
starešina
Radni staţ u
godinama
6.2. Nastavni kadar
Nastavni
predmet koji
predaje
Odeljenja uĉenika
u kojima predaje
VII
srpski jez.
21
21
Filolški
VII
srpski jez.
I-3,4,5,6 ; IV-5,6,7
III-1,2,3; IV1,2,3,4;
21
21
Filolški
VII
srpski jez.
I-1,2; II-3,4,5,6;
18
18
Filolški
Filolški
VII
VII
srpski jez.
srpski jez.
18
6
Branislava IvkovMiletić
Filolški
VII
ruski jez.
Nada Lukić
Filolški
VII
engleski jez.
Radmila Jović
Filolški
VII
engleski jez.
Violeta Petrović
Filolški
VII
engleski jez.
Filozofski
VII
sociologija,
II-1,7; III-4,5,6,7;
I-7, II-2 ;
I-2,3,6; II1,2,3,6,7; III2,3,5,6,7; IV1,2,3,6,7,
III-1,3,5,7; IV2,3,4,5,6,7;
I-1; IV-1; II1,2,3,4,5,6,7;
III-2,4,6; I2,3,4,5,6,7;
III1,2,6,7;
Prezime i ime
nastavnika
Tatjana MatićStojanac
Bojana Jovanović
Katarina Popović
LJubinka Guconić
22
I6
I2
VII
Mirjana Sremĉević
Filozofski
VII
Vesna Tanasić
Fakultet
odbr. i
zašt.
VII
Završena
škola /
fakultet
Prezime i ime
nastavnika
Ţeljko Avramović
Teološki
VII
6
6
26
50
0.26
IV1,2,3,4,5,6,7;
7
7
0
28
0.3
20
20
II1
30
59
1.12
21
21
III5
11
37
1
12
12
17
43
0.6
Broj izvršioca
Filozofski
IV3,4,5;
Godine starosti
Tomislav Vuĉetić
VII
sociologija
ustav i prava
graĊana
istorija,
sindikat
32
1
I-4,6,7; II1,2,3,4,5,6,7;
I-1,2,3,5; I1-6; I67; III1; III3; III5;
istorija,
III7; IV1; IV2;
graĊansko v.
IV3; IV4; IV5;
IV6; IV7
I2; I3; I5; II1; II2;
graĊansko v. II3; II4; II5; II6;
II7; III2; III4-6;
Nastavni
predmet koji
predaje
Odeljenja uĉenika
u kojima predaje
verska nast.
I1; I2-5; I3; I4; I6;
I7; II1-2; II3-6;
II4; II5-7; III1-2;
III3; III4-5; III6;
III7; IV1-7; IV2-
20
Praktiĉna
nastava u bloku
Ukupno
nednjeljnog rada
Odeljenjski
starešina
Radni staţ u
godinama
VII
Veţbe u bloku
Filozofski
Pravni
fakultet
IV1,2,3,4,5,6,7
Teorija sa
pismenim
Teorija sa
veţbama
Mira Marinković
Marijana
Aksentijević
Stepen
struĉnosti
filozofija
20
6
5; IV3; IV4; IV6
Dušanka Ogrizović
VII
Ana Petroviĉ
Vesna Tanacković
Filozofski
Fak.
muziĉke
umet.
Filozofski
Filozofski
Dragan Vesković
FFK
Marija Gajić
4
4
2
29
0.2
muziĉka um. I1,2,3,4,5,6,7
7
7
5
28
0.35
VII
VII
psihologija
likovna kul.
6
5
6
5
0
18
29
50
0.3
0.25
VII
fiziĉko vas.
22
22
III6
15
40
1
fiziĉko vas.
20
20
II6
14
39
1
14
8
19
5
31
52
35
58
0.7
0.4
1
FFK
PMF
PMF
VII2
VII
VII
VII
Ţivota Topuzović
PMF
VII
LJubica Jeremić
PMF
VII
Momir Malešević
FON
VII
Branislav Selakov
Matematiĉki
fakultet
VII
PMF
VII2
mr Goran Stojićević
II4; III1;
VII
mr Aleksandar
Pajić
Dejan Milutinović
Biljana Pavlović
Milan Trifunović
FFK
psihologija
fiziĉko vas.
geografija
matematika
matematika,
zdr. stat.
matematika
raĉunar. i
informatika
raĉunar. i
informatika
geografija
II2; II3; II5
I1,4,5; II2,6;
IV-1,2,3,4,5,6,7;
III-1,3,4,6;
II-1,2,3,4,5,6,7;
III2,5,7
I-1,2,3,4,5,6,7;
I-4,5,6,7;
I-5,6,7; II-1,2,3;
18
14
8
18
II-4,5,6,7; IV-2
14
14
25
53
0.76
I-1,2,3,4; III-1,2;
IV-1
18
18
30
55
1
I-3,4,5,6,7;
20
20
37
61
1
I-1,2;
8
8
11
47
0.4
I3;
2
2
7
34
0.1
geografija
Marijana Tešić
PMF
VII
fizika
ĐorĊe Simić
PMF
VII
fizika
Tatjana MarkovićTopalović
PMF
VII
fizika
Dragoljub Krilović
PMF
VII
hemija
mr Milica Petrović
PMF
VII2
Radmila Vuĉić
PMF
VII
Biološki
fakultet
VII
hemija, anal.
hem.
hemija, sanit. i
toks. hemija
biologija, ekol.i
zaš.ţivot.sredine
PMF
VII
Marija Đerić
LJiljana Malešević
biologija
Broj izvršioca
VII
Godine starosti
PMF
Praktiĉna
nastava u bloku
Ukupno
nednjeljnog rada
Odeljenjski
starešina
Radni staţ u
godinama
Milica KijurinaNikolić
4
4
18
40
0.2
20
20
10
38
1
20
20
34
60
1
20
20
12
40
1
20
20
34
56
1
I-3,4,5; II-1,6,
20
20
26
52
1
I-2; IV-1; IV-2;
III-2,3,4,5,6;
19
19
15
40
0.93
II-2,4;
4
4
1
32
0.2
II-2,3,5,6,7; I1,2,3,6,7;
20
20
25
54
1
Odeljenja
uĉenika u kojima
predaje
I1,2
III-1,2,3,4,5,6,7;
II-3,5;
II-2,6; I1,2,3,4,5,6,7;
II-1,4,7; IV1,2,3,4,5,6,7;
I-1,6,7; II2,3,4,5,7; III7
Veţbe u bloku
Stepen struĉnosti
Nastavni
predmet koji
predaje
Teorija sa
pismenim
Teorija sa
veţbama
Završena
škola /
fakultet
Prezime i ime
nastavnika
II7
IV5
VII
biologija,
botanika
I-4,5; II-1; III1,2,3,4,5,6,7;
Filozofski
f.
VII
latinski jez.
I1,2,3,4,5,6,7
Medicinski
VII
dr Verica Matović
Medicinski
VII
PMF
VII
Zorica Balucić
Prezime i ime
nastavnika
Završena
škola /
fakultet
Ţivka Ţivanović
Tehnološki VII
LJiljana Tomić
Tehnološki VII
Jasmina
Farmaceut.
VII
Nastavni predmet
koji predaje
far.tehnol.,
kozmetologija
farm. teh. i
far.hemija
farmakognoz.,
14
46
1
14
16
41
0.78
I1,2; II1,2,3,4,5,6,7; III5
21
21
1
27
1.06
I-2,3,4,5,7;
20
20
7
39
1
21
21
12
42
1.03
15
41
1
II1,2,3,4,5,7; IV1
III-1,2; IV2,3,4,5,6,7
Odeljenja
uĉenika u
kojima predaje
20
II1,7; III1; IV1
18
II1 ; III1 ; IV1;
21
III1; IV1; II7;
20
2
6
2
III3
22
Broj izvršioca
dr Mirjana
Negovanović
14
I4
Godine starosti
VII
hig.sa zdr.vas.;
zdrav.zaš.sa PP;
fiz.med.
anatomija i
fiziologija
farmakologija,
patologija
medicinska
biohemija
20
Praktiĉna
nastava u bloku
Ukupno
nednjeljnog rada
Odeljenjski
starešina
Radni staţ u
godinama
Medicinski
Stepen struĉnosti
dr Marijana
Teodorović
20
Veţbe u bloku
Nataša Jovanović
PMF
Teorija sa
pismenim
Teorija sa
veţbama
Sonja Lukić
24
III1
16
44
1.18
21
I1
16
41
1.15
19
53
1.18
22
Drndarević
Miroslava Grujić
Tatjana Milošević
Dragan Pavlović
Zorica Prica
kozmetologija
Viša
medicinska
Viša
medicinska
Viša
medicinska
Viša
medicinska
VI
VI
VI
VI
Nataša Janĉikić
Viša
medicinska
VI
Nenad Srećković
Viša
medicinska
VI
Srboljub
Bogojević
Viša
medicinska
VI
LJubomir
Marković
Viša
medicinska
Viša
medicinska
Viša
medicinska
Jovana Milošević
Srećko Berić
VI
VI
VI
mikrob.i par.sa
epid.,hematol.sa
trans.
sanit.hem.,
med.rada
med.biohem.,
mikrobiol.
sanit.hem.,
epidemiol.
fizikal.med.,
kineziol., zdr.nega
i rehab.
fizikal.terap, fiz.
med., zdr.nega i
rehab.
fiks.prot.,
parc.prot.,
ort.apar.,tot.prot.
fiks.protet.,
morf.zuba, tot.prot.
morf.zuba,
fiks.prot,tot.proteza
fiks.prot.,
parc.prot., ort.apar.
III5
III2;
18
3
21
26
54
1
IV1,2;
15
10
25
II2
12
36
1
II2; III1,2;
17
4
21
III2
6
29
1
IV2;
9
8
17
0
30
0.67
I7; III5,7
18
3
21
I7
18
42
1
I7; III5,7
20
20
III7
6
33
1
III6 IV6
17
5
22
17
39
1
I6; III6; IV6
18
4
22
17
38
1
I6; II6; III6;
IV6
18
4
22
6
28
1
II6; IV6
17
3
20
3
27
0.91
IV6
Biljana Đuknić
LJiljana Novaković
Vesna Nikolić
Dobrinka Isailović
Evica Munćan
Svetlana Ilić
Viša
medicinsk
a
Viša
medicinsk
a
Viša
medicinsk
a
Viša
medicinsk
a
Viša
medicinsk
a
Viša
17
5
22
4
Nastavni
predmet koji
predaje
Odeljenja uĉenika
u kojima predaje
VI
inter.m.sa n.,
zdrav.nega
II3,4,5;
IV3,4,5,7;
18
3
21
VI
zdrav.nega,
gin.akušer.sa
negom
I3,4,5; II3;
IV3,4,5,7 ;
16
7
23
VI
ped.sa neg,
zdrav.nega
III4; I3,4,5;
IV3,4,5,7;
15
9
24
VI
zdrav.nega,
hirur.sa n.,
neuropsih.sa
negom
III3,4; IV3,4,5;
14
10
24
VI
infek.sa n.,
zdrav.nega
II3,4,5; III3,4;
18
3
21
VI
inter.med.sa
II5; III3,4;
15
8
23
27
II5
1
Broj izvršioca
II6; III6; IV6;
starešina
Radni staţ u
godinama
Godine
starosti
fiks.protet,
ort.apar., parc.prot.
Veţbe u bloku
Praktiĉna
nastava u
Ukupno
bloku
nednjeljnog
rada
Odeljenjski
Završena
škola /
fakultet
VI
Teorija sa
pismenim
Teorija sa
veţbama
Prezime i ime
nastavnika
Viša
medicinska
Stepen
struĉnosti
Vladimir Matić
10
32
1
26
49
1
20
46
1
29
52
1
I3
36
59
1
I5
30
51
1
IV4
Slavica Tubica
Slavica
Damnjanović
SlaĊana ĐorĊić
Marija Aleksić
Marijana Gaĉević
SlaĊana Bkić
Dragica Gajić
Dragana Pavlović
medicinsk
a
Viša
medicinsk
a
Viša
medicinsk
a
Viša
medicinsk
a
Viša
medicinsk
a
Viša
medicinsk
a
Viša
medicinsk
a
Viša
medicinsk
a
Viša
medicinsk
negom,
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
hirur.sa n.,
p.pomoć
gin. sa n.,
zdr.nega,
akuš.sa n.
hirur.sa n,
gin.i akuš.sa
neg., p.pomoć
zdrav nega,
hirur.sa n,
p.pomoć,
int.med.sa n.,
dermat.sa
negom
hirur.sa
negom, prva
pomoć
int.med.sa n.,
gin.sa n.,
akuš.sa negom
Estetska nega
IV3,4,5
I6,7; II1,2; III3,4;
IV3,5;
12
10
22
IV3
5
31
1
I5,6; II3,4,5;
IV4,5,7;
13
10
23
IV7
8
32
1
I3,4; II1,2,3,4,5;
III3,4; IV7;
13
11
24
II3
12
38
1
I3,4; IV3,4,5,7;
14
10
24
II4
10
32
1
IV3,4,5; III5
6
3
9
11
31
0.3
6
I5,7; II1,2,3,4;
IV3;
12
10
22
6
29
1
III3,4; IV7;
II3,4,5;
16
6
22
5
31
1
II7; III5
19
2
21
5
27
1.0
7
dr Mirjana MatićGligorić
Medicins
ki
VII
-2
mikrob.sa
epid.,mikrob.,
anat.i fiziol.
dr Dragan Šobić
Medicins
ki
Medicins
ki
Medicins
ki
Medicins
ki
Medicins
ki
Medicins
ki
VII
-2
VII
-2
VII
-2
VII
-2
VII
-2
VII
-2
dr Slobodan Popović
dr Vesna Antonić
dr Saša Bekić
dr Nebojša Sofranić
dr LJiljana
Bošković-Ĉanak
hirurgija sa negom
hirur.sa negom
interna med.sa
negom
interna med.sa
negom
epidemiol.
infekt. sa negom
III7;
3
Broj izvršioca
fizik.terap.
Godine starosti
VI
Praktiĉna
nastava u bloku
Ukupno
nednjeljnog rada
Odeljenjski
starešina
Radni staţ u
godinama
Goran Alimpić
Viša
medicinsk
a
Odeljenja
uĉenika u
kojima predaje
Veţbe u bloku
Nastavni predmet
koji predaje
Prezime i ime
nastavnika
Teorija sa
pismenim
Teorija sa
veţbama
Završena
škola /
fakultet
Stepen struĉnosti
a
3
3
31
0.1
1
I1,6;
II1,3,4,5,6,7;
II2;
20
20
24
49
1
III3,4;
4
4
24
55
0.2
IV3,4,5;
6
6
7
36
IV3,4,5;
6
6
25
51
III3,4; IV7
6
6
14
41
IV2;
2
2
27
52
III3,4; IV7
6
6
32
57
0.2
6
0.2
6
0.2
9
0.0
9
0.2
9
Stomatolo
š.
Stomatolo
š.
VII
-2
VII
-2
Prezime i ime
nastavnika
Završena
škola /
fakultet
Stepen struĉnosti
dr Andrija Antonić
Medicinski
dr Milijana Popović
dr Vesna Petrović
VII2
VIIMedicinski
2
18
51
IV3,4,5;
6
6
35
61
IV3,4,5
6
6
24
49
I6; II6
5
5
29
55
0.2
5
6
6
23
48
0.2
9
7
7
28
54
0.3
III6; IV6
III6; IV6;
0.2
0.2
6
0.2
6
Broj izvršioca
dr Vesna Brkić
4
Godine starosti
VII
-2
4
Praktiĉna nastava u
bloku
Ukupno
nednjeljnog rada
Odeljenjski
starešina
Radni staţ u
godinama
Stomatolo
š.
pedijatrija sa
negom
ginekolog. i ak. sa
negom
morf.zuba,
teh.zubo.mat.,
fiksna prot.
fiksnaprotet.,
teh.zuboteh.mater.
tot.prot.,parc.prot.,o
rtod.apar.
III3,4;
medicina rada
IV2;
2
2
28
54
0.09
fizik.terap,
kineziologija
III7
6
6
10
37
0.3
Nastavni predmet
koji predaje
Odeljenja
uĉenika
u kojima predaje
Veţbe u bloku
dr Biljana Dostanić
dr LJiljana
Bradonjić
dr Julijana TomićJanošević
neurops.sa negom
Teorija sa veţbama
VII
-2
VII
-2
VII
-2
Teorija sa
pismenim
Medicins
ki
Medicins
ki
Medicins
ki
dr Vesna Vuković
dr Tatjana Stojšić
dr Dragan Ĉavić
dr Milena
Mijailović
Marija Despotović
mr Dragan
Aćimović
dr Sneţana Lazić
Tamara Isaković
VII2
VIIMedicinski
2
VIIMedicinski
2
Viša
VI
medicinska
Filozofski VIIfakultet
2
VIIMedicinski
2
VII
Medicinski
mikrobiol.i
paraz.sa epidem.
akuš. sa neg.,
gin.sa negom
hem.sa transf.,
osnove klin.med.
estetska nega
sociologija
dermatologija sa
negom
likovna kultura
III2;
2
2
12
40
0.1
IV7
5
5
8
38
0.21
III2,7
5
5
30
55
0.25
II7; III5;
20
20
2
25
1
III5
2
2
3
33
0.1
III5
2
2
11
39
0.1
I-3
1
1
3
0.05
Red
.
broj
NASTAVNI
PREDMET
2
Srpski jezik i
knj.
Ruski jezik
3
Engleski jezik
4
Latinski jezik
5
Istorija
1
6
7
8
Muziĉka
umetnost
Likovna
kultura
Fiziĉko
vaspitanje
T.
74
7
70
49
8
49
8
49
8
24
9
21
2
49
8
1. RAZRED
B
V.
sv.
.
74
/
/
7
/
/ 70
49
/
/
8
49
/
/
8
49
/
/
8
24
/
/
9
21
/
/
2
49
/
/
8
6.3. Realizacija godišnjeg fonda nastave
2. RAZRED
3. RAZRED
4. RAZRED
B
T. V.
sv. T.
V.
B. sv. T. V. B. sv.
.
73
73 73
73 63
63
/
/
/
/
/
/
5
5
5
5
0
0
70 /
/ 70 70
/
/
70 60 /
/
60
49
49 49
49 42
42
/
/
/
/
/
/
0
0
0
0
0
0
UKUPNO
T.
284
7
270
189
8
V.
B.
/
/
/
/
/
/
sve
ga
284
7
270
189
8
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
498
/
/
498
49
0
/
/
49
0
/
/
/
/
/
/
/
/
988
/
/
988
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
249
/
/
249
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
212
/
/
212
49
0
/
/
49
0
49
0
35
0
/
/
/
/
/
189
8
/
/
530
/
/
530
/
/
42
0
18
0
42
0
189
8
/
42
0
18
0
42
0
/
/
49
0
35
0
420
/
/
420
/
/
168
2
/
/
168
2
9
Sociologija
/
/
/
/
/
/
/
/
10
Filozofija
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11
Matematika
74
7
/
/
74
7
73
5
/
/
73
5
14
0
/
/
14
0
60
60
12
Raĉunarstvo i
infor.
13
Geografija
14
Fizika
15
Hemija
16
Biologija
17
18
19
20
21
22
23
99
6
49
8
55
4
64
2
49
8
/
Botanika
Ustav i prava
/
graĊana
Anatomija i
92
fiziologija
4
Higijena sa
14
zdrav.
8
vaspitanjem
Zdravstvena
zaštita sa prvom /
pomoći
Mikrobiologija
/
sa epidem.
Ginekologija i
akuš. sa negom
/
/
99
6
49
8
55
4
64
2
49
8
/
54
6
52
5
42
0
70
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
996
/
/
996
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
498
/
/
498
/
/
/
/
/
/
/
47
6
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
21
0
212
2
151
7
140
8
70
/
/
21
0
212
2
158
7
140
8
70
/
/
54
6
35
0
49
0
/
47
6
/
54
6
35
0
49
0
/
/
/
54
6
52
5
42
0
70
/
/
/
/
/
210
/
/
210
92
4
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
924
/
/
924
/
14
8
28
0
/
/
28
0
/
/
/
/
/
/
/
/
428
/
/
428
/
/
/
17
5
/
/
17
5
/
/
/
/
/
/
/
/
175
/
/
175
/
/
/
42
0
/
/
42
0
/
/
/
/
/
/
/
/
420
/
/
420
/
24
0
18
0
3
/
78
0
240
540
/
780
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
gr.
24
25
Patologija
Psihologija
/
/
/
/
/
/
/
/
42
0
28
0
/
/
/
/
7
70 0 /
3 gr.
42
0
28
0
/
/
/
/
/
/
/
/
420
/
/
420
70
/
/
70
/
/
/
/
350
/
/
350
28
0
/
/
/
/
/
/
/
/
70
210
/
280
/
14
0
175
3 gr.
30
3 gr
75
5
36
0
/
/
36
0
500
525
90
111
5
66
0
120
270
270
660
26
Analitiĉka
hemija
27
Medicinska
biohemija
28
Sanitarna
hemija
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12
0
29
Farmakologija
/
/
/
/
21
0
/
/
21
0
/
/
/
/
90
/
/
90
300
/
/
300
30
Infektologija sa
negom
/
/
/
/
/
/
/
/
14
0
/
56
0
60
/
30
3 gr.
15
0
200
420
90
710
31
Interna
medicina sa
negom
/
/
/
/
/
/
/
/
14
0
210
3 gr.
/
77
0
380
1170 270
182
0
32
Hirurgija sa
negom
/
/
/
/
/
/
/
/
14
0
280
3 gr
/
98
0
320
1380 270
197
0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
140
3 gr.
90
90
3
3 gr.
gr.
18
24 0 90 105
0
3 3 gr.
0
gr.
18
18
90 99
0
0
3 gr 0
3
gr
33
34
Neuropsih. sa
negom
Prva pomoć
35
Zdravstvena
nega
36
Mikrobiologija
/
/
/
/
/
30
0
2
gr
10 105
5 2 gr
/
/
/
60
0
/
31
5
/
/
/
/
/
/
21
21 0
0 3
gr
7
0
70
3
gr
/
/
6
0 18
3 0
gr
18
0 138
3
0
gr
3
0 37
3
0
gr
35
30 26
70 3
3 gr 5
gr
37
Farmaceutska
tehnologija
/
/
/
/
38
Farmakognozij
a
/
/
/
/
/
/
/
39
Farmaceutska
hemija
/
/
/
/
/
/
/
14
0
70
3 gr
60 53
3 gr 0
/
/
/
70
/
/
/
/
/
/
/
140
210
180
530
/
/
/
/
/
/
/
780
780
60
3 gr
25
0
24
0
/
210
3 gr
87
0
625
840
135
0
281
5
/
/
/
/
/
/
70
210
90
370
60
3 gr
51
0
200
690
450
134
0
/
15
0
130
195
/
325
/
15
0
130
195
/
325
70
105 60
3 gr 3 gr
56
5
/
70
35
3 gr
/
17
5
/
70
35
3 gr
/
17
5
9
0
60
3
gr
6
0
60
3
gr
3
60
0
3
gr
40
41
Morfologija
zuba
Tehnologija
zub. materijala
35
105
2 gr
/
24
5
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
35
210
/
245
/
/
/
/
70
/
/
70
70
/
/
70
/
/
/
/
140
/
/
140
17 6
5 0
70
3 3
gr gr
60
0
200
1500 360
206
0
/
/
105
525
90
720
30
3 gr
60
0
60
450
90
600
60
3 gr
42
0
60
180
180
420
42
Fiksna
protetika
/
/
/
/
43
Totalna proteza
/
/
/
/
44
45
46
47
48
Parcijalna
proteza
Ortodonski
aparati
Hematologija
sa transfuz.
Fizikalna
terapija
Epidemiologija
/
/
/
77
5
70
175 30
3 gr 3 gr
68
5
/
10
5
175 30
3 gr 3 gr
72
0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
70
/
/
/
/
/
/
/
/
10
5
/
/
/
/
/
/
/
/
/
105
30
3 gr 3 gr
140
30
3 gr 3 gr
/
/
47
5
61
5
/
15
0
30
60
3 3 gr
gr
/
/
15
0
60
3
gr
60
60
3 gr
/
/
/
/
70
315
90
475
/
/
/
/
105
420
902
615
51
0
60
270
918
510
60
9
60
0
3 gr
3
49
Pedijatrija sa
negom
50
Estetska nega
51
Akušerstvo sa
negom
52
Verska nastava
53
54
GraĊansko
vaspitanje
Mikrobiologija
i parazitologija
sa epidem.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
21
4
17
9
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
0
70
4
gr
/
63
0
35
175
4 gr
30
4 gr
85
5
/
/
/
/
21
4
17
9
14
0
24
5
/
/
/
/
/
/
14
0
24
5
17
5
21
0
/
/
/
/
/
/
/
gr
9
18 0
0 3
gr
/
/
/
45
0
180
270
/
/
105
1260 120
148
5
81
0
90
480
240
810
679
/
/
679
844
/
/
844
120
60
90 4
4 gr
gr
15
/
/
0
21
/
/
0
/
450
/
/
/
/
/
/
70
105
3 gr
/
38
5
/
/
/
/
70
315
/
385
17
5
21
0
15
0
21
0
55
Kineziologija
/
/
/
/
/
/
/
/
10
5
140
3 gr
30
3 gr
61
5
/
/
/
/
105
420
90
615
56
Zdravstvena
nega i
rehabilitacija
35
70
2 gr
/
17
5
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
35
140
/
175
57
Ekologija i zaštita
ţivotne sredine
/
/
/
/
70
/
/
70
/
/
/
/
/
/
/
/
70
/
/
70
58
59
60
61
62
63
64
Uvod u
kozmetologiju
Toksikološka
hemija
Zdravstvena
statistika
Medicina rada
Osnovi
kliniĉke
medicine
Fizikalna
medicina
Dermatologija
sa negom
/
/
/
/
70
/
6
0
3
gr
/
/
/
/
/
/
/
/
70
/
/
70
60
/
/
60
130
/
/
130
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
60
/
/
60
60
/
/
60
6
0
60
3
gr
30
3 gr
33
0
60
180
90
330
25
0
70
70
3 gr
/
28
0
60
/
/
60
200
210
180
590
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
10
5
/
/
10
5
/
/
/
/
70
/
/
70
70
105
3 gr
/
/
/
/
/
/
/
/
70
/
38
5
30 16
3 gr 0
/
/
/
/
/
105
/
/
105
/
/
/
/
170
315
/
455
/
/
/
/
70
/
90
160
6.4. Realizacija nastave stranih jezika
Razr
Broj
Odeljenje
ed
uĉenika
I
II
III
IV
SV
30
Br. uĉenika po stranim
God.fond
Br.
Ned.
jezicima
ĉasova
jeziĉkih fond
Engles Ruski Franc Nemaĉ odeljenja ĉasova Plan. Ostvar.
30
/
/
/
I/1
I/2
I/3
I/4
I/5
I/6
I/7
SV.
29
31
30
29
30
35
214
25
23
30
29
28
35
200
14
II/1
II/2
II/3
II/4
II/5
II/6
II/7
SV.
32
31
32
30
31
31
29
216
30
28
21
30
31
29
27
196
2
3
11
/
/
2
2
20
III/1
III/2
III/3
III/4
III/5
III/6
III/7
SV
31
32
31
30
30
30
34
218
31
31
22
30
27
29
32
202
/
1
9
/
3
1
2
16
IV/1
31
29
IV/2
30
26
IV/3
35
IV/4
4
8
/
/
2
/
/
/
/
/
/
0
/
/
/
/
/
/
0
/
/
/
/
/
/
0
/
/
/
/
/
/
/
0
/
/
/
/
/
/
/
0
/
/
/
/
/
/
/
0
2
/
/
3
1
/
17
17
/
1
32
32
/
/
/
IV/5
32
31
/
1
/
IV/6
30
28
2
/
/
IV/7
31
27
4
/
/
SV
221
190
28
2
1
28
869
788
78
2
1
engleski
7
ruski
1
ukupno
2
560
560
2
560
560
2
560
560
2
540
540
2
2160
2160
8
engleski
7
ruski
1
ukupno
8
engleski
7
ruski
1
ukupno
8
engleski
7
ruski
1
ukupno
8
32
6.5. Realizacija nastave izbornih predmeta
68
Brojno stanje po odeljenjima i grupama 2009/10.godina
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
GraĊansko
vaspitanje
13
18
14
0
16
7
11
Verska nastava
17
12
17
30
13
22
24
79
135
II1
II2
II3
II4
II5
II6
II7
GraĊansko
vaspitanje
20
17
18
15
23
20
17
Verska nastava
12
14
13
15
8
11
12
130
85
214
III1
III2
III3
III4
III5
III6
III7
GraĊansko
vaspitanje
18
19
17
17
16
12
17
116
215
Verska nastava
13
13
14
11
14
18
16
99
215
GraĊansko
vaspitanje
GraĊansko
vaspitanje
18
17
18
18
22
15
18
126
IV1
IV2
IV3
IV4
IV5
IV6
IV7
451
Verska nastava
13
13
17
14
10
15
13
95
221
Verska nastava
414
I
I1-6; I2; I3; I5; I6-7;
I
I1; I2-5; I3 ; I4; I6; I7;
II
II1; II2; II3; II4; II5; II6; II7;
II
II1-2;
III
III1; III2; III3; III4-6; III5; III7;
IV1; IV2; IV3; IV4; IV5; IV6;
IV7;
III
III1-2; III3; III4-5; III6; III7;
IV
IV1-7; IV2-5; IV3; IV6, IV4;
IV

II3-6;
GraĊansko vaspitanje
69
II4;
II5-7;
Nastavu graĊanskog vaspitanje izvode Mirjana Sremĉević i Vesna Tanasić. U okviru
graĊanskog vaspitanja organizovana je dodatna nastava ( 71 ĉas ), koju je drţala Mirjana
Sremĉević . Dodatna nastava je organizovana na teme: Nasilje, nasilje u adolescentskim
vezama, Porodiĉno i vršnjaĉko nasilje. Za pohaĊanje ovakvog vida vannastavne aktivnosti
bilo je zainteresovano 15 uĉenika I, II i IV razreda, kao rezultat tog rada oformljeno je
Vršnjaĉko savetovalište.
Prvi razred: Nastava je realizovana kroz planirane tematske celine. Akcenat je bio
na temama: Nasilje u našoj okolini; Vršnjaĉko nasilje i nasilje u školi; Rešavanje sukoba
mirnim putem; Rad u grupi i saradnja kao vaţan preduslov grupnog rada.
Drugi razred: Nastava je ralizovana. Uĉenici su tokom prvog polugodišta upoznati
sa Konvencijom o pravima deteta i situacijama kršenja prava, a tokom drugog polugodišta
pripremljeni su za izvoĊenje akcija u korist prava. Akcije su izvedene krajem školske godine
i to najĉešće akcije informisanja vršnjaka, odraslih i dece mlaĊeg uzrasta o pravima deteta i
insistiranje na poštovanju prava deteta.
Treći razred: Nastava je realizovana. Uĉenici su upoznati sa pojmovima demokratije
i politike, pojmom graĊanin kao i graĊanskim i politiĉkim pravima i pravom na graĊansku
inicijativu.
Ĉetvrti razred: Nastava je realizovana. Uĉenici su upoznati tokom godine sa svetom
profesionalnog obrazovanja i rada, što će im pomoći u profesionalnoj orijentaciji i sa svetom
informacija ĉime se uĉenici pripremaju za aktivan ţivot u savremenom društvu.
Mirjana Sremĉević

Verska nastava – Pravoslavni katihizis
U školskoj 2009/10. godini za versku nastavu se izjasnilo 414 uĉenika i svi su pohaĊali
nastavu Pravoslavnog katihizisa. Uĉenici su pokazali visok stepen zainteresovanosti za
predmet, kao i zavidan stepen znanja iz iste oblasti. Nastavni plan i program je realizovan po
predviĊenim nastavnim temama, od kojih ovde napominjemo samo nekoliko:
Prvi razred: 1. Hrišćanstvo je Crkva; 2. Pojam o Bogu u Hrišćanstvu; 3. Poznanje
Boga kroz Isusa Hrista; 4. Krštenje i rukopoloţenje kao sjedinjenje sa Hristom u liturgiji; 5.
Slikarstvo kao izraz ĉovekovog odnosa prema Bogu i svetu koji ga okruţuje, itd.
Drugi razred: 1. Sveta Trojica – jedan Bog; 2. Stvaranje sveta ni iz ĉega; 3. Stvaranje
ĉoveka po ikoni i podobiju Boţijem; 4. Problem smrti, itd.
Treći razred: 1. Tajna Hristova – jedinstvo Boga i ĉoveka kao cilj zbog koga je Bog
stvorio svet; 2. Isus Hristos kao novi Adam i naĉelnik sve tvari; 3. Liturgija kao ikona
istinskog postojanja sveta – Carstva Boţijeg, itd.
70
Ĉetvrti razred: 1. Hrišćansko shvatanje istorije; 2. Eshaton – buduće Carstvo Boţije
kao uzrok Crkve i istorije; 3. Pomesna i Vaseljenska Crkva i njihov odnos; 4. Teologija
pravoslavne umetnosti, itd.
Uĉenici prvih razreda su u toku drugog polugodišta posetili Saborni hram Sv. apostola Petra i
Pavla u Šapcu.
Ţeljko Avramović
Verouĉitelj
6.6. Realizacija 40-ĉasovnog radnog vremena

DOPUNSKA NASTAVA
U toku školske 2009/2010. godine, prema evidenciji nastavnika sa liste gde su u junu
upisivali broj odrţanih ĉasova dopunske nastave, odrţano je ukupno 613 ĉasova dopunske
nastave od ukupno 2200 ĉasova koliko su nastavnici bili zaduţeni (realizovano svega
27,8%). Nastavnici su bili u obavezi da realizovane ĉasove dopunske nastave evidentiraju u
pomoćnom dnevniku rada. Prilikom pregleda pomoćnog dnevnika uoĉena su izvesna
neslaganja izmeĊu sati koje su nastavnici prijavili i sati koje su evidentirali u pomoćnom
dnevniku.
Potpuno slaganje postoji kod sledećih nastavnika:
 Tatjana Milošević - sanitarna hemija, veţbe - 3 ĉasa
 Zorica Balucić - medicinska biohemija - 22 ĉasa
 Zorica Prica -epidemiologija, veţbe - 2 ĉasa
 Slavica Tubica -prva pomoć- 6 ĉasova
 Jasmina Stanković -srpski jezik- 10 ĉasova
 LJiljana Tomić -farmaceutska hemija- 20 ĉasova
 Violeta Petrović -engleski jezik- 48 ĉasova
 Marija Aleksić -prva pomoć- 3 ĉasa
 Marijana Gaĉević -hirurgija sa negom- 1 ĉas
 Radmila Jović -engleski jezik- 14 ĉasova
 Dr Mirjana Negovanović - anatomija i fiziologija- 8 ĉasova
 Bojana Jovanović -srpski jezik i knjiţevnost- 5 ĉasova
 Ţivota Topuzović -matematika- 30 ĉasova
 Mirjana Sremĉević -istorija- 26 ĉasa
 LJubica Jeremić -matematika- 6 ĉasova
 Mr Tatjana Marković -Topalović-fizika- 14 ĉasova
 Marijana Tešić -fizika- 12 ĉasova
 Mr Milica Petrović -hemija- 31 ĉas
 Nataša Jovanović -latinski jezik- 24 ĉasa
 Radmila Vuĉić -hemija- 6 ĉasova
71












SlaĊana ĐorĊić-prva pomoć- 4 ĉasa
Milan Trifunović -matematika- 73 ĉasa
Dragoljub Krilović -hemija- 42 ĉasa
LJiljana Malešević -biologija- 50 ĉasova
Momir Malešević -informatika- 20 ĉasova
Branislava Ivkov-Miletić -ruski jezik- 19 ĉasova
Marijana Aksentijević -ustav i pravo graĊana- 11 ĉasova
Katarina Popović -srpski jezik i knjiţevnost- 15 ĉasova
Marija Đerić -biologija- 9 ĉasova
Biljana Đuknić -zdravstvena nega- 13 ĉasova
Dragan Aćimović -sociologija- 4 ĉasa
Margita Kekić -matematika- 6 ĉasova
Neslaganje je uoĉeno kod sledećih nastavnika:
 Tomislav Vuĉetić-istorija -prijavljeno je 30, a u pomoćnom dnevniku evidentirano 29
ĉasova
 Dr Mirjana Matić –Gligorić-anatomija-prijavljeno 11, evidentirano 8 ĉasova
 Nada Lukić - engleski jezik- prijavljeno 33, evidentirano 13 ĉasova
 Marijana Gaĉević -prva pomoć-prijavljeno 4, evidentirano 3 ĉasa
 Evica Munćan -zdravstvena nega-prijavljeno 12, evidentirano 3 ĉasa
 DODATNA I PRIPREMNA NASTAVA
U toku školske 2009/2010. godine odrţano je 592 ĉasova dodatne i pripremne nastave od
ukupno 2200 ĉasova koliko su nastavnici bili zaduţeni (realizovano svega 26,9%). Za
ĉasove dodatne nastave, postojala je obaveza evidentiranja u pomoćni dnevnik rada.
Potpuno slaganje postoji kod sledećih nastavnika:
 Branislava Ivkov-Miletić -ruski jezik- 19 ĉasova
 Jasmina Stanković -srpski jezik- 5 ĉasova
 LJiljana Tomić -farmaceutska hemija- 18 ĉasova
 Dragoljub Krilović -hemija- 37 ĉasova
 Bojana Jovanović -srpski jezik- 13 ĉasova
 LJubica Jeremić -matematika- 5 ĉasova
 Radmila Vuĉić -hemija- 6 ĉasova
 Mr Milica Petrović -hemija- 42 ĉasa
 Nataša Jovanović -latinski jezik- 26 ĉasova
 LJiljana Malešević -biologija- 31 ĉas
 Momir Malešević -informatika- 10 ĉasova
 Zorica Balucić -medicinska biohemija- 6 ĉasova
 Dr Mirjana Negovanović -anatomija- 20 ĉasova
 Dr Mirjana Matić-Gligorić -anatomija- 18 ĉasova
 Tatjana Matić-Stojanac -srpski jezik- 40 ĉasova
 Mirjana Sremĉević -istorija- 38 ĉasova
72









Mirjana Sremĉević -graĊansko vaspitanje- 79 ĉasova
Ţivka Ţivanović -farmaceutska tehnologija- 6 ĉasova
Tatjana Milošević -sanitarna hemija- 12 ĉasova
Zorica Prica -epidemiologija- 6 ĉasova
Nada Lukić -engleski jezik- 20 ĉasova
Katarina Popović -srpski jezik i knjiţevnost- 28 ĉasova
Marija Đerić -biologija- 9 ĉasova
Marijana Aksentijević -ustav i pravo graĊana- 8 ĉasova
Dragan Aćimović -sociologija- 4 ĉasa
Neslaganje je uoĉeno kod sledećih nastavnika:
 Tomislav Vuĉetić -istorija-prijavljeno 28, evidentirano 31 ĉas
Pripremnu nastavu su odrţali sledeći nastavnici:
 Dragoljub Krilović -hemija- 35 ĉasova
 Sonja Lukić-biologija - 6 ĉasova
 Dušanka Ogrizović -psihologija- 14 ĉasova
 SEKCIJE
U toku školske 2009/2010. godine 27 nastavnika je bilo zaduţeno sa 1026 ĉasova rada u
sekcijama, a odrţano je 1035 ĉasova, i to:
 Realistiĉki prikaz povreda i stanja - Marijana Gaĉević, Slavica Tubica po 56 ĉasova112 ĉasova
 Stomatološka sekcija- Srećko Berić- 52 ĉasa
 Farmaceutska sekcija- Ţivka Ţivanović- 60 ĉasova
 Sekcija zdravstvene nege- LJiljana Novaković, Dobrinka Isailović, Vesna Nikolić,
Jelena Marinković po 50 ĉasova-200 ĉasova
 Prva pomoć- Marija Aleksić, Slavica Damnjanović, SlaĊana ĐorĊić po 30 ĉasova-90
ĉasova
 Dramska sekcija- Tatjana Matić-Stojanac- 51 ĉas
 Novinarska sekcija- Bojana Jovanović- 41 ĉas
 Sekcija graĊanskog vaspitanja- Mirjana Sremĉević- 38 ĉasova
 Fiziksi-mr Tatjana Marković-Topalović- 197 ĉasova
 Sekcija estetske nege- Dragana Pavlović, Marija Despotović po 34 ĉasa- 68 ĉasova
 Sekcija latinskog jezika- Nataša Jovanović- 44 ĉasa
 Sekcija anatomije i fiziologije- dr Mirjana Negovanović- 20 a prijavljeno 25 i dr
Mirjana Matić-Gligorić- 7 a prijavljeno 25 ĉasova
 Sekcija „ MOL“, hemija- Radmila Vuĉić- 28 ĉasova
 Sekcija biologije- Sonja Lukić- 27 ĉasova
Sekcije koje svoj rad u toku školske 2009/2010. godine nisu evidentirale u pomoćni
dnevnik su:
73





Plesna sekcija- Verica Matović -nema evidencije
Likovna sekcija- Tomislav Vuĉetić - nema evidencije
Horska sekcija- Marija Gajić - nema evidencije
Sportska sekcija- Dragan Vesković - nema evidencije
Bibliotekarska sekcija- Vera Rakić - nema evidencije
 TAKMIĈENJA
Uĉenike su pripremali i vodili na takmiĉenje sledeći nastavnici:
 LJiljana Malešević, Sonja Lukić (biologija)- školsko i okruţno
 Milica Petrović, Dragoljub Krilović (hemija)- školsko, okruţno i republiĉko
 Ţivota Topuzović (matematika)- školsko i republiĉko
 Bojana Jovanović (srpski jezik)- opštinsko
 Nada Lukić (engleski jezik)-opštinsko
 Jelena Kostić (recitatori)- opštinsko i okruţno
 LJiljana Novaković, Vesna Nikolić, Dobrinka Isailović, Jelena Marinković
(zdravstvena nega)-školsko
 Slavica Tubica, Marijana Gaĉević (realistiĉki prikaz povreda I stanja)- školsko
 SlaĊana ĐorĊić, Marija Aleksić, Slavica Damnjanović (prva pomoć)-školsko
 Srećko Berić (stomatološka protetika)-republiĉko
 Mirjana Sremĉević (istorija)-školsko, republiĉko
 dr Mirjana Matić-Gligorić (anatomija)-školsko, republiĉko
 Dragan Vesković (gimnastika ţ.-okruţno, atletika-republiĉko, košarka m.-opštinsko)
 Mr Aleksandar Pajić (stoni tenis, odbojka)-opštinsko
 Dejan Milutinović (košarka ţ.-okruţno, rukomet m.-opštinsko, rukomet ţ.-okruţno)
 DEŢURSTVA NASTAVNIKA
Prema evidenciji komisije za deţurstva nastavnika za školsku 2009/2010. godinu, 42
nastavnika je bilo zaduţeno sa 6230 sati deţurstva. Na osnovu analize realizovano je
4816 sati deţurstva ( 77%), a nerealizovanih sati je 1414 ( 23%).
 MATURSKI ISPITI
U školskoj 2009/2010. godini, 78 nastavnika je bilo zaduţeno sa 1903 ĉasova maturskih
ispita, od toga 47 nastavnika je realizovalo 1626 ĉasa ( 85%), i to: Jasmina Stanković,
Vladimir Starĉević, Tatjana Matić-Stojanac, Katarina Popović, Jelena Kostić, Radmila Jović,
Violeta Petrović, Nada Lukić, Milica Petrović, Dragoljub Krilović, Radmila Vuĉić, LJiljana
Malešević, Sonja Lukić, Marija Đerić, Marija Gajić, Vesna Tanacković, Tamara Isaković,
Biljana Ercegovĉević, Dušanka Ogrizović, Ţivota Topuzović, Milan Trifunović, Margita
Kekić, Srećko Berić, Srboljub Bogojević, Zorica Balucić, Jasmina Drndarević, Tatjana
Milošević, Zorica Prica, Dragan Pavlović, dr Mirjana Matić-Gligorić, LJiljana Tomić, Ţivka
Ţivanović, Svetlana Ilić, Biljana Đuknić, Vesna Nikolić, LJiljana Novaković, Slavica
Damnjanović, Evica Munćan, Dobrinka Isailović, SlaĊana ĐorĊić, Marija Aleksić, Jelena
74
Marinković, Marijana Gaĉević, Slavica Tubica, LJubomir Marković, Vladimir Matić, Jovana
Milošević.
 RAD STRUĈNIH VEĆA
Na osnovu analize zapisnika, nakon odrţanih sastanaka, sledi da su veća odrţala sledeći broj
sastanaka:
1. Struĉno veće fizike, matematike, informatike, biologije, hemije- 9 sastanaka
2. Struĉno veće zdravstvene nege-16 sastanaka
3. Struĉno veće farmaceuta, sanitaraca i laboranata-12 sastanaka
4. Struĉno veće fizioterapeuta i kozmetiĉara- 11 sastanaka
5. Struĉno veće zubara- 11 sastanaka
6. Struĉno veće lekara-7 sastanaka
7. Struĉno veće srpskog i stranih jezika- 9 sastanaka
8. Struĉno veće društvenih nauka- 8 sastanaka
9. Struĉno veće fiziĉkog vaspitanja- 5 sastanaka

KOMISIJE ZA DEŢURSTVO NASTAVNIKA NA KVALIFIKACIONIM
ISPITIMA U OSNOVNIM ŠKOLAMA I KOMISIJE ZA UPIS U PRVI
RAZRED
Profesori (13) koji su deţurali na kvalifikacionim ispitima u osnovnim školama su: Radmila
Jović, Tomislav Vuĉetić, Dejan Milutinović, mr Aleksandar Pajić, Momir Malešević, ĐorĊe
Simić, mr Milica Petrović, Dragoljub Krilović, Miroslava Grujić, Marija Aleksić, Ţeljko
Avramović, Nenad Srećković, dr Suzana Aleksić.
Profesori koji su pregledali testove iz srpskog jezika i knjiţevnosti su: Katarina Popović ,
Tatjana Matić-Stojanac, Jasmina Stanković i Jelena Kostić.
Profesori koji su pregledali testove iz matematike su: Milan Trifunović.
U komisiji za upis u prvi razred zaduţeno je 21 nastavnika sa po 14 sati: Radmila Jović,
Sonja Lukić, ĐorĊe Simić, Radmila Vuĉić, dr Mirjana Matić-Gligorić, Zorica Prica, Svetlana
Ilić, Dobrinka Isailović, LJiljana Novaković, mr Milica Petrović, LJiljana Malešević,
Tomislav Vuĉetić, Vladimir Matić, Jovana Milošević, Srećko Berić, Slavica Damnjanović,
Nada Lukić, Vesna Tanasić, Evica Munćan, Vesna Nikolić, Slavica Tubica.
 POPRAVNI I RAZREDNI ISPITI
U školskoj 2009/2010. godini na popravnim ispitima realizovano je ukupno 204 ĉasa od
2757 ĉasova, što ĉini ( 7,3%) realizacije:
 Violeta Petrović- 30 ĉasova
 Radmila Jović- 9 ĉasova
 Tatjana Matić-Stojanac- 4 ĉasa
 Nataša Janĉikić- 1 ĉas
 Dragan Pavlović- 5 ĉasova
 Dragan Vesković- 5 ĉasova
 Tatjana Marković-Topalović- 1 ĉas
 Marijana Tešić- 1 ĉas
75



















Milica Petrović- 1 ĉas
Dragoljub Krilović- 1 ĉas
Dr Mirjana Negovanović- 9 ĉasova
Biljana Đuknić- 26 ĉasova
SlaĊana ĐorĊić- 5 ĉasova
Slavica Tubica- 17 ĉasova
Dr Mirjana Gligorić- 8 ĉasova
Evica Munćan- 19 ĉasova
Svetlana Ilić- 21 ĉas
Verica Matović- 18 ĉasova
Ţivka Ţivanović- 2 ĉasa
Zorica Balucić- 2 ĉasa
Miroslava Grujić- 2 ĉasa
Jasmina Drndarević- 2 ĉasa
Tatjana Milošević- 1 ĉas
Srboljub Bogojević- 3 ĉasa
Vladimir Matić- 3 ĉasa
Jovana Milošević- 3 ĉasa
Marija Aleksić- 5 ĉasova
 KOMISIJE NASTAVNIĈKOG VEĆA
U toku školske 2009/2010. godine, prema evidenciji Godišnjeg plana rada škole radile su
sledeće komisije Nastavniĉkog veća:
 Komisija za nabavku potrošnog materijala, nastavnih sredstava i opreme-50 sati
(Svetlana Ilić, LJiljana Tomić, Dragan Pavlović, Nataša Janĉikić, LJubomir
Marković)
 Komisija za nabavku uniformi-50 sati (Evica Munćan, Vesna Nikolić)
 Komisija za deţurstva nastavnika-50 sati (Milan Trifunović)
 Komisija za deţurstva uĉenika-30 sati (Evica Munćan)
 Tim za uĉeniĉke ekskurzije-10 sati (Dragoljub Krilović, Tomislav Vuĉetić, Milica
Kjurina-Nikolić)
 Tim za saradnju sa Crvenim krstom-50 sati (Dobrinka Isailović, Slavica Tubica)
 Biblioteĉka komisija-10 sati (Vera Rakić, Sneţana Opaĉić, rukovodioci struĉnih
veća)
 Tim za kulturnu i javnu delatnost škole-80 sati (dr Verica Matović, Tomislav Vuĉetić,
Marija Gajić)-100 sati (Tatjana Matić-Stojanac, Jelena Kostić)
 Komisija za maturu (sekretari mature)-30 sati (Srećko Berić, Dragana Pavlović)
 Zapisniĉar Nastavniĉkog veća-70 sati (Marijana Tešić)
 Tim za samovrednovanje-100 sati (Biljana Đuknić, Verica Matović, Slavica Tubica,
Marijana Gaĉević, Dragana Pavlović, Marija Despotović, Marijana Tešić, Marijana
Aksentijević)
76
















Aktiv za razvojno planiranje- 100 sati (Sneţana Opaĉić, Biljana Ercegovĉević,
Dušanka Ogrizović, Mirjana Sremĉević, Nataša Jovanović, Radmila Vuĉić, Tatjana
Milošević, Jelena Marinković)
Ĉlanovi Školskog odbora-30 sati (Vera Rakić, Biljana Đuknić, Srboljub Bogojević)
Komisija za poništavanje dokumenata-10 sati (Ţivota Topuzović, Momir Malešević,
ĐorĊe Simić)
Komisija za nabavku udţbenika-30 sati (Nada Lukić)
Mentori pripravnicima-44 sata (Jasmina Stanković, dr Verica Matović, Biljana
Ercegovĉević)-20 sati (LJiljana Malešević)
Komisija za 40-to satno radno vreme-50 sati (Milica Petrović, Tatjana MarkovićTopalović, Dragana Pavlović)
Odrţavanje mreţe i servisiranje raĉunara- 50sati (Branislav Selakov)
Komisija za rasporede-30 sati (Mirjana Sremĉević, LJiljana Tomić)
Tim za izradu Izveštaja o radu škole -50 sati (Sneţana Opaĉić, Biljana Ercegovĉević,
Tatjana Milošević) - 100 sati (Branislav Selakov, Goran Stojićević)
Komisija za Letopis škole-30 sati (Jasmina Stanković)
Komisija za arhiv škole-30 sati (Vera Rakić, Branislava Ivkov-Miletić, LJiljana
Malešević)
Komisija za EIS-80 sati (LJiljana Tomić,Radmila Jović,Violeta Petrović, Vladimir
Matić, Zorica Balucić, Marija Despotović)
Tim za saradnju sa Zavodom za javno zdravlje, Opštom bolnicom i Domom zdravlja50 sati (dr Mirjana Negovanović, dr Mirjana Matić-Gligorić)
Komisija za izradu farmaceutskih proizvoda-50 sati (Ţivka Ţivanović)
Tim za bezbednost i zaštitu uĉenika od nasilja - 50 sati (PP sluţba, Dragan Vesković,
Srboljub Bogojević, Radmila Vuĉić, Vesna Tanasić, Slavica Damnjanović, Srećko
Berić, Mirjana Sremĉević, dr Mirjana Negovanović, dr Mirjana Matić-Gligorić,
Zorica Balucić, Dragutin Jovanović, Zoran Marković, šk.policajac, Maja Rosić,
Nenad Srećković, Nada Lukić)
Tim za pojaĉan vaspitni rad sa uĉenicima- odeljenske starešine PP sluţba.
U školskoj 2009/2010. godini odrţano je 12 sednica Nastavniĉkog veća i 5 sednica
odeljenskih veća za 28 odeljenja.
U toku školske godine odrţana su i dva sastanka Pedagoškog kolegijuma
(u januaru i junu).
Dragana Pavlović
77
7. VANNASTAVNE AKTIVNOSTI
7.1. Sekcije

Sekcija estetske nege
Sekcija Estetske nege je vredno radila i ove školske godine kao i predhodnih, ĉemu
svedoĉe brojni dogaĊaji u kojima je sekcija uzela uĉešće. U sekciji su vredno radili uĉenici
III-5, odeljenja kozmetiĉkih tehniĉara, taĉnije sekcija je brojala 10 ĉlanova uz podršku i
pomoć predmetnih nastavnika. Planom i programom sekcije predviĊeno je da se uĉenici
osposobe za timski rad, zatim da se podstakne njihova kreativnost, da se nova znanja steknu
kroz druţenje koja se kasnije primenjuju u praksi. Ono što je predviĊeno i ostvareno je kroz
brojne aktivnosti.
Sekcija je i ovog puta ostvarila uspešnu saradnju sa dramskom sekcijom u relizaciji
dela Gordana Mihića “Gospodin Foka” povodom dana škole, tako što su svojim umećem i
talentom verno prikazali uloge glumaca. Sekcija je uĉestvovala u vizuelnom prikazu plesne
grupe kud-a “Abrašević”, i samim tim uzela uĉešće u Ĉivijaškom karnevalu koji je odrţan u
septembru u našem gradu.
Ono po ĉemu je rad sekcije privukao posebnu paţnju ove školske godine je aktivno
uĉešće u obeleţavanju Evropskog dana borbe protiv malignog melanoma pod sloganom
“Opušteno i na suncu”, i time svoje aktivnosti proširila van okvira škole. Naime, uĉenici su
sproveli anketu u okviru koje su dobijeni podaci o tome koliko se danas posvećuje paţnja
unapreĊenju zdavlja koţe, kako se ponašamo prilikom sunĉanja, kako štitimo koţu i da li
slušamo savete struĉnjaka. Zatim su uĉenici napravili multimedijalnu prezentaciju, gde su
78
pored osnovnih informacija i pojmova o melanomu slikovito prikazali dobijene rezultate
ankete. Sledeći korak je bio dizajniranje edukativnih flajera, koji su nosili poruke o tome koje
promene na mladeţima treba kontrolisati i na koji naĉin izvršiti samopregled mladeţa, kao i
to kako se ponašati prilikom sunĉanja. Dana 10. maja uĉenici su uĉestvovali u javnoj
kampanji edukacije stanovništva na gradskim ulicama, tako što su im uz podelu flajera
pruţali i korisne savete kada su u pitanju pravila sunĉanja, riziko-faktori, briga o mladeţima,
pravilna zaštita koţe i korišćenje preparata. Zainteresovanost graĊana je bila van oĉekivanja.
Cela kampanja je bila propraćena putem medija, sekcija je gostovala u emisiji “Jutrenje”,
televizije Šabac, a reportaţa o aktivnostima je bila u svim informativnim emisijama toga
dana. Pored toga o uspešnom radu sekcije se moglo proĉitati i u Podrinskim novinama.
Na kraju školske godine uraĊena je evaluacija rada sekcije, razmenjena su mišljenja i
sugestije ĉlanova o zdravstveno-vaspitnoj strategiji koju su razvili i postignutim rezultatima,
koji su itekako oĉigledni. U prilog tome je i ova fotografija, a sekcija već priprema nove
aktivnosti…
Marija Despotović
Dragana Pavlović

Anatomska sekcija
Anatomska sekcija poĉela je sa radom u septembru 2009. godine. Osnivaĉi su dr Mirjana
Matić - Gligorić i dr Mirjana Negovanović. Broja ĉlanova bio je 20 i to uĉenici iz svih
odeljenja prvog razreda. Radom sekcije obuhvaćen je celokupni školski program iz
anatomije. Uĉenici su radili samostalne radove (panoe iz kardiovaskularnog sistema, nervnog
sistema i ĉula), zatim praktiĉno su primenjivali znanje steĉeno na redovnim ĉasovima
(auskultacija srca i merenje krvnog pritiska) i rešavali testove iz svih oblasti (priprema za
takmiĉenje). Anatomska sekcija je ispunila sve aktivnosti predviĊene planom i programom.
Odrţano je ukupno 27 ĉasova (dr Mirjana Matić-Gligorić 7, dr Mirjana Negovanović 20
ĉasova). Tri ĉlana sekcije: Ilić Ana I1, Jagodić Aleksandra I1, Pavlović Jelena I4 plasirali su
se na republiĉko takmiĉenje iz anatomije i fiziologije odrţano u Novom Sadu 14. i 15 maja
2010. godine.
dr Mirjana Matić – Gligorić
dr Mirjana Negovanović
79
 Latinska sekcija
Sekcija radi u školi već godinama. Pošto je naša škola struĉna škola i latinski jezik je
struĉni predmet sa obiljem struĉne, medicinske terminologije. Ţelimo da preko druţenja na
sekciji nauĉimo nešto više o Rimskoj civilizaciji koja je temelj moderne evropske kulture.
Ovogodišnja tema je bila javna i liĉna higijena, javna kupatila kao vaţan deo rimske
svakodnevice.
Ove školske godine smo imali 15 ĉlanova, uĉenika prvog, drugog i trećeg razreda. To su:
Jelena Ĉerevicki iz trećeg razreda, Jovana Tomić, Kata Mihailović, Katarina Dabić, Tamara
Tanacković i Tamara Janković iz drugog razreda, Stojan Raketić, Marko Ribić, Aleksandra
ĐurĊić, Anita Kaljić, Aleksandar Matić, Milica Pavlović, Katarina Vasić, Jelena Pavlović i
Jovana Tomić, naš podmladak iz prvog razreda. Svi ĉlanovi su najavili da će i sledeće godine
raditi u sekciji, tako da verovatno nećemo moćo da primamo buduće prvake. Ĉekaju nas novi
izazovi i priĉa o zaljubljivanju. Nemoguće je objasniti tinejdţerima da stari Rimljani nisu
baš mnogo drţali do tih gluposti kao što je zaljubljivanje!
latinci na delu
Nataša Jovanović
80

Sekcija Stomatološke protetike
U drugoj godini posle obnavljanja svog rada sekcija je brojala veći broj ĉlanova,
zahvaljujući svom uspešnom radom koje je povećalo interesovanje i kod drugih uĉenika.
Zadrţana je osnovna ideja da se preko sekcije poboljšaju radne sposobnosti uĉenika u
oblasti stomatološke protetike. Prioritetni zadatak bio je usavršavanje steĉenog znanja i
osamostaljivanje uĉenika za samostalan rad u praksi. Pored ovih zadataka sekcija je takoĊe
imala za cilj:
1. Pruţanje podrške uĉenicima.
2. Prezentacija savremenih metoda i dostiggnuća u izradi protetskih nadohnada u
stomatologiji.
3. Priprema za školsko i drţavno takmiĉenje.
Iskazana je potreba za većom edukacijom i teţnjom ka što boljem usavršavanju. S obzirom
na to ĉlanovi sekcije su organizovali svoje aktivnosti u skladu sa svojim programom i planom
rada za 2009/2010.
Aktivnosti koje su obavljale bile su: izrada teleskop kruna, metalokeramiĉkih mostova,
kombinovani radovi, skeletirana proteza, valplast proteza, saradnja sa zdravstvenim centrima,
bezmetalna keramika i priprema za takmiĉenje.
Poĉetkom drugog polugodišta odrţano je školsko takmiĉenje, na kome su uĉešće uzeli
svi ĉlanovi sekcije, uzimajući u obzir relavantne ĉinjenice prva dva mesta i plasman na
republiĉko takmiĉenje izborili su: Aleksandra Gajić i Nikola Janković. Na republiĉkom
takmiĉenju Nikola Janković zauzeo je 5. mesto što je zavidan uspeh, dok je Aleksandra Gajić
takoĊe postigla zapaţen rezultat.
Nastava u grupi se pohaĊala jednom nedeljno u trajanju od 2 školska ĉasa, ali je po
potrebi trajala i duţe.
Srećko Berić

Društvo ljubitelja fizike – FIZIXI
Nebo fiziĉarsko prekrilo kasabu...
Ove školske godine naše Društvo ljubitelja fizike koje broji dvadesetak stalnih
ĉlanova i duplo veći broj pridruţenih ĉlanova je imalo izuzetnih aktivnosti koje su prevazišle
granice škole. Najveći broj ĉlanova Društva su uĉenici odeljenja II1 i tri uĉenika IV1 i jedan
iz IV3.
Već od septembra prof. Tatjana Marković Topalović je uz saradnju sa direktorom
Muzeja omogućila otvaranje izloţbe „Mileva i Albert Ajnštajn u vremenu i prostoru“. Ovo je
bio prvi put da se Muzej otvori prema izloţbi koja ima nauĉno-popularni karakter. Autor
81
izloţbe je prof. dr Mirjana Boţić Popović, redovan profesor Fiziĉkog fakulteta u Beogradu i
vrhunski srpski nauĉnik. Izloţbu je pod rukovodstvom profesorke Tatjane Marković
Topalović i Marijane Tešić videlo blizu petsto uĉenika naše škole.
Na dan zatvaranja izloţbe 24.9.2009. FIZIXI su odrţali predavanje pod imenom
„Klima li se klima?“ koje se tiĉe globalnog zagrevanja zemlje, ledenih doba i Milankovićevih
kanona. Interesantno je da su uĉenici na maloj sceni demonstrirali eksperiment koji je trebalo
da objasni topljenje leda u morima, okeanima i planinama. Nedoumica koju je trebalo rešiti
bila je kada se rapidno podiţe nivo mora i okeana. Samo predavanje se dešavalo baš u
trenutku kada je u Srpskoj akademiji nauka raspravljano o Milankovićevim proraĉunima
ledenih ciklusa i dok je u istom trenutku ameriĉki predsednik Barak Obama podnosio izveštaj
i otvorio raspravu o globalnom zagrevanju Zemlje i razvijanju ekološke svesti.
Naredna stanica naših favorita već 7.10.2009. bila je OŠ „Janko Veselinović“ gde su
gostovali sa istim predavanjem u cilju razvoja partnerskih odnosa sa drugim školama i
institucijama kulture (Projekat Šabac, grad znanja).
Zahvaljujući zajedniĉkim aktivnostima, nedugo zatim profesor Tanja Topalović
dobila je poziv da otputuje u Švajcarsku i da osam dana sa još nekoliko kolega iz Srbije,
uĉestvuje u potrazi za volšebnim Higsovim bozonom. Ovo putovanje je probudilo FIZIXE da
pomnije prate dešavanja u CERN-u. U novembru smo poĉeli sa istraţivanjem i pripremama
za predavanje „Mala dnevna fizika“. U okiru ovog predavanja, ukljuĉili smo Muziĉku i
Školu za umetniĉke zanate kao podršku delu predavanja o zvuku i našoj fenomenalnoj
scenografiji. Prvi nastup i predavanje o zvuku smo imali 10.3. 2010. po mećavi kakvu Šabac
ne pamti.
Sala je bila dupke puna Ċacima i viĊenim gostima iz grada i Beograda Predavanje je
bilo saĉinjeno iz dva dela. Prvi deo se odnosio na zvuk i prijemnik zvuka-uho, graĊu, princip
slušanja, eholokaciju, dok je drugi deo bio okrenut zvuku koji ĉovek moţe da proizvede,
glasu-pevanju i sviranju gitare. Sve to je bilo zaĉinjeno vrhuskom prezentacijom, muzikom,
video-klipovima i performansom na sceni. Doĉekani smo i ispraćeni gromoglasnim
aplauzom.
Naše osvajanje provincije poĉinje. U to vreme već stiţu impulsi da smo primećeni i
na evropskom nivou, povodom ĉega je naša profesorka dobila sertifikat od Evropskog
društva za razvoj svesti o Univerzumu. Samo sedam dana kasnije sa istim predavanjem
gostujemo u Šabaĉkoj gimnaziji. Po nekoj proceni došlo je preko trista Ċaka i profesora
gimnazije. Atmosfera je uzavrela. Nastavljamo pohode. Sledeća planina koju Društvo osvaja
je Republiĉki seminar o nastavi fizike. FIZIXI su za ovu priliku zajedno sa profesorom
osmislili prezentaciju i tekst vezan za fiziku ljudskih ĉula. Posebno su se potrudili da snime
kratak film i fotografišu trenutke kada su modelovali oko i uho. Sve navedene aktivnosti
uĉenika su uticale na veliku zainteresovanost predsednika Društva fiziĉara Srbije za nastavu,
kao i ostalih relevantnih faktora koji su aktivni uĉesnici fiziĉarskog ţivota u našoj zemlji.
Sledeća aktivnost FIZIXA, bila je uĉešće u Noći muzeja 15.5.2010. Uĉenici su se predstavili
82
u okviru tri sata programa. U prvom satu, odrţali su predavanje „Mala noćna fizika“, u
drugom satu uĉenici su postavili demonstracione eksperimente vezane za modelovanje oka i
uha. Eksperimentalni deo su zdušno podrţali i pomogli prof.dr Mirjana Popović-Boţić i prof.
dr Marko Popović. Posle svih ovih aktivnosti, FIZIXI su raspremili Kabinet i rašĉistili
nastavna sredstva. Poslednja aktivnost Društva i profesora, bila je na Astronomskom vikendu
19.6.2010. kada je ukupna aktivnost FIZIXA, i foto-arhiv bili prezentovani na
Astronomskom vikendu u domenu popularizacije prirodnih nauka. Predavanje je teklo pod
nazivom „Fizikališeš li?“ Posle predavanja ugovorena je saradnja sa Nauĉno-obrazovnim
programom RTS-a. Sve aktivnosti ljubitelja fizike bile su propraćene medijski, gostovanjem
na televiziji i radiju. Za sledeću godinu FIZIXI imaju mnogo planova, a jedan od najbitnijih
je priprema predavanja o buci i vibracijama. Uz dobar vetar i podršku FIZIXI će nastaviti da
plove morem popularizacije prirodnih nauka.
Atmosfera na ulicama pre predavanja „Klima li se klima“? (24.9.2009.)
Eksperiment topljenja leda u Muzeju (24.9.2009.)
83
Poster sa predavanja „Mala dnevna fizika (10.3.2010.)
Fotografija svih uĉesnika na gostujućem predavanju u Šabaĉkoj gimnaziji
(17.3.2010).
mr Tatjana Marković Topalović
 Hor
Kao i predhodnih godina i ova školska 2009/10 je imala horsku sekciju. NJeni ĉlanovi
su vredno radili za proslavu Dana škole i Svetog Save. Probe su odrţavane dva puta nedeljno
a pred nastupe i ĉešće, sekcija je brojala osamnaest ĉlanova iz sledećih odeljenja:
Tanasić Jovana I1
Pavlović Jelena II1
Maksimović Marijana I1
Kuzmanović Sneţana II1
Pakić Dobrila I2
Alempić Ivana II1
Andrić Jovana I3
Đurić Ivana II1
Ţivanović Vuka I3
Drezgić Katarina II1
84
Reljić Marija I5
Makević Katarina I5
Rakić Danijela I7
Marković Milica I7
Janković Mirjana II2
Petrović marijana III4
Petrović Milica III7
Maksimović TamaraIV2
Marija Gajić

Sekcija ODBOJKE
Školske ekipe u odbojci uĉestvovale su u takmiĉenjima i u ţenskoj i u muškoj
konkurenciji. Devojĉice su zauzele drugo mesto na opštinskom takmiĉenju, a deĉaci su bili
ĉetvrti.
Oko 15 uĉenika i 15 uĉenica je tokom godine uĉestvovalo u radu sekcije.

Sekcija STONOG TENISA
Sekcija je radila tokom cele školske godine. Bilo je dosta zainteresovanih i uĉenika i
uĉenica. I ţenska i muška ekipa su zauzele drugo mesto na Opštinskom prvenstvu srednjih
škola grada Šapca.
Aleksandar Pajić
85
Sekcija farmaceutskog smera
Sekcija „Farmaceutikus kremus“ poĉela je sa radom poĉetkom školske 2007/08.
godine, okupljajući uĉenike farmaceutskog smera, pre svega, viših razreda, koji su stekli
potrebne osnove iz struĉnih predmeta na redovnoj nastavi. Ĉlanovi sekcije i realizatori
brojnih aktivnosti u
školskoj
2009/10.god. su bili svi
uĉenici
odeljenja
IV-1 . Ĉlanovi sekcije,
pod budnim okom
prof. Ţivke Ţivanović,
bavili su se sledećim
aktivnostima:
Inovacijama
i
istraţivaĉkim radom;
- Proširivanjem znanja i
veština
u
farmaceutskoj praksi i
podsticanjem daljeg
napretka u struci;
Izradom
i
distribucijom
higijensko - kozmetiĉkih preparata i organizovanjem prezentacije svojih proizvoda za Dan
škole i 8. mart.
Sem redovnih aktivnosti, ĉlanovi sekcije su uĉestvovali u humanitarnoj akciji
prikupljanja sredstava za porodicu Bajić, organizovanoj od strane OŠ „Vuk Karadţić“ iz
Šapca. Na toj akciji sekcija se predstavila prodajom svojih proizvoda, a akcija je nastavljena
i narednih dana u Medicinskoj školi, pri ĉemu je skupljena znaĉajna novĉana suma.
Ţivka Ţivanović

Sekcija PRVE POMOĆI
Već devet godina sekcija prve pomoći okuplja sve uĉenike zainteresovane da steĉena znanja
i umenja iz prve pomoći praktiĉno i primene zahvaljujući školskom i republiĉkom
takmiĉenju za koje se uĉenici tokom školske godine pripremaju.Ove godine sekciju su pored
uĉenika druge i treće godine u velikom broju ĉinili i uĉenici prve godine ,naroĉito iz
odeljenja I/4 .Pored obuke za ekipno zbrinjavanje ţivotno ugroţavajućih povreda i
stanja,ĉlanovi se obuĉavaju i da ovladaju tehnikom kardiopulmonalne reanimacije koja je
osnov u ukazivanju prve pomoći.
Sekcija prve pomoći tesno saraĊuje sa sekcijom realistiĉkog prikaza bez koje se ne bi mogao
zamisliti rad naše sekcije.
Poĉetkom februara uĉenici su se poĉeli intenzivno pripremati za školsko takmiĉenje koje je
odrţano 29aprila 2010.godine .Od ĉetiri ekipe koje su uĉestvovale na takmiĉenju ,dve su
ĉinili uĉenici već pomenutog ,sjajnog I/4.
Nakon takmiĉenja stigla je vest da republiĉkog takmiĉenja iz prve pomoći neće biti zbog
slabe zainteresovanosti ostalih škola ,što su naši uĉenici teško prihvatili . Obećali su da će i
sledeće godine sa istim entuzijazmom nastaviti da se pripremaju i uveţbavaju ukazivanje
prve pomoći.
- 125 -
Pored redovnih aktivnosti u radu sekcije neki ĉlanovi su angaţovani kao aktivisti Crvenog
krstta,najistaknutija meĊu njima je uĉenica II/7 Mihajilović Kata.Stariji ĉlanovi takoĊe
obuĉavaju i pripremaju uĉenike osnovnih škola u ukazivanju prve pomoći.
Radom sekcije rukovode nastavnici SlaĊana ĐorĊić,Slavica Damjanović i Marija Aleksić.
Marija Aleksić

Sekcija BIOLOGIJE
Sekcija biologije poĉela je sa radom ove školske godine. U poĉetku rada sekcije bilo je
ukljuĉeno 5 uĉenika iz odeljenja 1-4 i osam uĉenika odeljenja 2-1. Kasnije se sekcije
prikljuĉilo još sedam uĉenika iz odeljenja 2-1, tako da sekcija broji dvadeset ĉlanova
Aktivnosti sekcije bile su sledeće:
 sreĊivanje kabineta biologije
 izrada i posmatranje nativnih mikroskopskih preparata
 izolovanje DNK iz kivija
 izrada panoa, ĉije su teme vezane za gradivo biologije u prvom i drugom razredu
 poseta izloţbi prepariranih ţivotinja u muzeju
 sakupljanje biljaka za herbar
 razgovori o aktuelnim ekološkim temama
Svi ĉlanovi sekcije izrazili su ţelju da i u toku naredne školske godine nastave sa radom. U
tom smislu smo za kraj rada sekcije pravili planove o budućim aktivnostima.
- 126 -
Deo biološke sekcije na izloţbi
Sonja Lukić

DRAMSKA sekcija
Ove godine dramska sekcija se predstavila komedijom „Gospodin Foka“ Gordana Mihića, a
u reţiji profesorke
Tatjane Matić
Stojanac. Predstava je izvedena za
Dan škole, 13.12.2010.
godine u sveĉanoj sali naše škole.
Sekcija je poĉela sa radom sredinom septembra 2009. godine,po već utvrĊenom
redosledu.Organizovana je audicija,gde ssu primnjeni novi talentovani,mladi ĉlanovi,a potom
su krenule probe. Rad je u poĉetku bio malo naporniji i zahtevniji,što je i normalno,ako se
ima u vidu da su skoro svi ĉlanovi predhodne postave napustili sekciju,jer su završili svoje
obrazovanjeu našoj školi. Ipak,trud se isplatio,što se da zakljuĉiti po dugotrajnom aplauzu
kojim su mladi glumci nagraĊeni od publike a koja je salu ispunila do poslednjeg mesta.
Ista priĉa se ponovila još jednom, jer dramska sekcija je taj dan imala dva nastgupa. Prvi je
bio za uĉenike škole, a drugi za „starije“.
Lepotu i specifiĉnost Mihićevog humora sjajno su iznela sva deca,a posebno su se svojim
kvalitetom istakla dva uĉenika:Dušan Vragolić,lll-2 i Jovana Veselinović, l-1. Jovana je
plenila svojim talentom,prirodnim,neusiljenim kretanjem i lepotom pokreta.
Dramska sekcija je u potpunosti realizovala sve što je planirala za ovu školsku godinu. U
ovome su joj pomogli, kao i svake godine, hor, likovna, plesna i sekcija estetske nege.
Ovom prilikom se zahvaljujem na kvalitetnoj saradnji.
- 127 -
Tatjana Matić-Stojanac

Novinarska sekcija
Kao i prošle godine, novinarska sekcija je i ove trpela i istrpela ogromne promene:
uredništvo se i ove godine menjalo, u jednom trenutku cela sekcija ostala je bez svog voĊe,
ali je sve to podnela hrabro i iznedrila još jedan broj „Medikusa“.
Dug put smo prešli...Iz godine u godinu broj dešavanja u našoj školi se povećava, a
„Medikus“ to, kao pravi školski list, pokriva i obraĊuje na razliĉite naĉine. Pored toga, list se
bavio najrazliĉitijim razmišljanjima, istraţivanjima, anketiraima. Neki od naših ĉlanova
imaju istinski novinarski potencijal i nesebiĉno su ga stavili u sluţbu školskog lista. I pored
svih poteškoća koje su pratile ovogodišnji „Medikus“, sedmi broj se uz pomoć dizajn studiju
i štamparije pravovremeno pojavio i ispratio još jednu generaciju maturanata Medicinske
škole „Dr Andra Jovanović“.
- 128 -
Bojana Jovanović, profesor
Jelena Đorić, profesor

Recitatorska sekcija
Školsko takmiĉenje je odrţano 15. 02. i na njemu su uĉestvovali sledeći uĉenici:
1. Natalija Stanojĉić, III-3
2. Dušan Vragolić, III-2
3. Andrijana Pavićević, IV-3
Isti uĉenici nastavili su sa radom, pripremajući se za Opštinsku smotru pod nazivom
„Pesniĉe naroda mog“, koja je bila odrţana u šabaĉkom Domu kulture 10. 03. I pored dobro
uveţbanih i kvalitetno obraĊenih pesama, naši uĉenici ove godine nisu zabeleţili znaĉajnije
uspehe na ovom takmiĉenju. Po njihovim reĉima, to ih nije obeshrabrilo i već sledeće godine
pokušaće da i ţiri osvoje onako kako redovno osvajaju publiku na ovom takmiĉenju.
Jelena Đorić,
profesor srpskog jezika i knjiţevnosti

PLESNA sekcija
Plesna sekcija je pored redovnih treninga u šk. 2009/2010. uĉestvovala u
predstavi povodom proslave Dana škole 13.12.2009., projektu „Mala dnevna fizika“
10.03.2010. u Medicinskoj školi, a dve nedelje kasnije u okviru istog projekta u Šabaĉkoj
gimnaziji. Ĉlanovi sekcije uĉestvovali su i u proslavama koje je organizovala Opšta bolnica
Šabac : Svetski dan babica 5.05.2010. i Dan Sestrinstva 12.05.2010.
dr Verica Matović

Sekcija zdravstvene nege
Treću godinu za redom u našoj školi postoji i uspršno radi sekcija zdravstvene nege.
Cilj sekcije jeste pre svega da uĉenici osim znanja steĉenih na ĉasovima zdravstvene nege
dobiju i dodatne i detaljnije informacije iz oblasti nege i sestrinstva.Osim sticanja novih
znanja sekcija se bavi i razvijanjem takmiĉarskog duha i timskog rada meĊu vršnjacima u
školi.
Tokom školske 2009/10god.ĉlanovi sekcije su vredno radili što su i pokazali na
školskom takmiĉenju koje je odrţano u našoj školi 01.04.2010.
- 129 -
U radu sekcije uĉestvovali su uĉenici trećeg i ĉetrvrtog razreda, smer medicinska sesetratehniĉar i ginekološko akušerske sestre. Najuspešniji na takmiĉenju iz Zdravstvene nege bili
su uĉenici odeljenja IV-4. Ĉlanovi sekcije:
III-3
IV-3
1.Aleksić Lidija
1.Gajić Sanja
2.Kojić Stevan
2.Gajić Aleksandra
3.Manojlović Mia
3.Mašić Jovana
4.Stanojĉic Natalija
IV-4
III-4
1.Radić Jelena
1.Erdeviĉki Milica
2.Gajić Karolina
2.Niketić Mirjana
3.Petrović ĐorĊe
3.Lacković Nikola
IV-5
4.Janković Luka
1.Mašić Marina
5.Jovanović Strahinja
2.Madţarević SrĊan
IV-7
3.Pajtić Vojislav
1.Gajić danijela
4.Selaković Aleksandar
2.Despotović Kristina
3.Lazarević Sneţana
Nikolić Vesna, Dobrinka Isailović
LJiljana Novaković, Jelena Marinković

Biblioteĉka sekcija
Cilj sekcije je da okupi uĉenike zainteresovane za ĉitanje i samostalno sticanje
znanja putem literature,da proširi interesovannja uĉenika i nauĉi ih kako da koriste knjigu i
ĉasopise ,ali i kako da ih ĉuvaju i popularizuju.Ĉlanovi sekcije imaju priliku da se upoznaju
sa osnovnim pravilima biblioteĉkog poslovanja-smeštajem,obradom knjiga,voĊenjem
matiĉne knjige,izdavanjem knjiga i voĊenjem evidencije o tome,kao i sa radom na oštećenim
- 130 -
knjigama.Ĉlanovi sekcije uĉestvuju u kulturnom i javnom delovanju biblioteke(pripremanje
izloţbi,posete Biblioteci šabaĉkoj,sajmovi knjiga,knjiţevne promocije i sljĉne
manifestacije)Biblioteĉka sekcija je u toku godine radila po planu saĉinjenom na poĉetku
šk.2009/2010 g.
Posebno treba istaći i izdvojiti izloţbe, koje su pripremane u vezi sa bitnijim
godišnjicama( roĊenja ili smrti) poznatih pisaca i pesnika :
 Izloţba povodom 20 g.od smrti Danila Kiša.
 Izloţba povodom 100 g. od smrti Laze Kostić
 Izrada panoa povodom Dana škole
 Izloţba povodom 100 g.odroĊenja Ţaka Prevera
 Izloţba povodom Svetskog dana knjige
 Izloţba povodom 100 g.od roĊenja Meše Selimović
 Izloţba povodom 110 g.od roĊenja Ernesta Hemingveja
Ĉlanovi sekcije: Avramović Ana 2-4, Vukotić Jovana 3-5, Mutavdţić Katarina3-5, Jović
Verica 3-6, Bajunović Danijela 1-3
Sekcija je ĉesto radila u oslabljenom sastavu
zbog mnogobrojnih drugih obaveza pojedinih
ĉlanova ,tako da u potpunosti nije realizovan sav
predviĊen sadrţaj . Mora se voditi raĉuna o
odabiru dece ,da to budu oni koji vole da ĉitaju
,koji to rade iz ljubavi ,i koji imaju dovoljno
vremena da se predano posvete knjizi i
biblioteci.
Vera Rakić
Bibliotekar
 Sekcija hemije
Sekcija hemije „mol“ postoji od 2000. godine pod rukovodstvom profesorke Radmile
Vuĉić. Program sekcije do sada je prošlo oko 120 uĉenika.
Razlog osnivanja sekcije je potreba uĉenika za više eksperimentalnih veţbi, primenom
hemije u svakodnevnom ţivotu i njenoj popularizaciji. Kroz sekciju, uĉenici su stekli
sigurnost u rukovanju laboratorijskim posuĊem i supstancama. Razvili su sposobnost
zajedniĉkog rada i sistematiĉnost. Kroz praksu su imali intenzivnu misaonu aktivnost,
mogućnost diferencijacije, generalizacije i klasifikacije. Povezivali su teoriju i praksu i
nauĉili da kvalitativno i kvantitativno tumaĉe hemijske reakcije i hemijske promene.
2009/2010. sekciju je pohaĊalo 20 uĉenika I2 odeljenja. Sekcija se odrţavala utorkom od
16.30. Planirano programom je realizovano . Evaluacija je izmeĊu ostalog pokazala da su
ĉlanovi sekcije kroz intenzivan rad u laboratoriji bolje upoznali sebe. Otkrili su svoju
- 131 -
kreativnost, strpljivost i mirnoću ruke dok dolaze do nove hemijske promene, a zatim i radost
postignutim.
Radmila Vuĉić,
profesor hemije

Sekcija RPPO
Sekcija realistiĉkog prikaza povreda i oboljenja nastavila je sa radom u septembru
školske 2009/2010 godine. Kao i do sada ĉlanovi su se sastajali svakog petka i radili u veoma
pozitivnoj atmosferi. Sem starih ĉlanova sekciji se pridruţilo i dosta novih jer za rad ove
sekcije vlada veoma veliko interesovanje.
Sekcija je uspešno saraĊivala sa sekcijom prve pomoći, šminkajući i realizujući poligone
na kojima su oni uveţbavali steĉena znanja. Ĉlanovi sekcije takoĊe su saraĊivali i sa
Crvenim krstom , kako u Šapcu tako i u Beogradu. U našem gradu ĉlanovi sekcije su
šminkali, smišljali i realizovali poligone za takmiĉenje šabaĉkih osnovnih škola. U okviru
realizacije beogradskog Crvenog krsta tri ĉlana sekcije predviĊena su da uĉestvuju u
evropskom takmiĉenju prve pomoći i RPPO koje se ove godine odrţava u našoj zemlji.
Ĉlanovi sekcije RPPO kao i dosadašnjih godina uspešno su planirali i realizovali takmiĉenje
iz prve pomoći na nivou naše škole. Radost uĉesnika pomutila je vest da ove godine neće
biti odrţano republiĉko takmiĉenje iz prve pomoći i RPPO za koje su se obe sekcije tokom
cele godine vredno pripremale. Sekcija će i dalje sa entuzijazmom nastaviti da radi i sledeće
školske godine.
Slavica Tubica
Marijana Gaĉević
- 132 -

Likovna – umetniĉka sekcija
U školskoj 2009/10 godini, sekcija je imala 6 ĉlanova, i bavila se se sledećim
aktivnostima: ureĊenjem uĉionice br. 12, ureĊenjem školskog prostora, scenografijom
za Dan škole i Svetog Savu, slikanjem – tehnika tempere, plastelin.
Tomislav Vuĉetić

Sekcije – ATLETIKA, GIMNASTIKA I KOŠARKA
Profesor Dragan Vesković vodi sekcije iz atletike, sportske gimnastike i mušku
košarkašku sekciju. U školskoj 2009/2010. godini ove sekcije su postigle odliĉne rezultate.
Ţenska ekipa u sportskoj gimnastici je ubedljivo potvrdila svoju dominantnost u
takmiĉenju na prvenstvu Opštine, a sastav su ĉinile devojke: Tanja Jošić, kapiten i najbolja
gimnastiĉarka koja je i u pojedinaĉnoj konkurenciji osvojila prvo mesto, Aleksandra Tadić i
Ana Alfirević. Kao pobednice Opštinskog prvenstva, naše gimnastiĉarke su na
meĊuorkuţnom prvenstvu koje se odrţavalo u našoj školi osvojile drugo mesto, iza ekipe
Medicinske škole iz Sremske Mitrovice koje su kasnije na republiĉkom prvenstvu osvojile
zlatnu medalju.
Muška košarkaška ekipa je uĉestvovala na Opštinskom prvenstvu i osvojila je ĉetvrto
mesto.
Ţenska atletska ekipa, osvajaĉ srebrne medalje na prošlogodišnjem prvenstvu Srbije,
sa istim ambicijama je krenula i na ovogodišnja takmiĉenja. Najpre je na Opštinskom
prvenstvu ubedljivo osvojila prvo mesto u ekipnoj konkurenciji, a pojedinaĉno su se istakle:
Jelena Tanasić, kapiten ekipe, reprezentativka Srbije na 100 m. za mlaĊe juniorke, Milica
Đukanović, skakaĉica u dalj, treća na prvenstvu Srbije prošle godine, Jelena Kerkez,
skakaĉica u vis, i naša štafeta 4x100 m. koje su ubednjivo pobedile. Na meĊuokruţnom
prvenstvu u Sremskoj Mitrovici okupile su se najbolje škole iz Sremske Mitrovice, Valjeva
Beograda i naravno, naša škola. Konkurencija je bila izuzetno jaka, osvojili smo drugo mesto
iza Sportske gimnazije iz Beograda, ali je pojedinaĉno Jelena Tanasić u trci na 100 m.
osvojila prvo mesto i kao pojedinka se plasirala na Republikĉko prvenstvo. Na Republiĉkom
prvenstvu u Sremskoj Mitrovici Jelena Tanasić je osvojila drugo mesto i nastavila uspeh
osvajanja medalja naših sportista na prvenstvu Srbije.
Jelena Tanasić je i ove godine najuspešnija sportiskinja naše škole, osvajaĉ je
priznanja Sportskog saveza Šapca kao najbolja mlada sportiskinja Šapca u 2009. godini,
prvak je centralne Srbije na 100 m, i osvajaĉ srebrne medalje na juniorskom prvenstvu Srbije
na 100 m.
Dragan Vesković
- 133 -

RUKOMETNA sekcija
Rukometna sekcija (devojke) uĉestvovala je na opštinskom takmiĉenju 23.10.2009. g. u
Šapcu i osvojila prvo mesto. Okruţno takmiĉenje nije odrţano tako da je usledio direktan
plasman na meĊuokruţno takmiĉenje odrţano u Beogradu 5.12.2009. g. U konkurenciji ĉetiri
ekipe osvojeno je drugo mesto.
Muška ekipa osvojila je treće mesto na opštinskom takmiĉenju i tu završila svoj nastup.

KOŠARKAŠKA sekcija
Košarkaška ekipa devojaka naše škole uĉestvovala je na opštinskom prvenstvu
odrţanom 25.2.2010. god. u Šapcu u konkurenciji pet školskih ekipa. Osvojeno je prvo
mesto i plasman na okruţno prvenstvo, gde su takoĊe bili prvi. Na meĊuokruţnom prvenstvu
u Beogradu odrţanom 5.3.2010. pobedile su ekipu Stare Pazove, a u finalnom delu izgubile
su utakmicu od Sportske gimnazije Beograd, tako da smo osvojili drugo mesto.
Treninzi sekcija odrţavani su dva puta nedeljno po potrebi kalendara takmiĉenja.
23.10.2009. RUKOMET DEVOJKE I MESTO OPŠTINSKO
5.12.2009. MEĐUOKRUŢNO BEOGRAD II MESTO
3.3.2010. KOŠARKA DEVOJKA I MES
MEĐUOKRUŢNO BEOGRAD III MESTO
Dejan Milutinović
7.2. Uĉešća na takmiĉenjima

Takmiĉenja iz istorije
Ovogodišnji ciklus takmiĉenja poĉeo je školskim takmiĉenjem 5.februara.2010.g.,
gde je uĉešće uzelo 9 uĉenika prve godine , 6 uĉenika druge godine, 3 uĉenika treće godine i
1 uĉenik ĉetvrte godine.
Imali smo predstavnike na svim nivoima takmiĉenja. Do Republiĉkog takmiĉenja,
8.maja.2010.g. u Loznici, stigla je samo Mira Milosavljević, uĉenica III1.
- 134 -
Takmiĉari na Opštinskom takmiĉenju
Mirjana Sremĉević,
profesor istorije

Takmiĉenje iz biologije
Uĉenici naše škole uĉestvovali su na na takmiĉenju iz biologije. Školsko takmiĉenje odrţano
je 23.2.2010. Uĉestvovali su uĉenici 1,2,3 razreda, ukupno njih 12.
Okruţno takmiĉenje je odrţano 28.3.2010. u našoj školi. Na ovom takmiĉenju uĉestvovalo je
9 uĉenika (po 3 iz svake godine).
I Razred: Šerek Milica 1-3, Mladenović Nikola 1-5, Perišić Nikola 1-5
II Razred: Dugonjić Natalija 2-6, Jevtić Miloš 2-6, Jokić Tamara 2-6
III Razred: Aleksić Lidija 3-3, Erdeviĉki Milica 3-4, Grubić Dragana 3-1
Na okruţnom takmiĉenju naši uĉenici su postigli izuzetne rezultate
I Razred:
Šerek Milica 1-3
– 7. mesto
Mladenović Nikola 1-5
– 10. mesto
Perišić Nikola 1-5
– 4. Mesto
II Razred:
Dugonjić Natalija 2-6 – 3. Mesto 54 boda
Jevtić Miloš 2-6
– 1. Mesto 71 bod
Jokić Tamara 2-6
– 2. Mesto 65 bodova
III Razred:
Aleksić Lidija 3-3
– 1. Mesto 86 bodova
Erdeviĉki Milica 3-4 – 2. Mesto 84 boda
Grubić Dragana 3-1
– 3. Mesto 80 bodova
Uĉenik 4-4, ĐorĊe Petrović, takmiĉio se zajedno sa uĉenicima 4-og razreda gimnazije i
osvoji je 7. mesto.
S obzirom da je broj bodova za Republiĉko takmiĉenje trebao da bude od 90-100, to znaĉi da
se iz struĉnih škola nije niko plasirao.
- 135 -
Zakljuĉak : Naši uĉenici su se pokazali kao najbolji – 3 i 2 razred.
LJiljana Malešević
 Takmiĉenje iz hemije
Po tradiciji, uĉenici naše škole su i ove godine uĉestvovali na takmiĉenju iz hemije, koje
se odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete Republike Srbije i Srpskog hemijskog
društva.
Nivoi takmiĉenja su: školsko, meĊuokruţno i republiĉko
Takmiĉenje se sastoji iz dva dela:
1. testiranje (teorijski deo, koji se sastoji iz rešavanja testova sa 20 problemskih
zadataka objektivnog tipa)
2. eksperimentalnih veţbi (kvalitativna i kvantitativna analiza).
Školsko takmiĉenje je odrţano 24.marta, a meĊuokruţno 24.aprila 2010.godine u Valjevu,
gde su naši uĉenici ostvarili zapaţene rezultate:
 U kategoriji uĉenika prvog razreda: Ranka Grubić I1 je zauzela prvo mesto, a Nataša
Cvijić I1 drugo mesto. Mentor uĉenika prvog razreda je Dragoljub Krilović.
 U kategoriji uĉenika drugog razreda: Zlatko Jonĉev II1 je zauzeo prvo mesto, a Sneţana
Kuzmanović II1 drugo mesto. Mentor uĉenika drugog razreda je mr Milica Petrović.
Ova ĉetiri uĉenika su bili predstavnici naše škole na republiĉkom takmiĉenju koje je odrţano
od 21-23 maja 2010. godine u Kruševcu.
Na republiĉkom takmiĉenju srednjih škola Srbije iz hemije, uĉestvovalo je ukupno 170
uĉenika iz 70 škola.
Uĉenice prvog razreda su postigle sledeće rezultate: Ranka Grubić I1 je zauzela 24
mesto, a Nataša Cvijić I1 je zauzela 27 mesto, što se moţe smatrati uspešnim ako se zna da
su bila 54 uĉenika u njihovoj kategoriji.
Od naših uĉenika, najuspešniji je bio Zlatko Jonĉev II1 koji je osvojio drugo mesto i
nagradu koja mu pripada. Zapaţene rezultate je ostvarila i Sneţana Kuzmanović II1, koja je
osvojila peto mesto i diplomu ( od ukupno 54 uĉenika u kategoriji drugog razreda).
Sama organizacija takmiĉenja je bila na zavidnom nivou, i domaćini su se potrudili da nam
boravak u Kruševcu ostane u lepom sećanju. Uĉenike su na takmiĉenju pratili: Dragoljub
Krilović i mr Milica Petrović.
Za postignute rezultate na republiĉkom takmiĉenju Grad Šabac – odeljenje za društvene
delatnosti je novĉano nagradio Zlatka Jonĉeva, kao i njegovog mentora.
- 136 -
Sneţana Kuzmanović i Zlatko Jonĉev sa mr Milicom Petrović u Kruševcu
Nataša Cvijić, Ranka Grubić i Sneţana Kuzmanović u Kruševcu
Mr Milica Petrović
SPORTSKA TAKMIĈENJA U 2009. - 2010. GODINI
SPORT
KATEGORIJA
STONI TENIS
Devojke
KOŠARKA
Devojke
KOŠARKA
Muškarci
NIVO
Opštinsko
prvenstvo
Opštinsko
prvenstvo
Opštinsko
- 137 -
PLASMAN
PROFESOR
Aleksandar Pajić
II
mesto
I
mesto Dejan Milutinović
IV
mesto
Dragan Vesković
ODBOJKA
Devojke
ODBOJKA
Muškarci
GIMNASTIKA
Devojke
RUKOMET
Muškarci
RUKOMET
Devojke
ATLETIKA
Tanasić Jovana
ATLETIKA
Jokić Milica
ATLETIKA
ATLETIKA
Topuzović
Kristina
Ţivanović
Dragoslava
ATLETIKA
Grujić Nikola
ATLETIKA
Tanasić Jovana
ATLETIKA
Jokić Milica
ATLETIKA
Devojke
RUKOMET
Devojke
KOŠARKA
Devojke
GIMNASTIKA
Devojke
ATLETIKA
Devojke
prvenstvo
Opštinsko
prvenstvo
Opštinsko
prvenstvo
Opštinsko
prvenstvo
Opštinsko
prvenstvo
Opštinsko
prvenstvo
Opštinski kros jesenji
Opštinski kros jesenji
Opštinski kros jesenji
Opštinski kros jesenji
Opštinski kros jesenji
Opštinski kros prolećni
Opštinski kros prolećni
Opštinsko
prvenstvo
MeĊuokruţno
prvenstvo
Beograd
MeĊuokruţno
prvenstvo
S. Pazova
MeĊuokruţno
prvenstvo
Šabac
MeĊuokruţno
prvenstvo
Sremska Mitrovica
- 138 -
II
mesto
Aleksandar Pajić
II
mesto
Aleksandar Pajić
I
mesto
Dragan Vesković
IV
mesto Dejan Milutinović
I
mesto Dejan Milutinović
I
mesto
Dragan Vesković
I
mesto
Dragan Vesković
II
mesto
Dragan Vesković
II
mesto
Dragan Vesković
III
mesto
Dragan Vesković
I
mesto
Dragan Vesković
I
mesto
Dragan Vesković
I
mesto
Dragan Vesković
II
mesto Dejan Milutinović
II
mesto Dejan Milutinović
II
mesto
Dragan Vesković
II
mesto
Dragan Vesković
ATLETIKA
ATLETIKA
MeĊuokruţno
prvenstvo
I
Sremska Mitrovica
Republiĉko
prvenstvo
Tanasić Jelena
II
Sremska
100 m.
Mitrovica
Tanasić Jelena
100 m.
mesto
Dragan Vesković
mesto
Dragan Vesković
7.3. Ekskurzije po razredima

I razred
Dana 28.5 – 29.5.2010 godine, izvedena je ekskurzija prvog razreda na relaciji Šabac–
Zlatibor–Šabac. U izvoĊenju ekskurzije, uĉestvovalo je 193 uĉenika, 7 odeljenjskih
starešina, lekar i voĊa puta.
Oko 7 ĉasova i 30 minuta, po pregledu autobusa od strane policije, krenuli smo na put.
Tokom prvog dana imali smo kraće i planirano zadrţavanje od 30 minuta, posle ĉega smo
posetili: Manastir Raĉu, Kremnu, Drvengrad, a zatim je usledila i voţnja Šarganskom
osmicom. Po dolasku u Uţice, a posle smeštaja u hotel “Zlatibor“ i veĉere, posetili smo
diskoteku. Drugi dan smo posle doruĉka, krenuli u obilazak Sirogojna a zatim se vratili u
hotel na ruĉak. Nakon toga krenuli smo za Šabac, gde smo stigli nešto posle 19 ĉasova.
Opšti utisak je izuzetan, zahvaljujući nastavnom osoblju koje je pratilo uĉenike na
ekskurziju. Agencija, vozaĉi i struĉni vodiĉi ispunili su sve zahteve i maksimalno su vodili
raĉuna o bezbednosti svih uĉesnika. Što se tiĉe uĉenika, iz rezultata ankete koju su radili,
ekskurzija je u potpunosti uspela.
Ţivota Topuzović
voĊa puta
 II razred
Ekskurzija drugog razreda je realizovana od 29. do 31.05.2010. godine na relaciji
Šabac-Kopaonik-Šabac u organizaciji T.A ``Venera``Šabac.
Sa svojim odeljenjskim starešinama na ekskurziju je krenulo 145 uĉenika. Prevoz je obavljen
kvalitetnim autobusima, a prema standardima traţenim od strane Saveta roditelja. Od strane
- 139 -
agencije su angaţovana dva profesionalna vodiĉa i jedan doktor koji se brinuo o zdravlju
uĉenika.
Ekskurzija je osmišljena tako da se na putu do Kopaonika i od njega obiĊu sve
znaĉajnije kulturno istorijske i prirodne vrednosti što je gotovo u potpunosti i ispunjeno.
Ovom prilikom, uĉenici su posetili Srpske svetinje, manastire Ţiĉu, Studenicu, Sopoćane i
ĐurĊeve Stupove. U popodnevnim satima, slobodnim šetnjama i rekreativnim sportskim
aktivnostima, uĉenici su sagledali lepotu Kopaonika. Oni najuporniji su krenuli ka
Panĉićevom
vrhu
ali
su
loše
vremenske
prilike
skratile
taj
put.
Organizacijom puta, prevozom, smeštajem, kvalitetom usluge u JAT-ovim apartmanima,
zadovoljni su kako uĉenici, tako i njihovi nastavnici. Ponašanje uĉenika je od strane
odeljenjskih starešina oceljeno kao vrlo primereno, zrelo i odgovorno. Ekskurzija je prema
mišljenju i jednih i drugih dobro osmišljena i kvalitetno izvedena.
Detalj sa Kopaonika
Goran Stojićević
 III razred
Ekskurzija na relaciji Šabac –Budimpešta –Šabac za uĉenike III razreda izvedena je u
terminu od 20.05.-23.05. u organizaciji K.D. „ Venera“ iz Šapca.
Na eksurziju je išlo 100 uĉenika trećeg razreda u pratnji razrednih starešina: Ţivanović
Ţivke, Pavlović Dragana, Petrović Violete, Sremĉević Mirjane, Vesković Dragana,
Srećković Nenada i voĊe puta Matović Verice. Od strane agencije bili su prisutni vlasnica
agencije Radović Sanja i vodiĉi Ponjević Dragan i Kirić Aleksandra. O zdravlju svih
uĉesnika ekskurzije brinuo je doktor Mićić Jovica.
Kao i proteklih godina K.D.“Venera„ ispoštovala je sve što je u programu odobrenom od
strane Saveta roditelja i ponudila: visoko kvalitene autobuse preduzeća „Oliturs“ iz Draginja,
profesionalne vozaĉe, visoko struĉne i sjajne saradnike – doktora i vodiĉe, hotel koji je
- 140 -
opravdao izbor i ono zbog ĉega svi uĉesnici ove ekskurzije sanjaju povratak u Budimpeštu –
realizacija sadrţaja.
Da bi ova ekskurzija bila od onih koje se pamte, pobrinuli su se i uĉenici i profesori. Dobro
zdravlje, saradniĉki odnos svih uĉesnika,vremenski uslovi i pohvale koje su nam uputili
organizator i njegovi saradnici uĉinili su da se na povratku sa ekskurzije, još u autobusu,
prave planovi za narednu ekskurziju.
U anketi sprovedenoj po povratku sa ekskurzije uĉenici su ocenili sledeće parametre:
 prevoz:
 smeštaj:
veoma zadovoljan
53 uĉenika
veoma zadovoljan
83 uĉenika
zadovoljan
47 uĉenika
zadovoljan
17 uĉenika
nezadovoljan
nezadovoljan
 hrana:
 vodiĉi:
veoma zadovoljan
25 uĉenika
veoma zadovoljan
97 uĉenika
zadovoljan
45 uĉenika
zadovoljan
3 uĉenika
nezadovoljan
30 uĉenika
nezadovolja
 realizacija sadrţaja:
veoma zadovoljan
61 uĉenika
zadovoljan
38 uĉenika
nezadovoljan
1 uĉenik
O odlasku na matursku ekskurziju odluĉivaće i uĉenici i njihovi roditelji. I, do tada ima puno
vremena. Ali,ako neko još uvek razmišlja kome da poveri organizaciju maturske ekskurzije
neka se za preporuke obrati svim akterima iz Medicinske škole,uĉesnicima ove, nezaboravne
ekskurzije.
Uz iskrenu zahvalnost i kolegama i uĉenicima na saradnji,sve ĉestitke K.D.“Venera“ na
sjajnoj organizaciji.
Matović Verica
VoĊa puta
 IV razred
Maturska ekskurzija naše škole realizovana je od 21.04.- 25.04.2010 god. na realizaciji
Šabac - Prag- Bratislava - Prag, u organizaciji Turistiĉke agencije ''Venera'' – Šabac.
Vreme polaska 5h ujutru sreda, što je i ispoštovano. Maturante i njihove odeljenjske
starešine su pratili profesionalni vodiĉi, po jedan u svakom autobusu kao i vlasnik agencije,
Radović Sanja. Angaţovani lekar dr LJiljana Bradonjić, brinula je o zdravstvenom stanju
svakog uĉenika.
Na ekskurziju je išlo 107 uĉenika ĉetvrtog razreda, kao i odeljenjske starešine: IV1 Radmila Jović, IV2 - LJubinka Guconić, IV3 - Slavica Tubica, IV4 - Vesna Nikolić, IV6 –
LJubomir Marković, IV7 – Slavica Damnjanović, i voĊa puta LJiljana Malešević.
- 141 -
Ekskurzija je protekla bez i jednog incidenta. Vozaĉi su profesionalno i odgovorno
obavili svoj posao. Disciplina uĉenika je bila na zavidnom nivou. Svi planirani sadrţaji i
obilasci su u potpunosti realizovani, taĉno po utvrĊenom rasporedu. Otuda pohvale za
uĉenike i profesore od strane vodiĉa..
Hotel sa 4* je u svemu opravdao oĉekivanja, a ishrana na principu švedskog stola u
potpunosti je zadovoljila razliĉite ukuse.
Uĉenici su anketirani po povratku sa ekskurzije i rezultati su sledeći:
 prevoz
 smeštaj
veoma
75 uĉenika
veoma
56 uĉenika
zadovoljan
zadovoljan
zadovoljan
31 uĉenik
zadovoljan
50 uĉenika
nezadovoljan
1 uĉenik
nezadovoljan
1 uĉenik
 hrana
 vodiĉi
veoma
85 uĉenika
veoma
97 uĉenika
zadovoljan
zadovoljan
zadovoljan
22 uĉenika
zadovoljan
10 uĉenika
nezadovoljan
nezadovoljan
 realizacija sadrţaja
veoma
84 uĉenika
zadovoljan
zadovoljan
21 uĉenik
nezadovoljan
2 uĉenika
Iz rezultata ankete se vidi da se profesionalnost agencije još jednom dokazala, i da je
saradnja sa Turistiĉkom agencijom ''Venera'' – Šabac pravi izbor.
LJiljana Malešević
VoĊa puta
7.3.1. Izleti

Sajam knjiga
Poĉetkom školske godine na sastanku komisije za biblioteku, kojoj prisustvuju direktor
škole, bibliotekar i rukovodioci struĉnih veća, pored ustaljenih taĉaka dnevnog reda razmatra
se i mogućnost povoljnije kupovine udţbenika, struĉne literature i literature po slobodnom
izboru (beletristike). Tako da škola organizuje kolektivni odlazak nastavnika i ĉlanova
biblioteĉke sekcije na sajam knjiga. Uzimaju se ponude izdavaĉkih kuća i biraju se
najpovoljnije. Time su uĉenicima dostupna sva nova izdanja, što im omogućava efikasnije i
lakše uĉenje.
Odlazak na sajam knjiga je tradicija već duţi niz godina i realizuje se u drugoj polovini
meseca oktobra u vidu jednodnevne posete.
- 142 -
Vera Rakić
Bibliotekar

Poseta Sajmu obrazovanja
Jednodnevna poseta Sajmu obrazovanja u Beogradu, realizovana je 13. 3. 2010 godine.
Poseta je organizovana u okviru uĉeniĉke inicijative od strane Uĉeniĉkog parlamenta. Sajam
obrazovanja posetilo je 15 uĉenika završnih razreda, profesor istorije Mirjana Sremĉević,
nastavnik estetske nege Marija Despotović i psiholog Dušanka Ogrizović. Uĉenicima su
predstavljeni mnogobrojni fakulteti i visoke škole, a najveće interesovanje pokazali su za
Medicinski fakultet, Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija, Fakulet za bezbednost,
FASPER, Filozofski i Filološki fakultet. Za posetioce sajma organizovane su i radionice,
kojima su prisustvovali zainteresovani uĉenici. Tokom posete Sajmu obrazovanja uĉenicima
je podeljen promotivni materijal u vidu flajera, informatora i postera, koji sadrţi veliki broj
korisnih informacija za dalje školovanje. Poseta je od strane uĉenika i nastavnika ocenjena
kao veoma korisna, te će se nastojati da bude organizovana i naredne godine.
Dušanka Ogrizović
Psiholog

Nagradni izlet za uĉenike
Jednodnevni izlet za uĉenike u Petnicu, organizovan je 19.6.2010 g. U okviru ovog izleta,
uĉenici su zajedno sa zaduţenim nastavnicima uţivali na bazenima u Petnici. Na izlet su išli
uĉenici koji su tokom školske godine uĉestvovali u mnogobrojnim aktivnostima
organizovanim u školi, koji su postigli zapaţene rezultate na takmiĉenjima, kao i uĉenici
odeljenja IV-1 koji su organizovali odlazak na izlet sopstvenim sredstvima ( prikupljenim od
prodaje krema ). Polazak na izlet bio je ispred škole u 9 h a povratak u Šabac oko 15 h, zbog
loših vremenskih uslova.
Dušanka Ogrizović
7.4. Uĉeniĉki parlament
Tokom ove školske godine Uĉeniĉki parlament je nastavio svoj rad u školi, znaĉajno
aktivirajući svoje ĉlanove, što je rezultiralo mnogobrojnim akcijama u prethodnih godinu
dana.
Uĉeniĉki parlament ĉine po dva predstavnika iz svakog odeljenja, ukupno 56 ĉlanova. Na
prvoj sednici, u septembru, usvojen je pravilnik o radu Uĉeniĉkog parlamenta i izabrano je
rukovodstvo koga ĉine: predsednik Alija Salkunić III/7, zamenik Vojislav Pajtić IV/5, i
sekretar Ivana Penonić IV/4. Na prvoj sednici formirano je Uĉeniĉko veće koga ĉine po dva
- 143 -
predstavnika iz svakog razreda, a izabrani su predstavnici za Školski odbor i biblioteĉku
sekciju.
Uĉeniĉki parlament vredno je radio tokom ĉitave školske godine. Rezultat tog rada
jesu mnogobrojne akcije sprovedene kako u našoj školi, tako i van nje. U punom sastavu
Uĉeniĉki parlament se se okupio pet puta, a Uĉeniĉko veće je imalo šest sastanaka. Sem ovih
formalnih sastanka predsednik parlamenta je sa koordinatorima saraĊivao oko mnogih
pitanja, kad god se za tim ukazala potreba a sastanci su redovno odrţavani svake srede tokom
meseca marta, aprila i maja, u treminima od 17 do 19:30 ĉasova.
Tokom školske godine Uĉeniĉki parlament bavio se obaveznim temama –
izostancima i uspehom uĉenika.
Aktivnosti uĉeniĉkog parlamenta po mesecima su :
 Septembar
*podizanje svesti o oĉuvanju školske imovine
*tehnike uspešnog uĉenja
*seminar „Jaĉanje kapaciteta uĉeniĉkih parlamenata osnovnih i srednjih škola“
 Oktobar
*izrada panoa „Nedelja lepih poruka“
*kampanja protiv pušenja u prostorijama Škole
*u saradnji sa Kancelarijom za mlade organizovana je profesionalna pomoć pri odabiru
budućeg zanimanja (profesionalna orijentacija)
 Novembar
*organizacija ţurke povodom Svetskog dana borbe protiv SIDE
*podizanje svesti o oĉuvanju školske imovine
 Decembar
*realizacija ţurke povodom Svetskog dana borbe protiv SIDE
 Januar
*uĉenici su posetili Krakov u okviru akcije „Putovanje bez viznog reţima“
 Februar
*samovrednovanje rada Uĉeniĉkog parlamenta
*pripreme za realizaciju ţurke povodom Dana zaljubljenih
 Mart
*Uĉeniĉka inicijativa preko Uĉeniĉkog parlamenta za odlazak na Sajam obrazovanja u
Beograd
*pripreme za humanitarnu akciju prikupljanja lekova za ambulantu milosrĊa Sveti Luka
 April
*akcija saĊenja mladica na Dumaĉi
*priprema akcije „Veliko prolećno spremanje“
*humanitarna akcija za ambulantu milosrĊa Sveti Luka
- 144 -
*realizacija akcije “Veliko prolećno spremanje“
*dodela knjiga maturantima, ĉlanovima Uĉeniĉkog parlamenta
*promocija škole u TV emisijama „ Jutrenje“ i „ Šabaĉka hronika“
 Maj
*priprema za „Noć muzeja“
*realizacija aktivnosti i podrška Uĉeniĉkog parlamenta u „Noći muzeja“
 Jun
*podrška akciji „Oĉistimo Srbiju”.
Tokom školske godine ĉlanovi Uĉeniĉkog parlamenta pohaĊali su sledeće seminare:
„Reproduktivno zdravlje i seksualno vaspitanje“, „Jaĉanje kapaciteta parlamenata Šapca“,
„Mladi na klackalici ţivota“ i „ Bolesti zavisnosti“.
Mnogobrojne ideje realizovane su u delo, a već sada postoje planovi za rad Uĉeniĉkog
parlamenta u narednoj školskoj godini.
Radmila Vuĉić
Dušanka Ogrizović
Koordinatori Uĉeniĉkog parlamenta
7.5. Vršnjaĉko savetovalište
Prošavši program edukacije „Nasilje u vezama“, uz konsultaciju i pomoć prof.
Mirjane Sremĉević, uĉenice trećeg razreda Milica Erdeviĉki III4 i Slavica Petrović III3,
došle su na ideju da osnuju školsko Vršnjaĉko savetovalište.
Prvobitni plan je bio samo osnivanje savetovališta, organizacija rada, i ukljuĉivanje
zainteresovanih uĉenika za rad. Prikljuĉili su nam se :

Bajro Salkunić IV 1, Alija Salkunić III7, Lidija Aleksić III3, Mia
- 145 -
Manojlović III3, Ivana Petrović III3, Nataša Boţić I5, Sandra Bojiĉić I5, Marina Đurkić I5,
Ana Janković I5, Anka Poštić I7, Milica Šerek I3, Nenad Đerić I7, Nikolina Rašić I2, SrĊan
Bajić I2.
Svi gore navedeni uĉenici prošli su edukacije i seminare: Nasilje u vezama, Nasilje u
porodici, Reproduktivno i seksualno zdravlje, Autodestruktivno ponašanje mladih, Rodna
prava....
Ideje je trebalo proširiti, i sad već aktivni ĉlanovi Savetovališta su prezentovali po
odeljenjima prve i druge godine samo otvaranje, sistem rada i vrste pomoći koje pruţa
savetovalište. Ujedno su zakazani termini deţurstva u savetovalištu, i raspored uĉenika.
Dok smo se pripremali za rad, uradili smo pano.
Veliko otvaranje Savetovališta pratila je predstava „LJubav i hemija“, koju je reţirao bajro
Salkunić, a u kojoj su glumili edukatori iz savetovališta uz pomoć prof. Radmile Vuĉić i
Mirjane Sremĉević.
Scena sa Predstave „LJubav i hemija“
Razmišljali smo da li da otkrijemo šta imamo u planu za narednu školsku godinu?!
- 146 -
Zakljuĉili smo :
POSETITE NAS, PRIDRUŢITE NAM SE I OTKRIĆETE SAMI
Slavica Petrović, uĉenik III3
Prof. Mirjana Sremĉević
7.6. Projekat ''Osnaţivanje mladih kroz vršnjaĉku medijaciju''
2., 3. i 4. 11. 2009. odrţan je seminar „Transformacija konflikta-vršnjaĉka medijacija“ za
uĉenike Medicinske škole „ dr Andra Jovanović“ u Šapcu. Seminaru su prisustvovala 23
uĉenika drugog i trećeg razreda ove škole. Na seminar su pozvana sva odeljenja (njih 14)
ovih razreda, obzirom da je sadašnji ĉetvrti razred bio obuhvaćen ovom temom predprošle
godine, a za prvi nije bilo mesta, te će biti prilike narednih godina. Svoje predstavnike su
prema unapred utvrĊenim kriterijumima izabrala sva odeljenja, osim odeljenja 2/6 (zubni
tehniĉari) i 3/7 (fizioterapeutski tehniĉari), te uĉenici ovih odeljenja neće biti obuhvaćeni
daljim akcijama u ovom pogledu. U toku seminara jedna uĉenica 3/5 se razbolela , te je sa
uspehom ovaj seminar završilo 23 uĉenika.
Seminar je vodila Biljana Ercegovĉević, dipl. školski psiholog-pedagog, akreditovani trener
za ovu oblast, zaposlena takoĊe u Medicinskoj školi u Šapcu, uz svesrdnu pomoć i podršku
mr Boţidara Topalovića, koordinatora ovog projekta i akreditovanog trenera, takoĊe. Bila je
znaĉajna pomoć i profesorke istorije i G.V., Mirjane Sremĉević, koja je takoĊe obuĉena za
medijaciju i koja će u timu sa Biljanom Ercegovĉević biti koordinator Medijatorskog tima u
Školi. Asistiranju se na sopstveni zahtev prikljuĉila i školski psiholog Dušanka Ogrizović.
Ovaj seminar za uĉenike, a potom i osnivanje Medijatorskog tima je planirano akcionim
planom Tima za borbu protiv nasilja, za ovu školsku godinu, a sve tri gore navedene
profesorke su ĉlanovi ovog tima.
Seminar se prvi dan odrţavao u vremenu od 10 do 16 ĉasova , a sledeća dva dana u vremenu
od 8 do 15 ĉasova, u relativno dobrim uslovima. Korišćena je sveĉana sala Škole i školska
oprema, sliĉno predhodno odrţanim seminarima. Motivisanost svih uĉesnika je bila vrlo
visoka, dolasci redovni, pauze kratke (2 pauze u toku dana po 10 minuta), uĉešće u grupnom
radu visoko. Svaki uĉesnik je imao priliku da mnogo radi na sebi, a da od seminara uzme
onoliko koliko ţeli za sebe. Svakako su svi imali mogućnost da se „ naoruţaju alatom“, tj.
steknu veštine koje će biti primenljive u radu u školi, ali i u svakodnevnom ţivotu. O
njihovoj motivaciji i zadovoljstvu svedoĉe i dnevne evaluacije , ali i završna evaluacija
seminara. Sve teme seminara, rad voditelja, naĉin prezentacije, grupna atmosfera, znaĉajnost
sadrţaja je ocenjeno vrlo visokim ocenama, kao i seminar u potpunosti.
Sadrţaj prvog dana: informisanje uĉesnika o seminaru, cilj, dobit, pravila, integracija,
ispitivanje oĉekivanja; komunikacija, JA-poruke, TI- poruke, aktivno slušanje-neslušanje;
- 147 -
uvoĊenje pojmova ţelja i potreba, kako da prepoznamo svoje i tuĊe potrebe ( JA-empatija,
TI-empatija); Evaluacija.
Sadrţaj drugog dana: proveţbavanje empatije; bes i konstruktivno prevazilaţenje besa;
konflikti, vrste, faze u razvoju, stilovi u prevazilaţenju, ishodi u ponašanju; analiza
konfliktne situacije. Evaluacija.
Sadrţaj trećeg dana: O medijaciji, DVD prikaz medijacije; konfuskator, medijator na delu
(simulacija), proveţbavanje medijacije uz dramatizaciju svakog primera (kao male dramske
radionice); Dogovor oko daljeg rada. Evaluacija celog seminara.
(Program seminara dostavljam u prilogu).
O zbivanjima u okviru Projekta „Vršnjaĉka medijacija“ u Medicinskoj školi , utiscima sa
seminara, ali i daljim planovima uĉenika obavešteni su: Savet roditelja, Nastavniĉko veće,
Školski odbor, Uĉeniĉki parlament, ali i uredništvo školskog ĉasopisa „Medikus“.
30.11.2009. a pre samog seminara u ovoj Školi, Biljana Ercegovĉević je na Aktivu struĉnih
saradnika grada Šapca informisala svoje kolege o trenutnoj poziciji ovog Projekta
Pedagoškog društva Srbije i kao akreditovani trener pozvala škole da ovaj seminar , a potom
i dalje aktivnosti ukljuĉe u borbu protiv narastajućeg nasilja u školama, u cilju dalje
promocije medijacije kao dobrog modela rešavanja konflikata. Vizija ĉlanova Medijatorskog
tima Medicinske škole je da sliĉne timove imaju i druge škole u gradu, u cilju osnivanja
Unije tih timova, razmene iskustava i zajedniĉke borbe za konstruktivno razrešavanje
konflikata na razliĉitim nivoima.
Odmah nakon seminara formiran je i Medijatorski tim uĉenika naše
Škole. Tim je do kraja školske godine odrţao tri sastanka na kojima je: izabrao svoje
rukovodstvo, vršio stalno podsećanje na praktiĉne korake u medijaciji, uradio pano-postavku
sa fotografijama sa seminara i koracima u medijaciji, razmenjivao iskustva vezana za
sluĉajeve posredovanja u konfliktima izmeĊu vršnjaka, prošao obuku „Nasilje u
adolescentskim vezama“ u okviru vršnjaĉke edukacije.Ponekad su pojedini ĉlanovi tima bili
pozivani kada je Biljana Ercegovĉević, psiholog-pedagog, radila medijaciju da bi uĉili na
iskustvenim primerima.
Medijatorski tim ĉine sledeći uĉenici:
2/1
3/1
Nevena Todorović
Milica Đukanović
Tanja Ćirović
Marija Arsenović
2/2
3/2
Sanja Jakovljević
Ana Alfirević
Ivan Mitrović
Marijana Adamović
2/3
3/3
Milena Milovanović
Stevan Kojić
SrĊan Popović
Stefan Nešković
2/4
3/4
- 148 -
Nemanja Isaković
Marija Vićentić
2/5
Dragana Bajlović
Mirjana Lukić
2/6
Nisu uĉestvovali
Milica Erdeviĉki
Ţeljka Ĉetić
3/5
Katarina Mutavdţić
3/6
Dragana Purešević
LJubica Milivojević
3/7
Nisu uĉestvovali
2/7
Mihailo Maletić
Branka Đukanović
U maju 2010. lokalne samouprave širom cele Srbije su u saradnji sa Pedagoškim društvom
Srbije pokrenule projekat obuke nastavnika osnovnih i srednjih škola za osnaţivanje mladih
kroz medijaciju i uĉeniĉke parlamente. U okviru ovog Projekta odrţan je jedan seminar
„Medijacije“ i u Medicinskoj školi.
Biljana Ercegovĉević,
psiholog-pedagog
 VRŠNJAĈKE EDUKACIJE
Naša škola kao posebnu snagu ima odreĊeni broj uĉenika, koji su prošli treninge za razliĉite
vršnjaĉke edukatore. Upravo zato što je to prepoznato kao resurs, ova vrsta uĉeniĉkih
aktivnosti je ukljuĉena i u novi Školski razvojni plan (2010/2013.).
Vršnjaĉki edukatori su:
1. Alija Salkunić, 3/7, predsednik UP
 Jaĉanje kapaciteta uĉeniĉkih parlamenata
 Reproduktivno zdravlje i seksualno vaspitanje
 Bolesti zavisnosti
 Borba protiv stigme i diskriminacije ljudi obolelih od AIDS-a
2. Sanja Jakovljević, 2/2
 Borba protiv stigme i diskriminacije ljudi obolelih od AIDS-a
3. Vuković Milica, 2/3
 Borba protiv stigme i diskriminacije ljudi obolelih od AIDS-a
4. Dragana Mitrović, 2/3
 Borba protiv stigme i diskriminacije ljudi obolelih od AIDS-a
5. Milena Milovanović, 2/3
 Borba protiv stigme i diskriminacije ljudi obolelih od AIDS-a
6. Sanja Gajić, 2/4
 Borba protiv stigme i diskriminacije ljudi obolelih od AIDS-a
 Volonter Crvenog Krsta –obuke uĉenika osnovnih škola
7. Isidora Kovaĉević, 2/7
 Borba protiv stigme i diskriminacije ljudi obolelih od AIDS-a
 Jaĉanje kapaciteta uĉeniĉkuh parlamenata
- 149 -
 Reproduktivno zdravlje i seksualno vaspitanje
 Bolesti zavisnosti
8. Kata Mihailović, 2/7
 Borba protiv stigme i diskriminacije ljudi obolelih od AIDS-a
 Jaĉanje kapaciteta uĉeniĉkuh parlamenata
 Reproduktivno zdravlje i seksualno vaspitanje
 Bolesti zavisnosti
 Promoter humanih vrednosti
 Trgovina ljudima
 Prevencija nasilja u adolescentskim vezama
 Volonter Crvenog Krsta - obuke uĉenika osnovnih škola
9. Marijana Adamović, 3/2
 Prevencija nasilja u adolescentskim vezama
10. Milica Erdeviĉki, 3/4
 Prevencija nasilja u adolescentskim vezama
Grupa uĉenika (7 uĉenica druge godine i Alija Salkunić iz 3/7 kao predsednik U.P.) su u
martu 2010. prošli trodnevni seminar za vršnjaĉku edukaciju na Guĉevu, na temu „AIDS,
diskriminacija obolelih“. Odmah je poĉelo organizovanje vršnjaĉke edukacije za sva
odeljenja prvog razreda, koja je sprovedena 21.5.2010. u multimedijalnom kabinetu. Grupa
obuĉenih uĉenica i koordinator su pripremile zanimljivo predavanje na temu „AIDS i
diskriminacija obolelih“, koje je prezentovano odeljenjima prvog razreda na redovnom ĉasu
anatomije i fiziologije.Korišćenje multimedijalnog prikaza, zanimljivo izlaganje edukatorki i
praktiĉno prezentovanje upotrebe kondoma je ove ĉasove uĉinilo veoma dobro prihvaćenim
od strane uĉenika. Tri ĉasa su odrţale Kata Mihailović i Isidora Kovaĉević iz 2/7, a sledeća
tri ĉasa Milena Milovanović, Dragana Mitrović i Milica Vuković iz 2/3. Postoje i znaĉajno
veći planovi za septembar 2010. - već je uraĊen scenario za predstavu „Svetlost pakla“,
podeljene uloge, (ali do dalje realizacije nije došlo u junu 2010. zbog kratkog vremenskog
roka). Oĉekuje se i uĉešće vršnjaĉkih edukatora iz Medicinske škole iz Loznice. Ambicije
uĉenika su da ove teme, ali i neke druge u okviru vršnjaĉkih edukacija, plasiraju drugim
školama u gradu, što je i predviĊena aktivnost u okviru ŠRP-a.
Koordinator Biljana Ercegovĉević, psiholog-pedagog.
Biljana Ercegovĉević, psiholog-pedagog
 SEMINAR ZA UĈENIKE
„NASILJE U ADOLESCENTSKIM VEZAMA“
U okviru ŠRP-a i uvoĊenja vršnjaĉkih edukacija u našu školu, u ĉetvrtak, 27.5.2010. odrţan
je seminar „Nasilje u adolescentskim vezama“. Voditelji su bili vršnjaĉki edukatori, Milica
Erdeviĉki iz 3/4 i Marijana Adamović iz 3/2. Koordinator ove vršnjaĉke edukacije je bila
Biljana Ercegovĉević, psiholog-pedagog i ĉlan Aktiva za školsko razvojno planiranje.
Uĉesnici seminara su bili ĉlanovi Medijatorskog tima , ostali vršnjaĉki edukatori i ĉlanovi
- 150 -
Vršnjaĉkog savetovališta sa koordinatorom, profesorkom Mirjanom Sremĉević, takoĊe
ĉlanom Aktiva za razvojno planiranje..
Seminar je trajao od 8 do 14 ĉasova i odrţavao se u sveĉanoj sali škole. Uslovi za rad su bili
adekvatni, a uĉesnici, kao i obiĉno, vrlo zainteresovani i motivisani za rad.
Na seminaru su se obraĊivale sledeće teme: aktivno slušanje, šta je ljubav uz teorijski osvrt
na poglede razliĉitih autora na ljubav; adolescentske veze i veštine potrebne za kvalitetnu
vezu; šta je pol, a šta rod, polne i rodne uloge u društvu; o nasilju, mitovima o nasilju,
vrstama nasilja, znakovima nasilja i šta uraditi ako je neĉiji prijatelj nasilan. Potom su
uĉenici na konkretnim primerima proveţbavali kako reći „NE“ partneru u adolescentskoj
vezi. Kraj je bio posvećen proveri usvojenih stavova uz diskusiju, kao i evaluaciji seminara.
Utisci uĉesnika su izrazito pozitivni, dopala im se aktuelnost teme o kojoj niko ne priĉa,
naĉin rada i uĉešće svih, podrška za promenu stavova i rodnih uloga , ali i sama ideja
vršnjaĉkih edukacija, koja tek poĉinje da ţivi u našoj školi.
Na seminaru „Nasilje u adolescentskim vezama“su uĉestvovali:
1. Milica Erdeviĉki, 3/4, vršnjaĉki edukator i medijator
2. Marijana Adamović, 3/2, vršnjaĉki edukator i medijator
3. Tanja Ćirović, 2/1, medijator
4. Nevena Todorović, 2/1, medijator
5. Sanja Jakovljević, 2/2, medijator i vršnjaĉki edukator
6. SrĊan Popović, 2/3, medijator
7. Dragana Mitrović, 2/3, vršnjaĉki edukator
8. Milena Milovanović, 2/3, vršnjaĉki edukator i medijator
9. Milica Vuković, 2/3, vršnjaĉki edukator
10. Sanja Gajić,2/4, vršnjaĉki edukator
11. Branka Đukanović, 2/7, medijator
12. Mihailo Maletić, 2/7, medijator
13. Kata Mihailović, 2/7, vršnjaĉki edukator
14. Isidora Kovaĉević, 2/7, vršnjaĉki edukator
15. Marija Arsenović, 3/1,
16. Milica Đukanović, 3/1, medijator
17. Dragana Purešević, 3/6, medijator
18. LJubica Milivojević,3/6, medijator
19. Alija Salkunić, 3/7, vršnjaĉki edukator, vršnjaĉko savetovalište
20. Bajro Salkunić,4/1, vršnjaĉko savetovalište
21. Nenad Đerić, 1/1, vršnjaĉko savetovalište
22. Tamara Mišković, 1/5, vršnjaĉko savetovalište
23. Marina Đurkić,1/5, vršnjaĉko savetovalište
24. Ana Janković, 1/5, vršnjaĉko savetovalište
25. Sandra Bojiĉić, 1/5, vršnjaĉko savetovalište

Biljana Ercegovĉević,
psiholog-pedagog
SEMINAR ZA NASTAVNIKE „VRŠNJAĈKA MEDIJACIJA“
- 151 -
U toku perioda, maj 2010 – septembar 2010 g., u Maĉvanskom okrugu odrţano je 7 seminara
za nastavnike svih škola „Osnaţivanje mladih kroz vršnjaĉku medijaciju“ i 2 seminara za
nastavnike „Osnaţivanje mladih kroz rad uĉeniĉkih parlamenata“.
Ulazak medijacije kao posredovanja u sukobima u škole je deo projekta koje su lokalne
samouprave realizovale u saradnji sa Pedagoškim društvom Srbije na kraju ove školske
godine, a pod posebno povoljnim uslovima.
28-30.6.2010 g. odrţan je seminar u Medicinskoj školi za nastavnike naše škole, Ekonomske,
Umetniĉke, Muziĉke i osnovne škole iz Zminjaka. Bilo je prisutno 30 nastavnika, koji su ova
tri dana u periodu od 9 – 17 ĉasova radili na aktivnom slušanju, komunikaciji, besu,
konfliktima, ţeljama i potrebama kao i na samoj veštini medijacije i njenom aktivnijem
uĉešću u ţivotu i radu škole. Iz medicinske škole bilo je prisutno 7 nastavnika. Voditelji
seminara su bili mr Boţidar Topalović i Biljana Ercegovĉević.
Biljana Ercegovĉević,
psiholog - pedagog
7.7. Kulturno-umetniĉke aktivnosti

Dan škole
Komedija
„Gospodin
Foka“ Gordana
Mihića
u
reţiji
profesorke
Tatjane Matić Stojanac
i predstava dramske sekcije
izvedena je za
Dan škole, 13.12.2010. godine u sveĉanoj sali naše škole.
Lepotu i specifiĉnost Mihićevog humora sjajno su iznela sva deca,a posebno su se svojim
kvalitetom istakla dva uĉenika: Dušan Vragolić, III-2 i Jovana Veselinović, I-1. Dramska
sekcija je taj dan imala dva nastupa. Prvi je bio za uĉenike škole,a drugi za nastavnike,
struĉne saradnike i saradnike u nastavi kao i za goste škole.
Trud se isplatio, što se da zakljuĉiti po dugotrajnom aplauzu kojim su mladi glumci
nagraĊeni od publike a koja je salu ispunila do poslednjeg mesta.
Tatjana Matić Stojanac

Priredba za Svetog Savu
Svoju slavu, Svetog Savu, škola je i ove, kao i prethodnih godina obeleţila prigodnim
programom, izvedenim u Sveĉanoj sali s poĉetkom u 19 h.
- 152 -
Sveĉanost je zapoĉela govorom kojim je direktorka Sneţana Opaĉić poţelela dobrodošlicu
svim gostima. Zatim je usledio nastup horske sekcije predvoĊene profesorkom Marijom
Gajić.
Priredbu, odnosno performans pod nazivom „Priĉa o Svetom Savi – koja se ne umara
vekovima i koja nema poĉetka ni kraja“ organizovala recitatorska sekcija voĊena
profesorkom Jelenom Đorić. Ĉlanovi recitatorske sekcije: Marija Selenić III-1, Jelena
Marjanović III-1, Milica Isailović III-1, Natalija Stanojĉić III-3, Slavica Petrović III-3,
Duško Ristivojević IV-3, Andrijana Pavićević IV-3, Ivana Penonić IV-4, Katarina
Maksimović IV-1 uz pomoć Aleksandra Petrušića IV-1 i Stefana Todorovića IV-1 koji su bili
zaduţeni za muziku i osvetljenje recitovali su pesme i priĉali priĉe i legende o Savinom
ţivotu, znaĉaju i veliĉini ovog sveca u srpskom narodu uz neizbeţne aluzije na naše vreme.
Priredba je završena recitovanjem odabranih delova besede Stefan Nemanje Svetom Savi o
neophodnosti oĉuvanja maternjeg jezika koji je stub nacionalne kulture, ali i lanac koji
povezuje sve pretke sa potomcima, istoriju i tradiciju sa modernim. „Zato je, ĉedo moje,
bolje izgubiti sve bitke i ratove nego izgubiti jezik. Posle izgubljenog jezika nema naroda.“
Posle priredbe, direktorka je prisutne pozvala u Sveĉanu salu gde je sa sveštenim licima i
uĉenicima lomljen kolaĉ.
Jelena Đorić,
profesor srpskog jezika i knjiţevnosti
 Uĉešće FIZIXA u Noći muzeja
Na poziv Kancelarije za mlade, Društvo ljubitelja fizike se zajedno sa Uĉeniĉkim
parlamentom ukljuĉilo u program Noći Muzeja 15.5.2010.
Program u našoj Školi se sastojao od tri dela sa sledećom satnicom:
20h-21h Predavanje „Mala noćna muzika“ (gosti iz Muziĉke škole i škole za umetniĉke
zanate).
21h-22h Demonstracioni eksperimenti iz modelovanja oka i uha (princip viĊenja i ĉujenja)
22h-23h Predavanje „Klima li se klima“? (predavanje o globalnom zagrevanju Zemlje)
U Noći muzeja uĉestvovalo je 86 uĉenika, od toga 20 FIZIXA, i 66 volontera Uĉeniĉkog
parlamenta. Uĉešće je išlo pod sloganom:
Mladi su budućnost, dokaţimo to!
Preko 500 posetilaca je došlo u Medicinsku školu te veĉeri po hladnom i kišnom
vremenu. Dok su FIZIXI, imali predavanje, volonteri su putem velikih kartonskih strelica
promovisali uĉešće uĉenika Medicinske škole po gradu. Predstavnici Uĉeniĉkog parlamenta
su takoĊe volontirali kod eksperimenata i objašnjavali niz zvuĉnih i vizuelnih efekata.
Znaĉajnu podršku u ovoj nauĉnoj veĉeri dali su prof. Dr Mirjana Popović Boţić i prof. Dr
Marko Popović iz Instituta za fiziku u Beogradu. Veliku pomoć u koordinaciji i organizaciji
dobrovoljaca, pruţile su profesorke Radmila Vuĉić, Dušanka Ogrizović, direktor Škole
Sneţana Opaĉić i predsednik uĉeniĉkog parlamenta Alija Salkunić. Posebnu zahvalnost u
- 153 -
organizaciji dugujemo majstoru Draja i Zoki koji su te veĉeri pomogli da ceo program teĉe
neometano. Moderator svih aktivnosti te veĉeri bila je mr Tatjana Marković Topalović,
profesor fizike. Mada je sadrţaj koji prezentuju FIZIXI primereniji Festivalu nauke, dok se to
ne desi, uĉešće u ovom projektu je bio iskorak iz uobiĉajnih aktivnosti uĉenika medicinske
škole i Društva ljubitelja fizike. U sledećoj godini, oĉekujemo da će se u Noć muzeja
ukljuĉiti i ostale sekcije, te će aktivnosti uĉenika biti intenzivnije a škola adekvatno
promovisana.
Strelice u Noći muzeja (15.5.2010.)
Modelovanje oka i zainteresovana publika u Noći muzeja
- 154 -
Profesor dr.Marko Popović pomaţe u demonstraciji principa ĉujenja (15.5.2010).
Dragoljub demonstrira ĉinjenicu da je zvuk vibracija (15.5.2010.)
mr Tatjana Marković Topalović,
prof. Fizike
 Uĉeniĉki parlament u Noći muzeja
Uĉenici naše škole uzeli su aktivno uĉešće u pripremi i organizaciji manifestacije
“Noć muzeja” koja je odrţana 15. 5. 2010. godine u prostorijama Škole. U okviru ovog
dogaĊaja uĉestvovali su ĉlanovi sekcije FIZIXI, i preko 50 volontera iz redova Uĉeniĉkog
parlamenta ali i ostalih uĉenika Škole.
Sem predavanja “Klima li se klima” i “Mala noćna fizika”, Škola je bila punkt za
volontere. Volonteri su u gradu delili promotivni materijal, obaveštavali sugraĊane o
sadrţajima u Školi, pomagali prilikom izvoĊenja eksperimenata, pripremali prostorije škole
za Noć muzeja, upućivali posetioce na mesto izvoĊenja eksperimenata i pokazali se kao
sjajni domaćini, predstavivši našu školu u najboljem svetlu.
Rezultat svega bilo je jedno uspešno veĉe i 200 zadovoljnih posetilaca Noći muzeja
u medicinskoj školi “dr Andra Jovanović”.
- 155 -
Dušanka Ogrizović
Psiholog
 Šašavi su ti Rimljani
prezentacija latinske sekcije
Ove školske godine latinska sekcija se predstavila priredbom na temu javne i liĉne
higijene, priĉom o javnim kupatilima kao vaţnom delu rimske svakodnevice. Predstavu je
pratila prezentacija u Pauer pointu sa insertima iz filmova, brojnim fotografijama...
Kao i prethodne godine imali smo i nekoliko dramskih prikaza. Utisak je da smo svake
godine sve bolji, sadrţajniji, uverziraniji. Scenario je napisala profesorka Nataša Jovanović,
koja je bila i reţiser. Dobili smo i novog saradnika reţije, Marka Ribića, koji je sa
dragocenim idejama uskoĉio u pravom trenutku, kad je profesorka već posustala.
Poduhvat je bio kompleksan. Podrazumevao je i postavljanje scene, kostime, podelu i
uveţbavanje uloga. Bez podrške spoljašnjih saradnika, direktorke škole i gospoĊe Asmik
Mihailović, ceo projekat bi bio neizvodljiv.Iz tog razloga smo se ovom temom bavili cele
školske godine. Naporan rad je urodio plodom. Predstava je bila fantastiĉna.
Nataša Jovanović
- 156 -
8. REALIZACIJA POSEBNIH PROGRAMA
OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA
8.1. Zdravstveno vaspitanje
Plan i program zdravstvenog vaspitanja realizovan je kroz obradu razliĉitih tema na
ĉasovima redovne nastave, ĉasovima odeljenjskog starešine i odeljenjske zajednice, kroz
individualni i grupni savetodavni rad pedagoga i psihologa sa uĉenicima i roditeljima, kroz
psihološke radionice, tribine za uĉenike, sportske i druge sekcije...
Realizacija plana i programa zdravstvenog vaspitanja po temama:
1. tema: Humanizacija odnosa meĊu polovima
Tokom ove školske godine, ovaj program je realizovan kroz razliĉite oblike i sadrţaje rada:
kroz redovnu nastavu, gde su predmetni nastavnici (uglavnom opšteobrazovnih predmeta, ali
i struĉnih), putem razliĉitih sadrţaja, vaspitavali uĉenike za humane i odgovorne odnose
meĊu polovima; na ĉasovima odeljenjskog starešine, gde su bile predloţene sledeće teme:
 za I i II razred:
Odlike adolescentskog perioda - formiranje zrele liĉnosti (novembar); slobode i
ravnopravnost polova (mart); Prvi put kod ginekologa (decembar); Pubertet , higijenske
navike i polno prenosive bolesti (maj)
 za III razred:
Moralne vrednosti, humanizam, prijateljstvo, ljubav, brak, vernost (novembar);
MeĊunarodni dan porodice-zrelost za brak i porodicu, ravnopravnost polova, meĊusobno
prilagoĊavanje (maj); Emancipacija ţena - prednosti i nedostaci (mart);
 za IV razred:
Moralne vrednosti, humanizam, prijateljstvo, ljubav, brak, vernost (novembar);
MeĊunarodni dan porodice-humani odnosi meĊu polovima, osnove srećnog braka,
psihološka priprema za brak, upoznavanje sa Poveljom o seksualnim i reproduktivnim
pravima (maj); Dan ţenskih prava-humani odnosi meĊu polovima (mart);
U okviru vršnjaĉkih edukacija 27.5.2010. odrţan je i seminar „Nasilje u adolescentskim
vezama“ za Medijatorski tim uĉenika i za sve vršnjaĉke edukatore.
Osim toga, uĉenici su kroz individualne kontakte sa odeljenjskim starešinama,
predmetnim nastavnicima, a najviše sa pedagogom i psihologom rešavali mnoge liĉne
probleme vezane za partnerske odnose, seksualne odnose, polne bolesti, neţeljene trudnoće,
razne zloupotrebe i sliĉno.
2. tema: Budi srećan - budi zdrav
Sadrţaji ove teme su realizovani kroz ĉasove psihologije , nastavu graĊanskog vaspitanja,
gde su uĉenici radili na samopouzdanju, nenasilnom rešavanju konflikata, komunikaciji,
deĉijim pravima, ali i kroz nastavu mnogobrojnih struĉnih predmeta...
- 157 -
U saradnji sa Regionalnim zavodom za zaštitu zdravlja odrţane su tribine za sve
uĉenike sa razliĉitim temama ( prikazano kroz relizaciju zdravstvenih tribina).
Individualni kontakti pedagoga i psihologa sa zainteresovanim uĉenicima su takoĊe
doprinosili oĉuvanju, ali i poboljšanju deĉijeg mentalnog zdravlja , a posredno i fiziĉkog
zdravlja.
3. tema: Sport, rekreacija
Sadrţaji ove teme realizovani su, pre svega na ĉasovima fiziĉkog vaspitanja, ali i kroz
aktivnosti sportskih sekcija ( rukometna, odbojkaška, košarkaška,stoni-tenis, gimnastika...) i
brojna školska, opštinska, regionalna sportska takmiĉenja, u kojima je naša škola, ne samo
uĉestvovala, već i postizala zapaţene rezltate. (Rezultati takmiĉenja prikazani su kroz rad
sekcija).
4. tema: Sida i druge polno prenosive bolesti
S obzirom da je naša škola struĉna Medicinska škola, sadrţaji ove teme su zastupljeni u
mnogim opštestruĉnim i uţestruĉnim predmetima, kao što su higijena sa zdravstvenim
vaspitanjem, zdravstvena zaštita, zdravstvena nega, infektivne bolesti, ginekologija,
farmakologija, epidemiologija, hematologija i drugi. Ova tema je realizovana i na ĉasovima
odeljenjskog starešine i odeljenjske zajednice, kao i kroz individualni i grupni savetodavni
rad sa uĉenicima i roditeljima.
Grupa uĉenika drugog razreda (njih 7) i predsednik Uĉeniĉkog parlamenta, Alija
Salkunić, su u martu prošli trodnevnu obuku za vršnjaĉke edukatore kada je u pitanju HIV,
AIDS i diskriminacija obolelih od AIDS-a. Svoja znanja su odmah pretoĉili u predavanje uz
multimedijalni prikaz, sa kojim su uz pomoć koordinatora Biljane Ercegovĉević, prošli kroz
sva odeljenja prvog razreda. Predavanje su naizmeniĉno drţale 2 manje grupe uĉenika: Kata
Mihajlović i Isidora Kovaĉević iz 2/7 i Milena milovanović, milica vuković i Dragana
Mitrović iz 2/3.
U saradnji sa Zavodom za javno zdravlja organizovano je predavanje za uĉenice prvog
i drugog razreda na temu „Prvi put kod ginekologa“, predavaĉ dr Milijana Popović.
U saradnji sa firmom „Proktr end Gembl“ organizovano je predavanje za uĉenice prvog
razreda, na temu „Promene u pubertetu, higijenske navike i polno prenosive bolesti“,
predavaĉ dr Mirjana Negovanović.
5. tema: Prevencija neprilagoĊenog ponašanja uĉenika (narkomanije, delinkvencije,
alkoholizma i pripadnosti verskim sektama)
Plan i program prevencije neprilagoĊenog ponašanja mladih jednim delom je ostvaren kroz
redovnu nastavu psihologije, neuropsihijatrije, higijene, zdravstvene nege i zdravstvenog
vaspitanja, farmakologije, toksikološke hemije, epidemiologije, verske nastave i graĊanskog
vaspitanja, ali i ostalih opšteobrazovnih predmeta gde su predmetni nastavnici informisali
uĉenike i razgovarali sa njima o ovim temama.
- 158 -
Jedan deo ovog programa planiran je i realizovan kroz ĉasove odeljenjskog starešine i
odeljenjskih zajednica svih razreda i to: bolesti zavisnosti (narkomanija, pušenje,
alkoholizam) – u januaru, verske sekte -u februaru i delinkvencija - u martu.
PP sluţba je, takoĊe, realizovala planirane aktivnosti iz ovog programa i to kroz
individualni i grupni savetodavni rad sa uĉenicima i njihovim roditeljima, kroz pomoć
odeljenjskim starešinama u realizaciji ovih tema na ĉasovima odeljenjskog starešine.Pedagog
škole radi na Projektu vršnjaĉke medijacije u cilju smanjenja frekventnosti neprilagoĊenog
ponašanja, a saraĊuje i sa neuropsihijatrom , dr Vesnom Vuković.Znaĉajan doprinos radu na
prevenciji nasilnih oblika ponašanja daje i novooformljeni tim nastavnika za zaštitu uĉenika
od nasilja. (Realizacija aktivnosti iz akcionog plana data je kroz prikaz rada Tima za borbu
protiv nasilja).
6. tema: Anoreksije
Ova tema realizovana je kroz ĉasove redovne nastave predmeta: higijena sa zdravstvenim
vaspitanjem,
zdravstvena
zaštita,
zdravstvena
nega,
psihologija,
neuropsihijatrija.Organizovana je tribina za uĉenike svih razreda na temu “Pravilna ishrana”
(oktobar).
PP sluţba je vršila savetodavni rad sa uĉenicima obolelim od ove bolesti, naravno uz
saradnju i konsultacije sa dr Vesnom Vuković.
7. tema: Stres u funkciji zaštite mentalnog zdravlja
Ova tema je realizovana na ĉasovima psihologije, higijene sa zdravstvenim vaspitanjem,
zdravstvene zaštite, zdravstvene nege, neuropsihijatrije, interne medicine i nekih
opšteobrazovnih predmeta.
Individualni i grupni savetodavni rad pedagoga i psihologa sa uĉenicima i roditeljima
ĉesto je bio prilika da se neposredno radi na stresu i naĉinima njegovog prevazilaţenja i
stavljanja u funkciju mentalnog zdravlja.
Biljana Ercegovĉević
šk. psiholog-pedagog
8.1.1. Zdravstvene tribine
U školskoj 2009/2010. godini odrţane su zvaniĉno samo dve zdravstvene tribine:
1) 14. oktobra 2009. – „Borba protiv nasilja i trgovine ljudima“
(predtsavnici MUP-a i volonteri omladinske terenske jedinice Crvenog krsta)
Tribina odrţana u sveĉanoj sali Medicinske škole.
2) 15. i 16. mart 2010. godine – „Pubertet i intimna higijena“
(dr Mirjana Negovanović)
Predavanja su odrţana u kabinetu anatomije za uĉenice 1.
razreda.
Planom je bilo predviĊeno još sedam zdravstvenih tribina, ali zbog proglašenja pandemije
gripa A1H1 obustavljena su sva veća okupljanja (po preporuci Ministarstva zdravlja i
- 159 -
Ministarstva prosvete) od oktobra 2009. godine do maja 2010. godine. Zbog prethodno
navedenih razloga plan nije ostvaren, ali su predavaĉi struĉnih predmeta na redovnim
ĉasovima odraĊivali većinu aktuelnih tema (Mentalno zdravlje, Narkomanija i bolesti
zavisnosti, Tuberkuloza, Ekologija, itd...).
dr Mirjana Negovanović
8.1.2. Vakcinacija uĉenika protiv hepatitisa B
Vakcinacija uĉenika u Medicinskoj školi – Šabac školske 2009/2010. godine protiv hepatitisa
B izvršena je:
 Septembra 2009. godine, kada su vakcinisani uĉenici III i IV razreda koji su
primili PRVU dozu vakcine.
 Novembra 2009. godine, kada su vakcinisani uĉenici III i IV razreda DRUGOM
dozom vakcine.
 Aprila 2010. godine, kada su vakcinisani III i IV razreda TREĆOM dozom
vakcine.
Vakcinacija je obavljena u prostorijama Medicinske škole, a sproveli su je lekari i tehniĉari
iz Zavoda za javno zdravlje – Šabac.
Oktobra 2009. godine obavljen je sistematski stomatološki pregled uĉenika II i IV razreda.
Februara 2010. godine obavljen je sistematski stomatološki pregled uĉenika I i III razreda
dr Mirjana Matić - Gligorić
8.2. Program profesionalne orjentacije
Plan i program profesionalne orjentacije i informisanja uĉenika realizovan je u celini,
kako je i planiran. Pedagog je inovirala program profesionalne orijentacije u skladu sa
zahtevima akcionog plana ŠRP-a i on je kao takav prikazan u Godišnjem programu rada za
2009/10. godinu. Tokom cele školske godine radilo se na upoznavanju karakteristika
uĉenika, njihovih psihofiziĉkih sposobnosti i sklonosti, na usmeravanju darovitih uĉenika
kroz ĉasove dodatne nastave, sekcije i druge vannastavne aktivnosti, na unapreĊivanju
odnosa uĉenika prema uĉenju i radu, na ukljuĉivanju uĉenika u pojedine delove radnog
procesa u ustanovama gde uĉenici obavljaju veţbe i blok-nastavu, na usmeravanju uĉenika
da sami aktivno traţe informacije od PP sluţbe u školi i struĉnih sluţbi u Zavodu za trţište
rada...
Deo ovih zadataka obavljala je struĉna sluţba kroz grupne i individualne razgovore sa
uĉenicima, njihovim roditeljima, odeljenjskim starešinama, predmetnim profesorima i kroz
saradnju sa psihologom Sluţbe za profesionalnu orijentaciju Nacionalne sluţbe za trţište
rada, a deo odeljenjske starešine i predmetni nastavnici, takoĊe, kroz grupni i individualni
- 160 -
rad sa uĉenicima, na ĉasovima odeljenjskog starešine i odeljenjske zajednice, na redovnoj i
dodatnoj nastavi, na sekcijama, kao i kroz individualne i grupne kontakte sa roditeljima.Veći
deo programa graĊanskog vaspitanja za ĉetvrti razred je posvećen takoĊe profesionalnom
informisanju uĉenika.
U okviru rada odeljenjskih zajednica ukljuĉeno je predavanje o izradi CV-ja i
propratnog pisma za uĉenike ĉetvrtog razreda. PP sluţba je to predavanje realizovala u svim
odeljenjima ĉetvrtog razreda u toku prvog polugodišta 2009/10. godine. PP sluţba je uĉenike
upućivala na adrese, telefone i sajtove pojedinih fakulteta kako bi sami došli do aktuelnih
informacija oko upisa na fakultete. Uĉenicima su podeljeni i informatori i reklamni
materijali mnogobrojnih visokih škola i fakulteta. RaĊene su i pano postavke pojedinih
Visokih škola i fakulteta.
Uĉenicima su prikazani i rezultati ankete o profesionalnim aspiracijama naših maturanata
“Kuda posle srednje škole”, koje je sprovela PP sluţba.
U okviru programa profesionalne orijentacije nabavljen je i test TPI, kojim bi se ispitivala
profesionalna interesovanja pre svega onih uĉenika koji su neodluĉni kada je dalji izbor
zanimanja u pitanju. Pojedini uĉenici su upućivani u Nacionalnu sluţbu za zapošljavanje,
psihologu koji je vršio ovu vrstu testiranja naše dece i predhodnih godina.
Roditelji uĉenika ĉetvrtog razreda su na prvom roditeljskom sastanku pozvani na
profesionalno informisanje i savetovanje kod PP sluţbe. Ipak, odziv roditelja je, kao i
predhodnih godina, izuzetno slab. Tribina „Kuda posle srednje škole“ nije odrţana, jer nije
postojala zainteresovanost uĉenika . I predhodnih godina, kada je tribina realizovana bez
provere da li uĉenici to ţele ili ne, odziv je bio jako slab (do 10 uĉenika), te je PP sluţba ove
godine odluĉila da sa uĉenicima 4. razreda profesionalno savetovanje radi individualno ili sa
manjim grupama da gosti ne bi uzalud bili pozivani.
Biljana Ercegovĉević
šk. psiholog-pedagog
8.3. Realizacija programa saradnje sa društvenom sredinom
I ove školske godine se nastavila saradnju sa mnogim institucijama i organizacijama u
lokalnoj zajednici.
Sa lokaklnom samoupravom je postignut dogovor da se zbog nedostatka novca
odustane od rekonstrukcije starog dela škole ove godine, ali je zbog toga uraĊena totalna
rekonstrukcija sanitarnih ĉvorova u novom delu zgrade, kao i potpuna rekonstrukcija trim
sale a takoĊe je uraĊeno celokupno sreĊivanje parketa fiskulturne sale.
Škola je najviše saraĊivala sa Opštom bolnicom Šabac i Domom zdravlja Šabac, sa
Apotekarskom ustanovom, sa fabrikom lekova "Hemofarm-Zorka farma", sa Zavodom za
javno zdravlje Šabac, sa Vodovodom i Mlekarom, privatnim apotekama, institucijama gde
- 161 -
uĉenici škole obavljaju veţbe i praksu i od kojih dobijamo struĉne saradnike za izvoĊenje
nastave iz uţe struĉnih predmeta, kao i drugim zdravstvenim centrima van Šapca;
 Saradnja je ostvarena i sa drugim Medicinskim školama u Srbiji, pre svega kroz
Zajednicu Medicinskih škola, ali i kroz razliĉite sekcije nastavnika Medicinskih škola,
takmiĉenja i sl.
 Saradnja sa razliĉitim višim školama i fakultetima
 Dobra saradnja je ostvarena i sa opštinskom organizacijom Crvenog krsta.
 Ostvarena je saradnja sa MUP-om Srbije, preko školskog policajca
 OZ" Dunav" vrši osiguranje uĉenika, zaposlenih i imovine.
 Škola je saraĊivala i sa mnogim gradskim sportskim klubovima koji su koristili našu
fiskulturnu salu.
 Nastavna sredstva i potrošni materijal su nabavljana preko firme
" As-print".
 Uniforme za uĉenike je šila firma "Pentaks" Šabac.
 Prethodne školske godine naša škola je saraĊivala i sa štamparijom
"Master-print" u
izradi školskog ĉasopisa „Medikus“.
 Postoji saradnja i sa Bibliotekom šabaĉkom, gde su naši uĉenici i nastavnici
pozajmljivali struĉne knjige i beletristiku i koja je uzela uĉešće u poslovima revizije
školske biblioteke, kao i sa Narodnim muzejom
 Firma "Kik elektronik i Dama toner" je izvodila popravke i odrţavanje kompjutera i
raĉunarske opreme.
 I ove školske godine saraĊivali smo sa šabaĉkim Narodnim pozorištem kroz posetu
pozorišnim .
 "Breza-prom" je uĉestvovala u opremanju kabineta i ostalih prostorija.
 Saradnja je ostvarena i sa turistiĉkom agencijom: " Venera – turs", oko izvoĊenja
uĉeniĉkih ekskurzija
 Realizacija maturske veĉeri je ostvarena u saradnji sa ugostiteljskim objektom
»Radovanje« u Vladimircima.
 Saradnja je ostvarivana i sa drugim srednjim i osnovnim školama u Šapcu, pre svega kroz
aktivnosti i poslove direktora i struĉne sluţbe, ali i kroz zajedniĉke aktivnosti uĉenika,
nastavnika, razna takmiĉenja.
 Saradnja je bila konstantna i sa Odeljenjem za društvene delatnosti Opštine Šabac, sa
Školskom upravom u Valjevu, a preko njih, kao i direktno i sa Ministarstvom prosvete R.
Srbije u Beogradu, od kojih smo dobijali razliĉite vidove pomoći i podrške u rešavanju
problema vezanih za svakodnevni ţivot i rad škole.
Goran Stojićević
pomoćnik direktora
- 162 -
9. UĈENICI
9.1. Brojno stanje uĉenika po razredima
9.2.
Fluktuacija uĉenika
u toku škols.
godine
Na kraju
Razlika
školske
broja
godine
uĉenika Uspeh
Razre
Prose
Prose
d
Broj Broj
Ispi Isklj
Broj k
k po
Upisan
Manj
odeljen uĉenik
san uĉen
uĉenik po Više
odelje
o
e
ja
a
o
o
a odeljen
nju
j.
7
216 30,6
4
/
2
214 30,6
/
2
I
7
216 30,8
2
/
/
214 30,6
/
2
II
7
218 31,1
3
/
/
215 30,7
/
3
III
7
221 31,7
1
/
1
221 31,5
/
/
IV
SVEG
28
871
31
10
/
3
864 30,8
/
7
A
uĉenika, izostanci i vaspitno-disciplinske mere
Na poĉetku školske
godine

Uspeh uĉenika
Broj uĉenika koji su završili razred sa uspehom
Uk
Ra
.
zre
odli
vr.
uĉe
do
dovo
Sve
d
ĉan % dob %
%
%
%
nika
bar
ljan
ga
ar
214 100
I 214 65 30.4 99 46.2 50 23.4 / /
35 47 21.9 2 0.9 214 100
II 214 90 42 75
III 215 79 36.7 70 32.5 45 20.9 6 2.8 200 93
IV 221 88 38.5 90 40.7 41 18.5 1 0.45 220 99.5
38.
SV 864 322
334
183 21.2 9 1.04 846 97.9
37.3
6
Ponavlja
razred
br.
uĉe %
nik
0 0
0 0
15 6.9
1 0.45
16 1.85
Dušanka Ogrizović
školski psiholog
- 163 -

Razred
Izostanci
Izostanci, vaspitno – disciplinske mere
Pohvale
i
nagrade
Vaspitno-disciplinske mere
I
ne opomena ukor ukor ukor ukor
opravdani opravdaniod. star. odelj. Odelj. direkt Nas.
ukupn
star. veća ora veća
o
11868 11318
550
14
3
0
0
0
88
II
13277
12282
995
24
8
4
0
0
99
III
23177
21707
1470
11
18
10
0
0
97
IV
28265
26673
1592
0
1
2
0
0
109
Svega 76587
71980
4607
49
30
16
0
0
393
Dušanka Ogrizović
školski psiholog
IME I PREZIME
NASTAVNIKA
Katarina Popović
Marijana Gaĉević
Marija Aleksić
Biljana Đuknić
SlaĊana ĐorĊić
Nada Lukić
Violeta Petrović
B.Ivkov -Miletić
Tomislav Vuĉetić
Mirjana Sremĉevi
Milan Trifunović
Margita Kekić
Ţivota Topuzović
 DOPUNSKA NASTAVA
PREDMET
BROJ
ODELJENJA
ĈASOVA
Srpski jezik i 6
1/7
knjiţevnost
9
2/2
Prva pomoć
4
1/5,7
Hirurgija sa negom 1
3/3
Prva pomoć
3
1/3
Zdravstvena nega 13
2/5
2
Prva pomoć
4
1/3,4
Engleski jezik
33
4/3,4,5,7
Engleski jezik
25
1/2, 3,4,5,6,7
23
3/2,4,6
Ruski jezik
19
1,2, 3, 4 razred
Istorija
30
1/6, 2/3,4,5,7
Istorija
26
1/1,2,3,5
Matematika
70
1/5,6,7 2/1,2,3
Matematika
6
1/2,3,4
Matematika
30
2/4,5,6,7
- 164 -
Momir Malešević
T.MarkovićTopalović
Marijana Tešić
Radmila Vuĉić
Dragoljub
Krilović
Marija Đerić
LJilja Malešević
Informatika
Fizika
20
14
1/3,4,5,7
2/1,4,7
fizika
Hemija
Hemija
12
6
16
26
9
26
24
4
24
10
2/5
1/2
1/1,6,7
2/2,3,4,5,7
2/4
1/2,5,7
2/2
3/5
1/3,5,6
1/6
11
22
8
4/1,2,3,4,5,6,7
4/2,3,4,5,6
1/2,3,4,5,7
11
1/1,6
20
3
3/1
4/2
2
4/2
4
3/4 , 4/7
6
12
1/5,6
3/3,4
Biologija
Biologija
Dragan Aćimović
Nataša Jovanović
Jasmina
Stanković
M. Aksentijević
Zorica Balucić
Dr
Mirjana
Negovanović
Dr Mirjana Matić
Gligorić
LJiljana Tomić
Tatjana Milošević
Sociologija
Latinski jezik
Srpski jezik i
knjiţevnost
Ustav i pravo graĊ.
Medic. biohemija
Antomija
i
fiziologija
Antomija
i
fiziologija
Farm. hemija
Sanitarna hemija
(veţbe)
Zorica Prica
Epidemiologija 2
(veţbe)
Dr
LJiljana infektologija
Bošković
Slavica Tubica
Prva pomoć
Evica Munćan
Infektologija
(veţbe)

IME I PREZIME
NASTAVNIKA
Katarina Popović
PREDMET
Srpski jezik
knjiţevnost
Jasmina
Srpski jezik
Stanković
knjiţevnost
Tanja
Matić Srpski jezik
Stojanac
knjiţevnost
Nada Lukić
Engleski jezik
Nataša Jovanović
Latinski jezik
DODATNA NASTAVA
BROJ
ODELJENJA
ĈASOVA
i 28
1/7 ,
28
2/2
i 5
1/4
i 30, 48
20
3
26
- 165 -
1/1,2,3,4
4/5,6
3/5,7
1/2,4
3/1
2/5,7
B.Ivkov Miletić
Margita kekić
Tomislav Vuĉetić
Momir Malešević
LJiljana Malešević
Marija Đerić
Dragoljub Krilović
Radmila Vuĉić
Mirjana
Sremĉević
Ruski jezik
Matematika
Istorija
Raĉunarstvo
Biologija
Biologija
Hemija
Hemija
Istorija
GraĊansko
vaspitanje
Marijana
Ustav i pravo
Aksentijević
graĊana
Dragan Aćimović Sociologija
Ţivka Ţivanović
Far.tehnologija
LJiljana Tomić
Farm. Hemija
Dr Mirjana Matić Anatomija
i
Gligorić
fiziologija
Dr
Mirjana Anatomija
i
negovanović
fiziologija
Tatjana Milošević Sanitarna hemija
(veţbe)
Zorica Prica
Epidemiologija 2
(veţbe)
19
4
28
10
31
9
37
6
36
79
8
3/3, 4/1
3/1, 4/1
2/1,2,4,6
1/6
1/3,5,7, 2/6
2/4
1/1
1/2
1/1,2,3,5
1/2, 5 3/3,4,7
4/1
4/1,2,3,5,6,7
4
6
18
18
3/5
4/1
4/1
1/1
20
1/2,3,4,5
12
4/2
6
4/2
 PRIPREMNA NASTAVA
PREDMET
BROJ ĈASOVA
IME I PREZIME
NASTAVNIKA
Dragoljub Krilović
Hemija
Sonja Lukić
Biologija
Dušanka Ogrizović
Psihologija
35
3
3
14
ODELJENJA
1/1 (takmiĉenje)
3/1,3,4 (takmiĉenje)
4/2,4 (maturski ispit)
4/1,2,3,4,5,7
BILJANA ERCEGOVĈEVIĆ, šk.psiholog-pedagog
DUŠANKA OGRIZOVIĆ, psiholog
- 166 -
9.3. Opšti uspeh uĉenika po odeljenjima
Odeljenje I- 1
Smer: farmaceutski tehniĉar
Odeljenjski starešina: LJiljana Tomić, profesor
Završili su razred:
1. Aliĉić Z. Larisa
2. Arsenović Z. Dragana
3. Brzaković LJ. Jelena
4. Vasić S. Ivana
5. Veselinović J. Jovana
6. Grubić D. Ranka
7. Đukanović G. Nikola
8. ĐurĊević D. Jovana
9. Ilić Z. Ana
10. Ilić M. Ivan
11. Jagodić S. Aleksandra
12. Jovanović M. Bojana
13. Jovanović B. Ivana
1. Strijelić D.
a) sa odliĉnim uspehom:
14. Josipović A. Jelena
15. Keglović Z. Tanja
16. Kovaĉević M. Smiljana
17. Maksimović LJ. Marijana
18. Matić V. Mirjana
19. Pantić S. Marina
20. Pašić Z. Jelena
21. Stanković B. Dragana
22. Tanasić M. Jovana
23. Trajkovski J. Nina
24. Filipović Z. Ana
25. Cvejić M. Katarina
26. Cvijić S. Nataša
27. Ĉavić M. Jelena
b) sa vrlo dobrim uspehom:
2. Cvejić Z. Ivana
3. Đerić B. Nenad
- 167 -
Odeljenje I-2
Smer: labarotorijski tehniĉar
Odeljenjski starešina: Tatjana Matić-Stojanac, profesor
Završili su razred:
1. Grujić Ivana
2. Ţivković Filip
3. Isaković Marija
1. Adamović Katarina
2. Vilotić Ivana
3. Gajić Jelena
4. Jovanović Nemanja
5. Joviĉić Mirjana
6. Milovanović Marijana
1. Bajić SrĊan
2. Berić Nikola
3. Bojić Suzana
4. Vasić Katarina
a) sa odliĉnim uspehom:
4. Pavlović Milica
5. Rašić Nikolina
6. RanĊelović Nenad
b) sa vrlo dobrim uspehom:
7. Nešković Sava
8. Ninković Tamara
9. Radosavljević Zorica
10. Stojnić Marija
11. Tomić Jovana
12. Ćirković Sanja
v) sa dobrim uspehom :
5. Ţivanović Katarina
6. Pakić Dobrila
7. Stanojević Aleksandra
g) polaţu popravni:
1. Vasić Damjan: engleski jezik
2. Janković Milan: engleski jezik
3. Jovanović Jovana: engleski jezik
4. Konstatinović Deana: engleski jezik
- 168 -
Odeljenje I-3
Smer: medicinska sestra- tehniĉar
Odeljenski starešina: Evica Munćan, nastavnik
Završili su razred:
1. Bajunović Danijela
1. Andrić Jovana
2. Bajić Milan
3. Blagojević Sanja
4. Branković Jasmina
5. Đukanović Katarina
6. Đurkić Kristina
7. Janković Milica
8. Lazarević Mirko
9. Mandić Valerija
1. Gaĉić Mariujana
2. Ţivanović Vuka
a) sa odliĉnim uspehom
2. Marjanović Danijela
b) sa vrlo dobrim uspehom
10. Martinović Nikola
11. Nešković Dunja
12. Nikolić Mladen
13. Obradović Jovana
14. Petrović Ţeljko
15. Petrović G. Marko
16. Stevanović Dušan
17. Šerek Milica
v) sa dobrim uspehom
6. Klarić SlaĊana
7. Miletić Vanja
3. Ţivanović Tatjana
4. Ilić Marija
5. Isaković Slavica
8. Mitrović Tamara
9. Mišković Katarina
10. Petrović Z. Marko
g) polaţu popravni:
1. Gladović Ivan: engleski jezik
2. Kuzmanović Biljana: engleski jezik
- 169 -
Odeljenje I-4
Smer: medicinska sestra – tehniĉar
Odeljenski starešina: Sonja Lukić, profesor
Završili su razred:
1. Vujanić Jovana
2. ĐurĊić Aleksandra
3. Matić Aleksandar
1. Beljić Aleksandra
2. Gaĉić Aleksandar
3. Dikanović Tamara
4. Ţivanović Suzana
5. Zorić Dajana
6. Jovanović Tijana
7. Krsmanović Aleksandra
8. Marković Danka
9. Mitrović Dragica
1. Jovljević Milanka
2. Kaljić Anita
3. Lazarević ĐurĊina
a) sa odliĉnim uspehom:
4. Milovanović Jelena
5. Pavlović Jelena
6. Ribić Marko
b) sa vrlo dobrim uspehom:
10. Nedić Nikola
11. Petrović Nemanja
12. Purić Ivan
13. Radojiĉić Dragana
14. Stamenić Marina
15. Stanišić Milena
16. Stanojević Nataša
17. Topić Dragana
18. Urošević Tamara
v) sa dobrim uspehom:
4. Petrušić Ivana
5. Raketić Stojan
6. Stefanović Milica
- 170 -
Odeljenje I-5
Smer: medicinska sestra – tehniĉar
Odeljenski starešina: Svetlana Ilić, nastavnik
Završili su razred:
1. Janković D. Ana
2. Mladenović Z. Nikola
1. Despotović D. Branko
2. Đurkić Z. Marina
3. Erić Z. Milica
4. Ilić Z. Suzana
5. Jovanović M. Milena
6. Joldić I. Aleksandra
7. Lukić D. Marija
1. Babić N. Radmila
2. Boţić S. Nataša
3. Bojĉić M. Sandra
4. Zeĉić S. Zoran
5. Ilić N. Kristina
6. Jugović Z. Violeta
a) sa odliĉnim uspehom:
3. Petrović B. Nikola
b) sa vrlo dobrim uspehom:
8. Makević D. Katarina
9. Nikaljević G. Nemanja
10. Oseĉanski S. Tamara
11. Pantelić Z. Nebojša
12. Popović S. Daliborka
13. Reljić B. Marija
14. Ruĉnov M. Dubravka
v) sa dobrim uspehom:
7. Mitrović M. Suzana
8. Mišković M. Tamara
9. Nešković Z. Vanja
10. Perić D. Natalija
11. Simonović T. Milenko
12. Tog M. Tanja
- 171 -
Odeljenje I-6
Smer: zubni tehniĉar
Odeljenski starešina: Jasmina Stanković, profesor
Završili su razred:
1. Jakovljević Miloš
2. Kalinić Sava
1. Alimpić Vesna
2. Alimpić Marko
3. Vuković Vuk
4. Gajić Milojka
5. Đurić SlaĊana
6. Ţivković Katarina
7. Ilić Mladen
8. Jonĉev Milovan
1. Andrić SrĊan
2. Bojić Marko
3. Veselinović Andriana
4. Jovanović Nemanja
5. Marković Nemanja
a) sa odliĉnim uspehom:
3. Simić Darko
4.
b) sa vrlo dobrim uspehom:
9. Krstić SrĊan
10. Kuzmanović Milica
11. Lacković Jelena
12. Nedić Katarina
13. Obradović Katarina
14. Pavlović Valentina
15. Pantelić Aleksandra
16. Petrović Miloš
17. Stojšić Nemanja
b) sa vrlo dobrim uspehom:
6. Mihajlović Aleksandar
7. Ostojić Tamara
8. Radovanović Tamara
9. Risojević Milena
10.
- 172 -
Odeljenje I-7
Smer: fizioterapeutski tehniĉar
Odeljenski starešina: Nataša Janĉikić, nastavnik
Završili su razred:
1. Bogićević Z. Jelena
2. Bodiroga Đ. Kristina
3. Dimitrić Ţ. Tanja
4. Ercegovĉević D. Mladen
5. Jeremić D. Aleksandar
6. Jovanović M. Aleksandra
7. Krstić S. Milena
8. Matić S. Darko
1. Antonić Z. Katarina
2. Gajić D. Miloš
3. Ţegarac S. Nikola
4. Kragulj N. Nikolina
5. Liĉanin S. Ivana
6. Marković D. ĐurĊina
7. Matić M. Miloš
8. Naskovska T. Ksenija
a) sa odliĉnim uspehom:
9. Milošević D. Milica
10. Mirković D. Milica
11. Mirković G. Stefan
12. Mirković D. Stefan
13. Mitrović Ţ. Nataša
14. Mišković D. Dejan
15. Ostojić M. Milan
16. Pajtić B. Branka
17. Simić R. Milica
b) sa vrlo dobrim uspehom:
9. Nikolić M. Vanja
10. Ostojić J. Aleksandra
11. Popović R. Jelena
12. Rakić Z. Danijela
13. Teodorović M. Andrijana
14. Tomić D. Jelena
15. Uzelac D. Milica
v) sa dobrim uspehom:
1. Cvejović D. Jovan
- 173 -
Odeljenje II1
Smer: farmaceutski tehniĉar
Odeljenjski starešina: Tomislav Vuĉetić, profesor
Završili su razred:
1. Alempić N. Dragana
2. . Alempić N. Ivana
3. Bogdanović M. Marija
4. Brajović S. Jelena
5. Vasiljević M. Marija
6. Vasić B. Tomislav
7. Vbragoljuelimirović S. D
8. Vladimirović D. Nevena
9. Drezgić LJ. Katarina
10. ĐorĊević R. Mirjana
11. Đurić D. Katarina
12. Ilić N. Svetlana
13. Jevćtić G. Milena
14.Jonĉev V. Zlatko
15. Kuzmanović N. Sneţana
16. Kusturić M. Jelena
a) sa odliĉnim uspehom:
17. Lacković S. Kristina
18. Milovanović M. Jasna
19. Mladenović S. Petar
20. Nedeljković D. Jelena
21. Pajić G. Ivana
22. Perić S. Nikola
23. Poštić S. Dajana
24. Prusac D. Mirela
25. Tadić B. Bojana
26. Tešić M. Sandra
27. Tovilović LJ. Jelena
28. Todorović Z. Milica
29. Todorović M. Nevena
30. Trifunović Z. Nikola
31. Ćirović M. Tanja
32. Cvetić D. Filip
OVO ODELJENJE JE PROGLAŠENO NAJBOLJIM ODELJENJEM U
ŠKOLI u 2009/10. po uspehu i po redovnom dolaţenju u školu , te je i nagraĊeno izletom
- 174 -
Odeljenje II2
Smer: sanitarno - ekološki tehniĉar
Odeljenjski starešina: Tatjana Milošević, nastavnik
Završili su razred:
1. Janković B. Mirjana
2. Jevtić M. Dragana
3. Jeremić B. Marija
4. Jovanović D. Dušan
5. Marinković M. Ivan
6. Mašić Z. Marko
1. Avrić Z. Marko
2. Alfirović Z. Mina
3. Arnautović B. Dušica
4. Grujić D. Marijana
5. Jakovljević M. Sanja
6. Kos G. Stefan
7. Marković M. Miloš
1. Arsenović M. Nenad
2. Vuković M. Nikola
3. Lukić R. Nemanja
a) sa odliĉnim uspehom:
7. Mitjev D. Uroš
8. Ninić M. Jelena
9. Popović M. Bojan
10. Ranković R. Milica
11. Sarić Ţ. Sara
12. Šobić Z. Milica
b) sa vrlo dobrim uspehom:
8. Marković M. Nenad
9. Milinković V. Ţeljka
10. Mitrović Z. Ivan
11. Stajić B. Aleksandar
12. Topuzović Ţ. Nikola
13. Ćirić M. Ivana
v) sa dobrim uspehom:
4. Mihajlović D. Dušan
5. Samardţić Z. Marko
6. Trifunović LJ. Vladimir
- 175 -
Odeljenje II 3
Smer: medicinska sestra-tehniĉar
Odeljenjski starešina: SlaĊana ĐorĊić, nastavnik
Završili su razred:
a) sa odliĉnim uspehom:
1. Gligorić V. Vladimir
5. Milovanović D. Milena
2. Jovanović M. SlaĊana
6. Mitrović Z. Dragana
3. Marković LJ. Marijana
7. Savić M. Gordana
4. Milovanović Z. Branka
8. Stanković A. Nemanja
b) sa vrlo dobrim uspehom:
1. Adamović M. Jelena
6. Milošević NJ. Sonja
2. Vuković Z. Milica
7. Miljković M. Ivana
3. Gavrilović M. Mirjana
8. Nikolić Z. Nikola
4. Jovanović B. Nebojša
9. Perić S. Ivana
5. Milošević D. Milan
10. Popović Ĉ. SrĊan
6. Marković R. Bojana
v) sa dobrim uspehom:
1. Aleksić M. Anita
7. Kneţević V. Ivana
2. Bajunović J. Jelena
8. Marković LJ. Jelena
3. Boţić Z. Stefan
9. Marković M. Jelena
4. Vasiljević R. Ivana
10. Mišković D. Marijana
5. Gajić D. Ognjen
11. Popović D. Aleksandra
6. Đinić P. Milica
g) Polaţe popravni ispit:
1. Erić Ţ. Sanja – zdr. nega
- 176 -
Odeljenje II - 4
Smer: medicinska sestra-tehniĉar
Odeljenjski starešina: Marija Aleksić, nastavnik
Završili su razred:
a) sa odliĉnim uspehom:
1. Avramović Ĉ. Ana
5. Komanović G. Aleksandra
2. Gligorić M. Dušan
6. Stanković M. Jelena
3. Ţivanović D. Svetlana
7. Starĉević D. Dragana
4. Jurišić M. Nataša
b) sa vrlo dobrim uspehom:
1. Vićentić M. Marija
6. Milošević T. Jelena
2. Gajić B. Sanja
7. Nedić M. Lazar
3. Đurić D. Marija
8. Nedić M. Miloš
4. Ilić D. Jovana
9. Novković S. Mira
5. Lukić Z. Aleksandar
v) sa dobrim uspehom:
1. Baćanović V. Tamara
6. Prokić V. Milovan
2. Boţić D. Aleksandar
7. Rosić Ţ. Ivana
3. Gvozdenović M. Katarina
8. Teodorović M. Katarina
4. Damnjanović LJ. Momĉilo
9. Todorović J. Dajana
5. Isaković D. Nemanja
g) Polaţu popravni ispit:
1. Andrić S. Dragana – zd. nega
4. Maletić B. Mirjana – zd. nega
2. Gajić O. Kristina – zd. nega
55. Zablaćanski D. Sandra - fizika
3. Grbić M. Marija – zd. nega
- 177 -
Odeljenje II-5
Smer: medicinska sestra – tehniĉar
Odeljenjski starešina: Biljana Đuknić, nastavnik
Završili su razred:
1.Babić Branka
2.Prodanović Dragana
a) sa odliĉnim uspehom:
3.Teodorović Dragica
4.Trišić Aleksa
1.Bajlović Dragana
2.Bojiĉić Marijana
3.Glišić Marko
4.Josić Novica
5.Karić Stefan
6.Lukić Mirjana
7.Maksimović Marko
8.Mašić Milica
b) sa vrlo dobrim uspehom:
9.Maštrapović Tanja
10.Mijailović Ana
11.Mihailović Zorica
12.Mitrović Nataša
13.Radulović Nikola
14.Savić Danka
15.Tešić Dragana
16.Tomić Jovana
1.Bojiĉić Danijela
2.Dabić Katarina
3.ĐurĊević Anica
4.Erić Angelina
5.Ivantić Marko
v) sa dobrim uspehom:
6.Ivanović Sanja
7.Joviĉić Katarina
8.Pjevac Dunja
9.Simić Marijana
10.Tomić Aleksandar
g) sa dovoljnim uspehom:
1.Petrović Aleksandra
- 178 -
Odeljenje II6
Smer: zubni tehniĉar
Odeljenski starešina: Pajić mr Aleksandar, profesor
Završili su razred:
1. Alimpić Ţ. Aleksandar
2. Antić Z. ĐorĊe
3. Birĉaković B. Ana
4. Boţić M. Sanja
5. Budimirović Ţ. Ana
6. Vitorović S. Katarina
7. Vojinović M. Milica
8. Vorkapić J. Jovana
9. Garabiljević M. Milan
10.Dugonjić Z. Natalija
11.Jakovljević R. Marko
1. Vidović P. Petar
2. Gaĉević V. Marija
3. ĐuĊić M. Iva
4. Ikanović J. Buco
5. Isailović D. Nemanja
a) sa odliĉnim uspehom:
12. Jevtić D. Miloš
13. Jokić M. Aleksandra
14. Jokić D. Milica
15. Majstorović D. Biljana
16. Mikić Z. Saša
17. Mirković D. Mina
18. Pajić LJ. Lazar
19. Pantelić A. Katarina
20. Sretenović B. Sneţana
21. Tovarović M. Luka
22. Todorović R. Teodora
b) sa vrlo dobrim uspehom:
6. Marinković M. Dunja
7. Mitrić S. Bojana
8. Petrović V. Ivan
9. Tomić V. Mihajlo
- 179 -
Odeljenje II7
Smer: kozmetiĉki tehniĉar
Odeljenjski starešina: Tatjana Marković Topalović, profesor
Završili su razred:
1. Ivana Matić
3. Mihailović Kata;
5. Savić Tamara;
1.Aleksijadis Katarina;
8. Veselinović Lana;
10. Dragojević Teodora;
12. Janković Tamara;
14. Mićanović Mirjana;
16. Nikolić Ana;
18. Todić Aleksandra;
20.Gajić Nataša;
22. Srećković Dragana
23. Aniĉić Tamara;
25. Ţivković Ninoslava;
27. Tanacković Tamara;
a) sa odliĉnim uspehom:
2. Asanović Katarina;
4. Tešić Katarina;
b) sa vrlo dobrim uspehom
7. Bogdanović Milica
9. Danojlić SlaĊana;
11. Đukanović Branka;
13. Kovaĉević Isidora;
15. Mišković Kristina;
17. Pakljanac Anja;
19. Filipović Jovana;
21. Maletić Mihailo;
v) sa dobrim uspehom:
24. ĐorĊić Milena;
26. Lazarević Maja;
28. Damnjanović Milica
- 180 -
Odeljenje III- 1
Smer: farmaceutski tehniĉar
Odeljenjski starešina: Ţivka Ţivanović, profesor
Završili su razred:
a) sa odliĉnim uspehom:
1. Andrić M. Ana
14. Kokorina V. Aleksandar
2. Arsenović Z. Jelena
15. Marjanović D. Jelena
3. Arsenović R. Marija
16. Milosavljević D. Mira
4. Belić P. Marija
17. Miljić D. Dragana
5. Boţović R. Vaska
18. Negovanović Z. Tamara
6. Bojiĉić D. Nikolija
19. Panić M. Bojana
7. Brezić D. Stefan
20. Prokić D. Aleksandra
8. Vićentić Ţ. Danka
21. Selenić M. ĐorĊe
9. Vulović B. Nada
22. Selenić A. Marija
10. Grubić D. Dragana
23. Srdanović D. Suzana
11. Damnjanović M. Slavica
24. Tanasić M. Jelena
12.Dimitrijević N. Aleksandra
25. Ćirović M. Vesna
13. Đukanović G. Milica
26. Ĉerevicki Z. Jelena
1. Isailović B. Milica
2. Keglović Z. Stevan
b) sa vrlo dobrim uspehom:
3. Krstić S. Ivana
4. Lukić R. Sandra
v) polaţe popravni ispit:
1.Krstić R. Miomir: medicinske biohemije
- 181 -
Odeljenje III-2
Smer: laboratorijski tehniĉar
Odeljenjski starešina: Dragan Pavlović, nastavnik
Završili su razred:
1. Brkić R. Ivanka
1. Adamović V. Marijana
2. Alfirević M. Ana
3. Babić R. Ivana
4. Vragolić V. Dušan
5. Dragojević A. Milutin
6. Zlatarić D. Dejan
1. Branković J. Nikola
2. Gaĉević M. Nemanja
3. Doktor P. Danijela
4. Đokić S. Ivana
5. Jakovljević J. Mirjana
6. Jokić A. Miroslav
7. Kovaĉević Z. Ivana
a) sa odliĉnim uspehom:
2. Rakić J. Katarina
b) sa vrlo dobrim uspehom:
7. Mijić M. Nikola
8. Popović P. Marko
9. Ruţić B. Marina
10. Stojmirović P. Zoran
11. Todorović V. Mihailo
12. Tošić D. Vladimir
v) sa dobrim uspehom:
8. Kolarić M. Jelena
9.Ninković M. Ivana
10. Pavlović V. Ivan
11. Radulović S. Katarina
12. Tadić R. Aleksandra
13. Cvetuljski S. Ana
g) sa dovoljnim uspehom:
1. Pakić S. Danijela
2. Ristić S. Tamara
g) polaţu popravni ispit:
1. Bogdanović O. Suzana: engleski jezik, medicinska biohemija
2. Kromek M. Miloš: engleski jezik
3. Lazić Z. Jelena: mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologij.
- 182 -
Odeljenje III-3
Smer: medicinska sestra – tehniĉar
Odeljenjski starešina: Verica Matović, profesor
Završili su razred:
a) sa odliĉnim uspehom:
1. Avdalović Miloš
6. Perić Jovan
2. Aleksić Lidija
7. Petrović Slavica
3. Kojić Stevan
8. Stanojĉić Natalija
4. Manojlović Mia
9. Trninić Draga
5. Milijanĉević Natalija
b) sa vrlo dobrim uspehom:
1. Aleksić Sanja
6. Marković Aleksandra
2. Vićentić Biljana
7. Mitrović Jelena
3. Krasić Tatjana
8. Petrović Ivana
4. Lovĉević Jelena
9. Prokić Lidija
5. Maksimović Milica
10. Stefanović Tanja
v) sa dobrim uspehom:
1. Radukić Nemanja
g) polaţu popravni ispit:
1. Katarina Ţivković: infektologija
2. Marina Nikolić: infektologija
3. Milica Malešević: interna medicina
4. Stefan Nešković: interna medicina
5. Stefan Uglješić: interna medicina
6. Nemanja Burmudţija: infektologija, interna medicina
7. Milica Jovanović: infektologija, interna medicina
8. Ivana Matić: infektologija, interna medicina
9. Kristina Milić: infektologija, interna medicina
10. Dragana Nikolić: infektologija, interna medicina
11. Nemanja Topuzović: infektologija, interna medicina
- 183 -
Odeljenje III-4
Smer: medicinska sestra – tehniĉar
Odeljenjski starešina: Violeta Petrović, profesor
Završili su razred:
a) sa odliĉnim uspehom:
1. Erdeviĉki Milica
3. Lacković Nikola
2. Damjanović Jelena
4. Marković Ivana
b) sa vrlo dobrim uspehom:
1. Avramović Aleksandar
6. Jovanović Strahinja
2. Drašković Vojislav
7. Mašić Aleksandra
3. Janković Maja
8. Niketić Mirjana
4. Janković Marijana
9. Sarić Danijela
5. Janković Luka
10. Stefanović Aleksandra
v) sa dobrim uspehom:
1. Petrović Marijana
2. Lazarević Marina
g) polaţu popravni ispit:
1. Alimpić Nemanja: infektologija sa negom, interna medic. sa negom
2. Ţivanović Marija:infektologija sa negom, interna medic.sa negom
3. Ilić Nikola: interna medicina sa negom
4. Mijailović Ana: infektologija sa negom, interna medic. sa negom
5.Nedeljković Nikola: interna medicina sa negom
6. Nikolić Jovanka: infektologija sa negom, interna medic. sa negom
7.Petrović SlaĊana: infektologija sa negom, interna medic. sa negom
8. Radojiĉić Sanja: interna medicina sa negom
9. Rajšić Tihana: infektologija sa negom, interna medicina sa negom
10. Todorović Mirjana: infektolog. sa negom, interna medic. sa nego
11. Ĉetić Ţeljka: infektologija sa negom, interna medicina sa negom
12. Šarĉević Mirjana: infektolog. sa negom, interna medic. sa negom
- 184 -
Odeljenje III5
Smer: kozmetiĉki tehniĉar
Odeljenjski starešina: Mirjana Sremĉević, profesor
Završili su razred:
1. Dobrosavljević V. Sanja
3. Radivojević Ţ. Jelena
5. Kaldesić R. Jelena
7. Cvejić S. Dragana
9. Gigić Z. Jelena
11. Mutavdţić D. Katarina
13. Stevanović R. Lidija
15. Prokić LJ. Marijana
1. Vukotić Z. Jovan
3. Cvetuljski M. Andrijana
5. Ţivanović D. Tanja
7. Jovanović D. Marija
9. Lazić M. Marija
11. Ignjatović M. Jasmina
13. Mihajlović M. Dajana
1. Pavlović J. Jelena
a) sa odliĉnim uspehom:
2. Petrović A. Marija
4. ĐurĊević N. Milena
6. Todorović M. Sneţana
8. Cerovac Z. Sanja
10. Dimitrijević M. Tanja
12. Runić D. Kristina
14. Tomić G. Aleksandar
b) sa vrlo dobrim uspehom:
2. NeĊić M. Dragana
4. Cvejić Z. Marija
6. Rakić M. Ana
8. Tomić Z. Jelena
10. Petrović M.-D. Katarina
12. Bojić Z. Katarina
v) sa dobrim uspehom:
2. Ţivanović M. Marina
- 185 -
Odeljenje III6
Smer: zubni tehniĉar
Odeljenski starešina: Vesković Dragan, profesor
Završili su razred:
1. Branković Marija
2. Danilović Miloš
3. Jović Verica
4. Kalajdţić Uroš
5. Misojĉić Sanja
1. Gavrić Vladimir
2. Ţegarac ĐorĊe
3. Jović Aleksandra
4. Miljković Ivan
1. Divnić Nataša
2. Ilić Nemanja
3. Jurišić Ivana
4. Lolić Jelena
5. Pavić Aleksandra
a) sa odliĉnim uspehom:
6. Purešević Dragana
7. Kocić Sanja
8. Milivojević LJubica
9. Šakota Sara
b) sa vrlo dobrim uspehom:
5. Mitrić Marijana
6. Prokić Aleksa
7. Simeunović Stefan
v) sa dobrim uspehom:
6. Prelić Nataša
7. Stanĉetić Tanja
8. ĐurĊević Katarina
9. Todorović Nemanja
g) polaţu popravni ispit:
1. Stevanović Nemanja:
2. Bošković Marjan: engleski jezik
3. Ivanović Ana: totalna proteza
4. Milovanović Marko: totalna proteza
5. Đaković Ivana: totalna proteza, hemija
186
Odeljenje III-7
Smer: fizioterapeutski tehniĉar
Odeljenjski starešina: Nenad Srećković, nastavnik
Završili su razred:
1.Arnautović Danijela
2.Arsenović Mila
3.Ikonić Aleksandra
4.Kosanić Suzana
5.Lukić Milica
6.Maksimović Miloš
7. Marić Marija
1.Bogićević SlaĊana
2.Bojić Miloš
3.Bojić Stefan
4.Jošić Tanja
5.Kuzmanović Sanja
6. Lacković Milan
1.Vasiljević Nikola
2.Ţarković Tatjana
3.Nikolić Miloš
a) sa odliĉnim uspehom:
8.Marjanović Marija
9. Marković SlaĊana
10.Matijević Suzana
11.Nikolić Sanja
12.Popović Predrag
13.Salkunić Alija
14.Sretenović SlaĊana
b) sa vrlo dobrim uspehom:
7.Marković Ivana
8.Mitrović Vuk
9.Mitrović Sandra
10. Perić Jovana
11. Petrović Mirjana
12.Samardţija Ana
13.Vrzić Jovana
v) sa dobrim uspehom:
4.Petrović Milica
5.Todorović Ilija
g) sa dovoljnim uspehom
Lukić Aleksandar
187
Odeljenje IV-1
Smer: farmaceutski tehniĉar
Odeljenjski starešina: Radmila Jović, profesor
Završili su razred:
a) sa odliĉnim uspehom:
1. Adamović Jelena
14. Petrović Danka
2. Ašković Kristina
15. Petrović Ivana
3. Vasić Neda
16. Petrušić Aleksandar
4. Gligorić Rastko
17. Popović Danica
5. Đukić Miloš
18. Radović Nikola
6. Ţivanović Jelica
19. Salkunić Bajro
7. Jerotić Milijana
20. Stevanović Kristina
8. Joviĉić Ivana
21. Todorović Stefan
9. Jocković Biljana
22. Trifunović Biljana
10. Kulezić Katarina
23. Filipović Bojana
11. Maksimović Katarina
24. Cvejić Milica
12. Marjanović Miloš
25. Šašić Sandra
13. Pantelić Ana
26. Šokĉanić Sara
1. Andrić Bojana
2. Vasiljković Mile
3. Velimirović Milka
b) sa vrlo dobrim uspehom:
4. Ilić Mirko
5. Petković Marija
188
Odeljenje IV2
Smer: sanitarno-ekološki tehniĉar
Odeljenjski starešina: Radmila Vuĉić, profesor
Zavrili su razred:
1. Adamović Dragan
2. Barugdţić Branka
3. Gajić Tanja
4. Grgurović Miloš
5. Jokić Vanja
6. Kovanović Ivana
7. Maksimović Aleksandra
8. Manjenĉić Mirjana
a) sa odliĉnim uspehom:
9. Martić Nina
10. Obradović Sneţana
11. Perić Slavica
12. Ranković Dragana
13. Stanić Milica
14. Ĉundić Marijana
15. Šobić Marija
b) vrlo dobrim uspehom:
1.Ašković Jelena
6. Marković Slobodan
2. Vujanić Jelena
7. Nikolić Nataša
3.Grujić Nebojša
8. Popović Marina
4. Đurić Petar
9. Stanimirović Katarina
5. Ţivanović Dragoslava
1. Arsenović Vesna
2. Vasiljević Milovan
3. Joviĉić Jovana
v) dobrim uspehom:
4. Maksimović Tamara
5. Pavlović Marko
6. Petrović Miroslav
189
Odeljenje IV-3
Smer: medicinska sestra – tehniĉar
Odeljenjski starešina: Slavica Tubica, nastavnik
Završili su razred:
1. Gajić S. Sanja
2. Lazarević J. Ivana
3. Mašić M. Jovana
1. Bajunović LJ. Jovana
2. Gajić A. Aleksandra
3. Dimitrić Ţ. Ivana
4. Joviĉić D. Biljana
5. Katić G. Katarina
6. Matić Ĉ. Jasmina
7. Mitrović LJ. Ivana
1. Andrić S. Darko
2. Grubaĉić Ţ. Uroš
3. Damnjanović LJ. Nemanja
4. ĐurĊević D. Danijel
5. Keglović Z. Mileta
6. Kneţević M. Aleksandar
7. Kovaĉević M. Petar
a) sa odliĉnim uspehom:
4. Milić D. Tihana
5. Purić M. Jelica
6. Stefanović D. Katarina
b) vrlo dobrim uspehom:
8. Miletić D. Ivana
9. Ostojić M. Nevena
10. Pavićević M. Andrijana
11. Pejić M. Kristina
12. Popović R. Ivana
13. Radinović Ţ. Slavica
14. Stefanović D. Stefan
15. Ĉetić B. Milena
v) dobrim uspehom:
8. Lukić Z. Aleksandra
9. Marković D. Aleksandar
10. Marković Ţ. Sneţana
11. Nikolić D. Marijana
12. Protić B. Ana
13. Radivojević M. Duško
14. Tanasić D. Gordana
190
Odeljenje IV- 4
Smer: medicinska sestra- tehniĉar
Odeljenski starešina: Vesna Nikolić, nastavnik
Završili su razred:
1. Aleksić D. Sanja
2. Bojšić Z. Nikola
3. Vuković D. Jelena
4. Gajić S. Ana
5. Gajić O. Karolina
6. Komanović M. Ivana
1. Andrić Ţ. Ivana
2. Antić S. Bojana
3. Bajlović S. Stevica
4. Gajĉić S. Dragana
5. Grujić V. Nikola
6. Damnjanović Z. Sonja
7. Đaković M. Marija
8. Ţivanović L. Jovana
1. Bojić M. Jovana
2. Veselinović D. Danijela
3. Kreaković D. Igor
a) sa odliĉnim uspehom
7. Marković M. LJubica
8. Petrović M. ĐorĊe
9. Radić S. Jelena
10. Ristivojĉević B. Marija
11. Tomaš B. Dragana
b) sa vrlo dobrim uspehom
9. Kolarić G. Ivana
10. Marunić I. Neven
11. Milutinović M. Dragana
12. Panić M. Dragica
13. Penonić Z. Ivana
14. Ranković D. Dragana
15. Todorović D. Dejan
v) sa dobrim uspehom
4. Marković D. Divana
5. Ninić M. Marina
6. Sarić J. Duško
191
Odeljenje IV5
Smer: medicinska sestra - tehniĉar
Odeljenjski starešina: LJiljana Malešević, profesor
Završili su razred:
a) sa odliĉnim uspehom:
1. Borović A. Marija
6. Mihajlović J. Jelena
2. Đurašković R. Branka
7. Pajtić M. Vojislav
3.Komanović M. Jelena
8. Panović S. Katarina
4. Krsmanović M. Aleksandra
9. Selaković M. Aleksandar
5. Mašić M. Marina
10. Stanić D. Jelena
b) sa vrlo dobrim uspehom:
1.
Avramović M. Ivana
9. Jurošević I. Slobodn
2.
Đević V. Dušica
10. Kovaĉević I. Marija
3.
Đević V. Duško
11. Krstić Z. Jelena
4.
ĐurĊić R. Tijana
12. Madţarević M. SrĊan
5.
Jerotić D. Mirjana
13. Mitrović S. Marija
6.
Jovanović M. Maja
14. Tomić G. Maja
7.
Jokić D. Tamara
15. Urošević M. Vladimir
8.
Jos Ţ. Marijana
v) sa dobrim uspehom:
1. Vujinović B. Slobodanka
4. Ţivanović Z. Jelena
2. Gospavić D. Jelena
5. Stanković B. Katarina
3. Erić Z. Nataša
6. Stojanović M. Sanja
g) sa dovoljnim uspehom:
1. Šušić M. Nemanja
192
Odeljenje IV6
Smer: zubni tehniĉar
Odeljenski starešina: LJubomi Marković. nastavnik
Završili su razred:
1. Andrić Ivana
2. Arsenović Vanja
3. Gluvĉević Miloš
4. Grubaĉ Dajana
5. Đurić Vera
6. Đurić Sandra
7. Janković Nikola
8. Kerkez Jelena
1. Arsenović Marko
2. Arsenović Sanja
3. Vuković Tatjana
4. Vulović Marija
5. Gajić Aleksandra
6. Kovaĉević Marko
7. Mihailović Ivana
a) sa odliĉnim uspehom:
9. Kneţević Stefan
10. Mijailović Danijela
11. Nedeljković Slobodan
12. Ostojić Ivan
13. Panović Aleksandar
14. Spasojević Jovana
15. Stanĉetić Katarina
b) sa vrlo dobrim uspehom:
8. Pejović Slavko
9. Poznanović Ivana
10. Popovĉak Momĉilo
11. Ranković Nemanja
12. Rosić Jelena
13. Sekulić LJubica
v) sa dobrim uspehom:
1. Rašević Bojan
g) ponavlja razred:
1. Jovanović Aleksandar
193
Odeljenje IV- 7
Smer: ginekološko-akušerska sestra
Odeljenski starešina: Slavica Damnjanović
Završili su razred:
1. Antonić S. Aleksandra
2. Gajić Z.Danijela
3. Lazarević M.Sneţana
1. Gaĉević M.Nikolina
2. Gladović G.Sneţana
3. Gligorić D.Nataša
4. Despotović Z.Kristina
5. Jeremić M.Nataša
6. Jeremić M.Radmila
7. Kovaĉević D.Maja
8. Lazić D.Jelena
9. Liĉanin G.Jelena
1. Đuriĉić D.Marijana
2. Kojić LJ.Bojana
3. Kokić B.Sandra
4. Koprić G.Katarina
a) sa odliĉnim uspehom
4. Lukić Z.Ivana
5. Maksimović M. Jelena
b) sa vrlo dobrim uspehom:
10. Lukić R.Nevena
11. Marinković M.Dragana
12. Marković M.Marija
13. Milosavljević D.Dragica
14. Petrović M.Slobodanka
15. Starĉević D.Dragana
16.Topalović D.Nataša
17. Urošević T.Aleksandra
18.Cvejić M.Katarina
v) sa dobrim uspehom:
5.Nešić Katarina
6.Pantić Valentina
7.Pišĉević Marija
8.Radović B.Stefan
194
9.4. Đak generacije
Mašić M. Marina
RoĊena 23.09.1991 god. u Šapcu. U junu 2006 god. završila
je osnovnu školu ''Nikola Tesla'' u Dublju, kao nosilac
diplome Vuk Karadţić. Medicinsku školu ''dr Andra
Jovanović'' u Šapcu smer medicinska sestra – tehniĉar,
upisala je u junu 2006 god. Tokom školovanja u Medicinskoj
školi nastavila je niz zapoĉetih uspeha: odliĉan uspeh ( 5,00 )
i primerno vladanje tokom sve ĉetiri godine – nosilac
diplome Vuk Karadţić, brojne nagrade na takmiĉenjima iz
anatomije i fiziologije, matematike, zdravstvene nege. Ĉlan
je recitatorske sekcije i sekcije latinskog jezika. Na kraju
ĉetvrte godine zahvaljujući nastvniĉkom kolektivu i
odeljenjskom starešini, koji su u njoj prepoznali kvalitetnog i
vrednog uĉenika, izabrana je za Ċaka generacije. Ta titula
dolazi kao blistava kruna njenog već izvanrednog uspeha.
9.4.1. Nosioci diplome Vuk Karadţić
Ţivanović D. Jelica IV1
RoĊena je 12.4.1991 godine u Šapcu. Osnovnu školu je završila u Vladimircima.
195
Pantelić Z. Ana IV1
RoĊena je 25.10.1991 godine u Šapcu. Osnovnu školu „Stojan Novaković“ je završila u
Šapcu.
Stevanović Z. Kristina IV1
RoĊena je 19.6.1991 godine u Šapcu. Osnovnu školu „Nata Jeliĉić“ je završila u Šapcu.
196
Mijailović S. Danijela IV6
RoĊena je 28.3.1991. u Šapcu. Završila je osnovnu školu “Nata Jeliĉić” u Šapcu kao nosilac
diplome Vuk Karadţić. Upisala je medicinsku školu da bi nastavila porodiĉnu tradiciju. Ĉlan
je sekcije stojatološke protetike, anatomije i Fiziks. Omiljena je u razredu.
9.4.2. Najbolji praktiĉari
Ašković D. Kristina IV1
RoĊena je 15.12.1991 godine u Šapcu. Osnovnu školu je završila u Vladimircima.
Dragan Adamović IV2
RoĊen je 03.04.1991 god. u Šapcu. PohaĊao je osnovnu školu ''Stojan Novaković'' na
Letnjikovcu i bio odliĉan Ċak. Na odluku da upiše srednju medicinsku školu, najviše je
uticala humanost tog posla, kao i ĉinjenica da imate priliku da izmamite osmeh na lice
ljudima, u momentima kada im je najteţe. Ĉetiri godine provedene u medicinskoj školi, smer
sanitarno-ekološki tehniĉar, bile su zaista nešto vredno i ne samo da su ostavile traga na moje
obrazovanje, već i samu moju liĉnost. Izbor za praktiĉara smera, uĉinio me je zaista srećnim.
Na tome sam zahvalan svojim profesorima praktiĉne nastave, jer su oni tu da svojim znanjem
197
i veštinama za obavljanje posla u struci od nas stvore najbolje, mogu im samo reći hvala. Moj
dalji cilj je da nastavim putem medicine, sada više nego ikada, jer mislim da imam dobru
osnovu za to i nadam se da ću upisati Medicinski fakultet i imati šansu da pomaţem drugima.
P.s. šta su drugovi rekli o Draganu: najbolji je u svemu; on je najodgovorniji i snašao bi se u
svakoj situaciji; on uvek sve zna; uredan je, ne kasni; temeljan, pedantan, dobar drug; savršen
je, njegova sveska je uvek kod drugih ali on i bez nje uvek zna sve...
ĐurĊić R. Tijana IV5
RoĊena je 10.04.1991 god. u Šapcu, ţivi sa roditeljima u SkraĊanima. Osnovnu školu ''Jovan
Cvijić'' u Zminjaku završila je 2006 god. i iste godine upisuje Medicinsku školu ''dr Andra
Jovanović'' u Šapcu smer medicinska sestra – tehniĉar. Školu je završila i poloţila maturski
ispit sa odliĉnim uspehom. Tijana je veliki humanista, pomaţe svima oko sebe, ne pravi
razlike meĊu ljudima. Jednom reĉju ţivi za svoju profesiju. Na predlog nastavnika praktiĉne
nastave izabrana je za najboljeg praktiĉara smera medicinska sestra-tehniĉar.
Janković B. Nikola
IV6
RoĊen je 22.10.1991. u Šapcu. Završio je osnovnu školu
“Laza Lazarević” u Klenju. U Medicinsku Školu upisao se jer mu je to bila ţelja i da bi se
dalje usavršavao u svojoj struci. Ĉlan je sekcije stomatološke protetike i uĉesnik republiĉkog
takmiĉenja iz stomatološke protetike na kome je osvojio peto mesto.
198
Lukić Z. Ivana IV7
Zovem se Ivana Lukić. RoĊena sam 08.06.1991. godine u Šapcu, gde i danas ţivim. Išla sam
u Osnovnu školu „ Stojan Novaković ” , dalje školovanje nastavila sam u srednjoj
Medicinskoj školi „ dr Andra Jovanović ”, obrazovni profil, ginekološko – akušerska sestra.
Sam ĉin raĊanja i dolaska novog ţivota na svet, okupirali su moje misli u toku osnovnog
školovanja. .Ţelja da i sama, jednog dana, stanem rame uz rame sa akušerom u poroĊajnoj
sali, bila je sve veća. Podrška roditelja, kao i moja konaĉna odluka, rezultirali su odliĉnim
uspesima u sva ĉetiri razreda. Kao priznanje za sav trud u toku dvogodišnje prakse pripala mi
je i nagrada za najboljeg praktiĉara generacije. „ Snovi se ipak ostvaruju ”!
9.4.3. Uspešni pojedinci
Iz istorije
Mira Milosavljević
je roĊena 3. juna. 1992.g. Bila je tiho i mirno dete i oduvek je
volela da skuplja razne stvari – salvete, sliĉice, albume... U
osnovnoj školi je bila pomalo stidljiva i povuĉena, ali se to
promenilo u srednjoj školi. Veoma je druţeljubiva i ima puno
prijatelja. Oduvek je mislila da će postati prevodilac, stoga je
mislila da je Gimnazija prava škola za nju. Igrom sluĉaja našla se u
Medicinskoj školi i u meĊuvremenu je zavolela. U tome su joj
pomogli predmeti patologija, engleski i istorija. Takmiĉenje iz
istorije, kako kaţe, bilo joj je period druţenja, uţivanja i naravno uĉenja. I u osnovnoj školi
je išla na takmiĉenja iz biologije, istorije, ruskog i srpskog jezika, pa je stoga bila Ċak
generacije. Taj uspeh će teško ostvariti u srednjoj školi zbog velike konkurencije.
199
9.4.4. Uĉenici koji su se istakli u kulturi komunikacije
I razred
II razred
1/1 Ana Ilić
1/2 Nikolina Rašić
1/3 Danijela Bajunović
1/4 Jelena Pavlović
1/5 Dubravka Ruĉnov
1/6 Sava Kalinić
1/7 Aleksandar D. Jeremić
III
razred
3/1 Bojana Panić
3/2 Dejan Zlatarić
3/3 Jovan D. Perić
3/4 Milica Erdeviĉki
3/5 Lidija R. Stevanović
3/6 Dragana Purešević
3/7 Alija Salkunić
2/1 Dajana Poštić
2/2 Bojan Popović
2/3 Milena Milovanović
2/4 Nataša Jurišić
2/5 Dragica Teodorović
2/6 /
2/7 Tamara Ţ. Savić
IV razred
4/1 Kristina Ašković
4/2 Dragan Adamović
4/3 Katarina Stefanović
4/4 ĐorĊe Petrović
4/5 Marina M. Mašić
4/6 Vera Đurić
4/7 Danijela Z. Gajić
200
9.5. Rezultati maturskih ispita
USPEH UĈENIKA NA MATURSKOM ISPITU U JUNSKOM ISPITNOM ROKU
ŠKOLSKE 2009/2010
IV-1 FARMACEUTSKI TEHNIĈAR
Radmila Jović
PREZIME I IME
PRAKTIĈAN
RAD
SRPSKI
JEZIK
OPŠTI
USPEH
IZBORNI
PREDMET
1
2
Adamović Jelena
Andrić Bojana
odliĉan
dobar
5
3
odliĉan
vr.dobar
5
4
odliĉan
vr.dobar
5
4
odliĉan
vr.dobar
5.00
3.67
3
Ašković Kristina
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
4
Vasiljković Mile
dovoljan
2
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
3.67
5
Vasić Neda
Velimirović Milka
dobar
odliĉan
3
5
odliĉan
vr.dobar
5
4
vr.dobar
vr.dobar
4
4
vr.dobar
vr.dobar
4.00
6
7
Gligorić Rastko
odliĉan
5
odliĉan
5
vr.dobar
4
odliĉan
4.67
8
Đukić Miloš
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
9
10
Ţivanović Jelica
Ilić Mirko
odliĉan
vr.dobar
5
4
odliĉan
dobar
5
3
odliĉan
vr.dobar
5
4
odliĉan
vr.dobar
5.00
3.67
11
Jerotić Milijana
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
12
Joviĉić Ivana
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
13
14
Jocković Biljana
Kulezić Katarina
odliĉan
odliĉan
5
5
odliĉan
odliĉan
5
5
odliĉan
odliĉan
5
5
odliĉan
odliĉan
5.00
5.00
15 Maksimović Katarina
16 Marijanović Miloš
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
4.33
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
17
Pantelić Ana
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
18
Petković Marija
vr.dobar
4
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
19
Petrović Danka
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
20
Petković Ivana
vr.dobar
4
vr.dobar
4
vr.dobar
4
vr.dobar
4.00
21 Petrušić Aleksandar
22 Popović Danica
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
4.67
23
Radović Nikola
vr.dobar
4
dobar
3
odliĉan
5
vr.dobar
4.00
24
Salkunić Bajro
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
25
26
Stevanović Kristina
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
Todorović Stefan
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
5.00
27
Trifunović Biljana
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
28
Filipović Bojana
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
29
30
Cvejić Milica
Šašić Sandra
vr.dobar
odliĉan
4
5
vr.dobar
odliĉan
4
5
odliĉan
odliĉan
5
5
vr.dobar
odliĉan
4.33
5.00
31
Šokĉanić Sara
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
4.62
201
USPEH UĈENIKA NA MATURSKOM ISPITU U JUNSKOM
ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2009/2010
IV-2 SANITARNO EKOLOŠKI TEHNIĈAR
Radmila Vuĉić
PREZIME I IME
PRAKTIĈAN
RAD
SRPSKI
JEZIK
OPŠTI
USPEH
IZBORNI
PREDMET
1
Adamović Dragan
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
2
Arsenović Vesna
dobar
3
dovoljan
2
dobar
3
dobar
2.67
3
Ašković Jelena
dobar
3
dobar
3
dobar
3
dobar
3.00
4
Barugdzić Branka
odliĉan
5
odliĉan
5
dobar
3
vr.dobar
4.33
5
Vasiljević Milovan
dobar
3
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
4.00
6
Vujanić Jelena
vr.dobar
4
vr.dobar
4
vr. dobar
4
vr.dobar
4.00
7
Gajić Tanja
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
8
Grgurović Miloš
odliĉan
5
dobar
3
vr. dobar
4
vr.dobar
4.00
9
Grujić Nebojša
dobar
3
vr.dobar
4
vr. dobar
4
vr.dobar
3.67
10
Đurić Petar
vr.dobar
4
dobar
3
odliĉan
5
vr.dobar
4.00
11
Ţivanović Dragoslava
vr.dobar
4
dobar
3
dovoljan
2
dobar
3.00
12
Joviĉić Jovana
dobar
3
dovoljan
2
dovoljan
2
dovoljan
2.33
13
Jokić Vanja
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
14
Kovanović Ivana
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
15 Maksimović Aleksandra
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr. dobar
4
vr.dobar
4.33
dobar
3
dovoljan
2
odliĉan
5
dobar
3.33
16
Maksimović Tamara
17
Manjenĉić Mirjana
vr.dobar
4
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
18
Marković Slobodan
vr.dobar
4
dobar
3
odliĉan
5
vr.dobar
4.00
19
Martić Nina
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
20
Nikolić Nataša
odliĉan
5
vr.dobar
4
vr. dobar
4
vr.dobar
4.33
21
Obradović Sneţana
odliĉan
5
vr.dobar
4
vr. dobar
4
vr.dobar
4.33
22
Pavlović Marko
dobar
3
dobar
3
vr. dobar
4
dobar
3.33
23
Perić Slavica
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
24
Petrović Miroslav
vr.dobar
4
dobar
3
odliĉan
5
vr.dobar
4.00
25
Popović Marina
vr.dobar
4
vr.dobar
4
dobar
3
vr.dobar
3.67
26
Ranković Dragana
dobar
3
dobar
3
vr. dobar
4
dobar
3.33
vr.dobar
4
dobar
3
odliĉan
5
vr.dobar
4.00
27 Stanimirović Katarina
28
Stanić Milica
odliĉan
5
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
4.67
29
Ĉundić Marijana
odliĉan
5
dobar
3
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
30
Šobić Marija
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
4.04
202
USPEH UĈENIKA NA MATURSKOM ISPITU U JUNSKOM
ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2009/2010
Slavica Tubica
PREZIME I IME
1
Andrić Darko
2
MEDICINSKA SESTRA TEHNIĈAR
PRAKTIĈAN
IZBORNI
RAD
PREDMET
IV-3
SRPSKI
JEZIK
odliĉan
5
vr.dobar
4
Bajunović Jovana
dobar
3
vr.dobar
3
Gajić Aleksandra
dobar
3
odliĉan
4
Gajić Sanja
vr.dobar
4
5
Grubaĉić Uroš
dobar
6
Damnjanović Nemanja
7
OPŠTI
USPEH
dobar
3
vr.dobar
4.00
4
odliĉan
5
vr.dobar
4.00
5
vr.dobar
4
vr.dobar
4.00
odliĉan
5
odliĉan
5
vr.dobar
4.67
3
vr.dobar
4
dobar
3
dobar
3.33
vr.dobar
4
vr.dobar
4
vr.dobar
4
vr.dobar
4.00
Dimitrić Ivana
dobar
3
dobar
3
vr.dobar
4
dobar
3.33
8
ĐurĊević Danijel
dobar
3
dobar
3
vr.dobar
4
dobar
3.33
9
Joviĉić Biljana
dobar
3
vr.dobar
4
vr.dobar
4
vr.dobar
3.67
10
Katić Katarina
vr.dobar
4
dobar
3
odliĉan
5
vr.dobar
4.00
11
Keglović Mileta
dobar
3
dobar
3
vr.dobar
4
dobar
3.33
dobar
3
vr.dobar
4
dobar
3
dobar
3.33
vr.dobar
4
dobar
3
odliĉan
5
vr.dobar
4.00
dovoljan
2
vr.dobar
4
dobar
3
dobar
3.00
dovoljan
2
dovoljan
2
dobar
3
dovoljan
2.33
dobar
3
dobar
3
dobar
3
dobar
3.00
12 Kneţević Aleksandar
13 Lazarević Ivana
14
Lukić Aleksandra
15 Marković Aleksandar
16
Marković Sneţana
17
Matić Jasmina
vr.dobar
4
vr.dobar
4
vr.dobar
4
vr.dobar
4.00
18
Mašić Jovana
dobar
3
odliĉan
5
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
19
Miletić Ivana
dobar
3
dobar
3
odliĉan
5
vr.dobar
3.67
20
Milić Tihana
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
21
Mitrović Ivana
dobar
3
odliĉan
5
vr.dobar
4
vr.dobar
4.00
22
Nikolić Marijana
dobar
3
vr.dobar
4
dobar
3
dobar
3.33
23
Ostojić Nevena
dobar
3
dobar
3
dobar
3
dobar
3.00
24 Pavićević Andrijana
25 Pejić Kristina
odliĉan
5
odliĉan
5
vr.dobar
4
odliĉan
4.67
dobar
3
vr.dobar
4
vr.dobar
4
vr.dobar
3.67
26
Popović Ivana
odliĉan
5
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
4.67
27
Protić Ana
dobar
3
dovoljan
2
vr.dobar
4
dobar
3.00
28
Purić Jelica
odliĉan
5
dobar
3
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
29
Radivojević Duško
dobar
3
dobar
3
dobar
3
dobar
3.00
30
Radinović Slavica
vr.dobar
4
dobar
3
vr.dobar
4
vr.dobar
3.67
31 Stefanović Katarina
32 Stefanović Stefan
odliĉan
5
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
4.67
odliĉan
5
dovoljan
2
dovoljan
2
dobar
3.00
33
Tanasić Gordana
vr.dobar
4
dobar
3
dovoljan
2
dobar
3.00
34
Ĉetić Milena
vr.dobar
4
dovoljan
2
odliĉan
5
vr.dobar
3.67
3.70
203
USPEH UĈENIKA NA MATURSKOM ISPITU U JUNSKOM
ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2009/2010
IV-4
MEDICINSKA SESTRA TEHNIĈAR
Vesna Nikolić
PREZIME I
IME
SRPSKI
PRAKTIĈAN
IZBORNI
JEZIK
RAD
PREDMET
1
Alesić Sanja
dobar
3
odliĉan
5
2
Andrić Ivana
dobar
3
Antić Bojan
dobar
3
dobar
3
dovoljan
4
Bajlović Stevica
dobar
3
5
Bojić Jovana
dobar
6
Bojĉić Nikola
7 Veselinović Danijela
8 Vuković Jelena
OPŠTI
USPEH
odliĉan
5
3
vr.dobar
2
dovoljan
dobar
3
3
dovoljan
odliĉan
5
dobar
vr.dobar
4.33
4
dobar
3.33
2
dovoljan
2.33
dobar
3
dobar
3.00
2
dobar
3
dobar
2.67
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
3
dobar
3
odliĉan
5
vr.dobar
3.67
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
9
Gajić Ana
vr.dobar
4
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
10
Gajić Karolina
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
11
Gajiĉić Dragana
vr.dobar
4
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
12
Grujić Nikola
dobar
3
dobar
3
odliĉan
5
vr.dobar
3.67
13
Damnjanović Sonja
odliĉan
5
dobar
3
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
14
Đaković Marija
dobar
3
dobar
3
odliĉan
5
vr.dobar
3.67
15
Ţivanović Jovana
dobar
3
dobar
3
odliĉan
5
vr.dobar
3.67
16
Kolarić Ivana
dobar
3
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
4.00
17
Komanović Ivana
odliĉan
5
vr.dobar
4
vr.dobar
4
vr.dobar
4.33
18
Krejaković Igor
dobar
3
vr.dobar
4
vr.dobar
4
vr.dobar
3.67
19
Marković Divna
vr.dobar
4
dovoljan
2
vr.dobar
4
dobar
3.33
20
Marković LJubica
odliĉan
5
odliĉan
5
vr.dobar
4
odliĉan
4.67
21
Marunić Neven
dobar
3
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
4.00
22 Milutinović Dragana
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
23
Ninić Marina
dobar
3
dobar
3
vr.dobar
4
dobar
3.33
24
Panić Dragica
vr.dobar
4
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
25
Penonić Ivana
vr.dobar
4
vr.dobar
4
vr.dobar
4
vr.dobar
4.00
26
Petrović ĐorĊe
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
27
Radić Jelena
odliĉan
5
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
4.67
28
Ranković Dragana
dobar
3
dobar
3
odliĉan
5
vr.dobar
3.67
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
dobar
3
dovoljan
2
vr.dobar
4
dobar
3.00
29 Ristivojević Marija
30 Sarić Duško
31
Todorović Dejan
vr.dobar
4
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
32
Tomaš Dragana
odliĉan
5
dobar
3
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
4.02
204
USPEH UĈENIKA NA MATURSKOM ISPITU U JUNSKOM
ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2009/2010
LJiljana Malešević
MEDICINSKA SESTRA TEHNIĈAR
IV-5
PRAKTIĈAN
SRPSKI
PREZIME I IME
1
Avramović Ivana
2
Borović Marija
3
JEZIK
RAD
IZBORNI
OPŠTI
PREDMET
USPEH
dobar
3
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
4.00
vr.dobar
4
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
Vujinović Slobodanka
dobar
3
dovoljan
2
dobar
3
dobar
2.67
4
Gospavić Jelena
dobar
3
dovoljan
2
dobar
3
dobar
2.67
5
Đević Dušica
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
6
Đević Duško
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
7
Đurašković Branka
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
8
ĐurĊić Tijana
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
9
Erić Nataša
dobar
3
dovoljan
2
vr.dobar
4
dobar
3.00
10
Ţivanović Jelena
dovoljan
2
dobar
3
odliĉan
5
dobar
3.33
11
Jerotić Mirjana
dobar
3
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
4.00
12
Jovanović Maja
vr.dobar
4
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
13
Jokić Tamara
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
14
Jos Marijana
dobar
3
dobar
3
dobar
3
dobar
3.00
15
Jurošević Slobodan
vr.dobar
4
dobar
3
odliĉan
5
vr.dobar
4.00
16
Kovaĉević Marija
dobar
3
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
4.00
17
Komović Jelena
vr.dobar
4
dobar
3
odliĉan
5
vr.dobar
4.00
18
KrsmanovićAleksandra
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
19
Krstić Jelena
dobar
3
dobar
3
vr.dobar
4
dobar
3.33
20
Madzarević SrĊan
vr.dobar
4
dovoljan
2
dobar
3
dobar
3.00
21
Mašić Marina
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
22
Mitrović Marija
dobar
3
vr.dobar
4
dobar
3
dobar
3.33
23
Mihajlović Jelena
vr.dobar
4
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
24
Pajtić Vojislav
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
25
Panović Katarina
odliĉan
5
dobar
3
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
26
Selaković Aleksandar
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
27
Stanković Katarina
vr.dobar
4
dobar
3
odliĉan
5
vr.dobar
4.00
28
Stanĉić Jelena
dobar
3
odliĉan
5
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
29
Stojanović Sanja
dobar
3
dobar
3
dobvoljan
2
dobar
2.67
30
Tomić Maja
vr.dobar
4
dobar
3
vr.dobar
4
vr.dobar
3.67
31
Urošević Vladimir
vr.dobar
4
dovoljan
2
odliĉan
5
vr.dobar
3.67
32
Šušić Nemanja
dovoljan
2
dobar
3
dovoljan
2
dovoljan
2.33
3.93
205
USPEH UĈENIKA NA MATURSKOM ISPITU U JUNSKOM
ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2009/2010
ZUBNI TEHNIĈARI
IV-6
LJubomir Marković
PREZIME I IME
PRAKTIĈAN
RAD
SRPSKI
JEZIK
OPŠTI
USPEH
IZBORNI
PREDMET
1
Andrić Ivana
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
2
Arsenović Vanja
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
3
Arsenović Marko
dobar
3
vr.dobar
4
vr.dobar
4
vr.dobar
3.67
4
Arsenović Sanja
dobar
3
odliĉan
5
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
5
Vuković Tatjana
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
4
vr.dobar
4.33
6
Vulović Marija
dobar
3
odliĉan
5
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
7
Gajić Aleksandra
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
8
Gluvĉević Miloš
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
9
Grubaĉ Dajana
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
10
Đurić Vera
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
11
Đurić Sandra
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
12
Janković Nikola
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
13
Kerkez Jelena
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
14
Kneţević Stefan
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
15
Kovaĉević Marko
dobar
3
odliĉan
5
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
16
Mijailović Danijela
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
17
Mihailović Ivana
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
4
vr.dobar
4.33
18 Nedeljković Slobodan
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
19
Ostojić Ivan
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
20
Panović Aleksandar
vr.dobar
4
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
21
Pejović Slavko
dobar
3
vr.dobar
4
dobar
3
dobar
3.33
22
Poznanović Ivana
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
23
Popovĉak Momĉilo
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
24
Ranković Nemanja
dobar
3
odliĉan
5
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
25
Rašević Bojan
dobar
3
dobar
3
dobar
3
dobar
3.00
26
Rosić Jelena
dobar
3
odliĉan
5
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
27
Sekulić LJubica
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
28
Spasojević Jovana
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
29
Stanĉetić Katarina
dobar
3
vr.dobar
4
vr.dobar
4
vr.dobar
3.67
4.49
206
USPEH UĈENIKA NA MATURSKOM ISPITU U JUNSKOM
ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2009/2010
Slavica Damnjanović
GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA SESTRA
IV-7
PRAKTIĈAN
RAD
OPŠTI
USPEH
PREZIME I IME
SRPSKI
JEZIK
1
Antonić Aleksandra
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
2
Gajić Danijela
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
3
Gaĉević Nikolina
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
4
Gladović Sneţana
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
5
Gligorić Nataša
vr.dobar
4
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
6
Despotović Kristina
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
7
Đuriĉić Marijana
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
4
vr.dobar
4.33
8
Jeremić Nataša
dobar
3
odliĉan
5
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
9
Jeremić Radmila
dobar
3
odliĉan
5
vr.dobar
4
vr.dobar
4.00
10
Kovaĉević Maja
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
11
Kojić Bojana
dobar
3
vr.dobar
4
dobar
3
dobar
3.33
12
Kokić Sandra
dovoljan
2
odliĉan
5
vr.dobar
4
vr.dobar
3.67
13
Koprić Katarina
dobar
3
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
4.00
14
Lazarević Sneţana
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
15
Lazić Jelena
dovoljan
2
odliĉan
5
odliĉan
5
vr.dobar
4.00
16
Liĉanić Jelena
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
17
Lukić Ivana
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
5.00
18
Lukić Nevena
dovoljan
2
odliĉan
5
odliĉan
5
vr.dobar
4.00
19
Maksimović Jelena
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
20
Marinković Dragana
vr.dobar
4
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
21
Marković Marija
dobar
3
odliĉan
5
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
22 Milosavljević Dragica
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
23
Nešić Katarina
dovoljan
2
odliĉan
5
vr.dobar
4
vr.dobar
3.67
24
Pantić Valentina
dovoljan
2
dobar
3
vr.dobar
4
dobar
3.00
25 Petrović Slobodanka
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
26
Pišĉević Marija
dovoljan
2
odliĉan
5
odliĉan
5
vr.dobar
4.00
27
Radović Stefan
vr.dobar
4
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
28
Starĉević Dragana
dobar
3
odliĉan
5
odliĉan
5
vr.dobar
4.33
29
Topalović Nataša
vr.dobar
4
odliĉan
5
vr.dobar
4
vr.dobar
4.33
30 Urošević Aleksandra
vr.dobar
4
odliĉan
5
odliĉan
5
odliĉan
4.67
Cvejić Katarina
dobar
3
odliĉan
5
vr.dobar
4
vr.dobar
4.00
31
IZBORNI
PREDMET
4.31
207
9.6. Rezultati popravnih ispita
odeljenje
I-2
I-3
I-7
II-3
II-4
III-1
III-2
ime i prezime
Damjan Vasić
Milan Janković
Jovana Jovanović
Dejana Konstatinović
Ivan Gladović
Biljana Kuzmanović
Daliborka Ristić
Sanja Erić
Dragana Andrić
Kristina Gajić
Marija Grbić
Mirjana Maletić
Sandra Zablaćanski
Miomir Krstić
Miloš Kromek
Jelena Lazić
Suzana Bogdanović
Katarina Ţivković
MarinaNikolić
Milica Malešević
Stefan Nešković
StefanUglješić
III-3
Nemanja Burmudţija
Milica Jovanović
Ivana Matić
Kristina Milić
Nemanja Topuzović
Dragana Nikolić
Nikola Ilić
III-4
Nikola Nedeljković
Sanja Radojiĉić
Ana Mijailović
SlaĊana Petrović
Ţeljka Ĉetić
predmet
engleski jezik
engleski jezik
engleski jezik
engleski jezik
engleski jezik
engleski jezik
engleski jezik
zdravstvena nega
zdravstvena nega
zdravstvena nega
zdravstvena nega
zdravstvena nega
fizika
medicinska biohemija
rezultat
poloţili
poloţili
poloţila
poloţila
poloţili
PONAVLJ
A
poloţili
engleski jezik
mikrobiol.sa parazit. i epid.
engleski j.,medic. biohemija PONAVLJ
A
infektologija
poloţila
infektologija
PONAVLJ
A
interna medicina
poloţili
interna medicina
interna medicina
PONAVLJ
A
infektologija, interna med. PONAVLJ
A
infektologija, interna med. PONAVLJ
A
infektologija, interna med. PONAVLJ
A
infektologija, interna med. poloţili
infektologija, interna med.
infektologija, interna med.
PONAVLJ
A
interna medicina
PONAVLJ
A
interna medicina
interna medicina
poloţili
infektologija, interna med.
infektologija, interna med.
infektologija, interna med.
208
III-6
IV-6
Mirjana Šarĉević
Nemanja Alimpić
infektologija, interna med.
infektologija, interna med.
Marija Ţivanović
infektologija, interna med.
Jovanka Nikolić
infektologija, interna med.
Tihana Rajšić
infektologija, interna med.
Mirjana Todorović
infektologija, interna med.
Marjan Bošković
Ana Ivanović
Marko Milovanović
Ivana Đaković
Nemanja Stefanović
engleski jezik
totalna proteza
totalna proteza
totalna proteza, hemija
Aleksandar Jovanović
PONAVLJ
A
PONAVLJ
A
PONAVLJ
A
PONAVLJ
A
PONAVLJ
A
poloţili
PONAVLJ
A
engleski jezik, filozofija,
fizika, ustav i pravo graĊana, PONAVLJ
medicin. biohemija, fiksna
A
protetika, parcijalna proteza i
U
ortodonts. aparati
JUNU
10. Za kraj
10.1. Otišli iz škole
U školskoj 2009/2010. godini, našu Školu je napustila, zbog odlaska u u invalidsku
penziju, naša dugogodišnja radnica:

LJUBICA JEREMIĆ, profesor matematike, koja je u našoj Školi radila taĉno 30
godina rada u nastavi matematike. Naţalost, zbog bolesti je morala da nas napusti pre
navršeng punog radnog staţa za odlazak u starosnu penziju.
U toku tridesetogodišnjeg rada bila je više puta odeljenjski starešina, pripremala i
vodila uĉenike na takmiĉenja matematiĉara i bila je Predsednik struĉnog veća.
Ostavila je traga kao dobar matematiĉar, dobar ĉovek i dobar kolega.
Svetlana Jovanović,
sekretar škole
______________________
Sneţana Opaĉić
( direktor škole )
ŠABAC, 15. 09. 2010.
_____________________
dr Radivoj Petrović
( predsednik Školskog odbora)
209
Download

Годишњи извештај о раду школе 2009