Bilten br. 1
Januar—Jun 2012.
Kragujevac
Izveštaj o radu Centra
KRATAK PREGLED POSTIGNUĆA CENTRA
Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac,
posluje tek nešto više od šest meseci i u sledećih par strana pokušaćemo, u
kratkim crtama, da predstavimo naš dosadašnji rad (odnosno, rad u periodu
januar—jun 2012. godine).
U proteklom periodu, trudili smo se da budemo u toku sa svim dešavanjima i
da pratimo moderne trendove po pitanju obrazovanja i stručnog usavršavanja i
na tom polju ostvarili smo uspešnu saradnju sa institucijama iz regiona, sa
lokalnom samoupravom grada Kragujevca, kao i sa obrazovnim institucijama iz
drugih regiona.
Takođe, Centar je ostvario i veoma uspešnu saradnju sa stručnim većima OŠ i
SŠ, Školskom upravom grada Kragujevca, ŠRP timovima i timovima stručnih
saradnika OŠ i SŠ.
Kao jedan od najvećih uspeha našeg Centra, jeste samo njegovo
prepoznavanje, kao centralne institucije u oblasti stručnog usavršavanja u
regionu. Pohvale i zahvalnice koje je CSU KG dobio u proteklih 6 meseci, samo
su još jedan dokaz uspešnog poslovanja i dobre saradnje.
SADRŽAJ
Manifestacija «Januarski dani
prosvetnih radnika» ................ 2
Aktivnosti—februar ................. 3
Aktivnosti—mart—maj ............ 4
Aktivnosti—jun ........................ 5
AKREDITACIJA NOVIH
PROGRAMA . . . . . . . . . . . . . . 5
O CSU KG ................................ 6
KRATKI STATISTIČKI PODACI
 Organizovano 47 formalnih i
neformalnih programa
stručnog usavršavanja
 367 sati stručnog
usavršavanja
 Ukupan broj korisnika CSU
KG u periodu januar—jun,
1432
 Akreditacija 4 nova
programa stručnog
usavršavanja
MANIFESTACIJA «JANUARSKI DANI PROSVETNIH
RADNIKA”
Grad Kragujevac, u saradnji sa
Školskom upravom i Fakultetom
inženjerskih nauka, a u organizaciji
CSU KG, ove godine je organizovao
manifestaciju pod nazivom «Januarski
dani prosvetnih radnika».
U toku zimskog raspusta, u periodu od
9. do 16.01.2012. godine, nastavnici,
direktori i stručni saradnici osnovnih i
srednjih škola imali su priliku da
posete 16 programa stručnog
usavršavanja, koji su se održavali, kako
u CSU KG, tako i u drugim obrazovnim
institucijama, koje su podržale ovu
manifestaciju.
Šesnaest programa stručnog
usavršavanja obuhvatilo je, gotovo,
400 prosvetnih radnika.
Nakon završene manifestacije, učesnici
su imali prilike da, putem mejla ili
usmeno, “iznesu” svoje mišljenje po
pitanju organizovanih seminara,
njihovoj primenljivosti idr.
Na naše veliko zadovoljstvo, primedbi
nije bilo, ni po pitanju organizacije, ni
po pitanju odabranih programa
stručnog usavršavanja.
“Obrazovanje je sposobnost slušanja gotovo svega a da ne izgubite živce
ili samopouzdanje.” (Robert Frost)
PROGRAM MANIFESTACIJE
«JANUARSKI DANI PROSVETNIH
RADNIKA”

Nastavnik kao kreator klime u
odeljenju

Ruke u testu

Otvoreni put—razgovor o školi

Rukovođenje školom

Ka boljem razumevanju
engleskog jezika

Mala škola—velika radost

Roditelj, prijatelj, nastavnik

Stručno—pedagoški i upravni
nadzor u funkciji osiguranja
kvaliteta obrazovanja (kat.br.
912)

Enigmatski svet čula

Multimedija u nastavi i učenju
u OŠ i SŠ (kat.br. 105)

Unapređivanje nastave hemije
u školama (kat.br. 237)

Savremeni metodički pristup u
realizaciji vežbi i praktične
nastave (kat.br 306)

Multimedijalna muzička
radionica (kat.br. 394)

REPUBLIČKI MATEMATIČKI
SEMINAR (kt.br. 078,
077,137)
2 PRIMENLJIVI U PRAKSI
Svi seminari (levo), akreditovani su za školsku 2011./2012. godinu, a
preko 30 realizatora pružilo je bolji uvid u “nove trendove” stručnog usavršavanja i
dokazalo učesnicima da postoje različite metode prenošenja znanja učenicima.
Sami učesnici su se, nakon seminara, i sami uverili da su te metode primenljive u
nastavi i da pospešuju kako njihov, tako i rad učenika.
Seminar Enigmatski svet čula (Gordana Milanović, Slađana Ristivojević i
Vesna Srdanović-Halilović) realizovan je u specijalnoj osnovnoj školi «Vukašin
Marković” (u Kragujevcu), za čije potrebe se koristila senzorna učionica,
opremljena po najnovijim standardima. Seminaru je prisustvovalo 20 nastavnika,
defektologa. Obzirom da je učionica renovirana krajem 2011. godine, na seminaru
je nastavno osoblje ove ustanove imalo priliku da nauči kako da primeni stečena
teorijska znanja i metode korišćenja senzorne sobe. Cilj seminara nije bila samo
obuka korišćenja senzorne sobe, već i upoznavanje sa neurološkim osnovama
senzorne integracije i simptoma senzorne disfunkcije i primena saznanja o istom.
Nosilac ovog programa je Centar za smeštaj dece i omladine ometene u razvoju,
Beograd.
REPUBLIČKI SEMINAR (u organizaciji društva matematičara) obuhvatio je 3
seminara, u trajanju od po 16 sati. Seminaru je prisustvovalo preko 60 nastavnika;
Multimedija u nastavi i učenju u osnovnoj i srednjoj školi (kat.br. 105) u realizaciji
Miljane Milojević i Ljiljane Janićijević. Seminar je ove godine podržan od strane
CSU KG i akreditovan za narednu školsku godinu. (datalji na str. 5)
28.—29. januara 2012. godine, u Centru je održan još jedan seminar u realizaciji
MATEMATISKOPA pod nazivom: Odabrana poglavlja iz matematike za V, VI, VII i
VIII razred osnovne škole (kat.br. 059). Seminaru je prisustvovalo 120 učesnika
koji su imali prilike i da se upoznaju sa novim udžbenicima, radnim sveskama i
priručnicima.
PRIRODA SRBIJE:
ZNAČAJ I ASPEKTI
ZAŠTITE
U okviru projekta
«BIORESCUE» (Restauracija i
očuvanje biodiverziteta
korišćenjem vršnjačke edukacije
u Kragujevcu čiji je donator bila
ambasada Republike Finske)
održane su mnogobrojne
aktivnosti za decu, učenike,
vaspitače i nastavnike.
NEMA ZIME ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE
Uprkos veoma niskim temperaturama i snegu, u toku februara u CSU
KG organizovano je 5 seminara i još 4 oblika neformalnog obrazovanja
za nastavnike i druge ciljne grupe. Uprkos vremenskim uslovima,
posećenost seminara je bila na zavidnom nivou—305 učesnika i 68 sati
stručnog usavršavanja.
UNAPREDIMO DEČIJI RAZVOJ (689)
Seminar je akreditovan i iz grupe OBAVEZBIH.
Neki od ciljeva seminara su: sticanje i unapređenje znanja o razvoju govora i
jezika; Sposobnst prepoznavanja svih govorno-jezičkih poremećaja, njihovih
manifestacija i uticaju na celokupan dečiji razvoj, ponašanje i učenje, i dr.
Seminar je od strane učesnika ocenjen kao visoko kvalitetan i poučan, a znanje
stečeno na seminaru primenljivo.
BOGOSLOVIJA
11.—12.02.2012. godine, u Bogosloviji (u organizaciji Centra) održana su
dva seminara u trajanju od po 8 sati. Seminarima je prisustvovao 51
učesnik, a govorilo se na temu:
1.
Pozitivan doprinos crkve obrazovanju i vaspitanju u prošlosti,
sadašnjosti i budućnosti
2.
Podrška razvoju predmeta Verska nastava
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA NA PRELASKU U
SREDNJU ŠKOLU / GIZ-BOSS
Poslednji, ali ne i manje važan, program stručnog usavršavanja, održan u
februaru mesecu, bila je Bazična obuka za osnovne škole i KZM u okviru
projekta PO. Obuka je trajala 24 sata, a prisustvovalo je 64 učesnika—
članova timova za PO i članova timova KZM. Završetkom ove obuke, počeo
je drugi krug projekta PO koji se uspešno završio trećim mentorskim
sastankom 12.05.2012. godine u CSU KG.
CSU KG organizovao je seminar
Priroda Srbije: značaj i aspekti
zaštite (kat.br. 183) u trajanju
od 16 sati. Seminaru je
prisustvovalo 30 nastavnika i
vaspitača.
Seminar je organizovan u cilju
omogućavanja nastavnicima da
prate najnovije koncepte,
smernice, trendove i saznanja u
oblasti zaštite životne sredine i
prirode.
Cilj projekta bilo povećanje
ekološke svesti učenika i
građana po pitanju
biodiverziteta sa posebnim
naglaskom na zaštitu šuma i
voda. Tokom projekta
učestvovalo je ukupno oko 2000
dece putem radionica, vršnjačke
edukacije, Festivala ekološkog
obrazovanja i izložbi Plava
planeta od čega je preko 500
učenika bilo u prirodi putem
studijskih putovanja, radionica
na jezeru i u Botaničkoj bašti,
kampa na Goliji, i izleta na
Žeželj i Bešnjaju.
Za doprinos projektu, Centru je,
na završnoj prezentaciji
projekta, uručeno priznanje od
strane Politehničke škole koja je
bila jedan od glavnih partnera u
projektu.
3 AKTIVNOSTI U
PERIODU MART—MAJ
2012.
U periodu mart—maj 2012.
godine u CSU KG održano je 11
formalnih oblika stručnog
usavršavanja sa učešćem od 518
polaznika seminara. Takođe,
organizovano je i 9 oblika
neformalnog usavršavanja i 2
mentorska sastanka drugog
kruga projekta PO.
Seminari realizovani u ovom
periodu su:

Razvoj naučnih pojmova u
nastavi (kat.br. 658)

Komunikaciona
kompetentnost i medijska
pismenost nastavnika u
savremenom obrazovnovaspitnom radu (kat.br.
153)


Projektni menadžment u
obrazovanju (kat.br. 907)
Osnaživanje kompetencije
nastavnika i vaspitača
(kat.br. 607)
IZRADA ŠKOLSKOG SAJTA I FUNKCIONALNA
PISMENOST
Seminari Izrada školskog sajta (091) i
Funkcionalna pismenost (032),
održani 26.-27. maja 2012. god. U
CSU KG «zatvorili» su rad Centra za
školsku 2011./2012. po pitanju
formalnih oblika stručnog usavršavanja.
Cilj seminara IZRADA ŠKOLSKOG
SAJTA, bio je osposobljavanje
nastavnog osoblja za izradu školskih
sajtova. Na ovoj obuci, učesnici su
imali prilike da se upoznaju sa
načinom i etapama pri izradi školskog
sajta, kako bi sami bili u mogućnosti
da kreiraju sajtove svojih škola i na
taj način najbolje prezentuju rad i
postignuća obrazovnih ustanova u
kojima rade.
Teme seminara FUNKCIONALNA
PISMENOST, pre svega, oslanjale su
se na osnove pravopisne norme
srpskog književnog jezika i ostvarivale su se kroz različite tipove
vežbanja koja su prilagođena
nastavnom planu i programu.
Konkretne teme, između ostalih, bile
su: upotreba malog i velikog slova,
sastavljeno i rastavljeno pisanje reči,
pisanje odrične rečce NE, pisanje
superlativa, pisanje glagolskih oblika,
pisanje glasa J, pisanje skraćenica itd.
DRUGI KRUG PROJEKTA PROFESIONALNA ORIJENTACIJA
NA PRELASKU U SREDNJU ŠKOLU
Po završenoj bazičnoj obuci drugog kruga projekta PO, mentorke Dragana Bošnjak i
Vera Savić-Benić uspešno su, i na vreme, realizovale programom predviđene mentorske
sastanke.
Nakon završenog drugog kruga PO, otpočele su prijave škola koje će učestvovati u
projektu, odnosno trećem krugu projekta PO. CSU KG već ima spisak izabranih škola i
timova za novi krug, a 23.-25.08.2012. godine počinje bazična obuka.

Stage The Age Rage—
Britanski savet

Odgovornost istoriografije
prema budućnosti—novi
okviri i ciljevi nastave
istorije u Srbiji (kat.br.157)
OSTALI ODRŽANI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA
Unaprešivanje nastave
hemije u školama (kat.br.
237)
OBRAZOVANJE O HOLOKAUSTU


Odabrane teme iz teorije
grafova (kat.br. 113)

Jačanje kapaciteta
nastavnika za vaspitni rad
(kat.br. 514)

Izrada školskog sajta
(kat.br. 091)

Funkcionalna pismenost
(kat.br. 032)
4 Pored napomenutih formalnih oblika stručnog usavršavanja, u Centru i van njega,
organizovano je još 9 oblika neformalnog usavršavanja (sastanci, promocije, sajmovi…)
Ministarstvo prosvete i nauke RS i RC Niš
organizovali su radni sastanak sa temom
“Obrazovanje o holokaustu”, u okviru
višegodišnjeg projekta saradnje između
Srbije i Izraela. Organizacija, koju čine
predstavnici vlada i nevladinih organizacija, radi na podršci obrazovanju, sećanju i istraživanju holokausta na nacionalnom i međunarodnom nivou, kroz široko informisanje javnosti o holokaustu,
slobodi pristupa i istraživanju arhiva i Izraelu, u periodu od 15.-22. jula 2012.
uključivanju ovog pitanja u nacionalne godine.Obuka je usmerena na jačanje
obrazovne programe.
profesionalnih kompetencija zaposlenih u
obrazovanju, u oblasti koja se odnosi na
Tim povodom, za direktore RC i CSU, holokaust i na sve oblike nasilja
organizovana je sedmodnevna obuka u i diskriminacije.
DOBRE PRAKSE I PARTNERSTVA—KLJUČ EFIKASNOG,
KVALITETNOG I PRAVEDNOG OBRAZOVANJA
1. i 2. marta u Beogradu, u Sava centru,održana je konferencija Ministarstva
prosvete i nauke Republike Srbije pod nazivom "Dobre prakse i partnerstva ključ efikasnog, kvalitetnog i pravednog obrazovanja". Na ovoj konferenciji,
svoj štand je imala i Mreža RC i CSU Srbije u kojoj se nalazi i CSU Kragujevac.
U Katalog dobre prakse Ministarstva prosvete i nauke ušle su tri kragujevačke
Osnovne škole: "Moma Stanojlović", "Treći kragujevački bataljon" i "Dragiša
Luković Španac".
RADIONICA U ARANĐELOVCU
U Aranđelovcu je 24. i 25. aprila održana dvodnevna radionica u
organizaciji ZUOV-a (Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u
obrazovanju) u saradnji sa Mrežom RC i CSU Srbije, na kojoj su bile
obuhvaćene sledeće teme:
1.
Instrument za samoprocenu nastavnika u odnose na standarde
kompetencije
2. Usklađivanje upitnika (za procenu seminara) sa novim
Pravilnikom o stručnom usavršavanju.
Radionici su prisustvovali predstavnici ZUOV-a, direktori RC i CSU i konsultant, g-đa Raisa Venalainen.
AKTIV DIREKTORA
U Drugoj kragujevačkoj gimnaziji, 30. aprila 2012.
održan je aktiv direktora osnovnih i srednjih škola.
Povod okupljanja bio je da se prezentuju rezultati
dosadašnjeg rada centra.
Statistika je pokazala da je, od datuma svečanog
otvaranja, 25.10.2011.godine, Centar za stručno
usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac
uspešno realizovao 38 programa stručnog
usavršavanja na kojima je prisustvovalo 1089
polaznika i 90 realizatora. Na seminarima je
prisustvovalo 49 školskih i predškolskih ustanova
iz Šumadijskog i Pomoravskog okruga.
Nakon direktorke Centra, Zorice Nikolić, član
gradskog veća za obrazovanje, Dragoslav Milošević
pozdravio je direktore svih škola, zahvalio se na
saradnji «bez koje Centar ne bi danas imao ovako
dobre rezultate». Naglasio je da saradnja školskih i
predškolskih ustanova sa CSU KG-om treba da se
nastavi, pa i poboljša, kako bi lokalna samouprava
bolje i lakše prepoznala potrebe dece i roditelja, ali
i samih nastavnika.
GIZ-BOSS: TRENING ZA TRENERE—MENTORSKA OBUKA U
RC SMEDEREVO
U periodu od 29.—01.07.2012. godine RCS bio je centar obuke budućih trenera
na projektu Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu (PO). Kako
bi se proširila mreža trenera i u drugim gradovima Srbije, radi jačanja
kapaciteta lokalne zajednice za sprovođenje ovog programa, u ovom krugu
projekta obučava se veći broj trenera koji će nakon obuke steći zvanje mentora
u okviru projketa PO. 43 učesnika podeljeno je u 2 grupe. Obuku su vodile
Valerija Živković, Valentina Rančić i Slađana Golubović.
Ovoj obuci prisustvovala je i direktorka CSU KG.
PROCENA POTREBA
CSU KG je početkom aprila otpočeo istraživanje na temu Procena potreba
nastavnog osoblja za stručnim usavršavanjem. Istraživanje se sastoji iz 3
etape. Prva etapa bila je poseta školama, druga etapa podrazumevala je
sastanak sa ŠRP timom i stručnim saradnicima OŠ i SŠ i izrada preliminarne
mini ankete koja će pomoći pri izradi upitnika namenjenog nastavnom osoblju
škola, a na osnovu koga ćemo biti u mogućnosti da izradimo plan stručnog
usavršavanja za 2012./2013. školsku godinu.
“Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate.
Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne.”
(Anatole France )
AKREDITOVANI SEMINARI ZA ŠKOLSKU 2012./13.
Prilikom raspisivanja ZUOV-og
Konkursa za odobravanje programa
stalnog stručnog usavršavanja
nastavnika, vaspitača i stručnih
saradnika za školsku 2012/13. i
2013/14. godinu, krajem 2011. godine,
CSU KG podržao je 4 programa
stalnog stručnog usavršavanja koja su
ispunila sve norme za akreditaciju.
Direktor Zavoda za unapređivanje
obrazovanja i vaspitanja, na predlog
Centralne komisije Zavoda, doneo je
odluku o odobrenim programima
stalnog stručnog usavršavanja
nastavnika, vaspitača i stručnih
saradnika za školsku 2012/13. i
2013/14. godinu koja sadrži i
programe:
Na osnovu člana 11 st. 2 Pravilnika o
stalnom stručnom usavršavanju i
sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i
stručnih saradnika (Sl. glasnik RS, br.
13/2012.), člana 2 Pravilnika o izmeni
Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika,
vaspitača i stručnih saradnika (Sl.
glasnik RS, br. 31/2012.), i člana 15 st.
1 i Pravilnika Zavoda za unapređivanje
obrazovanja i vaspitanja o obrazovanju
i radu komisija za pripreme predloga
za odobravanje, dana 9. maja 2012.
Zavod je doneo odluku o odobravanju
programa stalnog stručnog
usavršavanja za školsku 2012/13. i
2013/14.
1. Multimedija u nastavi i učenju u
osnovnoj i srednjoj školi
2. Problemska nastava prirode i
društva
3. Robotoka virt- lab (Robotic virt –
lab)
4. Planiranje realizacije ekskurzija u
osnovnim i srednjim školama
Realizacija odobrenih programa može
da počne najranije 01. septembra
2012. godine i da traje do 31. avgusta
2014. godine.
6 ADRESA:
Sestre Janjić 6
FIN/Mašinski fakultet
Objekat D, kancelarija
D40
34 000 Kragujevac
O CENTRU
Centar je počeo sa radom 25. oktobra 2011. i do kraja godine uspešno
organizovao 13 formalnih programa stručnog usavršavanja i 5
neformalnih (363 učesnika, 188 sati stručnog usavršavanja). Od
januara do juna 2012., u organizaciji CSU KG, realizovano je 27
akreditovanih seminara i 20 oblika neformalnog obrazovanja, sa
ukupnim učinkom od 1432 korisnika Centra.
CSU KG za sada koristi prostorije Fakulteta inženjerskih nauka gde
vikendom organizuje gotovo sva dešavanja.
Kako je CSU KG jedini Centar osnovan od strane lokalne samouprave,
svi kragujevački prosvetni radnici osnovnih i srednjih škola, imaju
pravo na stručno usavršavanje i pohađanje programa o trošku budžeta
grada Kragujevca.
Kao što smo već napomenuli ranije u ovom izveštaju, CSU KG je u
procesu sprovođenja istraživanja Procene potreba, na osnovu čijeg
rezultata ćemo, zajedno sa ŠRP timom i timom stručnih saradnika
škola, sastaviti plan stručnog usavršavanja nastavnog osoblja za
narednu školsku godinu.
KONTAKT TELEFONI:
*****
*****
*****
Zorica Nikolić, direktor:
060 55 988 00
Nevena Šćepanović, saradnik:
064 85 40 400
Vladimir Sredojević, saradnik:
065 3 222 140
Marija Andonović Radojević, IT
administrator
060 0 333 261
Tim CSU KG je u proteklom periodu naporno radio kako bi zadovoljio
potrebe svojih korisnika, a nakon godišnjih odmora očekujemo još
lepšu, bolju i snažniju saradnju sa svim dosadašnjim, ali i novim
partnerima.
Zahvaljujemo na ukazanom poverenju.
Ugodne dane odmora želi Vam
E-MAIL:
[email protected]
[email protected]
Vaš
CSU KG tim
SAJT:
www.csu-kg.edu.rs
POTPIS I
PEČAT
Download

Bilten CSU Kragujevac br. 1