ČETVRTI STEPEN
PODRUČJE RADA: SAOBRAĆAJ
OBRAZOVNI PROFIL :
TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
TEHNIČAR UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA
POTREBNA DOKUMENTA:
1. Kandidati koji imaju završenu OSNOVNU ŠKOLU podnose od dokumenata:
1.1. svedočanstvo osnovne škole - overena fotokopija
2.1. izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena fotokopija
3.1. lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za ovaj profil (original)
2. Kandidati koji imaju završen NEKI RAZRED SREDNJE ŠKOLE podnose od dokumenata:
1.2. svedočanstvo završenih razreda srednje škole - overena fotokopija
2.2. izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena fotokopija
3.2. lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za ovaj profil (original)
3. Kandidati koji imaju završenu SREDNJU ŠKOLU upisuju se na prekvalifikaciju i
dokvalifikacija podnose od dokumenata :
1.3. svedočanstvo svih razreda srednje škole - overena fotokopija
2.3. izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena fotokopija
3.3. diploma o završenoj srednjoj školi - overena fotokopija
NAPOMENA:
Po upisu (tačka2. i 3.), a u roku od 7 dana, vanredni učenik dobija rešenje o polaganju dopunskih
ispita. Prijava, kao i polaganje ispita se realizuje prema utvrđenim rokovima godišnjeg kalendara
rada škole, uz obavezu uplate upisnine i ispita. Prijave se podnose na šalteru službe za
obrazovanje vanrednih učenika ili putem pošte (prijave poslate faxom se ne priznaju).
TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
I RAZRED
II RAZRED
1. Srpski jezik i književnost
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
2.Strani jezik
3. Istorija
3. Istorija
4. Muzička umetnost
4. Likovna kultura
5. Fizičko vaspitanje
5. Fizičko vaspitanje
6. Matematika
6. Matematika
7.Računarstvo i informatika
7. Fizika
8. Geografija
8. Mehanika
9. Fizika
9. Motori i motorna vozila
10. Hemija
10. Teret u saobraćaju i mehanizacija pretovara
11. Biologija
11. Tehnologija materijala
12. Saobraćajni sistemi
12. Električni i elektronski uređaji
13. Mehanika
13. Osnovi saobraćajne psihologije
14. Tehničko crtanje
14. Mašinski elementi
15. Praktična nastava
15. Praktična nastava
16. Verska nastava
Građansko vaspitanje
16. Verska nastava
Građansko vaspitanje
III RAZRED
IV RAZRED
1. Srpski jezik i književnost
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
2.Strani jezik
3. Fizičko vaspitanje
3. Fizičko vaspitanje
4. Matematika
4. Matematika
5. Motori i motorna vozila
5. Motori i motorna vozila
6. Sociologija
6. Organizacija prevoza
7. Teret u saobraćaju i mehanizacija pretovara
7. Filozofija
8. Bezbednost saobraćaja
8. Ustav i prava građana
9. Organizacija prevoza
9. Regulisanje saobraćaja
10. Osnovi puteva i ulica
10. Špedicija
11. Integralni transport
11. Ekonomika i organizacija saobraćaja
12. Praktična nastava
12. Garaže, servisi i parkirališta
13. Verska nastava
13. Praktična nastava
Građansko vaspitanje
14. Verska nastava
Građansko vaspitanje
MATURSKI ISPIT
TEHNIČAR UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA
I RAZRED
II RAZRED
1. Srpski jezik i književnost
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
2.Strani jezik
3. Istorija
3. Istorija
4. Muzička umetnost
4. Likovna kultura
5. Fizičko vaspitanje
5. Fizičko vaspitanje
6. Matematika
6. Matematika
7.Računarstvo i informatika
7. Fizika
8. Geografija
8. Mehanika
9. Fizika
9. Osnove elektrotehnike
10. Hemija
10. Tereti u transportu
11. Biologija
11. Tehnologija materijala
12. Osnovi saobraćaja i transporta
12. Motorna vozila
13. Mehanika
13. Bezbednost saobraćaja
14. Tehničko crtanje sa mašinskim elementima
14. Praktična nastava
15. Praktična nastava
15. Verska nastava
16. Verska nastava
Građansko vaspitanje
Građansko vaspitanje
III RAZRED
IV RAZRED
1. Srpski jezik i književnost
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
2.Strani jezik
3. Fizičko vaspitanje
3. Fizičko vaspitanje
4. Matematika
4. Matematika
5. Sociologija
5. Unutrašnji transport
6. Sredstva unutrašnjeg transporta
6. Integralni transport
7. Mehanizacija pretovara
7. Filozofija
8. Organizacija prevoza robe
8. Ustav i prava građana
9. Unutrašnji transport
9. Upravljanje transportnim procesima
10. Integralni transport
10. Održavanje sredtava unutrašnjeg transporta
11. Praktična nastava
11. Ekonomika i organizacija saobraćaja
12. Verska nastava
12. Skladišta
Građansko vaspitanje
13. Praktična nastava
14. Verska nastava
Građansko vaspitanje
MATURSKI ISPIT
NAPOMENA:
U jednom ispitnom roku dozvoljeno je polaganje 6 ispita (7 sa izbornim predmetom), osim kod
prekvalifikacija kada se može polagati 8 ispita (9 sa izbornim predmetom). U jednom ispitnom
danu dozvoljeno je polaganje samo jednog ispita sa pismenim zadatkom. Ispitni rokovi su:
oktobarski, januarski, aprilski, junski i avgustovski.
Download

IV stepen