Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
GODIŠNJI PLAN
RADA ŠKOLE
ZA ŠKOLSKU
2014/2015. godinu
2
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
SADRŽAJ:
I - UVODNE NAPOMENE
II - OSNOVNE SMERNICE I CILJEVI
III - MATERIJALNO-TEHNIČKI I PROSTORNI USLOVI RADA
IV - ORGANIZACIJA VASPITNO OBRAZOVNOG RADA ŠKOLE
V - PROGRAM RADA STRUČNIH, RUKOVODEĆIH, UPRAVNIH I SAVETODAVNIH
ORGANA ŠKOLE
VI - POSEBNI PROGRAMI
VII - ZAVRŠNE ODREDBE
I UVODNE NAPOMENE
Osnovna škola „Petefi Šandor„ pokriva teritoriju Hajdukova, Bačkih Vinograda, Nose i dobrim delom Šupljaka kao i Malih
Pijaca. Nastava je organizovana u tri školske zgrade i to: Hajdukovo, Bački Vinogradi i Nosa. Ukupno imamo 18 odeljenja, od toga
u Hajdukovu 8, u Bačkim Vinogradima 8 i dva kombinovana odeljenja u Nosi(I-III,II-IV).
Rad se izvodi na mađarskom nastavnom jeziku.
3
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Naš logo:
ОШ „Петефи Шандор“ Хајдуково
Petőfi Sándor Áltolános Iskola, Hajdújárás
OŠ „Petefi Šandor“ Hajdukovo
Aдреса: Oмладинских бригадa 29-31
24414 Хајдуково
Tel./fax.: 024/758-030
e-mail.: [email protected]
website: www. petefisuli.edu.rs
4
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Nosa
Hajdukovo
5
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
U školskoj 2014/2015. godini upisan je 291 učenik, a za kvalitet nastave brine se 34 učitelja, nastavnika, profesora.
o Polazne osnove rada
• Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Sl.Gl.RS.72/09,52/11,55/13)
• Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Sl.Gl.RS 55/13)
• Statut Osnovne Škole „ Petefi Šandor“ Hajdukovo
• Pravilnik o organizaciji poslova i radnih zadataka ( sistematizacija)
• Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanja zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (Sl.Gl.RS.85/13)
• Pravilnik o radu
• Pravilnik o merama , načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika
• Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
• Pravilnik o protiv požarnoj zaštiti
• Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva
• Pravilnik o vaspitno-disciplinskoj odgovornosti učenika
• Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih za povredu radnih obaveza
• Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika
• Pravilnik o polaganju ispita
• Pravilnik o uređivanju postupka javne nabavke
• Poslovnik o radu školskog odbora, Nastavničkog Veća i Saveta roditelja
• Školski razvojni plan
• Akcioni plan za unapređenje vrednovanje ključne oblasti u predhodnoj školskoj godini
II Osnovne smernice i ciljevi
6
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Glavni elementi Razvojnog plana škole(RPŠ) - u periodu od 2013 do 2016 godine:
Elementi RPŠ (misija i vizija) su i osnovne smernice razvoja naše vaspitno obrazovne ustanove i ciljevi koje želimo da
ostvarimo u narednom periodu.
Misija: Razvijanje kritičkog mišljenja kod naših učenika, samostalnosti i kreativnosti u sticanju novih znanja, kao i stvaranju
prijatne atmosfere za
Vizija: Idemo u susret izazovima 21. stoleća! (Škola otvorena za izazove 21. stoleća)
Ciljevi:
1. Razvijanje kritičkog mišljenja kod učenika i podsticanje na samostalno i kreativno sticanje znanja
2. Stvaranje prijatnog okruženja i podsticajne atmosfere za učenje
III . Materijalno –tehnički prostorni uslovi rada
Osnovna škola “Petefi Šandor”pokriva teritoriju Hajdukova, Bačkih Vinograda, Nose. Nastava se organizuje u tri školske zgrade.
Hajdukovo-matična škola
Adresa: OŠ“Petefi Šandor“
Omladinskih brigara 29-31, 24414 Hajdukovo
Tel, Fax: 024-758-030
Email: [email protected]
www.petefisuli.edu.rs
Uslovi sredine u kojima škola radi
Škola se nalazi u centru sela (Hajdukova). Dobro izgrađenom mrežom ulica dostupna je i učenicima kojima je prebivalište
udaljeno od škole. Deca u školu dolaze peške ili sa biciklama.Zahvaljujući Mađarskom Nacionalnom Savetu, od septembra prošle
godine uveden je đački autobus, na liniji Palić-Hajdukovo-Nosa-Bački Vinogradi-Hajdukovo. Besplatnim autobusom putuju oni
7
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
učenici koji daleko stanuju od škole. Važno je spomenuti i činjenicu da se Hajdukovo nalazi između Subotice i Horgoša, na
prometnoj saobraćajnici. Đački autobus u značajnoj meri utiče na bezbednost kretanja naših učenika.
U cilju ublažavanja ovog problema postavljen je ležeći policajac - ispred školeske zgrade.
Od nadvožnjaka kod Ludaškog šora do kraja Hajdukova izgrađena je biciklistička staza, što u značajnoj meri utiče na bezbednost
kretanja naših učenika.
Zgrada matične škole je montažna – izgrađena je 1987. godine, nakon prodaje stare zgrade – Kaštela.
U njoj se nalazi 5 učionica, 1 jezički kabinet i biblioteka, 1 informatički kabinet (sa 10 kompjutera), 1 tehnički kabinet, 1
fiskulturna sala, kancelarija za direktora, kancelarija za pedagoga, kancelarija za sekretara, zbornica, kuhinja, dva mokra čvora.
Usled nedostatka posebne prostorije knjižni fond koji poseduje školska biblioteka smešten je u jezičkom kabinetu.
Fiskulturna sala je naknadno izgrađena (samodoprinosom građana) 1997. godine.
Grejanje ovog objekta je na gas – centralno. Kotlarnica je smeštena u dvorištu škole – u zasebnoj prostoriji.
U obe škole funkcioniše bezbedonosni sistem, instalirane su kamere i u hodnicima i u dvorištima naših ustanova.
I ove školske godine smo nabavili nove kompjutere, u potpunosti smo osavremenili računarsku opremu, delom iz sopstvenih
sredstava, delom iz roditeljskih donacija. U svim učionicama možemo koristiti internet. Imamo dva leptopa i dva projektora,
jedna interaktivna tabla koje koristimo u cilju osavremenjivanja nastave.
U okviru informatičke sekcije, sačinjena je web stranica škole, koja nosi naziv www.petefisuli.edu.rs. Stranicu osvežavaju sa
aktuelnim zbivanjima, članovi sekcije, profesor informatike, direktor i zainteresovani nastavnici.
Funkcioniše ADSL internet u svim školama.
Imamo dobru opremljenu radionicu .
Iz roditeljske donacije i dalje kupujemo nove knjige za školsku biblioteku, i za više, i za niže razrede.
I ove školske godine, smo uložili za sportske rekvizite i za nastavna sredtava u svim školskim objektima. Redovno održavamo
učionice, fiskulturnu salu, sanitarne čvorove. Održavamo i zamenjujemo školski nameštaj - po potrebi.
Škola poseduje veliko dvorište sa terenima za fudbal, košarku, odbojku. Pored pomenutih terena imamo i lepo održavan park
četinara i listopadnog drveća, kao i malo jezerce sa kamenjarom.
U blizini škole nalazi se i jezero Ludoš, koje je veoma važan resurs – kako učiteljima tako i nastavnicima u njihovom
vaspitno – obrazovnom radu.
Sve gore navedeno izuzetno pogoduje održavanju nastave fizičkog vaspitanja, sveta oko nas, prirode i društva, ekološke
sekcije.
Od I – IV razreda učenici smene menjaju mesečno. Jednu učionicu deli I i IV razred, odnosno II i III razred, a ostali razredi
( V-VIII ) pohađaju školu u jednoj smeni, isključivo prepodne. Popodne je rezervisano za vannastavne i sportske aktivnosti.
Hajdukovo je selo u kome su primarne delatnosti voćarstvo i vinogradarstvo, tako da se najveći deo stanovništva bavi
ovom granom privrede. Tradicionalno, krajem septembra tj. početkom oktobra meseca održavaju se “Berbanski dani“ – gde škola
uvek uzima aktivno učešće. Detaljniji plan aktivnosti i saradnje sa MZ razrađen je i u ŠRP-u.
8
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Značajno je pomenuti i to da u selu radi i deluje kulturno – umetničko društvo “Lifka Šandor“ i „Hinga“, gde naši učenici
aktivno učestvuju u svim sekcijama. Saradnja je izuzetno dobra i sa fudbalskim klubom „Vinogradar“, gde naši učenici vredno
treniraju.
Informisanosti sela o dešavanjima u školi doprinosi i dobra saradnja (škole) sa lokalnom radio stanicom (Radio 90)
Hajdukovo i naša Web stranica. Izuzetno smo zadovoljni i saradnjom sa lokalnom zajednicom i sa drugim intitucijama u selu.
Bački Vinogradi – izdvojeno odeljenje
Adresa: OŠ“Petefi Šandor“
Beogradski put 21, 24415
Tel, Fax: 024-757-052
Email: [email protected]
www.petefisuli.edu.rs
Izdvojeno odeljenje je udaljeno 6 -7 km od matične škole. Nalazi se u centru sela – Bačkih Vinograda.
Saobraćajna infrastruktura, putna mreža je slabo razvijena, nedostaje trotoar ili biciklistička staza, Od maja 2013 godine
otvoren je granični prelaz između Bačkih Vinograda i Ašothaloma što znatno ugrožava bezbednost dece pri dolasku i odlasku iz
škole.
Zgrada je izgarđena davne 1963. godine (od čvrstog materijala), ali se u poslednje 4-5 godina značajno ulagalo u nju, i
rezultati su vidljivi. Stare peći – na ugalj i drva su zamenjene centralnim grejanjem na naftu, fasada je obnovljena, zamenjena su
vrata i prozori, enterijer učionica je znatno poboljšan, tako da su one postale prijatan ambijent za rad i boravak naših učenika.
Redovno održavamo učionice i sanitarne čvorove, i po potrebi menjamo školski nameštaj.
I ove školske godine smo uložili velike pare u osavremenjivanje komjuterskog kabineta. U ovoj školi članovi Saveta roditelja su
veoma aktivni, organizuju razne manifestacije humanitarnog karaktera, u korist škole. Značajna sredstva koja su uložena za
osvremenjivanje nastave, škola je dobila zahvaljujući njima.
Tokom juna 2011 godine, započeta je promena prozora, iz roditeljske donacije, iz budžeta Opštine Subotica, i iz budžeta
Nacionalnog Saveta Mađara. Redovno održavamo veliko školsko dvorište, igralište i okolinu škole. U škoskoj zgradi imao centralni
vodovod - za piće, ali za ostale svrhe koristimo sobstveni bunar.
I u ovoj školskoj zgradi funkcioniše bezbednosni sistem, instalirane su kamere koje pokrivaju hol škole kao i dvorište.
Mokri čvor se nalazi u sklopu zgrade, i zadovoljava standarde i zahteve Sanitarne inspekcije.
Za vreme letnjeg raspusta 2013 godine adaptirana je krov fiskulturne sale.
U izdvojenom odeljenju Bački Vinogradi ukupno imamo 6 učionica, 1 informatički kabinet, 1 zbornicu, 1 biblioteku, 1 kuhinju, 1
fiskulturnu salu, 2 mokra čvora, 1 kabinet za TO.
Istu učionicu (po smenama) dele I i II tj. III i IV razred, a ostali razredi ( V-VIII ) pohađaju školu isključivo prepodne..
9
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
I ova škola poseduje veliko školsko dvorište, na kome se nalaze tri (3) terena: za odbojku, košarku i rukomet. Pored ovoga
imamo i jedan deo koji je zasađen mladim sadnicama četinara.
Škola ima uspešnu saradnju sa KUD „Petefi Šandor“ iz Bačkih Vinograda, koji u nedostatku prostora koriste našu fiskulturnu
salu za organizovanje proba, a naši učenici su aktivni članovi ovoga društva.
Informisanosti sela o dešavanjima u školi doprinosi i dobra saradnja (škole) sa lokalnom radio stanicom (Radio 90)
Hajdukovo i naša Web stranica. Izuzetno je dobra saradnja sa lokalnom zajednicom, tj. Mesnom Zajednicom Bački Vinogradi.
Ovo je poznat voćarsko – vinogradarski kraj, veliki deo stanovništva bavi se ovom delatnošću.
I ove školske godine smo realizovali saradnju sa bratskom školom iz Rekovca, i nastavljena je saradnja sa školom iz Domaseka,
Ašothaloma ( Mađarska), OŠ“Verešmari Mihalj“ Segedin, Katolička OŠ“Sveti Imre“ Eger (Mađarska)
Višegodišnju saradnju, sa minhenskim Crvenim Krstom, i dalje nastavljamo.
Saradnja sa Lurko kućom se dalje nastavlja.
Nosa – izdvojeno, kombinovano odeljenje
Adresa: OŠ“Petefi Šandor“
Nosa 611
Tel, Fax: 024-758-061
Email: [email protected]
www.petefisuli.edu.rs
Školska zgrada je veoma stara. Podignuta je davne 1910. godine, ali je 1997. godine fasada i jedan deo enterijera renoviran.
Međutim sveobuhvatniji poslovi renoviranja obavljeni su 2005. godine – kada je realizovan zajednički projekat sa Opštinom i ADF
–om.
Treba napomenuti i izuzetnu spremnost stanovništva da uvek priskoče u pomoć – učešćem u svakoj akciji koju škola pokrene, a
često su i sami inicijatori sličnih.
Već duži niz godina ovde imamo (2) dve učionice (jednu veću i jednu manju), jednu (1) kuhinju, jednu (1) prostoriju u kojoj se
nalaze predškolci, jedan (1) mokri čvor.
Školska zgrada je uključena na gasnu mrežu Hajdukovo-Nosa.
Postoji igralište , veliko školsko dvorište i šuma oko školske zgrade. Nedostaje sportski teren, kao i fiskulturna sala. Nastava
fizičkog vaspitanja se izvodi u većoj prostoriji (učionici), a kada vreme to dopusti – u školskom dvorištu.
Od septembra 2012 godine, zahvaljuljući Nacionalnom Savetu Mađara, postoji autobuska linija, deca u školu više ne dolaze
peške ili biciklama, sa dosta udaljenih lokacija i po peskovitom terenu. Tokom cele školske godine održavamo staru školsku
zgradu, dvorište i šumu oko škole ( oko 1 hekara). Aktivnu ulogu u kulturno – umetničkom životu sela ima KUD Hinga koje
10
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
uspešno radi i aktivizira i decu osnovnoškolskog uzrasta. KUD Hinga koristi školsku zgradu za probe glumačke sekcije i za razne
manifestacije u toku letnjeg raspusta i popodnevnim časovima.
Kao i prethono navedena mesta (Hajdukovo, Bački Vinogradi) i Nosa je voćarsko – vinogradarski kraj, gde se oko 95%
stanovništva bavi ovom delatnošću.
Saradnja između roditelja i škole (u sva tri naselja) je uspešna, i kada je reč o uključivanju roditelja u vaspitno – obrazovni
proces, i kada je reč o raznim akcijama koje organizujemo.
Ukratko:
Školska zgrada u Hajdukovu je sagrađena 1987. godine, s tim što je fiskulturna sala završena 1996. (u januaru mesecu).
Zahvaljujući mesnom samodoprinosu i prodaji Kaštela (stare škole) obezbeđena su sredstva za izgradnju iste.
Zgrada u Bačkim Vinogradima sagrađena je 1963. godine, a fiskulturna sala je dograđena tj. predata na upotrebu 2002. godine u
decembru mesecu. Sagrađena je sredstvima iz mesnog samodoprinosa.
Zgrada u Nosi datira još iz davne 1910. godine, ali je obnavljana više puta, a poslednji put 2005. godine, kada je uvedeno i
centralno grejanje.
Pored toga u školskom dvorištu imamo dobro opremljene terene za košarku, fudbal,odbojku...
Adaptacija i održavanje školskih objekata su uvek aktuelni, a intenzitet i obim poslova zavisi od materijalnih mogućnosti kojima
raspolažemo.
I ovom prilikom želimo da istaknemo saradnju meštana sva tri sela, i njihovo angažovanje u svim akcijama koje
preduzimamo na očuvanju i ulepšanju ovih objekata.
Planirani i neophodni radovi i aktivnosti u 2014/2015. školskoj godini
U 2013/2014. školskoj godini, najveća investicija je bila lakiranje parketa u fiskulturnim salama u Bačkim Vinogradima i u
Hajdukovu.U budžetu Opštine Subotice, su nam odobrena dodatna sredstva za ovaj posao. Godinama planiramo izgradnju
letnje učionice u svim školskim dvorištima. Ove učionice bi se koristili za vreme jesenjeg i prolećnjeg perioda kako u nastavnim
tako i u vanastavnim aktivnostima. Predstavnici učeničkog parlamenta godinama traže letnju učionicu. Oni su sproveli i anketu na
pomenutu temu, gde su se velikom većinom deca izjasnila da bi volela u okviru školskog dvorišta takvu vrstu učionice. U našim
planovima je realizovati ovaj zahtev učenika.
Nastavljamo osavremenjivanje tehničkog i informatičkog kabineta, u Bačkim Vinogradimai u Hajdukovu. U septembru 2012
godini na konkursu Nacionalnog Saveta Mađara, dobili smo interaktivnu tablu u Hajdukovu. U prošloj školskoj godini iz Nemačke
donacije smo dobili interaktivnu tablu i u Bačkim Vinogradima. Saradnja sa institucijom ZFA (Deutsche Auslandsschularbeit
International) se dalje nastavlja.
Svake godine farbamo učionice i sanitarne čvorove po potrebi. Održavanje školskih zgrada i osposobljavanje tehničkog kabineta
kao i nabavka novih pomagala u nastavi imaju prioritet u ovoj školskoj godini, kao i kupovina školskog nameštaja i nastavnih
sredstava u cilju poboljšanja kvaliteta nastave. Stručno usavršavanje nastavnika je među prioritetnim zadacima škole.
11
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Za školsku 2014/15 godinu planiramo još da uradimo termoizolaciju fiskulturne sale u Bačkim Vinogradima. Razmišljamo o
uvođenju pomoćnog grejanja u školske objekte na bazi izmenjivača toplote pozemnih voda. Pratićemo javne konkurse radi
ostvarivanja što bolje energetske efikasnosti i izkorišćenja obnovljenih energetskih resursa. Osim navedenih radova planiramo
zamenu podova u objektu škole u Bački Vinogradima, krečenje svih učionica u Nosi i izgrađnju letnjih učionica.
Imamo gotov projekat za dogradnju školske zgrade u matičnoj školi i u isturenom odeljenju. Planiramo konkurisati sa ovim
projektima kod opštine, pokrajine, države ili u inostranstvu.
Kupovina knjiga za biblioteku, nabavka rekvizita za fizičko vaspitanje, kupovina materijala i alata za tehnički kabinet, nabavka
nastavnih sredstava iz svakog predmeta nam je neophodna i ove školske godine. Težimo i ka pobojšanje veze, saradnje sa
bratskim školama ( Rekovac, Domasek, Ašothalom – Mađarska), organizovanjem zajedničkih akcija, eskurzija, izradom zajedničkih
projekata sa bratskim školama, i srodnim institucijama. Naši učenici iz Nose, imaju višegodišnju saradnju sa učenicima jedne
seoske škole iz Nemačke, iz Simmerna iz okoline Frankfurta.
Dosadašnju dobru saradnju sa minhenskim Crvenim krstom planiramo nastaviti, i odazvati se na poziv, ukoliko budemo pozvani.
Da li će doći do realizacije istoga, zavisi od opštinskog budžeta grada Minhena, tj. predviđenih sredstava za te namene. Do sada
je oko 160 dece naše škole (uglavnom su to učenici viših razreda) imalo prilike boraviti u ovoj divnoj zemlji. Iskreno se nadamo da
će se ova dobra tradicija nastaviti.
Dobru saradnju sa fondacijom Poverelo i sa Lurko kućom iz Hajdukova i dalje nastavljamo.
Zajedničke akcije sa Mesnim zajednicama, sportskim klubovima, KUD-ovima, sa civilnim zajednicama, sa crkvenim zajednicama i
ove godine ćemo nastaviti.
Većina učenika nastavu pohađa u jednoj (prepodnevnoj ) smeni. U svakoj školskoj zgradi ima 6 učionica. Da bi smo omogućili
deci pohađanje nastave u jednoj smeni, tokom cele školske godine, morali smo žrtvovati kabinet sistem.
Nastava za niže i više razrede izvodi se u redovnim učionicama. Nastavnici i učenici imaju pristup dobro opremljenom
informatičkom kabinetu (u Hajdukovu i Bačkim Vinogradima), gde mogu koristiti kompjutere, internet, lap-top, TV, projektor,
DVD-plejer, video rekorder,u Hajdukovu interaktivna tabla, sve u cilju osavremenjivanja nastavnog procesa. I u redovnim
učionicama postoji internet pristup, a nastavnici mogu da koriste laptop i projektor, tv, video . U dva veća naselja postoji
izgrađena i dobro opremljena fiskulturna sala i sportski tereni, koji se mogu koristiti - kako za nastavne i vannastavne aktivnosti,
tako i za rekreaciju omladine i odraslih.
Podaci o ukupnom prostoru i njegovoj adekvatnosti
Ukupno na nivou škole ( zbirno sa isturenim odelenjima)
Redni
broj
1.
Opis- naziv objekta
Univerzalne učionice
broj
Ukupna površina m2
14
720
12
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Specijalizovane učionice
Sale za fizičko vaspitanje sa svim
pomoćnim
prostorijama(kabinet
nastavnika,
garderoba,
kupatila,
spravarnica i sl.) u Hajdukovu i u
Bačkim Vinogradima
Kancelarija - direktora
Kancelaija - pedagoga
Zbornica
Administrativni blok (kancelarija)
Biblioteka
Holovi
Hodnici
Magacinski prostor
Kotlarnica
Sanitarne prostorije
Sportski tereni
Dvorište škole
4
2
210
1242
1
1
2
1
2
1
1
1
3
3
8
3
10
8
26
26
24
100
180
80
80
56
3094
33520
Podaci o ukupnom prostoru i njegovoj adekvatnosti
Hajdukovo – matična škola
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Opis- naziv objekta
broj
Ukupna površina m2
Univerzalne učionice
Specijalizovane učionice
Sale za fizičko vaspitanje sa svim
pomoćnim
prostorijama(kabinet
nastavnika,
garderoba,
kupatila,
spravarnica i sl.) u Hajdukovu i u
Bačkim Vinogradima
Kabinet za direktora
Kabinet za pedagoga
Zbornica
6
2
1
300
120
512
1
1
1
10
8
8
13
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Administrativni blok (kancelarija)
Biblioteka
Holovi
Hodnici
Magacinski prostor
Kotlarnica
Sanitarne prostorije
Sportski tereni
Dvorište škole
1
1
1
1
1
1
1
4
1
26
8
40
80
40
60
16
1339
15182
Podaci o ukupnom prostoru i njegovoj adekvatnosti
Bački Vinogradi – izdvojeno odeljenje
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Opis- naziv objekta
broj
Ukupna površina m2
Univerzalne učionice
Specijalizovane učionice
Sale za fizičko vaspitanje sa svim
pomoćnim
prostorijama(kabinet
nastavnika,
garderoba,
kupatila,
spravarnica i sl.) u Hajdukovu i u
Bačkim Vinogradima
Kabinet za direktora
Kabinet za pedagoga
Zbornica
Administrativni blok (kancelarija)
Biblioteka
Holovi
Hodnici
Magacinski prostor
Kotlarnica
Sanitarne prostorije
Sportski tereni
Dvorište škole
6
2
1
290
90
730
1
18
1
1
1
1
1
1
3
1
16
60
80
40
16
24
1674
12182
14
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Podaci o ukupnom prostoru i njegovoj adekvatnosti
Nosa – izdvojeno odeljenje
Redni
Opis- naziv objekta
broj
broj
1.
Univerzalne učionice
2
2.
Specijalizovane učionice
3.
Sale za fizičko vaspitanje sa svim
pomoćnim
prostorijama(kabinet
nastavnika,
garderoba,
kupatila,
spravarnica i sl.) u Hajdukovu i u
Bačkim Vinogradima
4.
Kabinet za direktora
5.
Kabinet za pedagoga
6.
Zbornica
7.
Administrativni blok (kancelarija)
8.
Biblioteka
9.
Holovi
10.
Hodnici
1
11.
Magacinski prostor
12.
Kotlarnica
1
13.
Sanitarne prostorije
1
14.
Sportski tereni
1
15.
Dvorište škole
1
Ukupna površina m2
130
20
4
16
81
6156
Plan unapređenja materijalno tehničkih uslova rada 2014/15. školske godine
Oktobar 2014
Hajdukovo, Bački Vinogradi
Nabavka računara, i softvera
za nastavu
Grad Subotica
škola
Oktobar 2014
Hajdukovo, Bački Vinogradi
Zamena ulaznih vrata
Donacija, Grad Subotica
15
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Novembar 2014
Hajdukovo, Bački Vinogradi i
Nosa
Nabavka sportskih rekvizita, i
nastavnih softvera za
interaktivnu tablu
Grad Subotica i škola
Maj 2015
Hajdukovo, Bački Vinogradi i
Nosa
Bački Vinogradi
Farbanje i doterivanje svih
sportskih terena
Termoizolacija fiskulturne
sale
Grad Subotica
škola, roditelji
Grad Subotica
Jun 2014
Hajdukovo, Bački Vinogradi i
Nosa
Krečenje i farbanje u svim
objektima škole po potrebi
Grad Subotica
škola, roditelji
Jul 2014
Hajdukovo, Bački Vinogradi i
Nosa
Krečenje i farbanje u svim
objektima škole po potrebi
Grad Subotica
škola, roditelji
Avgust 2014
Hajdukovo,
Zamena podova u Bačkim
Vinogradima i u jednoj
učionici u Hajdukovu.
Grad Subotica
škola, roditelji
Tokom cele školske godine
Hajdukovo, Bački Vinogradi i
Nosa
Osavremenjivanje nastavnih
sredstava
Grad Subotica
škola, roditelji, donatori
Tokom cele školske godine
Hajdukovo, Bački Vinogradi i
Nosa
Nabavka knjige za biblioteku
Donacija,
Jun 2014
Zaposleni u nastavi 2014/2015. školske godine
Nastavni kadar
Prezime i ime
Vrst
a
Li
c
Pri
pra
Naziv
predmeta
Razred
u
16
Ode
lj
Ostala
zaduženja
%
angažovanj
a u drugoj
%
angažovanja
u našoj školi
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
str.
spre
me
1.Kozma Silvia
2.Peić Terez
3.Peić Timea
VI
VI
VI
e
n
c
a
d
a
d
a
n
e
v
nik
ne
ne
da
kome
predaj
e
razredna
nastava
Od igračke do
računar
razredna
nastava
narodna
tradicija
razredna
nastava
Lepo pisanje
IIHajduk
ovo
star
eš
II-H
IIIBački
Vinogra
di
IIIBV
I
Hajduk
ovo
III
4.Roška Blanka
VII
17
nastavnika
(neposredni rad
sa učenicima)
1Čos, 1dop.,
Društvene,tehničke
,humanitarne,
sportske i
kulturne.akt. , aktiv
uč.
saradnja sa
roditeljima,
Dežustvo, mentor
1Čos, 1dop,
Društvene,tehničke
,humanitarne,
sportske i
kulturne.akt . ,
aktiv uč.
Školski Odbor,
Dežustvo, mentor
1Čos, 1dop., eksk.,
Društvene,tehničke
,humanitarne,
sportske i
kulturne.akt . ,
aktiv uč.
saradnja sa
roditeljima.,
priredbe
Dežustvo, mentor
1Čos, 1dop,
Društvene,tehničke
školi
NE
100%
NE
100%
NE
100%
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
d
a
ne
razredna
nastava
narodna
tradicija
I-III
Nosa
I-IIIN
razredna
nastava
narodna
tradicija
II-Bački
Vinogra
di
IIBV
II-IV
Nosa
kombin
ovano
odeljen
je
II-IV
N
5.Mora Rozalia
II
6.Roška Laura
VII
d
a
n
e
ne
da
razredna
nastava
narodna
tradicija
7.Mačković Klara
III
d
a
ne
razredna
nastava,naro
dna tradicija
IIIHajduk
ovo
II-H
,humanitarne,
sportske i
kulturne.akt . ,
aktiv uč.
Dežustvo, mentor
1Čos, 1dop
Društvene,tehničke
,humanitarne,
sportske i
kulturne.akt . ,
aktiv uč.
,saradnja sa
roditeljima.,
Dežustvo, mentor
1Čos,
1dop.,dodatna
saradnja sa
roditeljima.,
Društvene,tehničke
,humanitarne,
sportske i
kulturne.akt
Dežustvo
1Čos,1 dop
Društvene,tehničke
,humanitarne,
sportske i
kulturne.akt prijem
roditelja Dežustvo,
mentor
1Čos,1 dop
Društvene,tehničke
18
NE
100%
NE
100%
NE
100%
NE
100%
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
8.Kasa Ibolja
9.Bodi Đerđi
VI
VI
d
a
ne
d
a
ne
10.Olah Kata
VII
d
a
ne
11.Sabo Hunor
VII
n
e
ne
razredna
nastava, Lepo
pisanje
I Bački
Vinogra
di
I-BV
razredna
nastava
Od igračke do
računara
IVHajduk
ovo
IV-H
razredna
nastava
narodna
tradicija
Srpski jezik
kao jezik
društvene
sredine,
Nemački jezik
u Nosi
Istorija –
VII,VIII razred
IVBV
IVBački
Vinog.
I-IV
komb.
odelj.
Nosa
-
12.Farkaš Beatris
VII
d
a
ne
srpski kao
nematernji
(u nižim
od I
doIV
Hajduk
19
,humanitarne,
sportske i kulturne
,prijem roditelja,
Dežustvo, mentor
1 čos, 1 dop,
dodatna,
mentor,dežurstvo,
Društvene,tehničke
,humanitarne,
sportske i
kulturne.akt ,prijem
roditelja
1 čos, 1
dop,Dodatna
Društvene,tehničke
,humanitarne,
sportske i kulturne
kult.aktivnosti,
prijem roditelja,
Dežustvo, mentor
saradnja sa
roditeljima.,
priredbe
Društvene,tehničke
,humanitarne,
sportske i kulturne
2 dopunska, ,aktiv
učitelja
Društvene,tehničke
,humanitarne,
sportske i kulturne
NE
100%
NE
100%
NE
100%
DA
80%
NE
100%
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
13.Mančić Molnar
Julia
VII
d
a
ne
razredima)
ovo i
Bački
Vinogra
di
Nemački jezik
I-VIII
Hajduk
ovo
I,VII-VIII
Bački
Vinogra
di
VII
14.Kohajda Gizela
aktivnosti
-
d
a
ne
n
e
da
Nemački jezik
II,IIIIV,V,VI
Bački
Vinogra
di
-
15.Čizmadia Žolt
16.Kiš Kornel
VI
VII
n
e
Matematika
da
Srpski jezik
kao
nematernji
VI,VII,VI
II
Hajduk
ovo
VII,VIII
Bački
Vin.
V-VIII
Hajduk
ovo,
Bački
Vinogra
di
20
VIIH
dodatn., dopunska,
stručni akt.,
takmič., Dežustvo,
Društvene,tehničke
,humanitarne,
sportske i kulturne
aktivnosti
,1dodatn.,
Dežustvo,
Društvene,tehničke
,humanitarne,
sportske i kulturne
aktivnosti
Stručni akt., takm.
Priprema 8, ,2
dopunska ,
Društvene,tehničke
,humanitarne,
sportske i kulturne
aktivnosti
Dežustvo,
ČOS,Dodatna,
dopunska,Društven
e,tehničke,humanit
arne, sportske i
kulturne aktivnosti
NE
100
33%
67%
Gimnazija
„Kostolanji
Deže“
Subotica
NE
100%
100%
Društvene,te
hničke,huma
nitarne,
sportske i
kulturne
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
aktivnosti
IV-VII
BV
17.Kemiveš Larisa
18.Šel Klara
19.Sagmeister
Laura
20.Peč Blanka
VII
VII
VII
VII
n
e
-
d
a
ne
d
a
d
a
ne
ne
Verska
nastava
Mađarski jezik
kao maternji
Biblioteka u
H.
Likovna
kultura
Mađarski jezik
kao maternji
Biblioteka u
BV
I-VIII
Hajduk
ovo
I-IV
Nosa
V-VIII
Hajduk
ovo,
V-VIII
Hajduk
ov,
Bački
Vinogra
di
V,VIII
Hajduk
ovo,
Bački
Vinogra
di
Bibliote
ka 10%
21
VI H
VIII
H
-
VII
BV
Društvene,tehničke
,humanitarne,
sportske i kulturne
aktivnosti
Dežurstvo,
ČOS 1dod,
1sekcija,priprema
8, učešće u
Društvene,tehničke
,humanitarne,
sportske i kulturne
aktivnosti
Dežustvo,
2 sekcija,
Dežustvo, ,
Društvene,tehničke
,humanitarne,
sportske i kulturne
aktivnosti
1dod,, prijem
roditelja 1 sekcija
1priprema 8, ,
Dežustvo, 1 COS,
Društvene,tehničke
,humanitarne,
sportske i kulturne
aktivnosti
Društvene,te
hničke,huma
nitarne,
sportske i
kulturne
aktivnosti
90%
100%
NE
NE
50%
NE
100%
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
21.Varga Brigita
22.Gurbić Robert
23.Kiš Čontoš
Anita
VII
VII
VII
n
e
n
e
n
e
da
da
da
Muzička
kultura
V,VI, VII, VIII
H,BV
Fizičko
vaspitanje,
izabrani sport
Matematika
V,VI BV,H
V -H
Biologija V BV
V-VIII
Hajduk
ov,
Bački
Vinogra
di
-
1Čos, prijem
roditelaj,
Društvene,tehničke
,humanitarne,
sportske i kulturne
aktivnosti
Dežustvo,
Hajduk
ovo,
Bački
Vinogra
di V-VIII
VII BV
24.Čorba Oto
VII
d
a
ne
Geografija
25.Moldvai Marika
VII
n
e
ne
Engleski jezik
kao drugi
strani jezik
V-VIII
Hajduk
ov,
Bački
Vinogra
di
V-VIII
Hajduk
ovo,
22
2 sekcija- HOR,
dežurstvo
Društvene,tehničke
,humanitarne,
sportske i kulturne
aktivnosti
Dežustvo,
1Čos,
Društvene,tehničke
,humanitarne,
sportske i kulturne
aktivnosti
1 dodatna , 1Čos,
prijem roditelaj,
Društvene,tehničke
,humanitarne,
sportske i kulturne
aktivnosti
VI dodatna , Dežustvo,
BV Društvene,tehničke
,humanitarne,
NE
50%
NE
100%
NE
100%
70%
OŠ“Đuro
Salaj“
OŠ“Miloš
Crnjanski „
30%
NE
90%
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
26.Arnold Robert
VII
d
a
ne
27Marušinac
Silvija
VII
d
a
ne
28.Ciko Jožef
VI
n
e
ne
29.Revid Jene
VII
n
e
ne
30.Rafai Manuela
VII
n
e
ne
Tehničko
obrazovanje,
Informatika –
izborni –
VII,VIII BV,H
Bački
Vinogra
di
V-VIII
Hajduk
ovo,
Bački
Vinogra
di
Biologija
VVIIIHajd
ukovo,
VI-VIII
BV.
Istorija
Fizika
Izborni
predmet
Građansko
Istorija
V H.
VI-VIII
VI BV
Hemija
sportske i kulturne
aktivnosti
VI H
sekcija, Dežustvo,
Društvene,tehničke
,humanitarne,
sportske i kulturne
aktivnosti
VI
BV
VII-VIII
H,BV
sekcija,
Društvene,tehničke
,humanitarne,
sportske i kulturne
aktivnosti
NE
OŠ“Đuro
Salaj“
Subotica
25%
Dopunska,takmičen
je, eskurzija,
Dežustvo
NE
Dopunska,takmičen
je, eskurzija,
Dežustvo
OŠ“Kiš
Ferenc“
Trešnjevac
65%
OŠ“Miroslav
Antić“ Palić
Dopunska,takmičen
je, eskurzija,
Dežustvo
100%
75%
100%
Vannastavni kadar
Prezime i ime
Vrsta str. spreme
Lice
Poslovi
na % angažovanja % angažovanja u našoj školi
23
35%
40%
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Sič Ana
Ivković I. Slađana
Visoka str.sprema
Visoka str.sprema
nsa
da
da
Baka Ana
Visoka str.sprema
da
Erdelji M. Melinda
Viša str. spr.
da
Seč Boldižar
Salma Zoltan
Roža Laslo
Sebenji Žužana
Remete Piroška
Engi Terez
Korom Gizela
Salai Ildiko
Varga Hajnalka
Danji Margit
SSS
SSS
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
da
da
kojima radi
u drugoj školi
Direktor škole
Pedagog
škole
Sekretar škole
Bibliotekar
Šef
računovodstv
a
Adm.radnik
Majstor-ložač
Pomoćni ložač
spremačica
spremačica
spremačica
spremačica
spremačica
spremačica
spremačica
100%
100%
40%+40%
40%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Brojno stanje učenika početkom 2013/14. školske godine
Razred
Hajdukovo
Bački Vinogradi
Nosa
Ukupno
1
19
14
4
37
2
14
16
1
31
3
13
9
2
24
4
11
19
5
35
24
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Ukupno u nižim
razredima
Ukupno u višim
razredima
57
58
12
127
5
25
18
43
6
22
20
42
7
18
22
40
8
13
29
42
78
89
167
Ukupan broj učenika na početku školske godine: 294 učenik!
IV.organizacija vaspitno obrazovnog rada škole
Većina učenika nastavu pohađa u jednoj (prepodnevnoj ) smeni. Nastava počinje u 7,45 u svim školskim objektima. Popodnevna
smena počinje u 12,20 u Bačkim Vinogradima, u 13,00 u Hajdukovu. U školskim zgradama, posle 14,00 časova ima samo dva
niža razreda, ima dosta prostora za sekcije, za dopunsku i dodatnu nastavu.
Radno vreme pomoćnog osoblja počinje u 6,00 sati i traje do 22,00 sati. Za vreme godišnjeg odmora i nenastavnim danima, u
školi ima dežurstvo, od 7,00 do 14,00 časova. Za vreme verskih i državnih praznika dežurstvo u školi nema.
U školi se izvodi nastava na osnovu Pravilnika o kalendaru obrazovnog-vaspitnog rada za osnovne škole sa sedištem na teritoriji
APV za školsku 2014/15. godinu, koji čini sastavni deo Godišnjeg plana rada škole za 2013/14. šk. godinu.
Radne subote:
Vremenska dinamika
13. 09. 2014. god
27. 09. 2014. god
Aktivnost
Sveta misa povodom početka školske
godine – radna subota
U našoj školi je radna subota, zbog
tradicionalnih
Berbanskih
dana
u
25
Učesnici
Učenici viših razreda, profesor verske
nastave,razredne starešine
Učenici
viših
razreda,
nastavnici,
pomoćno osoblje učestvuje u organizaciji
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Hajdukovu.
i realizaciji trodnevne manifestacije.
Na sednici Školskog odbora, 15.09.2014. Radna subota za učenike nižih razreda
je doneta odluka, da pored radne subote,
13.09.2014., koji predviđa kalendar i
organizujemo za viših razreda , za
učenike nižih razreda će biti 27. 09.2014.
– zbog gore navedenih aktivnosti,
dešavanja u selu.
15.03.2015.
29.05 2015
Dan škole – Dan početka revolucije 1848- Učenici, nastavnici i gosti.
nacionalni praznik
Radna
subota
za
organizovanje Učenici, nastavnici
rekreativne subote ili eskurzije
Ispraćaj osmih razreda
Učenici, nastavnici i gosti
08.06.2015. god.
.,
Ostale aktivnosti predviđene kalendarom škole:
23.10.2014. Zajednički čas istorije na nivou škole (Dan početka revolucije 1956.)
Sredinom februara, 2015. godine , kada tradicionalno obeležavamo odlazak zime, faršange, zatim dobrotvorni bal roditelja u
Bačkim Vinogradima. U program su uključene i druge organizacije (ustanove) u oba sela. Nastava će se tog dana realizovati sa
skraćenim časovima.
Poludnevne eskurzije – popodnevnim satima, posle nastave
Odlukom Mađarskog Nacionalnog Saveta, utvrđeni su sledeći nacionalni praznici u našoj školi:
1) 23. oktobar, dan početka revolucije i oslobodilačke borbe 1956. – 23. 10. (četvrtak)
2) 15 mart – dan revolucije i oslobodilačke borbe 1848/49. – Dan škole- prigodan program u Hajdukovu
3) 20. avgust – Dan Svetog Stefana – praznik pada kada su učenici na letnjem raspustu, pa se zato početkom školske godine
ovoj temi posveti vreme, u vidu izrade panoa, razgovora na časovima istorije, maternjeg jezika, verske nastave.
PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU AP VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2014/2015 GODINU (u Prilogu)
Školska godina je podeljena na dva polugodišta, odnosno četri kvartala.
26
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
I polugodište traje od 01. septembra 2014 do 23. decembra 2014. – 82 nastavnih dana
II polugodište traje od 15 januara 2015. do 12 juna 2015. – 98 nastavnih dana
Za učenike VIII razreda II. polugodište traje do 29.maja 2015 godine i ima 88 nastavnih dana
Nastavni plan i program za učenike od I do VII razreda se ostvaruje u 36 radnih nedelja, a za učenike VIII razreda, 34 radne
nedelje.
Eskurzije ćemo realizovati nenastavnim danima u toku ove školske godine.
U subotu, 15 novembra 2014 godine i 31 januara 2015 godine nastava se izvodi prema rasporedu časova za utorak, u subotu 21
februara 2015 godine nastava se izvodi prema rasporedu časova za petak.
Raspored časova (u Prilogu)
Raspored zvonjenja i raspored smena:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7,00-7,45 dopunski
7,50 – 8,35
8,45 - 9,30
9,45 - 10,30
10,35 - 11,20
11,25 - 12,10
12,15 - 13,00
13,05 - 13,50
13,55 sekcije, dodatni, dopunski
Popodnevna smena: 12,15 – Bački Vinogradi
13,00 - Hajdukovo
Godišnji fond časova obaveznih i izbornih predmeta:
Red.
broj
1.
PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED
A. OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
Mađarski jezik
ned.
god.
ned.
god.
ned.
god.
ned.
god.
5
180
5
180
5
180
5
180
27
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
2.
Srpski jezik
2
72
2
72
3
108
3
108
3.
Nemački jezik
2
72
2
72
2
72
2
72
4.
Matematika
5
180
5
180
5
180
5
180
5.
Svet oko nas
2
72
2
72
-
-
-
-
6.
Priroda i društvo
-
-
-
-
2
72
2
72
7.
Likovna kultura
1
36
2
72
2
72
2
72
8.
Muzička kultura
1
36
1
36
1
36
1
36
9.
Fizičko vaspitanje
3
108
3
108
3
108
3
108
21*
756*
22*
792*
23*
828*
23*
828*
UKUPNO: A
Red.
broj
B. IZBORNI NASTAVNI PREDMETI3
1.
Verska nastava/Građansko vaspitanje4
1
36
1
36
1
36
1
36
2.
Narodna tradicija
1
36
1
36
1
36
1
36
3.
Ruka u testu - Otkrivanje sveta
1
36
1
36
1
36
1
36
28
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
4.
Čuvari prirode
1
36
1
36
1
36
1
36
5.
Lepo pisanje
1
36
-
-
-
-
-
-
6.
Od igračke do računara
1
36
1
36
1
36
1
36
7.
Maternji jezik sa elementima Nacionalne kulture
2
72
2
72
2
72
2
72
8.
Šah
1
36
1
36
1
36
1
36
72-108*
2-3*
72-108*
2-3*
108*
900*
26*
936*
26*
936*
Red.
broj
1.
UKUPNO: B
2-3*
UKUPNO: A + B
24*
72-108* 2-3*
864*
25*
PRVI RAZRED
DRUGI RAZRED
TREĆI RAZRED
ned.
ned.
ned.
ČETVRTI RAZRED
OBLIK OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA
Redovna nastava
god.
god.
god.
ned.
21-24* 756-864* 22-25* 792-900* 22-26* 792-936* 22-26*
29
god.
792-936*
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
2.
Dopunska nastava
1
36
1
36
1
36
1
36
3.
Dodatni rad
-
-
-
-
-
-
1
36
Red.
broj
OSTALI OBLICI
OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA
1.
Čas odeljenjskog starešine
2.
Društvene, tehničke, humanitarne, sportske i kulturne
aktivnosti
3.
Ekskurzija
Red.
A. OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
broj
DRUGI
RAZRED
PRVI RAZRED
TREĆI
RAZRED
ČETVRTI
RAZRED
ned.
god.
ned.
god.
ned.
god.
ned.
god.
1
36
1
36
1
36
1
36
1-2
36-72
1-2
36-72
1-2
36-72
1-2
36-72
1-3 dana
godišnje
PETI RAZRED
ned.
god.
30
1-3 dana
godišnje
1-3 dana
godišnje
1-3 dana godišnje
ŠESTI RAZRED
SEDMI RAZRED
OSMI RAZRED
ned.
ned.
ned.
god.
god.
god.
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
1.
Mađarski jezik
5
180
4
144
4
144
4
136
2.
Srpski jezik
3
108
3
108
3
108
2
68
3.
Nemački jezik
2
72
2
72
2
72
2
68
4.
Likovna kultura
2
72
1
36
1
36
1
34
5.
Muzička kultura
2
72
1
36
1
36
1
34
6.
Istorija
1
36
2
72
2
72
2
68
7.
Geografija
1
36
2
72
2
72
2
68
8.
Fizika
-
-
2
72
2
72
2
68
9.
Matematika
4
144
4
144
4
144
4
136
10. Biologija
2
72
2
72
2
72
2
68
11. Hemija
-
-
-
-
2
72
2
68
12. Tehničko i informatičko obrazovanje
2
72
2
72
2
72
2
68
13. Fizičko vaspitanje
2
72
2
72
2
72
2
68
26*
936*
27*
972*
29*
1044*
28*
952*
UKUPNO: A
31
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Red.
B. OBAVEZNI IZBORNI NASTAVNI PREDMETI
broj
1.
Verska nastava/ Građansko vaspitanje 3
1
36
1
36
1
36
1
34
2.
Engleski jezik4
2
72
2
72
2
72
2
68
3.
Fizičko vaspitanje - izabrani sport5
1
36
1
36
1
36
1
34
UKUPNO: B
4
144
4
144
4
144
4
136
UKUPNO: A + B
30*
1080*
31*
1116*
33*
1188
32*
1088*
1
36
1
36
-
Red.
V. IZBORNI NASTAVNI PREDMETI6
broj
1.
Čuvari prirode
5.
Informatika i računarstvo
Red.
OBLIK OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA
broj
1
PETI RAZRED
ned.
god.
32
36
ŠESTI RAZRED
SEDMI RAZRED
ned.
ned.
god.
god.
1
34
OSMI RAZRED
ned.
god.
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
1.
Redovna nastava
31*
1116*
32*
1152*
34*
1224*
33*
1122*
2.
Dopunska nastava
1
36
1
36
1
36
1
34
3.
Dodatni rad
1
36
1
36
1
36
1
34
Red
. OSTALI OBLICI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA
broj
PETI RAZRED
ŠESTI RAZRED
SEDMI RAZRED
OSMI RAZRED
ned.
god.
ned.
god.
ned.
god.
ned.
god.
1
36
1
36
1
36
1
34
1-2
36-72
1-2
36-72
1-2
36-72
1-2
34-68
1. Obavezne vannastavne aktivnosti
Čas odeljenjskog starešine
2. Slobodne aktivnosti
Društvene, tehničke, humanitarne, sportske i kulturne
aktivnosti
Ekskurzija
Do 2 dana
godišnje
Do 2 dana
godišnje
Do 2 dana
godišnje
Do 3 dana
godišnje
Izborni predmeti
Od I-IV. razreda obavezni izborni predmeti su verska nastava (katolička), narodna tradicija, od igračke do računara , lepo pisanje,
čuvari prirode.
33
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Narodna tradicija
Od igračke do računara
Lepo pisanje
III razred Hajdukovo
I-III razred Nosa – kombionovano odeljenje
II-IV razred Nosa – kombinovano odeljenje
II ,III, IV razred Bački Vinogradi
IV. razred – Hajdukovo
II.razred - Hajdukovo
I.razred Bački Vinogradi, Hajdukovo
Na nivou škole imamo, kao izborni predmet, građansko vaspitanje, u višim razredima, od V do VIII razreda. Većina roditelja se
opredelila
za
versku nastavu (katoličke veroispovesti)
Obavezni strani jezik je nemački,od I-VIII razreda, Obavezni izborni strani jezik je engleski, od V-VIII razreda.
Od petog do osmog razreda obavezni izborni predmet su sportske aktivnosti.
Spisak izbornih nastavnih predmeta po odeljenjima:
Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Hajdukovo
Lepo pisanje
Od igračke do
računara
Narodna
tradicija
Od igračke do
računara
Čuvari prirode
Čuvari prirode
Bački Vinogradi
Lepo pisanje
Narodna tradicija
Narodna tradicija
Narodna tradicija
Narodna tradicija
Narodna tradicija
Narodna tradicija
Narodna tradicija
Informatika i
računarstvo
Informatika i
računarstvo
Informatika i
računarstvo
Informatika i
računarstvo
Čuvari prirode
Čuvari prirode
34
Nosa
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Školski kalendar značajnih aktivnosti
Vrsta aktivnosti
Svečani prijem prvaka
Vreme realizacije
Septembar
Posvećenje đačke torbe
Septembar
Zajednički
programi,
zadržavanje
prijateljske veze sa bratskim školama,
preko interneta, angažovanje učenika
– Rekovac, Rottman, Ašotthalom,
Zakanjsek
Berbanski dani
Tokom cele školske godine
Đačka nedelja
Revolucija 56 u Mađarskoj – nacionalni
praznik
Dan prosvetnih radnika
Sunčana jesen života
Božićni praznik
Školska slava Sveti Sava
Faršanga - maškare
Oktobar
Oktobar
Dan škole – 15 mart – nacionalni praznik
Mart
Dan planete Zemlje
April
Jednodnevne eskurzije za učenike nižih
razreda
Jednodnevne eskurzije a učenike viših
razreda
Nedelja Crvenog krsta
Ispraćaj osmih razreda
April, maj
nastavnici, direktor, lokalna smouprava,
nastavnici, direktor, lokalna smouprava,
nastavnici, direktor, lokalna smouprava
Učenici, nastavnici, direktor
Učenici ,nastavnici, direktor, lokalna
smouprava
Učenici ,nastavnici, direktor, lokalna
smouprava
Učenici ,nastavnici, direktor, lokalna
smouprava
Učenici ,nastavnici
April, maj, juni
Učenici ,nastavnici
Maj
Jun
Učenici ,nastavnici, direktor,
Učenici ,nastavnici, direktor,
Septembar
Nosioci
Učenici nižih razreda, nastavnici, direktor,
lokalna smouprava, KUD
Učenici nižih razreda, nastavnici, direktor,
lokalna smouprava, KUD, Katolistička
crkva
Učenici , nastavnici
Učenici, nastavnici, direktor, lokalna
smouprava, KUD-ovi
Učenici, nastavnici, direktor
nastavnici, direktor, lokalna smouprava,
Novembar
Oktobar- novembar
Decembar
Januar
Februar
35
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Putovanje učenika u Minhen
Jun, jul
Program: Zaštita dece,učenika od nasilja
Borba protiv narkomanije i aids-a
Zaštita životne sredine
Organizovanje tabora za zainteresovane
učenike
Saradnja sa minhenski Crvenim Krstom
Cele godine
Cele godine
Cele godine
Tokom letnjeg raspusta
Učestvovanje u kulturnim, sportskim i
raznim manifestacijama, KUD-a Petefi
Šandor, Lifka Šandor, Hinga, i MZ
Hajdukovo, Bački Vinogradi, saradnja sa
civilnim organizacijama
20. avgust – nacionalni praznik Svetog
Stefana
Tradicionalna trka magaraca – Bački
Vinogradi
Cele godine
Cele godine
Avgust
Avgust
Učenici ,nastavnici, direktor,
smouprava
Učenici ,nastavnici, direktor,
Učenici ,nastavnici, direktor,
Učenici ,nastavnici, direktor,
Učenici ,nastavnici, direktor,
lokalna
Učenici ,nastavnici,
smouprava
Učenici ,nastavnici,
smouprava
direktor,
lokalna
direktor,
lokalna
Učenici ,nastavnici,
smouprava
Učenici ,nastavnici,
smouprava
direktor,
lokalna
direktor,
lokalna
Sekcije u školi
Naziv sekcije
Hor,orkestar
Literarna sekcija
Likovna sekcija
Nastavnik
Varga Brigita
Peč Blanka, Šel Klara
Sagmeister Laura
Učesnici
Viši razredi
Viši razredi
Viši razredi
Vreme realizacije
Tokom cele školske godine
Tokom cele školske godine
Tokom cele školske godine
Sportska sekcija
Gurbić Robert
Viši razredi
Tokom cele školske godine
Modelarstvo
Arnold Robert
Viši razredi
Tokom cele školske godine
Saradnja škole sa raznim institucijama u zemlji i u inostranstvu
Državnim
institucijama
Obrazovnim
ustanovama:
Kulturnim
ustanovama
Nevladinim
organizacijama
36
Sportskim
klubovima
Medijima:
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Ministarstvo
prosvete i sporta
Lokalne osnovne i KUD Lifka Šandor fondacija “Poverelo“
srednje škole
Hajdukovo
Hajdukovo
Lokalna
Samouprava
Subotica
Učiteljski fakultet
Mesna Zajednica Udruženje
Hajdukovo
prosvetnih radnika
mađara
severne
Bačke
Mesna Zajednica Osnovne
škole
Bački Vinogradi
bratskih
naselja:
Ašothalom,
Domasek,
Zakanjsek,
Segedin
Fondacija
za Pedagoško
mentalnu higijenu udruženje
“Exspecto“
vojvođanskih
Mađara
severne
Bačke
Subotički
Crveni OŠ
“Svetozar
krst
Marković”
–
Rekovac
Mađarski
Regionalni centar
Nacionalni Savet
za
profesionalni
razvoj zaposlenih u
obrazovanju
Kanjiža
»Giz
Boss« ZFA
Deutsche
Nemačka
Auslandsschularbei
organizacija
za t International
KUD Petefi Šandor
Bački Vinogradi
KUD Hinga Nosa
Fudbalski
klub
“Vinogradar“
Hajdukovo
Fondacija
nevladine Klub
dizača
organizacije«Partnerschul tegova »Spartak«
e« škola za partnerstva Subotica
budućnosti
Etno-life
udruženje Rvački
klub
građana za ekologiju i »Spartak«
etnologiju
Subotica
Narodno pozorište »Jogi«
Subotica
organizacija
Subotica
nevladina Karate klub Palić
Dečje pozorište
Subotica
Udruženje
porodica
Hajdukovo
Pozorište
„Deže
Kostolanji“
Subotica
Gradski muzej
Subotica
»Riparija«
ornitološko
udruženje Palić
Likovna galerija
Subotica
Lovački Klub
»Eko-friends«
udruženje
Subotica
37
velikih
»Kolibri«
ekološko
građana
Lokalni
radio
“Radio
90”,
Hajdukovo
Panon
radio
i
televizija
Subotica
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
međunarodnu
saradnju
Bavarski
Crveni
krst
Zdravstvene
ustanove
Policijske stanice
Centar za socijalni
rad
Subotica i Kanjiža
Razvojno
savetovalište
Subotica
Gradska biblioteka
Subotica
V PROGRAM RADA STRUČNIH , RUKOVODEĆIH,UPRAVNIH I SAVETODAVNIH
ORGANA ŠKOLE
Skupština Opštine Subotica, na sednici održanoj dana 16.06.2014 godine, izabrala je nove članove Školskog Odbora:
Školski odbor
Školom upravlja školski odbor od devet članova (po tri predstavnika zaposlenih, roditelja i lokalne samouprave). Za srednje škole
od posebnog interesa za Republiku Srbiju i unikatne škole, Ministarstvo predlaže i tri predstavnika "socijalnih partnera" (npr.
privredne komore, udruženja poslodavaca, nacionalne službe za zapošljavanje i sindikata). Školski odbor imenuje i razrešava
lokalna skupština opštine, a članovi odbora biraju predsednika. Predstavnike zaposlenih predlaže nastavničko veće, a
predstavnike roditelja savet roditelja, tajnim izjašnjavanjem. Na sednicama školskog o dbora učestvuju predstavnik učeničkog
parlamenta i predstavnik sindikata u školi, bez prava odlučivanja.
38
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Sastav Školskog odbora
Ime i prezime
Ovlašćeni predlagač
Haško Erna
Mesaroš Eva
Marki Eva
Terek Helena
Sič Gabriela
Kovač Norbert
Kiš Kornel
Terez Peić
Slađana Ivković Ivandekić
Lokalna samouprava
Lokalna samouprava
Lokalna samouprava
Savet roditelja
Savet roditelja
Savet roditelja
Nastavničko veće
Nastavničko veće
Nastavničko veće
Predsednik školskog odbora је:
Kiš Kornel
Adresa i brој tеlеfоnа: Subotica, Jovana Mikića 34/7
060 64 16 782
Program rada Školskog odbora
Vreme realizacije
Način
realizacije:
Аktivnosti,sadržaji
39
Nosioci realizacije i saradnici
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
septembar
septembar
Razmatranje i usvajanje
godišnjeg plana za 14-15
škols.god.
Usvajanje izveštaja o real. rada
škole 13-14 škols. god.
Sednica
Sednica
Čl.sk.odbora,direktor.
ped.,sekretar., adm.rad.
Čl. Sk.odb. direk.,pedagog
Nastavnici, direk.,pedagog.
Sednica
septembar
Novine Zakon o radu,
aktualnosti
Čl.šk.odbora,
direktor.sekretar
Sednica
septembar
Zaposleni, stručni kadar škole
Čl.šk.odbora
Razmatra poštovanje opštih
principa obr. i vasp.
Sednica
Čl.šk.od.,nastav
u toku godine
Razmatranje uspeha učenika
Sednica
Čl.šk.od.,knjigov
Preuzimanje mera za
poboljšanje uslova rada škole
Sednica
Čl.šk.odb.nastav.
kvartano
toku godine
februar
Usvajanje izveštaja o
poslovanju, godišnjeg
obračuna škole
Čl.šk.odb.
Sednica
jun
Usvajanje izveštaja o izvođenju
ekskurzije
Toku godine
Odlučuju po eventualnim
Razmatr.ost.
pitanja u
sk.zakon.akt.
Sednica
Čl.šk.odb.
sednica
Čl.šk.odb.
Program rada Saveta roditelja
Vreme
Аktivnosti,sadržaji
Način realizacije:
40
Nosioci realizacije i
saradnici
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
septembar
srptembar
Razmatranje predloga školskog plana, razvojnog
plana
Davanje predloga svog predstav.u str.aktivi, timove
škole
sednica
Čl.saveta,direk.ped.
sednica
Čl.saveta,direk.ped.
septembar
Razmatra uspeh učenika 13/14g.
sednica
Čl.saveta,direk.peda
gog
septembar
Razmatra uslove za rad škole
sednica
Čl.saveta,direk.peda
gog
sednica
Čl.saveta,direk.peda
gog
sednica
Čl.saveta,direk.ped.
sednica
Čl.saveta,direk.ped.
sednica
Čl.saveta,direk.peda
gog
decembar
I i II kvartal rezultati i uspehi učenika, problemi
decembar
Daje saglasnost na program i organizovanje
ekskurzije
Saradnja sa organima grada, udruženjima,
ambulantima
jun
Razmatra uspeh učenika 14/15g.
decembar
jun
Razmatra vidove saradnje roditelja , učenika i škole
sednica
Čl.saveta,direk.peda
gog
jun
Mala matura i upis u srednj.školu
sednica
Čl.saveta,direk.peda
gog
Savet roditelja čini po jedan predstavnik roditelja učenika svakog odeljenja. Pored toga što predlaže predstavnike roditelja u
organ upravljanja, savet roditelja ima savetodavnu ulogu u oblastima osiguranja kvaliteta, predlaganja izbornih predmeta,
namene korišćenja nebudžetskih sredstava, propisivanja pravila ponašanja, itd. Svoje predloge, pitanja i stavove savet roditelja
upućuje školskom odboru, direktoru i stručnim organima ustanove.
41
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Spisak članova saveta roditelja, nalazi se u Prilogu.
Direktor
Školom rukovodi direktor Sič Ana tj. stara se o ostvarivanju programa i aktivnosti koje usvoji školski odbor u okviru navedenih
nadležnosti. Direktor je takođe zadužen za izvršavanje naloga prosvetnog inspektora i savetnika, koji su dalje preko republičkih
inspektora i savetnika odgovorni ministru.
Direktora Sič Anu, je nakon raspisanog konkursa, predložio školski odbor - po pribavljenom mišljenju nastavničkog veća. Ministar
prosvete RS je dao saglasnost na odluku o izboru direktora
Program rada direktora škole
Programski sadržaji
Rukovođenje školom
• Priprema i
izrada Izveštaja
Godišnjeg plana rada,
Školskog programom
• Obezbeđivanje zakonitosti rada ustanove.
•
Rukovođenje procesom vaspitanja i učenja deteta u školi
•
•
•
•
Razmatranje svih pitanjavezanih za rad škole
Organizacija rada škole
Učestvovanja u radu Školskog odbora
Učestvovanja u radu aktiva direktora Subotice
Vreme realizacije
Tokom cele školske godine
Tokom cele školske godine
Kadrovsak struktura kolektiva
• Obezbeđivanje odgovarajućeg kadra
• Planiranje stručnog usavršavanja
• Stimulisanje rada i sankcionisanje radnika
• Obezbeđivanje zamene za odsutne
42
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Poboljšanje uslova rada
• Opremanje učionice
• Nabavka novih nastavnih sredstava
Tokom cele kalendarske godine
Bezbednost učenika
• Organizacija dežurstva nastavnika
• Saradnja sa MUP-om Subotica
• Kontrola i priprema raznih protokola i pravilnika
Organizacija obrazovno vaspitnog rada
• Programiranje rada škole
• Iniciranje izrade rasporeda svih vidova nastave i rada
službi
• Praćenja i vrednovanja rada nastavnika
• Evaluacija nastavnog časa
• Kontrola
rasporeda
nastavnih
i
vannastavnih
aktivnosti
• Planiranje, organizovanje i kontrolu rada ustanove
Instruktivni rad sa nastavnicima
• Rukovođenje rada Nastavničkog veća
• Praćenje i unapređivanje rada zaposlenih;
• Rukovođenje rada Pedagoškog kolegjuma
• Saradnja sa stručnim većima
• Određivanje mentora
• Unapređivanja odnosa između nastavnik učenik
• Praćenje projekta „Profesionalna orientacija“
Tokom cele školske godine
Praćenje finansijskog poslovanja
• Izrada plana finansijskog poslovanja za celu godinu
• Finansijsko i administrativno upravljanje radom ustanove
• Kontrola finansijskog poslovanja
• Kontrola inventara
Tokom cele školske godine
Tokom cele školske godine
Tokom cele kalendarske godine
43
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
•
Prezentacija finansijskog plana ŠO-u
Praćenje rada stručnih saradnika
• Uvid u godišnji plan pedagoga, bibliotekara
• Kontrola
Saradnja sa Savetom roditelja
• Učestvovanja u radu Saveta roditelja
• Razvoj saradnje sa roditeljima/starateljima, organom
upravljanja, reprezentativnim sindikatom i širom
zajednicom;
• Organizovanje dobrotvornih balova i drugih humanitarnih
akcija u korist škole
• Saradnja sa roditeljima
Tokom cele školske godine
Saradnja sa raznim institucijama u zemlji i u inostranstvu
• Ministarstvo prosvete i sporta
• Mađarski Nacionalni Savet
• Zdravstvene ustanove
• Policijske stanice
• Centar za socijalni rad
• Razvojno savetovalište
• Bratske škole uzemlji i u inostranstvu
• Udruženjima građana i sa civilnim institucijam
Tokom cele kalendarske godine
Saradnja sa lokalnom samoupravom
• Lokalna Samouprava Subotica
• Mesna Zajednica Hajdukovo
• Mesna Zajednica Bački Vinogradi
Tokom cele kalendarske godine
Stručna usavršavanja i inovacija
• Praćenjenje stručnog usavršavanja nastavnika
• Realizacija ličnog i profesionalnog razvoja
Tokom cele školske godine
Tokom cele školske godine
44
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Marketing škole
• Učešće u javnim promocijama škole
• Organizovanje školskih primedbi
• Saradnja sa lokalnom radio stanicom Radio 90
• Promocija Web-sajta škole
Tokom cele kalendarske godine
Evaulacija škole i uspeh učenika
• Praćenje rezultata učenika na ispitima, takmičenjima
• Praćenje učenika pri upisa u srednju školu
• Izrada godišnjeg izveštaja
Krajem školske godine
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА - ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА
ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР“ ХАЈДУКОВО
сачињен на основу члана 119. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11)
ЦИЉ: Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог доприноси остваривању и
унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања
дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним законима.
ЗАДАЦИ СТРУЧНОГ САРАДНИКА - ПЕДАГОГА:
−
Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовно-васпитног рада,
45
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
−
−
−
−
−
−
−
Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика,
Подршка васпитачима у креирању програма рада са децом, предлагање и организовање различитих видова актив ности, које доприносе дечјем развоју и напредовању,
Пружање подршке васпитачу, односно наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно- образовног
рада,
Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних компетенција и развијању
сарадње породице и установе по питањима значајним за васпитање и образовање деце и ученика,
Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада,
Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан
рад установе,
Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе.
ОБЛАСТ РАДА
I. ПЛАНИРАЊЕ И
АКТИВНОСТИ
1. Учествовање у изради школског
ВРЕМЕ
Август,
септембар
ПРОГРАМИРАЊЕ
програма, односно програма васпитног
ОБРАЗОВНО-
рада школе, плана самовредновања и
ВАСПИТНОГ РАДА
развојног плана установе,
Август,
септембар
2. Учествовање у изради годишњег плана
САРАДНИЦИ
Тим за самовредновање,
Тим за развојно планирање,
директор школе
Тим за самовредновање,
Тим за развојно планирање,
Тим за инклузивно
образовање,
директор школе
рада установе и његових појединих
делова (организација и облици рада –
стални, повремени, посебни, редовни и
приоритетни задаци, програма стручних
46
Август,
септембар
Током године
Тим за самовредновање,
Тим за развојно планирање,
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
органа и тимова, стручног усавршавања,
Током године
рада стручних сарадника, сарадње са
породицом, сарадње са друштвеном
Септембар,
новембар, март
Септембар
средином, превентивних програма),
3. Припремање годишњих и месечних
Током године
Тим за инклузивно
образовање,
Педагошки колегијум
Директор школе, стручни
сарадници из других школа
планова рада педагога,
4. Спровођење анализа и истраживања у
Релевантне институције
Током године
установи у циљу испитивања потреба
ученика, родитеља, локалне самоуправе,
Током године
Током године
5. Пружање помоћи учитељима и
наставницима у развијању програма,
Током године
Директор школе, Тим за
школско развојно планирање,
Тим аз самовредновање
Учитељи и предметни
наставници
планирању и документовању васпитно –
образовног рада у складу са потребама и
Током године
интересовањима деце,
6. Учествовање у припреми
Учитељи и предметни
наставници
Тим за планирање екскурзија
Током године
Ђачки парламент, предметни
наставници, учитељи
индивидуалног образовног плана за
Август,
септембар
ученике,
47
Учитељи, наставници
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
7. Учествовање у избору и конципирању
посебних и специјализованих програма,
8. Планирање организације рада школске
установе у сарадњи са директором и
других заједничких активности са
директором и другим стручним
сарадницима,
9. Учешће у планирању и организовању
појединих облика сарадње са другим
институцијама,
10. Планирање набавке стручне
литературе, периодике и учешће у
набавци и изради дидактичког
материјала, наставних средстава,
11. Учествовање у писању пројеката
установе и конкурисању ради
обезбеђивања њиховог финансирања и
48
Август,
септембар
Одељењске старешине
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
примене,
12. Иницирање и учешће у иновативним
видовима планирања наставе и других
облика образовно-васпитног рада,
13. Учествовање у избору и конципирању
разних ваннаставних и ваншколских
активности, односно учешће у планирању
излета, екскурзија, боравка деце и
ученика у природи,
14. Учешће у планирању и реализацији
културних манифестација, наступа
ученика, медијског представљања и
слично,
15. Пружање помоћи наставницима у
изради планова допунског, додатног
рада, практичне наставе и амбијенталне
наставе, плана рада одељењског
49
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
старешине, секција,
16. Учешће у избору и предлозима
одељењских старешинстава,
17. Формирање одељења, распоређивање
новопридошлих ученика и ученика који су
упућени да понове разред.
II. ПРАЋЕЊЕ И
ВРЕДНОВАЊЕ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
1. Систематско праћење и вредновање
васпитно – образовног, односно
наставног процеса развоја и
напредовања ученика,
2. Праћење реализације васпитнообразовног, рада,
3. Праћење ефеката иновативних
активности и пројеката, као и
ефикасности нових организационих
облика рада,
4. Рад на развијању и примени
инструмената за вредновање и
самовредновање различитих области и
активности рада установе,
5. Праћење и вредновање примене мера
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године
6. Учествовање у раду комисије за
проверу савладаности програма увођења
50
Тим за самовредновање,
учитељи, предметни
наставници
Тим за школско развојно
планирање, Тим за
самовредновање
Тим за самовредновање
Током школске
године
индивидуализације и индивидуалног
образовног плана,
Тим за самовредновање,
учитељи, предметни
наставници
Учитељи, предметни
наставници, родитељи
Учитељи, предметни
наставници
Научно истраживачке
институције, стручна
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
у посао васпитача/наставника, стручног
сарадника,
7. Иницирање и учествовање у
истраживањима васпитнo-образовне
праксе које реализује установа, научно
истраживачка институција или стручно
друштво у циљу унапређивања васпитнообразовног рада,
8. Учешће у изради годишњег извештаја о
Август,
септембар
друштва, стручни актив
Директор школе
Током школске
године
раду установе у остваривању свих
ЗУОВ, Тим за самовредновање
програма васпитно–образовног рада
(програма стручних органа и тимова,
стручног усавршавања, превентивних
програма, рада педагошко – психолошке
Крај октобра,
децембар, март,
јун
Током школске
године
Током школске
године
службе, сарадње са породицом, сарадње
са друштвеном средином, праћење рада
стручних актива, тимова),
Током школске
године
Током школске
године
9. Учествовање у праћењу реализације
остварености општих и посебних
стандарда, постигнућа ученика,
10. Праћење анализе успеха и
дисциплине ученика на
класификационим периодима, као и
предлагање мера за њихово побољшање,
11. Праћење успеха ученика у
51
Одељењска већа,
наставничко веће, директор
Учитељи, предметни
наставници, директор школе
Учитељи, предметни
наставници, директор школе
Учитељи, предметни
наставници, директор школе,
Развојно саветовалиште
Учитељи, предметни
наставници, директор школе
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
ваннаставним активностима,
такмичењима, завршним и пријемним
испитима за упис у средње школе,
12. Учествовање у усклађивању
програмских захтева са индивидуалним
карактеристикама ученика,
13. Праћење узрока школског неуспеха
ученика и предлагање решења за
побољшање школског успеха,
14. Праћење поступака и ефеката
оцењивања ученика.
III. РАД СА
УЧИТЕЉИМА,
ОДНОСНО
НАСТАВНИЦИМА
1. Пружање помоћи учитељимљ, односно
наставницима на конкретизовању и
операционализовању циљева и задатака
васпитно – образовног рада,
2. Пружање помоћи учитељима и
одељењским старешинама у усклађивању
програмских захтева са
специфичностима контекста
(индивидуалним карактеристикама деце,
породичног окружења, установе и шире
средине),
3. Рад са учитељимљ, нaставницима на
преиспитивању васпитно-образовне
праксе, разматрањем педагошких
приступа и конкретних проблема
васпитне праксе,
4. Пружање стручне помоћи учитељимa,
односно наставницима на унапређивању
квалитета васпитно – образовног рада,
односно наставе увођењем иновација и
иницирањем коришћења савремених
метода и облика рада
( уз проучавање програма и праћење
52
Током школске
године
Учитељи, предметни
наставници, директор школе
Током школске
године
Учитељи, предметни
наставници, директор школе
Током школске
године
Учитељи, предметни
наставници, директор школе
Током школске
године
Учитељи, предметни
наставници
Током школске
године
Учитељи, предметни
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
стручне литературе),
5. Укључивање у рад на естетском и
педагошком обликовању простора у коме
бораве ученици,
6. Сарадња са учитељима за израду
дидактичког материјала, прикупљању и
коришћењу материјала,
7. Пружање помоћи наставницима у
проналажењу начина за имплементацију
наставници
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године
општих и посебних стандарда,
Учитељи, предметни
наставници
Учитељи, предметни
наставници
Учитељи, предметни
наставници
8. Рад на процесу подизања квалитета
Током школске
године
нивоа ученичких знања и умења,
9. Мотивисање васпитача, односно
Током школске
године
наставника на континуирано стручно
усавршавање и израду плана
професионалног развоја и напредовања у
Учитељи, предметни
наставници
Учитељи, предметни
наставници
Током школске
године
Током школске
године
Учитељи, предметни
наставници
струци,
10. Анализирање реализације праћених
активности у установи, часова редовне
наставе и других облика образовноваспитног рада којима је присуствовао и
давање предлога за њихово унапређење,
11. Праћење начина вођења педагошке
53
Током школске
године
Учитељи, предметни
наставници
Учитељи, предметни
наставници
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
документације учитеља и наставника,
12. Иницирање и пружање стручне
помоћи наставницима у коришћењу
различитих метода, техника и
инструмената оцењивања ученика,
13. Пружање помоћи учитељима, односно
наставницима у осмишљавању рада са
децом, односно ученицима којима је
потребна додатна подршка (даровитим
ученицима, односно деци односно
ученицима са тешкоћама у развоју),
14. Оснаживање учитеља, односно
наставника за рад са децом, односно
ученицима из осетљивих друштвених
група кроз развијање флексибилног става
према културним разликама и развијање
интеркултуралне осетљивости и
предлагање поступака који доприносе
њиховом развоју,
15. Оснаживање учитеља, односно
наставника за тимски рад кроз њихово
подстицање на реализацију заједничких
задатака, кроз координацију активности
стручних већа, тимова и комисија,
16. Пружање помоћи наставницима у
остваривању задатака професионалне
оријентације и каријерног вођења и
унапређивање тога рада,
17. Пружање помоћи учитељима односно,
наставницима у реализацији огледних и
угледних активности, односно часова и
примера добре праксе, излагања на
састанцима већа, актива, радних група,
стручним скуповима и родитељским
састанцима,
54
Током школске
године
Учитељи, предметни
наставници
Током школске
године
Током школске
године
Учитељи, предметни
наставници
Током школске
године
Учитељи, предметни
наставници
Током школске
године
Током школске
године
Учитељи, предметни
наставници
Током школске
године
Током школске
године
Учитељи, предметни
наставници
Током школске
године
Учитељи, предметни
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
18. Пружање помоћи наставницима у
наставници
изради
Учитељи, предметни
наставници
планова допунског, додатног рада,
практичне наставе и амбијенталне
Учитељи, предметни
наставници
наставе, плана рада одељењског
старешине и секција,
Учитељи, предметни
наставници
19. Упознавање и одељењских старешина
и одељењских већа са релевантним
карактеристикама нових ученика,
20. Пружање помоћи одељењским
старешинама у реализацији појединих
садржаја часа одељењске заједнице,
21. Пружање помоћи учитељима,
односно, наставницима у остваривању
свих форми сарадње са породицом,
22. Пружање помоћи приправницима у
процесу увођења у посао, као и у
припреми полагања испита за лиценцу,
23. Пружање помоћи учитељима, односно
наставницима у примени различитих
техника и поступака самоевалуације.
IV. РАД СА
ДЕЦОМ, ОДНОСНО
УЧЕНИЦИМА
1. Испитивање детета уписаног у основну
школу,
2. Праћење дечјег развоја и напредовања,
3. Праћење оптерећености ученика
(садржај, време, обим и врста и начин
ангажованости детета односно ученика),
55
Учитељи, предметни
наставници
Мај, јун, август
Ученици, родитељи
Током школске
године
Ученици, учитељи,
наставници
Ученици, учитељи,
наставници, родитељи
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
4. Саветодавни рад са новим ученицима,
ученицима који су поновили разреда,
преласка ученика између школа,
5. Стварање оптималних услова за
индивидуални развој детета односно
ученика и пружање помоћи и подршке,
6. Пружање подршке и помоћи ученицима
у раду ученичког парламента и других
ученичких организација,
7. Идентификовање и рад на отклањању
педагошких узрока проблема у учењу и
понашању,
8. Рад на професионалној оријентацији
ученика и каријерном вођењу,
9. Анализирање и предлагање мера за
унапређивање ваннаставних активности,
10. Пружање помоћи и подршке
укључивању ученика у различите
пројекте и активности стручних и
невладиних организација,
11. Пружање помоћи на осмишљавању
садржаја и организовању активности за
креативно и конструктивно коришћење
слободног времена,
12. Промовисање, предлагање мера,
учешће у активностима у циљу
смањивања насиља, а повећања
толеранције и конструктивног решавања
конфликата, популарисање здравих
стилова живота,
13. Учествовање у изради педагошког
Током школске
године
профила детета, односно ученика за децу
Током школске
године
Током школске
односно ученике којима је потребна
56
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године, као што
је и предвиђено
планом ПО
Током школске
године
Ученици, учитељи,
наставници, родитељи
Ученици, учитељи,
наставници, родитељи
Ученици, учитељи,
наставници, родитељи
Ученици, учитељи,
наставници, родитељи
Ученици, Тим за ПО,
родитељи
Ученици
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године
(квартално)
Ученици, одељењске
старешине
Ученици, одељењске
старешине, ученички
парламент
Ученици, Тим за инклузивно
образовање
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
додатна подршка израда индивидуалног
године
Ученици, ученички парламент
образовног плана,
Ученици, одељењске
старешине, ђачки парламент
14. Анализирање предлога и сугестија
ученика за унапређивање рада школе и
помоћ у њиховој реализацији,
15. Учествовање у појачаном васпитном
раду за ученика који врше повреду
правила понашања у школи или се не
придржава одлука директора и органа
школе, неоправдано изостане са наставе
пет часова, односно који својим
понашањем угрожава друге у
остваривању њихових права.
V. РАД СА
РОДИТЕЉИМА,
ОДНОСНО
СТАРАТЕЉИМА
1. Организовање и учествовање на
општим и групним родитељским
састанцима у вези сa организацијом и
остваривањем васпитно-образовног,
односно образовно-васпитног рада,
2. Припрема и реализација родитељских
састанака,трибина,радионица са
стручним темама,
3. Укључивање родитеља, старатеља у
поједине облике рада установе (васпитно
– образовни рад, односно настава,
секције, предавања, пројекти...) и
партиципација у свим сегментима рада
установе,
4. Пружање подршке родитељима,
старатељима у раду са децом, односно
ученицима са тешкоћама у учењу,
57
Током школске
године
Директор, Савет родитеља
Током школске
године
Директор, Савет родитеља
Током школске
године
Директор, Савет родитеља,
Тим за самовредновање
Током школске
године
Родитељи, учитељи,
предметни наставници,
Развојно саветовалиште
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
VI. РАД СА
ДИРЕКТОРОМ,
СТРУЧНИМ
САРАДНИЦИМА,
ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ
проблемима у понашању, проблемима у
развоју, професионалној оријентацији,
5. Упознавање родитеља, старатеља са
важећим законима, конвенцијама,
протоколима о заштити деце, односно
ученика од занемаривања и злостављања
и другим документима од значаја за
правилан развој деце, односно ученика у
циљу представљања корака и начина
поступања установе,
6. Пружање подршке и помоћи
родитељима у осмишљавању слободног
времена деце, односно ученика,
7. Рад са родитељима, односно
старатељима у циљу прикупљања
података о деци,
8. Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање предлога по питањима која се разматрају на савету.
Током школске
године
1. Сарадња са директором, стручним
сарадницима на истраживању постојеће
васпитно- образовне, односно образовноваспитне праксе и специфичних
проблема и потреба установе и
предлагање мера за унапређење,
2. Сарадња са директором и стручним
сарадницима у оквиру рада стручних
тимова и комисија и редовна размена
информација,
3. Сарадња са директором и стручним
сарадницима на заједничком планирању
активности, изради стратешких
Током школске
године
Директор, стручни сарадници
из других школа, установа
социјалне заштите и свих
релевантних институција
Током школске
године
Директор, стручни сарадници
из других школа, установа
социјалне заштите и свих
релевантних институција
58
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године
Родитељи, учитељи,
предметни наставници, Тим
за безбедност ученика, Тим
за самовредновање
Родитељи, учитељи,
предметни наставници
Родитељи, учитељи,
предметни наставници
Родитељи, учитељи,
предметни наставници
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
VII. РАД У
СТРУЧНИМ
ОРГАНИМА И
ТИМОВИМА
докумената установе, анализа и
извештаја о раду школе,
4. Сарадња са дирекотром на формирању
одељења и расподели одељењских
старешинстава,
5. Тимски рад на проналажењу
најефикаснијих начина унапређивања
вођења педагошке документације у
установи,
6. Сарадња са директором на планирању
активности у циљу јачања наставничких и
личних компетенција,
7. Пружању подршке деци/ученицима за
које се доноси индивидуални образовни
план,
8. Сарадња са директором по питању
приговора и жалби ученика и његових
родитеља, односно старатеља на оцену из
предмета и владања.
Август
Директор
Током школске
године
Директор, учитељи,
предметни наставници
Током школске
године
Директор, учитељи,
предметни наставници
Током школске
године
Током школске
године
Директор, учитељи,
предметни наставници
Директор, учитељи,
предметни наставници
1. Учествовање у раду васпитнообразовног, наставничког већа, односно
педагошког већа (давањем саопштења,
информисањем о резултатима обављених
анализа, прегледа, истраживања и
других активности од значаја за
образовно-васпитни рад и јачање
васпитачких односно наставничких
компетенција),
2. Учествовање у раду тимова, већа,
актива и комисија на нивоу установе који
се образују ради остваривања одређеног
задатка, програма или пројекта.
Учествовање у раду педагошког
колегијума, педагошких већа и стручних
Почетак и крај
школске
године,
квартали
Директор, учитељи,
предметни наставници
59
Током школске
године
Тимови који постоје у школи,
већа и стручни активи
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
актива за развојно планирање и развој
предшколског, школског програма,
односно програма васпитног рада,
3. Предлагање мера за унапређивање
рада стручних органа установе.
VIII. САРАДЊА СА
НАДЛЕЖНИМ
УСТАНОВАМА,
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
, УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
IX.ВОЂЕЊЕ ДОКУ-
Током школске
године
Тимови који постоје у школи,
већа и стручни активи,
педагошки колегијум
1. Сарадња са образовним, здравственим,
социјалним, научним, културним и другим
установама које доприносе остваривању
циљева и задатака васпитно-образовног,
односно образовно-васпитног рада
установе,
2. Учествовање у истраживањима
научних, просветних и других установа,
3. Осмишљавање програмских активности
за унапређивање партнерских односа
породице, установе и локалне
самоуправе у циљу подршке развоја деце
и младих,
4. Активно учествовање у раду стручних
друштава, органа и организација,
5. Сарадња са канцеларијом за младе и
другим удружењима грађана и
организацијама које се баве програмима
за младе,
6. Учешће у раду и сарадња са
комисијама на нивоу локалне самоуправе,
које се баве унапређивањем положаја
деце и ученика и услова за раст и развој,
7. Сарадња са националном службом за
запошљавање.
Током школске
године
Образовне, здравствене,
социјалне, научне, културне и
друге установе
Током школске
године
Образовне, здравствене,
социјалне, научне, културне и
друге установе
Током школске
године
Током школске
године
Образовне, здравствене,
социјалне, научне, културне и
друге установе
1. Вођење евиденције о сопственом раду
Дневно,
60
Током школске
године
Током школске
године
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
МЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
на дневном, месечном и годишњем нивоу,
2. Израда, припрема и чување посебних
протокола, чек листа за праћење наставе
и васпитних активности на нивоу школе,
3. Припрема за послове предвиђене
годишњим програмом и оперативним
плановима рада педагога,
4. Прикупљање података о деци, односно
ученицима и чување материјала који
садржи личне податке о деци односно
ученицима у складу са етичким кодексом
педагога,
5. Стручни сарадник (педагог) се стручно
усавршава: праћењем стручне
литературе и периодике, праћењем
информација од значаја за образовање и
васпитање на интернету; учествовањем у
активностима струковног удружења
(Педагошко друштво Србије) и на
Републичкој секцији педагога и психолога
Србије, похађањем акредитованих
семинара, учешћем на конгресима,
конференцијама, трибинама,
осмишљавањем и реализацијом
акредитованих семинара, похађањем
стручних скупова, разменом искуства и
сарадњом са другим педагозима и
стручним сарадницима у образовању.
месечно,
годишње
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године
Spisak Stručnih veća i timova u školi, sa imenima predsednika i sa članovima
Red
ni
Stručna veća:
Ime i prezime predsednika aktiva i članovi tima
61
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
bro
j
1.
Stručno veće za prvi ciklus
Bódi Györgyi, Kozma Silvija , I.Ivandekić Slađana, Farkas Beatrisz, Kasza Ibolya ,
Péity Teréz, Péity Timea
Mančić Molnár Júlia, Mácskovity Klára, Kohajda Gizella, Kőműves Larisza, Móra
Rozália, Oláh Kata, Roska Laura, Roska Blanka, Peić Terez, Szabó Hunor
2.
Stručno veće za drugi ciklus
Šel Klara, Čorba Oto , I.Ivandekić Sađana
Kiš Kornel, Kiš Č.Anita, Peč Blanka, Ciko Jožef, Varga Brigita, Arnold Robert, Gurbić
Robert, Peč Blanka, Marušinac Silvia, Revid Jene, Sagmeister Laura, Moldvai Marika,
Čizmadia Žolt, Kohajda Gizella, Kőműves Larisza, Szabó Hunor, Raffai Manuella
3.
Stručni aktiv za razvojno planiranje
Sič Ana, I.Ivandekić Sađana, Kőműves Larisza, Roška Laura, Kohajda Gizela,
Moldvai Marika, Kozma Silvija, Kovač Norbert (roditelj), Marki Eva (Član ŠO), (Član
ĐP)
4.
Slađana Ivković Ivandekić, Šel Klara, Bodi Đerđi, Čorba Oto, Sič Ana
5.
Stručni aktiv za razvoj školskog
programa
Stručni tim za inkluzivno obrazovanje
6.
7.
Pedagoški kolegijum
Nastavničko Veće
8.
Odeljensko Veće
Slađana Ivković Ivandekić, Mančić M. Julija, Farkaš Beatris, Kozma Silvija, Kiš Č.
Anita, Šel Klara
Sič Ana, Kiš Kornel, Peić Terez, I.Ivandekić Sađana, Bodi Đerđi, Čorba Oto,
Sič Ana I.Ivandekić Sađana, Kozma Silvia, Peić Timea, Farkas Beatrisz, Kasza Ibolya
, Bódi Györgyi, Péity Teréz,
Mančić Molnár Júlia, Mácskovity Klára, Kohajda Gizella, Kőműves Larisza, Móra
Rozália, Oláh Kata, Roska Laura, Roska Blanka, Peić Terez
Kiš Kornel, Kiš Č.Anita, Peč Blanka, Ciko Jožef, Šel Klara, Varga Brigita, Arnold Robert,
Gurbić Robert, Peč Blanka, Marušinac Silvia, Revid Jene, Sagmeister Laura, Sabo
Hunor, Čorba Oto, Moldvai Marika, Čizmadia Žolt
Razredne starešine i nastavnici u odeljenju, direktor, pedagog
62
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
9.
Stručni tim za samovrednovanje
10.
Stručni tim za zaštite od nasilja,
zlostavljanja i zanemarivanja učenika
Stručni tim za socijalna pitanja
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Stručni tim za ekologiju i zaštita
životne sredine
Stručni tim za profesionalnu orientaciju
Stručni tim za organizovanje eskurzija
Stručni tim za zdrastvenu zaštitu
učenika
Stručni tim za saradnju sa lokalnom
samoupravom
i
civilnim
organizacijama
Stručni tim vođenje letopisa i web
stranica stranice škole
Stručni tim za planiranje kulturnih
aktivnosti škole
Stručni tim za izradu i realizaciju
sportske aktivnosti škole
Članovi Školskog
odbora
Slađana Ivković Ivandekić,Arnold Robert, Ciko Jožef, Sič Ana, Varga Brigita,
Čizmadia Žolt, Roska Laura
Čorba Oto, Kiš Kornel, Gurbić Robert, Kasa Ibolja,Olah Kata, Peić Timea, Rafai
Manuela, Sagmeister Laura
Kemiveš Larisa, Peić Terez, Bodi Đerđi, Mora Rozalija, Varga Brigita,
Marušinac Silvija, Mačković Klara, Moldvai Marika, Peić Timea
Kiš Kornel, Kiš Č.Anita, Peč Blanka, Slađana Ivković Ivandekić, Ciko Jožef
Revid Jene, Ciko Jožef, Čizmadia Žolt, Kozma Silvija
Kiš Čontoš Anita, Komenda Renata, Mora Rozalija, Roška Laura, Marušinac Silvija
Sič Ana, , Peić Terez, Peč Blanka
Arnold Robert, Kozma Silvija, Roška Blanka, Gurbić Robert
Peč Blanka, Šel Klara, Varga Brigita, Sagmeister Laura Kemiveš Larisa, Kasa Ibolja,
Farkaš Beatris
Gurbić Robert, Kiš Kornel, Čorba Oto, Bodi Đerđi, Čizmadia Žolt, Olah Kata
Kiš Kornel, Slađana Ivković Ivandekić, Peić Terez, članovi Saveta roditelja i lokalne
samouprave
Program rada Nastavničkog veća
Vreme realizacije
avgust
Аktivnosti,sadržaji
•
Sačinjavanje
i
donošenje
Način realizacije:
programa
63
rada
sednica
Nosioci
realizacije i
saradnici
članovi
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
•
•
•
•
avgust
•
•
•
septembar
Tokom cele školske
godine
•
•
•
•
•
•
•
•
Nastavničkog veća
utvrđivanje osnovnih zadataka za šk. godinu
Struktura odeljenja, brojno stanje učenika,
podela predmeta,odeljensko starešinstvo i
druga aktuelna pitanja,problematika
utvrđivanje školskog kalendara rada/ritam rada,
dana, dinamika tokom šk. god.i dr.
utvrđivanje pravila o životu iradu učenika/kućni
red škole,pravilnik o ocenjivanju, pravilnik o
vođenju registra, previlnik o vrednovanju, o
kvalitetu nastavnika/
utvrđivanje pravila o životu i radu učenika/kućni
red škole,pravilnik o ocenjivanju, pravilnik o
vođenju registra, previlnik o vrednovanju, o
kvalitetu nastavnika/
utvrđivanje plana posete izleta, eskurzija
učenika
izvešji stručnih timova i veća
razmatranje izveštaja i Godišnjeg plana rada
škole
organizacija kulturnih i sportskih manifestacija
stručno usavršavanje nastavnika
aktivno učenje
društveno koristan rad i slobodne aktivnosti
učenika
razmatranje aktuelne problematike i donošenje
mera za unapređivanje rada OV
instrukcija za planiranje i realizovanje čos, čoz i
rada stručnih aktiva
instrukcije za planiranje rada i realizovanje
programa
vaspitnog
rada,
programa
64
sednica
članovi
sednica
članovi
sednica
članovi
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
•
•
•
•
zdravstvenog vaspitanja učenika i programa
prevencije narkomanije, razvijanje ekološke
svesti i aktivnog odnosa prema zaštiti i
unapređenju životne sredine
Organizacioni poslovi
Unapređivanje rada
Evaulacija rada timova i veća
Planiranje ličnog i profesionalnog razvoja
Odeljensko veće
Program rada Odeljenskog veća – niži razredi
Vreme
realizacije
Septembar
Oktobar
Decembar
Аktivnosti,sadržaji
1.Donošenje plana i programa rada OV za šk. 2014/2015.god.
2.Upoznavanje socijalnih, zdravstvenih i drugih prilika učenika
3..Planiranje eskurzije učenika
4.Proslava Dana dečije nedelje
5.Planiranje programa Berbanskih dana u Hajdukovu
1.Obrazovni vaspitni rezultati na kraju prvog kvartala
2.Realizacija plana i programa rada i fonda časova
3.Pripreme za Novogodišnji vašar
4.Aktualna pitanja i zadaci
1.Uspeh učenika na kraju I polugodišta
2.Realizacija plana i programa rada i fonda časova
65
Način
realizac
ije:
Nosi
oci
reali
zacij
ei
sara
dnici
Razmat
ranje,
Član
ovi
OV
Razmat
ranje,
Član
ovi
OV
Razmat
ranje,
Član
ovi
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Mart
Juni
Avgust
3.Pripreme za proslavu Dana Svetog Save
4.Zimski raspust učenika planiranje dopunskih i dodatnih aktivnosti za vreme zimskog
raspusta
5.Pripreme za takmičenje iz pojedinih predmeta
6.Planiranje i realizacija faršanga
7. Aktuelna pitanja
1.Obrazovni vaspitni rezultati na kraju trećeg kvartala
2.Realizacija plana i programa rada i fonda časova
3.Eskurzija učenika- operativni plan
4.Letovanje učenika
5.Proslava Dana škole
1.Uspeh učenika na kraju II polugodišta
2.Realizacija plana i programa rada i fonda časova
3.Podela đačkih knjižica
4.Planiranje priredbi za prvake
5.Ispraštaj osmaka
6. Priprema irealizacija završnog ispita
1.Analiza rada odeljenskog veća u 2014/15. šk.god.
2. Priprema za sledeću školsku godinu
OV
Razmat
ranje,
Član
ovi
OV
Razmat
ranje,
Član
ovi
OV
Razmat
ranje,
Član
ovi
OV
Program rada Odeljenskog veća – viši razredi
Vreme realizacije
Septembar
Аktivnosti,sadržaji
1.Donošenje plana i programa rada OV za šk.
2014/2015.god.
2.Upoznavanje socijalnih, zdravstvenih i drugih prilika
učenika
3.Planiranje eskurzije učenika
4.Proslava Dana dečije nedelje
5.Planiranje programa Berbanskih dana u Hajdukovu
66
Način realizacije:
Nosioci
realizacije i
saradnici
Razmatranje
Članovi OV
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Oktobar
Decembar
Mart
Juni
Avgust
1.Obrazovni vaspitni rezultati na kraju prvog kvartala
2.Realizacija plana i programa rada i fonda časova
3.Pripreme za Novogodišnji vašar
4.Aktualna pitanja i zadaci
1.Uspeh učenika na kraju I polugodišta
2.Realizacija plana i programa rada i fonda časova
3.Pripreme za proslavu Dana Svetog Save
4.Zimski raspust učenika planiranje dopunskih
dodatnih aktivnosti za vreme zimskog raspusta
5.Pripreme za takmičenje iz pojedinih predmeta
6.Planiranje i realizacija faršanga
7.Planiranje i pripreme takmičenja
8. Aktuelna pitanja
1.Obrazovni vaspitni rezultati na kraju trećeg kvartala
2.Realizacija plana i programa rada i fonda časova
3.Eskurzija učenika- operativni plan
4.Realizacija takmičenja, analiza rezultata
5.Proslava Dana škole
1.Uspeh učenika na kraju II polugodišta
2.Realizacija plana i programa rada i fonda časova
3.Podela đačkih knjižica
4.Uspeh učenika 8 razreda
5.Ispraštaj osmaka
6. Priprema irealizacija završnog ispita
1.Analiza rada odeljenskog veća u 2014/15. šk.god.
2. Priprema za sledeću školsku godinu
67
Razmatranje
Članovi OV
Razmatranje
Članovi OV
Razmatranje
Članovi OV
Razmatranje
Članovi OV
Razmatranje
Članovi OV
i
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Program rada Pedagoškog kolegijuma
Vreme
ralizacije
Avg.sept.
Nov.dec.
Mart.april
Jun.
Aktivnost
Učesnici
- Organizacija rada škole na početku šk.godine
- Izleti, ekskurzije
- Mere za povećanje kvaliteta rada škole
- Tekuća pitanja
- saradnja sa organima jedinice lokalne samouprave /grad
Subotica,MZ Hajdukovo, Bački vinogradi i Nosa
- praćenje saradnje sa ambulantima
Svi članovi .ped. kol.
-
Svi članovi ped.kol.
tekuća pitanja
takmičenja
IOP verifikacija individualnog plana za učenike – koji imaju
potrebe za istim
- podela zaduženja za sledeću godinu
- rezultati rada u protekloj nastavnoj godini
- izveštaj u stručnom usavršavanju nastavnika i stručnih
saradnika
kriterijume i standarde u obrazovanju
analiza IOP, napredovanja učenika
tekuća pitanja
Učenički parlament
68
Svi članovi ped.kol. razredne starešine
Svi članovi ped.kol.
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Učenici u poslednja dva razreda osnovne škole organizuju se u učenički parlament, koji može da: daje mišljenja i predloge
stručnim organima, školskom odboru, savetu roditelja i direktoru o pravilima ponašanja u školi, godišnjem programu rada,
školskom razvojnom planu, slobodnim i vannastavnim aktivnostima, učešću na sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji
svih manifestacija učenika u školi i van nje; razmatra odnose i saradnju učenika i nastavnika ili stručnog saradnika i obaveštava
učenike o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje. Parlament čine po dva predstavnika svakog odeljenja u školi i
ima predsednika
PROGRAM RADA
Mesec
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
Januar
Februar
Mart-april
Maj-jun
Aktivnosti
1. Konstituisanje đačkog parlamenta
2. Usvajanje Godišnjeg plana rada đačkog parlamenta
3. Izbor rukovodstva školskog parlamenta
4. Upoznavanje i potpisivanje kućnog reda
5. Upoznavanje sa zadacima iz ŠRP
1. Akcije oko realizacije Dečje nedelje, podela zaduženja
2. Analiza dečje nedelje
3. Tekuća pitanja
1. Bezbednost učenika
2. Tekuća pitanja
1. Pripreme u vezi realizacije Božićnog vašara
2. Tekuća pitanja
1. Razmatranje uspaha učenika na kraju prvog polugodišta
2. Davanje predloga za poboljšanje uspeha
3. Učešće u obeležavanju školske slave Svetog Save
1. Osmišljavanje i realizacija Faršanga (maškara)
2. Tekuća pitanja
1. Ekološke akcije koje pokreće Parlament
2. Dan škole
1. Planiranje i realizacija ankete, samovrednovanje sopstvenog rada Parlamenta
2. Pripreme i izrada smernica za rad u narednoj školskoj godini
69
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
VI posebni programi koji su sastavni delovi školskog programa
PROGRAM
ZAŠTITE UČENIKA OD NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI
„PETEFI ŠANDOR“ HAJDUKOVO
Na osnovu međunarodnog dokumenta Konvencije o pravima deteta i dokumentima koje je usvojila Vlada Republike Srbije
(Nacionalni plan akcije za decu i Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja), Posebnog protokola za zaštitu
dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama, Priručnika za primenu posebnog
protokola za zaštitu dece i učenika, člana 103 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ br. 72/2009)
Osnovna škola
„Petefi Šandor“ Hajdukovo, na sednici Tima za zaštitu učenika od nasilja održanoj 27.08.2013. god. donosi:
PROGRAM ZAŠTITE UČENIKA OD NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI „PETEFI ŠANDOR“ HAJDUKOVO
kojim se preciziraju uloge i odgovornosti svih subjekata uključenih u život i rad škole
Na osnovu Posebnog protokola za zaštitu dece i učenika od nasilja,
zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama
škola je formirala:
Tim za zaštitu učenika od nasilja, koji sačinjavaju:
Csorba Ottó, Kiš Kornel, Gurbić Robert, Kasa Ibolja,Olah Kata, Peić Timea, Rafai Manuela, Sagmeister Laura
Ovaj Tim je izradio Program za zaštitu dece i učenika od nasilja zlostavljanja i zanemarivanja u školi koji je sastavni deo Godišnjeg
plana rada škole i Školskog programa.
Plan rada Tima je poseban dokument kojim se planira rad Tima na ostvarenju zaštite učenika od nasilja.
70
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Programom zaštite učenika su definisane preventivne aktivnosti, kao i koraci i procedure u postupanju u zaštiti učenika od nasilja.
Takođe je definisano šta se smatra nasiljem, kao i koje sve vrste i oblike obuhvata.
ZNAČENJE POJMOVA
Svako nasilje nad učenicima se može sprečiti u atmosferi koja:
1.
2.
3.
4.
uči, razvija i neguje kulturu ponašanja
ne toleriše nasilje i ne ćuti o njemu
razvija odgovornost svih
obavezuje na postupanje sve koji imaju saznanje o nasilju
Programom zaštite učenika su definisane preventivne aktivnosti, kao i koraci i procedure u postupanju u zaštiti učenika od nasilja.
Takođe je definisano šta se smatra nasiljem, kao i koje sve vrste i oblike obuhvata.
Nasilje se definiše kao svaki oblik jedanput učinjenog ili ponovljenog verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje ima
za posledicu stvarno ili potencijalno ugrožavanja zdravlja, razvoja i dostojanstva učenika.
PODELA NAJČEŠĆIH OBLIKA NASILJA
U tabeli su prikazani nivoi reagovanja i različiti oblici nasilja. U zavisnosti od intenziteta, učestalosti i posledica koje nasilje
ostavlja, pojedini oblici se ponavljaju na više različitih nivoa.
PRVI NIVO
U okviru savetodavno-vaspitnog rada sa decom – pojedincima, grupama i odeljenjem.
Ove oblike nasilja rešava samostalno vaspitač/nastavnik /odeljenjski starešina. Može koristiti i podršku vršnjačkog tima i
vršnjačkih edukatora.
FIZIČKO NASILJE
EMOCIONALNO/
SOCIJALNO NASILJE
SEKSUALNO NASILJE I
NASILJE
PSIHIČKO NASILJE
ZLOUPOTREBA
ZLOUPOTREBOM
INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
Udaranje čvrga,
ismejavanje,
dobacivanje,
dobacivanje,psovanje
uznemiravajuće
71
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
guranje,
štipanje,
grebanje,
gađanje,
čupanje,
ujedanje,
saplitanje,
šutiranje,
prljanje,
uništavanje
omalovažavanje,
ogovaranje,
vređanje,
ruganje,
nazivanje
pogrdnim
imenima,
psovanje,
etiketiranje,
imitiranje,
„prozivanje“...
podsmevanje,
ignorisanje,
isključivanje iz
grupe ili
favorizovanje na
osnovu socijalnog
statusa,
nacionalnosti,
verske pripadnosti,
nasilno
,
lascivni komentari,
širenje priča,
etiketiranje,
seksualno
dodirivanje,
gestikulacija..
„zivkanje“,
slanje
uznemiravajućih
poruka
SMS-om,
MMS-om,
putem veb-sajta...
DRUGI NIVO
U rešavanju ovih oblika nasilja, vaspitač/nastavnik /odeljenjski starešina uključuje Tim, to jest unutrašnju zaštitnu mrežu. U tabeli
su prikazani nivoi reagovanja i različiti oblici nasilja. U zavisnosti od intenziteta, učestalosti i posledica koje nasilje ostavlja,
pojedini oblici se ponavljaju na više različitih nivoa.
FIZIČKO NASILJE
EMOCIONALNO/
PSIHIČKO NASILJE
SOCIJALNO NASILJE
SEKSUALNO NASILJE I
ZLOUPOTREBA
šamaranje,
udaranje,
gaženje,
cepanje odela,
„šutke“,
zatvaranje,
pljuvanje,
otimanje i
uništavanje
imovine,
ucenjivanje,
pretnje,
nepravedno
kažnjavanje,
zabrana
komuniciranja,
isključivanje,
odbacivanje,
manipulisanje...
spletkarenje,
ignorisanje,
neuključivanje,
neprihvatanje
manipulisanje,
eksploatacija,
nacionalizam...
seksualno
dodirivanje,
pokazivanje
pornografskog
materijala,
pokazivanje intimnih
delova tela,
svlačenje
72
NASILJE
ZLOUPOTREBOM
INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
oglasi, klipovi,
blogovi,zloupotreba
foruma i četovanja,
snimanje kamerom
pojedinaca protiv
njihove volje,
snimanje kamerom
nasilnih scena,
distribuiranje
snimaka i slika..
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
izmicanje
stolice,
čupanje za
uši i kosu...
TREĆI NIVO
Ako učenici čine ili trpe neki od sledećih oblika nasilja obavezno je uključivanje drugih institucija, odnosno aktiviranje spoljašnje
zaštitne mreže.
FIZIČKO NASILJE
EMOCIONALNO/
PSIHIČKO NASILJE
SOCIJALNO NASILJE
SEKSUALNO NASILJE I
ZLOUPOTREBA
tuča,
davljenje,
bacanje,
prouzrokovanje
opekotina,
uskraćivanje
hrane i sna,
izlaganje niskim
temperaturama,
napad oružjem
zastrašivanje
ucenjivanje,
reketiranje,
ograničavanje
kretanja,
navođenje na
korišćenje
psihoaktivnih
supstanci,
uključivanje
u sekte,
zanemarivanje...
pretnje,
izolacija,
odbacivanje,
teror grupe nad
pojedincem/
grupom,
diskriminacija,
organizovanje
zatvorenih
grupa (klanova),
nacionalizam,
rasizam...
zavođenje od strane
odraslih, podvođenje,
zloupotreba položaja,
navođenje,
iznuđivanje
i prinuda na
seksualni čin,
silovanje, incest...
OSNOVNI PRINCIPI I CILJEVI PROGRAMA ZAŠTITE UČENIKA
Principi na kojima se zasniva ovaj Program i postupanje na osnovu njega, odnose se na:
1. pravo na život, opstanak i razvoj
2. najbolji interes deteta, uz obezbeđivanje poverljivosti podataka
73
NASILJE
ZLOUPOTREBOM
INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
snimanje nasilnih
scena, distribuiranje
snimaka i slika,
dečija pornografija...
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
3. sprečavanje diskriminacije, što znači obuhvatanje svih učenika ovim Programom
4. aktivno učešće učenika, koje se obezbeđuje pravovremenim informisanjem i davanjem mogućnosti da iskažu svoje mišljenje
Program zaštite učenika od nasilja ima kao opšti cilj unapređivanje kvaliteta života učenika u školi primenom mera prevencije,
radi stvaranja bezbedne sredine, i mera intervencije u situacijama kada se javlja nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje učenika.
Specifični ciljevi Programa u prevenciji su sledeći:
1. podsticanje i razvijanje klime prihvatanja, tolerancije i međusobnog uvažavanja
2. identifikacija bezbednosnih rizika u školi uvidom u dokumentaciju, neposredno okruženje, evidentiranjem kritičnih mesta u
školi,
anketiranjem učenika, nastavnika i roditelja
3.povećanje osetljivosti svih koji su uključeni u život i rad škole, na prepoznavanje nasilja i zlostavljanja
4.unapređenje sposobnosti svih učesnika u školskom životu – nastavnog i vannastavnog osoblja, učenika, roditelja, lok.zajednice
– za uočavanje, prepoznavanje i rešavanje problema nasilja
5. osposobljavanje svih zaposlenih i roditelja za rano prepoznavanje znakova u ponašanju dece koji ukazuju na potencijalno
nasilno ponašanje
6. pružanje pomoći učenicima u savladavanju ličnih problema i problema u učenju
7.izgrađivanje i primena normi ponašanja, informisanje o pravilima i kućnom redu
8. definisanje procedura i postupaka reagovanja na nasilje i informisanje svih učesnika u školskom životu o tome
9. omogućavanje svim učenicima koji imaju saznanja o mogućem nasilnom aktu
da bez izlaganja opasnosti vrše prijavljivanje nasilja
10. sprovođenje psiho-socijalnog programa prevencije kroz obuku za nenasilnu komunikaciju, samokontrolu reagovanja i
ponašanja, prevazilaženje stresa, učenje socijalnih veština
11. saradnja sa roditeljima putem Saveta, roditeljskih sastanaka, individualnih i grupnih razgovora
12. saradnja sa službama van škole koje posredno i neposredno mogu pomoći na prevazilaženju problema nasilja u školi
Specifični ciljevi u intervenciji:
1. Sprovođenje procedura i postupaka reagovanja u situacijama nasilja
2. Praćenje i evidentiranje vrsta i učestalosti nasilja i procenjivanje efikasnosti sprovođenja Programa zaštite
3. Rad na otklanjanju posledica nasilja i integracija učenika u zajednicu vršnjaka
4. Savetodavni rad sa učenicima koji trpe nasilje, vrše nasilje ili su posmatrači nasilja
Procedure u situacijama nasilja
74
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
PROCEDURA U INTERVENCIJI
Bliže objašnjenje procedure intervencije prema redosledu postupaka prilikom pojave nasilja u školi, iz ugla uloga i odgovornosti:
Procedure u intervenciji su različite s obzirom na tri situacije – da li se nasilje javlja među decom, od strane odraslog u školi ili od
strane odraslog van škole.
Koraci u intervenciji su sledeći:
1. Saznanje o nasilju ili otkrivanje nasilja odvija se neposrednim uvidom da je nasilje u toku ili posredno, prepoznavanjem
spoljašnjih znakova ili poveravanjem samog deteta ili treće osobe.
2. Prva reakcija treba da bude zaustavljanje nasilja i obaveštavanje o tome nadležne osobe: dežurnog nastavnika, članove Tima,
direktora ili pomoćnika, odelj.starešinu, PP službu, a koji će dalje proceniti da li treba pozvati MUP ili zdravstvenu službu.
3. Smirivanje situacije podrazumeva udaljavanje učenika iz situacije i smanjenje napetosti kroz razgovor sa akterima. Taj
razgovor treba da bude umirujući, bez spominjanja mogućih posledica i zastrašivanja.
4. Prikupljanje informacija znači razgovor sa akterima i drugim učesnicima u događaju uz vođenje zapisnika. Razgovor treba da
vodi neko od članova tima, pedagog ili psiholog, odeljenski starešina. (Napomena: U obrazovno-vaspitnom sistemu nema mesta
za istragu ili dokazivanje zlostavljanja, o postojanju sumnje se obaveštavaju nadležne službe.) Posebna pažnja treba da bude
obraćena na žrtvu nasilja tako što će joj se omogućiti da se oseća bezbedno i da nema strah od osvete učenika kojima će biti
izrečene mere.
5. Nakon tog razgovora obavljaju se konsultacije u okviru ustanove – sa kolegom, sa Timom za zaštitu, sa PP službom,
direktorom, dežurnim nastavnikom, pri čemu se analiziraju činjenice, procenjuje nivo rizika i pravi plan zaštite, vodeći računa o
principu poverljivosti i najboljem interesu učenika. Ukoliko je potrebno, obavljaju se konsultacije sa službama van ustanove
(Centar za socijalni rad, zdravstvena služba). Na osnovu konsultacija treba doneti odluku o načinu reagovanja i praćenja i odrediti
uloge, zadatke i odgovornosti u samom postupanju.
6. Nakon konsultacija i zauzimanja stava škole o događaju, preduzimaju se akcije: pozivaju se roditelji i informišu o događaju,
sprovedenim konsultacijama, zaključcima i predloženim merama (predočava se zakonska regulativa, mere zaštite učenika, mere
daljeg vaspitnog delovanja); ukoliko je potrebno, obaveštava se MUP, Centar za socijalni rad (rok tri dana od dana kada se nasilje
desilo). Podnošenje prijave tim službama treba da bude u usmenoj i pisanoj formi, nakon što je sa roditeljima obavljen razgovor
(osim ako se nisu odazvali pozivu ili je u najboljem interesu dečije bezbednosti da roditelji ne budu uključeni)
75
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
7. Praćenje efekata preduzetih mera vrši Tim, vodeći računa o integraciji svih aktera u zajednicu i uspostavljanju odnosa saradnje
i tolerancije
PROCENA BEZBEDNOSTI U ŠKOLI
Prema analizi ankete koja je sprovedena među učenicima procenjujemo da su ugrožene sledeće situacije i mesta u odnosu na
vremenski period:
SITUACIJA ILI MESTO
Stepenište na ulazu u školsku zgradu
Velika staklena površina (prozor)
Školsko dvorište iza fiskulturne sale
Hodnici - pločice
Školsko dvorište
Školska (fiskulturna) hala – radijatori, mreža za odbojku
Теreni za fizičko
Тabla
VREMENSKI PERIOD
Pre i posle časove, odmor
Pri ulasku i izlasku iz škole
Za vreme odmora, posle nastave, u večernjim časovima,
vikendom
Za vreme odmora
Za vreme odmora, posle nastave, u večernjim časovima,
vikendom
Za vreme časa
Posle nastave, za vreme sportskih igara
Оdmor
Na osnovu urađene procene bezbednosti preduzete su sledeće mere:
1. u toku godine u sklopu opšteg akta škole Pravila ponašanja doneće se član kojim se jasno reguliše dužnosti dežurnih
nastavnika
2. formirana je spoljašnja i unutrašnja zaštitna mreža
3. ukoliko materijalne mogućnosti dozvole, tokom školske godine - pojačaće se video-nadzor
PROCENA BEZBEDNOSTI U ŠKOLI
FIZIČKA BEZBEDNOST:
OŠ „ Petefi Šandor „ ima tri objekta, matična škola u Hajdukovu, i izdvojena odeljenja u Bačkim Vinogradima i Nosi.
- U sve tri zgrade organizovano je dežurstvo nastavnika na odmoru, kao i pola sata pre nastave i posle nastave.
- U Hajdukovu i Bačkim Vinogradima postoji i video nadzor – kamere, u holovima, ali pokriva se i jedan deo dvorišta.
- Oko zgrada (dvorišta) postoji ograda.
- Ispred škole postoji uredno obeležen pešački prelaz, kao i „ležeći policajac“ koji usporava nesavesne vozače.
- Kućni red jasno i precizno definiše prava i dužnosti učenika i nastavnika, kojih su isti dužni da se pridržavaju u cilju njihove
76
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
bezbednosti i sigurnosti.
- mapirana su i obeležena mesta koja nisu bezbedna (žuti papir sa uzvičnikom), rad učenika škole
SPOLJAŠNJA ZAŠTITNA MREŽA
Spoljašnju zaštitnu mrežu čine sledeće institucije:
1. Centar za socijalni rad
2. MUP
3. Dom zdravlja
4. Lokalna samouprava
Cilj saradnje : stručna pomoć i saradnja u rešavanju problema i zadovoljavanje kulturnih i sportskih potreba učenika.
UNUTRAŠNjA ZAŠTITNA MREŽA
Unutrašnju zaštitnu mrežu čine svi zaposleni i učenici škole.
Škola je propisala uloge i odgovornosti zaposlenih i učenika u školi: (ko šta radi kada postoji sumnja na nasilje ili se nasilje
dogodi)
DEŽURNI NASTAVNIK
- dežura u skladu sa rasporedom;
- uočava i prijavljuje slučaj;
- pokreće proces zaštite deteta (reaguje odmah u slučaju nasilnog ponašanja, koristeći neku od strategija;
- obaveštava odeljenjskog starešinu o slučaju;
- evidentira slučaj (u dnevniku postoji list za evidenciju)
- sarađuje sa Timom za zaštitu dece od nasilja.
ODELJENJSKI STAREŠINA
- uočava slučajeve nasilnog ponašanja i reaguje odmah;
- učestvuje u procesu zaštite dece;
- razgovara sa učesnicima nasilja;
- informiše roditelje i sarađuje sa njima;
- po potrebi, sarađuje sa Timom za zaštitu dece od nasilja;
- prati efekte preduzetih mera;
- evidentira slučaj i vodi dokumentaciju;
- po potrebi, komunicira sa relevantnim ustanovama.
TIM
77
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
- uočava slučajeve nasilnog ponašanja;
- pokreće proces zaštite deteta, reaguje odmah;
- obaveštava odeljenjskog starešinu i sarađuje sa njim;
- po potrebi, razgovara sa roditeljima;
- pruža pomoć i podršku deci/učenicima, nastavnicima;
- razmatra slučaj (2. i 3. nivo) i osmišljava mere zaštite;
- obavlja konsultacije, predlaže zaštitne mere, prati efekte predizetih mera;
- po potrebi, sarađuje sa drugim ustanovama;
- evidentira slučaj.
POMOĆNO-TEHNIČKO OSOBLjE
- dežura po rasporedu;
- prekida nasilje;
- uočava i prijavljuje slučajeve nasilnog ponašanja.
UČENICI, DECA
-
uočavaju slučajeve nasilnog ponašanja;
traže pomoć odraslih;
prijavljuju odeljenjskom starešini
za teže slučajeve konsultuju članove školskog Tima;
učestvuju u merama zaštite
PRAĆENJE, ANALIZA, EVALUACIJA I IZVEŠTAVANJE
EVIDENCIJA I NAČINI PRAĆENJA SLUČAJEVA NASILJA
Zaposleni u školi – odeljenski starešina, stručna služba i Tim– u obavezi su da vode evidenciju o pojavama nasilja u obrazac za
evidenciju o slučajevima nasilja koji sadrži:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Šta se dogodilo ?
Ko su učesnici ?
Kako je prijavljeno nasilje ?
Vrste intervencije?
Kakve su posledice?
Koji su ishodi preduzetih koraka?
78
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
7. Na koji način su uključeni roditelji, odeljenski starešina, stručna služba?
8. Praćenje efekata preduzetih mera.
Potrebno je pratiti:
¬ ponašanje deteta koje je trpelo nasilje (da li se povlači, da li postaje agresivno, da li traži podršku i na koji način...)
¬ ponašanje deteta koje se ponašalo nasilno ( da li nastavlja sa napadima, da li traži druge žrtve, da li ga grupa odbacuje, da li ga
grupa podržava...);
¬ kako reaguju ¬pasivni posmatrači (da li se obraćaju starijima za pomoć, da li svi znaju kako da se povežu sa unutrašnjom
zaštitnom mrežom i ko je njihova osoba od poverenja,
¬ da li se prepoznaje strah, da li sami preduzimaju neke akcije i sl.);
¬ šta se dešava u vaspitnoj grupi, odeljenju (da li se izdvajaju nove grupe,kakva je atmosfera ...);
¬ koliko su roditelji saradnici u aktivnostima na smanjivanju nasilja;
¬ kako funkcioniše Tim i unutrašnja zaštitina mreža ( gde su slabe tačke i šta se može bolje);
¬ koliko su druge institucije (spoljna zaštitna mreža) uključene i koji su efekti njihovog uključivanja
Ukoliko se uvidi da se situacija nasilja ponavlja, usložnjava i postaje rizičnija i opasnija, preduzimaju se sledeće zaštitne mere:
-
pojačati oprez svih zaposlenih i dežurnih nastavnika i učenika
uključiti u rad roditelje
nastaviti sa individualnim radom - psiholog škole
uključiti stručnjake iz drugih ustanova (iz spoljašnje zaštitne mreže)
Sve subjekte uključene u rešavanje problema treba obavezati na diskreciju i zaštitu prava učenika.
PROCENJIVANJE EFEKATA PREVENCIJE/INTERVENCIJE
Na osnovu evidencije koje vode odeljenske starešine i Tim praćenje efekata će izvršit pedagoška-psihološka služba škole preko
sledećih indikatora:
1.
2.
3.
4.
5.
broja i nivoa oblika nasilnog ponašanja
broj slučajeva nasilnog ponašanja sa pozitivnim efektima u odnosu na ukupan broj prijavljenih u toku školske godine
odnos prijavljenih oblika nasilnog ponašanja tekuće i prethodne školske godine
odnos broja slučajeva nasilnog ponašanja sa pozitivnim efektima tekuće i prethodne školske godine
analiza upitnika provedenog među učenicima o stepenu bezbednosti u školi
79
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
ASPEKTI PRIMENE PROGRAMA će biti vidljivi preko efekata preduzetih preventivnih i interventnih aktivnosti.
ANALIZA PRIMENE PROGRAMA
Primenu Programa prati i analizira Tim (PP –služba) na polugodištu i na kraju školske godine preko evidencije o realizovanim
aktivnostima koje su planirane Programom. Ovim putem se utvrđuju i uzroci ukoliko neke planirane aktivnosti nisu realizovane.
IZVEŠTAVANjE O PRIMENI PROGRAMA
Tim dva puta godišnje izveštava Nastavničko veće, a godišnje Školski odbor i Savet roditelja Škole o realizaciji preventivnih i
interventnih mera.
TIM ZA ZAŠTITU UČENIKA OD NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA
ČLANOVI TIMA:
Csorba Ottó (kordinator), Kiš Kornel, Gurbić Robert, Kasa Ibolja,Olah Kata, Peić Timea, Rafai Manuela, Sagmeister Laura,
predstavnici Saveta roditelja i đačkogkog parlamenta
ŠKOLSKA GODINA: 2014/2015.
AKTIVNOST
Formiranje Tim-a za zaštitu učenika
od nasilja
AKCIONI PLAN TIMA
UČESNICI
DATUM
Direktor
26.08.2014.
80
OČEKIVANI REZULTATI,
ISHODI
U školi postoji Tim za zaštiti od
nasilja. Svoj rad zasniva na:
Posebnom protokolu za zaštitu
dece i učenika od nasilja,
zlostavljanja i zanemarivanja u
obrazovno vaspitnim
ustanovama, kao i Zakonu o
osnovama sistema obrazovanja
i vaspitanja.
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Planiranje i programiranje rada
tima
Tim za zaštitu
07.09.2014.
Donošenje globalnog plana
rada
Informisanje učenika i nastavnika o
pravilima ponašanja („Kući red“) i
posledicama njihovog kršenja
Učitelji i odeljenjske
starešine
Tokom prve dve
nedelje u septembru
mesecu
Organizovanje dežurstva nastavnika
Direktor - u saradnji
sa Timom
Na početku školske
godine
Savetodavni rad sa učenicima
Stručna služba
Tokom školske
godine
Učenici i roditelji znaju pravila
ponašanja.
Prvi čas odeljenjskog starešine i
prvi roditeljski sastanci
posvećeni su (između ostalog i)
temi bezbednosti dece u školi.
Nastavnici znaju raspored i
svoje obaveze u vezi dežurstva.
Na oglasnoj tabli istaknut je
raspored dežurnih nastavnika,
kao i na tabli u hodniku, koja je
u svakom momentu dostupna
učenicima i roditeljima.
Individualni i grupni razgovori
Savetodavni rad sa učenicima
učitelji i predmetni nastavnici
Učitelji, odeljenjske
starešine,predmetni
nastavnici
Tokom školske
godine
Podsticanje i negovanje različitosti i
kulture uvažavanja u okviru
nastavnih aktivnosti
Nastavnici,
odeljenjske
starešine, str.
Saradnik
Tokom školske godine
81
Organizovanje radionica,
korelacija sa nižim i višim
odeljenjima,generacijsko
druženje,razvijanje tolerancije
među učenicima
Nastavnici podstiču i promovišu
nenasilnu komunikaciju u
vaspitno obrazovnom radu.
Deca proširuju svoje znanje – iz
oblasti nenasilne komunikacije,
kulturnog življenja, poštovanja
različitosti...
Učenici su upoznati sa
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
„nivoima“ i „Protokolom“ u
slučaju pojave nasilja.
Obeležavanje 20. 09. - Svetski dan
deteta
Zajednički program sa nevladinom
organizacijom “Kolibri” BEZBEDNO PUTOVANJE.....
19.09.02014
Strane na sajtu škole
Učitelji, odeljenjske 20.09.2014
starešine,
str.
Saradnik, “Kolibri”
Deca imaj prilike razgovarati sa
učiteljima,odeljenjskim
starešinama, str. Saradnikom o
pravima deteta
Stručni tim za
vođenje letopisa i
web stranice škole
Učitelji, odeljenjske
starešine, str.
saradnik
Tokom čitave školske
godine
Preventivni i savetodavni rad
sa učenicima
Jednom mesečno
tokom 2014/2015.
školske godine
Očekivani ishodi navode se
decidno kod svake radionice!
Profesor likovne
kulture
Tokom školske godine
Učenici razmišljaju na zadatu
temu, iznose svoja osećanja
putem vizuelnog izražavanja.
Plakat – Drugarstvo ne poznaje
nasilje-Obeležavanje Međunarodnog
dana tolerancije
Pismeni zadatak iz maternjeg jezika i
književnosti, na temu konstruktivnog
rešavanja sukoba u slučaju
vršnjačkog nasilja.
Školska sportska
takmičenja/sportske nedelje
posvećene bezbednom i sigurnom
navijanju.
Profesor likovne
kulture
Novembar
Radovi ukrašavaju hodnik škole.
Profesor maternjeg
jezika
Tokom školske godine
Učenici razmišljaju na zadatu
temu, iznose svoja osećanja
pismenim putem.
Organizovanje predavanja na temu o
Tim za zaštitu dece Tokom školske
Na časovima odeljenjskog starešine,
obrađuje se tema posvećena
asertivnoj komunikaciji, zaštiti dece
od nasilja.
Izložba likovnih radova učenika, na
temu – nenasilja
Profesor
kulture
fizičke Po rasporedu
predviđenom u GPR
82
Učenici znaju da razlikuju
kulturno i pristojno navijanje,
od nepristojnog, nekulturnog,
nasilnog navijanja.
Deci
se
skreće
pažnja
na
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
bezbenom učestvovanju u
saobraćaju
od nasilja u saradnji godine- po
sa
MUP
po mogućnosti
mogućnosti
Organizovanje predavanja na temu:
„Oblici i prevencija zlostavljanja
dece“
Tim u saradnji sa Tokom školske godine
Centrom za socijalni -po mogućnosti
rad
Anketiranje učenika i roditelja o
bezbednosti u školi
Tim u saradnji sa Tokom školske godine
Đačkim
parlamentom
Učenici (i njihovi roditelji) imaju
priliku, da putem anonimne
ankete iskažu svoje mišljenje o
bezbednosti u školi.
„Net - generacija“ predavanje o
prednostima i nedostacima
informatičke tehnologije, koju deca
svakodnevno koriste (facebook,
skype, i druge društvene mreže)
Nastavnik
informatike ili MUP
Deca znaju koje su prednosti i
nedostaci savremenih sistema
komunikacije, posebno sa pravi
osvrt na ostavljanje ličnih
podataka,
fotografija,
komuniciranje sa nepoznatim
osobama...
Tokom školske godine
obavezu savesnog učešća u
saboraćaju, upozoravaju se na
moguće posledice nesavesnih
učesnika.
Deca umeju da razvrstaju
različite
oblike
nasilja
i
adekvatno da reaguju na iste.
AKCIONI PLAN INTERVENTNIH AKTIVNOSTI U CILJU SPREČAVANJA NASILJA
I PREVENCIJE RIZIČNOG PONAŠANJA
AKTIVNOST
Primena utvrđanih
postupaka i procedura u
situacijama nasilja
UČESNICI
Tima za zaštitu učenika od
nasilja, zlostavljanja i
zanemarivanja
DATUM
Tokom školske godine
2014 2015.
83
OČEKIVANI REZULTATI, ISHODI
Svi u školi poznaju proceduru i
pridržavaju se iste
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Evidentiranje slučajeva
nasilja
Direktor,stručna služba-tim
za zaštitu učenika od
nasilja, zlostavljanja i
zanemarivanja
Stručna služba,tim za
zaštitu učenika od nasilja,
zlostavljanja i
zanemarivanja
Direktor,stručna služba,tim
za zaštitu učenika od
nasilja, zlostavljanja i
zanemarivanja
Stručni saradnik
Tokom školske godine
2014 2015.
U knjizi Evidencija dežurnog
nastavnika postoji uredna
evidencija slučajeva nasilja
Tokom školske godine
2014 2015.
Rezultati se prezentuju na NV, ŠO,
SR i utiču na dalje kreiranje rada
ustanove i ovog Tim-a
Tokom školske godine
2014 2015.
Rad sa učenicima koji vrše
nasilje
Stručni saradnik
Tokom školske godine
2014 2015.
Osnaživanje učenika koji su
posmatrači nasilja da
konstruktivno reaguju na
nasilje
Savetodavni rad sa
roditeljima, starateljima
dece
Stručni saradnik
Tokom školske godine
2014 2015.
Stručni saradnik
Tokom školske godine
2014 2015.
Po Protokolu i tačno utvrđenim
koracima nastavnici, str.
saradnik... konsultuju i sarađuju na
nadležnim službama
Stručni saradnik pruža zaštitu i
podršku detetu koje trpi nasilje,
evidentira slučajeve.
Stručni saradnik stiče uvid u
razloge agresije, adekvatno
reaguje na iste, radi na njihovom
odklanjanju i suzbijanju.
Učenici koji su posmatrači tačno
znaju kome treba da se obrate,
poštuju predviđenu proceduru i na
taj način zaštite žrtvu.
Roditelji i deca su informisani o
Protokolu i proceduri zaštite
učenika od nasilja
Istraživanje o vrstama i
učestalosti nasilja u školi
Saradnja sa relevantnim
službama
Podrška učenicima koji trpe
nasilje
Tokom školske godine
2014 2015.
ZAVRŠNE ODREDBE
Program za zaštitu dece od nasilja pripremljen je sa namerom da pomogne u stvaranju sigurne i bezbedne sredine, da se olakšaju
i preciziraju procedure i postupci u zaštiti dece od nasilja i obavezujući je za sve subjekte u procesu obrazovanja.
84
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Na osnovu člana 98. stav 19. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 72/09)
i na osnovu Pravilnika o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku,
OŠ „Petefi Šandor“ Hajdukovo donosi:
AKCIONI PLAN ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE
OŠ „PETEFI ŠANDOR“ HAJDUKOVO
AKTIVNOSTI
Informisanje pedagoškog
kolegijuma o ciljevima,
sadržajima rada i predstojećim
aktivnostima
Informisanje Nastavničkog veća
o ciljevima, sadržajima rada i
predstojećim aktivnostima
Snimak stanja u ustanovi
(prikupljanje podataka o deci i
identifikovanje dece kojoj je
potrebna dodatna podrška)
Učešće u formiranju timova za
pružanje dodatne podrške deci
VREME REALIZACIJE
NOSIOCI
AKTIVNOSTI
Decembar 2014.
Tim za inkluziju
Decembar 2014.
Tim za inkluziju
Decembar 2014. –
februar 2015.
Učitelji, nastavnici,
stručni saradnik
Tokom godine
Učešće u izradi IOP-a
Tokom godine
Saradnja sa roditeljima učenika
kojima je neophodna dodatna
podrška
Tokom godine
Praćenje i evaluacija realizacije
IOP-a
Tokom godine
Edukacija nastavnog osoblja o
Mart 2015.
KRITERIJUM USPEHA (INSTRUMENT
EVALUACIJE)
Svi članovi kolegijuma upoznati sa
ciljevima, sadržajima obuke i predstojećim
aktivnostima (zapisnici sa sastanaka
pedagoškog kolegijuma)
Svi članovi NV-a upoznati sa ciljevima,
sadržajima obuke i predstojećim
aktivnostima (zapisnici sa sednica NV-a)
Tim poseduje informacije o deci kojoj je
potrebna dodatna podrška (zapisnici sa
sastanaka Tim-a, dokumentacija)
Tim predlaže direktoru članove timova za
IOP (zapisnici sa pedagoškog kolegijuma)
Izrađeni IOP-a (zapisnici sa sastanaka TimTim za inkluziju
a)
Roditelji su upoznati sa procesom izrade
IOP, motivisani su za saradnju, sarađuju sa
Tim za inkluziju
članovima Tim-a, pružaju povratne
informacije
Pedagoški kolegikjum ima uvid u realizaciju
Tim za IOP,
i kvalitet IOP-a (zapisnici sa sastanaka,
pedagoški kolegijum
dokumentacija)
Tim za IOP
80% članova VOV-a poznaje postupak
Tim za inkluziju
85
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
izradi pedagoškog profila deteta
i IOP-a
Predlog tema i organizacija
različitih oblika stručnog
usavršavanja zaposlenih i
roditelja
Razmena iskustava sa drugim
školama
Saradnja sa prosvetnim
savetnicima
Saradnja sa interresornom
komisijom
Saradnja sa relevantnim
institucijama iz okruženja (CSR,
RS,DZ)
Procena implementacije
inkluzivnog obrazovanja u
ustanovi
Učešće u organizaciji i realizaciji
preventivnih aktivnosti u cilju
razvoja tolerancije, poštovanja
različitosti
izrade pedagoškog profila i IOP-a (zapisnici
sa sednica i aktiva)
Tokom godine
Tim za IOP
Tokom godine
Tim za IOP
Tokom godine
Tim za IOP
Tim za IOP
Tokom godine
Tim za IOP
Tokom godine
Tim za IOP, tim za
samovrednovanje
rada škole
STIO po potrebi sarađuje sa relevantnim
institucijama iz okruženja (dopisi, zapisnici
sa sastanaka STIO)
Tim ispituje stepen implementacije
inkluzivnog obrazovanja u ustanovi
(zapisnici, rezultati procene)
Tokom godine
Tim za IOP, tim za
zaštitu dece od
nasilja
Članovi Tim-a učestvuju u organizaciji i
realizaciji 2 – 3 aktivnosti iz Programa
prevencije nasilja (zapisnici sa sastanaka)
A) Jednodnevi izleti – mesta koji će izabrati učitelji ili djaci su:
Ergela Kelebija
-
Palić, Palić
Tim sarađuje sa timovima drugih škola i
ustanova relevantnih za datu oblast
Tim sarađuje sa prosvetnim savetnicima
(zapisnici sa sastanaka )
Tim po potrebi sarađuje sa interresornom
komisijom (dopisi komisiji, zapisnici sa
sastanaka)
Tokom godine
Plan školskih izleta i ekskurzija za 2014/2015. školsku godinu
-
Realizovano je 2 – 3 oblika internog
stručnog usavršavanja na temu inkluzivnog
obrazovanja
86
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
-
Roka tanja(Hajdukovo)
-
Panonija – Zobnatica
-
Lovačka turistička izložba Novi Sad
-
Mali Iđoš
-
Carska bara
-
Novi Sad – Petrovaradin
-
Bečej Muzej „Than“
-
Jezero „Balint“ (Bački Vinogradi)
-
Salaš „Turu“ (Horgoš)
B) 2-3 dnevni izleti – mogući pravci koje mogu izabrati učenici i nastavnici u toku školske godine :
NIŠ, NIŠKA BANJA-SOKOBANJA-OZREN,KRAGUJEVAC-KOPAONIK-VRNJAČKA BANJA,SOKOBANJA-NIŠ-NIŠKA BANJA, DJAVOLJA
VAROŠ –
NIŠKA BANJA-NIŠ- SOKOBANJA,TRŠIĆ-MANASTIR RAČA –TARA –MOKRA GORA- ZLATIBOR- PERUČAC, BRANKOVINA – ZLATIBOR –
MOKRA GORA, VELIKA PLANA – JAGODINA –RESAVA, TOPOLA – OPLENAC -BUKOCIČKA BANJA –RUDNIK, SMEDEREVO – RAJKOVA
PEĆINA – KLADOVO – LEPENSKI VIR.
Konkursi za izlete će biti objavljeni u službenom listu Srbije
C) Poludnevne eskurzije:
Tokom cele školske godine – Ludoško jezero, Šuma Selevenj, ZOO vrt Palić, posete muzeja, likovne galerije, pozorište – zaduženi
nastavnici su razredne starešine.
Za organizovanje ekskurzije su zaduženi - odeljenjske starešine od I do VIII razred, i komisija za organizovanje eskurzija: Rövid
Jenő,Cikó József,Csizmadia Zsolt,Kozma Szilvia. Jednodnevne ili poludnevne eskurzije organizuje škola ili kult.um.društvo bez
učešća turističke agencije. Dvodnevne eskurzije organizuje turistička agencija, po izboru roditelja.
87
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Planovi ekskurzija u saradnji sa raznim institucijama, nevladinim organizacijama
Mesto
Subotica
Čantavir
Opustaser
(Mađarska)
Budimpešta (Mađarska)
Ašothalom
(Mađarska)
Morahalom
(Mađarska)
Segedin(Mađarska)
Organizator
Katolička crkva
Katolička crkva
Kult. um. društvo
Vreme
septembar
april
proleće
Kult. um. društvo
Kult. um. društvo
jesen,proleće
jesen,proleće
Kult. um. društvo
jesen,proleće
Društvo izviđača
jesen,proleće
Pečuj(Mađarska)
Minhen- Nemačka
Kult. um. društvo
Crveni Krst
proleće
mesec jun
Zadaci
Informisanje i
promocija
projekta PO
Izvođač
nastavnik veronauka
nastavnik veronauka
učitelji
nastavnici
nastavnici
učitelji
nastavnici
učitelji
nastavnici
učitelji
nastavnici
učitelji, nastavnici
učitelji
AKCIONI PLAN IMLEMENTACIJE PROGRAMA
„PROFESIONALNA ORIJENTACIJA NA PRELASKU U SREDNJU ŠKOLU“
OŠ „PETEFI ŠANDOR“ HAJDUKOVO
Aktivnosti
Nosioci
Metode,
Vreme
Izvori
tehnike rada
dokaza
Informisanje i
Direktor
Izlaganje šk.
Tokom
Zapisnici
upoznavanje:
škole, školski pedagoga o
septembra
pedagog
projektu
meseca
- nastavničkog
veća,
- Saveta
roditelja
- Školskog
odbora
88
Očekivani
rezultatai
Svi relevantni
akteri su
upoznati sa
projektom i
namerom
škole da se
uključi u isti.
Pismena
saglasnost o
uključivanju
škole u
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Formiranje
školskog tima
za PO
Informisanje
roditelja
Verifikacija na
nastavničkom veću
Informisanje i
usvajanje
modela
implementacij
e programa
PO
projekat.
U školi postoji
Tim za PO
Direktor
škole, školski
pedagog
Tim za PO,
direktor škole
Predlaganje,
glasanje,
odlučivanje
Prezentacija na
roditeljskom
sastanku,
izlaganje
članova tima
za PO
septembar
Zapisnik
Tokom
novembra
Zapisnik,
fotografije
Roditelji su
upoznati sa
programom, i
daju svoju
saglasnost za
uključivanje
njihove dece.
Tim za PO informiše
nastavničko veće o
obuci za PO i
dogovorenom planu
implementacije
Školski tim za
PO
Izlaganje,
prezentacija
decembar
Zapisnik sa
sednice
nastavničkog
veća
Proširivanje
školskog tima
Verifikacija
proširenog tima na
nastavničkom veću
Direktor
škole, tim za
PO
Glasanje,
odlučivanje
januar
Zapisnik sa
sednice
nastavničkog
veća
Implementacij
a programa
PO
Realizacija
predviđenih
radionica,sa
učenicima 7. i 8.
razreda
Tim za PO
radionice
Oktobar mart
Spisak
uključenih
učenika,
fotografije sa
radionica,
produkti sa
radionica,
portfolio
Kolektiv škole
je upoznat sa
programom
PO i saglasan
je sa planom
implementacij
e
Uključene su
nove kolege
zainteresovan
e za program i
realizaciju
radionica
Učenici 7. i 8.
razreda stiču
nova znanja
vezana za PO
Realizacija
roditeljskih
sastanaka, za
roditelje učenika 7 i 8
razreda.
89
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Imlementacija
programa PO
Osnivanje vršnjačke
grupe
Učenici 7. i 8.
razreda, tim
za PO
Odabir
učenika,
glasanje
Decembar,
januar
Zapisnik o
glasanju,
fotografije
Imlementacija
programa PO
Organizovanje i
realizacija
manifestacija kao što
su: Dani PO u školi,
odlazak na sajam
obrazovanja, poseta
srednjim školama,
eksperti u školi
Učenici 7. i 8.
razreda, tim
za PO
Posete
manifestacijam
a, školama,
Januar – mart
(april)
Pozivnice,
plakati,
fotografije
Imlementacija
programa PO
Realizacija realnih
susreta kroz
raspitivanje u
preduzeću tj. školi i
isprobavanje prakse
Učenici 7. i 8.
razreda, tim
za PO
Susreti, posete,
razgovori,
praktičan rad
Januar - mart
Fotografije,
portfolio
učenika,
zapisnici o
posetama
Uvid u
neposredan
proces rada
(različitih vrsta
zanimanja),
neposredno
iskustvo
učenika
Podrška u
implementaciji
programa
Saradnja sa
mentorom, RC, ŠU
Školski tim za
PO
Sastanak,
posete
Tokom celog
trajanja
projekta
Zapisnici
Školski tim
sarađuje sa
mentorom i
zajednički
rešavaju
eventualne
90
Učenici 7. i 8.
razreda biraju
svoje
vršnjake, koji
će imati
posebne
zadatke
vezane za PO
Promaocija
škole,
uspostavljanje
čvršće
saradnje sa
partnerima u
projektu
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
probleme,
nedoumice
Saradnja sa
stručnim
organima
škole
(nastavničko
veće,
odeljenjska
veća 7. i 8.
razreda)
Izveštaj o toku
realizacije na
stručnim većima
škole.
Školski tim za
PO, direktor
škole, stručna
veća
Prezentacije,
izveštaj
Tokom celog
trajanja
projekta
Zapisnici
Tim za PO
sarađuje sa
stručnim
većima škole, i
zajednički
uspostavljaju
kriterijume
kvalitata
realizacije
projekta PO
Evidencija
- Izrada foldera
(modela) za praćenje
realizovanih
aktivnosti
- Popunjavanje
foldera za praćenje
realizovanih
aktivnosti
Tim za PO
Popunjavanje
foldera,
produkti nastali
na
radionicama.
Tokom celog
trajanja
projekta
Produkti sa
radionica,
popunjavanje
foldera,
zapisnici
Formiran,
pregledan,
jasan folder
evidencije
Izveštavanje
Kreiranje i
dostavljanje izveštaja
nadležnim
institucijama
Tim za PO
Popunjavanje
izveštaja,
prezentacija
Nakon
realizacije
projekta
Izveštaji,
prezentacije,
zapisnici,
fotografije
Nadležni su
obavešteni o
realizovanim
aktivnostima
tj. o samom
toku
realizacije
projekta PO.
*Program profesionalnog vaspitanja i informisanja učenika od I do VI razreda, sastavni je deo aktivnosti učitelja i nastavnika u
okviru
91
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
razredne tj. predmetne nastave, kao i na časovima odeljenjskog starešine, vannastavnim aktivnostima..i drugim oblicima
vaspitno – obrazovnog rada.
Na osnovu člana 98. stav 19. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 72/09)
i na osnovu Pravilnika o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku,
OŠ „Petefi Šandor“ Hajdukovo donosi:
AKCIONI PLAN ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE
OŠ „PETEFI ŠANDOR“ HAJDUKOVO
AKTIVNOSTI
Informisanje pedagoškog
kolegijuma o ciljevima,
sadržajima rada i
predstojećim aktivnostima
Informisanje Nastavničkog
veća o ciljevima, sadržajima
VREME REALIZACIJE
NOSIOCI AKTIVNOSTI
Decembar 2014.
Tim za inkluziju
Decembar 2014.
Tim za inkluziju
92
KRITERIJUM USPEHA (INSTRUMENT
EVALUACIJE)
Svi članovi kolegijuma upoznati sa ciljevima,
sadržajima obuke i predstojećim aktivnostima
(zapisnici sa sastanaka pedagoškog
kolegijuma)
Svi članovi NV-a upoznati sa ciljevima,
sadržajima obuke i predstojećim aktivnostima
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
rada i predstojećim
aktivnostima
Snimak stanja u ustanovi
(prikupljanje podataka o deci
i identifikovanje dece kojoj je
potrebna dodatna podrška)
Učešće u formiranju timova
za pružanje dodatne podrške
deci
Učešće u izradi IOP-a
(zapisnici sa sednica NV-a)
Decembar 2014. –
februar 2015.
Učitelji, nastavnici,
stručni saradnik
Tim poseduje informacije o deci kojoj je
potrebna dodatna podrška (zapisnici sa
sastanaka Tim-a, dokumentacija)
Tokom godine
Tim za inkluziju
Tim predlaže direktoru članove timova za IOP
(zapisnici sa pedagoškog kolegijuma)
Tokom godine
Tim za inkluziju
Izrađeni IOP-a (zapisnici sa sastanaka Tim-a)
Saradnja sa roditeljima
učenika kojima je neophodna
dodatna podrška
Tokom godine
Praćenje i evaluacija
realizacije IOP-a
Tokom godine
Edukacija nastavnog osoblja
o izradi pedagoškog profila
deteta i IOP-a
Predlog tema i organizacija
različitih oblika stručnog
usavršavanja zaposlenih i
roditelja
Razmena iskustava sa
drugim školama
Saradnja sa prosvetnim
savetnicima
Mart 2015.
Roditelji su upoznati sa procesom izrade IOP,
motivisani su za saradnju, sarađuju sa
Tim za inkluziju
članovima Tim-a, pružaju povratne
informacije
Pedagoški kolegikjum ima uvid u realizaciju i
Tim za IOP,
kvalitet IOP-a (zapisnici sa sastanaka,
pedagoški kolegijum
dokumentacija)
80% članova VOV-a poznaje postupak izrade
Tim za IOP
pedagoškog profila i IOP-a (zapisnici sa
sednica i aktiva)
Tokom godine
Tim za IOP
Tokom godine
Tim za IOP
Tokom godine
Tim za IOP
Saradnja sa interresornom
komisijom
Tokom godine
Tim za IOP
Saradnja sa relevantnim
Tokom godine
Tim za IOP
93
Realizovano je 2 – 3 oblika internog stručnog
usavršavanja na temu inkluzivnog
obrazovanja
Tim sarađuje sa timovima drugih škola i
ustanova relevantnih za datu oblast
Tim sarađuje sa prosvetnim savetnicima
(zapisnici sa sastanaka )
Tim po potrebi sarađuje sa interresornom
komisijom (dopisi komisiji, zapisnici sa
sastanaka)
STIO po potrebi sarađuje sa relevantnim
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
institucijama iz okruženja
(CSR, RS,DZ)
Procena implementacije
inkluzivnog obrazovanja u
ustanovi
Učešće u organizaciji i
realizaciji preventivnih
aktivnosti u cilju razvoja
tolerancije, poštovanja
različitosti
Tokom godine
Tim za IOP, tim za
samovrednovanje
rada škole
institucijama iz okruženja (dopisi, zapisnici sa
sastanaka STIO)
Tim ispituje stepen implementacije
inkluzivnog obrazovanja u ustanovi (zapisnici,
rezultati procene)
Tokom godine
Tim za IOP, tim za
zaštitu dece od
nasilja
Članovi Tim-a učestvuju u organizaciji i
realizaciji 2 – 3 aktivnosti iz Programa
prevencije nasilja (zapisnici sa sastanaka)
AKCIONI PLAN KULTURNIH AKTIVNOSTI U 2014/15-OJ ŠKOLSKOJ GODINI
ČLANOVI TIMA: Klara Schell, Laura Sagmajster, Blanka Pecs, Larisa Komives, Silvia Kozma, Ibolja Kasa, Brigita Varga
REDNI
BROJ
DATUM I
MESTO
AKTIVNOST
UČESNICI
1.
2014. sept.
fisk. Sale
Hajd. Nosa,
B. Vin.
2014.sept.14
.
Subotica
Prijem prvaka
Direktor, učitelji, roditelji,
đaci nižih razreda, đaci
prvaci
Stvaranje dobre atmosfere za
đake prvake
Sveta misa povodom početka
škole u crkvi Sv-Tereze
Sveštenik, Direktor, učitelji,
roditelji, đaci nižih razreda,
đaci prvaci
Stavaranje duhovne atmosfere
2.
94
ISHODI, REZULTATI
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
3.
4.
5.
2014. sept.
Crkve u
Hajd., Nosa
Bačkim Vin.
2014. sept.
27-28.
Hajdukovo,
škola
2014.
sept.14.
Osveštenje školskih torbi
Sveštenik, Direktor, učitelji,
roditelji, đaci nižih razreda,
đaci prvaci
Berbanski dani
Sveštenik, Direktor, učitelji,
nastavnici, roditelji, đaci nižih
i viših razreda, građani
Hodočašće u Doroslovo
Nastavnica veronauke, đaci,
nastavnici i učitelji
Stvaranje dobre atmosfere za
đake prvake
Očuvanje tradicije
Produbljivanje vere
6.
2014. okt. I.
nedelja
Dečija nedelja
Poseta Gradske biblioteke
Nastavnici maternjeg jezika,
učenici 5. I 6. razreda
7.
2014. okt.
Dečija nedelja
Poseta bioskopa „Art“
Učitelji, razredne starešine,
učenici od 2-8. razreda
Kulturno uzdizanje
8.
2014.
oktobar
Hajdukovo
2014. okt.
B. Vin.
Priredba „Sunčana jesen
života“
Učitelji, nastavnik maternjeg
jezika, učenici
Poštovanje starije generacije
Priredba „Sunčana jesen
života“
Učitelji, nastavnik maternjeg
jezika, učenici
Poštovanje starije generacije
10.
2014. okt.
Nosa
Priredba „Sunčana jesen
života“
Učitelji, nastavnik maternjeg
jezika, učenici
Poštovanje starije generacije
11.
2014. okt.
21.
Dan sećanja na srpske žrtve II.
Svetskog rata
Nastavnici istorije, đaci,
nastavnici i učitelji
Produbljivanje istorijskog znanja
12.
2014. okt.
23.
Prisećanje na Mađarsku
revoluciju 1956-e
Nastavnici istorije, kolektiv,
đaci
Produbljivanje istorijskog znanja
9.
95
Razvoj želje za čitanjem
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
13.
2014.
novembar 1.
Prisećanje na Dan mrtvih
Nastavnica veronauke, đaci,
nastavnici i učitelji
Očuvanje tradicije
14.
nov.8.
Dan prosvetnih radnika
Kolektiv, deca
Poštovanje profesije
15.
nov. 11.
Prisećanje na 11. Novembar
Primirje u I. Svetskom ratu
Nastavnici istorije, kolektiv,
đaci
Produbljivanje istorijskog znanja
Poseta Subotičkom pozorištu
nastavnik maternjeg jezika,
učenici, nastavnici i učitelji
Kulturni razvoj
upoznavanje arheoloških i
istorijskih materijala gradskog
muzeja, prepoznavanje velikog
značaja arheologije u
istraživanju istorije
Očuvanje tradicije
16.
nov.
17.
kraj
novembra
Poseta gradskog muzeja u
Subotici
nastavnik istorije i učenici
7.razreda
18.
nov-dec.
Priprema za Advent, Božić i
Novu Godinu
Kolektiv, đaci
19.
dec.
Mesna
zajednica
dec.20. svi
objekti
Božićni vašar
Učitelji, razredne starešine,
đaci
Božićna priredba u školi
Kolektiv, đaci
Očuvanje tradicije
dec.
B. Vin. Kult.
dom
dec.
Hajd.- crkva
Božićna priredba u kult. domu
Nastavnica veronauke, đaci,
kolektiv
Očuvanje tradicije
Božićna priredba
Nastavnica veronauke, đaci,
kolektiv
Očuvanje tradicije
dec.
Nosa - crkva
Božićna priredba
Nastavnica veronauke, đaci,
kolektiv
Očuvanje tradicije
20.
21.
22.
23.
96
Priprema I vašar dečijih
rukotvorina
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
24.
dec. crkva
Koncert Adventističke crkve
Nastavnica muzičkog, đaci,
pozvani gosti
Kulturni razvoj
25.
dec. crkva
Koncert u Katoličkoj crkvi u
Bačkim vinogradima
Đaci, nastavnici, učitelji
Kulturni razvoj
26.
2015. jan.
škola
Proslava dana Svetog Save
Kolektiv, đaci
Produbljivanje istorijskog znanja
27.
2015.
febr.17.
Prisećanje na Dan Državnosti
Kolektiv, đaci
Produbljivanje državnog
identiteta
28.
febr.
Subotica
Poseta Subotičkom pozorištu
nastavnik maternjeg jezika,
učenici, nastavnici i učitelji
Kulturni razvoj đaka
29.
febr.17.
Sretenje – Dan Državnosti
Kolektiv, učenici
Poštovanje Države
30.
mart. B. Vin.
Kult.dom
Dan škole I Mađarske
revolucije 1848/49
Kolektiv, pozvani gosti, đaci
Produbljivanje istorijskog znanja
31.
mart.
Veliki post /Kalvarija
Nastavnica veronauke, đaci,
kolektiv
Očuvanje
Dan poezije
Pozvani gosti, kolektiv, đaci
Kulturno uzdizanje
Običaji Velike nedelje
(katolički Uskrs)
Nastavnica veronauke, đaci,
kolektiv
Upoznavanje običaja Velike
nedelje
Dan sećanja na žrtve II.
Svetskog rata (holokaust)
Istoričari, kolektiv, đaci
Produbljivanje istorijskog znanja
Uskrs u crkvama
Nastavnica veronauke, đaci
Upoznavanje običaja
32.
33.
34.
35.
apr.11.
apr.
apr.22.
apr.5-8.
97
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
36.
apr.
Čantavir
37.
početak
aprila
38.
maj.
39.
jun.
Dan duhovnosti veronauke
Nastavnica veronauke, đaci,
učitelji
Versko uzdizanje
Šetnja u centru Subotice i
obilazak gradskih spomenika
na Trgu Žrtava Fašizma i
spomenika cara Jovan Nenada
i Ivan Sarića
Poseta izložbe „Ekspekto“ u
Subotici
Preventivni centar protiv
narkomanije
nastavnik istorije i likovne
kulture i učenici 8.razreda
učenici steknu više znanja o
nacionalnoj istoriji novog i
najnovijeg veka u korelaciji sa
likovnom kulturom(vajarstvo)
Razredne starešine I osmi
razredi
Upoznavanje učenika sa
posledicama narkomanije
Oproštajna priredba osmaka
Nastavnici maternjeg jezika,
roditelji, đaci, kolektiv
Rezime zajedničkog rada,
opraštanje, sticanje lepih
uspomena
40.
jun.
Oproštajne mise osmaka u B.
Vin. I u Hajdukovu
Nastavnici maternjeg jezika,
roditelji, đaci, kolektiv
Rezime zajedničkog rada,
opraštanje, sticanje lepih
uspomena
41.
jun. Hajd., B.
Vin., Nosa
Oproštajna priredba nižih
razreda
Učitelji, đaci, roditelji,
direktor
sticanje lepih uspomena,
opraštanje
42.
maj.
Proslava dana sela u Bačkim
Vinogradima
Nast. Mat. Jezika, učitelji,
đaci
Razvoj tradicije
98
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
43.
prva nedelja
maja
Dan Majke
Učitelji, đaci, roditelji
Poštovanje majke
44.
tokom
školske god.
Zavisi od
ponude
Dolazak umetničkih trupa u
školu – doček pozorišnih
predstava
Umetnici, učitelji, đaci
Kulturni razvoj
45.
jun
Sveta misa povodom
završetka škole u crkvi SvTereze
Sveštenik, Direktor, učitelji,
roditelji, đaci nižih razreda,
đaci prvaci
Stavaranje duhovne atmosfere
20. avgust Dan Sv. Stevana se proslavlja individualno, pošto je u letnjem raspustu.
Zapisnik o realizaciji se podnosi krajem školske godine.
Vođa tima: Klara Šel
NAZIV PROGRAMA: Stručni tim za izradu i realizaciju sportske aktivnosti škole
ČLANOVI TIMA: Gurbić Robert, Kiš Kornel, Čorba Oto, Bodi Đerđi, Čizmadia Žolt, Olah Kata
ŠKOLSKA GODINA:2014/2015
AKCIONI PLAN
AKTIVNOST
UČESNICI
DATUM
OČEKIVANI REZULTATI, ISHODI
Takmičenje u rukometu –liga SU
6razred Bv.
Proleće
Popularizacija igre rukometa
šampiona.
99
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Plivanje , fakultativno, u okviru
jednodnevnog izleta (spens- NoviSad)
5-6-7-8 razredi
Oktobar
Upoznavanje sa sportom plivanje
Klizanje-fakultativno (gradsko klizaliste
Subotica)
5-6-7-8 razredi
zadnja nedelja
prvog
polugodišta, i
prva nedelja
drugog
polugodišta
Oktobar i Maj
Upoznavanje sa klizanjem
AKTIVNOSTI U PRIRODI: - dva krosa - 5-6-7-8 razredi
jesenji i prolećni, i šetnja u prirodi
2časa (šetnja oko Ludaškog jezera
Jačanje i unapređivanje zdravlja
Priljateljski sportski susret – mali
fudbal, fk Champions, Subotica
7-8 razredi
jesen
Priprema za opštinsko takmičenje u malom
fudbalu
Priljateljski sportski susret –odbojka
(berbanski dani)
7-8 razredi
Zadnji vikend
u septembru
Jačanje priljateljstva , druženje, i
popularizacija sportske igre odbojka
Priljateljski sportski susret – fudbal, fk
Asotthalom
5-6-7-8 razredi
Proleće
Razvijanje i stvaranje priljateljsta sa
mesnom zajednicom Asotthalom iz
Republike Madjarske.
I i II nedelja školskog sporta
5-6-7-8 razredi
Oktobar I jun
Popularizacija školskog sporta, jačanje I
unapređivanje zdravlja,usmeravanje
učenika da sebave sportom I u slobodnom
vremenu.
100
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Školsko takmičenje –
atletika,gimnastika,mali fudbal
5-6-7-8 razredi
Raspodeljeno
tokom cele
školske
godine.
Jačanje I razvijanje motivacija kod
talentovanih učenika za određene sportske
grane.
NAZIV PROGRAMA: Plan saradanje sa roditeljima
ČLANOVI TIMA:Razredne starešine, pedagog, direktor
ŠKOLSKA GODINA:2014/2015
Aktivnosti (Šta?)
Roditeljski sastanci
Nosioci (Ko?)
Učitelji, odeljenjske starešine, školski
pedagog, direktor
Savet roditelja
Direktor škole, pedagog škole
Individualni (savetodavni)
rad sa roditeljima
Prijem roditelja
Učitelji, nastavnici,pedagog škole
Uključivanje roditelja u
nastavne i vannastavne
aktivnosti škole
Organizovanje edukativnih
predavanja za roditelje
Učitelji, odeljenjske starešine,
pedagog škole
Učitelji, odeljenjske starešine, školski
pedagog, direktor
-Pedagog škole,
-Exspecto,
-stručnjaci iz različitih oblasti
(Razvojno savetovalište), Nevladine
101
Vremenska dinamika (Kada?)
Septembar, novembar,januar, mart, april
(kvartalno jedan roditeljski sastanak, uz
mogućnost sazivanja zajedničkih roditeljskih
sastanaka, ukoliko sa za to ukaže potreba. Isto
tako, pedagog organizuje roditeljske sastanke u
vezi profesionalnog informisanja roditelja kao i
aktuelnih tema – kao npr.završnog ispita ).
Septembar, novembar,januar,april, u svim
prilikama kada imamo potrebu da prezentujemo
roditeljima nove informacije, podnesemo
izveštaj o radu škole, zatražimo podršku i
mišljenje SR o ulasku u Projekat,
Tokom cele školske godine, po potrebi i
zahtevima roditelja
Jednom nedeljno, po predviđenom rasporedu
Prilikom realizovanja časova npr. narodne
tradicije, profesionalnog informisanja, aktivnosti
predviđenih ŠRP...
Tokom godine, po dogovoru sa predviđenim
institucijama (stručnjacima)
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Akcije na uređivanju škole,
školskog dvorišta, okoline
vaspitno obrazovne
ustanove
Uključivanje roditelja u
stručne timove škole (Tim
za bezbednost učenika,
IOP...)
Uključivanje roditelja u
organizovanju dobrotvornih
akcija, balova u korist škole
organiyacije, Udruženje (npr.“Jogi“)
Direktor škole, odeljenjske starešine
Na polugodištu, kraju školske godine (kada se
za to ukaže potreba)
Direktor škole, odeljenjske starešine
Jednom kvartalno
Direktor škole, odeljenjske starešine
2014 decembar, 2015 februar
Kalendar otvorenih vrata 2014/15 školske godine
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
Januar
Februar
Mart
April
Maj
Juni
29.09.2014 - ponedeljak 7,45-17,00
28.10.2014 - utorak 7,45-17,00
26.11.2014 - sreda 7,45-17,00
18.12.2014 – četvrtak 7,45-17,00
23.01.2015 – petak 7,45-17,00
23.02.2015 – ponedeljak 7,45-17,00
17.03.2015- utorak 7,45-17,00
22.04. 2015 - sreda 7,45-17,00
21.05. 2015 - četvrtak 7,45-17,00
12.06. 2015 - petak 7,45-17,00
NAZIV PROGRAMA: PROGRAM TIMA ZA EKOLOGIJU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
ČLANOVI TIMA: Marušinac Silvia, Mačković Klara, Peić Timea, Moldvai Marika, Rafai Manuela
ŠKOLSKA GODINA: 2014/2015
AKCIONI PLAN
102
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
AKTIVNOST
Berbanski dani
UČESNICI
DATUM
OČEKIVANI REZULTATI, ISHODI
Učenici iz 1.-8. razreda,
učitelji, nastavnici
lokalna samouprava,
roditelji, proizvođači, Firma
Deponija
Učenici iz 1.-8. razreda,
učitelji, nastavnici,
Riparia(udruženje ljubitelja
prirode)
septembar
Predavanje, praktični rad, kviz I
takmičenje u temi zaštita životne sredine
Oktobar
Zapažanje selidba, brojno stanje I
zdravstveno stanje ptica
Učenici iz 1.-8. razreda,
učitelji, nastavnici,
Riparia(udruženje ljubitelja
prirode)
Učenici iz 1.-8. razreda,
učitelji, nastavnici,
Riparia(udruženje ljubitelja
prirode)
Novembar
I cela
školska
godina
decembar
januar
februar
Deca upoznaju najčešće I najopasnije
zagađivače u užem(domaćinstvo, škola) I
širem okruženju(opština)
Učenici iz 1.-8. razreda,
učitelji, nastavnici,
Riparia(udruženje ljubitelja
prirode)
februar
Radionica , predavanje, šeta oko Ludoškog
jezera
Obeležavanje svetskog dana vode
(22. mart)
Učenici iz 1.-8. razreda,
učitelji, nastavnici,
Vodočistačka firma u Bačkim
Vinogradima
mart
Poseta firme, predavanje, radionica
Obeležavanje svetskog dana
Zemlje (22. april)
Učenici iz 1.-8. razreda,
učitelji, nastavnici,
Lokalna samouprava
april
Radna akcija, sređivaje I čišćenje šire I uže
okoline
Svetski dani monitoringa ptica
(5.i 6. oktobar)
Proširivanje znanja u temi zaštita
životne sredine
Zimska briga o pticama
Obeležavanje svetskog dana
vodenih staništa (2.februar)
103
Izrada hranilice za ptica, nameštanje
hranilica I posuda sa vodom I njihovo
redovno zapažanje i snabdevanje
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Obeležavanje svetskog dana drva
I ptica (10.majl)
Opažavanje I praćenje sezonskih
promena u prirodi
AKTIVNOST
Učenici iz 1.-8. razreda,
učitelji, nastavnici,
Riparia(udruženje ljubitelja
prirode)
Učenici iz 1.-8. razreda,
učitelji, nastavnici
UČESNICI
maj
Šeta u prirodi, radionica, predavanje,
prstenovanje ptica
U toku
cele
godine
Šetnja u prirodi I razgovaranje, radionice
DATUM
OČEKIVANI REZULTATI, ISHODI
Reciklaža baterija
Učenici iz 1.-8. razreda,
učitelji, nastavnici
Eko Friends udruženje
U toku
cele
godine
Merenje stepena iskorišćenosti baterija,
reciklaža baterija u lampama za bicikle I
dr.
Čišćenje I uređivanje školskog
pribora I učionice
Učenici iz 1.-8. razreda,
učitelji, nastavnici
U toku
cele
godine
Čišćenje I uređivanje učionice, ormara,
sobnih cipela, presđivanje cveća I
polivanje
Sakupljanje elektronskih otpada,
baterija, papira, plastike
Učenici iz 1.-8. razreda,
učitelji, nastavnici
U toku
cele
godine
Oslobađanje okoline od štetnih materija I
sakupljanje onih koji se mogu reciklirati
Uređivanje školske bašte
Učenici iz 1.-8. razreda,
učitelji, nastavnici
U toku
cele
godine u
toplijim
meecima
Sađenje biljaka, čišćenje od korovskih
biljaka
VII ZAVRŠNE ODREDBE
104
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
Svi zaposleni OŠ „ Petefi Šandor“ će se maksimalno zalagati za kvalitetnije obrazovanje i vaspitanje, za saradnju sa svim
kulturnim i društvenim organizacijama, sa Ministarstvom prosvete , kao i sa svim nadležnim organima za obrazovanje i vaspitanje
dece, u cilju ostvarivanja Godišnjeg plana rada škole za 2014/15. školsku godinu.
Ovim planom škola će obezbediti učenicima:
1) pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj svakog deteta i učenika, u skladu sa njegovim uzrastom,
razvojnim potrebama i interesovanjima;
2) sticanje kvalitetnih znanja i veština i formiranje vrednosnih stavova (u daljem tekstu: znanja, veštine i stavovi), jezičke,
matematičke, naučne, umetničke, kulturne, tehničke, informatičke pismenosti, neophodnih za život i rad u savremenom društvu;
3) razvoj stvaralačkih sposobnosti, kreativnosti, estetske percepcije i ukusa;
4) razvoj sposobnosti pronalaženja, analiziranja, primene i saopštavanja informacija, uz vešto i efikasno korišćenje informacionokomunikacionih tehnologija;
5) osposobljavanje za rešavanje problema, povezivanje i primenu znanja i veština u daljem obrazovanju, profesionalnom radu i
svakodnevnom životu;
6) razvoj motivacije za učenje, osposobljavanje za samostalno učenje, učenje i obrazovanje tokom celog života i uključivanje u
međunarodne obrazovne i profesionalne procese;
7) razvoj svesti o sebi, samoinicijative, sposobnosti samovrednovanja i izražavanja svog mišljenja;
8) osposobljavanje za donošenje valjanih odluka o izboru daljeg obrazovanja i zanimanja, sopstvenog razvoja i budućeg života;
9) razvoj ključnih kompetencija potrebnih za život u savremenom društvu, osposobljavanje za rad i zanimanje stvaranjem
stručnih kompetencija, u skladu sa zahtevima zanimanja, razvojem savremene nauke, ekonomije, tehnike i tehnologije;
10) razvoj i praktikovanje zdravih životnih stilova, svesti o važnosti sopstvenog zdravlja i bezbednosti, potrebe negovanja i
razvoja fizičkih sposobnosti;
11) razvoj svesti o značaju održivog razvoja, zaštite i očuvanja prirode i životne sredine, ekološke etike i zaštite životinja;
105
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
12) razvoj sposobnosti komuniciranja, dijaloga, osećanja solidarnosti, kvalitetne i efikasne saradnje sa drugima i sposobnosti za
timski rad i negovanje drugarstva i prijateljstva;
13) razvijanje sposobnosti za ulogu odgovornog građanina, za život u demokratski uređenom i humanom društvu zasnovanom na
poštovanju ljudskih i građanskih prava, prava na različitost i brizi za druge, kao i osnovnih vrednosti pravde, istine, slobode,
poštenja i lične odgovornosti;
14) formiranje stavova, uverenja i sistema vrednosti, razvoj ličnog i nacionalnog identiteta, razvijanje svesti i osećanja pripadnosti
državi Srbiji, poštovanje i negovanje srpskog jezika i svog jezika, tradicije i kulture srpskog naroda, nacionalnih manjina i etničkih
zajednica, drugih naroda, razvijanje multikulturalizma, poštovanje i očuvanje nacionalne i svetske kulturne baštine;
15) razvoj i poštovanje rasne, nacionalne, kulturne, jezičke, verske, rodne, polne i uzrasne ravnopravnosti, tolerancije i
uvažavanje različitosti.
Predsednik Školskog odbora
Direktor škole
_____________________
Arnold Robert
__________________
Sič Ana
MP
106
Godišnji plan rada OŠ „Petefi Šandor“ za školsku 2014/2015. godinu
107
Download

Годишњи план