PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA OSNOVNI ODGOJ I OBRAZOVANJE
I. OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ovim aktom utvrđuju se pedagoški standardi i normativi za odgojno-obrazovni rad i uspješno
ostvarivanje ciljeva i zadataka odgoja i obrazovanja u osnovnim školama (u daljem tekstu: škola) u
Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federaciji) i za razvoj sistema osnovnog odgoja i
obrazovanja.
Član 2.
(1) Pedagoškim standardima i normativima utvrđuju se materijalni, kadrovski i drugi uvjeti prilikom
izgradnje i opremanja školskog prostora, koji osiguravaju jednake uvjete za rad svih škola i
ravnomjeran razvoj osnovnog odgoja i obrazovanja u određenom periodu.
(2) Pedagoškim normativima propisuju se uvjeti opremanja škole sredstvima rada neophodnim za
ostvarivanje programskih zadataka.
Član 3.
Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom aktu za označavanje ženskog i muškog pola
podrazumijevaju oba roda.
PEDAGOŠKI STANDARDI
II. BROJ ODJELJENJA U REDOVNOJ ŠKOLI
Član 4.
(1) Redovna osnovna škola ima minimalno 18, optimalno 25, a maksimalno 36 odjeljenja.
(2) Škola za koju kanton, u skladu sa Zakonom, utvrdi poseban status može imati i manji broj
odjeljenja od broja predviđenog u stavu 1. ovog člana.
(3) Uz saglasnost ministra obrazovanja (u daljem tekstu: ministar) škole u nedovoljno razvijenim
jedinicama lokalne samouprave, brdsko-planinskim i pograničnim područjima, škole sa nastavom
na jeziku i pismu nacionalnih manjina, te privatne škole mogu se organizirati i s manjim brojem
odjeljenja od minimalnog broja predviđenog u stavu 1. ovog člana.
(4) Ministar će svojom odlukom utvrditi strukturu zaposlenih u školama navedenim u stavu 3 ovog
člana.
III. BROJ UČENIKA U ODJELJENJU
Član 5.
(1) U redovnoj školi nastava se može organizovati i izvoditi u:
a) redovnim,
b) specijalnim i
c) kombinovanim odjeljenjima.
(2) Nastava se može organizovati u:
a) školskom prostoru i
b) van prostora škole.
(3) Izvođenje nastave izvan prostora škole može se obavljati na temelju odgovarajućeg programa
rada u specijalizovanom ili prilagođenom objektu za odvijanje odgojno-obrazovne djelatnosti, koji
omogućava adekvatno odvijanje nastavnih i vannastavnih aktivnosti i aktivnosti u slobodnom
vremenu učenika, uz saglasnost ministra.
1
Član 6.
(1) U redovnom odjeljenju ima minimalno 16, optimalno 24, a maksimalno 30 učenika.
(2) Škola formira odjeljenja na bazi optimalnog broja učenika u odjeljenju.
(3) Ukoliko odjeljenje broji više od optimalnog broja učenika, onda se nastava tehničkog odgoja i
informatike izvodi u dvije grupe.
(4) U redovno odjeljenje mogu biti uključena maksimalno tri učenika s poteškoćama u razvoju i
drugim poteškoćama koje utiču na rast i razvoj.
(5) Ukoliko se u odjeljenju obrazuje jedan učenik s poteškoćama u razvoju i drugim poteškoćama
koje utiču na rast i razvoj maksimalan broj učenika u odjeljenju je 24, ukoliko se obrazuju dva
učenika s poteškoćama u razvoju i drugim poteškoćama koje utiču na rast i razvoj maksimalan broj
učenika u odjeljenju je 21, a ukoliko se obrazuju tri učenika s poteškoćama u razvoju i drugim
poteškoćama koje utiču na rast i razvoj maksimalan broj učenika u odjeljenju je 18.
(6) U izuzetnim okolnostima ministar može odobriti uključenje u odjeljenje više od tri učenika s
poteškoćama u razvoju i drugim poteškoćama koje utiču na rast i razvoj.
Član 7.
(1) Uvjeti za osnivanje specijalnih odjeljenja su:
a) broj učenika sa utvrđenom vrstom i stupnjem poteškoća u razvoju i drugih poteškoća koje utiču
na rast i razvoj,
b) osigurana primjerena nastavna sredstva i pomagala i
c) osiguran potreban broj nastavnika defektologa odgovarajućeg smjera.
(2) U specijalnom odjeljenju može biti:
a) od šest do deset učenika, zavisno od vrste i stupnja poteškoća u razvoju i drugih poteškoća koje
utiču na rast i razvoj,
b) od četiri do osam učenika u kombinovanom specijalnom odjeljenju sa različitim poteškoćama u
razvoju i drugim poteškoćama koje utiču na rast i razvoj,
c) od četiri do šest učenika u kombinovanom specijalnom odjeljenju sa višestrukim poteškoćama u
razvoju i drugim poteškoćama koje utiču na rast i razvoj i
d) od dva do četiri učenika sa autizmom i težom ili teškom intelektualnom poteškoćom.
Član 8.
(1) Način organizovanja kombinovanih odjeljenja vrši se u skladu sa Zakonom.
(2) Broj učenika u kombinovanim odjeljenjima:
Razredna nastava
a) Kombinovano odjeljenje učenika dva razreda: minimalan broj učenika: 8, optimalan: 14, a
maksimalan 22;
b) Kombinovano odjeljenje učenika tri razreda: minimalan broj učenika: 6, optimalan: 12, a
maksimalan 20;
c) Kombinovano odjeljenje učenika četiri razreda: minimalan broj učenika: 6, optimalan: 10, a
maksimalan 18;
Predmetna nastava
d) Kombinovano odjeljenje učenika dva razreda: minimalan broj učenika: 8, optimalan: 12, a
maksimalan 20;
e) Kombinovano odjeljenje učenika tri razreda i više: minimalan broj učenika: 8, optimalan: 12, a
maksimalan 18.
Član 9.
(1) Dodatna i dopunska nastava organizuju se za grupu od osam do 15 učenika.
(2) Dopunska nastava i ostali oblici odgojno-obrazovnog rada, koji doprinose ostvarivanju
nastavnog plana i programa za djecu sa poteškoćama u razvoju i drugim poteškoćama koje utiču
na rast i razvoj, organizuje se u skladu sa vrstom i stupnjem poteškoća u razvoju i drugih
poteškoća koje utiču na rast i razvoj i važećim nastavnim planom i programom.
(3) Slobodne aktivnosti u organizaciji škole se organizuju za grupe od 15 do 20 učenika na jednog
2
voditelja.
(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana školski orkestar može imati do 30 učenika, a školski hor i više
od tog broja.
Član 10.
(1) Produženi boravak je prelazni oblik rada sa učenicima ka cjelodnevnom odgojno-obrazovnom
radu i po pravilu se organizuje u grupi od 15 do 30 učenika, a optimalno 22 učenika.
(2) Produženi boravak u specijalnim školama namijenjen je učenicima prve, druge i treće trijade,
odnosno razvojnog nivoa.
(3) Produženi boravak iz stava 2. ovog člana organizuje se za grupe čija veličina zavisi od stepena
i vrste poteškoća u razvoju i drugih poteškoća koje utiču na rast i razvoj.
IV. BROJ NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I DRUGIH ZAPOSLENIH U ŠKOLI
Član 11.
Za izvođenje nastave i obavljanje drugih poslova škola mora imati potreban broj nastavnika,
stručnih saradnika i ostalih zaposlenih koji ispunjavaju uvjete utvrđene zakonom i drugim propisima
kojima se regulišu stručni profili nastavnika, stručnih saradnika i ostalih zaposlenih.
Član 12.
(1) Broj nastavnika utvrđuje se na temelju broja odjeljenja, odnosno broja sati neposrednog
odgojno-obrazovnog rada i ostalih vidova odgojno-obrazovnog rada sa učenicima, propisanih
nastavnim planom i programom, a u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu
finansiranje škola.
(2) Neposredni odgojno-obrazovni rad sa učenicima obuhvata:
a) redovnu nastavu,
b) izbornu nastavu,
c) dopunsku i instruktivnu nastavu,
d) dodatnu nastavu,
e) pripremnu nastavu,
f) fakultativnu nastavu,
g) rad u sekcijama,
h) sat odgojnog rada sa odjeljenskom zajednicom i
i) druge vannastavne aktivnosti u skladu sa sadržajima propisanim nastavnim planom i
programom.
(3) Nastavnik se angažira za izvođenje norme koja se određuje na temelju fonda sati redovne
nastave i koji se realizuje u okviru 40-satne radne sedmice.
(4) Broj sati dodatne i dopunske nastave, te slobodnih aktivnosti škola utvrđuje godišnjim
programom rada, a prema standardu o broju učenika u grupi.
(5) Škola koja ima specijalno odjeljenje u skladu sa standardima ima uvjete za zapošljavanje
defektologa/specijalnog edukatora/rehabilitatora odgovarajućeg smjera za rad u specijalnom
odjeljenju.
Član 13.
Struktura 40 satne radne sedmice za nastavno osoblje
a) Rad po osnovu nastavne norme
Razedi i
nastavni
predmeti
Broj časova
redovne
nastave
Broj časova
pripreme za
redovnu nastavu
3
Vježbe, pismene zadaće,
pismene vježbe, kontrolni,
grafički i drugi radovi
Ukupno:
I-IV-V razred
U skladu sa
NPP
0,5 po času
4,5
Bosanski,
hrvatski i srpski
jezik
18
9
4,5
31,5
Strani jezik,
matematika,
fizika, hemija
19
9,5
3,0
31,5
Biologija,
informatika i
tehnički odgoj
20
10
1,5
31,5
Historija,
geografija,
muzička kultura,
likovna kultura,
tjelesni odgoj,
demokratija i
vjeronauka
20
10
1,5
31,5
b) Ostali oblici odgojno-obrazovnog rada
Oblik rada
Broj časova
nastave
Broj časova pripreme
Ukupno:
Odgojni rad u odjeljenskoj zajednici
1
0,5
1,5
Dopunska nastava
1
0,5
1,5
Dodatna nastava
1
1
2
Izborna nastava
1
1
2
Fakultativna nastava
1
0,5
1,5
Pripremna nastava
1
0,5
1,5
Slobodne aktivnosti
1
0,5
1,5
c) Ostali poslovi i zadaci
Vrsta poslova
Broj sati
Stručno usavršavanje i ogledni čas
2
Rad u stručnim i dr. organima škole
1
Rad na pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji
2
4
Saradnja sa roditeljima
1
Javna i kulturna djelatnost škole (takmičenja, smotre, izložbe i
sl.)
1
Dežustvo
1
Rad u sindikatu
Prema odredbama Kolektivnog
ugovora za djelatnost osnovnog
obrazovanja
Posebne odredbe:
Mentorstvo nastavnika:
70 sati za jednog pripravnika/volontera-pripravnika
Sati po osnovu nastavne norme se ne mogu dopunjavati ostalim oblicima odgojno-obrazovnog
rada niti ostalim poslovima, kao ni obrnuto.
Profil i nivo stručne spreme nastavnika utvrđuje se nastavnim planom i okvirnim programom.
Član 14.
(1) Stručni saradnici u školi su:
a) pedagog, pedagog-psiholog,
b) psiholog,
c) defektolog odgovarajućeg smjera ili specijalni edukator/rehabilitator (oligofrenolozi i dr.),
d) socijalni radnik i
e) bibliotekar.
(2) Škola vrši sistematizaciju za radna mjesta stručnih saradnika u skladu sa Zakonom i
podzakonskim propisima.
(3) Škola može povremeno angažovati i druge potrebne stručnjake.
(4) Škola će angažovati asistente u nastavi za rad s učenicima s poteškoćama u razvoju i drugim
poteškoćama koje utiču na rast i razvoj.
(5) Profil i nivo obrazovanja asistenta u nastavi je viša ili visoka stručna sprema nastavničkog
smjera ili minimalno I (prvi) ciklus odgovarajućeg studija u trajanju od 3 godine (180 ECTS bodova)
po Bolonjskom studijskom programu.
Član 15.
Struktura 40-satne radne sedmice za stručne saradnike i direktora, profil i nivo stručne
spreme stručnih saradnika i direktora
a) Struktura 40-satne radne sedmice za radno mjesto pedagoga, pedagoga-psihologa i psihologa:
Radni zadaci
Broj sati
1. Koncepcijsko-programski zadaci
2. Programiranje, ostvarivanje i analiza odgojnog rada
3. Pedagoška dokumentacija i evidencija
4. Stručni rad s nastavnicima i u stručnim organima škole
5. Rad s učenicima i učeničkim organizacijama
5
3,5
2
3
2,5
4
6. Rad u odjeljenskoj zajednici
7. Unapređenje nastave
8. Saradnja s institucijama
9. Saradnja s roditeljima
10. Ispitivanje zrelosti djece za upis u školu
11. Profesionalna orijentacija
10.Istraživanja u praksi školskog pedagoga-psihologa, pedagoga, psihologa
11.Personalni dosje učenika, pedagoški karton
12.Pedagoško-psihološka praksa studenata nastavničkih fakulteta
3
2
1
2,5
3
4
2
1,5
1
13.Pripremanje za rad i stručno usavršavanje
5
UKUPNO:
40
Pedagog, odnosno pedagog-psiholog, i psiholog obavljaju i druge stručne poslove po nalogu
direktora i školskog odbora.
Profil i stručna sprema pedagoga u školi:
Poslove pedagoga mogu obavljati lica koja posjeduju stručnu spremu i stručna zvanja: profesor
pedagogije, profesor pedagogije i psihologije, diplomirani pedagog, diplomirani pedagog psiholog,
kao i lica koja su završila minimalno I (prvi) ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja u
trajanju od 4 (četiri) godine (240 ECTS bodova) po Bolonjskom studijskom programu.
Profil i stručna sprema psihologa u školi:
Poslove psihologa mogu obavljati lica koja posjeduju stručnu spremu i stručna zvanja: profesor
psihologije, diplomirani psiholog, kao i lica koja su završila minimalno I (prvi) ciklus odgovarajućeg
studija visokog obrazovanja u trajanju od 4 (četiri) godine (240 ECTS bodova) po Bolonjskom
studijskom programu.
b) Struktura 40-satne radne sedmice za radno mjesto bibliotekara:
Radni zadaci
Broj sati
1. Učešće u programiranju rada škole, saradnja sa nastavnicima u neposrednom
planiranju, poslovi planiranja popune bibliotečkog fonda
2. Permanentno praćenje realizacije programskih zadataka škole sa stanovišta
funkcije i uloge biblioteke u realizaciji nastavnih planova i okvirnih programa i
vannastavnih aktivnosti
3. Rad na blagovremenom informisanju nastavnika i stručnih saradnika škole o
novinama u stručnoj literaturi
4. Stručna obrada knjiga u skladu s važećim standardima
5. Rad na klasifikaciji i stručnoj obradi periodike
6. Vođenje kataloga i druge dokumentacije o bibliotečkoj građi
7. Rad sa učenicima na populaciji knjige, korištenje bibliotečke građe i pružanje
pomoći pri izboru i korištenju ove građe
8. Stručna analiza rezultata rada škole
9. Poslovi izdavanja i preuzimanja knjiga
10.Poslovi informisanja
11.Stručno usavršavanje
12.Ostali poslovi utvrđeni aktima škole
UKUPNO:
2
1
1
2
2
2
5
1
20
2
1
1
40
Profil i stručna sprema bibliotekara:
Poslove bibliotekara mogu obavljati lica koja posjeduju visoku stručnu spremu i stručna zvanja:
profesor komparativne književnosti i bibliotekarstva, diplomirani bibliotekar, diplomirani
komparativist, diplomirani bibliotekar-komparativista, kao i lica koja su završila minimalno I (prvi)
ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja u trajanju od 4 (četiri) godine (240 ECTS
6
bodova) po Bolonjskom studijskom programu.
Poslove višeg knjižničara mogu obavljati lica koja mogu da izvode nastavu
bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i književnosti u skladu sa Nastavnim planom i okvirnim
programom, imaju višu ili visoku stručnu spremu i položen stručni ispit za višeg knjižničara, kao i
lica sa završenim minimalno I (prvim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja u
trajanju od 3 (tri) godine (180 ECTS bodova) po Bolonjskom studijskom programu i položen stručni
ispit za višeg knjižničara.
Poslove knjižničara mogu obavljati lica koja imaju višu ili visoku stručnu spremu nastavničkog
smjera i položen stručni ispit za knjižničara, kao i lica sa završenim minimalno I (prvim) ciklusom
odgovarajućeg studija visokog obrazovanja u trajanju od 3 (tri) godine (180 ECTS bodova) po
Bolonjskom studijskom programu i položen stručni ispit za knjižničara.
c) Struktura 40-satne radne sedmice za radno mjesto socijalnog radnika:
Radni zadaci
Broj sati
1. Organizacija rada, planiranje i programiranje
3
2. Rad sa djecom i roditeljima
9
3. Obilazak djece i porodice
8
4. Vođenje evidencije o njihovom socijalnom stanju
4
5. Stručno usavršavanje
1
6. Rad na adaptaciji i socijalizaciji djece
6
7. Saradnja sa službama socijalnog rada i zdravstvenim ustanovama
5
8. Prisustvovanje roditeljskim sastancima
2
9.Rad u stručnim organima, školskom inkluzivnom timu ili mobilnom timu za
1
inkluziju
10.Ostali poslovi utvrđeni aktima škole
1
UKUPNO:
40
Profil i stručna sprema socijalnog radnika:
Poslove socijalnog radnika, u redovnoj i specijalnoj osnovnoj školi, mogu obavljati lica koja
posjeduju višu ili visoku stručnu spremu i stručna zvanja: socijalni radnik, diplomirani socijalni
radnik, diplomirani inženjer socijalnog rada, kao i lica koja su završila minimalno I (prvi) ciklus
odgovarajućeg studija visokog obrazovanja u trajanju od 3 (tri) godine (180 ECTS bodova) ili 4
(četiri) godine (240 ECTS bodova) po Bolonjskom studijskom programu.
d) Struktura 40-satne radne sedmice za radno mjesto defektologa odgovarajućeg smjera ili
specijalnog edukatora/rehabilitatora:
Radni zadaci
Broj sati
1. Koncepcijsko-programski zadaci
2. Programiranje, ostvarivanje i analiza rezultata odgojnog rada s djecom s
poteškoćama u razvoju i drugim poteškoćama koje utiču na rast i razvoj ovisno o
broju ove djece i vrsti poteškoća
3. Vođenje pedagoške dokumentacije i razvojnih kartona učenika
4. Rad u stručnim organima i školskom inkluzivnom timu
5. Izrada prilagođenih edukativnih programa rada
6. Saradnja sa roditeljima i institucijama
7. Stručno usavršavanje
8. Pripremanje i izrada didaktičkih materijala
9. Opservacija učenika i pružanje stručne pomoći komisijama za upis učenika u
školu
10. Ostali poslovi utvrđeni aktima škole
UKUPNO:
4
4
4
5
6
4
2
5
5
1
40
Profil i stručna sprema defektologa:
Poslove defektologa (edukatora-rehabilitatora) mogu obavljati lica koja posjeduju visoku stručnu
spremu i stručna zvanja: profesor defektologije (odgovarajućeg profila), diplomirani defektolog
7
(odgovarajućeg profila), diplomirani edukator-rehabilitator, diplomirani logoped, diplomirani
surdoaudiolog, kao i lica koja su završila Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, tj. minimalno I (prvi)
ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja u trajanju od 4 (četiri) godine (240 ECTS
bodova) po Bolonjskom studijskom programu.
e) Struktura 40-satne radne sedmice za radno mjesto direktora:
Radni zadaci
1. Koncepcijsko programski zadaci
2. Organizaciono-materijalna problematika
3. Pedagoško-instruktivni rad
4. Analitičko-studijski rad
5. Normativno-pravni i finansijski poslovi
6. Zastupanje i predstavljanje škole
7. Pedagoška dokumentacija
8. Evidentiranje rada
UKUPNO:
Broj sati
9
8
5
4
4
5
3
2
40
Direktor obavlja i druge stručne poslove po nalogu organa upravljanja i jednom godišnje će održati
ogledni čas.
Profil i nivo stručne spreme direktora utvrđuje se Zakonom.
f) Djelokrug rada asistenta u nastavi:
(1) Podrška u pripremi organizacije i realizacije nastavnog procesa.
Asistent pruža podršku u pripremi realizacije nastavnog procesa nastavniku, omogućavajući razvoj
potencijala, sposobnosti i vještina svakog djeteta.
(2) Podrška djetetu u snalaženju u školskom okruženju.
Asistent olakšava snalaženje djeteta u školskom okruženju te promovira razvoj stimulativnog
okruženja za odgoj i obrazovanje i primjenu demokratskih principa kako bi se svako dijete osjećalo
prihvaćeno, sigurno i kompetentno.
(3) Individualizacija.
Asistent koristi znanja o karakteristikama i razvoju djece kako bi se svako dijete razvijalo u skladu
sa sopstvenim potrebama, mogućnostima i interesovanjima, uz uvažavanje različitosti i ličnosti
svakog djeteta.
(4) Partnerstvo sa porodicom.
Asistent uspostavlja saradnički odnos sa roditeljima/starateljima uz uvažavanje uloge roditelja u
odgoju i obrazovanju djece.
(5) Saradnja sa stručnjacima i zajednicom.
Asistent se savjetuje sa stručnjacima koji rade edukacijsko-rehabilitacijske programe, te pružaju
psihološko-pedagošku podršku.
(6) Praćenje i dokumentacija.
Asistent koristi različite metode za praćenje i dokumentovanje procesa napredovanja djeteta.
(7) Stručno usavršavanje.
Asistent je kompetentan za pružanje podrške nastavniku u realizaciji nastavnog procesa, te
kontinuirano unapređuje svoje stručne kompetencije.
Član 16.
(1) Škola koja ima više od 30 odjeljenja ostvaruje pravo da sistematizuje radno mjesto pomoćnika
direktora/stručnog saradnika/voditelja obrazovnog procesa u skladu sa zakonom i podzakonskim
aktima.
(2) Za svako odjeljenje preko 30 odjeljenja, školi se prizna 0,03 saradnika iz prethodnog stava.
(3) Škola koja ima 18 i više odjeljenja ostvaruje pravo na radno mjesto sekretara i 10% radnog
vremena računovođe. Stručne poslove sekretara škole obavlja diplomirani pravnik.
8
(4) Broj radnika na pomoćno-tehničkim poslovima utvrđuje se na temelju raspoloživog unutrašnjeg
i vanjskog prostora škole, vrste grijanja i broja obroka učeničke prehrane:
a) broj radnika na poslovima održavanja i čišćenja školskih objekata koji rade u dvije smjene na
svakih 400 m² korisne površine zatvorenog prostora je 1 izvršilac.
Broj radnika na poslovima održavanja i čišćenja školskih objekata koje rade u jednoj smjeni na
svakih 800 m² korisne površine zatvorenog prostora je 1 izvršilac. U objektima područnih škola čija
je ukupna površina manja od 400 m² normativ za jednog izvršioca na poslovima održavanja i
čišćenja objekata iznosi 300 m², s tim što se zaposlenik ne može angažovati na manje od ½
radnog vremena.
Profil i nivo stručne spreme na poslovima održavanja i čišćenja školskog objekta (higijeničar) je
završena osnovna škola.
b) broj radnika na poslovima domara za održavanje objekata i opreme je 1 izvršilac za školu do 30
odjeljenja. Škole koje imaju područne škole za svako odjeljenje preko 30 ostvaruju pravo na
dodatnih 0,08 izvršilaca. Profil i stručna sprema za radno mjesto domara je srednja stručna sprema
građevinskog, elektro ili mašinskog smjera;
c) broj radnika na poslovima ložača u školi koja ima vlastitu kotlovnicu je jedan izvršilac. U vrijeme
sezone grijanja (15.10. tekuće godine do 15.04. naredne godine), škole koje imaju područne škole
sa centralnim grijanjem na čvrsto gorivo, mogu zaposliti dodatnog ložača sa normom od 25%
radnog vremena na svaku područnu školu za rad u dvije smjene. Profil i stručna sprema za radno
mjesto ložača je minimalno srednja stručna sprema mašinskog smjera uz položen ispit i certifikat
za obavljanje poslova ložača.
d) broj radnika na poslovima kuhara utvrđuje se na temelju broja obroka za učenike, i to:
1) 70 toplih obroka ili
2) 270 mliječnih obroka dnevno, po jednom radniku koji obavlja poslove kuhara;
e) škole koje imaju specijalna odjeljenja za školovanje djece sa smetnjama u psihofizičkom razvoju
ili fizičkim invaliditetom, kao i specijalne škole, mogu imati vozilo i vozača;
f) škole koje rade u sredinama gdje ne postoji organizovan prijevoz mogu imati vozilo i vozača za
prijevoz učenika;
g) škola mora imati alarm i sigurnosne kamere.
Specijalne škole, zavodi i centri, koji imaju internatski smještaj mogu u zavisnosti od potreba
angažovati medicinske sestre, ekonome, kuhar servirke i drugo osoblje u skladu s pravilnikom o
sistematizaciji ustanove za koju saglasnost daje Ministarstvo.
VI. STANDARDI ZA PROSTOR I OPREMU U ŠKOLI
Član 17.
(1) Osnovni standard školskog prostora po pravilu treba osigurati rad škole u jednoj smjeni.
(2) Školska zgrada treba:
a) omogućiti funkcionalnu organizaciju prostora primjerenu suvremenim oblicima nastave,
b) zadovoljiti sve higijensko-tehničke uvjete i
c) ispuniti osnovna ekološka i estetska mjerila.
(3) Licima sa tjelesnim invaliditetom škola treba omogućiti uvjete za samostalan pristup objektu,
kao i samostalnu komunikaciju u prostore neophodne za njihovo obrazovanje, odnosno njihov rad.
(4) Površina potrebnog zemljišta za izgradnju školske zgrade i školske dvorane, te formiranje
školskog dvorišta, školskih igrališta, prostora za rekreaciju, školskog vrta, zelenih površina i
drugog, po učeniku iznosi od 15 m² do 20 m², a izuzetno zbog guste izgrađenosti naselja površina
potrebnog zemljišta može biti do 15 m² po učeniku.
(5) Zbog sigurnosti učenika, te održavanja i čuvanja, vanjski školski prostor treba biti ograđen.
(6) Specijalne škole, zavodi i centri sa internatskim smještajem imaju i ambulantu.
Član 18.
Prostor koji je potreban za izvođenje nastave:
9
a) razredna nastava:
1) učionice za I. razred,
2) učionice za II. i III. razred,
3) kabinet;
b) razredno-predmetna nastava:
1) učionice,
2) kabineti;
c) predmetna nastava za jezičko-umjetničko područje:
1) učionica za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost,
2) kabinet za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost,
3) učionice za strani jezik,
4) kabinet za strani jezik,
5) učionica za muzičku kulturu,
6) kabinet za muzičku kulturu,
7) učionica za likovnu kulturu,
8) kabinet za likovnu kulturu;
d) predmetna nastava za prirodno-matematičko područje:
1) učionica za matematiku,
2) kabinet za matematiku,
3) informatička učionica,
4) kabinet za informatiku,
5) učionica za fiziku i hemiju,
6) kabinet za fiziku i hemiju,
7) skladišni prostor za hemikalije,
8) učionica za biologiju sa vivarijumom,
9) kabinet za biologiju,
10) skladišni prostor za biološke zbirke,
11) laboratorija prirodnih nauka;
e) predmetna nastava za društveno područje:
1) učionica za historiju,
2) kabinet za historiju,
3) učionica za geografiju,
4) kabinet za geografiju;
f) predmetna nastava za tehničko područje:
1) učionica za tehničku kulturu (radionica),
2) kabinet za tehničku kulturu,
3) skladište;
e) prostorije za provođenje rehabilitacionih programa za učenike sa posebnim obrazovnim
potrebama:
1) učionica za izvođenje razredne nastave,
2) učionica za izvođenje razredno-predmetne nastave,
3) učionica za izvođenje predmetne nastave, u specijalnim školama i specijalnim odjeljenjima koje
su posebno opremljene, u skladu sa potrebama učenika;
g) predmetna nastava za tjelesni odgoj:
1) dvorana ili sala za tjelesni odgoj,
2) kabinet,
3) prostorija za odlaganje sprava i opreme,
4) svlačionica,
5) tuš sa toaletima,
6) prostorija za pribor i sredstva za čišćenje i održavanje,
7) u specijalnim školama manja sala za korektivnu gimnastiku, u skladu sa potrebama učenika,
h) vanjski prostori nastavnih područja:
1) razredna nastava na otvorenom,
2) školski didaktički prostor,
3) vanjski prostori za nastavu tjelesnog odgoja i
4) ostale površine u skladu sa mogućnostima lokacije škole.
Član 19.
10
Ostali prostori neophodni za rad škole:
a) društveni prostori:
1) višenamjenski prostor,
2) školska biblioteka sa čitaonicom,
3) namjenski prostor za produženi boravak,
4) prostor za učenički klub,
5) trpezarija sa kuhinjom;
b) prostori za organizaciju i koordinaciju rada škole:
1) zbornica,
2) kancelarija direktora škole,
3) kancelarija sekretara škole,
4) kancelarije za stručne saradnike (pedagog, psiholog, defektolog, logoped i socijalni radnik),
5) kancelarija za administraciju škole,
6) kancelarija računovodstva škole,
7) kancelarija za prijem roditelja,
8) arhiva,
9) dokumentacioni centar u specijalnim školama;
c) ekonomski prostori:
1) kuhinja sa ostavom,
2) prostorija za sanitarije i garderobu tehničkog osoblja,
3) kotlovnica za centralno grijanje ili priključak na gradsku toplanu,
4) radionica kućnog majstora,
5) toaleti za tehničko osoblje,
6) prostor za odlaganje smeća;
d) ulaz:
1) vjetrobran,
2) ulazni prostor,
3) portirnica;
e) komunikacioni prostori:
1) hodnici,
2) stepenište,
3) garderoba za učenike – garderobni ormarići u komunikacionim prostorima;
f) sanitarni prostor:
1) sanitarni prostor za učenike,
g) vanjski, opći prostori:
1) pješački prilazni put,
2) školsko dvorište,
3) školski park,
4) parkiralište za školski autobus i automobile,
5) ekonomsko dvorište.
Član 20.
(1) Prostor učionice mora biti prilagođen zahtjevima organizacije i izvođenja suvremene nastave
za:
a) rad u malim grupama,
b) izvođenje projektne nastave,
c) vježbe i
d) druge oblike nastave.
(2) Površina učionice je 2,5 m² po učeniku.
(3) Pretpostavljeni broj učenika u odjeljenju je 25, te površina učionice treba iznositi 60 m².
(4) Visina učionice je 3 m do 3,2 m.
(5) Propisani standard u postojećim školama postiže se prilagođavanjem broja učenika.
(6) Učionica za razrednu nastavu prostorno, funkcionalno i po obliku treba da omogućava
ostvarenje odgojno-obrazovnih zadataka.
(7) Prostor treba osiguravati slobodu kretanja u učionici i izmjenjivanje različitih oblika rada.
11
(8) Učionice za predmetnu nastavu sa pripadajućim kabinetima moraju biti opremljene
odgovarajućom opremom, prema nastavnim područjima.
(9) Površina učionice u specijalnim školama je 2,5 m² po učeniku.
Član 21.
(1) Prostor za tjelesni odgoj određuje se, organizuje i oprema u skladu sa uvjetima utvrđenim
nastavnim planom i programom tog predmeta i standardima koji se propisuju u obrazovanju i
sportu.
(2) Škola sa 18 odjeljenja ima fiskulturnu salu za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja veličine
30 m · 20 m · 7 m, sa tribinama i svim pratećim prostorima.
Član 22.
(1) Višenamjenski prostor koristi se za boravak i odmor učenika, te povremeno za manifestacije i
određene nastavne i vannastavne aktivnosti.
(2) Korisna površina višenamjenskog prostora iznosi 0,30 m² po učeniku, ali ne manje od 70 m²
ukupne površine.
(3) Prostor trpezarije treba imati površinu da ga može koristiti 50 učenika istovremeno, a korisna
površina po učeniku iznosi 1 m².
(4) Učenički klub služi za druženje učenika, rad savjeta učenika, boravak učenika putnika, rad
sekcija.
Član 23.
(1) Školska biblioteka ne može biti manja od 60 m².
(2) Biblioteka se sastoji od prostora za:
a) rad bibliotekara, veličine 15 m²,
b) smještaj knjiga, veličine 5,5 m² na 1.000 knjiga,
c) individualni rad korisnika, veličine do 15 m²,
d) smještaj nastavničkog fonda knjiga, veličine oko 5 m²,
e) čitaonicu,
f) izložbeni prostor i
g) spremište za bibliotečku građu.
(3) U sklopu biblioteke, u školi optimalne veličine, nalazi se i multimedijalna učionica, veličine do 60
m².
Član 24.
(1) Prostori za upravu, organizaciju i koordinaciju rada objedinjuju pedagošku i administrativnu
službu škole.
(2) Zbornica je prostor koji koriste svi nastavnici škole za okupljanje, razmjenu iskustava i rezultata
rada, te odmor između nastavnih sati.
(3) U školi sa 18 odjeljenja zbornica treba imati 36 mjesta za sjedenje, i površinu od 45 m² do 65
m².
(4) Kancelarija direktora koristi se za rad i kontakte sa nastavnicima, učenicima i roditeljima, te sa
trećim licima, a svojom veličinom mora zadovoljiti i manje grupne sastanke.
(5) Ekonomski prostori škole usklađuju se prema vrsti škole, veličini školske zgrade, načinu
snabdijevanja i osiguranju energetskih potreba.
Član 25.
(1) Ukupna širina vanjskih ulaznih vrata određuje se prema broju učenika.
(2) Najmanja širina jednokrilnih ulaznih vrata iznosi 110 cm, a dvokrilnih 180 cm i moraju se
otvarati prema vani.
12
(3) Dubina vjetrobrana najmanje je 240 cm.
(4) Hodnici se određuju prema broju učenika, odnosno učionica.
(5) Najmanja širina hodnika sa učionicama sa jedne strane za dvije učionice je 180 cm, za četiri
učionice je 240 cm, a najmanja širina hodnika sa obostrano poredanim učionicama je 300 cm.
(6) Ako se garderoba nalazi u hodnicima, hodnik se proširuje za dubinu garderobnih ormarića.
(7) Širina stepenišnog kraka najmanje je 120 cm za dvije učionice.
(8) Za sljedeće dvije učionice širina kraka se povećava za 30 cm.
(9) Visina gazišta ne smije biti veća od 15 cm, a širina gazišta je najmanje 33 cm.
(10) Garderoba učenika može se organizovati kao središnja garderoba u ulaznom prostoru škole ili
kao garderobni ormarići po hodnicima.
Član 26.
(1) Sanitarije za učenike čini prostor sa toaletom i pretprostor sa umivaonicima.
(2) Svaki sanitarni čvor sastoji se od ženskog i muškog dijela sa odvojenim pretprostorima.
(3) Određivanje potrebnog broja sanitarnih uređaja određuje se na sljedeći način:
a) za 30 učenica potrebno je osigurati dvije WC kabine,
b) za 30 učenika potrebno je osigurati jednu WC kabinu i jedan pisoar,
c) u slučajevima iz t. a) i b) potrebno je u pretprostoru osigurati po jedan umivaonik i
d) za lica sa tjelesnim invaliditetom potrebno je osigurati poseban toalet.
Član 27.
Školsko igralište je vanjski prostor za nastavu tjelesnog odgoja, čija veličina i broj sportskih terena
zavisi od broja odjeljenja, nastavnog programa, izbornih aktivnosti i sportskih aktivnosti lokalne
zajednice.
Član 28.
(1) Za stvaranje primjerenih uvjeta rada u školi potrebno je zadovoljiti higijensko-tehničke zahtjeve,
koji se odnose na:
a) osvjetljenje,
b) osunčanost,
c) prozračivanje,
d) zaštitu od buke i akustiku,
e) grijanje i hlađenje,
f) snabdijevanje vodom,
g) odvode za otpadne vode,
h) električne instalacije,
i) instalacije za informatiku,
j) zaštitu od požara i
k) zaštitu od provale.
(2) Kvalitet prirodnog osvjetljenja, kao najznačajnijeg psihološkog i fiziološkog faktora radnih uvjeta
u školskoj zgradi u učionici, određuje se:
a) orijentacijom učionice,
b) tehničkim sredstvima za raspršivanje dnevnog svjetla i
c) kontrolom odsjaja unutrašnjih površina.
(3) U svim radnim prostorima škole potrebno je osigurati mogućnost za zamračenje prostorija.
(4) Učionice za razrednu nastavu trebaju biti optimalno osunčane.
(5) Učionice za predmetnu nastavu i biblioteka trebaju biti osvijetljene zavisno od sadržaja i oblika
nastave.
(6) Zaštita od direktnog prodiranja sunčevih zraka, kojom se sprječava stvaranje bljeska i
pretjeranog zagrijavanja, mora biti takva da ne smanjuje stvarnu površinu prozora.
(7) Svi prostori za rad i boravak trebaju se prirodno provjetravati.
(8) U nastavnim prostorijama treba osigurati četiri izmjene zraka na sat uz najveću brzinu strujanja
zraka 0,2 m/s ili 25 m3 do 30 m3 zraka/sat po učeniku.
(9) U učionicama treba osigurati relativnu vlagu zraka od 45% do 55%.
13
Član 29.
(1) Toplotna zaštita, zaštita od buke i akustika zidnih i stropnih konstrukcija zajedničkih prostora i
učionica mora biti prema važećim propisima i standardima.
(2) Zaštita od buke i akustika treba omogućiti dobru slušnost i razgovijetnost pri govoru, kao i
optimalnu jeku pri slušanju muzike.
(3) Za grijanje i rashlađivanje prostora i pripremu tople vode mogu se koristiti sve vrste centralnog
sistema.
(4) U prostorima za rad i boravak zrak mora biti ravnomjerno zagrijavan, i to:
a) u učionicama 20 ˚C,
b) u prostorijama za organizaciju i koordinaciju rada, te u zbornici 20 ˚C,
c) u sali za tjelesni odgoj 16 ˚C do 18 ˚C,
d) u svlačionicama 20 ˚C do 22 ˚C i
e) u hodnicima i na stepeništima 18 ˚C.
(5) U periodu visokih vanjskih temperatura u prostorima škole treba osigurati optimalnu
temperaturu, 5 °C nižu od vanjske temperature.
Član 30.
(1) Snabdijevanje vodom vrši se instalacijom vodovodne mreže sa hemijsko-fizički i bakteriološki
ispravnom vodom za piće.
(2) Otpadne vode odvode se kanalizacijom koja se priključuje na komunalnu kanalizaciju ili na
drugi način, prema važećim propisima i standardima.
Član 31.
(1) Električna instalacija mora biti po propisima zaštićena.
(2) U školi treba predvidjeti instalacije za prijem televizijskog signala i instalaciju za priključak
Interneta.
(3) Zaštita od požara sprovodi se upotrebom odgovarajućih građevinskih materijala,
definisanjem puteva za evakuaciju i osiguranjem protivpožarne opreme i signalizacije.
(4) Zaštita od provale osigurava se ugradnjom alarma i video nadzora.
Član 32.
(1) Oprema prostora mora odgovarati namjeni prostora i omogućiti realizaciju odgojno-obrazovnog
rada sa učenicima.
(2) Način korištenja prostora treba osmisliti i osigurati opremu za izvođenje nastave, vannastavnih
aktivnosti i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada.
(3) Oprema i namještaj moraju biti:
a) funkcionalni,
b) sigurni,
c) prenosivi,
d) stabilni i
e) od kvalitetnog, po mogućnosti prirodnog materijala, lakog za održavanje, postojanih boja,
odgovarajućeg estetskog izgleda i primjerenog uzrastu učenika.
(4) Sav namještaj treba biti dimenzioniran prema visini i uzrastu učenika, te zadovoljavati
ergonomske zahtjeve.
(5) Za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama treba biti osiguran prilagođen namještaj i
potrebna pomagala.
Član 33.
(1) Normativi didaktičke opreme i nastavnih sredstava za izvođenje nastave po predmetima i
razredima utvrđeni su u tabelama koje se nalaze u Prilogu broj 1, a koji čine sastavni dio ovog
akta.
14
(2) Glavna mjerila za nabavku didaktičkog materijala su:
a) razvojna primjerenost,
b) trajnost,
c) lakoća upotrebe,
d) privlačnost i
e) očiglednost.
(3) Vrednovanje kvaliteta opreme, aparata i uređaja vršit će se svakih 5 godina.
VII. STANDARDI ZA POSEBNE POTREBE U ŠKOLI
Član 34.
(1) Posebne potrebe u osnovnom odgoju i obrazovanju odnose se na sve slučajeve kada se u
pogledu veličine škole, odjeljenja, uvjeta života i rada nastavnika, obima i složenosti poslova, te
organizacionih oblika rada ne mogu primijeniti mjerila za redovne škole koje ostvaruju djelatnost
pod redovnim, standardnim uvjetima.
(2) Pri osnivanju škole potrebno je procijeniti opravdanost samostalnosti škole s obzirom na broj
učenika, broj područnih škola, prometnu povezanost, veličinu školske zgrade, sredinu u kojoj škola
djeluje i druge posebnosti, o čemu procjenu donosi Ministarstvo, u skladu sa Zakonom, u saradnji
sa nadležnim organima jedinice lokalne samouprave.
Član 35.
(1) Škola sa posebnim statusom je škola u brdsko-planinskom području sa loše osiguranom i slabo
povezanom putnom komunikacijom.
(2) Škola iz stava 1. ovog člana je od posebnog značaja za Federaciju i jedinice lokalne
samouprave i ne mora zadovoljavati minimum standarda utvrđenih u čl. 6, 8, 9 i 10. ovog akta,
kojima se utvrđuju mjerila za broj učenika u odjeljenju.
(3) Status škole sa posebnim statusom utvrđuje Vlada kantona na prijedlog Ministarstva, u skladu
sa Zakonom.
(4) Broj radnika u školama iz stava 1. ovog člana osigurava se po pravilu kao i u školama koje
nastavu ostvaruju u redovnim uvjetima, s tim da, ka da je to neophodno, mjerila za utvrđivanje
broja radnika mogu biti i niža od onih propisanih za škole koje rade u redovnim uvjetima.
(5) Radnici koji rade u školama sa posebnim statusom mogu ostvariti pravo na stimulativne mjere,
a škole na dodatne materijalne troškove.
(6) Stimulativna mjera za radnike iz stava 5. ovog člana može biti uvećanje ličnih primanja, u
skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti obrazovanja.
Član 36.
(1) Muzičke, baletske ili umjetničke škole mogu se osnivati i sa manjim brojem odjeljenja od broja
predviđenog zakonom i ovim aktom što se definiše propisima koji regulišu ovu oblast.
(2) Osnovna muzička škola ima:
a) minimalno pet odjeljenja,
b) optimalno 18 odjeljenja i
c) maksimalno 30 odjeljenja.
(3) U muzičkoj školi nastava se izvodi:
a) individualno – instrumenti i solo pjevanje;
b) grupno iz:
1) solfeđa,
2) teorije,
3) hora,
4) orkestra i
5) kamerne muzike.
(4) Broj učenika u grupi se određuje prema specifičnostima izvođenja nastave, i to:
a) u individualnoj nastavi – instrumenti i solo pjevanje:
15
1) minimalno sedam učenika,
2) optimalno 12 učenika,
3) maksimalno 16 učenika;
b) grupa kamerne muzike ima od dva do osam učenika;
c) u grupi solfeđa i teorije muzike broj učenika je:
1) minimalno pet,
2) optimalno 14,
3) maksimalno 22 učenika;
d) u nastavi orkestra i u nastavi hora grupa ima od 30 do 50 učenika i
e) pripremna nastava se izvodi u pripremnom odjeljenju koje ima od 12 do 18 učenika.
(3) U školi za klasični balet i suvremeni ples nastava se izvodi:
a) u odjeljenju – klasi od osam do 15 učenika za nastavne predmete određene planom i
programom i
b) grupno od četiri do pet učenika.
Za specifičan oblik rada u osnovnim muzičkim i baletskim školama angažuju se stručni saradnici i
to: nototekar i korepetitor.
Poslove nototekara mogu obavljati lica sa završenom muzičkom akademijom, bilo kojeg odsjeka
(VI ili VII stepen stručne spreme ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja u trajanju od najmanje
tri godine ili 180 ECTS bodova), te lica sa završenim nastavničkim fakultetom/pedagoškom
akademijom i stečenim stručnim zvanjem profesor muzičke kulture/glazbene kulture ili drugim
stručnim zvanjem gdje je muzička/glazbena kultura, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi (VI ili VII stepen stručne spreme ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja u
trajanju od najmanje tri godine ili 180 ECTS bodova).
Poslove korepetitora mogu obavljati lica sa završenom muzičkom akademijom odsjek za klavir ili
dirigovanje (VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus visokog obrazovanja u trajanju od najmanje tri
godine, odnosno 180 ECTS bodova).
Član 37.
U muzičkoj školi sat individualne nastave traje 30 minuta za prvi ciklus i 45 minuta za drugi ciklus,
a satovi grupne nastave i kamerne muzike traju 45 minuta.
Član 38.
(1) U umjetničkim školama potrebne su učionice primjerene pojedinačnoj i grupnoj nastavi, nastavi
u razrednom odjeljenju i nastavi grupnog muziciranja.
(2) Za individualnu nastavu potrebno je:
a) minimalno pet učionica,
b) optimalno deset učionica i
c) maksimalno 15 učionica.
(3) Jedna učionica odgovara jednom kabinetu i treba imati površinu od 15 m² do 20 m².
(4) Jedna klasa, ili najviše dvije klase koriste jednu učionicu, odnosno kabinet.
(5) Za grupnu nastavu (solfeđo i teorija muzike) potrebno je:
a) minimalno dvije učionice,
b) optimalno tri učionice i
c) maksimalno pet učionica.
(6) Jedna učionica odgovara jednom kabinetu i treba imati površinu od 30 m² do 40m².
(7) Za kamernu muziku potrebno je:
a) minimalno jedna učionica,
b) optimalno dvije učionice i
c) maksimalno tri učionice.
(8) Jedna učionica treba imati površinu od 20 m² do 30 m².
16
Član 39.
(1) Ostali potrebni prostor:
a) jedna učionica za orkestar i hor veličine od 50 m² do 60 m²,
b) jedna učionica za koncerte, javne i interne satove u skladu sa mogućnostima škole,
c) nototeka, najmanje 10 m²,
d) zbornica, veličine od 20 m² do 30 m²,
e) kancelarija za direktora,
f) sekretarijat,
g) prostorija za administrativno-finansijske poslove,
h) ostava za instrumente i opremu, u skladu sa mogućnostima škole,
i) arhiva – prostorija za školsku dokumentaciju,
j) prostorija za pomoćno osoblje u skladu sa mogućnostima škole,
k) magacinski prostor u skladu sa mogućnostima škole i
l) sanitarni čvor za učenike i za nastavnike.
(2) Plesne škole imaju plesnu dvoranu minimalne veličine 100 m², sa vibrirajućim podom i ostalom
opremom.
Član 40.
(1) Specijalne škole mogu se osnivati i sa manjim brojem odjeljenja od broja predviđenog ovim
aktom, što se reguliše zakonom i podzakonskim propisima kojima se reguliše obrazovanje učenika
sa poteškoćama u razvoju i drugim poteškoćama koje utiču na rast i razvoj.
(2) Specijalne škole imaju:
a) minimalno devet odjeljenja,
b) optimalno 14 odjeljenja i
c) maksimalno 18 odjeljenja.
(3) Broj učenika u odjeljenjima zavisi od vrste i stupnja poteškoća u razvoju i drugih poteškoća koje
utiču na rast i razvoj,
a) šest do deset učenika u odjeljenju u kojem su učenici sa istim poteškoćama u razvoju i drugim
poteškoćama koje utiču na rast i razvoj,
b) četiri do osam učenika u kombinovanom specijalnom odjeljenju, u kojem su djeca sa različitim
poteškoćama u razvoju i drugim poteškoćama koje utiču na rast i razvoj,
c) četiri do šest učenika u kombinovanom specijalnom odjeljenju u kojem su djeca sa
višestrukim/kombinovanim poteškoćama u razvoju i drugim poteškoćama koje utiču na rast i razvoj
i
d) od dva do četiri učenika sa autizmom i/ili težom i teškom intelektualnom poteškoćom.
(4) Nastavni sat traje 35 minuta za prvi razred i 40 minuta za ostale razrede. Dnevno opterećenje
učenika od I do III razreda bi trebalo biti od 2 do 3 sata, a od IV do IX razreda od 4 do 5 sati.
(5) U specijalnim školama nastava se organizuje u učionicama koje su primjerene radu sa ovim
učenicima.
(6) Broj učionica prilagođava se broju učenika i odjeljenja, a minimalan broj potrebnih učionica je
devet.
(7) U specijalnim školama nastavni proces se realizuje na temelju posebnog nastavnog plana i
programa zavisno od vrste i stupnja poteškoća u razvoju i drugih poteškoća koje utiču na rast i
razvoj djeteta uz odgovarajuće metode, postupke i sredstva za ostvarivanje ovog programa.
Član 41.
(1) Školovanje učenika sa poteškoćama u razvoju i drugim poteškoćama koje utiču na rast i razvoj
u redovnoj školi sprovodi se po redovnim ili individualno prilagođenim nastavnim programima i u
specijalnim školama po specijalnim nastavnim planovima i programima.
17
(2) Za učenike sa poteškoćama u razvoju i drugim poteškoćama koje utiču na rast i razvoj
odgojno-obrazovni rad realizuje se na temelju individualno prilagođenog nastavnog programa u
čijoj izradi i realizaciji sudjeluju nastavnici, stručni saradnici, roditelji ili članovi školskog inkluzivnog
tima, uz osiguranu didaktičku opremu i pomagala u skladu sa normativima.
(3) Za učenike sa poteškoćama u razvoju i drugim poteškoćama koje utiču na rast i razvoj koji su
uključeni u inkluzivno obrazovanje može se osigurati prostor za ostvarivanje dodatne pomoći u
vidu rehabilitacionih tretmana i posebnih oblika odgojno-obrazovnog rada.
(4) Za učenike sa intelektualnim poteškoćama i za učenike sa senzornim ili motoričkim smetnjama
(oštećenja vida, sluha, govora, motorička oštećenja i hronične bolesti) u školi se za produženi
stručni tretman za grupu od deset učenika osigurava radni prostor od 30 m2, a za rehabilitacione i
posebne oblike odgojno-obrazovnog rada za grupu od pet učenika radni prostor od 15 m2.
(5) Za učenike sa oštećenjima sluha i govora osiguravaju se tehnička sredstva i pomagala za rad
i/ili prevodilac za znakovni jezik, a za slijepe Brajevo pismo i ostala pomagala.
Član 42.
(1) Pravo pripadnika nacionalnih manjina na osnovni odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu,
kojim se služe, ostvaruje se u skladu sa Zakonom i drugim zakonskim i podzakonskim propisima,
kojima se reguliše ova oblast.
(2) Odgoj i obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina sprovodi se u školama na jeziku i pismu
kojim se služe, pod uvjetima i na način propisan zakonom, a ukoliko je moguće nastavu zastupiti
stručnim kadrom.
Član 43.
(1) Škola je obavezna da sistematski u toku školske godine sprovodi identifikaciju i praćenje
darovitih i talentovanih učenika, te o tome sastavi izvještaj na temelju procjene stručnog tima škole,
a u skladu sa zakonom kojim se reguliše školovanje i stipendiranje mladih talenata.
(2) Rad sa darovitim i talentovanim učenicima vrši se na temelju programa rada sa mladim
talentima u skladu sa Zakonom, u odjeljenju ili interesnim grupama, kreativnim i istraživačkim
radionicama, posredstvom izbornih predmeta, posebnim vannastavnim aktivnostima i takmičenjima
učenika na različitim nivoima:
a) školsko,
b) općinsko,
c) regionalno/kantonalno,
d) državno i
e) međunarodno takmičenje.
Član 44.
(1) Prilikom organizacije rada sa darovitim i talentovanim učenicima potrebno je voditi računa o
dnevnoj opterećenosti učenika.
(2) Darovitom i talentovanom učeniku, u izuzetnim slučajevima, škola može odobriti odsustvo sa
nastave duže od propisanog i prilagoditi način ispitivanja potrebama takvih učenika.
Član 45.
(1) Za učenike sa hroničnim bolestima ili stanjima koja zahtjevaju boravak ili smještaj u
zdravstvenim ustanovama duži od mjesec dana organizuje se osnovni odgoj i obrazovanje u
stacionarnim uvjetima koje preuzima škola najbliža zdravstvenoj ustanovi.
(2) Za nastavnike koji realizuju odgojno-obrazovni rad u zdravstvenoj ustanovi potrebno je osigurati
posebno stručno usavršavanje u skladu sa potrebama učenika smještenog u zdravstvenoj
18
ustanovi.
Član 46.
(1) Ukoliko osnovne škole nemaju stručne saradnike defektologe ili specijalne
edukatore/rehabilitatore mogu se koristiti timovima za podršku u inkluzivnom obrazovanju – mobilni
timovi za inkuziju formirani u specijalnim školama, koji djeluju na području lokalne zajednice ili
širem području, a koje čine timovi stručnjaka specijalnih edukatora/rehabilitatora različitog profila:
1. logoped,
2. oligofrenolog/oligofrenopedagog,
3. surdoaudiolog/surdopedagog,
4. tiflolog/tiflopedagog,
5. somatoped i
6. socioped.
(2) Osnovna škola koristi i sopstvene stručne saradnike u radu mobilnog tima za inkluziju:
pedagoga, psihologa i socijalnog radnika.
(3) Raspored mobilnih timova za inkuziju utvrđuje Ministarstvo prema potrebama škola, u skladu
sa raspoloživim kadrom, a na prijedlog pedagoških zavoda ili odjela za osnovno obrazovanje.
Član 47.
(1) Za učenike koji duže od jedne trećine od ukupnog fonda sati za predviđene nastavne predmete
ne mogu pohađati nastavu, škola koju učenik pohađa može, u skladu sa Zakonom, organizovati
nastavu u kućnim uvjetima.
Član 48.
(1) Specijalne odgojno-obrazovne ustanove predstavljaju resursne centre za podršku učenicima
sa poteškoćama u razvoju i drugim poteškoćama koje utiču na rast i razvoj, na način da stručne
saradnike specijalne edukatore/rehabilitatore ili defektologe stavljaju na raspolaganje osnovnim
školama prema potrebi koju iskažu škole.
(2) Defektolozi ili specijalni edukatori/rehabilitatori prema svojoj oblasti rade sa slijedećim brojem
učenika sa posebnim obrazovnim potrebama u inkluzivnom obrazovanju logoped – 20 učenika i
oligofrenolog, tiflolog, surdoaudiolog, somatoped i socioped – 10 učenika.
VIII. UČENIČKI STANDARDI
Član 49.
(1) Sredstva za prijevoz učenika koji stanuju na udaljenosti od škole većoj od 2 (dva) kilometra u
okviru upisnog područja osigurava osnivač škole.
(2) Škola može osigurati prijevoz učenika bez obzira na udaljenost od škole u okolnostima
posebnih prometnih uvjeta:
a) naselja bez javnog prijevoza i
b) prometnice bez trotoara.
(3) Za sve učenike sa tjelesnim invaliditetom osigurava se prijevoz bez obzira na udaljenost od
mjesta stanovanja do škole i pratilac kada je on neophodan, u zavisnosti od vrste i nivoa
invaliditeta.
Član 50.
Škola je dužna osigurati organizovani boravak učenicima koji iz objektivnih razloga dolaze ranije u
školu, odnosno u školi čekaju prijevoz do kuće.
Član 51.
(1) Škola može u skladu sa Zakonom osigurati ishranu za svoje učenike ukoliko za to ima tehničke
19
preduvjete.
(2) Sedmični jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj tabli.
(3) Ishrana se obavlja u trpezariji.
(4) Učenicima koji su uključeni u produženi boravak ili cjelodnevnu nastavu potrebno je osigurati
minimalno 30 minuta za obrok.
(5) Ishrana učenika mora zadovoljiti sve kriterije higijenske ispravnosti, kao i načela zdrave ishrane
u skladu sa Smjernicama za zdravu ishranu djece predškolskog i školskog uzrasta.
(6) Uvjeti i način organizovanja ishrane iz stava 1. ovog člana u nadležnosti su osnivača.
Član 52.
(1) U školi se mogu koristiti samo oni udžbenici koji su odobreni za upotrebu od ministra i koji su
objavljeni na Spisku odobrenih udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava za
osnovne i srednje škole za određenu školsku godinu, a u skladu sa propisima kojima se reguliše
ova oblast.
(2) Udžbenik može biti cjelovit (samostalan) ili razgranat (u više dijelova, s neobaveznom radnom
sveskom, zbirkom zadataka, odnosno vježbi ili drugim nastavnim sredstvima), a po mogućnosti ga
prati metodički priručnik za nastavnike. Ako je udžbenik razgranat, radna sveska, odnosno zbirka
zadataka odobrava se zajedno sa udžbenikom. Udžbenik treba da se koncipira tako da se ne
predviđa mogućnost za crtanje i pisanje, osim u udžbenicima stranih jezika gdje je to neophodno
za savladavanje određenih nastavnih sadržaja.
(3) Radni udžbenik je osnovna i obavezna školska knjiga za niže razrede osnovne škole koji je,
pored tekstova i grafičkih prikaza (crteža, slika i sl.), koncipiran sa mogućnošću crtanja i pisanja,
odnosno sadrži radni dio namijenjen za savladavanje određenih nastavnih sadržaja.
(4) Priručnik za nastavnike je izdanje koje sadrži metodička uputstva nastavnicima za što
uspješniju obradu nastavnih sadržaja i kvalitetnu upotrebu udžbenika.
(5) Ostala nastavna sredstva koja su namijenjena za upotrebu u školi su: sveske, crtanke,
kajdanke, likovne mape, geografske karte, geografski atlasi, grafofolije, slijepe karte…
Član 53.
(1) Učenik ima pravo na besplatan udžbenik koji je u skladu sa nastavnim planom i programom.
(2) Udžbenici se izdaju za:
a) redovne škole,
b) nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina,
c) učenike sa posebnim obrazovnim potrebama i
d) nastavu za djecu građana Bosne i Hercegovine u inostranstvu.
(3) Udžbenik mora zadovoljiti naučne, pedagoške, psihološke, etičke, didaktičko-metodičke,
jezičke, estetske i tehničke standarde definisane propisima, kojima se reguliše ova oblast.
(4) Udžbenik za upotrebu odobrava Ministarstvo u skladu sa važećim propisima koji uređuju ovu
oblast i planom potreba za novim, odnosno prilagođavanjem postojećih udžbenika, radnih
udžbenika i drugih nastavnih sredstava. Ovaj plan obavezno se utvrđuje istovremeno sa
donošenjem novih, odnosno izmjenama i dopunama postojećih nastavnih planova i programa za
osnovne škole.
(5)Udžbenici se osiguravaju za sve predmete za koje je to predviđeno nastavnim planom i
programom.
(6) Za slijepe učenike potrebno je osigurati jedinstvene udžbenike na Brajevom pismu.
(7) Za slabovide učenike, u zavisnosti od stupnja i vrste oštećenja vida, neophodno je osigurati
udžbenike na uvećanoj crnoj štampi.
(8) Udžbenici iz stava 6. ovog člana moraju zadovoljavati i tiflološke standarde.
(9) Za slušno oštećene učenike i učenike sa intelektualnom teškoćom treba osigurati posebne
udžbenike u skladu sa nastavnim planom i programom za ove učenike.
(10) Audiovizuelna i taktilna sredstva za slijepe i slabovide učenike, kao i audiovizuelna sredstva
za slušno oštećene i mentalno nedovoljno razvijene učenike sastavni su dio normativa.
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
20
Član 54.
(1) Ovi pedagoški standardi i normativi će se uvoditi postupno, a zaključno sa 2016. godinom
nakon čega će se izvršiti verifikacija svih postojećih odgojno-obrazovnih ustanova.
(2) Pedagoški standardi i normativi propisani ovim aktom obavezno se i u potpunosti primjenjuju
pri izgradnji novih školskih objekata, odnosno pri provjeri ispunjenosti uvjeta za početak rada novih
škola.
(3) Dinamiku provođenja ovih pedagoških standarda i normativa jednom godišnje utvrđuje Vlada.
(4) Postojeći školski objekti u kojima se realizuje osnovni odgoj i obrazovanje dostizat će
pedagoške standarde i normative u skladu sa dinamikom provođenja ovog akta.
Član 55.
Ovaj akt stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama”.
21
Prilog br. 1
I. RAZREDNA NASTAVA
BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST
Red.
broj
1
2
3
NASTAVNA SREDSTVA
Jedinica mjere
VIZUELNA SREDSTVA
Slovarica – latinica i ćirilica
Fotografije književnika (u skladu sa nastavnim programom)
Zidni panoi koji prate programsko gradivo
učionica
učionica
komplet/učionica
Minimalno Optimalno
1
1
1
1
50
100
AUDIO SREDSTVA
4
CD-ovi sa sadržajem prilagođenim uzrastu, prema NPP
5
CD-ovi sa tekstovima i pjesmicama za razumijevanje slušanjem komplet/učionica
6
Snimci tekstova iz usmene i pisane književnosti prema NPP
komplet/učionica
7
Akcentske vježbe prema NPP u vezi sa izražajnim čitanjem
8
Školska biblioteka sa čitaonicom
komplet/učionica
Oprema sa
lektirom prema
NPP, stručna
literatura i dječiji
časopisi
22
komplet/učionica
MATEMATIKA
Red.
broj
NASTAVNA SREDSTVA
Jedinica mjere
Minimalno Optimalno
ŠTAMPANI MATERIJAL
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Zidne brojevne slike
Zidne slike i ilustracije (skupovi, brojevi, operacije)
Panoi rađeni prema programskim sadržajima
STATIČNI VIZUELNI MATERIJAL
komplet/učionica
komplet/učionica
komplet/učionica
1
1
1
1
1
1
Univerzalna magnetna tabla s matematičkim simbolima za
skupove, brojeve, operacije, relacije i dr.
Računaljka sa 20 kuglica
Poziciona računaljka (švedska)
Računaljka za savladavanje tabličnog niza
Didaktički materijal – magnetni žetoni
POKRETNI VIZUELNI I AUDIOVIZUELNI MATERIJAL
komad/učionica
1
1
komad/učionica
komad/učionica
komad
komad
1
1
1
32
1
1
1
160
Filmovi za razrednu nastavu prema NPP-u
Modeli mjera za masu
Modeli mjera za tečnost
Modeli mjera za vrijeme (demonstracioni brojači, satovi)
Modeli geometrijskih tijela – žičani
Modeli geometrijskih tijela – plastičnih šupljih
Modeli mreže geometrijskih tijela
Matematička vaga
Vaga s tegovima
Libela i visak
Linijar (dužinski)
Šestar za tablu
Trougao (jednakokraki, pravougaoni)
Trougao (raznokraki, pravougaoni)
Model mjera za dužinu (metar drveni koji se rasklapa na
decimetar, metar od platna, metar zidarski, metarska pantljika
od 10 cm, uže od 40 m)
Model mjera za površinu i zapreminu (kvadratni metar izdijeljen
na kvadratne decimetre, kubni decimetar smješten u limenu
kutiju radi demonstracije odgovarajuće zapremine tečnosti,
kubni metar od žice)
Kriterijska tablica (Normativi za praćenje)
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komad
komad
komad
komad/učionica
komad/učionica
komad/učionica
komad/učionica
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
komplet
2
5
komplet
1
5
komad
1
2
23
MUZIČKA KULTURA
Red.
broj
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
NASTAVNA SREDSTVA
Jedinica mjere
ŠTAMPANI MATERIJAL
Štampani notni primjeri za izvođenje muzike pjevanjem i
sviranjem prema nastavnom programu
Zbirka tema poznatih djela domaćih i stranih autora prema
nastavnom programu
Zbirka tradicionalnih pjesama
STATIČKI VIZUELNI MATERIJAL
Fotografije ili video snimci instrumenata simfonijskog orkestra
i tradicionalnih narodnih instrumenata prema nastavnom
programu
Fotografije ili video snimci orkestara i horova, vokalnih i
instrumentalnih ansambala
Zidne slike ljestvica
ZVUČNI MATERIJAL
Minimalno Optimalno
zbirka
1
1
zbirka
1
1
zbirka
1
2
komplet/odjeljenje
1
1
komplet/odjeljenje
1
1
komplet/odjeljenje
1
1
CD-ovi sa snimljenim djelima prema nastavnom programu
Odlomci iz poznatih opera, solo i horske pjesme za
upoznavanje svih pjevačkih glasova i vrsta horova
Zvučni snimci instrumenata simfonijskog orkestra u
solističkoj funkciji i u manjim kamernim ansamblima
Zvučne reprodukcije tradicionalnog narodnog pjevanja
i sviranja prema nastavnom programu
CD-ovi sa snimljenim prigodnim kompozicijama za praznike i
svečanosti
POKRETNI VIZUELNI I AUDIOVIZUELNI MATERIJAL
komplet/odjeljenje
komplet/odjeljenje
1
1
2
1
komplet/odjeljenje
1
1
komplet/odjeljenje
2
2
komplet/odjeljenje
1
1
Filmovi iz života poznatih kompozitora i izvođača
CD-ovi sa horskom muzikom (dječiji, ženski, muški
i mješoviti hor)
CD-ovi sa orkestralnom muzikom (gudački,
duvački, simfonijski, narodni, zabavni)
CD-ovi sa solističkom vokalnom muzikom
CD-ovi solističke instrumentalne muzike (violina, violončelo,
kontrabas, flauta, klavir, klavičembalo, orgulje, gitara,
harmonika, saksofon), kamernih ansambala (klavirski trio,
kvartet i kvintet, gudački kvartet i kvintet, duvački kvartet i
kvintet)
CD-ovi s a snimcima tradicionalnog narodnog pjevanja
i sviranja prema nastavnom programu
MUZIČKI INSTRUMENTI I APARATI
komplet
komplet/odjeljenje
5
1
komplet/odjeljenje
1
2
komplet/odjeljenje
1
1
2
2
komplet/odjeljenje
2
3
komad
komplet/odjeljenje
komplet/odjeljenje
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
Klavir (pijanino)
Sintisajzer
Melodika
Dječiji instrumenti (zvečka, praporci, def, triangl, činele,
štapići, doboš, čegrtaljka, kastanjeta, zvončiči, metalofon,
ksilofon, timpani)
Orfov instrumentarij
CD plejer
24
10
1
komplet/odjeljenje
komplet/odjeljenje
komplet/odjeljenje
komad
LIKOVNA KULTURA
Red.
broj
1
2
3
4
5
6
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NASTAVNA SREDSTVA
Jedinica mjere
FOTOGRAFIJE, REPRODUKCIJE
Fotografije većeg formata istaknutih likovnih umjetnika, domaćih
i stranih
Reprodukcije (ili CD) svih likovnih djela predviđenih
nastavnim programom
Fotografije ili CD-ovi prirodnih, arhitektonskih i drugih
kulturno-historjskih znamenitosti prema nastavnom programu
Reprodukcije ili CD-ovi reprezentativnih djela, iz svih oblasti
primijenjenih umjetnosti i dizajna prema nastavnom programu
Reprodukcije ili CD-ovi grafičkih djela u raznim tehnikama
Reprodukcije ili CD-ovi vjerskih djela (razne tehnike i motivi)
MODELI I DRAPERIJE
Zbirke gipsanih odljevaka reljefa, glava i figura - tipični primjeri
GOTOVI ELEMENTI ZA SLIKANJE I ARANŽIRANJE
Zbirka lakog materijala za slaganje mozaika u više boja (plavo,
žuto, crveno, zeleno, smeđe, narandžasto, bijelo, crno)
POKRETNI VIZUELNI I AUDIOVIZUELNI MATERIJAL
Video-filmovi iz oblasti likovnih umjetnosti prema
nastavnom programu
ALAT, PRIBOR I UREĐAJI
Uzorci materijala (podloge i materijali sa kojima se radi) prema
programu
Četkice (kistovi) za akvarel (mekane, okrugle) u tri veličine (br.
22, 6, 10)
Četkice (kistovi) za temperu (čvrste, pljosnate, ravne) u tri
veličine (br. 2, 6, 10)
Makaze manje (dječije, zatupljene)
Makaze veće (dječije, zatupljene)
Nož za rezanje papira i kartona
Nož za rezanje polivinila
Stolić (stalak) za postavljanje modela (mrtve prirode)
Paleta za slikanje (od lesonita ili plastična, garnitura od 20
komada)
Zidna magnetna tabla sa aplikacijama (raznobojni elementi
kvadratnog i kružnog oblika i sl.) za kabinet
25
Minimalno Optimalno
komplet/učionica
1
1
komplet/učionica
1
1
komplet/učionica
1
1
komplet/učionica
1
1
komplet/učionica
komplet/učionica
1
1
1
1
komplet/učionica
1
1
komplet/učionica
1
1
komplet
5
10
komplet/učionica
1
1
komplet/učionica
5
5
komplet/učionica
5
5
komad
komad
komad
komad
komad
6
6
5
1
1
10
10
5
1
1
garnitura
1
1
garnitura
1
1
PRIRODA I DRUŠTVO
Red.
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
NASTAVNA SREDSTVA
VIZUELNA SREDSTVA
Prirodni predmeti (biljke, životinje)
Prirodni primjeri (voda, vrste tla i dr.)
Model Zemlje (globus)
Model Sunčevog sistema
Model cvijeta
Model čovjeka
Maketa u uređaja za navodnavanje
Maketa hidroelektrane
Maketa vjetrenjače
Maketa naselja (selo, grad)
Tijela različitog sastava, oblika i zapremine
Spektralna prizma
Prirodni magneti (magnetski štap, potkovica, igla)
Plastični linijar
Termometar sa živom
Termometar sa alkoholom
Termometar za mjerenje tjelesne temperature
Termometar za mjerenje temperature
Barometar
Higrometar
Vjetrokaz
Ogledalo (ravno, udubljeno, ispupčeno)
Geografska karta FBiH
Geografska karta BiH
Reljefna karta FBiH i BiH
Reljefna karta BiH
Karta poljoprivrede BiH
Karta industrije BiH
Karta saobraćaja BiH
Karta kulturno-historijskih spomenika BiH
VIZUELNE REPRODUKCIJE (skice, fotografije, CD i sl.)
Životne zajednice (šuma, livada, rijeka, jezero, more, bara i dr.)
Rad vode u prirodi
Rad vjetra u prirodi
Znaci promjene vremena
Sastav Zemljine kore
Crteži i skice pojava na nebu
Fotografija Zemlje iz kosmosa
Infektivne bolesti čovjeka - CD
Duhan i zdravlje
Alkoholizam i zdravlje
Lična higijena
GRAFIČKO-SIMBOLIČKA SREDSTVA
Shema isparavanja vode i kondenzacija vodene pare
Shema prijelaza vode iz jednog u drugo agregatno stanje
Shema Sunčevog sistema
Tabelogrami i tablice (rasprostranjenost vode, praćenje
vremenskih prilika, povezanost živog svijeta i dr.)
Dječiji listovi i časopisi, literatura o prirodi
Kalendar prirode
AUDIOVIZUELNA SREDSTVA
Živjeti sa prirodom (odabrani dijelovi iz TV obrazovne emisije)
Prva pomoć (nastavni film)
Filtriranje i dezinfekcija vode
OSTALA OPREMA
Laboratorijska čaša
Graduirana laboratorijska tikvica
Staklene tegle
Različito obojene staklene pločice
Stakleno zvono
Svijeća sa posteljom
Pribor za njegu biljaka
Kutak biljaka, terarijum, sobni akvarij, kavezi sa
životinjama
Pribor i materijal za izradu modela i maketa konstruktorske
kutije
26
Pribor i alat za rad u bašti i voćnjaku
Pribor za uvođenje učenika u samostalne istraživačke
aktivnosti (male zbirke iz biologije, hemije i fizike)
Jedinica mjere
zbirke
zbirke
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
garnitura
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
Minimalno Optimalno
2
2
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
6
6
5
10
5
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
komplet/učionica
1
1
1
1
komplet/učionica
komad
1
1
1
2
zbirka
komplet/učionica
komplet/učionica
2
1
1
5
1
1
komad/učionica
komad/učionica
komad/učionica
komplet/učionica
komad
komad
komplet/učionica
3
2
3
1
1
1
1
5
4
5
1
2
2
1
komplet/učionica
1
1
komplet/učionica
komplet/učionica
1
1
1
1
komplet/učionica
3
3
komplet/učionica
komplet/učionica
komplet/učionica
komplet/učionica
komplet/učionica
komplet/učionica
komplet/učionica
komplet/učionica
komplet/učionica
komplet/učionica
komplet/učionica
komad
komad
komad
3
1
II. PREDMETNA NASTAVA
BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST
Red.
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NASTAVNA SREDSTVA
Jedinica mjere
Minimalno
Optimalno
1
1
1
1
2
4
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
Jedinica mjere
Minimalno
Optimalno
komplet po
razredu (III-IX)
komplet po
razredu (III- IX)
komplet po
razredu (III-IX)
1
1
1
1
1
1
komplet po
razredu (III-IX)
1
1
komplet po
razredu (III-IX)
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
VIZUELNA SREDSTVA
komplet/učionica
Fotografije književnika (u skladu sa nastavnim programom)
Zidna karta: (južnoslovenski jezici, dijalektika i narječja
komad/učionica
bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika
DVD i CD
Snimci tekstova iz usmene i pisane književnosti naroda Bosne i
kom/razred
Hercegovine prema nastavnom programu
Snimci pozorišnih predstava
kom/razred
Primjeri štokavskog narječja i ostalih dijalekata, narječja
kom/razred
bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika
Akcenatske vježbe prema programu
kom/razred
ŠKOLSKA BIBLIOTEKA SA ČITAONICOM
Rječnik stranih riječi i izraza
kom.
Rječnik bosanskog jezika
kom.
Rječnik srpskog jezika
kom.
Rječnik hrvatskog jezika
kom.
Pravopis bosanskog jezika
kom.
Pravopis srpskog jezika
kom.
Pravopis hrvatskog jezika
kom.
Gramatika bosanskog jezika
kom.
Gramatika srpskog jezika
kom.
Gramatika hrvatskog jezika
kom.
Školska lektira prema normativu općih nastavnih sredstava ili
posebnim standardima za školske biblioteke
Oprema sa literaturom, stručnom periodikom, dječijim i
omladinskim listovima prema normativu općih nastavnih
sredstava ili posebnim standardima za školske biblioteke
STRANI JEZICI
Red.
broj
NASTAVNA SREDSTVA
VIZUELNA SREDSTVA
1
Tematske zidne slike po programu za svaki razred
2
Komplet za početnu nastavu stranih jezika (aplikacije, slike...)
3
DVD filmovi, CD-ovi u skladu sa programskim sadržajima
1
1
1
2
3
4
5
AUDIO SREDSTVA
Za svaki jezik koji se uči i za svaki razred u kojem se jezik uči
CD-ovi koji prate udžbenik
AUDIOVIZUELNA SREDSTVA
Nastavni filmovi, DVD-ovi po tematici predviđenoj u nastavnom
programu
PISANI MATERIJAL
Rječnici (jednojezični i dvojezični)
Gramatike
Stručni časopisi
Časopisi za mlade na stranom jeziku
Stručna metodička literatura
MATEMATIKA
Red.
broj
NASTAVNA SREDSTVA
Jedinica
mjere
Minimalno
1
Model trougla sa unutrašnjim i vanjskim uglovima
komplet
1
27
Optimalno
- Ukoliko se nastava izvodi u
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Model i vrste uglova, zbir uglova trougla
Model kruga po dijelovima
Model obima i površine kruga
Model centralnog i periferijskog ugla
Model uglova sa paralelnim kracima
Model uglova sa paralelnim i normalnim kracima
Model Pitagorine teoreme
Model ravnih geometrijskih figura za pretvaranje
jednih u druge
Model površine geometrijskih figura
Modeli geometrijskih tijela - plastičnih, šupljih
Modeli geometrijskih tijela od žice
Model geometrijskog tijela - plastičnih na
rasklapanje
Modeli omotača geometrijskih tijela
Obla i rogljasta tijela konstruirana za mogućnost
pretvaranja jednih u druge
Šuplji model prizme i piramide jednakih osnova i
visina za eksperimentalni dokaz zapremine
piramide
Model roglja
Modeli raznih geometrijskih figura za
demonstraciju obrtnih tijela
Model koordinatnog sistema
Model kvadriranja binoma
Model za prikaz operacija sa cijelim brojevima
Model presjeka pruge i ugla
Model za klasifikaciju trouglova
Model aksioma o paralelogramu
Grafofolija za pojedine teme
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
1
1
1
1
1
1
1
1
komplet
komplet
komplet
komplet
1
1
1
1
komplet
komplet
1
1
komplet
1
komplet
komplet
1
1
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
1
1
1
1
1
1
1
PRIBOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Osnovni pribor za geometrijsko crtanje
Linijar (dužinski)
Šestar za tablu
Trougaonik jednokraki - pravougli)
Trougaonik (raznokraki - pravougli)
Stalak za matematičke modele
Pantograf (školski)
Prazne grafofolije i olovke za grafoskop
Računar, prosječne aktuelne konfiguracije
Grafoskop
komplet
komad
komad
komad
komad
komplet
komplet
komplet
komad
komad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kabinetima ili specijalizovanim
učionicama, ovi prostori trebaju
biti snabdjeveni svim popisanim
nastavnim sredstvima.
- Ukoliko se nastava izvodi u
klasičnim učionicama opće
namjene, potrebno je osigurati
onoliko primjeraka nastavnih
sredstava koliko j e u školi
nastavnika matematike u jednoj
smjeni.
Za pribor vrijedi isto pravilo kao i
za nastavna sredstva.
INFORMATIKA
Red.
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
NASTAVNA SREDSTVA
Jedinica mjere
Računari PC Pentium najnovijeg tipa
Štampači laserski A4
Štampači inkjet u boji
Skener A4
Kompjuterski projektor
Platno za projektovanje
Digitalni fotoapatarat (fotografija + video zapis)
Veb kamera
Stalak za hardverske komponente, stručnu literaturu i
informatičke komponente
Tabla bijela sa flomasterima
Računarska mreža (sa priključkom na ADSL ili bežični internet)
Minimalno
Optimalno
komad
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
15
1
1
1
1
1
1
1
18
1
1
1
1
1
1
2
komad/kabinet
1
1
komad/kabinet
komad/kabinet
1
1
1
1
Minimalno
Optimalno
TEHNIČKA KULTURA
Red.
broj
I
NASTAVNA SREDSTVA
Jedinica mjere
OSNOVNI NAMJEŠTAJ
28
1
2
3
4
6
7
II
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
III
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IV
32
33
34
35
36
37
V
VI
VII
VIII
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
IX
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Tabla i projekciono platno (za osnovno informisanje učenika)
Nastavnički sto (univerzalan, sa cjelokupnom opremom koja je
potrebna za raznovrsne demonstracije u toku nastavnog procesa)
Radni stolovi za učenike - pravougaonog ili šestougaonog oblika
Stolice sa podesivom visinom sjedenja
Ormarići za alat
Vitrine za eksponate
AUDIOVIZUELNA NASTAVNA SREDSTVA
Računar sa projektorom i edukativnim CD-ovima grafoskop sa
folijama
Zidne slike: TEHNOLOŠKI PROCESI
Prerada drveta
Proizvodnja papira
Proizvodnja plastike
Prerada vlakana
Proizvodnja cementa
Proizvodnja kreča
Proizvodnja metala
Zidne slike: ELEKTRANA
Zidne slike: SAOBRAĆAJNI ZNACI
TRODIMENZIONALNI MODELI:
Prenosni mehanizmi
Vodna turbina
Parna mašina
Parna turbina
Motori SUS (dvospratni, četvorospratni)
Sistem upravljanja vozilom
Kočioni sistem
Generator jednosmjerne struje
Generator naizmjenične struje
Kućne električne instalacije
Elektromotor
Maketa raskrsnice
Model semafora
ZBIRKE MATERIJALA - UZORCI
Drvo
Papir
Koža
Plastika
Tekstil
Metal
KOMPLET PRIBORA I ALATA ZA OBRADU NEMETALA (PAPIR,
DRVO, PLASTIKA, TEKSTIL)
KOMPLET PRIBORA I ALATA ZA OBRADU METALA
KOMPLET PRIBORA I ALATA ZA ELEKTROTEHNIKU
ZAJEDNIČKI ALAT I PRIBOR
Stolna stega montažno-demontažna 80 mm do 100 mm
Mikrometarski zavrtanj
Probojac za lim
Komplet alata za zakivanje
Ključevi viljuškasto-okasti (garnitura)
Ručna stega za metal
Lemilica 100 W- 150 W
Garnitura nareznica i ureznica
Komplet trouglova, linijar, uglomjer, šestar
Zaštitne naočale
KONSTRUKTORSKI KOMPLETI ZA:
• elektrotehniku
• elektroniku
• robotiku
• mašinstvo
• građevinarstvo
• dinamički modeli
Čelični linijar
Par trougaonika
Uglomjer
29
komada
komada
1
1
1
1
komada
komada
komada
komada
5
20
6
6
5
20
6
6
komada
1
1
kompleti
kompleti
kompleti
kompleti
kompleti
kompleti
kompleti
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komplet
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
20
10
komplet
komplet
10
10
20
20
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
10
3
2
2
1
1
5
1
10
18
20
6
4
4
2
2
5
2
20
20
kompleti
kompleti
kompleti
kompleti
kompleti
kompleti
komada
komada
komada
20
20
20
20
20
20
18
18
3
20
20
20
20
20
20
18
18
3
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
X
92
XI
93
94
95
96
97
98
99
100
101
XII
102
103
104
105
106
Metarska traka
Univerzalno pomično mjerilo
Mikrometar
Unimer (A, V, Q metar)
Šablon
Čelična igla
Šestar sa čeličnom iglom
Tačkaš (obilježivač)
Stega
Dlijeto
Skalpel
Makaze za papir
Makaze za lim
Sečice
Čekić (metalni)
Kliješta (okrugla)
Kliješta (poluokrugla)
Kliješta (kombinovana)
Odvrtač 3 mm do 8 mm
Lemilica 40 W do 60 W
Heftalica
Lopatica
Četka
Testera za metal
Burgije komplet 3-10 mm
Prosečak komplet 3-10 mm
Šilo
Probojac
Nareznica (garnitura M3-M10)
Ureznica (garnitura M3-M10)
Turpija gruba
Turpija - polufina (pravougaona) 250 mm
Turpija - polufina (kvadratna) 250 mm
Turpija - polufina (okrugla)
Turpija mala (komplet) 140 mm
POTROŠNI MATERIJAL
Materijal po vrstama i razredima prema potrebi (letvice, šperploča,
furnir, papir, karton, skaj, koža, stiropor, boje, ljepilo i dr.)
MAŠINE
Stubna bušilica 350 W
Brusilica 600 W
Univerzalni mini strug 450 W
Ručna bušilica 450 W
Vibraciona testera
Ubodna testera 1000 W
Rešo 1000 W
Pirograf sa pirometrom
Ispravljač od 24 V, 5 A
SREDSTVA ZAŠTITE NA RADU
Protivpožarni aparat
Ormarić sa materijalom i sredstvima za prvu pomoć
Zaštitne naočale
Zaštitna maska
Zaštitne rukavice
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
2
6
3
6
3
18
18
18
18
2
6
18
18
6
6
6
6
6
18
6
2
6
3
2
2
6
6
6
2
2
6
6
6
6
6
2
6
3
6
3
18
18
18
18
2
6
18
18
6
6
6
6
6
18
6
2
6
3
2
2
6
6
6
2
2
6
6
6
6
6
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
komada
komada
komada
komada
komada
2
1
20
20
20
2
1
20
20
20
Jedinica mjere
Minimalno
Optimalno
komplet/ kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
FIZIKA
Red.
broj
1
2
3
4
5
6
7
NASTAVNA SREDSTVA
Mehanika (ogledi iz kinematike i dinamike)
Pribor sa magnetskim držačima za oglede iz statike
Precizna vaga sa tegovima
Kalorika
Elektrostatika
Elektrostatički generator
Električna struja
30
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
1
2
3
4
5
6
7
Ispravljač (4 V, 6 V, 12 V, 24 V)
Niskonaponski transformator (4 V, 6 V, 12 V, 24 V)
Školski transformator (univerzalni)
Generatori i elektromotori
Rumkorfov induktor
Optička klupa sa dodatnim priborom za oglede iz geometrijske
optike sa laserskim izvorom
EKSPERIMENTALNI UREĐAJI ZA DEMONSTRACIONE
OGLEDE I LABORATORIJSKI RAD UČENIKA
Žlijeb za Galileov ogled
Pribor za demonstraciju inertnosti tijela
Pribor za provjeravanje drugog Njutnovog zakona
Pribor za demonstraciju akcije i reakcije
Pribor za demonstraciju padanja tijela
Pribor za ispitivanje trenja
Pribor za ispitivanje ravnoteže tijela
Klatno
Maksvelov točak
Demonstraciona poluga (jednostrana, dvostrana)
Nepomični i pomični kotur
Strma ravan kod koje se može mijenjati nagib
Aparat za provjeravanje Paskalovog zakona
Pribor za ispitivanje pritiska tečnosti
Hidrostatička vaga
Model hidraulične prese
Pribor za provjeravanje Arhimedovog zakona
Kalorimetar s termometrom
Gravesandov prsten
Faradejev kavez
Elektrofor
Pribor za demonstraciju električnog polja
Model pločastog kondenzatora
Model kondenzatora promjenljivog kapaciteta
Kondenzatori (listasti, elektrolitički, keramički, promjenljivog
kapaciteta)
Voltin element
Leklanšoev element
Presjek olovnog akumulatora
Fotoelement
Provodnici, izolatori, poluprovodnici
Pribor za ispitivanje električnog otpora
Otpornici (sa ručicom, keramički, grafitni sa kliznim kontaktom i
dr.)
Makete za rednu i serijsku vezu otpornika
Pribor za demonstraciju magnetskog pola
Stalni magneti (šipke, potkovice, magnetne igle)
Kompas
Demonstracioni elektromagnet
Pribor za demonstraciju djelovanja magnetskog polja na
provodnik sa strujom
Električno zvonce
Modeli električnih mjernih instrumenata
Galvanometar
Aparat za provjeravanje Lencovog pravila
Model transformatora
Simulator prenošenja električne energije
Optički elementi (ogledala, sočiva, planparalelna ploča, prizma)
Sijalice na postolju (6 * 4,5 V; 5 V; 12 V; 24 V)
Laserski izvor (gasni laser)
PRIBOR ZA MJERENJE
Čelična mjerna traka (15 m)
Milimetarska mjerna traka
Linijar (2 m • 0,5 m; 2 m • 0,6 m; 2 m • 0,7; 2 m •1 m.)
Mjerilo sa nonijusom
Hronometar
Dinamometar (1 N, 2 N, 5 N, 10 N, 20 N)
Dinamometar (3 • 2 N, 3 • 5 N, 3 • 10 N)
31
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/ kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
komad
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komad
komad
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komad
komplet/ kabinet
komad
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
1
1
4
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
6
1
2
2
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komplet/kabinet
komplet/ kabinet
komplet/kabinet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komad/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
komplet/kabinet
komad/kabinet
komplet/kabinet
komad/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
1
3
4
4
4
1
5
1
6
8
6
6
1
9
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tegovi s kukicama (1 N, 2 N, 5 N, 10 N)
Termometar (R, F, C, K)
Laboratorijski termometar (0 °C - 100 °C)
Laboratoriiski termometar (-5 °C - 100 °C)
Metalni termometar
Termometar sa alkoholom
Barometar sa živom
Manometar sa vodom (otvoreni)
Metalni manometar
Elektrometar
Demonstracioni električni mjerni instrumenti (ampermetar,
voltmetar)
Voltmetar (10 V)
Ampermetar (0,5 A)
Galvanometar
Univerzalni mjerni elementi
Otpornik s kliznim kontaktom (3 W • 10 W, 6 W • 55 W,
2 W • 100 W)
Otporna dekada (1-11.000)
Menzura (2 ml • 100 ml, 6 ml • 500 ml, 3 l • 1 l)
Epruveta (2 ml - 50 ml, 2 ml • 100 ml)
Pipeta (različitih zapremina)
Vertikalna skala - visinomjer
PRIBOR OD STAKLA
Laboratorijska čaša (1 l)
Duboka staklena kada (5 l)
Plitka staklena kada (5 l)
Staklena čaša (6 l • 1 l, 2 l • 0,5 l)
Laboratorijska tikvica (sa ravnim dnom i pokretnim klipom)
Stakleni lijevak
Spojena posuda sa više cijevi (različitog presjeka)
Graduirani stakleni cilindri (različitog oblika, jednakog
poprečnog presjeka)
Staklene ploče (različitih površina)
Staklena posuda (0,1 1)
Staklena cijev oblika slova T
SLIKE, GRAFIČKA SREDSTVA, NASTAVNI FILMOVI,
VIDEO-SNIMCI, OBRAZOVNI SOFTVERI
Prikaz sistema mjernih jedinica - SI sistem
Slike najpoznatijih fizičara
Tablice, grafikoni i dijagrami odgovarajućih fizikalnih veličina,
odnosno pojava
Polarizovani transparenti (Optika I, II, III) serija 1
Video-snimci fizikalnih pojava i procesa (ogleda)
Edukacioni softveri - fizika
Set grafofolija sa sistematizacijom gradiva iz fizike po
oblastima, u vidu tabelarnog prikaza osnovnih fizikalnih veličina
i zakona
Časopisi iz fizike i stručna literatura prilagođena učenicima
osnovne škole (popularna interpretacija moderne fizike)
DOPUNSKA OPREMA
Spiralne opruge (zavojnice) različitog koeficijenta istezanja
Slog jednakih pločica
Držač sa dvostrukom kukom
Različita postolja
Visak
Bimetalna traka
Plamenik
Termos boca
Emajlirana posuda (0,5 l)
Korito s pijeskom (provodno)
Električni grijač (rešo)
Električni razvodnik
Prekidač (jednopolni, dvopolni)
Kušalica (kuglica na dršci od izolatora)
Zavojnica (1.200 navoja) i druge
Sijalica sa mliječnim staklom
Univerzalni stalak
32
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/ kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komplet/kabinet
2
1
6
1
1
1
1
1
1
1
2
3
I
6
1
1
1
1
1
1
1
4
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
6
6
1
1
6
6
1
3
komplet/kabinet
8
11
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/ kabinet
komplet/kabinet
komad/kabinet
1
11
4
2
2
1
11
4
2
2
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
2
1
1
8
1
1
1
3
2
1
1
8
1
1
3
3
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
5
2
1
5
2
1
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
1
1
1
1
1
1
komplet serija
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
1
1
1
1
1
1
1
1
komplet/kabinet
1
1
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
2
1
3
8
1
1
1
1
4
1
3
2
4
1
1
1
8
4
1
3
10
1
1
1
1
6
1
6
2
8
1
1
4
11
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Laboratorijski stalak
komad/kabinet
Izolacioni stalak
komad/kabinet
POTROŠNI MATERIJAL
Tijela nepravilnog i pravilnog geometrijskog oblika različite
komad/kabinet
zapremine napravljena od različitih materijala
Papirne trake, milimetarski papiri, filtar-papir, staniolska folija,
komad/kabinet
grafofolija, flomasteri za staklo
Konac, najlonski konac, izolirana traka, univerzalno ljepilo
komad/kabinet
Gumena crijeva, plastične i staklene cijevi različitog poprečnog
komad/kabinet
presjeka i dužine
Opiljci od gvožđa, drveta, olovna sačma
komad/kabinet
Čepovi od gume, pluta i plastike
komad/kabinet
Krokodil štipaljke, drvene štipaljke, razne kuke, držači, hvataljke komad/kabinet
i markeri
Žice od različitih tvari, različitog poprečnog presjeka i dužine
komad/kabinet
Ploče od metala, polivinila, stakla, kartona
komad/kabinet
Destilovana voda, alkohol, eter, ulje, živa
komad/kabinet
Kuhinjska so, fluorescin, kalijum permanganat
komad/kabinet
Plastelin, pijesak
komad/kabinet
Sijalica za projekcione aparate i druge potrebne sijalice
komad/kabinet
Suha baterija
komad/kabinet
Čekić, kombinovana kliješta, odvijači, nož, makaze za papir i
komplet/ kabinet
listovi papira
Pribor za lemljenje
komplet/kabinet
3
5
6
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
HEMIJA
Red.
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Jedinica mjere
Minimalno
Optimalno
Grafoskop
Kompjuter i projektor za korištenje edukacionih softvera
Edukacioni softveri - hemija
TV aparat i DVD plejer
CD-ovi (po izboru nastavnika)
Precizna tehnička vaga s utezima (osjetljivost 0,01 g)
Termometri (50 °C, 100 °C i 200 °C)
Hofmanov aparat (elektroliza vode)
Kipov aparat (razvijanje gasova)
Aparatura za destilaciju vode
Eksikator (sušionik)
Mapa periodnog sistema elemenata
Tehnološke table
Šeme i crteži (usklađeni sa programskim potrebama)
Modeli
a) kristalne rešetke,
b) atomi i
c) molekule.
Zbirka ruda i minerala
Epruvete 16 mm • 160 mm
Čaša od 250 ml
Čaša od 150 ml
Čaša od 100 ml
Stakleni lijevak (R = 10 cm)
Balon okruglog dna (250 ml)
Balon s ravnim dnom (1000 ml)
Erlenmaerove tikvice (100 ml)
Erlenmaerove tikvice (150 ml)
Staklena kada, dvije veličine
Lijevak za odvajanje
Menzure
komad
komplet
komplet
komad
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komad
komad
komplet
komplet
1
1
1
1+1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
6
2
2
2
2
3
1
1
komplet
komplet
komplet
komplet
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
2
3
2
1
100
30
30
30
5
5
5
6
6
2
6
4
6
4
1
500
50
40
40
7
7
7
10
10
4
10
a) 10 ml,
b) 25 ml,
c) 50 ml,
d) 100 ml i
e)1000 ml
komad
komad
komad
komad
komad
5
5
5
5
1
10
10
10
10
2
NASTAVNA SREDSTVA
33
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Petrijeve šolje (R = 10 cm)
Porcelanska zdjela (R - 10 cm)
Tarionik s tučkom (dvije veličine)
Satno staklo
Staklene cijevi (R = 8 mm)
Stakleno zvono
Bireta (25)
Vodeno hladilo (Libigovo)
Odmjerne tikvice za pripremu rastvora
Pipete trbušaste i graduisane
Stakleni štapići
Osnovne hemikalije potrebne za izvođenje laboratorijskih vježbi
i demonstracionih ogleda definisanih nastavnim programom za
predmet Hemija
POMOĆNI PRIBOR
Tacne plastične
Stalci za epruvete
Drvene štipaljke za epruvete
Četkice za pranje epruveta
Osnovni alat (nož, turpija, kliješta, makaze)
Komplet bušača za čepove
Gumeni čepovi raznih dimenzija
Plutani čepovi raznih dimenzija
Gumeno crijevo (R - 8 mm)
Metalni stativi visine 60 cm
Metalni prstenovi
Metalne kleme i mufovi
Tronošci i mrežice
Lakmus papir (plavi i crveni)
Filter papir
Kašičice ili špatule
Izvori toplote (špiritne lampe, plinske lampe)
Svijeće, šibice
Protivpožarna oprema (ručni aparat za gašenje požara sa C02)
Sanduk pijeska sa lopatom, azbestne rukavice
Ormarić za pružanje prve pomoći u kome su lijekovi, rastvori,
zavoji itd.
Sredstva za uklanjanje otrova (dekontaminaciju)
34
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
5
5
5
20
50
2
5
2
20
5
30
10
8
8
30
100
2
8
5
50
10
40
komplet
2 (za VIII raz.)
2 (za IX raz.)
4
4
komad
komad
komad
komad
komad
komad
kg
kg
m
komad
komad
komad
komad
pakovanje
pakovanje
komad
komad
komad
komad
komplet
5
15
15
15
5
2
1
0,5
10
5
15
15
15
5
5
20
6
2
1
1
10
20
20
20
10
3
2
2
50
15
30
30
30
10
10
20
10
2
1
1
komplet
1
1
komplet
1
1
BIOLOGIJA
BIOLOGIJA
Kabinet - specijalizovana učionica koju čine:
1.
laboratorija,
2.
pripremna soba - soba za pripremanje materijala za vježbe i praktične radove, ostava za potrošni
materijal, hemikalije, instrumente, alate i dr. i
3.
kutak žive prirode - prostor za gajenje biljaka i životinja potrebnih za demonstracije, eksperimente i
vivisekcije, u kojoj učenici i nastavnici obavljaju duža posmatranja i eksperimente.
Prostorije biološkog kabineta fizički su povezane sa kabinetom i s njim čine jedinstvenu, funkcionalnu cjelinu
Oprema - Osim navedene opreme u Standardima za opšte normative nastavnih sredstava na nivou škole,
potrebna je i posebna oprema, kako slijedi:
Red.
broj
1
2
3
4
5
OPREMA PROSTORA
Tabla sa dva krila
Demonstracioni sto sa lavaboom i priključak za plin, struju i
vodu
Laboratorijski stolovi sa keramičkom radnom površinom,
priključcima za plin i struju, mobilnim pločama za pisanje i
odgovarajućim stolicama za 12 do 14 učenika
Ormari za hemikalije, od kojih je jedan pogodan za čuvanje
lako zapaljivih otrovnih hemikalija
Ormari za stakleni i laboratorijski pribor
NASTAVNA SREDSTVA
OPREMA ZA EKSPERIMENTALNI RAD
Staklene kade raznih veličina
Reagens boce (250 ml, 500 ml, 199 ml)
Pipete 10 ml
Erlenmajerove tikvice (10 ml, 100 ml, 250 ml, 400 ml)
Stakleni lijevci
Univerzalni stativ 60 cm na ploči
Stakleno zvono
Tarionica (porculanski i stakleni) sa tučkom
Špiritne lampe sa tronošcima i azbestnom mrežicom
Stalak za epruvete
Epruvete
Laboratorijske čaše (vatrostalne, raznih veličina)
Tegle prahovke (razne veličine)
LABORATORIJSKI PRIBOR, APARATI, INSTRUMENTI
1
Mikroskopi i mikroprojektori sa priborom
2
Školski mikroskop, uvećanje 600 puta i više
3
Mikroskopska lampa
PRIBOR ZA MIKROSKOPIRANJE
1
Predmetna stakla
2
Pokrovna stakla
3
Mikroskopske igle
4
Tikvice sa kapaljkama
5
Žileti za preparate
6
Lupe (uvećanje pet i deset puta)
7 Akvarij sa priborom
8 Terarij
9
Instrumentarij
10 Pribor za disekciju i vivisekciju: kada, skalpeli, pincete, makaze,
lancete, igle
SLIKE ŽIVOTNE ZAJEDNICE
1 Šuma
2
Livada
3
Bara
4
More
5 Rijeke i jezera
6 Jestive biljke
7 Jestive životinje
8 Zaštita vode
9 Zaštita zemljišta
10 Zaštita vazduha
11 Lanci ishrane (u šumi, na livadi, u bari, u moru)
SLIKE BILJNOG SVIJETA
1 Tabla: ćelija (stanica)
2
Tabla: bakterije i alge
35
3 Tabla: gljive i lišaji
4 Tabla: mahovine i paprati
5 Tabla: golosjemenjače
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Jedinica mjere
Minimalno
Optimalno
komad
1
1
komad
1
2
komad
2
3
komad
2
4
komad
2
4
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
1
1
1
2
1
1
1
2
2
14
28
14
14
1
1
1
4
1
1
2
4
4
28
56
28
28
komplet
komad
komad
2
3
3
4
6
6
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
100
100
6
3
3
3
1
1
1
100
100
12
6
6
6
1
1
1
komplet
2
4
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
komad
komad
komad
komad
komad
1
1
1
1
1
1
1
1
HISTORIJA
Red.
broj
NASTAVNA SREDSTVA
Jedinica mjere
Minimalno Optimalno
NASTAVNA SREDSTVA
1
Grafoskop
ŠTAMPANI MATERIJAL - ZIDNE KARTE
komad
1
1
1
2
Mape slijepih karata
Države Starog istoka
komplet
2
1
4
1
1
1
3
Stara Grčka
4
Grčka kolonizacija
5
Država Aleksandra Makedonskog
6
1
1
Nastanak Rimske države
1
1
7
Podjela Zapadnog rimskog carstva
1
1
8
Naše zemlje u prahistoriji
1
1
9
Naše zemlje u Rimsko doba
1
1
10
Velika seoba naroda
1
1
11
Franačka država
1
1
12
Seoba Slavena
1
1
13
Naseljavanje Slavena na Balkansko poluostrvo
1
1
14
Arabijska država u IX vijeku
1
1
15
Južnoslavenske zemlje u ranom feudalizmu
1
1
16
Evropa od XII do XVII vijeka
17
Krstaški ratovi
1
1
19
Vizantija
1
1
20
Srbija od XII do XV vijeka
1
1
21
Srpska država u doba Stefana Dušana
1
1
22
Srpska despotovina
1
1
23
Tursko osvajanje južnoslavenskih zemalja
Južnoslavenske zemlje pod vlašću Turske i Habsburške monarhije
Srednjovjekovna bosanska država
1
1
1
1
1
1
Bosanski pašaluk u XVI i XVII vijeku
Pećka patrijaršija
1
1
27
28
Napoleonovo carstvo
1
1
29
Prvi srpski ustanak
1
1
30
Evropa poslije Bečkog kongresa
1
1
31
Privredna područja trgovina i putevi u XV i XVIII vijeku
1
32
Evropa 1848. godine
1
33
SAD u drugoj polovini XIX i XX vijeka
34
Austrougarska monarhija 1878. godine
35
Jugoistočna Evropa 1878. godine
36
Karta Kneževine Srbije poslije Berlinskog kongresa
1
1
37
Južnoslavenske zemlje i narodi od 1878. do 1914.
1
1
38
Karta svijeta u XIX vijeku
39
Balkanski ratovi
1
1
40
Prvi svjetski rat - zaraćene strane
1
1
41
Prvi svjetski rat, ratište u Srbiji, Crnoj Gori i BiH
1
1
42
Ujedinjenje južnoslavenskih zemalja 1918.
1
1
43
Evropa i svijet nakon Prvog svjetskog rata 1918-1938.
1
1
44
Administrativna podjela Kraljevine Jugoslavije 1929.
1
45
Administrativna pod]ela Kraljevine Jugoslavije 1939.
1
46
Evropa u Drugom svjetskom ratu
1
47
Napad Njemačke na Jugoslaviju i podjela 1941.
48
Ratne operacije u s. Africi 1941-1943.
49
Rat na prostorima Jugoslavije 1941-1945, ofanzive
50
Jugoslavija 1945.
51
52
24
25
26
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Poslijeratna Evropa - blokovi
1
1
Proces dekolonizacije od 1950.
1
1
36
GEOGRAFIJA
Red.
NASTAVNA SREDSTVA, INSTRUMENTI- MODELI
broj
1
Globus - fizički
2
Globus - indukcioni
Jedinica mjere
Minimalno
Optimalno
komad
2
1
2
1
3
Globus - reljefni
-
1
4
Zbirka minerala
-
1
5
Busola
1
30
6
Vjetrokaz
1
1
7
Termometar (minimalni, maksimalni)
2
7
8
Barometar (Aneroid)
1
1
9
Barograf
-
1
10
Kišomjer
-
1
11
Kurvimetar
12
13
14
15
Metarska vrpca
Pantograf
Planimetar
Lupe sa svjetlom i bez svjetla
1
1
1
15
1
1
30
16
Planetarij
-
I
17
Teleskop školski
1
1
18
Telurij
1
1
19
Durbin
1
5
11
,,
„
ŠTAMPANI MATERIJAL
1
Karta svijeta - fizička
1
2
2
Karta svijeta - politička
1
1
3
Karta Evrope fizička
1
2
4
Karta Evrope - politička
1
1
5
Karta Evrope - ekonomska
1
1
6
Karta rasprostranjenosti stanovništva Evrope
1
1
7
Karta Azije - fizička
1
1
8
Karta Afrike - fizička
1
1
9
Karta Afrike politička
1
1
10
Karta Sjeverne Amerike
1
1
11
Karta Južne Amerike
1
1
12
Karta Australije i Okeanije
1
1
13
Politička karta sjeverne i južne Afrike
1
1
14
Karta južne Evrope - fizička
15
16
Karta Balkanskog poluostrva
Karta Bosne i Hercegovine - fizička
•>•>
1
1
1
1
1
17
Karta BiH sa entitetima
18
19
Karta BiH - demografska
Karta BiH - topografska
„
1
1
1
1
1
20
Karta BiH - geološka
21
Karta BiH ekonomska
1
22
Plan grada
1
1
23
Mape slijepih karata za svaki kontinent
1
3
1
STATIČNI VIZUELNI MATERIJAL
1
Slajd šema-Zemljine sfere
1
1
2
Slajd šema - Sunčev sistem
1
1
3
Slajd šema - Mjesečeve mijene
1
1
4
Slajd šema - vremenske zone na Zemlji
1
1
5
Slajd šema - geografska širina
1
1
6
Slajd šema - geografska dužina
7
8
Kartografski znaci
Slajd šema - apsolutna i relativna visina
1
1
1
1
1
1
9
Slajd šema - bore i rasjedi u reljefu
1
1
10
Slajd šema - riječna erozija
1
1
11
Slajd šema - lednička erozija
1
1
„
37
TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ
Red.
broj
NASTAVNA SREDSTVA
Jedinica mjere
Minimalno Optimalno
SPRAVE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Švedski sanduk
Vratilo zidno
Kozlić (mali)
Kozlić (veliki)
Konopac za penjanje
Ripstol 100-260
Strunjača
Strunjača spužva 200 • 150 • 40
Odskočna daska
Švedske klupe
Greda niska
Stalci za skok u vis
Stalci za mrežu i mreža za odbojku
Koševi mini
Golovi za rukomet
Sto za stolni tenis
REKVIZITI
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
garnitura
par
komad
komad
1
1
1
1
2
8
4
2
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
4
16
6
2
2
3
1
2
2
1
2
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Palice drvene 100 cm (štafetne 25 cm)
Medicinke gumene 1 kg i 2 kg
Lopte za odbojku
Lopte za košarku
Lopte za rukomet
Lopte za fudbal
Vijača - kratka
Vijača duga
Konopac za nadvlačenje
Obruči
Lopte gumene (ritmičke)
Prepone plastične sa regulacijom visine
Kožne loptice 200 gr (za bacanje u cilj)
Štoperice
Pumpa za lopte
Pištaljka
Mrežice za stolni tenis sa zatezačima
Reketi za sotoni tenis
Kugla 3 kg i 4 kg
Metar čelični 25 m
Startni blokovi
Brojevi od platna za kros
Ručni semafor
Trake za ekipe u dvije boje
Fiksna ogledala
OBJEKTI
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
garnitura
par
komad
komad
komad
komad
komad
par
komad
36+10
3+3
5
5
5
3
10
1
1
10
10
3
6
2
1
2
2
4
2+2
1
2
101
1
10
2
36+10
5+5
15
15
15
6
15
2
1
15
15
6
6
4
2
4
4
8
3+3
1
4
301
1
15
4
1
Sala za vježbanje
Školsko sportsko igralište obilježena ploča (za košarku, odbojku
i rukomet)
Kabinet za nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja
1
1v+1m
1+1+1
2+2+1
1
1
par
par
1
1
1
2
garnitura
1
2
garnitura
1
1
]
1
komplet
1
1
2
1
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
1
1
1+1
1
1
1+1
1
1
2
1+1
2
1
1+1
2
komplet
komplet
1
1
1
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
ŠKOLSKO SPORTSKO IGRALIŠTE
Golovi za rukomet usadni
Koševi fiksni
Stalci za odbojku sa zatezačima ili usadni i mrežom sa
čeličnom žicom
Stalci za tenis sa zatezačima ili usadni i mrežom sa čeličnom
žicom
Jama za skok udalj napunjena pijeskom
Segment za bacanje kugle
Poligon za penjanje sa preprekama - metalni
INSTRUMENTI ZA MJERENJE REZULTATA
Medicinska vaga sa antropometrom
Centimetarska traka
Jastuče za otisak stopala i krejon
Spirometar
Zidarski visak mali
Kaliper, šubler
Klupica za ravnotežu
OSTALA SREDSTVA (pribor)
Radno odijelo i obuća za nastavnika
Računar (za elektronski dnevnik)
poligon
38
MUZIČKA KULTURA
Red.
broj
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
NASTAVNA SREDSTVA
ŠTAMPANI MATERIJAL
Štampani notni primjeri za izvođenje muzike pjevanjem i
sviranjem prema nastavnom programu
Zbirka tema poznatih djela domaćih i stranih autora prema nastavnom programu
Zbirka sevdalinki, gradskih pjesama
Muzička literatura za dječije horove, vokalne sastave,
instrumentalne ansamble i orkestre
STATIČKI VIZUELNI MATERIJAL
Fotografije većeg formata istaknutih kompozitora i poznatih
interpretatora - domaćih i stranih
Fotografije ili slajdovi instrumenata simfonijskog orkestra i
tradicionalnih narodnih instrumenata u Bosni i Hercegovini
Fotografi]e ili slajdovi orkestara i horova, vokalnih i
instrumentalnih ansambala
Zidne slike ljestvica
Grafofolije za osnove muzičke pismenosti
ZVUČNI MATERI JAL
Gramofonske ploče, audio-kasete ili CD-ovi sa snimljenim
djelima prema nastavnom programu
Odlomci iz poznatih opera, solo i horske pjesme za
upoznavanje svih pjevačkih glasova i vrsta horova
Zvučni snimci instrumenata simfonijskog orkestra u solističkoj
funkciji i u manjim kamernim ansamblima
Zvučne reprodukcije tradicionalnog narodnog pjevanja i
sviranja iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i primjeri
novokomponovane narodne muzike
CD-ovi sa snimljenim prigodnim kompozicijama za praznike i
svečanosti
POKRETNI VIZUELNI I AUDIOVIZUELNI MATERIJAL
Filmovi iz života poznatih kompozitora i izvođača
CD-ovi sa horskom muzikom (dječiji, ženski, muški i mješoviti
hor)
CD-ovi sa orkestralnom muzikom (gudački, duvački, simfonijski,
narodni, zabavni)
CD-ovi sa solističkom vokalnom muzikom (sopran, alt, tenor,
bas)
CD-ovi solističke instrumentalne muzike (violina, violončelo,
kontrabas, flauta, klavir, klavičembalo, orgulje, gitara,
harmonika, saksofon), kamernih ansambala, (klavirski trio,
kvartet i kvintet, gudački kvartet i kvintet, duvački kvartet i
kvintet)
CD-ovi sa snimcima tradicionalnog narodnog pjevanja i sviranja
u Bosni i Hercegovini i vrijednih primjera novokomponovane
narodne muzike
CD-ovi sa snimcima narodnih igara iz Bosne i Hercegovine
CD-ovi sa odlomcima iz opera: Figarova ženidba (V. A.
Mocarta), Seviljski brijač (Đ.Rosini), Trubadur, Nabuko, Aida
(Đ. Verdi), Karmen (Ž. Bize), Prodana nevjesta (B. Smetana),
Faust (Š. Guno), N. Š. Zrinski (I. Zajc), Ero s onoga svijeta (J.
Gotovac)
CD-ovi sa odlomcima iz baleta: Labudovo jezero, Ščelkunčik
(P. I. Čajkovski), Kopelija (L. de Lib), Ohridska legenda (S.
Hristić), Derviš i smrt (V. Komadina), Đavo u selu (F. Lotka)
PROGRAMIRANI MATERIJAL
Program za savladavanje osnova muzičke teorije i solfeđa
Programi za demonstriranje zvučnosti različitih muzičkih
instrumenata, ljudskih glasova i stilskih pravaca u muzici
MUZIČKI INSTRUMENTI I APARATI
Klavir (pijanino)
Sintisajzer
Harmonika, 80 basova
Gitara klasična
Blok-flauta sopran
Altova
Tenora
Basova
Melodika
Dječiji instrumenti (zvečka, praporci, def, triangl, činjele, štapići,
doboš, čegrtaljka, kastanjeta, zvončići, metalofon, ksilofon,
timpani)
Instrumenti za formiranje školskog orkestra (harmonikaški,
39
mandolinski, tamburaški ili mješoviti)
Tradicionalni narodni instrumenti iz užeg i šireg zavičaja
Zvučna viljuška sa rezonantnom kutijom
Jedinica mjere
Minimalno Optimalno
zbirka
1
1
zbirka
1
1
1
1
6
6
komplet/kabinet
1
1
komplet/kabinet
1
1
komplet/kabinet
1
1
komplet/kabinet
komplet/kabinet"
1
100
1
100
komplet/kabinet
2
2
komplet/kabinet
1
1
komplet/kabinet
1
1
1
1
komplet/kabinet
1
1
komad/kabinet
komplet/kabinet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
komplet/kabinet
komplet/ kabinet
1
1
1
1
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komplet/kabinet
1
1
1
1
20
8
6
4
10
1
1
1
1
20
8
6
4
10
1
1
komplet/kabinet
1
1
komplet/kabinet
komplet/ kabinet
1
1
1
1
zbirka
zbirka
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/kabinet
komplet/ kabinet
komplet/kabinet
LIKOVNA KULTURA
Red.
broj
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
NASTAVNA SREDSTVA
FOTOGRAFIJE, REPRODUKCIJE, DIJAPOZITIVI
Fotografije većeg formata istaknutih likovnih um]etnika,
domaćih i stranih
Reprodukcije (ili dijapozitivi) svih likovnih djela predviđenih
nastavnim programom
Fotografije ili dijapozitivi prirodnih, arhitektonskih i drugih
kulturno-historijskih znamenitosti u BiH
Reprodukcije ili dijapozitivi reprezentativnih djela iz svih oblasti
primijenjenih umjetnosti i dizajna
Reprodukcije ili dijapozitivi grafičkih djela u raznim tehnikama
Reprodukcije ili dijapozitivi vajarskih djela (razne tehnike i
motivi)
MODELI I DRAPERIJE
Zbirke gipsanih odljevaka reljefa, glava i figura - tipični primjeri
Zbirka kubusa i drugih geometrijskih tijela od jednobojnih lakih
materijala (svjetlosivo) većeg formata
Zbirka grnčarskih predmeta, različitih oblika i veličina,
jednobojnih i višebojnih, bez glazure i glaziranih
Zbirka jednobojnih i višebojnih draperija (bijelo, sivo, oker, žuto,
plavo, crveno, crno)
POKRETNI VIZUELNI I AUDIOVIZUELNI MATERIJAL
Filmovi iz života istaknutih likovnih umjetnika - domaćih i stranih
Filmovi iz oblasti likovne umjetnosti prema nastavnom
programu
ALAT, PRIBOR I UREĐAJI
Uzorci materijala (podloge i materijali sa kojima se radi) prema
programu
Četkice (kistovi) za akvarel (mekane, okrugle) u tri veličine (br.
22,6, 10)
Četkice (kistovi) za temperu (čvrste, pljosnate, ravne) u tri veličine (br. 2, 6, 10)
Ploča (tabla) za miješanje grafičke boje (lesonit, polivinil)
Gumeni valjak za grafiku
Makaze manje (dječije, zatupljene)
Makaze veće (dječije, zatupljene)
Nož za rezanje papira i kartona
Nož za rezanje polivinila
Nožići i pera za linorez
Nožići i pera za drvorez
Stolić (stalak) za postavljanje modela (mrtve prirode)
Paleta za slikanje (od lesonita ili plastična, garnitura od 20
komada)
Mala grafička presa (za A2 ili A3 format)
Keramička peć (manja za kabinet)
III. SPECIJALNA NASTAVA
40
Jedinice mjere
Minimalno
Optimalno
komplet/kabinet
1
1
komplet/kabinet
1
1
komplet/kabinet
1
1
komplet/ kabinet
1
1
komplet/kabinet
komplet/ kabinet
1
1
1
1
komplet/kabinet
komplet/kabinet
1
1
1
1
komplet/kabinet
1
1
komplet/kabinet
1
1
komplet/kabinet
komplet/kabinet
1
1
1
1
kolekcija
1
1
garnitura
1
1
komplet/kabinet
1
1
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komplet/kabinet
komad/kabinet
10
1
10
10
1
1
10
10
10
1
10
10
1
1
10
10
garnitura/kab.
1
1
garnitura/kab.
komad/kabinet
1
1
1
1
Posebna nastavna sredstva za djecu oštećenog sluha
Red.
broj
1
2
3
4
5
NASTAVNA SREDSTVA
Verboton G10
Verboton G20
Slušalice uz aparat Verboton G20
Vibrator uz aparat Verboton G20
Vibrafon - za svakog audio-rehabilitatora i logopeda po
jedan komad
Vibratorne daske
Računar sa softverom i pripadajućom opremom za
govorni i slušni tretman
Ogledalo
Metronom
Diktafon
Sredstva za igru
Ultracrveni bežični prenos - prema broju potrebnih
logopeda
6
7
8
9
10
11
12
Jedinica mjere
komad
komad
komad
komad
komad
Minimalno
Maksimalno
za svaku učionicu po 1
za svaki kabinet
za svakog učenika
za svakog učenika
prema broju kabineta
komad
komplet/kabinet
1
1
2
svaki kabinet za
ind. rad
za svaki kabinet
za svaki kabinet
za svaki kabinet
za svaki kabinet
svaki kabinet za
1
ind. rad
komad/kabinet
komad/kabinet
komad/kabinet
komplet/ kabinet
komad
Nastavna sredstva za slijepu i slabovidnu djecu
Red.
broj
NASTAVNA SREDSTVA
1
2
Brajev štampač
3
4
5
6
Elektronske bilježnice za slijepe
Fjuzer
Termofor
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Brajev redak
Jedinica mjere
Minimalno
komad
komad
1
1
komad
komad
komad
komad
Brajeva mašina
Kasetofon reproduktor
komad
Bijeli štap
komad
Lupe
komad
Telelupe - u zavisnosti od broja učenika
komad
Računar sa softverom i pripadajućom opremom za govor komplet/kabinet
Diktafon
komad
Sveske za slabovide (računske i piranske)
komad
Softver za uvećanje sadržaja ekrana na računaru
komad
Tabla sa plastičnim folijama za crtanje komad
Ostala tiflodidaktička sredstva (reljefne karte, reljefni
komplet
globus, Brajev kompas, Brajev sat, reljefi, makete,
modeli biljaka i životinja, zvučne lopte
Maksimalno
3
prema broju
računara
1
2
1
2
1
1
za svakog učenika
za svakog učenika
za svakog učenika
za svakog učenika
jedna po učionici
za svaku učionicu
za svakog učenika
za svakog učenika
po računaru
po učeniku
jedan komplet
Nastavna sredstva za djecu sa smetnjama u razvoju (redovna škola - kabinet za defektologa)
Red.
broj
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
NASTAVNA SREDSTVA
Jedinica mjere
Ogledalo
komad/kabinet
Pluto tabla
komad/kabinet
Aparat SUVAG - po potrebi, za slušno oštećenje
komad/kabinet
TV aparat i DVD
komplet/ kabinet
CD plejer i CD-ovi
komplet/kabinet
Grafoskop i projekciono platno
komplet/kabinet
Računar sa softverom i pripadajućom opremom
komplet/kabinet
Logopedski kabinet
Suvag lingva
komad/kabinet
Vibrafon
komad/kabinet
Dilej
komad/kabinet
Ultracrveni bežični prenos
komad/kabinet
Računar sa softverom i pripadajućom opremom za
komad/kabinet
govorni tretman
Fleksibilni bolnički krevet
komad/kabinet
Ogledalo
komad/kabinet
Metronom
komad/kabinet
Diktafon
komad/kabinet
Sredstva za igru, slikovnice i knjige prilagođene
komplet/kabinet
logopedskom tretmanu i uzrastu djece i omladine
Kabinet za muzikoterapiju (minimalno/optimalno)
Orfov instrumentarij
komplet/kabinet
Instrument: gitara, harmonika, usna harmonika i
komplet/kabinet
jednostavni dječiji duvački instrumenti
CD kasetofon i CD-ovi sa prilagođenim
komplet/kabinet
muzičkim zapisima
41
Ležaj za relaksaciju
komad
Videokamera
komad
Minimalno
Maksimalno
za svaki kabinet
za svaki kabinet
za svaki kabinet
za svaki kabinet
za svaki kabinet
za svaki kabinet
za svaki kabinet
za svaki kabinet
za svaki kabinet
za svaki kabinet
za svaki kabinet
za svaki kabinet
za svaki kabinet
za svaki kabinet
za svaki kabinet
za svaki kabinet
za svaki kabinet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Download

Pedagoških standarda i normativa za odgojno-obrazovni