SPISAK ODOBRENIH UDŢBENIKA ZA ŠKOLSKU 2014/15 GODINU v.1
SPISAK UDŢBENIKA
Medicinska sestra tehničar
OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI
Predmet
Matematika I
Matematika II
Matematika III
Matematika IV
Geografija I
Srpski jezik i
knjiţevnost I
Srpski jezik i
knjiţevnost II
Naziv udžbenika
Matematika za I razred srednje škole Radivoj
Despotović i drugi
Zbirka zadataka iz matematike, Velimir Sotirović
i drugi
Knjiga pod Šifrom 22179
Zbirka zadataka iz matematike Gradimir
Vojvodić, Radivoje despotović, Vojislav Petrović,
Ratko tošić, Branimir Šešelj izdavaĉ Zavod za
udţbenike
Matematika sa zbirkom zadataka za III razred
Matematika sa zbirkom zadataka za IV razred
srednje škole, M ĐorĊević, M Vuĉićević, M
Lazić, Zavod za udţbenike
Geografija Mirko Grĉić
Ĉitanka za prvi razred gimnazija i srednjih
struĉnih škola Miodrag Pavlović
Engleski I
Ĉitanka za drugi razred gimnazije i srednjih
struĉnih škola
Ĉitanka sa knjiţevnoteorijskim pojmovima
Autori:Ljiljana nikolic
Bosiljka Milić
Ĉitanka sa knjiţevnoteorijskim pojmovima
Autori:Ljiljana nikolic
Bosiljka Milić
Dragoljub M.Koĉić
Istorija za I razred srednjih struĉnih škola, zavod
za udzbenike Beograd,2007
Ivan Becić
Istorija za II razred srednjih struĉnih škola, zavod
za udzbenike Beograd
New Horizons I Paul Radley Daniela Simons
Engleski II
New Horizons II Paul Radley Daniela Simons
Srpski jezik i
knjiţevnost III
Srpski jezik i
knjiţevnost IV
Istorija I
Istorija II
Engleski III
Engleski IV
Veronauka I,II
Veronauka III, IV
Ustav i prava
graĎana IV
New Horizons III Paul Radley Daniela Simons
McGuinness
New Horizons IV Paul Radley Daniela Simons
McGuinness
Pravoslavni katihizis za I, II razred
Pravoslavni katihizis za III,IV razred
Udţbenik
Odabrani tekstovi
Šifra u katalogu
Zavoda
21178
21179
22179
23178
21174
Klett
Klett
23109
24109
21120
22120
IzdavaĉLogos Beograd
Izdavaĉ Logos
Beograd
IzdavaĉLogos Beograd
IzdavaĉLogos Beograd
21800
23151
23117
23118
1
Računarstvo i
informatika I
Sociologija IV
Filozofija IV
Muzička kultura
Dr.Nikola Klem
21169
Sociologija
Vladimir Vuletić
Olga Vuĉić Filozofija
Muziĉka kultura za srednje struĉne škole
Izdavaĉ Klett, 2012
Fizika I
Fizika II
Fizika III
Fizika II Autori: Branko Radivojević, Jevrem
Janjić, Miroslav Pavlov
Fizika III Dr. Jevrem Janjić
Dr. Miroslav Pavlov
Branko Radivojević
Fizika sa zbirkom zadataka i priruĉnikom za
laboratorijske veţbe za III razred
Hemija III
Biologija I
Biologija II
Biologija III
23184
21188
21191
Hemija I
Hemija II
24814
21815
21085
21086
22086
22087
Neorganska hemija
Rozalija Horvat
Udzbenik
Zbirka zadataka
Biologija I
Dr D.Balaš i saradnici
Biologija II
dr.M.Krunić, dr. I. Savić, dr B.Ćurĉić
Biologija III
dr D.Marinković i saradnici
22088
23185
23188
21720
22741
23803
STRUĈNI PREDMETI
Zdravstvena nega I
Zdravstvena nega II
Zdravstvena nega III
Zdravstvena nega IV
Anatomija i fiziologija I
Prva pomoć I
Higijena sa
zdravstvenim
vaspitanjem II
Infektologija sa negom
III
Interna medicina sa
negom III
Interna medicina sa
negom IV
Hirurgija sa negom III
Hirurgija sa negom IV
Neuropsihijatrija sa
negom III
Pedijatrija sa negom IV
Zdravstvena nega I Dr.Aleksandar Baljozović
Dr.Svetislav Kostić
Dr.Nikola Baljozović
Zdravstvena nega II Dr.Aleksandar Baljozović
Zdravstvena nega III Radmila Popović
Zdravstvena nega IV Biljana Putniković
Aleksandar Stajkovac
Ivan AnĊelković
Dr Zlatko Veza
Mr Dragana Paunović
Dr. Mihailo Nikolić
Dr.Radojka Kocijanĉić
Dr.Marija Pecelj-Gec
Dr.Vidosava Parezanović
21732
22745
23861
24843
21726
21729
21727
S. Bošković (2013)
980/400 Data Status
Interne bolesti sa negom 1 Jovan Teodorović
23804
Jovan Teodorović
24852
Zorana Komljenović
Zorana Komljenović
23805
24836
Jovan Bukelić
23821
Svetislav Kostić
24819
2
Ginekologija i
akušerstvo sa negom IV
Zdravstvena nega I
rehabilitacija
Farmakologija II
Osnove kliničke
medicine III
Mikrobiologija sa
epidemiologijom II
Patologija II
Osnove kliničke
medicine III
Medicinska biohemija
IV
Osnove masaţe II
Psihologija II
Latinski jezik I godina
Dragomir Mladenović
Dr.Predrag Zeković
Dr.Rumena Milojević-Zeković
N Divac, M Prostran, Z Todorović, R Stojanović
DATA STATUS
23825
22749
980/626
Dr.Miroslav Ristić
23806
Dr.Špiro Radulović
22740
Dr.Radoslav Borota
22743
Dr.Miroslav Ristić
23806
Dr.Vidosava ĐurĊić
24854
Osnove masaţe (praktikum) Dr. Zvezdana Miletić
i Siniša Zorić
Psihologija za II,III razred medicinske škole Dr.
Nenad Havelka
Latinski jezik Vera Marković i Javorka Vagić
22761
22758
BIGZ
SPISAK UDŢBENIKA
Fizioterapeutski tehničar
OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI
Predmet
Likovna kultura I
Matematika I
Matematika II
Matematika III
Matematika IV
Geografija I
Srpski jezik i
knjiţevnost I
Srpski jezik i
knjiţevnost II
Srpski jezik i
knjiţevnost III
Srpski jezik i
knjiţevnost IV
Naziv udžbenika
Likovna kultura za gimnazije i struĉne škole
Vidosava Galović i Branka Gostović
Matematika za I razred srednje škole Radivoj
Despotović i drugi
Zbirka zadataka iz matematike, Velimir Sotirović i
drugi
Knjiga pod Šifrom 22179
Zbirka zadataka iz matematike Gradimir Vojvodić,
Radivoje despotović, Vojislav Petrović, Ratko tošić,
Branimir Šešelj izdavaĉ Zavod za udţbenike
Matematika sa zbirkom zadataka za III razred
Matematika sa zbirkom zadataka za IV razred srednje
škole, M ĐorĊević, M Vuĉićević, M Lazić, Zavod za
udţbenike
Geografija Mirko Grĉić
Ĉitanka za prvi razred gimnazija i srednjih struĉnih
škola Miodrag Pavlović
Ĉitanka za drugi razred gimnazije i srednjih struĉnih
škola
Ĉitanka sa knjiţevnoteorijskim pojmovima
Autori:Ljiljana nikolic
Bosiljka Milić
Ĉitanka sa knjiţevnoteorijskim pojmovima
Autori:Ljiljana nikolic
Bosiljka Milić
Šifra u katalogu
Zavoda
21820
21178
21179
22179
23178
21174
Klett
Klett
23109
24109
3
Istorija I
Istorija II
Dragoljub M.Koĉić
Istorija za I razred srednjih struĉnih škola, zavod za
udzbenike Beograd,2007
Ivan Becić
Istorija za II razred srednjih struĉnih škola, zavod za
udzbenike Beograd
New Horizons III Paul Radley Daniela Simons
McGuinness
New Horizons IV Paul Radley Daniela Simons
McGuinness
Pravoslavni katihizis za I, II razred
Pravoslavni katihizis za III,IV razred
Udţbenik
Odabrani tekstovi
Dr.Nikola Klem
21169
Sociologija
Vladimir Vuletić
Olga Vuĉić Filozofija
Likovna kultura za gimnazije i struĉne škole
Vidosava Galović i Branka Gostović
Izdavaĉ Klett, 2012
New Horizons I Paul Radley Daniela Simons
Engleski II
New Horizons II Paul Radley Daniela Simons
Engleski IV
Veronauka I,II
Veronauka III, IV
Ustav i prava
graĎana IV
Računarstvo i
informatika I
Sociologija IV
Filozofija IV
Likovna kultura
Fizika I
Fizika II
Fizika III
Fizika II Autori: Branko Radivojević, Jevrem Janjić,
Miroslav Pavlov
Fizika III Dr. Jevrem Janjić
Dr. Miroslav Pavlov
Branko Radivojević
Fizika sa zbirkom zadataka i priruĉnikom za
laboratorijske veţbe za III razred
Hemija III
Biologija I
Biologija II
Biologija III
24814
21820
21085
21086
22086
22087
23184
21188
21191
Hemija I
Hemija II
22120
IzdavaĉLogos
Beograd
Izdavaĉ Logos
Beograd
IzdavaĉLogos
Beograd
IzdavaĉLogos
Beograd
21800
23151
23117
23118
Engleski I
Engleski III
21120
Neorganska hemija
Rozalija Horvat
Udzbenik
Zbirka zadataka
Biologija I
Dr D.Balaš i saradnici
Biologija II
dr.M.Krunić, dr. I. Savić, dr B.Ćurĉić
Biologija III
dr D.Marinković i saradnici
22088
23185
23188
21720
22741
23803
STRUĈNI PREDMETI
Anatomija i
Fiziologija I
Prva pomoć I
Latinski jezik I
Aleksandar Stajkovac
Ivan AnĊelković
Aleksanda
Dr Zlatko Veza
Mr Dragana Paunović
Latinski jezik Vera Marković i Javorka Vagić
21726
21729
650-02-82/2007-06
od 29.08.2007.
4
BIGZ
Higijena sa
zdravstvenim
vaspitanjem II
Mikrobiologija sa
epidemiologijom II
Patologija II
Farmakologija II
Zdravstvena nega i
rehabilitacija I
Psihologija II
Osnove masaţe II
Fizikalna terapija III
Fizikalna terapija IV
Dr. Mihailo Nikolić
Dr.Radojka Kocijanĉić
Dr.Marija Pecelj-Gec
Dr.Vidosava Parezanović
21727
Dr.Špiro Radulović
22740
Dr.Radoslav Borota
N Divac, M Prostran, Z Todorović, R Stojanović
DATA STATUS
Dr.Predrag Zeković
Dr.Rumena Milojević-Zeković
Psihologija za II,III razred medicinske škole Dr.Nenad
Havelka
Osnove masaţe (praktikum) Dr. Zvezdana Miletić i
Siniša Zorić
Fizikalna terapija I
Dr.Jelena Simeunović
Dr.Predrag Zeković
Fizikalna terapija II
Dr.Jelena Simeunović
Dr.Predrag Zeković
22743
980/626
22749
22758
22761
23837
24818
Osnove kliničke
medicine III
Kineziologija III
Specijalna
rehabilitacija IV
Dr.Miroslav Ristić
23806
Dr.Danica Obradović
23838
Predrag Zeković
24850
Kineziterapija IV
Dragan Vulović
24849
Medicinska biohemija
IV
Dr.Vidosava ĐurĊić
24854
SPISAK UDŢBENIKA
Farmaceutski tehničar
OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI
Predmet
Naziv udžbenika
Biologija I
D Baloš
Biologija III
D Marinković
Matematika za I razred srednje škole Radivoj Despotović i
drugi
Zbirka zadataka iz matematike, Velimir Sotirović i drugi
Knjiga pod Šifrom 22179
Zbirka zadataka iz matematike Gradimir Vojvodić, Radivoje
despotović, Vojislav Petrović, Ratko tošić, Branimir Šešelj
izdavaĉ Zavod za udţbenike
Ĉitanka za prvi razred gimnazija i srednjih struĉnih škola
Miodrag Pavlović
Matematika I
Matematika II
Srpski jezik i
knjiţevnost I
Srpski jezik i
knjiţevnost II
Ĉitanka za drugi razred gimnazije i srednjih struĉnih škola
Šifra u katalogu
Zavoda
21720
22741
23803
21178
21179
22179
Klett
Klett
5
Srpski jezik i
knjiţevnost III
Srpski jezik i
knjiţevnost IV
Geografija I
Istorija I
Istorija II
Ĉitanka sa knjiţevnoteorijskim pojmovima
Autori:Ljiljana nikolic
Bosiljka Milić
Ĉitanka sa knjiţevnoteorijskim pojmovima
Autori:Ljiljana nikolic
Bosiljka Milić
Geografija Mirko Grĉić
Dragoljub M.Koĉić
Istorija za I razred srednjih struĉnih škola, zavod za
udzbenike Beograd,2007
Ivan Becić
Istorija za II razred srednjih struĉnih škola, zavod za
udzbenike Beograd
Engleski I
New Horizons I Paul Radley Daniela Simons
Engleski II
New Horizons II Paul Radley Daniela Simons
Engleski III
New Horizons III Paul Radley Daniela Simons McGuinness
Engleski IV
New Horizons IV Paul Radley Daniela Simons McGuinness
Likovna kultura
(I godina)
Likovna kultura za gimnazije i struĉne škole
Vidosava Galović i Branka Gostović
23109
24109
21174
21120
22120
IzdavaĉLogos
Beograd
Izdavaĉ Logos
Beograd
IzdavaĉLogos
Beograd
IzdavaĉLogos
Beograd
21820
Fizika II
Fizika II Autori: Branko Radivojević, Jevrem Janjić,
Miroslav Pavlov
21085
21086
22086
22087
Računarstvo i
informatika I
Dr.Nikola Klem
21169
Fizika I
STRUĈNI PREDMETI
Medicinska etika
(I godina)
Farmaceutskotehnološke operacije i
postupci (I godina)
Olga Vuĉić Filozofija
24814
*
*
Higijena sa zdravstvenim
vaspitanjem (I godina)
Dr. Mihailo Nikolić
Dr.Radojka Kocijanĉić
Dr.Marija Pecelj-Gec
Dr.Vidosava Parezanović
21727
Mikrobiologija sa
epidemiologijom II
Dr. Špiro Radulović
22740
Analitička hemija II
Zdravstvena zaštita sa
prvom pomoći (II
godina)
Farmaceutska
tehnologija (I godina)
Patologija II godina
Botanika II godina
Branislava Stanković,Jelena Jorgović-Krezmer „Analitiĉka
hemija“
1.Prva pomoć ,autor: Miodrag Radošević; 2.Zdravstvena
zaštita za laboratorijskog,sanitarno-ekološkog i
farmaceutskog tehniĉara ; autor:dr Miomir Janjić
Farmaceutska tehnologija za 2. razred medicinske
škole,autor Kristijan Karin
Dr.Radoslav Borota
Botanika za II razred medicinske škole
R Janĉić
22754
22742
22764
22743
22759
6
SPISAK UDŢBENIKA
Pedijatrijska sestra tehničar
OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI
Predmet
Naziv udžbenika
Matematika I
Matematika za I razred srednje škole Radivoj Despotović i drugi
Zbirka zadataka iz matematike, Velimir Sotirović i drugi
Geografija I
Srpski jezik i
knjiţevnost I
Istorija I
Engleski I
Računarstvo i
informatika I
Muzička kultura I
Likovna kultura I
Fizika I
Hemija I
Biologija I
Geografija Mirko Grĉić
Ĉitanka za prvi razred gimnazija i srednjih struĉnih škola Miodrag
Pavlović
Dragoljub M.Koĉić
Istorija za I razred srednjih struĉnih škola, zavod za udzbenike
Beograd,2007
Šifra u katalogu
Zavoda
21178
21179
21174
Klett
21120
New Horizons I Paul Radley Daniela Simons
IzdavaĉLogos
Beograd
Dr.Nikola Klem
21169
Muziĉka kultura za srednje struĉne škole
Likovna kultura za gimnazije i struĉne škole
Vidosava Galović i Branka Gostović
Fizika I Autori: Branko Radivojević, Jevrem Janjić, Miroslav
Pavlov
Opšta hemija za gimnaziju društveno-jeziĉkog smera i
ĉetvorogodišnje struĉne škole Slavoljub Đukić, Radivoj
Nikolajević i Milena Šurjanović
Zbirka zadataka iz hemije za I i II razred, za gimnaziju prirodnomatematiĉkog smera, medicinsku i poljoprivrednu školu
Biologija I
Dr D.Balaš i saradnici
21815
21820
21188
21191
21720
STRUĈNI PREDMETI
Anatomija i
Fiziologija I
Prva pomoć I
Aleksandar Stajkovac
Ivan AnĊelković
Aleksanda
Dr Zlatko Veza
Mr Dragana Paunović
21726
21729
Latinski jezik I
Latinski jezik Vera Marković i Javorka Vagić
650-02-82/200706
od 29.08.2007.
BIGZ
Zdravstvena nega
dece I
Zdravstvena nega I Dr.Aleksandar Baljozović
Dr.Svetislav Kostić
Dr.Nikola Baljozović
21732
7
SPISAK UDŢBENIKA
EKONOMSKI TEHNIČAR
OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI
Predmet
Matematika I
Matematika II
Matematika III
Matematika IV
Ekologija I
Srpski jezik i knjiţevnost
I
Srpski jezik i knjiţevnost
II
Srpski jezik i knjiţevnost
III
Srpski jezik i knjiţevnost
IV
Istorija I
Istorija II
Naziv udžbenika
Matematika za I razred Radivoje Despotović i dr.
Zbirka zadataka iz matematike Velimir Sotirović i dr.
Knjiga pod Šifrom 22179
Zbirka zadataka iz matematike Gradimir Vojvodić,
Radivoje despotović, Vojislav Petrović, Ratko tošić,
Branimir Šešelj izdavaĉ Zavod za udţbenike
Matematika sa zbirkom zadataka za III razred
Matematika sa zbirkom zadataka za IV razred srednje
škole, M ĐorĊević, M Vuĉićević, M Lazić, Zavod za
udţbenike
Biologija (Ekologija)
dr.D.Marinković, dr.B.Stevanović,
mr K.Paunović
Ĉitanka za prvi razred gimnazija i srednjih struĉnih
škola Miodrag Pavlović
Ĉitanka za drugi razred gimnazije i srednjih struĉnih
škola
Ĉitanka sa knjiţevnoteorijskim pojmovima
Autori:Ljiljana nikolic
Bosiljka Milić
Ĉitanka sa knjiţevnoteorijskim pojmovima
Autori:Ljiljana nikolic
Bosiljka Milić
Dragoljub M.Koĉić
Istorija za I razred srednjih struĉnih škola, zavod za
udzbenike Beograd,2007
Ivan Becić
Istorija za II razred srednjih struĉnih škola, zavod za
udzbenike Beograd
Engleski I
New Horizons I Paul Radley Daniela Simons
Engleski II
New Horizons II Paul Radley Daniela Simons
Engleski III
Engleski IV
New Horizons III Paul Radley Daniela Simons
McGuinness
New Horizons IV Paul Radley Daniela Simons
McGuinness
Ruski jezik I-IV
Ruski jezik
Ruski jezik I
Ruski jezik
Veronauka I, II
Veronauka III, IV
Pravoslavni katihizis za I, II razred
Pravoslavni katihizis za III, IV razred
Udţbenik
Odabrani tekstovi
Hemija za ekonomskog tehniĉara
Radivoj Nikolajević
Dr.Nikola Klem
Ustav i prava graĎana IV
Hemija I
Računarstvo i informat. I
Šifra u katalogu
Zavoda
21178
21179
22179
23178
21628
Klett
Klett
23109
24109
21630
22120
IzdavaĉLogos
Beograd
IzdavaĉLogos
Beograd
IzdavaĉLogos
Beograd
IzdavaĉLogos
Beograd
650-02-7190/96-02
od 25.7.1996.
650-02-155/200906 od 3.12.2009.
21800
23151
23117
23118
21649
21169
8
Sociologija
Ekologija I
Sociologija
Vladimir Vuletić
Biologija (Ekologija)
dr.D.Marinković, dr.B.Stevanović,
mr K.Paunović
Izdavaĉ Klett, 2012
21628
STRUĈNI PREDMETI
Osnove ekonomije I
Osnove ekonomije II
Osnove ekonomije III
Osnove ekonomije IV
Poslovna ekonomija I
Poslovna ekonomija II
Poslovna ekonomija
III
Poslovna ekonomija
IV
Računovodstvo I
Računovodstvo II
Računovodstvo III
Računovodstvo IV
Savremena poslovna
korespondencija I
Savremena poslovna
korespondencija II
Statistika za III i IV
razred
Ustavno i privredno
pravo III
Ustavno i privredno
pravo IV
Monetarna ekonomija
i bankarstvo III
Monetarna ekonomija
Osnovi ekonomije Dragana Bogdanović i Gordana
Ivanišević
Osnovi ekonomije dr. Dragoljub Dragišić i drugi.
Osnovi ekonomije dr. Stevan Devetaković i dr.
Osnovi ekonomije dr. Milorad Unković
Poslovna ekonomija dr. Boţidar Stavrić
Dr.Blagoje Paunović
Dr. Petar S.Bojović
Poslovna ekonomija Mira Pavlović
Mr. Svetlana Kisić
Poslovna ekonomija dr. Boţidar Stavrić i Blagoje
Paunović
Poslovna ekonomija dr. Boţidar Stavrić
Dr.Blagoje Paunović
Dr. Goran Petković
Raĉunovodstvo Vera Poznanić Leko
Raĉunovodstvo Vera Poznanić Leko
Raĉunovodstvo Vera Poznanić Leko
Zbirka zadataka i testova iz raĉunovodstva za
ekonomskog tehniĉara Valentina Malešević
Raĉunovodstvo Vera Poznanić Leko
Zbirka zadataka i testova iz raĉunovodstva za
ekonomskog tehniĉara Valentina Malešević i Vera
Kodţo
Savremena poslovna korespodencija
Elizabeta Šarković
Milena Stegenšek
Miroslava Grujić
Savremena poslovna korespodencija
Elizabeta Šarković
Milena Stegenšek
Miroslava Grujić
Statistika za III i IV razred ekonomske,pravnobirotehniĉke i ugostiteljsko-turistiĉke škole
Zbirka zadataka iz statistike za III i IV razred
ekonomske,pravno-birotehniĉke i ugostiteljskoturistiĉke škole
Pravo za ekonomskog i finansijskog tehniĉara Bosiljka
Mijatović
Nevenka Subotić-Konstantinović
Pravo za ekonomskog i finansijskog tehniĉara Bosiljka
Mijatović
Nevenka Subotić-Konstantinović
Monetarna ekonomija za ekonomskog tehniĉara Dr.
Aleksandar Ţivković
Dr. Ţarko Ristić
Monetarna ekonomija za ekonomskog tehniĉara Dr.
21647
22671
23651
24646
21648
22673
23657
24647
21638
22684
23658
23659
24648
24640
21637
22669
23777
23652
23765
24660
23650
24651
9
i bankarstvo IV
Komercijalno
poznavanje robe
Marketing IV
Ekonomska
Geografija
Poslovna informatika
III
Poslovna informatika
IV
Aleksandar Ţivković, dr. Borko Krstić
Komercijalno poznavanje robe za ekonomskog
tehniĉara Dr. Mila Janĉetović
Marketing za ekonomskog i trgovinskog tehniĉara dr.
Stipe Lovreta
Dr. Hasan Hanić
22668
24656
Jovo Ilić i dr
22683
Dragan Marinĉić
Miroslav Sardelić
23763
Dragan Marinĉić
24643
SPISAK UDŢBENIKA
CARINSKI TEHNIČAR
OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI
Predmet
Matematika I
Matematika II
Matematika III
Matematika IV
Ekologija I
Geografija I
Srpski jezik i
knjiţevnost I
Srpski jezik i
knjiţevnost II
Srpski jezik i
knjiţevnost III
Srpski jezik i
knjiţevnost IV
Istorija I
Istorija II
Engleski I
Naziv udžbenika
Matematika za I razred Radivoje Despotović i dr.
Zbirka zadataka iz matematike Velimir Sotirović i dr.
Zbirka zadataka iz matematike Gradimir Vojvodić,
Radivoje despotović, Vojislav Petrović, Ratko tošić,
Branimir Šešelj izdavaĉ Zavod za udţbenike
Matematika sa zbirkom zadataka za III razred
Matematika sa zbirkom zadataka za IV razred srednje
škole, M ĐorĊević, M Vuĉićević, M Lazić, Zavod za
udţbenike
Biologija (Ekologija)
dr.D.Marinković, dr.B.Stevanović,
mr K.Paunović
Milenko Grĉić
Ĉitanka za prvi razred gimnazija i srednjih struĉnih škola
Miodrag Pavlović
Ĉitanka za drugi razred gimnazije i srednjih struĉnih škola
Ĉitanka sa knjiţevnoteorijskim pojmovima
Autori:Ljiljana nikolic
Bosiljka Milić
Ĉitanka sa knjiţevnoteorijskim pojmovima
Autori:Ljiljana nikolic
Bosiljka Milić
Dragoljub M.Koĉić
Istorija za I razred srednjih struĉnih škola, zavod za
udzbenike Beograd,2007
Ivan Becić
Istorija za II razred srednjih struĉnih škola, zavod za
udzbenike Beograd
New Horizons I Paul Radley Daniela Simons
Šifra u katalogu
Zavoda
21178
21179
22179
23178
21628
21174
Klett
Klett
23109
24109
21630
22120
IzdavaĉLogos
Beograd
10
Engleski II
Engleski III
Engleski IV
New Horizons II Paul Radley Daniela Simons
New Horizons III Paul Radley Daniela Simons
McGuinness
New Horizons IV Paul Radley Daniela Simons
McGuinness
Ruski jezik I-IV
Ruski jezik
Ruski jezik I
Ruski jezik
Veronauka I, II
Veronauka III, IV
Ustav i prava graĎana
IV
Pravoslavni katihizis za I, II razred
Pravoslavni katihizis za III, IV razred
Udţbenik
Odabrani tekstovi
Hemija za ekonomskog tehniĉara
Radivoj Nikolajević
Hemija I
Računarstvo i
informatika I
Sociologija
Ekologija I
IzdavaĉLogos
Beograd
IzdavaĉLogos
Beograd
IzdavaĉLogos
Beograd
650-02-7190/96-02
od 25.7.1996.
650-02-155/200906 od 3.12.2009.
21800
23151
23117
23118
21649
Dr.Nikola Klem
21169
Sociologija
Vladimir Vuletić
Biologija (Ekologija)
dr.D.Marinković, dr.B.Stevanović,
mr K.Paunović
Izdavaĉ Klett, 2012
21628
STRUĈNI PREDMETI
Osnove ekonomije I
Osnove ekonomije II
Poslovna ekonomija I
Poslovna ekonomija II
Računovodstvo I
Računovodstvo II
Savremena poslovna
korespondencija I
Savremena poslovna
korespondencija II
Ekonomska geografija
II
Poznavanje robe II
Javne finansije
Osnovi ekonomije Dragana Bogdanović i Gordana
Ivanišević
Osnovi ekonomije dr. Dragoljub Dragišić i drugi.
Poslovna ekonomija dr. Boţidar Stavrić
Dr.Blagoje Paunović
Dr. Petar S.Bojović
Poslovna ekonomija Mira Pavlović
Mr. Svetlana Kisić
Raĉunovodstvo Vera Poznanić Leko
Raĉunovodstvo Vera Poznanić Leko
Savremena poslovna korespodencija
Elizabeta Šarković
Milena Stegenšek
Miroslava Grujić
Savremena poslovna korespodencija
Elizabeta Šarković
Milena Stegenšek
Miroslava Grujić
21647
22671
21648
22673
21638
22684
21637
22669
Jovo Ilić i dr
22683
Poznavanje robe za carinskog tehniĉara
Javne finansije, dr. Ţarko Ristić
23693
24645
11
SPISAK UDŢBENIKA
FILOLOŠKA GIMNAZIJA
(SMER ŢIVI JEZICI OSIM JAPANSKOG)
SVI PREDMETI
Predmet
Knjiţevnost I
Srpski jezik I
Naziv udžbenika
Ĉitanka za prvi razred gimnazija i srednjih struĉnih
škola Miodrag Pavlović
Gramatika srpskog jezika za srednje škole (autori
Ţivojin Stanojĉić i Ljubomir Popović)
Veţbe iz srpskog jezika 2005(autori Nevenka i
Stevan Stefanović) ,
Jezik i jeziĉka kultura (Ţ, Stanojĉić,D.Klikovac)
New Opportunities Pre
Šifra u katalogu
Zavoda
Klett
Zavod za udţbenike
Zavod za udţbenike SŠK
-
Engleski jezik I
Francuski jezik I
Ruski jezik I
Nemački jezik I
Muzička kultura I
Likovna kultura I
Istorija I
Matematika I
Računarstvo i
informatika I
Fizika I
Hemija I
Geografija I
Latinski jezik sa
kulturnom
istorijom I
Intermediate
(уџбенички комплет)
–
(уџбеник и радна свеска) Michael Harris,
David Mower, Anna Sikorzynska, Patricia
Reilly, Michael Dean, Hanna Mrozovska
Belleville 3-methode de francais
Cle International (Odila Grand Clement, Aline Valte)
Ruski jezik za prvi razred gimnazije i srednje struĉne
škole –До встречи в Росии (Vićentić i Paprić)
Grupa autora Scritte international 3, Hueber
Muziĉka kultura za gimnazije, Sonja Marinković
Likovna kultura za gimnazije i srednje struĉne
škole,Vidosava Galović i Branka Gostović
Istorija za I razred gimnazija
Matematika za I razred Radivoje Despotović i dr.
Zbirka zadataka iz matematike Velimir Sotirović i dr.
Dr.Nikola Klem
Fizika za I razred gimnazija (Raspopović)
Zbirka zadataka iz fizike
Opšta hemija za prvi razred
Geografija za I razred gimnazije Milenko Grĉić
Marjanca Pakiţ
Dragana Diitrijević Latinski jezik za prvi razred
srednje škole
Akronolo (udţbenik
izdavaĉa Pearson)
Zavod za udţbenike
Zavod za udţbenike
Zavod za udţbenike
Zavod za udţbenike
Zavod za udţbenike
Zavod za udţbenike
Zavod za udţbenike
Zavod za udţbenike
Zavod za udţbenike
Sledeći udţbenici će biti naknadno objavljeni:
 Hemija I za ogledna odeljenja smera: Medicinska sestra-tehniĉar,Fizioterapeutski-tehniĉar i
Farmaceutski tehniĉar
 Fizika I za ogledna odeljenja smera: Medicinska sestra-tehniĉar,Fizioterapeutski-tehniĉar i
Farmaceutski tehniĉar
 Farmaceutsko-tehnološke operacije i postupci za I razred oglednog odeljenja farmaceutski tehniĉar
12
Download

SPISAK UDŢBENIKA Medicinska sestra tehničar