Strana 1
UDŽBENICI ZA OBRAZOVNI PROFIL MEDICINSKA SESTRA-VASPITAČ I RAZRED
OBAVEZNI NASTAVNI
PREDMETI
R.B.
1
2
Srpski jezik i književnost
Engleski jezik
IME UDŽBENIKA
IZDAVAČ
AUTOR
GODINA
IZDANJA
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za gimnazije i stručne škole
Ljiljana Nikolić, Bosiljka Milić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1996
Gramatika srpskoga jezika - za gimnazija I stručne škole od I do IV razreda
Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1998
New Opportunities Pre - Intermediate Language Powerbook
P. Reilly, A.Sikorzynska, M.Dean, H.Mrozowska
Longman
2007
New Opportunities Pre - Intermediate Student's Book
M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska
Longman
2007
3
Istorija
Istorija - za četvorogodišnje stručne škole
Dragoljub Kočić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
4
Muzička umetnost
Muzička umetnost - za stručne škole
Sonja Marinković
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
5
Likovna kultura
Likovna kultura - za gimnazije i stručne škole
Dragoljub Kočić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2009
6
Matematika
Matematika - za stručne škole sa tri časa nastave nedeljno
Radivoje Despotović, Ratko Tošić, Branimir Šešelja
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
Zbirka rešenih zadataka iz matematike I
Vene Bogoslov
2009
7
Računarstvo i informatika
Računarstvo i informatika-udžbenik za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola
Mirsad Imamović
Soho graph
2011
8
Geografija
Geografija - za I ili II razred stručnih škola
Mirko Grčić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
9
Fizika
Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratoriju
Jevrem Janjić, Miroslav Pavlov, Branko Radivojević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2009
Opšta hemija
Rozalija Horvat, Miloje Rakočević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2006
Zbirka zadataka iz hemije - za I. i II razred
Milena Šurjanović, Radivoj Nikolajević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
11 Biologija
Biologija 1
Delija Baloš i dr
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2005
12 Anatomija i fiziologija
Anatomija i fiziologija
Aleksandar Stajkovac i dr
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2006
13 Latinski jezik
Latinski jezik za I razred medicinske i zubotehničke škole
Radmila Popović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2009
14 Zdravstvena nega
Zdravsvena nega 1
Aleksandar Baljozović, Svetislav Kostić, Nikola Baljozević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2004
15 Verska nastava
Pravoslavni katihizis za I i II razred srednjih škola
Ignjatije Midić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2004
16 Građansko vaspitanje
Demokratija i ljudska prava, Priručnik za I i II razred srednjih škola
B.Buban. T.Pejović
10 Hemija
Strana 2
UDŽBENICI ZA OBRAZOVNI PROFIL MEDICINSKA SESTRA-VASPITAČ II RAZRED
OBAVEZNI NASTAVNI
PREDMETI
R.B.
1
Srpski jezik i književnost
IME UDŽBENIKA
IZDAVAČ
AUTOR
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za gimnazije i stručne škole
Lj.Nikolić, B.Milić, J.Deretić, Lj.Popović, Ž.Stanojčić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1996
Gramatika srpskoga jezika - za gimnazija I stručne škole od I do IV razreda
Živojin Stanojčić Ljubomir Popović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1996
Istorija srpske književnosti, Nolit
2
Engleski jezik
GODINA
IZDANJA
1984
New Opportunities Pre - Intermediate Language Powerbook
P. Reilly, A.Sikorzynska, M.Dean, H.Mrozowska
Longman
2007
New Opportunities Pre - Intermediate Student's Book
M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska
Longman
2007
3
Istorija
Istorija - za II razred srednjih stručnih škola
Ivan M.Becić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2011
5
Matematika
Matematika
R.Despotović, R.Tošić, G.Vojvodić, V.Petrović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
Zbirka rešenih zadataka iz matematike I
V.Mićić, Ž.Ivanović, S.Ognjanović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2009
6
Fizika
Fizika za II razred zdravstvene struke sa zbirkom zadataka i priručnikom za lab.vežbe
Jevrem Janjić, Miroslav Pavlov, Branko Radivojević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
7
Hemija
Neorganska hemija za II razred
Rozalija Horvat
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
Zbirka zadataka za I i II razred
Biologija za II razred medicinske škole
8
Biologija
9
Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem
2004
Savić, Ćurčić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
dr.M.Nikolić, dr.R.Kocijančić, dr.M.Pecelj, dr.V.Parezanović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1992
10 Mikrobiologija sa epidemiologijom
Mikrobiologija sa epidemiologijom za II razred
dr. Špiro Radulović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1991
11 Patologija
Patologija za II razred medicinske škole
dr. Nenad Haveana
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2006
12 Psihologija
Psihologija za II i III razred medicinske škole
dr. Radoslav Borota
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2004
13 Predškolska pedagogija
Predškolska pedagogija
Darinka Mitrović
Svetlost, Sarajevo
1980
16 Verska nastava
Pravoslavni katihizis za I i II razred srednjih škola
Ignjatije Midić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2004
15. Građansko vaspitanje
Demokratija i ljudska prava, Priručnik za I i II razred srednjih škola
B.Buban. T.Pejović
Strana 3
UDŽBENICI ZA OBRAZOVNI PROFIL MEDICINSKA SESTRA-VASPITAČ III RAZRED
OBAVEZNI NASTAVNI
PREDMETI
R.B.
1
2.
Srpski jezik i književnost
Engleski jezik
IME UDŽBENIKA
IZDAVAČ
AUTOR
GODINA
IZDANJA
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima-za gimnazije i stručne škole
Lj.Nikolić, B.Milić, J.Deretić, Lj.Popović, Ž.Stanojčić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
Gramatika srpskoga jezika - za gimnazija i stručne škole od I do IV razreda
Živojin Stanojčić Ljubomir Popović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
New Opportunities - Intermediate Language Powerbook
A.Sikorzynska, M.Dean, E.Sharman, H.Mrozowska
Longman
2006
New Opportunities - Intermediate Student's Book
M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska
Longman
2006
3
Sociologija
Sociologija za III razred srednje stručne škole i IV razred gimnazije
Vladimir Vuletić, Mladen Lazić, Vera Vrekuša
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2006
4
Matematika
Matematika sa zbirkom zadataka za III razred srednje stručne škole
R.Tošić, G.Vojvodić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2005
5
Fizika
Fizika za III razred srednje strušne škole
Jevrem Janjić, Miroslav Pavlov, Branko Radivojević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
6
Biologija
Biologija za III razred
dr. D.Marinković
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2009
7
Psihologija
Psihologija za II i III razred medicinske škole
Nenad Havelka
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
8
Medicinska biohemija
Medicinska biohemija za IV razred medicinske i veterinarske škole
dr.Vidoslava Đurđić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2005
9
Farmaceutska tehnologija
Farmaceutska tehnologija za II razred medicinske škole
Gorica Popov, Snežana Stojmenović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2009
10 Farmakognozija
Farmakognozija za III i IV razred medicinske škole
Rada Ivanić, Ljiljana Vićentirević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
11 Farmaceutska hemija
Farmaceutska hemija za III i IV razred medicinske škole
Milena Pokrajac, Dragoljub Panić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2007
12 Verska nastava
Pravoslavni katihizis za I i II razred srednjih škola
Ignjatije Midić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2004
13 Građansko vaspitanje
Demokratija i ljudska prava, Priručnik za I i II razred srednjih škola
B.Buban. T.Pejović
Download

Udžbenici - Medicinska škola Kruševac