28.11.2014.
PREDMET:
Predlog za izmenu i dopunu Prvilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence
članovima komora zdravstvenih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 119/2007, 23/2009 i 40/2010)
PRAVILNIK
O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE ILI
ODUZIMANJE LICENCE ČLANOVIMA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA
("Sl. glasnik RS", br. 119/2007, 23/2009 i 40/2010)
I UVODNA ODREDBA
Član 1
Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje odobrenja za
samostalni rad (u daljem tekstu: licenca) članovima komora zdravstvenih radnika, postupak i način
izdavanja, obnavljanja ili oduzimanja licence, obrazac i sadržaj izdate, obnovljene ili oduzete licence,
kao i druge uslove potrebne za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence.
Izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence jeste postupak koji sprovodi nadležna komora radi
utvrđivanja stručne osposobljenosti zdravstvenih radnika za samostalni rad.
Licenca je javna isprava kojom se dokazuje stručna osposobljenost zdravstvenog radnika za samostalno
obavljanje zdravstvene delatnosti u Republici Srbiji.
O izdatoj, obnovljenoj ili oduzetoj licenci rešenje donosi direktor nadležne komore.
Licenca se izdaje na period od sedam godina.
II POSTUPAK IZDAVANJA LICENCE
Član 2
Komora izdaje licencu zdravstvenom radniku članu komore (u daljem tekstu: zdravstveni radnik) koji
kao profesiju u Republici Srbiji obavlja poslove zdravstvene delatnosti, u skladu sa zakonom.
Član 3
Zdravstveni radnik podnosi zahtev za izdavanje licence nadležnoj komori.
Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnoj komori preko ogranka komore.
Član 4
Nadležna komora nezaposlenom zdravstvenom radniku izdaje licencu nakon zasnivanja radnog odnosa.
Dodaje se novi stav 2: Zdravstveni radnik i u slučaju prekida radnog odnosa zadržava licencu do isteka
važnosti licence osim u slučajevima predviđenim članom 15 i 16 ovog Pravilnika.
Dodaje se novi stav 3: U slučaju iz predhodnog stava ovog člana zdravstveni radnik ima obavezu
prikupljanja bodova kroz sadržaj akreditovanih programa kontinuirane medicinske edukacije.
Stari stav 2 postaje stav 4: Nadležna komora zdravstvenom radniku osnivaču privatne prakse, izdaje
licencu danom podnošenja zahteva za osnivanje privatne prakse.
Stari stav 3 postaje stav 5: Nadležna komora zdravstvenom radniku korisniku starosne penzije, izdaje
licencu nakon zasnivanja radnog odnosa sa osnivačem privatne prakse ili danom podnošenja zahteva za
osnivanje privatne prakse.
Stari stav 4 postaje stav 6 i menja se u: Zdravstveni radnik strani državljanin koji na teritoriji Republike
Srbije povremeno obavlja zdravstvenu delatnost (poslovno-tehnička saradnja, stručno konsultantske
usluge), nadležnoj komori podnosi dokaz o članstvu u komori, odnosno staleškom udruženju kao i
važeću licencu zemlje u kojoj obavlja zdravstvenu delatnost. dužan je da poseduje privremenu licencu
nadležne komore.
OBRAZLOŽENJE izmene i dopune člana 4:
Novi stav 2 i 3:
Ovim putem se reguliše status članova komora zdravstvenih radnika u slučaju privremenog i povremenog
prekida radnog odnosa, što je veoma čest slučaj u dosadašnjoj praksi rada komora. Veliki broj
zdravstvenih radnika zaposlen je na određeno, a stopa godišnje fluktacije zaposlenih u zdravstvu u stalnom
je porastu. Ovakva situacija dovodi do značajnog broja zdravstvenih radnika koji imaju određeni prekid u
obavljanju zdravstvene delatnosti, a važeća zakonska regulativa ne predviđa adekvatno rešenje. Mišljenja
smo da se ovakvim stavovima ne krši zakonska regulativa jer je prilikom obnavljanja licence dovoljno da
je zaposleni najmanje 50% od dana izdavanja licence radio u oblasti zdravstvene delatnosti za koju ima
licencu.
Izmena stava 4 važećeg Pravilnika:
Usklađivanje sa članom 168a Zakona o izmenama i dopuna zakona o zdravstvenoj zaštiti (”Sl glasnik
RS”, br. 57/2011.
Na osnovu člana 190 stav 8, odnosno člana 168a stav 7 Zakona o zdravstvenoj zaštiti predlaže se
usvajanje Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje privremene licence
zdravstvenim radnicima stranim državljanima.
Član 5
Uz zahtev iz člana 3. ovog pravilnika zdravstveni radnik dostavlja sledeću dokumentaciju:
1) rešenje o upisu u imenik nadležne komore;
2) overenu fotokopiju diplome visoke, više ili srednje stručne spreme zdravstvene struke, odnosno
nostrifikovanu diplomu visoke, više ili srednje stručne spreme zdravstvene struke stečene u
inostranstvu;
3) overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;
4) potvrdu da je u radnom odnosu i poslovima koje neposredno obavlja.
Zdravstveni radnik koji je stekao nastavno-naučno zvanje, odnosno naziv primarijus, dostavlja overene
fotokopije uverenja o stečenom zvanju, odnosno nazivu.
Dodaje se novi stav 3: Zdravstveni radnik korisnik starosne penzije, dostavlja uverenje o zdravstvenoj
sposobnosti.
Stari stav 3 postaje stav 4: Dokaz da pravnosnažnom sudskom odlukom zdravstveni radnik nije osuđen za
krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje zdravstvene delatnosti, odnosno da pravnosnažnom
sudskom odlukom nije osuđen na kaznu zatvora zbog teškog krivičnog dela protiv zdravlja ljudi, nadležna
komora pribavlja od nadležnog organa po službenoj dužnosti.
OBRAZLOŽENJE dopune člana 5:
Novi stav 3:
Komore izdavanjem licence zdravstvenom radniku, korisniku starosne penzije, odgovorno stoje iza toga
da on može da obavlja zdravstvenu delatnost, za koju mu se izdaje licenca. Obzirom da je dosadašnja
praksa pokazala da nam se prijavljuju i korisnici penzije koju imaju preko 80 godina, a da nemamo
nikakve mehanizme da osporimo izdavanje licence u ovim slučajevima, smatramo da je neophodno da se
uvede novi stav koji će omogućiti da se u ovim slučajevima traži barem uverenje o zdravstvenoj
sposobnosti.
Član 6
Zdravstveni radnik koji obavlja specijalističku delatnost, pored dokumenata iz člana 5. ovog pravilnika,
uz zahtev za izdavanje licence dostavlja i sledeću dokumentaciju:
1) overenu fotokopiju diplome o položenom specijalističkom ispitu, odnosno nostrifikovanu diplomu o
položenom specijalističkom ispitu stečenu u inostranstvu;
2) overenu fotokopiju diplome o položenom ispitu iz uže specijalnosti, odnosno nostrifikovanu
diplomu o položenom ispitu iz uže specijalnosti stečenu u inostranstvu.
Član 7
Ukoliko zdravstveni radnik u okviru roka važenja licence stekne stručni naziv primarijus ili
nastavnonaučno zvanje dužan je da o tome obavesti nadležnu komoru.
U slučaju da nastupe okolnosti iz stava 1. ovoga člana, zdravstvenom radniku se izdaje nova licenca sa
istim licencnim brojem i periodom važenja.
Ukoliko zdravstveni radnik u okviru roka važenja licence položi specijalistički ili ispit iz uže
specijalnosti dužan je da o tome obavesti nadležnu komoru.
Stav 4 menja se i glasi: U slučaju da nastupe okolnosti iz stava 3. ovoga člana, zdravstvenom radniku se
izdaje nova licenca sa novim periodom važenja. istim licencnim brojem i periodom važenja.
OBRAZLOŽENJE izmene člana 7:
Izmena stava 4:
Smatramo za nepotrebnim da se nakon polaganja specijalističkog ispita članu Komore izdaje nova licenca
sa novim periodom važenja iz razloga što po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti specijalizacije i uže
specijalizacije nisu deo kontinuirane edukacije, već deo stručnog usavršavanja.
Zato predlažemo da se ovaj slučaj izjednači sa sticanjem naziva primarijusa, kada se izdaje nova licenca sa
istim licencnim brojem i periodom važenja.
III POSTUPAK OBNAVLJANJA LICENCE
Član 8
Stav 1 menja se i glasi: Zdravstvenom radniku može se obnoviti licenca ako je u periodu važenja
licence, u postupku kontinuirane edukacije stekao 168 140 bodova i to za svaku godinu važenja licence po
24 20 bodova kroz sadržaj akreditovanih programa kontinuirane edukacije, vezano za profesionalnu
delatnost koju obavlja, a za koju se izdaje, odnosno obnavlja licenca.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, prilikom utvrđivanja ukupnog broja bodova potrebnih za obnavljanje
licence, smatra se da je zdravstveni radnik koji podnosi zahtev za obnavljanje licence koju je stekao pre
1. januara 2010. godine, u periodu od dobijanja licence do 31. decembra 2009. godine stekao dovoljan
broj bodova za obnavljanje licence, nezavisno od broja stvarno stečenih bodova
Od ukupnog broja stečenih bodova iz stava 1. ovoga člana, najmanje 50% bodova treba da bude iz oblasti
za koju je zdravstvenom radniku izdata licenca, a ostalih 50% bodova može biti i iz drugih oblasti koje se
odnose na delatnost koju zdravstveni radnik obavlja.
Stav 4 menja se i glasi: Ukupan broj od 24 20 boda mora biti skupljen iz više različitih programa
kontinuirane edukacije.
Stav 5 se briše: Jedna polovina godišnje ukupne sume bodova (12 bodova) stiče se u okviru programa
kontinuirane edukacije koji se sprovode u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi u kojoj je zdravstveni
radnik zaposlen, odnosno u okviru akreditovanih programa kontinuirane edukacije koji se sprovode
u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi na teritoriji opštine ili upravnog okruga.
Stav 6 se briše: Druga polovina godišnje ukupne sume bodova (12 bodova) dobija se kroz učešće
na eksternim programima kontinuirane edukacije koji se sprovode van zdravstvene ustanove i privatne
prakse u kojoj je zdravstveni radnik zaposlen, na republičkom ili međunarodnom nivou, kao i kroz druge
oblike
kontinuirane edukacije utvrđene propisom o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za
zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike.
Stav 7 se briše: Izuzetno, ako zdravstveni radnik nije u mogućnosti da sakupi bodove na način utvrđen u
stavu 5. Ovog člana, zbog toga što u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi u kojoj je zdravstveni radnik
zaposlen, odnosno u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi na teritoriji opštine ili upravnog okruga,
nije bilo sprovođenja akreditovanih programa kontinuirane edukacije iz određene oblasti, smatra se da je
stekao uslov u pogledu potrebnog broja bodova u toj godini ako u istoj godini sakupi više od 12 bodova
na način utvrđen u stavu 6. ovog člana.
Dodaje se novi stav 5 koji glasi: Ako zdravstveni radnik u jednoj licencnoj godini sakupi više od 20
bodova, dozvoljava mu se da u sledeću licencnu godinu prenese do 4 boda.
OBRAZLOŽENJE izmena i dopuna člana 8:
Izmena stava 1 i 4:
Nakon šestogodišnjeg iskustva i procenom broja bodova koji su članovi komora sakupili u toku licencne
godine, utvrđeno je da bi smanjenje broja bodova sa 24 na 20 u toku licencne godine, odnosno sa 168 na
140 u toku licencnog perioda, pomoglo zdravstvenim radnicima da lakše obnove licence.
Brisanje stava 5,6 i 7:
Na osnovu evaluacije programa KE u toku 2009-2014 godina koju su sprovele komore utvrđeno je da
kriterijum INTERNE/EKSTERNE edukacije potpuno neprimenjiv u praksi. Ovaj kriterijum će biti jedan
od najvećih problema kod obnove licence i zato predlažemo njegovo potpuno ukidanje. Praksa zemalja iz
okruženja (Hrvatska, Crna Gora, Republika Srpska, Makedonija) pokazuje da ovakvi kriterijumi za
obnovu licenci ne postoje, već samo broj bodova koji se stiču učestvovanjem na različitim programima
KE.
Novi stav 5:
Dosadašnja praksa pokazuje da bi prenošenje definisanog broja bodova (4 boda) iz jedne u drugu licencnu
godinu bila značajna pomoć pri obnovi licence, odnosno da bi omogućila određeni stepen feleksibilnosti u
sakupljanju bodova, a ne bi ni na koji način urušila sam postupak KE, obzirom da se radi o malom broju
bodova.
S druge strane smatramo za nepotrebnim prenošenje bodova iz jedan u drugi licenci period, i stoga
predlažemo ukidanje člana 10 važećeg Pravilnika koji upravo to definiše.
NAPOMENA: Članovi Stomatološke komore Srbije usled nefunkcionisanja same Komore u
određenom vremenskom periodu (2010-2013), odnosno iz objektivnih razloga nisu učestvovali na
programima KE u cilju obnove licence. Obzirom da se radi o veoma specifičnoj situaciji
predlažemo da Ministarstvo zdravlja zajedno sa predstavnicima Stomatološke komore Srbije
posebno razmotri ovaj problem i iznađe adekvatno rešenje.
Član 9
Zdravstveni radnik radi obnavljanja licence podnosi zahtev ogranku nadležne komore 60 dana pre
isteka roka na koji je licenca izdata.
Stav 2 menja se i glasi: Uz zahtev iz stava 1. ovog člana zdravstveni radnik dostavlja i:
1) dokaz da je u periodu važnosti licence stekao potreban broj bodova iz člana 8. ovog pravilnika
2) dokaz o uplati članarine za prethodni licencni period
3) potvrdu izdatu od strane zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse, da je najmanje 50% od
dana izdavanja licence radio u oblasti zdravstvene delatnosti za koju ima licencu.
Novi stav 3 koji glasi: Nadležna komora može da vrši procenu ispunjenosti uslova za obnavljanje licence
iz stava 2, tačka 1 i 2 ovog člana i na osnovu podataka iz elektronske baze.
OBRAZLOŽENJE izmena i dopuna člana 9:
Izmena stava 2:
Veliki problem komorama predstavlja uplata članarine, koji je glavni izvor njihovog finansiranja, a koja je
po pravilu u svim komorama neredovna.
Smatramo za neophodnim da uplaćena članarina bude jedan od uslova za obnovu licence. Hrvatska ima
takvu praksu, što se pokazalo kao odličan mehanizam.
Novi stav 3:
Komore zdravstvenih radnika su u periodu od početka izdavanja licence razvile elektronske baze podataka
koje na osnovu izveštaja organizatora nakon održanih akreditovanih programa KE i/ili potvrda članova o
prisustvu istim, omogućavaju kompletno praćenje postupka sakupljanja bodova u toku obnove licence. Te
baze se ažuriraju na dnevno nivou, a članovi pojednih komora mogu da prate svoje Kartone KE na veb
sajtu svojih komora.
Obzirom da je papirologija koja se tiče obnove licence izuzetno obimna, odnosno da dokaz iz stava 2,
tačka 1, predstavljaju sve potvrde koji je sakupio u licencnom periodu (a to je u proseku 50-70 potvrda po
članu) molimo da nam se da mogućnost da ispunjenost ovog uslova (kao i uslova o uplati članarine,
ukoliko bude prihvaćen) možemo da vršimo na osnovu podataka iz elektronske baze. To bi bila velika
pomoć i olakšica pre svega našim članovima, a onda i stručnim službama komora.
Brisati Član 10
Ako zdravstveni radnik u toku važenja licence stekne više od 168 bodova, dozvoljava mu se da u naredni
period važenja licence prenese 10 bodova.
OBRAZLOŽENJE brisanje člana 10: Dosadašnja praksa pokazuje da bi prenošenje definisanog broja
bodova (4 boda) iz jedne u drugu licencnu godinu bila značajna pomoć pri obnovi licence, odnosno da bi
omogućila određeni stepen feleksibilnosti u sakupljanju bodova, a ne bi ni na koji način urušila sam
postupak KE, obzirom da se radi o malom broju bodova.
S druge strane smatramo za nepotrebnim prenošenje bodova iz jedan u drugi licenci period, i stoga
predlažemo ukidanje člana 10 važećeg Pravilnika koji upravo to definiše.
Član 11
U postupku odlučivanja o zahtevu za obnavljanje licence nadležna komora je dužna da po službenoj
dužnosti utvrdi da nije nastupio neki od razloga za oduzimanje licence utvrđenih članom 197. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti.
Član 12
Stav 1 menja se i glasi: Ako zdravstvenom radniku za ispunjenje uslova utvrđenih u članu 9. stav 2. tačka
1) ovog pravilnika nedostaje najviše 24 20 bodova, nadležna komora mu izdaje licencu ako u toku
rada pod nadzorom zdravstvenog radnika koji ima licencu prikupi potreban broj bodova za obnavljanje
licence. rešenje za period do 6 meseci u toku koga radi pod nadzorom zdravstvenog radnika koji ima
licencu i ima obavezu da prikupi potreban broj bodova za obnavljanje licence.
Dodaje se novi stav 2 koji glasi: Ako zdravstvenom radniku za ispunjenje uslova utvrđenih u članu 9. stav
2. tačka 1) ovog pravilnika nedostaje više od 20 bodova ili ukoliko ne ispuni zahtev iz stava 1 ovog člana,
nadležna komora mu izdaje rešenje za period do godinu dana u toku koga radi pod nadzorom
zdravstvenog radnika koji ima licencu i ima obavezu da položi ispit pred Komisijom nadležne Komore.
Dodaje se novi stav 3 koji glasi: Za polaganje ispita plaća se naknada.
Dodaje se novi stav 4 koji glasi: Polaganje ispita i visina naknade biće regulisani internim aktima
nadležne komore.
OBRAZLOŽENJE izmena i dopuna člana 12:
Izmena stava 1:
U važećem Pravilniku nije definisan vremenski period za koji zdravstveni radnik može da sakupi bodove
koji mu nedostaju za obnovu licence (ukoliko taj broj nije veći od 24). Smatramo da taj period treba da
bude vremenski definisan i predlog je da to bude ”do 6 meseci” i da u toku tog perioda ima Rešenje
nadležne Komore koje definiše njegov status.
Novi stav 2,3,4:
Po važećim zakonskim aktima, zdravstvenom radniku kome nedostaje više od 24 boda, privremeno se
oduzima licenca, ali nije definisano kako se ona ponovo stiče. Naš predlog je definisan novim stavom
2,3,4 a ovi stavovi bi se primenjivali i na zdravstvenog radnika koji ne ispuni zahtev iz stava 1 ovog člana.
Napominjemo da je polaganje ispita u ovakvim slučajevima uobičajena praksa zemalja u okruženju.
Član 13
Stav 1 menja se i glasi: Zdravstvenom radniku kome je u skladu sa propisima koji uređuju oblast rada
utvrđeno mirovanje radnog odnosa, rok za ispunjavanje uslova za obnavljanje licence produžava se za
utvrđeni period mirovanja radnog odnosa, i to u sledećim slučajevima:
1) odlazak na odsluženje, odnosno dosluženje vojnog roka;
2) upućivanje na rad u inostranstvo od strane poslodavca ili u okviru međunarodno-tehničke
ili prosvetno-kulturne saradnje, diplomatska, konzularna i druga predstavništva;
3) izbora, odnosno imenovanja na funkciju u državnom organu, sindikatu, političkoj organizaciji ili
radnika ili na drugu javnu funkciju čije vršenje zahteva da privremeno prestane dalji radi kod
poslodavca.
4) zdravstvenom radniku bračnom drugu zaposlenog iz tačke 2) ovog člana.
Prethodni stav 2 se briše, a dodaje se novi stav 2: Zdravstvenom radniku, kome je utvrđen period
mirovanja radnog odnosa period važenja licence ostaje nepromenjen, a u procesu obnavljanja licence
smatraće se da je u periodu mirovanja radnog odnosa stekao dovoljan broj bodova za obnavljanje licence,
nezavisno od broja stvarno stečenih bodova u periodu mirovanja.
Stav 3 menja se i glasi: Ako zdravstveni radnik iz opravdanih razloga utvrđenih zakonom (bolovanje duže
od šest meseci, trudnoća i komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, porodiljsko odsustvo i odsustvo
radi nege deteta), nije ostvario uslove iz člana 9. ovog pravilnika, rok za ispunjavanje uslova za obnavljanje
licence produžava se za period za koji su trajali navedeni razlozi. period važenja licence ostaje
nepromenjen, a u procesu obnavljanja licence smatraće se da je stekao dovoljan broj bodova za obnavljanje
licence, nezavisno od broja stvarno stečenih bodova u navedenom periodu.
OBRAZLOŽENJE izmena i dopuna člana 13:
Izmena stava 1,3 i novi stav 2:
Smatramo da postojeće zakonsko rešenje, da se u navedenim slučajevima važenje licence produžava za
utvrđeni period mirovanja radnog odnosa, odnosno u za period za koji su trajali navedeni razlozi utvrđeni
zakonom (bolovanja.... i sl.) nije adekvatno i da će komorama biti vrlo teško da isprate ove promene.
Predlažemo da se važenje licence ne produžava, već da ostane isto, a da se prilikom obnove licence smatra
da je zdravstveni radnik stekao dovoljan broj bodova, nezavisno od broja stvarno stečenih bodova u
navedenom periodu.
IV ODUZIMANJE LICENCE
Član 14
Zdravstvenom radniku licenca može biti oduzeta privremeno ili trajno.
Član 15
Nadležna komora zdravstvenom radniku privremeno oduzima licencu:
1) ako zdravstveni radnik ne obnovi licencu pod uslovom propisanim zakonom;
2) ako zdravstveni radnik obavlja delatnost za koju mu nije izdata licenca;
3) ako zdravstveni radnik u obavljanju zdravstvene delatnosti načini stručnu grešku kojom se narušava,
odnosno pogoršava zdravstveno stanje pacijenta;
4) ako je zdravstvenom radniku izrečena jedna od mera privremene zabrane samostalnog rada od strane
nadležnog organa komore, zbog teže povrede profesionalne dužnosti i ugleda člana komore, u skladu sa
zakonom i statutom komore;
5) ako je pravnosnažnom sudskom odlukom zdravstveni radnik osuđen za krivično delo koje ga čini
nedostojnim za obavljanje profesije zdravstvenog radnika;
6) ako u obavljanju zdravstvene delatnosti zloupotrebi sredstva zdravstvenog osiguranja;
7) u drugim slučajevima propisanim zakonom.
Član 16
Stav 1 se menja i glasi: Zdravstvenom radniku nadležna komora trajno oduzima licencu ako je
pravnosnažnom sudskom odlukom osuđen na kaznu zatvora zbog teškog krivičnog dela protiv zdravlja
ljudi, u skladu sa Zakonom.
Član 17
Zdravstveni radnik kome nadležna komora nije obnovila licencu odnosno kome je oduzela licencu, pod
uslovima propisanim zakonom i ovim pravilnikom, dužan je da u roku od osam dana od dana prijeme
rešenja dostavi nadležnoj komori ranije izdatu licencu.
Član 18
Stav 1 menja se i glasi: Nadležna komora o privremenom ili trajnom oduzimanju licence zdravstvenom
radniku, obaveštava poslodavca zdravstvenog radnika, i filijalu Republičkog zavoda fonda za zdravstveno
osiguranje i oglašava rešenje o privremenom ili trajnom oduzimanju licence na internet stranici nadležne
komore .
V IZGLED I SADRŽAJ LICENCE
Član 19
Licenca se izdaje na obrascu formata A3, veličine 420 x 297 .
Na obrascu se nalazi grb Republike Srbije, naziv i logo nadležne Komore.
Na licenci se upisuju sledeći podaci o zdravstvenom radniku:
1) ime i prezime;
2) školska sprema;
3) oblast zdravstvene zaštite za koju se licenca izdaje;
4) broj licence;
5) datum i mesto izdavanja licence;
6) datum važenja licence;
7) pečat nadležne komore i potpis direktora nadležne komore.
Član 20
Štampanje licence od strane Narodne banke Srbije - Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca Topčider može se vršiti na papiru i na način koji sprečava falsifikovanje licence.
VI ZAVRŠNA ODREDBA
Član 21
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike
Srbije". ("Sl. glasnik RS", br. 119/2007, 23/2009 i 40/2010)
Download

опширније