… Uvek u modi …
… Bizerba sistemska klasa vaga SC II
Nova Bizerba „Sistemska klasa“ za vrhunske karakteristike merenja. Vage SC II klase opremljene su procesorom
visokih performansi i najnovijim komunikacionim tehnologijama i nude najviši nivo fleksibilnosti - od individualnih podešavanja do softverskih unapreðenja.
… Profesionalne veze …
Garantovana multi-funkcionalnost
hardverskim interfejsima neophodnim za lako povezivanje
eksternih uređaja kao što su skener, fioka za novac i
SC II vage se izrađuju u nekoliko varijanti. Sve varijante su
„e-cashe“ terminal.
optimizovane za odgovarajuće zahteve - posluživanje kupaca, samoposluživanje ili npr. prikaz mase i cene. Visoko
Garantovana efikasnost
kvalitetne merne ćelije mere artikle male mase jednako
precizno kao i teže proizvode. Za efikasne kombinovane
SC II vage su opremljene štedljivim energetskim komponenta-
radne procese merenja, etiketiranja i izdavanja računa
ma i opciono je moguća ugradnja integrisanih litijum-jonskih
obezbedili smo različite forme klase SC II - standardne pult
baterija. Ova opcija naročito je pogodna kod mobilnih trgo-
vage, vage sa odvojenim prijemnikom mase, kantar vage.
vaca, na pijaci kao i u slučaju nestanka ili fluktuacija glavnog
napajanja. Sa baterijskim napajanjem, SC II vage mogu da
Garantovana integracija sistema
rade i do 10 časova. Vage je moguće opremiti i posebnim
12V adapterom za korišćenje eksterne baterije npr. automo-
Sve SC II vage imaju istu zajedničku osnovu : PC orijentisan
bilskog akumulatora.
operativni sistem Microsoft Windows CE, procesor visokih
®
performansi 400 MHz i 10/100 Mbit/s Ethernet mrežni ad-
Garantovana atraktivnost
apter koji omogućava komunikaciju do 32 uređaja sa ostalim sistemima ali i međusobno. Po potrebi, sistem može da
Bizerba „Sistemska klasa“ lako se uklapa u sve postojeće
radi i bežično. SC II vage se isporučuju sa svim relevantnim
ambijente u prodavnicama zahvaljujući modernom dizajnu i neupadljivoj boji kućišta. Mislili smo na svaki detalj uključujući i mogućnost brzog čišćenja vaga. Verzije kantar
vage su posebno dizajnirane da štede prostor i mogu se
postaviti iznad svih potencijalno težih mesta za rad. Standardne pult vage plene ergonomskim dizajnom u direktnom
kontaktu sa kupcima. Vage sa odvojenim prijemnikom mase
nude izuzetnu fleksibilnost u izboru tipa prijemnika i mesta
rada.
Šta je najisplativije?
Uradi sam!
Kao alternativu standardnom
termo-štampaču nudimo „Linerless“ štampač koji koristi rolne
etiketa bez nosećeg papira.
Investicija koja donosi brojne
prednosti :
nViše etiketa Zahvaljujući dužem papiru (ušteda oko 40 %)
nSnižena potrošnja papira
Zahvaljujući automatskoj adaptaciji dužine papira dužini teksta
nSmanjena zamena rolni
Štampa bona
Štampa etikete
Dekorativne etikete
čak i kod povećanog broja kupaca
nLepljenje bez heftanja
Jedan štampač, više primena
Sigurno i higijensko lepljenje etikete na vrećice
nManje otpada
Standardne verzije SC II vaga dolaze sa ugrađenim štampačem etiketa koji pored
Nedostatak nosećeg papira etiketa i dekorativnih etiketa može da štampa i bonove i samolepljive cenovne etikete.
štiti okolinu i smanjuje Na ovaj način moguća je fleksibilna štampa velike količine tekstualnih podataka npr.
troškove odlaganja otpada
sastojci, recepti, odgovarajući načini pripreme. U zavisnosti od dužine teksta, moguća je
nSamo sa Bizerba Linerless:
štampa na jednoj ili dve etikete. Vaga omogućava štampu grafičkih elemenata na blan-
Ivice bona koje se ne lepe ko etiketama smanjujući na taj način potrebu za skladištenjem prethodno odštampanih
(evropski patent EP 1053289B2)
etiketa i redove nastale usled čestih promena rolni. Upotrebom originalnog Bizerba
potrošnog materijala produžava se radni vek glave termo-štampača jer su etikete i papir
bon rolni prilagođeni upotrebi na „Sistemskoj klasi“.
SC II 100 / SC II 200 …
SC II 100
SC II 200
Stona vaga za usluživanje kupaca,
Stona vaga, sa izdignutim
samoposluživanje i označavanje
displejom, za usluživanje
cene. Instalacija fioke za novac
kupaca, samoposluživanje i
omogućava upotrebu na blagajni.
označavanje cene.
SC II 100
pogled sa kupčeve strane
SC II 100
SC II 200
pogled sa kupčeve strane
SC II 100
sa „Niro“ fiokom za novac
SC II 200
360
270
13
186
336
50
356
(248)
432
210
91.5
52
360
26
270
50
(248)
50
356
SC II 100
174
49
(248)
432
432
26
66
13
13
186
186
248
461
336
270
330
432
SC II 200
26
SC II 100 G
SC II 100 G
Stona vaga sa odvojenim prijemnikom
mase za merne opsege do max. 150 kg
za usluživanje kupaca i prikazivanje
cene.
SC II 100 G
pogled sa kupčeve strane
SC II 100 G
405
,1“
123
12
27
318
(107)
229
340
SC II 100 G
SC II 100 G
sa prijemnikom mase
sa prijemnikom mase tipa 150 (350)
tipa 18 A
405
436
44
12
0(
123
Ø3
max 130 (98)
min 115 (92)
355
,1“
4x)
27
50
4x)
Prijemnik mase tip 150 (350)
M 1:2.5
189
150
92
311 (500)
400 (600)
Prijemnik mase tip 18 A
0(
302
127.5
Ø3
411 (650)
500 (800)
248
432
355
Kabellänge ca. 3 m
Informativni displej
Kabelausgang
Cable outlet
Sortie de câble
Salida de cable
ø26
LC displej na „Sistemskoj klasi“ se može prilagoditi različitim uslovima
unutrašnjeg osvetljenja. Tekst i korisničke informacije u dužini do 35 karaktera
65 čitljivo preko displeja visoke rezolucije sa pozadinprikazani su jasno i lako
M 10
X
1:2
M 10
243 19
275
17
X
1:2
400
4
75
436
44
269
229
6,5
360
SC II 100 G
M5 (3x)ø26
340
243
275
330
M 1:2.5
(107)
270
17
336
248
432Ansicht v. unten
skim osvetljenjem. Na taj način kupac može da isprati sve informacije tokom
kupovine čak i tekst reklamne poruke. Šest linija za upotrebu i programiranje
Ø 35
garantuju optimalno korišćenje vage.
SW27
Kabellänge ca. 3 m
ca. 11.5
174
50
189
150
318
270
(BM 3900 962)
(BM 3900 963)
SC II 400 …
SC II 400
Sistemska vaga predviđena usluživanje ili
samoposluživanje kupaca za rad na mestima
gde je potrebno obratiti posebnu pažnju
na higijenu - prodaja voća, povrća i ribe.
Isporučuje se sa 48 ili 96 tastera ili mešanim
tasterima.
SC II 400
pogled sa kupčeve strane
398
362
231
271
738
455
(415)
95
312
51
294
411
SC II 400
415
36.4
273
SC II 400
SC II 500 …
SC II 500
Sistemska vaga sa samoposluživanje
ili brzo usluživanje. Na raspolaganju u
verzijama sa 48, 96, 144 ili 192 tastera ili
mešanim tasterima.
SC II 500
pogled sa kupčeve strane
SC II 500
459
362
54
210
291
(414)
453
189
50x65
89
(89)
14
13
SC II 500 SB1 / QS1
53
210
362
94.5
78.6
462.1
736.2
654.3
60
459.6
236
Rohr = Ellipse 65x50
318.1
86.2
127.7
400
16
89
80.5
411
311
500
3.4
(189)
510
605
692
455
140
221
500
614.2
SC II 500 SB2 / QS2
SC II 500 SB1 / QS1 sa prijemnikom mase tipa 150
SC II 800 …
SC II 800
Sistemska vaga za usluživanje kupaca ili
samoposluživanje. Instalacija fioke za
novac omogućava upotrebu na blagajni.
SC II 800
SC II 800 pogled sa kupčeve strane
471
134
560
514
444
361
11
SC II 800 sa dodatkom za tastaturu i
327
270
70
181
„Niro“ fiokom za novac
SC II 800
Skrojena po meri
Bizerba „Sistemska klasa“ prilagođava se korisniku a ne
Jednim pritiskom tastera aktivira se ceo funkcionalni proces
obrnuto. Fleksibilno konfigurisanje klasične i membranske
izveštavanja. Na taj način štedi se dragoceno vreme, izbe-
tastature omogućava da se uređaj individualno prilagodi
gavaju greške u radu i omogućava vremenski kontrolisano
procesu rada ili usluge. PLU artikli i funkcije lako se modi-
izdavanje izveštaja bez potrebe za angažovanjem osoblja.
fikuju. Èak i neobučeno osoblje lako uči korišćenje vage.
Izveštaji mogu biti: stalni, dnevni, nedeljni ili mesečni i mogu
Po potrebi, moguće je kao pomoć privremenom osoblju
se generisati automatski tačno na vreme i prema potrebama.
dodati obojene piktograme preko ramova za tastaturu.
Tasteri Bizerba „Sistemske klase“ vaga mogu se indi-
Makro funkcija omogućava aktiviranje čitavog
vidualno prilagoditi zahtevima korisnika - fleksibilno
funkcionalnog procesa pritiskom na jedan taster.
konfigurisanje funkcije tastera. Izgled tastature se
Na taj način smanjena je moguænost greške u radu i
takoðe može prilagoditi prema zahtevu korisnika.
povećana brzina rada.
… Tasteri skrojeni po meri …
Tastatura za operatera
Moguće je izabrati jedan od dva tipa tastatura za
operatera - klasični ili membranski.
Membranska tastatura
Klasična tastatura
Obojeni tasteri čine vagu lakom za rad čak i kada su
u pitanju neobučeni radnici. Bizerba Screen Designer
softver omoguæava individualno dizajniranje
tastature.
Klasična tastatura je proverena i testirana širom
sveta. Nudi odličan oseæaj garantuje siguran, brz
i udoban rad. Silikonski ram omoguæava dodatno
označavanje tastera.
Silikonski ram sa 54 tastera
Silikonski ram sa 30 tastera
Klasična tastatura i ram
sa 24 tastera (opcija) za
samoposluživanje
Mali i veliki tasteri na tastaturi za samoposluživanje
U zavisnosti od potrebe tekst, PLU artikli i grafika mogu biti
Rezultat: bolja preglednost, jednostavno korišćenje i
prikazani na tastaturama za samoposluživanje sa : 12, 24, 48,
sigurnost u radu. Lako je pronaći pravi taster i u velikoj
72, 96, 120, 192 ili 216 klasičinih tastera – ili individualno
ponudi proizvoda a fleksibilno programiranje tastature čini
izmešanih komponenti tastature od 12 do 216 tastera.
sezonske promene brzim i efikasnim za implementaciju.
Dizajn tastature operatera dodatno je poboljšan izborom
4 veličine tastera.
Tastatura za samoposluživanje
sa 48 tastera
Tastatura za samoposluživanje
sa 48 tastera i ramom sa dodatna
24 tastera
Tastatura za samoposluživanje
sa 96 tastera i ramom sa dodatna
24 tastera
Tastatura za samoposluživanje
sa 48 tastera i klasičnom (opcija)
tastaturom za operatera
Tastatura za samoposluživanje
sa 96 tastera i klasičnom (opcija)
tastaturom za operatera
Tastatura za samoposluživanje sa
mešanim komponentama
Tastatura za samoposluživanje sa
unosom broja PLU artikla
Sve verzije vaga „Sistemske klase“ dolaze sa interfejsom
za razmenu podataka. Planiranje može biti optimizovano
upotrebom veze sa centralnim računarom i analizom frekvencije kupaca. Kontrolu i planiranje asortimana proizvoda je moguće izvršiti prema artiklu, grupi proizvoda i analizi prometa artikla i korisničkim informacijama.
... Sutrašnja tehnologija, danas ...
Menadžment podataka sa udaljene lokacije
Hardver visokih performansi i velike brzine upotrebljen na
SC II vagama garantuje brz rad i čini osnovu za buduća
Elektronski servis podržava i ubrzava komunikaciju između
unapređenja i proširenja dajući korisnicima mogućnost imple-
vaga i centrale. Sva podešavanja i provere se mogu izvršiti
mentacije novih standarda i ideja na brz i fleksibilan način.
sa udaljene lokacije. Na svim vagama mogu se ažurirati
podaci a softverske funkcije mogu biti aktivirane. Vage se
Dodata vrednost na koju možete da računate
mogu podesiti da u realnom vremenu izvrše akcijsku promenu cene (promotivna prodaja) ili uzmu u obzir program
Integrisana baza podataka kapaciteta 32 MB nudi dovoljno
lojalnosti kupaca (nagrađivanje lojalnosti odgovarajućim
prostora memorisanje za kompletnog prodajnog asortimana
proizvodima).
svakog seta vaga. Kao rezultat, sve vage se mogu jednostavno koristiti u drugom odeljenju u slučaju kvara ili druge
Primena novog radnog programa vage obavlja se bez
potrebe, uvećavajući sigurnost i raspoloživost. Veliki broj
muke. Svi podaci na vagama automatski se snimaju funkci-
podataka kao što su osnovne cene, opisi proizvoda, grupe
jom udaljenog preuzimanja novog programa i prebacuju u
proizvoda i rokovi trajanja mogu se lako uneti u vage preko
baze podataka vaga nakon završene funkcije. Obaveštenje
računara. Zahvaljujući velikoj memoriji, obiman sistem
o uspešnom unapređenju programa vage se šalje na e-mail.
izveštavanja nudi mogućnosti praćenja prometa za različite
Na taj način čuva se dragoceno vreme i smanjuju troškovi
grupe proizvoda, optimizaciju magacinskog prostora ili
angažovanja servisa na licu mesta. Ovo je i pouzdan način
periodično upoređivanje nivoa prometa. Upotrebom Bizerba
da se obezbedi jednakost podataka na svim uređajima.
„Sistemske klase“ moguće je ostvariti povećanje prodaje i
ekonomičnost upotrebe preko ciljanih sniženja, upotrebom
kartica lojalnosti i sistemom nagrađivanja najsposobnijijh
operatera.
Vage Bizerba „Sistemske klase“ savršeno se uklapaju u postojeće
IT infrastrukture (opciono wireless). Dodatkom sistema za kontrolu inventara u sekundi je moguće promeniti cenu, dodati nov
artikal, aktivirati specijalne akcije i pratiti promet.
Sledeća generacija koncepta trgovine
– sve sa jednog mesta uz ekspertizu
specijalista u trgovini svežim proizvodima.
Idealan oblik i funkcije
Svakodnevno čišćenje vaga
olakšano je upotrebom glatkog
materijala za izradu kućišta
i zaštićenim tasterima. Glava
termo-štampača jednostavno
se preklapa i omogućava lako
čišćenje štampača. Ako nešto
ne radi kako treba, Bizerba
Servis nudi brzu i kompetentnu
podršku.
Modularni Bizerba servisni ugovori efikasno štite vašu investiciju kroz preventivno održavanje
uređaja. Širok spektar servisnih
usluga dodatno je proširen
obimnom ponudom originalnih
potrošnih materijala i rezervnih
delova.
Zahvaljujući visokom kvalitetu dizajna i izrade
uređaji Bizerba „Sistemske klase“ uvek su jednostavni i zabavni za rad.
Merni opseg
3/6 kg
6/15 kg
15/30 kg1)
Podeljak (e)
1/2 g
2/5 g
5/10 g
5g
Min. merenje
20 g
40 g
100 g
100 g
Max. tara
-6 kg
-15 kg
-30 kg
Automatsko postavljanje nule, programabilni taster za nuliranje
30 kg1)
1)
-30 kg
Opcija
SC II 100 G sa prijemnikom mase tipa 150 / 350 u (kg)
Merni opseg (kg) 6/15
15/30
30
30/60
60
120
60/150
Podeljak (e)
2/5 g
5/10 g
5g
10/20 g
10 g
20 g
20/50 g
Min. merenje
40 g
100 g
100 g
200 g
200 g 400 g
400 g
Prijemnik mase 150 / 350
n Platforma za merenje izrađena od nerđajućeg čelika
n Osnovni ram kao i ram platforme izrađen je od galvanizovanog
ili nerđajućeg čelika
Displej
n LCD dot matrix displej 64 x 240 tačaka sa LED pozadinskim osvetljenjem,
boja: narandžasta
n Podesivi kontrast i osvetljenje
n Broj karaktera za tekst: približno 35
n Broj linija za programiranje: 6
n Prikaz mase: 4 ili 5 cifara
n Prikaz osnovne cene: 6 cifara:
n Prikaz prodajne cene: 7 cifara
n Prikaz tare: 4 ili 5 cifara
Tastatura
n Membranska ili klasična tastatura (opcija),
84 tastera - 30 funkcijskih i 54 direktna tastera za artikle ili ostale funkcije
n Fleksibilno programiranje
n Integrisano programiranje preko tastature
n Membransku tastaturu je moguće dodatno označiti preko umetka (opcija)
n Klasičnu tastaturu je moguće dodatno označiti preko rama (opcija)
n Ram za klasičnu tastaturu sa 24 tastera za samoposluživanje
Tastatura za samoposluživanje (SC II 400 i SC II 500)
n Standardni tasteri kratkog hoda sa membranom
n Broj tastera: 48 standardnih i dodatnih 48 preko dodatnog panela
kod modela SC II 500 (opcija)
n Ram za standardnu tastaturu sa 24 tastera za samoposluživanje (opcija)
n Broj tastera za samoposluživanje max.: 72 ili 120
n Broj velikih tastera za samoposluživanje max.: 12 ili 24
n Moguće je mešati tastere različitih veličina
QS - Brza tastatura za operatera (SC II 400 i SC II 500)
n Standardni tasteri kratkog hoda sa membranom
n Broj QS tastera: 96 standardnih i dodatnih 96 preko dodatnog panela
kod modela SC II 500 (opcija)
n Broj velikih tastera za samoposluživanje max.: 12 ili 24
n Moguće je mešati tastere različitih veličina
Štampač etiketa
n 432 dots
n Rezolucija: 8 dots/mm
n Brzina štampe: 102 mm/s
n Grafika, štampa logoa, velika / mala slova, različiti tipovi i veličine fontova,
EAN/UPC bar-kodovi
n Dužina etikete max. 300 mm, šir. etikete max. 58 mm, širina štampe 52 mm
n Fleksibilno konfigurisanje veličine etikete i izgleda,
različite predefinisane veličine i izgledi etikete
n Štampa na samolepljivom papiru ili bon rolni
n Etiketa na bon rolni
n Štampa kupona
„Linerless“ štampač
n Karakteristike kao štampač etiketa
n Štampa etiketa i bona na papiru bez nosećeg sloja
n Različite dužine etikete u zavisnosti broja odštampanih stavki
Generalni zastupnik
Sun&Dun.a.v. d.o.o.
Vojvođanska 75
22304 Novi Banovci
Srbija
Tel. +381 22 342 259
Fax +381 22 342 242
[email protected]
www.sun-dunav.rs
Operativni sistem
n Microsoft Windows® CE
Memorija za podatke
n 32 MB na SD kartici
Programabilni podaci za PLU artikal
n Osnovna / jedinična cena
n Opis proizvoda max. 500 karaktera, dodatni tekst max. 6000 karaktera
n Grupa proizvoda, rok trajanja, bar-kod, prepisivanje cene, tara masa,
cena na sniženju, tekst sniženja, brojanje (= broj stavki), fiksna masa,
osnovna cena kg / 100 g / 500 g, cenovna gradacija, vremenske kampanje,
3 cenovne kategorije
Režimi rada
n Operater, samoposluživanje i brzo posluživanje (QS)
n Ručno ili automatsko označavanje cene, sa ili bez dodatka
n Označavanje mase ili fiksne mase
n Prethodno odabran broj za automatsku štampu
Izveštaji / procene
n Lako i fleksibilno konfigurisanje izveštaja za PLU-artikle, grupe proizvoda,
glavne grupe proizvoda, PDV, operatere, odeljenja, glavna odeljenja, obuke
n Učestalost prodaje po odeljenju, grupi proizvoda i osoblju prodaje
n Različiti kriterijumi
n Žurnal promene cena, elektronski dnevnik etiketa (računa)
n U kombinaciji sa licencnim softverom : blagajna, inventar, merenje rastura,
povraćaj, vreme rada operatera
Ostale funkcije
n Funkcijski meniji, programi merenja učitani preko interfejsa, različite opcije za
tara masu, pomoć u radu na displeju, lozinkom zaštićene menije, nadogradnja
programa vage sa udaljene lokacije, elektronski servis, meniji na razl. jezicima
Ostale funkcije kada vaga ima operatera
n Otkazivanje etikete (računa), funkcija skrolovanja bez otkazivanja, konverzija
strane valute, prodavac log on/off, bonus poeni, kartice kupaca
Licence za softverske module
n Dokaz o poreklu, funkcija fioke, skeniranje, elektronski keš;
snimanje vremena operatera, inventara, merenja, povraćaja iz ogranka
Interfejsi
n 1 x Ethernet interfejs (10/100 Mbit/s) za sistem vaga do 32 uređaja ili povezivanje
sa računarom; automatsko konfigurisanje mrežnih parametara DHCP i DNS.
Protokol za podatke. TCP/IP i UDP, prenos podataka preko XML datoteka.
n 2 x serijski interfejs RS 232 za povezivanje skenera ili
elektronskog keš terminala (interfejs protokol je predmet licence)
n 1 x interfejs (RJ 12) za kontrolu fioke kase
n Wireless Wireless LAN (opcija) IEEE 802.11 b/g/a za povezivanje vaga u sistem sa
max. 16 uređaja ili za povezivanje sa računarom
n Različiti oblici enkripcije i autorizacije
Rad na baterije (opcija)
n Interna litium-jonska baterija (ne i za model SC II 400 kao i kombinaciju za
bežičnom LAN mrežom), se može dopuniti preko napajanja vage za 3,5 h
n Vreme rada oko 10 časova (u zavisnosti od napunjenosti i starosti baterije)
Rad na spoljnu bateriju (opcija)
n 12 V, preko posebnog kabla za povezivanje baterije
(ne i za model SC II 400 kao i kombinaciju za bežičnom LAN mrežom)
Temperaturni opseg
n od -10 °C do + 40 °C
Radni napon
n (- 15 + 10 %) 230 V ili (- 15 + 10 %) 120 V
Potrošnja
n na 230 V min. 60 mA / max. 250 mA, na 120 V min. 75 mA / max. 350 mA
Frekvencija
n 50 / 60 Hz
I440srb © Prvo izdanje. Predmet promene bez prethodne najave.
SC II
Download

… Uvek u modi …