Upravljanje i održavanje imovine preduzeća
IBM Maximo Asset Management
Šta Vam pruža IBM Maximo
IBM Maximo je sistem za
upravljanje imovinom preduzeća (Enterprise Asset
Management sistem, ili
kratko EAM).
Imovinu preduzeća čine sva
pokretna i nepokretna
sredstva koja se koriste u
poslovanju preduzeća i čijom
upotrebom se očekuje ostvarenje ekonomske koristi.
Imovina može da bude
materijalna (zgrade, zemljište,
mašine, računari, transportna sredstva) ili nematerijalna
(licence i patenti). Upravljanje
sredstvima je od velike
važnosti zato što bitno utiče
na produktivnost i profitabilnost. Svako preduzeće ima
kritična sredstva bez kojih ne
mogu da se obavljaju svakodnevni poslovi.
Do sada su preduzeća uglavnom bila primorana da se
oslanjaju na više različitih
softverskih rešenja koja
pokrivaju upravljanje različitim sredstvima: IT opremom,
prevoznim sredstvima,
mašinama i poslovnim
zgradama. To je otežavalo
posao upravljanja celokupnom imovinom preduzeća.
IBM Maximo je EAM sistem
koji omogućava efikasno
upravljaju celokupnom
imovinom preduzeća.
IBM Maximo, bez obzira na veličinu vašeg
preduzeća, broja i raznovrsnosti fizičkih
lokacija na kojima radite, daje celovitu sliku o
ukupnom stanju sredstava u preduzeću, čime
se omogućava identifikacija segmenta u
kojima može da se optimizuje rad i poboljša
sveukupna produktivnost i pouzdanost.
Maximo rešenje obezbeđuje efikasnije upravljanje i održavanje imovine. To je platforma za
poboljšanje poslovnih procesa, upravljanje
rizicima, promenama, upravljanje učinkom,
upravljanje rizicima za zdravlje i sigurnost na
radnom mestu, analiziranje mogućih grešaka i njihovih posledica, internu
edukaciju i komunikaciju kroz stvaranje baze znanja i automatsko obaveštavanje o toku održavanja.
Upravljanje i pružanje usluga podržano je i odličnim ticketing sistemom za
prijavu problema/zahteva. Neki od tih zahteva mogu odmah da se reše
konsultovanjem baze znanja, koja se evidentira u samom sistemu, ili se zahtev
prosleđuje na viši nivo uz mogućnost automatskog obaveštavanja i preusmeravanja pomoću workflowa. Ovaj sistem je primenljiv u širokom spektru
delatnosti.
IBM Maximo omogućava organizacijama da kroz
korišćenje naprednih mogućnosti ovog rešenja
uspostave bolju podršku zaposlenima, procesima i tehnologijama. Uz IBM Maximo obezbeđeno je kvalitetnije praćenje i upravljanje imovinom
organizacije koja je bitna za održivost svih
performansi u poslovnom procesu.
IBM Maximo Asset Management omogućava praćenje različitih informacija o
imovini, uključujući lokaciju, izmene, kvarove, troškove i druge bitne parametre
kroz ceo njen životni vek. U svakom trenutku omogućen je prikaz trenutnog
stanja i statusa. Sistem je u stanju da prati opremu kao i pripadajuće troškove i
ostale informacije čak i kada oprema menja lokaciju ili uređaj u koji je ugrađena. Takođe, omogućava nadzor imovine i lokacija i pravovremene preventivne
aktivnosti čime se smanjuju ukupni troškovi održavanja.
Pozicija IBM Maxima na tržištu
IBM Maximo Asset Management je već 20 godina
na samom vrhu u oblasti softvera za upravljanje
sredstvima preduzeća (EAM). To se vidi i po
svetskim analizama (Gartner - Magic Quadrant for
Delivery Utility Enterprise Asset Management):.
Rešenje je bazirano na iskustvima velikih preduzeća u svim industrijskim sektorima, kao i na stručnosti IBM-a u oblastima optimizacije poslova i
upravljanja IT i ne-IT servisima.
Maximo lako može da se prilagodi vašim potrebama koje se menjaju tokom vremena i na taj način
štiti vašu investiciju u jedan ovakav sistem, kako
danas tako i u budućnosti.
IBM Maximo Asset Management sastoji se od šest
ključnih, međusobno povezanih rešenja:
• Optimizacija utroška rada obezbeđenjem raspodele
poslova prema adekvatnim kvalifikacijama;
• Upravljanje imovinom (Asset management),
• Odgovorno ponašanje prema radnicima, njihovoj
bezbednosti i smanjenju rizika od povrede.
• Upravljanje radovima (Work management),
• Upravljanje uslugama ( Service management),
• Upravljanje ugovorima (Contract management),
• Upravljanje zalihama (Materials management),
• Upravljanje nabavkama (Procurement management).
Nad ovim rešenjima se, u okviru iste platforme, primenjuju napredne funkcionalnosti:
Prema IBM analizama rezultati optimizacije poslovanja
nakon uvođenja IBM Maximo sistema su sledeći:
Iskorišćenje radne snage raste
10-20%
Iskorišćenje osnovnih sredstava raste
3-5%
Kupovina nove opreme opada
3-5%
Vrednost skladištenja rezervnih delova opada 20-30%
• Automatizacija tokova poslovnih procesa - workflow,
eskalacije, obaveštenja, šabloni komunikacije,
odobrenja, automatski skriptovi…,
Troškovi inventarisanja opadaju
Troškovi podizvođača opadaju
10-50%
• Web servisi koji omogućavaju integracije sa bilo
kojim spoljnim istemom preduzeća (ERP i sl.),
Iskorišćenje garantnih uslova raste
10-50%
• Baza znanja (Knowledge base),
• Izveštavanje,
• Administracija i konfigurisanje platforme.
Tehnički aspekt rešenja
IBM Maximo napravljen je korišćenjem savremenih
programskih alata: Java™ Platform Enterprise Edition Java EE. Sistem koristi aplikativni server WebSphere i
DB2 bazu podataka i LDAP Directory – Tivoli Directory
Server. Može da radi na Oracle i Microsoft platformama.
Konfiguracija sistema omogućava rad svih poslovnih
jedinica i lokacija u čijoj je osnovi centralizovana baza
podataka.
Sistem omogućava jednostavno konfigurisanje korisničkog interfejsa: kontrolne table, definisanje KPI-a (ključnih indikatora performansi), strukturiranje izveštaja,
definisanje toka procesa sa alarmima i eskalacijama,
obaveštenjima i dr.
IBM Maximo može da podrži prihvatanje podataka sa
terena u realnom vremenu, preko mobilnih aplikacija na
mobilnim uređajima.
5-20%
Troškovi potrošnih materijala opadaju
5-10%
Prednosti IBM Maximo rešenja
Postoji čitav niz razloga zašto izabrati IBM Maximo:
1. Podesivi workflow – poslovni tok može da se implementira u bilo kom trenutku i postoji kao gotova
funkcionalnost,
2. Duboka industrijska specijalizacija za čitav niz
vertikala,
3. Jedinstvena platforma za sve vrste imovine u
organizaciji,
4. Već 10 godina uzastopno prvi u Gartnerovom
gornjem desnom kvadrantu,
5. Poseduje standardne adaptere za integraciju sa ERP
i drugim sistemima,
6. Sadrži podesivi sistem eskalacija i automatskih
notifikacija,
7. Dizajner aplikacije omogućava da prilagodite izgled
same aplikacije i dodajete nova polja, promenite
izgled, napravite novu aplikativnu funkcionalnost,
8. Administratorski i konfiguracioni alati su ugrađeni u
rešenje,
IBM Maximo ima sopstveni alat za izveštavanje, a
takođe može da se koristi i IBM Cognos.
9. Zasniva se na najboljim svetskim praksama - IBM
Maximo je standard za upravljanje imovinom,
Korist koju donosi IBM Maximo
10. Više od 10.000 IBM Maximo korisnika u svetu,
Pogodnosti ovog rešenja su:
• Odličan pregled sredstava - gde se nalaze, ko ih
koristi i koliki su troškovi;
• Smanjenje potrebe za kupovinom novih sredstava,
čemu doprinosi pravovremeno redovno i prediktivno
održavanje;
• Optimizacija iskorišćenja opreme i produženje
njenog životnog veka, a time i smanjenje ulaganja,
povećanje nivoa operativnosti opreme i kvaliteta
održavanja;
• Odgovornost za dobar tok poslovanja, bez zastoja
koji može da proizvede velike finansijske gubitke i da
ugrozi dalje poslovanje preduzeća;
11. Multi-jezičko rešenje
(preveden na
dvadesetak svetskih
jezika),
12. Prilagodljivost korisniku:
• Ergonomska,
• Procesna,
• Integracijska,
13. Mogućnost
prikupljanja
informacija sa
udaljenih lokacija
u realnom vremenu.
• Povećanje produktivnosti;
• Jasan prikaz argumenata za donošenje odluka u vezi
opravke i nabavke novog sredstva;
Saga d.o.o. Beograd | Member of New Frontier Group | Milentija Popovića 9, Sava centar, 11070 Beograd, Srbija
tel: (011) 3108 500, Fax: (011) 3108 567 | email: [email protected] | www.saga.rs | www.newfrontier.eu
Download

IBM Maximo Asset Management