www.blaupunkt.com
Car Radio SD USB MP3 WMA
Brisbane SD48
Victoria SD48
7 648 000 310
7 648 001 310
Upute za rad i instaliranje
Uputstvo za korišćenje i montiranje
01BrisbVictoriaSD48_HR.indd 1
11.01.2008 11:34:22 Uhr
Kontrole
1
2
3
4
14
5
6
13
12
7
9
8
11
10
2
01BrisbVictoriaSD48_HR.indd 2
11.01.2008 11:34:23 Uhr
Komande za upravljanje
1
taster za skidanje kontrolne table
(odvojiva tabla)
2 Tasteri sa strelicama
3 SRC taster za biranje izvora zvuka
između radija, SD-a, USB-a i CD šaržera
ili AUX i FRONT-AUX ulaza (ako su
priključeni).
4 Taster za uključivanje/isključivanje
uređaja i upravljanje funkcijom brzog
utišavanja zvuka.
5 BND•TS taster
Kratak pritisak: Izbor FM memorijskih
grupa i MW i LW talasnih dužina.
Dug pritisak: Pokreće Travelstore
funkciju.
6 Kontrola jačine tona
: Prednja AUX-IN utičnica za povezivanje
eksternih izvora zvuka (npr. prenosivih
CD plejera).
; DIS taster
< ESC taster
= TRAF•RDS taster
Kratak
pritisak:
Uključivanje/
isključivanje (on/off) informacija o
saobraćaju.
Dug pritisak: Uključivanje/isključivanje
(on/off) RDS funkcije.
> MENU taster
Kratak pritisak: Poziva menije za
podešavanja. Potvrđivanje podešenja
u meniju.
Dug pritisak: Pokretanje funkcije Scan.
7 LCD displej
8 Tasteri 1 - 5
9 Prorez za SD/MMC kartice
40
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 40
11.01.2008 11:35:30 Uhr
O ovim uputstvima ........................... 43
Korišćeni simboli ........................... 43
Namena uređaja ............................ 43
Deklaracija o usaglašenosti ............. 43
Za vašu bezbednost ......................... 44
Ako uređaj montirate sami ............... 44
Obratite pažnju na sledeće! ............. 44
Uputstva za čišćenje ....................... 44
Napomena o odlaganju starog
uređaja......................................... 44
Sadržaj paketa................................. 45
Dodatna oprema (ne isporučuje se u
osnovnom paketu) ......................... 45
Garancija ........................................ 46
Servis ............................................. 46
Odvojiva kontrolna tabla .................. 47
Zaštita od krađe............................. 47
Odvajanje kontrolne table ............... 47
Postavljanje kontrolne table............. 47
Uključivanje/isključivanje ................ 48
Uključivanje/isključivanje pomoću
tastera 4 ................................... 48
Uključivanje/isključivanje pomoću
ključa za paljenje vozila ................... 48
Isključivanje preko odvojive kontrolne
table ............................................ 48
Timeout funkcija.............................. 48
Podešavanje jačine zvuka ................. 49
Podešavanje power-on jačine zvuka .. 49
Brzo smanjivanje jačine zvuka
(MUTE) ........................................ 49
Uključivanje/isključivanje potvrdnog
zvučnog signala (BEEP) .................. 50
Prigušivanje zvuka u modu za telefon 50
Korišćenje telefona/uređaja za
navigaciju ..................................... 50
Radio mod ....................................... 51
Podešavanje tjunera ....................... 51
Prelazak na radio mod .................... 51
Korisne RDS funkcije ...................... 52
Biranje talasnog opsega/memorijske
grupe ........................................... 52
Biranje radio stanice ...................... 53
Podešavanje osetljivosti traženja
stanica (SENS) .............................. 53
Snimanje stanica ........................... 53
Automatsko snimanje stanica
(Travelstore) ................................. 54
Slušanje snimljenih stanica ............. 54
Traženje stanica sa dobrim prijemom
(SCAN) ........................................ 54
Podešavanje vremena traženja
(SCAN TIME) ................................. 54
Vrsta programa (PTY) .................... 55
Konfigurisanje displeja ................... 56
Informacije o saobraćaju .................. 56
Uključivanje/isključivanje prioriteta
informacija o saobraćaju ................. 56
Preskakanje obaveštenja o
saobraćaju .................................... 57
Podešavanje jačine zvuka za
obaveštenja o saobraćaju ................ 57
MP3/WMA mod ............................... 58
Priprema MP3/WMA nosača
podataka ...................................... 58
Prelazak na MP3 mod ..................... 59
Konfigurisanje displeja ................... 60
Odabir direktorijuma ...................... 60
Biranje staza ................................. 60
Brzo pretraživanje (čujno) ............... 60
Ponovljena reprodukcija pojedinačnih
staza ili čitavih direktorijuma
(REPEAT) ..................................... 60
Nasumično puštanje pesama (MIX) ... 61
Traženje staza (SCAN) .................... 61
Prekid reprodukcije (PAUSE) ........... 61
SRPSKI
Sadržaj
41
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 41
11.01.2008 11:35:30 Uhr
Sadržaj
CD šaržer mod ................................. 62
Prelazak na CD šaržer mod .............. 62
Biranje CD-ova .............................. 62
Biranje staza ................................. 62
Brzo pretraživanje (čujno) ............... 62
Konfigurisanje displeja ................... 62
Ponavljanje pojedinačnih pesama ili
celih CD-ova (REPEAT) ................... 62
Nasumično puštanje pesama (MIX) ... 63
Traženje svih staza na CD-ovima
(SCAN) ........................................ 63
Prekid reprodukcije (PAUSE) ........... 63
Vreme na satu.................................. 64
Prikaz vremena .............................. 64
Podešavanje vremena..................... 64
Biranje formata prikaza vremena
12/24 sata ................................... 64
Prikazivanje vremena kada su uređaj i
paljenje isključeni .......................... 64
Zvuk ............................................... 65
Ekvilajzer ...................................... 65
Podešavanje distribucije zvuka
levo/desno (BALANCE)................... 68
Podešavanje distribucije zvuka
napred/pozadi (FADER) .................. 68
Predefinisana podešenja ekvilajzera
(PRESETS) ................................... 68
X-BASS ........................................... 69
Podešavanje X-BASS pojačanja ........ 69
Podešavanje za E-XBASS ................ 70
Displej ............................................ 71
Podešavanje svetline ekrana ............ 71
Podešavanje boje osvetljenja
displeja ........................................ 71
Eksterni izvori zvuka ........................ 73
Zadnji AUX-IN ulaz .......................... 73
Prednja AUX-IN utičnica .................. 74
Mešanje eksternog izvora zvuka sa
drugim izvorom zvuka (MIX AUX) ...... 74
Fabrička podešenja (Normset) .......... 75
Tehnički podaci ............................... 76
Uputstvo za montiranje ................... 77
42
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 42
11.01.2008 11:35:31 Uhr
O ovim uputstvima
Namena uređaja
Ova uputstva sadrže važne informacije
o jednostavnom i sigurnom montiranju
i rukovanju uređajem.
• Pažljivo i u potpunosti pročitajte ova
uputstva pre korišćenja uređaja.
• Čuvajte ova uputstva na mestu koje
je u svakom trenutku dostupno svim
korisnicima.
• Kada uređaj predajete trećem licu uvek
uz njega predajte i ova uputstva.
Osim toga, imajte u vidu uputstva za
uređaje koje koristite u kombinaciji sa ovim
uređajem.
Ovaj uređaj je predviđen za montiranje
i korišćenje u vozilu na voltaži od 12 V i
mora se postaviti u DIN slot. Imajte u vidu
ograničenja u performansi navedena u
tehničkim podacima. Popravke i, ako je
neophodno, montiranje treba da obavi
stručno lice.
•
SRPSKI
O ovim uputstvima
Deklaracija o usaglašenosti
Blaupunkt GmbH izjavljuje da su uređaji
Victoria SD48 i Brisbane SD48 usaglašeni
sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim
regulativama direktive 89/336/EWG.
Korišćeni simboli
U ovim uputstvima koriste se sledeći
simboli:
OPASNOST!
Upozorava o povredama
OPASNOST!
Upozorava na nezgode
OPASNOST!
Upozorava na gubitak sluha
CE oznaka potvrđuje
usaglašenost sa EU direktivama.
쏅 Identifikuje korak u sekvenci
• Identifikuje listu
43
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 43
11.01.2008 11:35:31 Uhr
Za vašu bezbednost
Za vašu bezbednost
Uređaj je izrađen u skladu sa vrhunskim
standardima kvaliteta i ustanovljenim
bezbednosnim uputstvima. Ipak, ukoliko
se ne pridržavate ovih bezbednosnih
uputstava, može doći do određenih
opasnosti.
Ako uređaj montirate sami
YoUređaj možete montirati sami samo
ukoliko imate iskustva u montiranju
zvučnih sistema u automobilima i ukoliko
ste upoznati sa električnim sistemom u
vozilu. U tu svrhu imajte u vidu uputstva za
montiranje data na kraju ovog priručnika.
Obratite pažnju na sledeće!
•
Da biste zaštitili svoj sluh, uvek slušajte
uređaj na umerenoj jačini zvuka. U
toku faza prigušenog zvuka (npr.
dok CD šaržer menja CD), promena
jačine zvuka se ne može uočiti dok se
faza prigušenog zvuka ne završi. Ne
povećavajte jačinu zvuka u toku faze
prigušenog zvuka
• Da biste zaštitili svoj sluh, uvek slušajte
uređaj na umerenoj jačini zvuka.
Nakon korišćenja
• Uređaj nema nikakvu vrednost za
lopova bez kontrolne table. Svaki put
kada napuštate vozilo skinite kontrolnu
tablu.
• Kontrolnu tablu prenosite tako da bude
zaštićena od udara i tako da se kontakti
ne mogu zaprljati.
OPASNOST!
Uputstva za čišćenje
Povećan rizik od povrede
konektorom
Rastvarači, sredstva za čišćenje i ribanje
kao i sprej za komandnu tablu i čišćenje
plastike mogu sadržati sastojke koji oštećuju
površinu uređaja. Za čišćenje uređaja
koristite samo suvu ili blago navlaženu
krpu.
U slučaju nezgode, konektor koji viri iz
prednje AUX-IN utičnice može izazvati
povrede. Upotreba pravih konektora ili
adaptera može predstavljati povećani rizik
od povrede.
• Zato preporučujemo da koristite
zakrivljene utikače, npr. Blaupunkt
pomoćni kabl (7 607 001 535).
U radu
• Rukujte uređajem samo ukoliko vam
to dozvoljava situacija u saobraćaju!
Zaustavite se na odgovarajućem mestu
ukoliko morate da izvedete obimne
operacije.
• Skidajte ili vraćajte kontrolnu tablu
samo dok je vozilo zaustavljeno.
Napomena o odlaganju starog
uređaja
Ne bacajte svoj stari uređaj u kućno
smeće!
Za bacanje starog uređaja koristite sistem
za vraćanje i sakupljanje smeća.
44
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 44
11.01.2008 11:35:31 Uhr
Sadržaj paketa
Paket sadrži:
1 Zvučni sistem za automobil
1 Potporni okvir
2 Alat za demontažu
1 Vođica
1 USB kabl za povezivanje
1 Uputstvo za korišćenje
Dodatna oprema
(ne isporučuje se u osnovnom paketu)
Koristite samo dodatnu opremu koju je
odobrio Blaupunkt.
iPod/USB interfejs
iPod interfejs ili iPod/USB interfejs
omogućava povezivanje uređaja iPod ili
iPod Mini sa radio uređajem i jednostavno
kontrolisanje reprodukcije preko radio
uređaja. iPod/USB interfejs obezbeđuje
dodatni USB priključak.
SRPSKI
Sadržaj paketa
Pojačalo
Možete koristiti sva pojačala marke
Blaupunkt i Velocity.
CD šaržeri
Na svoj uređaj možete priključiti sledeće
Blaupunkt CD šaržere:
CDC A 03, CDC A 08 i IDC A 09.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač za volan i/ili ručni
daljinski upravljač omogućava Vam da
pristupite najvažnijim funkcijama Vašeg
zvučnog uređaja na bezbedan i jednostavan
način.
Uređaj se ne može uključiti/isključiti
pomoću daljinskog upravljača!
Raspitajte se kod Blaupunkt dilera ili na
Internet stranici www.blaupunkt.com o
tome koji daljinski upravljači odgovaraju
Vašem zvučnom sistemu.
Bluetooth/USB interfejs
Za Bluetooth aplikacije, kao što su
bežično hands-free pozivanje i Bluetooth
reprodukovanje u realnom vremenu, možete
priključiti Bluetooth interfejs. Bluetooth/
USB interfejs obezbeđuje dodatni USB
priključak.
45
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 45
11.01.2008 11:35:31 Uhr
Garancija
Servis
Garancija
Servis
Za naše proizvode kupljene u okviru
Evropske Unije obezbeđena je garancija
proizvođača. Za uređaje kupljene izvan
Evropske Unije važe garantni uslovi koje
propisuje naša lokalna agencija.
Uslove garancije možete pronaći na
www.blaupunkt.com ili ih možete zatražiti
od:
U nekim zemljama Blaupunkt nudi uslugu
popravke i preuzimanja.
Informacije
o
dostupnosti
ove
usluge u vašoj zemlji možete naći na
www.blaupunkt.com.
Ukoliko želite da iskoristite ovu uslugu,
možete zahtevati uslugu preuzimanja vašeg
uređaja preko Interneta.
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
46
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 46
11.01.2008 11:35:31 Uhr
Odvojiva kontrolna tabla
Zaštita od krađe
Uređaj je opremljen odvojivom kontrolnom
tablom (flip-release tabla) koja pruža zaštitu
opreme od eventualne krađe. Uređaj bez
ove kontrolne table je potpuno bezvredan
za lopova.
Zaštitite svoj uređaj od krađe tako što ćete
sa sobom nositi odvojivu kontrolnu tablu
kad god napuštate vozilo. Ne ostavljajte
kontrolnu tablu u vozilu, čak ni na skrivenom
mestu.
Kontrolna tabla je dizajnirana tako da je
jednostavna za upotrebu.
Napomene:
• Nemojte ispustiti kontrolnu tablu.
• Nikada ne izlažite kontrolnu tablu
direktnoj sunčevoj svetlosti ili drugim
izvorima toplote.
• Izbegavajte direktan dodir kože sa
električnim kontaktima na kontrolnoj
tabli. Ukoliko je neophodno, molimo
očistite kontakte krpom koja ne
ostavlja dlačice i koja je nakvašena
alkoholom za čišćenje.
Odvajanje kontrolne table
1
SRPSKI
Odvojiva kontrolna tabla
쏅 Pritisnite taster 1.
Mehanizam za zaključavanje kontrolne table
se otključava. Uređaj se isključuje.
쏅 Povucite kontrolnu tablu pravo a zatim
u levo.
Sva važeća podešenja se snimaju.
Postavljanje kontrolne table
쏅 Postavite kontrolnu tablu u vođice
na uređaju prvo sa leve strane, pa sa
desne.
Napomena:
Kada postavljate kontrolnu tablu, vodite
računa da ne pritiskate displej.
쏅 Pažljivo pritisnite levu stranu kontrolne
table dok ne legne na svoje mesto.
47
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 47
11.01.2008 11:35:31 Uhr
Uključivanje/isključivanje
Timeout funkcija
Uključivanje/isključivanje
Timeout funkcija
Postoje različiti načini da se uređaj uključi/
isključi:
Uređaj ima funkciju time-out (vremenski
prozor). Na primer, ako pritisnete MENU
taster > i izaberete stavku u meniju,
uređaj će se nakon približno 8 sekundi
od aktiviranja poslednjeg tastera vratiti
na prethodni prikaz. Uneta podešenja se
snimaju.
Uključivanje/isključivanje
pomoću tastera 4
쏅 Za uključivanje uređaja pritisnite taster
4.
쏅 Za isključivanje uređaja, držite pritisnut
taster 4 duže od dve sekunde.
Uređaj se isključuje.
Napomena:
Da bi se zaštitio akumulator, uređaj se
automatski isključuje nakon jednog
sata ukoliko je motor vozila ugašen.
Uključivanje/isključivanje
pomoću ključa za paljenje vozila
Uređaj će se uključivati/isključivati
okretanjem ključa za paljenje ukoliko je
pravilno povezan sa paljenjem vozila i
ukoliko nije isključen pa ponovo isključen
pritiskom na taster 4.
Isključivanje preko odvojive
kontrolne table
쏅 Odvojite kontrolnu tablu.
Uređaj se isključuje.
48
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 48
11.01.2008 11:35:31 Uhr
Podešavanje jačine zvuka
Jačina zvuka se podešava na skali od 0
(isključeno) do 50 (maksimum).
Za povećavanje jačine zvuka,
쏅 okrenite točkić za kontrolu jačine zvuka
6 u smeru kretanja kazaljke na satu.
Za smanjenje jačine zvuka,
쏅 okrenite točkić za kontrolu jačine zvuka
6 u smeru suprotnom od smera
kazaljke na satu.
Podešavanje power-on jačine
zvuka
Power-on jačinu zvuka možete podesiti.
Možete je podesiti ručno ili izabrati
podešenje „LAST VOL“.
Ukoliko je
aktivirana opcija „LAST VOL“, jačina
zvuka koja je poslednja memorisana
pre isključivanja uređaja će se ponovo
aktivirati.
쏅 Pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte ili taster 2 dok se „ON
VOLUME“ ne pojavi na ekranu.
taster 2 za ručno
쏅 Pritisnite
podešavanje power-on jačine zvuka i
쏅 podesite power-on jačinu zvuka
pomoću ili tastera 2.
ILI:
쏅 Pritisnite
taster 2 za biranje
podešenja „LAST VOL“.
Po završetku unošenja izmena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
Napomena:
Radi zaštite Vašeg sluha, power-on
jačina zvuka je ograničena na „38“ za
podešenje „LAST VOL“. Ako je izabrano
podešenje „LAST VOL“ a jačina zvuka
je bila podešena na više od „38“ pre
isključivanja, kada se uređaj uključi
jačina zvuka će biti „38“.
SRPSKI
Podešavanje jačine zvuka
Brzo smanjivanje jačine zvuka
(MUTE)
Jačina zvuka se može brzo utišati na fabrički
podešenu vrednost (Mute).
쏅 Kratko pritisnite taster 4.
Na ekranu se pojavljuje „MUTE“.
Poništavanje brzog smanjivanja jačine
zvuka
Za povratak na prethodno podešenu jačinu
zvuka,
쏅 kratko pritisnite taster 4 još jednom.
Poništavanje brzog smanjivanja jačine
zvuka
Jačina zvuka nakon brzog utišavanja se
može podesiti.
쏅 Pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte ili taster 2 dok se na
ekranu ne pojavi „MUTE LVL“.
쏅 Pritisnite taster
2 za otvaranje
podmenija.
Na ekranu se pojavljuju „MUTE“ i trenutno
podešena vrednost.
쏅 Podesite stepen brzog smanjivanja
zvuka pomoću tastera ili 2.
49
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 49
11.01.2008 11:35:31 Uhr
Podešavanje jačine zvuka
Po završetku unošenja izmena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
Uključivanje/isključivanje
potvrdnog zvučnog signala
(BEEP)
Ukoliko dugme pritiskate duže od dve
sekunde, sistem će za neke od funkcija
emitovati potvrdni zvučni signal, na primer,
kada unosite u memoriju radio stanice. Ovaj
zvučni signal se može uključiti ili isključiti.
쏅 Pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „BEEP ON“ ili „BEEP
OFF“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
podmenija.
쏅 Uključite ili isključite zvučni signal
pomoću tastera 2. „OFF“ znači da
je zvučni signal isključen, „ON“ znači da
je uključen.
Po završetku unošenja izmena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
Prigušivanje zvuka u modu za
telefon
Ako je vaš zvučni sistem povezan sa
mobilnim telefonom ili navigacionim
sistemom, dolazni poziv ili emitovanje
glasovne poruke navigacionog sistema
automatski prigušuju zvučni sistem u vozilu.
Poziv ili glasovna poruka se emituju preko
zvučnika zvučnog sistema u vozilu. Da bi
ova funkcija bila dostupna, mobilni telefon
ili navigacioni sistem moraju biti povezani
sa zvučnim uređajem prema uputstvima o
montiranju.
Raspitajte se kod svog prodavca
Blaupunkt uređaja o tome koje sisteme
za navigacijumožete koristiti sa svojim
zvučnim sistemom.
U slučaju dolaznog poziva ili prijema
obaveštenja o navigaciji, na ekranu se
pojavljuje „TELEPHONE“.
Korišćenje telefona/uređaja za
navigaciju
U toku telefonskog poziva ili glasovne poruke
koju emituje navigacioni sistem, uređaj ne
emituje obaveštenja o saobraćaju.
Imate mogućnost podešavanja jačine
zvuka za telefonske pozive i obaveštenja o
navigaciji.
쏅 Pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „TEL VOL“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
podmenija.
Na ekranu se pojavljuju „TELVOL“ i trenutno
podešena vrednost.
쏅 Podesite željenu jačinu zvuka pomoću
tastera ili 2.
50
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 50
11.01.2008 11:35:32 Uhr
Podešavanje jačine zvuka
Napomene:
• Ako je jačina zvuka na vrednosti
koja je veća od podešene „TEL
VOL“ vrednosti, telefonski pozivi
ili obaveštenja o navigaciji se
reprodukuju jačinom zvuka koja je
trenutno podešena na uređaju.
• Pomoću točkića za kontrolu
jačine zvuka 6, možete podesiti
jačinu zvuka za telefonske pozive i
obaveštenja o navigaciji neposredno
u toku reprodukcije.
Radio mod
Podešavanje tjunera
Da bi se obezbedilo pravilno funkcionisanje
tjunera uređaj se mora prilagoditi regionu
u kome radi. Možete birati između Evrope
(EUROPE), Amerike (USA) i Tajlanda
(THAI). Tjuner je fabrički podešen za region
u kom se rodaje. Ukoliko imate problema sa
prijemom radio signala, molimo proverite
kako je uređaj podešen.
Funkcije za radio objašnjene u ovom
uputstvu odnose se na podešenje
EUROPE.
쏅 Isključite uređaj pritiskom na taster
4.
쏅 Pritisnite tastere 1 8 i DIS ;
istovremeno i uključite ponovo uređaj
pritiskom na taster 4.
Na ekranu se prikazuje trenutno
podešenje.
쏅 Izaberite odgovarajući region pomoću
tastera ili 2.
Za snimanje podešenja i izlazak iz menija,
SRPSKI
Po završetku unošenja izmena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
Radio mod
쏅 pritisnite MENU taster >.
Prelazak na radio mod
Ukoliko uređaj radi u SD, USB, CD šaržer ili
AUX-IN modu,
쏅 pritisnite BND•TS taster 5
ili
쏅 pritiskajte SRC taster 3 dok se na
displeju ne pojavi „TUNER“.
51
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 51
11.01.2008 11:35:32 Uhr
Radio mod
Korisne RDS funkcije
Za deaktiviranje,
Ovaj uređaj opremljen je RDS (Radio Data
System) radio prijemnikom. Mnoge od FM
stanica emituju signal koji sadrži ne samo
program nego i dodatne informacije kao što
su naziv stanice i vrsta emisije (PTY).
Naziv radio stanice ispisuje se na displeju
uređaja čim tjuner primi signal.
Korisne RDS funkcije AF (alternativna
frekvencija) i REGIONAL predstavljaju
proširenje opcija Vašeg radio aparata.
• AF: Ako je RDS funkcija aktivirana,
radio automatski bira najkvalitetniju
frekvenciju za stanicu koja je trenutno
podešena.
• REGIONAL: Ponekad neke radio
stanice dele svoj program na regionalne
programe različitog sadržaja. REG
funkciju možete koristiti da sprečite
da uređaj sam pređe na alternativne
frekvencije na kojima se emituje
program drugačijeg sadržaja.
쏅 pritisnite i zadržite TRAF•RDS taster
= duže od dve sekunde.
Simbol RDS nestaje sa ekrana.
Napomena:
REGIONAL funkcija se mora posebno
aktivirati/deaktivirati (REG ON/OFF) u
meniju.
Uključivanje/isključivanje funkcije RDS
Ukoliko želite da koristite RDS funkcije (AF
i REGIONAL),
쏅 pritisnite i zadržite TRAF•RDS taster
= duže od dve sekunde.
RDS funkcija je aktivna ako se RDS pojavi
na ekranu.
Uključivanje/isključivanje funkcije
REGIONAL
쏅 Pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „REG ON“ ili „REG
OFF“.
2 za otvaranje
쏅 Pritisnite taster
podmenija.
Za uključivanje/isključivanje funkcije
REGIONAL,
쏅 pritisnite taster 2.
쏅 Pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
Biranje talasnog opsega/
memorijske grupe
Uređaj može da prima program na FM
frekvenciji, kao i na MW i LW (AM) talasnim
opsezima. Za FM talasni opseg (FM1, FM2
i FMT) postoje tri memorijske grupe i po
jedna za talasne opsege MW i LW.
U svakoj od memorijskih grupa može se
snimiti pet stanica.
Za prelazak sa jedne na drugu memorijsku
grupu (FM1, FM2 i FMT) i MW i LW talasne
opsege,
쏅 kratko pritisnite BND•TS taster 5.
52
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 52
11.01.2008 11:35:32 Uhr
Radio mod
Postoji nekoliko načina za biranje radio
stanice:
Automatsko biranje stanica
쏅 Pritisnite taster ili taster 2.
Tjuner se zaustavlja na sledećoj stanici koja
ima dobar prijem.
Ručno biranje stanica
Radio stanice se mogu birati i ručno.
Napomena:
Stanice možete birati ručno samo
ukoliko su RDS funkcija i RDY
deaktivirani.
쏅 Pritisnite ili taster 2.
Pretraživanje mreže emitovanja
(samo za FM)
Ako radio stanice emituju nekoliko
programa, imate mogućnost da pretražujete
takozvane „mreže emitovanja“.
Napomena:
RDS funkcija i PTY moraju biti aktivirani
da bi ova opcija bila dostupna.
쏅 Pomoću tastera ili 2 pređite na
sledeću stanicu u mreži emitovanja.
Napomena:
Korišćenjem ove opcije možete da
birate samo stanice koje ste već primali.
Za prijem stanica koristite funkciju Scan
ili Travelstore.
Podešavanje osetljivosti traženja
stanica (SENS)
Možete izabrati da li želite da radio prima
signal samo onih stanica koje imaju jak
signal ili da prima i signal onih sa slabijim
signalom.
쏅 Pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
ekranu ne pojave „SENS“ i trenutno
podešena vrednost.
„SENS HI6“ znači da je tjuner podešen na
najvišu vrednost osetljivosti. „SENS LO1“
znači da je podešen na najnižu vrednost
osetljivosti.
2 za otvaranje
쏅 Pritisnite taster
podmenija.
쏅 Podesite željeni nivo ostljivosti pomoću
ili tastera 2.
Po završetku unošenja izmena,
SRPSKI
Biranje radio stanice
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
Napomena:
Za FM i AM (MW/LW) možete podesiti
različite nivoe osetljivosti.
Snimanje stanica
Ručno snimanje stanica
쏅 Odaberite željenu memorijsku grupu
(FM1, FM2, FMT) ili jedan od talasnih
opsega (MW ili LW).
쏅 Izaberite željenu radio stanicu.
53
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 53
11.01.2008 11:35:32 Uhr
Radio mod
쏅 Dugo pritisnite jedan od tastera za
snimanje stanica 1 - 5 8 i držite duže
od dve sekunde kako biste stanicu
dodelili tom dugmetu.
Automatsko snimanje stanica
(Travelstore)
Automatski možete snimiti pet stanica koje
imaju najjači prijem u regionu (samo FM).
Stanice se snimaju u FMT memorijskoj
grupi.
Napomena:
Sve ranije snimljene stanice u ovoj
memorijskoj grupi se brišu u toku
procesa.
쏅 Pritisnite i zadržite BND•TS taster 5
duže od dve sekunde.
Postupak snimanja počinje. Na ekranu se
pojavljuje „FM TSTORE“. Po okončanju
postupka radio će pustiti stanicu snimljenu
na poziciji 1 memorijske grupe FMT.
Slušanje snimljenih stanica
쏅 Izaberite memorijsku grupu ili talasni
opseg.
쏅 Pritisnite taster1 - 5 8 za željenu
stanicu.
Traženje stanica sa dobrim
prijemom (SCAN)
Funkcija traženja se može koristiti za kratko
puštanje svih stanica sa dobrim prijemom.
Vreme traženja se u meniju može podesiti
u intervalu od 5 do 30 sekundi (u koracima
od 5 sekundi).
Pokretanje opcije SCAN
쏅 Pritisnite i zadržite MENU taster >
duže od dve sekunde.
Počinje traženje. Na ekranu se naizmenično
pojavljuju „SCAN“ i trenutna frekvencija ili
naziv stanice.
Otkazivanje funkcije SCAN i nastavak
slušanja stanicen
쏅 Pritisnite MENU taster >.
Traženje se zaustavlja i uređaj nastavlja sa
emitovanjem programa poslednje izabrane
stanice.
Podešavanje vremena traženja
(SCAN TIME)
쏅 Pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte tastere ili 2 dok se na
ekranu ne pojavi „SCAN TIME“.
2 za otvaranje
쏅 Pritisnite taster
podmenija.
Na ekranu se pojavljuju „SCAN“ i trenutno
podešena vrednost.
쏅 Podesite željeno vreme traženja
pomoću tastera ili 2.
Po završetku unošenja izmena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
Napomena:
Podešeno vreme traženja se takođe
primenjuje na traženje u MP3/WMA
modu.
54
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 54
11.01.2008 11:35:33 Uhr
Radio mod
Osim emitovanja naziva stanice, neke FM
stanice takođe pružaju informaciju o vrsti
emisije koju emituju. Vaš radio uređaj može
da prima i prikazuje ove informacije.
Na primer, emisija može biti:
CULTURE
TRAVEL
JAZZ
SPORT
NEWS
POP
ROCK
CLASSICS
PTY funkcija može se koristiti za biranje
stanica koje emituju određenu vrstu
emisija.
PTY-EON
Ukoliko navedete vrstu emisije i pokrenete
traženje stanice, radio će preći sa trenutne
stanice na stanicu sa odabranom vrstom
programa.
Napomene:
• Ukoliko tjuner ne pronađe stanicu
koja odgovara odabranoj vrsti emisije
čućete zvučni signal, a na ekranu će
se na kratko pojaviti „NO PTY“. Radio
će se potom vratiti na stanicu čiji je
signal poslednji primao.
• Ukoliko radio stanica koju slušate ili
neka druga stanica iz mreže emituje
odabranu vrstu emisije nešto kasnije,
radio će se automatski prebaciti sa
trenutne stanice ili sa SD moda, USB
moda ili CD šaržer moda na stanicu
čiji program odgovara vrsti programa
koju ste izabrali.
• Ukoliko ne želite PTY EON
prebacivanje, isključite PTY. Prvo
pređite na radio mod pomoću tastera
SRC 3 ili BND•TS 5.
Uključivanje/isključivanje PTY
Radio mod mora biti aktiviran.
쏅 Pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
2 dok se
쏅 Pritiskajte taster ili
na ekranu ne pojavi „PTY ON“ ili „PTY
OFF“.
2 za otvaranje
쏅 Pritisnite taster
podmenija.
2 za uključivanje
쏅 Pritisnite taster
(ON) ili isključivanje (OFF) funkcije
PTY.
Po završetku unošenja izmena,
SRPSKI
Vrsta programa (PTY)
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
Odabir PTY jezika
Možete odabrati jezik na kome će na ekranu
biti prikazane vrste emisija. Na raspolaganju
su Vam „DEUTSCH“ (nemački), „ENGLISH“
(engleski) i „FRANÇAIS“ (francuski).
쏅 Pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „PTY LANG“.
쏅 Pritisnite taster
2 za otvaranje
podmenija.
Na ekranu se prikazuje trenutno podešeni
jezik.
쏅 Podesite željeni jezik pomoću tastera
ili 2.
Po završetku unošenja izmena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
55
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 55
11.01.2008 11:35:33 Uhr
Radio mod
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
Biranje vrste emisije i početak traženja
PTY funkcija mora biti aktivirana (ON).
쏅 Pritisnite ili taster 2.
Na ekranu se na kratko pojavljuje važeća
vrsta emisije.
쏅 U toku prikazivanja vrste programa na
ekranu pritiskom na taster ili 2
promenite vrstu programa.
ili
2 za
쏅 Pritisnite taster
pokretanje pretraživanja.
Tjuner će se zaustaviti na sledećoj stanici
na kojoj pronađe odgovarajuću vrstu
programa. Ukoliko tjuner ne pronađe
stanicu koja odgovara odabranoj vrsti
emisije čućete zvučni signal, a na ekranu
će se na kratko pojaviti „NO PTY“. Uređaj se
vraća na prethodno izabranu frekvenciju.
Konfigurisanje displeja
U radio modu, imate mogućnost prikazivanja
naziva stanice ili frekvencije stanice koju
slušate, ili talasnog opsega ili memorijske
grupe i vremena.
Za biranje opcija prikaza,
쏅 pritisnite taster DIS ;.
Informacije o saobraćaju
Informacije o saobraćaju
Vaš uređaj je opremljen RDS-EON
prijemnikom. EON je skraćenica za
Enhanced Other Network. Svaki put kad
se emituje obaveštenje o saobraćaju
(TA), sistem automatski prelazi sa stanice
koja ne emituje izveštaje o saobraćaju
na odgovarajuću stanicu u okviru mreže
emitovanja koja te informacije emituje.
Nakon emitovanja obaveštenja o saobraćaju,
sistem se vraća na program koji ste prethodno
slušali.
Osim toga, uređaj ima opciju primanja
obaveštenja o saobraćaju čak i toku rada
SD-a, USB-a, CD šaržera i eksternih izvora
zvuka (AUX-IN). Da bi ova opcija bila
dostupna, aktivirajte prioritet informacija o
saobraćaju.
Uključivanje/isključivanje
prioriteta informacija o
saobraćaju
쏅 Kratko pritisnite TRAF•RDS taster=.
Prioritet obaveštenja o saobraćaju je
aktiviran ako je na displeju prikazan znak
koji simboliše zagušenje u saobraćaju.
Napomene:
Čućete zvučno upozorenje,
• ukoliko napustite područje koje
pokriva stanica koja emituje
informacije o saobraćaju dok ste u
SD, USB, CD šaržer režimu rada ili u
AUX modu, a kasnijim automatskim
pretraživanjem ne možete naći novu
stanicu koja emituje informacije o
saobraćaju.
56
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 56
11.01.2008 11:35:33 Uhr
Informacije o saobraćaju
Preskakanje obaveštenja o
saobraćaju
„TRAFFIC“ se prikazuje na ekranu u toku
emitovanja obaveštenja o saobraćaju.
Za otkazivanje obaveštenja o saobraćaju
bez isključivanja prioriteta emitovanja
informacija o saobraćaju:
쏅 U toku obaveštenja o saobraćaju,
pritisnite TRAF•RDS taster =
jednom.
Uređaj ponovo pušta izvor zvuka koji
je prethodno bio aktivan. Ukoliko se
obaveštenje emituje ponovo, uređaj će ga
automatski proslediti.
Po završetku unošenja izmena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
Napomene:
• Ako je jačina zvuka na kojoj slušate
veća od podešene jačine zvuka
za obaveštenja o saobraćaju,
obaveštenja o saobraćaju će biti
reprodukovana na jačini koja je za
jedan stepen viša.
• Pomoću točkića za kontrolu jačine
zvuka 6 takođe možete podesiti
jačinu zvuka dok traje obaveštenje o
situaciji u saobraćaju i to podešenje
će važiti samo dok obaveštenje traje.
• U toku emitovanja izveštaja o
saobraćaju
možete
podesiti
raspodelu
jačine
zvuka
za
obaveštenja o saobraćaju. Za više
informacija
molimo
pročitajte
poglavlje „Zvuk“.
SRPSKI
• ukoliko se sa stanice koja emituje
informacije o saobraćaju vratite na
slušanje stanice koja takve informacije
ne emituje.
Ukoliko čujete zvučno upozorenje,
možete ili da isključite prioritet
emitovanja informacija o saobraćaju ili
da pronađete stanicu koja emituje te
informacije.
Podešavanje jačine zvuka za
obaveštenja o saobraćaju
쏅 Pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte ili taster 2 dok se „TA
VOLUME“ ne pojavi na ekranu.
2 za otvaranje
쏅 Pritisnite taster
podmenija.
Na ekranu se pojavljuju „TA VOL“ i trenutno
podešena vrednost.
쏅 Podesite željenu jačinu zvuka pomoću
tastera ili 2.
57
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 57
11.01.2008 11:35:33 Uhr
MP3/WMA mod
MP3/WMA mod
Na zvučnom sistemu možete emitovati
fajlove sa muzičkim podacima snimljene
na SD/MMC karticama (Secure Digital ili
Multimedia Card) i USB nosačima podataka
u MP3 ili WMA formatu. Postupak za
puštanje MP3 i WMA fajlova je isti.
Napomene:
• WMA fajlovi sa upravljanjem
digitalnim pravima (DRM) iz onlajn
muzičkih radnji ne mogu se puštati na
ovom uređaju.
• WMA fajlovi se mogu bezbedno
reprodukovati ako su kreirani pomoću
Windows Media-Player programa,
verzija 8 ili kasnija.
Priprema MP3/WMA nosača
podataka
Priprema SD/MMC kartice
Podatke možete snimiti na SD/MMC kartice
pomoću standardnog SD/MMC čitača
kartica i svog PC-a.
Napomena:
Blaupunkt ne može garantovati da
će sve SD/MMC kartice dostupne na
tržištu pravilno raditi i zato preporučuje
upotrebu SD/MMC kartica proizvođača
„SanDisk“ ili „Panasonic“.
Sistem
fajlova
FAT16 ili FAT32, nikako
NTFS!
ID3 tagovi
Verzija 1 ili 2
Fajlovi
Samo MP3 ili WMA
fajlovi, direktorijumi,
plejliste
Broj
1.500 fajlova
(direktorijuma i staza) po
direktorijumu
Imenovanje
fajlova
Ekstenzija fajla
„.wma“/„.mp3“
Maksimalno 24 karaktera
(moguće je uneti više
karaktera, ali to smanjuje
maksimalan broj fajlova)
Bez specijalnih karaktera
ili umlauta
Brzina u
bitovima
MP3: 32 do 320 kbps
WMA: 32 do 192 kbps
Naziv svakom od direktorijuma možete
dodeliti pomoću PC-a. Naziv direktorijuma
se tada prikazuje na ekranu uređaja.
Ukoliko želite da vaši fajlovi budu poređani
po određenom redosledu, snimite fajlove na
karticu po redu po kome želite da ih kasnije
reprodukujete.
Za savršen pristup SD/MMC karticama,
vodite računa o informacijama iz sledeće
tablice kada snimate MP3/WMA naslove na
SD/MMC karticu:
58
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 58
11.01.2008 11:35:34 Uhr
MP3/WMA mod
A
D02
D03
T001
T002
T003
T004
T005
T001
T002
T003
T004
T005
T006
D04
T001
T002
T003
T004
T005
T006
T007
T008
T009
T010
T011
B
A Direktorijumi
B Staze · Fajlovi
Pripremanje USB nosača podataka
Da bi uređaj mogao da prepozna USB
nosač podataka, on mora biti definisan
kao masovni memorijski uređaj i formatiran
u FAT 16 ili FAT 32 sistemu fajlova i mora
sadržati MP3 ili WMA fajlove.
Na USB nosaču podataka možete kreirati
do 1.000 direktorijuma. Ovaj uređaj
možete koristiti da pristupate pojedinačnim
direktorijumima. Dubina direktorijuma je
neograničena.
U svakom direktorijumu možete snimiti do
10.000 fajlova.
Napomena:
Blaupunkt ne može garantovati da će
svi USB nosači podataka dostupni na
tržištu pravilno funkcionisati.
Umetanje/vađenje SD/MMC kartice
쏅 Umetnite SD/MMC karticu tako da
strana sa nalepnicom bude okrenuta
levo i da kontakti prvo uđu u prorez za
karticu 9 dok kartica ne nalegne na
svoje mesto.
Sada možete izabrati SD/MMC karticu kao
izvor zvuka pomoću SRC tastera 3.
SRPSKI
Prelazak na MP3 mod
D01
Da izvadite SD/MMC karticu,
쏅 pritisnite SD/MMC karticu da se
otključa.
쏅 Izvucite SD/MMC karticu iz proreza za
karticu 9.
Pokretanje MP3 moda za SD/MMC
kartice
쏅 Pritiskajte SRC taster 3 dok se na
ekranu ne pojavi „SD CARD“.
Počinje reprodukcija.
Povezivanje USB nosača podataka i
pokretanje MP3 režima
Da biste mogli da povežete USB nosač
podataka (npr. USB stik memoriju ili USB
tvrdi disk), isporučeni USB kabl mora
biti priključen na poleđini uređaja prema
uputstvima o montiranju. Ovaj kabl može
se sprovesti do, na primer, pretinca za
rukavice ili nekog drugog pogodnog mesta
na centralnoj konzoli.
Napomena:
Uvek isključite uređaj pre povezivanja
ili isključivanja USB nosača podataka
kako bi uređaj pravilno prijavio i odjavio
nosač podataka.
59
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 59
11.01.2008 11:35:34 Uhr
MP3/WMA mod
쏅 Priključite USB nosač podataka preko
USB kabla.
Čim se USB nosač zvuka priključi, on se
može izabrati pomoću SRC tastera 3.
Na ekranu se pojavljuje „USB“.
Konfigurisanje displeja
Na ekranu se mogu prikazati različite
informacije o pesmi koju trenutno slušate:
• Naziv fajla ili naziv staze
• Izvođač
• Naziv albuma
• Trajanje (PLAY)
• Vreme (CLK)
Napomena:
Nazivi fajlova i ID3 tekst koji sadrže
više od 9 karaktera prikazuju se kao
skrolujući tekst.
Za prelazak sa jedne na drugu opciju
displeja,
쏅 pritisnite taster DIS ;.
Napomene:
• Ime izvođača i albuma su deo MP3
ID3 taga verzija 1 i mogu se prikazivati
samo ako su snimljeni zajedno sa
MP3 fajlovima. Za više detalja molimo
pročitajte uputstva za svoj PC-MP3
softver.
• Naziv izvođača i albuma se prikazuju
na ekranu u trajanju od po približno
10 sekundi. Nakon toga se ponovo
prikazuje naziv fajla.
• Ukoliko naziv izvođača i albuma nisu
dostupni, prikazuje se naziv fajla.
Odabir direktorijuma
Za prelazak na direktorijum iznad ili ispod,
쏅 pritisnite taster ili 2 jednom ili
nekoliko puta.
Biranje staza
Za prelazak na stazu iznad ili ispod u
aktuelnom direktorijumu,
쏅 pritisnite taster ili 2 jednom ili
nekoliko puta.
Brzo pretraživanje (čujno)
Za brzo traženje unapred ili unazad,
2
쏅 pritisnite i zadržite taster ili
duže od dve sekunde.
Pretraživanje traje dok god držite taster
pritisnutim.
Ponovljena reprodukcija
pojedinačnih staza ili čitavih
direktorijuma (REPEAT)
Aktuelnu stazu ili sve staze u aktuelnom
direktorijumu možete puštati više puta.
쏅 Pritiskajte taster 4 RPT 8 dok se
željena funkcija ne pojavi na ekranu:
• „RPT TRACK“ (aktuelna staza)
(sve staze u aktuelnom
• „RPT DIR“
direktorijumu)
• „RPT OFF“ (kraj ponavljanja)
Dok god je funkcija ponavljanja aktivna, na
ekranu se prikazuje RPT simbol.
60
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 60
11.01.2008 11:35:34 Uhr
MP3/WMA mod
Možete puštati ili sve staze iz aktuelnog
direktorijuma ili sve staze na MP3 nosaču
podataka nasumičnim redosledom.
쏅 Pritiskajte taster 5 MIX 8 dok se
željena funkcija ne pojavi na ekranu:
• „MIX DIR“
(sve
staze
u
aktuelnom
direktorijumu)
• „MIX ALL“
(sve staze na MP3 nosaču zvuka)
• „MIX OFF“
(kraj reprodukcije nasumičnim
redosledom)
Dok god je funkcija reprodukcije nasumičnim
redosledom aktivna, na ekranu se prikazuje
MIX simbol.
Otkazivanje funkcije Scan i nastavak
slušanja pesme
쏅 Kratko pritisnite MENU taster >.
Uređaj će nastaviti da reprodukuje aktuelnu
pesmu.
SRPSKI
Nasumično puštanje pesama
(MIX)
Prekid reprodukcije (PAUSE)
쏅 Pritisnite taster 3 8.
Na ekranu se pojavljuje „PAUSE“.
Otkazivanje pauze
쏅 Pritisnite taster 3 8.
Reprodukcija se nastavlja.
Traženje staza (SCAN)
Možete tražiti (na kratko pustiti) sve pesme
na MP3 nosaču podataka.
쏅 Pritisnite MENU taster > duže od 2
sekunde.
Na ekranu se naizmenično prikazuju „SCAN“
i naziv fajla. Naslovi sa MP3 nosača zvuka se
pretražuju uzlaznim redosledom.
Napomena:
Imate mogućnost da podesite vreme
traženja. Za više informacija o
podešavanju vremena traženja molimo
pročitajte odeljak pod naslovom
„Podešavanje vremena traženja“ u
poglavlju „Radio mod“.
61
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 61
11.01.2008 11:35:34 Uhr
CD šaržer mod
CD šaržer mod
Napomene:
• Informacije o rukovanju diskovima,
umetanju CD-ova i rukovanju CD
šaržerom možete naći u uputstvu koje
ste dobili sa CD šaržerom.
• Pre povezivanja CD šaržera, proverite
da li je u meniju izabrano podešenje
„CDC ON“. Za više detalja molimo
pročitajte odeljak „Podešavanje
zadnjem AUX-IN ulaza“ u poglavlju
„Eksterni izvori zvuka“ .
Biranje staza
Za prelazak sa jedne na drugu stazu na
aktuelnom CD-u,
쏅 pritisnite taster ili 2 jednom ili
nekoliko puta.
Brzo pretraživanje (čujno)
Za brzo traženje unapred ili unazad,
2
쏅 pritisnite i zadržite taster ili
duže od dve sekunde.
Pretraživanje traje dok god držite taster
pritisnutim.
Prelazak na CD šaržer mod
Konfigurisanje displeja
쏅 Pritiskajte SRC taster 3 dok se na
ekranu ne pojavi „CDC/AUX-IN“.
Ako je CD šaržer priključen, na ekranu se
pojavljuje „CHANGER“. Uređaj pušta prvi
CD koji CD šaržer detektuje.
U CD šaržer modu dostupne su tri opcija
prikaza:
• Broj staze i trajanje
• Broj staze i vreme
• Broj CD-a i broj staze
Za prelazak sa jedne na drugu opciju
displeja,
쏅 pritisnite taster DIS ;.
Biranje CD-ova
Za biranje jednog diska iznad ili ispod,
쏅 pritisnite taster ili 2 jednom ili
nekoliko puta.
Napomena:
Uređaj će ignorisati prazne CD slotove
u šaržeru i slotove u kojima se nalaze
neodgovarajući kompakt diskovi.
Ponavljanje pojedinačnih
pesama ili celih CD-ova
(REPEAT)
Aktuelnu stazu ili sve staze na aktuelnom
CD-u možete puštati više puta.
쏅 Pritiskajte taster 4 RPT 8 dok se
željena funkcija ne pojavi na ekranu:
• „RPT TRACK“ (aktuelna staza)
• „RPT DISC“ (sve staze na aktuelnom
CD-u)
• „RPT OFF“ (kraj ponavljanja)
62
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 62
11.01.2008 11:35:34 Uhr
CD šaržer mod
Nasumično puštanje pesama
(MIX)
Možete puštati ili sve staze sa aktuelnog
CD-a ili sve CD-ove u šaržeru nasumičnim
redosledom.
쏅 Pritiskajte taster 5 MIX 8 dok se
željena funkcija ne pojavi na ekranu:
• „MIX CD“
(sve staze na aktuelnom CD-u)
• „MIX ALL“ (svi CD-ovi u šaržeru)
• „MIX OFF“
(kraj reprodukcije nasumičnim
redosledom)
Dok god je funkcija reprodukcije nasumičnim
redosledom aktivna, na ekranu se prikazuje
MIX simbol.
Prekid reprodukcije (PAUSE)
쏅 Pritisnite taster 3 8.
Na ekranu se pojavljuje „PAUSE“.
Otkazivanje pauze
쏅 Pritisnite taster 3 8.
Reprodukcija se nastavlja.
SRPSKI
Dok god je funkcija ponavljanja aktivna, na
ekranu se prikazuje RPT simbol.
Traženje svih staza na CD-ovima
(SCAN)
Za traženje svih staza na svim umetnutim
CD-ovima uzlaznim redosledom u trajanju
od po približno 10 sekundi,
쏅 pritisnite MENU taster > duže od 2
sekunde.
Na ekranu se naizmenično prikazuju
„SCAN“ i broj staze. Svi CD-ovi u šaržeru se
pretražuju uzlaznim redosledom.
Otkazivanje funkcije Scan i nastavak
slušanja pesme
쏅 Kratko pritisnite MENU taster >.
Uređaj će nastaviti da reprodukuje aktuelnu
pesmu.
63
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 63
11.01.2008 11:35:34 Uhr
Vreme na satu
Vreme na satu
Biranje formata prikaza vremena
12/24 sata
Prikaz vremena
쏅 Pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte tastere ili
2 dok se
na ekranu ne pojavi „24 H MODE“ ili
„12 H MODE“.
쏅 Pritisnite
taster 2 za pozivanje
podmenija.
쏅 Pritisnite
taster 2 za biranje
različitih režima.
Po završetku unošenja izmena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
Vreme se može prikazivati u modovima za
radio, SD, USB i CD šaržer.
쏅 Pritiskajte taster DIS ; dok se ne
pojavi vreme.
Podešavanje vremena
Za podešavanje vremena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „CLOCK SET“.
2 za otvaranje
쏅 Pritisnite taster
podmenija.
Na displeju se pojavljuje aktuelno vreme.
Sati trepću i mogu se podesiti.
쏅 Podesite sate pomoću tastera ili
2.
Kada ste podesili sate,
쏅 pritisnite taster 2.
Minuti trepću.
쏅 Podesite minute pomoću tastera ili
2.
Po završetku unošenja izmena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
Prikazivanje vremena kada su
uređaj i paljenje isključeni
Za prikaz vremena na displeju kada je uređaj
isključen i kada je dat kontakt,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte taster
ili
2 dok se
na displeju ne pojavi „CLOCK OFF“ ili
„CLOCK ON“.
쏅 Pritisnite
taster 2 za pozivanje
podmenija.
쏅 Pritisnite
taster 2 za uključivanje
(ON) i isključivanje (OFF) ekrana.
Po završetku unošenja izmena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
64
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 64
11.01.2008 11:35:35 Uhr
Zvuk
Za svaki izvor zvuka (radio, SD, USB, CD
šaržer ili AUX-IN) možete uneti pojedinačna
i odvojena podešenja zvuka (bas,
srednjetonac i visokotonac) i ekvilajzera.
Podešenja za X-Bass i raspodelu jačine
zvuika (balans i feding) odnose se na sve
izvore zvuka.
Ekvilajzer
Ovaj uređaj ima digitalni 3-pojasni ekvilajzer.
Ovaj ekvilajzer omogućava biranje po
jedne frekvencije za bas, visokotonac i
srednjetonac kao i podešavanje nivoa
za izabranu frekvenciju. Osim toga,
možete podesiti faktor kvaliteta za bas i
srednjetonac.
Podešenja ekvilajzera
U tabeli ispod prikazane su opcije za
podešavanje basa, visokotonca i ekvilajzera
u „AUDIO“ meniju.
Pored nekih podešenja stoji „E“ (za
„ENHANCED“), npr. „E-BASS“. Ova
podešenja se unose u „ENHANCED“
podmeniju.
Napomena:
Tabela ne sva podešenja koja je
moguće uneti u menijima „AUDIO“ i
„ENHANCED“.
SRPSKI
Zvuk
Podešavanje BASS
Za podešavanje nivoa za bas,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „AUDIO“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
audio menija.
Na ekranu se pojavljuje „BASS“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
podmenija.
Na ekranu se pojavljuju „BASS“ i trenutno
podešena vrednost.
Audio
BASS
TREBLE
ENHANCED
E-BASS
E-MIDDLE
E-TREBLE
-7 do +7
–
-7 do +7
-
–
–
60 Hz, 80 Hz,
100 Hz ili
200 Hz
0,5 kHz,
1,0 kHz,
1,5 kHz ili
2,5 kHz
10 kHz,
12,5 kHz,
15 kHz ili
17,5 kHz
–
–
1,0, 1,25,
1,5 ili 2,0
–
0,5, 0,75,
1,0 ili 1,25
Nivo
pojačanja
(GAIN)
-7 do +7
Frekvencija
(FREQ)
Faktor
kvaliteta
(QFAC)
Osnovna podešenja
Napredna podešenja
65
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 65
11.01.2008 11:35:35 Uhr
Zvuk
쏅 Pritisnite ili taster 2 za promenu
vrednosti.
Po završetku unošenja izmena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
Podešavanje visokotonca
Za podešavanje nivoa za visokotonac,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „AUDIO“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
audio menija.
Na ekranu se pojavljuje „BASS“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „TREBLE“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
podmenija.
Na ekranu se pojavljuju „TREBLE“ i trenutno
podešena vrednost.
쏅 Pritisnite ili taster 2 za promenu
vrednosti.
Po završetku unošenja izmena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
Podešavanje za E-BASS
Za podešavanje frekvencije i faktora
kvaliteta za bas,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „AUDIO“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
audio menija.
Na ekranu se pojavljuje „BASS“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „ENHANCED“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
podmenija.
Na ekranu se pojavljuje „E-BASS“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
podmenija.
Na ekranu se pojavljuju „FREQ“ i trenutno
podešena vrednost.
2 za biranje
쏅 Pritisnite taster ili
između „FREQ“ (frekvencija) i „QFAC“
(faktor kvaliteta).
쏅 Pritisnite ili taster 2 za promenu
izabranog podešenja.
Po završetku unošenja izmena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
66
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 66
11.01.2008 11:35:35 Uhr
Podešavanje za E-TREBLE
Za podešavanje frekvencije za visokotonac,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „AUDIO“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
audio menija.
Na ekranu se pojavljuje „BASS“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „ENHANCED“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
podmenija.
Na ekranu se pojavljuje „E-BASS“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „E-TREBLE“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
podmenija.
Na ekranu se pojavljuju „FREQ“ (frekvencija)
i trenutno podešena vrednost.
쏅 Pritisnite ili taster 2 za promenu
izabranog podešenja.
Po završetku unošenja izmena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
Podešavanje za E-MIDDLE
Za podešavanje pojačanja (gain),
frekvencije i faktora kvaliteta za
srednjetonac,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „AUDIO“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
audio menija.
Na ekranu se pojavljuje „BASS“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „ENHANCED“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
podmenija.
Na ekranu se pojavljuje „E-BASS“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „E-MIDDLE“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
podmenija.
Na ekranu se pojavljuju „GAIN“ i trenutno
podešena vrednost.
2 za biranje
쏅 Pritisnite taster ili
između „GAIN“, „FREQ“ (frekvencija) i
„QFAC“ (faktor kvaliteta).
쏅 Pritisnite ili taster 2 za promenu
izabranog podešenja.
Po završetku unošenja izmena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
SRPSKI
Zvuk
67
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 67
11.01.2008 11:35:36 Uhr
Zvuk
Podešavanje distribucije zvuka
levo/desno (BALANCE)
쏅 pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „AUDIO“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
audio menija.
Na ekranu se pojavljuje „BASS“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „BALANCE“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
podmenija.
Na ekranu se pojavljuju „BAL“ i trenutno
podešena vrednost.
쏅 Pritiskom na taster ili 2 podesite
distribuciju zvuka desno (R)/levo (L).
Po završetku unošenja izmena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
Podešavanje distribucije zvuka
napred/pozadi (FADER)
쏅 Pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „AUDIO“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
audio menija.
Na ekranu se pojavljuje „BASS“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „FADER“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
podmenija.
Na ekranu se pojavljuju „FADER“ i trenutno
podešena vrednost.
ili
2
쏅 Pritiskom na taster
podesite distribuciju zvuka napred(F)/
pozadi(R).
Po završetku unošenja izmena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
Predefinisana podešenja
ekvilajzera (PRESETS)
Uređaj ima ekvilajzer sa već programiranim
podešenjima za muzičke žanrove „POP“,
„ROCK“ i „CLASSIC“.
Da biste izabrali određeno predefinisano
podešenje ekvilajzera,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „AUDIO“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
audio menija.
Na ekranu se pojavljuje „BASS“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „ENHANCED“.
쏅 Pritisnite
taster 2 za pozivanje
podmenija.
Na ekranu se pojavljuje „E-BASS“.
68
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 68
11.01.2008 11:35:36 Uhr
Zvuk
X-BASS
X-BASS omogućava pojačavanje basova
kada je jačina zvuka mala. Odabrano
podešenje za X-Bass primenjuje se na sve
izvore zvuka (radio, SD, USB, CD šaržer ili
AUX-IN).
Imate dve mogućnosti za podešavanje
funkcije X-BASS: Možete podesiti pojačanje
za X-BASS i graničnu frekvenciju koja će se
pojačati. Pojačanje za X-BASS može se
promeniti u oba podmenija, „X-BASS“ i
„E-XBASS“. U sledećoj tabeli prikazane su
opcije za podešavanje u meniju „AUDIO“.
SRPSKI
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „PRESETS“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritiskajte
podmenija.
Na ekranu se prikazuje trenutno
predefinisano podešenje.
쏅 Pritisnite taster ili 2 za promenu
izabranog podešenja. Za isključivanje
ekvilajzera izaberite „P-EQ OFF“.
Po završetku unošenja izmena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
X-Bass
Audio
X-BASS
ENHANCED
E-XBASS
Pojačanje
(GAIN)
Frekvencija
(FREQ)
0 do 3
–
400 Hz,
800 Hz,
2.400 Hz,
FLAT
Podešavanje X-BASS pojačanja
Pojačanje za X-BASS može se podesiti u
nivoima od 0 (X-Bass funkcija isključena)
do 3.
쏅 Pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „AUDIO“.
쏅 Pritisnite
taster 2 za pozivanje
audio menija.
Na ekranu se pojavljuje „BASS“.
69
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 69
11.01.2008 11:35:36 Uhr
X-Bass
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „X-BASS“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
podmenija.
Na ekranu se pojavljuju „X-BASS“ i trenutno
podešena vrednost.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi željeno podešenje.
Po završetku unošenja izmena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
Podešavanje za E-XBASS
U „E-XBASS“ podmeniju takođe možete
podešavati graničnu frekvenciju pored
pojačanja za X-BASS. Možete izabrati da li
želite da povećanje utiče na X-BASS opseg
frekvencije (podešenje „FLAT“) ili isključivo
za jednu od tri X-BASS frekvencije (400 Hz,
800 Hz, 2.400 Hz).
쏅 Pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „AUDIO“.
쏅 Pritisnite
taster 2 za pozivanje
audio menija.
Na ekranu se pojavljuje „BASS“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „ENHANCED“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
podmenija.
Na ekranu se pojavljuje „E-BASS“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „E-XBASS“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
podmenija.
Na ekranu se pojavljuju „GAIN“ i trenutno
podešena vrednost.
2 za biranje
쏅 Pritisnite taster ili
između „GAIN“ (pojačanje za X-BASS) i
„FREQ“ (frekvencija).
쏅 Pritisnite ili taster 2 za promenu
izabranog podešenja.
Po završetku unošenja izmena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
70
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 70
11.01.2008 11:35:37 Uhr
Displej
Ako uključite osvetljenje u vozilu,
osvetljenje na ekranu prelazi sa dnevnog
režima na noćni režim. Ovo zahteva da Vaš
zvučni sistem u vozilu bude povezan prema
uputstvima o montiranju. Vaše vozilo mora
imati odgovarajuću opciju za povezivanje.
Podešavanje svetline ekrana
Osvetljenost ekrana možete podesiti
odvojeno za noć (DIM NIGHT) i dan (DIM
DAY) u koracima od 1-16.
쏅 Pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
2 dok se
쏅 Pritiskajte tastere ili
na displeju ne pojavi „DIM DAY“ ili „DIM
NIGHT“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
podmenija.
Na ekranu se pojavljuju „DAY“ ili „NIGHT“ i
trenutno podešena vrednost.
ili
taster 2 za
쏅 Pritisnite
podešavanje osvetljenosti.
Po završetku unošenja izmena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
Podešavanje boje osvetljenja
displeja
Za osvetljenje ekrana možete izabrati broju
iz RGB spektra (crvena-zelena-plava) ili
možete pomešati crvenu i zelenu boju,
izabrati boju u toku pretraživanja boja ili
uključiti stalnu promenu boja.
SRPSKI
Displej
Mešanje boje za osvetljenje ekrana
(DISP COL)
Za prilagođavanje svetla na ekranu
sopstvenom ukusu možete ili sami napraviti
boju koristeći tri osnovne boje crvenu,
zelenu i plavu (RGB) ili koristeći crvenu i
zelenu boju (RG).
쏅 Pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte tastere ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „DISP COL“.
taster 2 za otvaranje
쏅 Pritisnite
RGB menija ili taster 2 za otvaranje
RG menija.
Na ekranu se pojavljuje „4096 COL“ za RGB
meni ili „256 COL“ za RG meni.
taster 2 za otvaranje
쏅 Pritisnite
menija za mešanje sopstvene boje.
Na ekranu se pojavljuju ili „R“, „G“ i „B“ ili
„R“ i „G“ sa aktuelnim vrednostima. Aktivira
se podešenje za „R“. Možete podesiti
vrednost od 0 do 16 za svaku od dostupnih
komponenti.
71
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 71
11.01.2008 11:35:37 Uhr
Displej
쏅 Pritisnite ili taster 2 za biranje
različitih komponenti boje.
ili
taster 2 za
쏅 Pritisnite
podešavanje vrednosti komponente
boje.
Po završetku unošenja izmena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
Biranje boje za osvetljenje ekrana u toku
pretraživanja boja (COL SCAN)
쏅 Pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte tastere ili 2 dok se na
ekranu ne pojavi „COL SCAN“.
taster 2 za pokretanje
쏅 Pritisnite
traženja boje.
Uređaj počinje da menja boju osvetljenja
ekrana. U toku traženja boje, na ekranu se
naizmenično prikazuju „SCANNING“ i „OK
(MENU)“.
Uključivanje/isključivanje stalne
promene boje za osvetljenje ekrana
(SCAN)
Možete izabrati da se boja osvetljenja
ekrana stalno menja. Ako je promena boje
aktivirana, boja na ekranu se stalno menja.
Promena boje se uključuje ili isključuje u
meniju.
쏅 Pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
ekranu ne pojavi „SCAN ON“ ili „SCAN
OFF“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
podmenija.
쏅 Pritisnite taster 2 za biranje između
ON (promena boje uključena) ili OFF
(promena boje isključena).
Po završetku unošenja izmena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
Napomena:
Pretraživanje boja možete otkazati
ili
2 bez
pritiskom na taster
podešavanja nove boje za ekran.
Za biranje trenutno podešene boje,
쏅 pritisnite taster MENU >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
72
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 72
11.01.2008 11:35:37 Uhr
Eksterni izvori zvuka
Eksterni izvori zvuka, kao što su prenosivi
CD plejeri, MiniDisc plejeri ili MP3 plejeri,
mogu se povezati sa uređajem na dva
načina.
1. Preko AUX-IN ulaza na poleđini (ako CD
šaržer nije priključen na uređaj).
2. Preko AUX-IN utičnice sa prednje
strane.
Napomena:
Blaupunkt Bluetooth/USB interfejs
se takođe može povezati preko ulaza
AUX-IN na poleđini. U meniju se nalaze
stavke „C‘N‘C“, „CDC ON/OFF“ i
„BLUETOOTH“, koje se koriste za
podešenja i funkcije Bluetooth/
USB interfejsa. Ove stavke u meniju
objašnjene su u uputstvima za rukovanje
za Bluetooth/USB interfejs.
Zadnji AUX-IN ulaz
Zadnji AUX-IN ulaz se može izabrati pomoću
tastera SRC 3. Na ekranu se tada
pojavljuje „CDC/AUX-IN“.
Napomene:
• Za zadnji AUX-IN ulaz možete uneti
odvojen naziv koji se prikazuje na
ekranu ako izaberete priključen izvor
zvuka. Da biste to uradili, izaberite
u meniju stavku „AUX EDIT“. U
ili
podmeniju pritisnite taster
2 za unos karaktera na označenoj
poziciji i taster 2 za prelazak na
sledeću poziciju
• Za povezivanje eksternog izvora zvuka
preko zadnjeg AUX-IN ulaza potreban
je adapterski kabl. Ovaj kabl se može
nabaviti (Blaupunkt no.: 7 607 897
093) kod Vašeg Blaupunkt prodavca.
Podešavanje zadnjeg AUX-IN ulaza
U zavisnosti od toga koji uređaj povezujete
sa zadnjim AUX-IN ulazom, morate izabrati
odgovarajuće podešenje u meniju:
• „CDC ON“ za CD šaržer ili druge
eksterne izvore zvuka.
• „CDC OFF“ za Blaupunkt Bluetooth/
USB interfejs.
Za proveru i promenu podešenja, ako je
neophodno,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte taster ili
2 dok se
na ekranu ne pojavi „CDC ON“ ili „CDC
OFF“.
Za snimanje podešenja,
2 za otvaranje
쏅 pritisnite taster
podmenija.
쏅 Pritisnite taster 2 za biranje između
podešenja „CDC ON“ i „CDC OFF“.
SRPSKI
Eksterni izvori zvuka
73
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 73
11.01.2008 11:35:38 Uhr
Eksterni izvori zvuka
Po završetku unošenja izmena,
쏅 pritisnite MENU taster >.
Za izlazak iz menija,
쏅 pritisnite ESC taster <.
Prednja AUX-IN utičnica
Za podešenja „FRONT AUX“ i „REAR AUX“
izvor zvuka koji je povezan preko prednje
AUX-IN utičnice ili zadnjeg AUX-IN ulaza se
reprodukuje zajedno sa trenutno izabranim
izvorom zvuka (npr. radio ili SD kartica).
Sa „MIX OFF“ podešenjem, reprodukuje se
samo trenutno izabran izvor zvuka.
Čim se izvor zvuka priključi preko prednje
utičnice AUX-IN, može se izabrati pomoću
SRC tastera 3. Zatim se na ekranu
pojavljuje „FRONT AUX“.
Mešanje eksternog izvora zvuka
sa drugim izvorom zvuka (MIX
AUX)
Možete reprodukovati eksterni izvor zvuka
zajedno sa nekim drugim izvorom zvuka u
isto vreme. Simultana reprodukcija se mora
aktivirati u meniju za željeni eksterni izvor
zvuka.
쏅 Pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte tastere ili 2 dok se na
ekranu ne pojavi „MIX AUX“.
taster 2 za pozivanje
쏅 Pritisnite
podmenija.
쏅 Pritisnite taster 2 za biranje između
„FRONT AUX“, „REAR AUX“ i „MIX
OFF“.
74
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 74
11.01.2008 11:35:38 Uhr
Fabrička podešenja
Uređaj možete resetovati na fabrička
podešenja.
Napomene:
• Vaša lična podešenja se brišu u toku
resetovanja (Normset).
• Podešenje „CDC ON“ ili „CDC OFF“ se
ne poništava u toku resetovanja.
쏅 Pritisnite MENU taster >.
Na ekranu se pojavljuje „MENU“.
쏅 Pritiskajte taster ili 2 dok se na
displeju ne pojavi „NORMSET“.
Za resetovanje uređaja na fabrička
podešenja,
쏅 pritisnite MENU taster > duže od 4
sekunde.
„NORM ON“ se pojavljuje na ekranu i uređaj
se resetuje.
Napomena:
Ako pritisnete MENU taster > duže
od 4 sekunde, uređaj se ne resetuje i na
ekranu se pojavljuje „NORM OFF“. Vaša
podešenja se zadržavaju.
Fabrička podešenja:
Jačina zvuka za
obaveštenja o saobraćaju
(TA VOL)
30
Power-on jačina zvuka
(ON VOL)
20
Jačina zvuka za prigušen
zvuk (MUTE LEVEL)
0
SRPSKI
Fabrička podešenja
(Normset)
Jačina zvuka za telefonski 25
poziv/obaveštenje o
navigaciji (TEL VOL)
Osetljivost traženja
stanica (SENS)
HI6
Vreme traženja
(SCAN TIME)
10
Vrsta programa (PTY)
OFF
PTY jezik (PTY LANG)
ENGLISH
Prikaz vremena (CLOCK)
OFF
Vreme (CLOCK SET)
0:00
Režim prikaza vremena
(CLOCK MODE)
24H
Zvučni signal za potvrdu
(BEEP)
ON
Regionalna funkcija
(REG)
OFF
Osvetljenost ekrana
DAY 15,
NIGHT 12
RDS
ON
75
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 75
11.01.2008 11:35:38 Uhr
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Pojačalo
Izlazna snaga:
4 x 26 vati sinusa u
skladu sa
DIN 45 324 na
14,4 V
4 x 50 vati
maksimalne snage
Osetljivost ulaza
AUX-IN ulaz
(zadnji):
AUX-IN ulaz
(prednji):
Ulaz za Tel./Navi:
2 V / 6 kΩ
500 mV / 6 kΩ
10 V / 1 kΩ
Masa
0,8 kg
Tjuner
Talasni opsezi u Evropi:
FM:
87,5 - 108 MHz
MW:
531 - 1.602 kHz
LW :
153 - 279 kHz
Talasni opsezi u SAD-u:
FM:
87,7 - 107,9 MHz
AM:
530 - 1.710 kHz
Talasni opsezi THAI:
FM:
87,5 - 108 MHz
MW:
531 - 1.602 kHz
Odziv FM frekvencije:
35 - 16.000 Hz
SD kartica/MMC
Opseg frekvencije:
20 - 20.000 Hz
Izlaz za predpojačalo
4 kanala:
2V
Podložno izmenama!
76
02BrisbVictoriaSD48_SE.indd 76
11.01.2008 11:35:38 Uhr
Upute za instaliranje
Upute za sigurnost
Prilikom instaliranja i spajanja
molimo vas da pazite na sljedeće upute
za sigurnost:
• Otspojite
negativni
pol
na
akumulatoru! Pri ovome, molimo
vas da pročitate upIute za sigurnost
proizvođača vozila.
• Prilikom bušenja rupa pazite
da ne učinite nikakvu štetu na
komponentama vozila.
• Pozitivni i negativni kabeli ne smiju
u spojenom dijelu biti promjena
manjeg od 1,5 mm2.
• Nemojte spajati priključke vozila
na radio!
Prilagodni kabel potreban za tip
vašeg vozila možete dobiti od svakog
ovlaštenog BLAUPUNKT prodavača.
• Ako informacije koje su ovdje
navedene ne odgovaraju vašim
specifičnim zahtjevima za instaliranje
molimo vas da kontaktirate
ovlaštenog Blaupunkt prodavača,
proizvođača svojeg vozila ili našu
telefonsku službu za korisnike.
Ako informacije koje su ovdje
navedene ne odgovaraju vašim
specifičnim zahtjevima za instaliranje
molimo vas da kontaktirate
ovlaštenog Blaupunkt prodavača,
proizvođača svojeg vozila ili našu
telefonsku službu za korisnike.
Prilikom instaliranja pojačala ili
izmjenjivača, najprije morate spojiti
uzemljenja uređaja, a zatim konektore
za linijski ulaz i za linijski izlaz.
Priključak
uzemljenja
vanjskih
uređaja ne smije biti spojen na masu
sustava zvuka automobile (kućište).
YU
Uputstvo za montiranje
SRPSKI
HR
HRVATSKI
Upute za instaliranje • Uputstvo za montiranje
Bezbednosna uputstva
U toku montiranja i povezivanja
uređaja molimo vodite računa o sledećim
bezbednosnim uputstvima:
• Skinite negativnu klemu sa
akumulatora! Molimo da se
pridržavate uputstava proizvođača
vozila.
• Vodite računa da ne oštetite delove
automobila dok bušite rupe.
• Poprečni preseci pozitivnih i
negativnih kablova ne smeju biti
manji od 1,5 mm2.
• Ne povezujte kablovske konektore
vozila sa radijom!
Adapterski kabl za Vaš tip vozila
možete nabaviti kod bilo kog
BLAUPUNKT prodavca.
• U zavisnosti od modela, Vaše
vozilo se može razlikovati od opisa
u ovom uputstvu. Ne prihvatamo
odgovornost za oštećenja nastala
usled nepravilnog montiranja ili
povezivanja niti za bilo kakva kasnija
oštećenja.
Ukoliko informacije koje su date
u ovom uputstvu ne ispunjavaju
Vaše specifične zahteve, molimo
77
03_EA_BrisbVictoSD48_eu.indd 77
11.01.2008 13:50:31 Uhr
Upute za instaliranje • Uputstvo za montiranje
kontaktirajte
svog
prodavca
Blaupunkt uređaja, proizvođača
Vašeg vozila ili pozovite naš telefonski
centar.
Kada montirate pojačalo ili šaržer,
morate povezati uzemljenje na uređaju
pre nego što povežete kablove za line-in
ili line-out džekove.
Uzemljenje eksternih uređaja ne
sme biti povezano sa uzemljenjem
zvučnog sistema u vozilu (kućištem).
Isporučeni hardver za montiranje
Isporučeni delovi za montiranje
A
B
78
03_EA_BrisbVictoSD48_eu.indd 78
11.01.2008 13:50:32 Uhr
Upute za instaliranje • Uputstvo za montiranje
HRVATSKI
1.
Predpojačalo,/Subwoofer,/Centar –
kabel za izlaz
Izlazni kabl za Predpojačalo,/Sabvufer,/
Centralni izlaz
SRPSKI
Dostupan kao neobavezni pomoćni
pribor
Dostupno kao dodatna oprema
12V
2.
7 607 001 512
A
ca. 10 mm
7 607 621 . . .
3.
Instalacijski pribor
Oprema za montiranje
0°- 30°
+/– 10°
7 608 . . . . . .
+/– 10°
79
03_EA_BrisbVictoSD48_eu.indd 79
11.01.2008 13:50:32 Uhr
Upute za instaliranje • Uputstvo za montiranje
4.
6. Uklanjanje
Skidanje
1.
USB connection
antenna connection
USB cable
2.
5.
2.
B
182
8 613 150 002
165
53
1-20
A
3.
7.
12V
80
03_EA_BrisbVictoSD48_eu.indd 80
11.01.2008 13:50:32 Uhr
C-1
6
3
2
10
7
4
1
C
C-2
8
11
15 18
14 17 20
B
1
3
5
7
2
4
6
8
A
1
3
5
7
2
4
6
8
Sum
150 mA
10 Ampere
A
B
1
2
3
4
5
6
7
NC
Radio Mute
NC
Permanent +12V
Aut. antenna *
Illumination
Kl.15/Ignition
1
2
3
4
5
6
7
Speaker out RR+
Speaker out RR–
Speaker out RF+
Speaker out RF–
Speaker out LF+
Speaker out LF–
Speaker out LR+
8
Masse/GND
8
Speaker out LR–
1
2
3
4
5
Line Out LR
Line Out RR
Line Out / Ground
Line Out LF
Line Out RF
SW Supply +12V
Amp. *
C1
6
FB +12V / RC +12V
+12V Amplifier
*
13 16 19
12
9
5
Aut. antenna
C-3
SRPSKI
8.
HRVATSKI
Upute za instaliranje • Uputstvo za montiranje
C2
C3
7
8
9
10
11
Telefon NF in +
Telefon NF in –
Radio Mute
SW Supply - RC +12V *
Remote Control
13
14
15
16
17
CDC-Data In
CDC-Data Out
Permanent +12V
SW Supply +12V *
Bus - Masse/GND
12
RC - GND
18
CDC/AUX1 Audio IN-GND
19
CDC/AUX1 Audio IN-L
20
CDC/AUX1 Audio IN-R
CD-Changer / AUX IN
Amplifier
Optional
(Remote Control Eye)
81
03_EA_BrisbVictoSD48_eu.indd 81
11.01.2008 13:50:32 Uhr
Upute za instaliranje • Uputstvo za montiranje
9.
Predpojačalo,/Subwoofer,/Centar – kabel za izlaz
Izlazni kabl za Predpojačalo,/Sabvufer,/Centralni izlaz
7 607 001 512
Relais
+12V Amplifier
A
+12V
7
1 35
Kl. 15 +12V
8
24 6
Radio Mute
Radio
Mute
LR
F LF
RR R
+
+
+
+
-
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
+12V
12V
Podložno promjenama!
Dokument je podložan izmenama!
82
03_EA_BrisbVictoSD48_eu.indd 82
11.01.2008 13:50:33 Uhr
HRVATSKI
© 2007 All rights reserved by Blaupunkt. This material may be reproduced, copied or distributed for personal
use only.
SRPSKI
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology
outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
Please keep the filled-in radio pass in a safe place!
Molimo vas da ispunjenu putovnicu radija držite na sigurnome
mjestu!
Molimo da popunjeni karton sa podacima o uređaju držite na
bezbednom mestu!
83
03_EA_BrisbVictoSD48_eu.indd 83
11.01.2008 13:50:33 Uhr
Upute za instaliranje • Uputstvo
Country:
Phone: za montiranje Fax:
(D)
(A)
(B)
(DK)
(FIN)
(F)
(GB)
(GR)
(IRL)
(I)
(L)
(NL)
(N)
(P)
(E)
(S)
(CH)
(CZ)
(H)
(PL)
(TR)
(USA)
0180-5000225
01-610 39 0
02-525 5444
44 898 360
09-435 991
01-4010 7007
01-89583 8880
210 94 27 337
01-46 66 700
02-369 62331
40 4078
00 31 24 35 91 338
+47 64 87 89 60
2185 00144
902 52 77 70
08-7501850
01-8471644
02-6130 0446
76 889 704
0800-118922
0212-335 07 23
800-950-2528
05121-49 4002
http://www.blaupunkt.com
01-610 39 391
02-525 5263
44-898 644
09-435 99236
01-4010 7320
01-89583 8394
210 94 12 711
01-46 66 706
02-369 62464
40 2085
00 31 24 35 91 336
+47 64 87 89 02
2185 00165
91 410 4078
08-7501810
01-8471650
02-6130 0514
–
022-8771260
0212-346 00 40
708-6817188
(BR)
0800 7045446
+55-19 3745 2773
(MAL) +604-6382 474
+604-6413 640
11/07 - CM-AS/SCS1 (hr, se)
Germany
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Great Britain
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Czech. Rep.
Hungary
Poland
Turkey
USA
Brasil
(Mercosur)
Malaysia
(Asia Pacific)
WWW:
Name:
.....................................................................
Type:
7....................................................................
648 . . .
Serial no.:
BP ................................................................
8622405808
Passport
Blaupunkt GmbH, Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim
84
03_EA_BrisbVictoSD48_eu.indd 84
11.01.2008 13:50:33 Uhr
Download

Car Radio SD USB MP3 WMA Brisbane SD48 Victoria