NOVE METODE FUMIGACIJE
U FUNKCIJI INTEGRALNIH MERA ZAŠTITE
Goran Prpa, Đorđe Prpa,
Prpa, Igor Jovanović
Jovanović, Dejan Mitrić
Mitrić
Avgust 2013.
www.gomadjo.co.rs
UVOD
v U skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane, HACCP-om, GMP-em i Direktivom EU br.
1107/2009, prikazaćemo vam nove proizvode, opremu i metode, kao efikasniji i bezbedniji
način zaštite uskladištenih prehrambenih proizvoda.
v Renomirana kompanija u ovoj oblasti Detia Degesch GmbH, SR Nemačka, proizvela je i
uvela na tržište širom sveta, kao i u Srbiji aplikacione forme (preparate) fosfida metala u
Tyvek selektivnoj ambalaži nove generacije.
v Novu aplikativnu ambalažu čini polupropustiljiva selektivna membrana. Time je
omogućeno da tretirana roba (žita, uljane kulture, mahunarke) i ostala zrnasta roba, kao i
sva druga hrana i sirovine dolaze u kontakt samo sa PH3 gasom. Taj gas ne jedini se sa
tretiranim proizvodima, on samo efikasno uništava štetočine, a njegov nosač i sve
materije od toksikološkog značaja ostaju u ambalaži, što nije bilo moguće ranije.
v Prilikom otpreme zrnaste robe na internu preradu ili eksternu prodaju Tyvek ambalaža
(vrećice) odstranjuju se u silosu preko Separatora postavljenog na redleru ispod cevi
konusa silosnih ćelija ili preko postavljene rešetke na ispustnom ili utovarnom mestu.
v Na taj način učinjen je epohalan iskorak u bezbednoj zaštiti hrane, koja ima bolju prođu
na sveukupnom tržištu ispunjavajući uslove zakonskih propisa o bezbednosti hrane.
v Aktivne materije i preparati fosfida metala proizvedeni u SR Nemačkoj i SAD za razliku od
drugih proizvođača imaju potpuno ispitana toksikološka svojstva, pa su iz tih razloga
samo ti preparati registrovani u SAD i Evropskoj Uniji.
3
v Daćemo kratak osvrt na istorijat razvoja fumiganata na bazi fosfida aluminijuma i
magnezijuma, a istovremeno bi se u tome razvoju uočila potreba razvoja takvih proizvoda u
aplikativnoj semipermeabilnoj ambalaži.
v Pod oznakom A (A1 – A9) prikazaćemo nove proizvode u novoj aplikativnoj tyvek selektivnoj
ambalaži, koji se mogu odmah i bez dodatnih troškova primenjivati, pa ih iskreno
preporučujemo u zaštiti prehrambenih proizvoda.
v Budućnost svekolikog sveta i svakog naroda biće uslovljena posedovanjem hrane, vode i
energenata, a Srbija poseduje pored ostalog resurse proizvodnje hrane. Te resurse treba
staviti u prioritet povećanja proizvodnje, poboljšanja kvaliteta i bezbednosti konvencionalne
proizvodnje kao i korišćenjem potencijala organske proizvodnje.
v Konvencionalna proizvodnja ostaće za sigurno sa 80% ukupne prozvodnje prehrambenih
proizvoda, a ko bude posedovao bolji kvalitet i bezbednost konvencionalnih proizvoda imaće
sigurniji pristup tržištu hrane, a ostvariće i veći profit. Obim i količina proizvoda
konvencionalne proizvodnje hrane, neminovno pored poboljšanja kvaliteta (izbalansirane
hranidbene i nutritivne vrednosti) zahteva i znatno veću sigurnost (zdravstvenu ispravnost)
proizvoda.
v U tome smilsu neophodna je šira podrška u ostvarivanju stalnih napora na kontinuiranim
poslovima inovacija i pronalazaka novih metoda zaštite, da bi se obezbedila kvalitetnija i
bezbednija proizvodnja hrane.
v Da bismo u potpunosti ispoštovali zakonske propise o bezbednosti hrane, HACCP, GMP i
Direktivu EU br. 1107/2009 da se ostaci aluminijum fosfida i magnezijum fosfida moraju
potpuno ukloniti iz proizvoda pre stavljanja u promet, neophodno je uvoditi i pravilno
primenjivati nove metode fumigacije uskladištenih prehrambenih proizvoda. U tom smislu
dobra proizvođačka praksa (GMP) ima dominantnu ulogu kako sa hranidbeno nutritivnog
stanovišta, tako i higijensko zdravstvene ispravnosti hrane. GMP u prehrambenoj industriji
podrazumeva obaveznu (zakonsku) primenu integralnih mera. Te mere su: obavezno
mehaničko čišćenje i dezinfekcija praznih objekata i opreme. Dezinsekcija zrnaste robe u jesen
i proleće, kao i deratizacija slobodnog prostora u objektima i njihove okoline.
4
v Razvoj preparata na bazi fosfida aluminijuma i magnezijuma za fumigaciju uskladištenih
prehrambenih proizvoda razvijao se od 1933. do 2000. godine, a možemo ga posmatrati kao
dostignuće do 1950. godine, kada su se ustalili preparati u aplikacionim formama tableta,
peleta i kuglica. U tome periodu postignuta je stabilnost i sigurnost preparata. Takve
aplikacione forme bile su, a i danas su međunarodno prihvaćene, kao najuspešniji način
suzbijanja skladišnih štetočina.
v Međutim, budućnost pripada kompanijama koje kontinuirano inoviraju proizvode i istraživački
razvojno rade na osvajanju novih proizvoda sa ciljem da oni budu efikasniji, bezbedniji i
jeftiniji, da bi bili prihvaćeni.
v Tako je došlo do razvoja 9 novih praparata gde novo čini aplikativna tyvek ambalaža, a
inovaciju prilagođena granulacija komponenata u formulaciji prilagođenoj za aplikativnu
ambalažu.
v Tih 9 novih preparata pokušaćemo da vam prikažemo, ne samo iz razloga što su prihvaćeni u
razvijenim zemljama kao što su SAD i Nemačka, nego što je to za našu prehrambenu industriju
u smislu pozitivnih zakonskih rešenja i standarda bezbednije, a ekonomski isplativije.
v Formulacije u obliku 9 novih preparata, za razliku od peleta, kuglica i tableta, zadržavaju u
aplikativnoj ambalaži nosač aktivne materije, kao i materije od toksikološkog značaja, kao što
su arsen, olovo i sl., kao i sav ostali ostatak. Kontrolisanom primenom pesticida značajno
doprinosimo smanjenju metabolita u krvi i urinu ljudske populacije kao konzumenata
prehrambenih proizvoda iz konvencionalne agrarne proizvodnje.
v Tako da te materije nisu došle u kontakt sa tretiranim proizvodima. One se pre otpreme robe,
zajedno sa ambalažom ekstrakuju iz proizvoda sa mobilnim Separatorom Detia vrećica, koji se
postavlja na transporter ispod konusa silosnih ćelija.
5
NAMERA I NAMENA
v Ukazala se potreba da se pored privrednih subjekata upoznaju odgovarajuće strukture
nadgradnje i državne regulative u oblasti agrara i agrarne industrije sa savremenim
načinom bezbedne i funkcionalne zaštite uskladištenih prehrambenih proizvoda, sa
opredeljenjem da se u proizvodnji hrane nova zaštita primenjuje, a od strane inspekcije,
primena kontroliše.
v Vlasnici i skladištari prehrambenih proizvoda, primenjujući PH3 gas u tyvek
semipermeabilnoj ambalaži posedovaće proizvode hrane bez rezidualnih ostataka. Takve
certifikate koji prate robu, od početka 2012. godine, traže kupci iz razvijenih evropskih
zemalja.
v Tako sledljivim certifikatom koji dokumentuje bezbednu hranu doprinosi se zdravijoj
ishrani domaćeg stanovništva, lakšem pristupu svetskom tržištu hrane što sve skupa
rezultira povećanju sopstvenog i spoljnotrgovinskog profita.
v Primenjujući mehaničke mere čišćenja objekta, sa merama dezinfekcije fungicidnim i
baktericidnim sredstvima, zaštitu robe sa primenom novih metoda primene PH3 gasa u
tyvek aplikativnoj ambalaži i deratizaciju praznih delova objekata i okoline, uvodimo nove
integralne mere u zaštiti prehrambenih proizvoda.
v Te nove mere osmišljene su u svemu prema zahtevima zakonskih propisa o bezbednosti
hrane, HACCP-a, GMP-a i Direktive EU br. 1107/2009.
v Sa izloženog traži se šira podrška za primenu inoviranih proizvoda i novih mašina u cilju
poboljšanja zdravlja ljudi i stvaranja većeg profita.
v Time želimo da u obimnim poslovima skladištenja sirovina i finalnih proizvoda kao i
prozvodnje hrane damo maksimalan doprinos za sprovođenje u život Zakona o
bezbednosti hrane, HACCP-a, dobre proizvođačke prakse i Direktive EU br. 1107/2009.
Krajnje je vreme da nadležni organi sprovode zakone i standarde koje su usvojili, a
neusaglašene sa EU usaglase i primenjuju.
6
A1) DETIA VREĆICE
Dispenzer (dozator)
Detia vrećica
v Detia vrećice su namenjene za fumigaciju žita i druge zrnaste
robe u silosima i mehanizovanim skladištima. One daju sigurniju
i uspešniju primenu PH3 gasa u odnosu na klasične formulacije
peleta, kuglica i tableta.
v Nova tyvek Detia vrećica primenjena u fumigaciji žita i druge
zrnaste robe u odnosu na klasičnu fumigaciju obezbeđuje bolje
karakteristike ekološke zaštite i zdravstvene ispravnosti hrane.
Na taj način su u potpunosti ispunjeni zahtevi koje postavlja
Zakon o bezbednosti hrane, HACCP, GMP i Direktive EU br.
1107/2009 da se ostaci aluminijum fosfida moraju potpuno
ukloniti iz proizvoda pre stavljanja u promet. To su osnovni
razlozi da je razvijeni svet, a pre svega SR Nemačka i SAD
prešao u potpunosti na primenu PH3 gasa u tyvek aplikativnoj
ambalaži, J-Systemu ili Generatoru fosfina
v Aktivna materija: aluminijum fosfid – 57%.
v Način primene:
§ Dozatorom vrećica, J-Systemom ili ručno.
v Vrećica je dimenzije 110 x 110 mm, težine 34 g, oslobađa 11,3 g
PH3 gasa, i sa njom se može fumigirati 2,3 do 3,7 tona robe, sa
namerom da u zavisnosti od uslova ostvarimo koncentraciju 3 –
5 g PH3 gasa po 1 toni ili kubnom metru.
v Zbirno (transportno) pakovanje: metalno bure (20,4 kg) = 30
hermetički zatvorenih alufolijarnih kesa (a’ 680 g); 1 alufolijarna
kesa = 20 tyvek vrećica (a’ 34 g) .
7
Šema fumigacije vrećicama u silosu
•
•
•
•
•
Prikaz 1 i 2 prikazuje postavljanje Dozatora na različito ugrađenim usipnim cevima.
Prikaz 3 označava ravnomeran razvoj gasa iz Detia vrećica (bez pikova).
Prikaz 4 označava ekstrakciju izreagovanih vrećica iz mase zrna prilikom otpreme.
Separator vrećica radi na bazi sporo pokretne rešetke, tako da omogućava propad
zrna za kapacitet 30 do 240 t/sat, a istovremeno izbacivanje neoštećenih vrećica sa
sadržajem iz mase zrna.
Moguća fumigacija u postojećim (nedorađenim) silosima, što nije moguće
Generatorom fosfina ili J-Systemom.
8
A2) DEGESCH PLOČE
v Osnovna namena im je fumigacija egalizovane, pakovane,
uvrećane
robe,
duvana,
brašna
u
silo-ćelijama,
aromatičnog, začinskog i lekovitog bilja, mašina i opreme u
mlinovima, kontejnera, komora i praznih prostora (siloćelije ...).
v Aktivna materija: magnezijum fosfid – 56%
v Način doziranja:
§Ručno ili J-Systemom
Ručno za uvrećane i egalizovane proizvode pod folijom,
kontejnere i suhomesnate polutrajne i trajne proizvode u
komorama. Fumigacija brašna u silo-ćelijama i ćelija
izvodi se vezivanjem potrebnog broja Degesch ploča na
kanap i spušta u silo-ćeliju.
v Ploča je dimenzije 280 x 170 mm, težine 117 g, oslobađa 33
g PH3 gasa, i sa njom se može fumigirati 6,6 do 11 tona
robe, sa namerom da u zavisnosti od uslova ostvarimo
koncentaciju 3 – 5 g PH3 gasa po 1 toni ili m3, odnosno 1 do
1,5 g PH3 gasa po 1 m3 praznog prostora.
v Zbirno (transportno) pakovanje: metalno bure (14,04 kg) =
120 hermetičkih alufolijarnih kesa; 1 alufolijarna kesa = 1
ploča (117 g).
9
SPEED BOX
v Prikaz male komore sa kontrolisanim uslovima vlage i temperature, za
razvoj PH3 gasa iz Degesch ploča.
v Namena primene male komore za razvoj PH3 gasa je za brze fumigacije
manjih količina robe i karantinskih tretmana.
v Proces fumigacije je nezavisan od uslova spoljne temperature i vlage
vazduha.
10
A3) DEGESCH TRAKE
(Degesh trake su spojene Degesch ploče)
v Osnovna namena im je fumigacija egalizovane, pakovane,
uvrećane robe, duvana, brašna u silo-ćelijama, aromatičnog,
začinskog i lekovitog bilja, mašina i opreme u mlinovima,
kontejnera, komora i praznih prostora (silo-ćelije ...).
v Aktivna materija: magnezijum fosfid – 56%
v Način doziranja: Ručno ili J-Systemom
v Ručno za uvrećane i egalizovane proizvode pod folijom,
kontejnere i suhomesnate polutrajne i trajne proizvode u
komorama. Fumigacija brašna u silo-ćelijama i ćelija izvodi
se vezivanjem potrebnog broja Degesch traka na kanap i
spušta u silo-ćeliju.
v Traka je dimenzije 5600 x 170 mm, težine 2340 g, oslobađa
660 g PH3 gasa, i sa njom se može fumigirati 132 do 220 tona
robe, sa namerom da u zavisnosti od uslova ostvarimo
koncentraciju 3 – 5 g PH3 gasa po 1 toni ili kubnom metru,
odnosno 1 do 1,5 g PH3 gasa po 1 m3 praznog prostora.
v Zbirno (transportno) pakovanje: metalno bure (14,04 kg) = 6
hermetičkih alufolijarnih kesa; 1 alufolijarna kesa = 1 traka
(2340 g) .
11
A4) DETIA LANAC VREĆICA
(Detia lanac vrećica su spojene Detia vrećice)
v Osnovna namena mu je fumigacija zrnaste robe u rinfuzi i
upakovane pod folijom, kao i praznih prostora.
v Radi brže fumigacije, da se ne gubi vreme postavljanjem
pojedinačnih vrećica, osmišljen je Detia lanac vrećica koji
se prebaci preko štosa egalizovane ili pakovane robe pod
folijom, ili spuštanjem u silo-ćelije za brašno.
v Aktivna materija: aluminijum fosfid – 57%
v Način doziranja: Ručno ili J-Systemom
v Lanac vrećica je dimenzije 1100 x 110 mm, težine 340 g,
oslobađa 113 g PH3 gasa, i sa njim se može fumigirati 22,6
do 37,6 tona robe, sa namerom da u zavisnosti od uslova
ostvarimo koncentraciju 3 – 5 g PH3 gasa po 1 toni ili
kubnom metru, odnosno 1 do 1,5 g PH3 gasa po 1 m3
praznog prostora.
v Zbirno (transportno) pakovanje: metalno bure (20,4 kg) = 30
hermetički zatvorenih alufolijarnih kesa (a’ 680 g); 1
alufolijarna kesa = 2 lanca vrećica (a’ 340 g).
12
A5) DETIA TRAKE
v Osnovna namena im je fumigacija: zrnaste robe u rinfuzi u štivama
brodova i podnim magacinima; egalizovane i udžakirane robe pod
folijom; silo-ćelija za brašno; kao i praznih silo-ćelija.
v Aktivna materija: aluminijum fosfid – 57%
v Način doziranja: Sondom, tako što se vrhom sonde zakači metalna
omča koja je nа krаjevima ove trake i utisne u masu žita; Ručno,
tako što se prebaci preko štosa složene robe pod folijom ili spusti i
obesi u silosnu ćeliju; i J-Systemom.
v Detia traka je dimenzije 1805 x 70 mm (dužina kanapa je 185cm),
težine 408 g, oslobađа 135,6 g PH3 gasa, i sa njom se može fumigirati
27 do 45 tona robe, sa namerom da u zavisnosti od uslova ostvarimo
koncentraciju 3 – 5 g PH3 gasa po 1 toni ili kubnom metru, odnosno
1 do 1,5 g PH3 gasa po 1 m3 praznog prostora.
v Detia traka izvađena iz metalnog bureta, oslobođena od zaštitne
aluminijumske folije spremna je za aplikaciju. Kao takva zaštićena je
polupropustljivom (semipermeabilnom) membranom kroz koju ne
može da prodre voda, a može da otpusti PH3 gas i da se postigne
potpuni željeni cilj fumigacije robe. Dužine je 180 cm, a kanap 185
cm = 365 cm.
v Zbirno (transportno) pakovanje: metalno bure (19,584 kg) = 12
hermetički zatvorenih alufolijarnih kesa (a’ 1632 g); 1 alufolijarna
kesa = 4 trake (a’ 408 g) .
13
Prikaz fumigacije zrnaste robe u rinfuzi pod folijom
Detia Gas-Ex-B trakama
Žito u podnim skladištima, visine 2 m i više, fumigira se tako što se traka
pomoću njene metalne omče za unošenje (utiskivanje) u rasutu robu, utiskuje
sondom vertikalno u dubinu celom dužinom, tako da gornjim krajem bude na
20 cm ispod površine robe. Posle primene roba se pokrije PVC folijom. Po
završenoj fumigaciji i provetravanju, trake se obavezno vade pomoću kanapa i
markera koji su prikačeni za gornju stranu trake i koji se po utiskivanju iste
nalaze na površini rasute robe.
14
A6) DETIA PREKRIVAČ
v Osnovna namena mu je fumigacija zrnaste robe u rinfuzi i
upakovane pod folijom, kao i praznih prostora.
v PREKRIVAČI su trake koje sadrže 100 međusobno
povezanih VREĆICA.
v Pogodni su za fumigacije: velikih prostora, brodskih
spremišta (štiva), i podnih skladišta.
v Način doziranja: Ručno ili J-Systemom
v PREKRIVAČI se brzo postavljaju i uklanjaju nakon
fumigacije kao i proizvodi u vrećicama koji su pogodni za
efikasnu i ekonomočnu primenu u kratkom vremenu za
velike skladišne prostore.
v Aktivna materija: aluminijum fosfid – 57%
v PREKRIVAČ je dimenzije 5900 x 220 mm, težine 3400 g,
oslobađa 1130 g PH3 gasa, i sa njim se može fumigirati 226
do 377 tona robe, sa namerom da u zavisnosti od uslova
ostvarimo koncentraciju 3 – 5 g PH3 gasa po 1 toni ili
kubnom metru, odnosno 1 do 1,5 g PH3 gasa po 1 m3
praznog prostora.
v Zbirno (transportno) pakovanje: metalno bure (20,4 kg) = 6
hermetički zatvorenih alufolijarnih kesa (a’ 3400 g); 1
alufolijarna kesa = 1 prekrivač (a’ 3400 g) .
15
Prikaz fumigacije zrnaste robe u rinfuzi i
upakovane pod folijom Detia prekrivačem
Primena Detia prekrivača na površini robe u podnom skladištu.
v Pre postavljanja PREKRIVAČA, na površini žita treba formirati mali jarak
(10-20 cm dubine), u njega postaviti PREKRIVAČ i odmah ga prekriti sa
robom.
16
A7) DETIA GAS-Ex-B FORTE VREĆICE
Kontejner za bržu
fumigaciju robe i
karantinskih uzoraka
Detia Gas-Ex-B Forte
vrećicama.
v Detia
Gas-Ex-B
Forte
vrećice
oslobađaju
fosforvodonik mnogo brže nego vrećice sa
aluminijumfosfidom. Nakon samo 48 sati (pri 20°C i
relativnoj vlažnosti 65%) Detia GasEx-B Forte
vrećice potpuno otpuste sav gas. Osnovna namena
im je fumigacija malih prostora, npr. kontejnera,
železničkih vagona, karantinska tretiranja i
fumigacija svežeg voća. Preporučuju se za
fumigaciju u toku hladnog vremena.
v Aktivna materija: magnezijum fosfid – 66%
v Način primene:
– Ručno,
– J-Systemom
v Radi ograničene (male) potrošnje i visoke cene u
proizvodnji i prometu proizvode se samo po
zahtevu uz duže rokove isporuke.
17
A8) DETIA GAS-Ex-B FORTE LANAC VREĆICA
Prikaz fumigacije
relativno manjih
količina uvrećene robe
sa Detia Gas-Ex-B
Forte lancem vrećica.
v Detia Gas-Ex-B Forte lanac vrećica oslobađaju
fosforvodonik mnogo brže nego vrećice sa
aluminijumfosfidom. Nakon samo 48 sati (pri 20°C i
relativnoj vlažnosti 65%) Detia GasEx-B Forte lanac
vrećica potpuno otpuste sav gas. Osnovna namena
im je fumigacija malih prostora, npr. kontejnera,
železničkih vagona, karantinska tretiranja i
fumigacija svežeg voća. Preporučuju se za
fumigaciju u toku hladnog vremena.
v Aktivna materija: magnezijum fosfid – 66%
v Način primene:
– Ručno,
– J-Systemom
v Radi ograničene (male) potrošnje i visoke cene u
proizvodnji i prometu proizvode se samo po
zahtevu uz duže rokove isporuke.
18
A9) MAGTOXIN GRANULE
v Osnovna namena im je fumigacija zrnastih proizvoda u
silosima, skladištima, brodovima i kamarama pod folijom.
v Aktivna materija: magnezijum fosfid – 96%.
v Način doziranja:
– Degesch generatorom fosfina.
v Doza primene:
– 6 do 10 g Magtoxin granula, što je adekvatno 3 do 5 g
PH3 gasa po 1 toni ili m3.
v Težina granule nije značajna s obzirom da se granule
sipaju u Degesch generator fosfina koji razvija i emituje
gas u robu koja se fumigira.
v Prikaz
kombi
vozila
sa
Degesch
Generatorom fosfina i kamarama žita pod
folijom.
v Razvedenim crevima se iz Generatora
uvodi PH3 gas u masu žita pod folijom.
19
Prema Listi odobrenih supstanci od 01.09.2009. za
aluminijum i magnezijum fosfid (Direktiva EU br.
1107/2009, Anex I, strana 7. i 77.) između ostalog se
traži:
U ukupnoj proceni između ostalog posebna pažnja obraća
se na:
– zaštitu potrošača i sigurnost da su ostaci od
upotrebljenih sredstava na bazi aluminijum i magnezijum
fosfida uklonjeni iz proizvoda posle suzbijanja skladišnih
štetočina, a pre puštanja proizvoda na preradu ili promet
i da su primenjene odgovarajuće mere opreza.
20
B) KLASIČNI PROIZVODI BEZ APLIKATIVNE AMBALAŽE
(B1-B4)
B1) PHOSTOXIN PELЕTE
v Osnovna namena im je fumigacija zrnastih
proizvoda.
v Aktivna materija: aluminijum fosfid – 56,3%
v Način doziranja:
§ U silosima i mehanizovanim objektima dozatorom
§U
podnim
nemehanizovanim
skladištima
sondama
§ Ručno na podloškama za egalizovane i pakovane
proizvode složene pod folijom.
v Količina preparata po 1 toni ili m3
§ 15 do 25 peleta, što je adekvatno 3 do 5 g PH3
gasa po 1 toni ili m3.
v Težina jedne pelete iznosi 0,6 g iz koje se razvija
33,3% PH3 gasa.
v Zbirno (transportno) pakovanje – 22 kom. a’ 1 kg.
21
B2) PHOSTOXIN KUGLICE
v Osnovna namena im je
fumigacija zrnastih
proizvoda i jazbina glodara na otvorenom prostoru.
v Aktivna materija: aluminijum fosfid – 56,3%
v Način doziranja:
§ Dozatorom,
u silosima i mehanizovanim
objektima koji imaju veći kapacitet protoka robe.
Tako se postiže veći učinak fumigacije u odnosu
na primenu peleta.
§ U podnim nemehanizovanim skladištima za robu u rinfuzi - sondama i
ručno na podloškama za egalizovane i pakovane proizvode pod folijom.
§ Za jazbine glodara na otvorenim prostorima ručno pomoću levka.
v Doza primene:
§ 3 do 5 kuglica, što je adekvatno 3 do 5 g PH3 gasa po 1 toni ili m3
§ Za jazbine glodara 1 kuglica po rupi.
v Težina jedne kuglice iznosi 3 g iz koje se razvija 33,3% PH3 gasa.
22
B3) PHOSTOXIN TABLETE
v Osnovna namena im je fumigacija zrnastih
proizvoda u podnim nemehanizovanim
skladištima i pakovane robe pod folijom.
v Aktivna materija: aluminijum fosfid – 56,3%.
v Način doziranja:
§ Sondama za robu u rinfuzi, a za
egalizovanu i pakovanu robu na
podloškama ispod folije.
v Količina preparata po 1 toni ili m3
§ 3 do 5 tableta, što je adekvatno 3 do 5 gr.
PH3 gasa po 1 toni ili m3.
v Težina jedne tablete iznosi 3 gr. iz koje se
razvija 33,3% PH3 gasa.
23
B4) MAGTOXIN PELETE
v Osnovna namena im je fumigacija zrnastih i drugih
proizvoda gde se traži skraćena ekspozicija ili gde
su niže vrednosti temperature i relativne vlažnosti.
v Aktivna materija: magnezijum fosfid – 66 %
v Način doziranja:
§ U silosima i mehanizovanim objektima dozatorom
§U
podnim
nemehanizovanim
skladištima
sondama
§ Ručno na podloškama za egalizovane i pakovane
proizvode složene pod folijom i komorama.
v Količina preparata po 1 toni ili m3
§ 15 do 25 peleta, što je adekvatno 3 do 5 g PH3
gasa po 1 toni ili m3.
v Težina jedne peletice iznosi 0,6 g iz koje se razvija
33,3% PH3 gasa.
v Zbirno (transportno) pakovanje – 22 kom. a’ 1kg.
24
Prednosti fumigacije prehrambenih proizvoda preparatima na
bazi fosfida aluminijuma i magnezijuma u aplikativnoj tyvek
ambalaži u odnosu na fumigacije peletama, kuglicama i tabletama
Pelete
Kuglice
Tablete
Bilo koja od ovih aplikacionih formi ostavlja deo
sadržaja u robi, pa sam tim i deo materija od
toksikološkog značaja. Ove aplikacione forme u
celini se pod dejstvom vlage iz vazduha razlože u
prozvodima u obliku čestica prašine, odnosno u
obliku aluminijum i magnezijum hidroksida, kao i
PH3 gasa. Te čestice ničim nemožemo u
potpunosti ekstrahovati iz proizvoda. Na taj
način se dešava da se količina fosfida metala i
PH3 gasa nađe u proizvodima veća od 0,1 mg/kg.
Trakaste aplikacione
forme fosfida metala
u tyvek ambalaži
Aplikacione forme
fosfida metala u
vrećicama i pločama
u tyvek ambalaži
Bilo koja od ovih aplikacionih formi u ambalaži
zadržava u celosti nosač PH3 gasa sa
materijama od toksikološkog značaja.
Aplikativna ambalaža sa sadržajem se u celosti
ekstrahuje iz proizvoda pre puštanja u promet ili
preradu. Na taj način se u potpunosti sprečava
kontakt i kontaminacija hrane sa nepoželjnim
materijama. Na taj način ne može se naći u
hrani nikakav ostatak fosfida metala i PH3 gasa.
Time je u potpunosti ispoštovana Direktiva EU
br. 1107/2009.
25
Šematski prikaz uređene silosne ćelije sa osnovnom funkcijom
kretanja zrna, merenja koncentracije PH3 gasa i primene Degesch
generatora fosfina:
Legenda:
VP
MM
R
RO
– Vakum pumpa
– Merno mesto koncentracije PH3 gasa
po zonama silosa
– Razdelnik
– Recirkulacioni otvor za primenu
generatora fosfina
PMC
– Perforirane metalne cevi za uduvavanje
PH3 gasa
GHR
– Gornji horizontalni redler (transporter)
DHR
– Donji horizontalni redler (transporter)
USM
– Usipno mesto u silosnu ćeliju
ISM
– Ispustno mesto iz silosne ćelije
VT
– Vertikalni transporter
UK
– Usipni koš
PP
– Podpritisak
NP
– Nadpritisak
NHP
HPCP
DGF
– Navozna hidraulična platforma
– Hidraulični podizni cilindar platforme
– Degesch genеrator fosfina
26
FUMIGACIJA PRIMENOM
DEGESCH GENERATORA FOSFINA
v Kapacitet fumigacije do 1000 t/h.
v Sredstvo za fumigaciju su Magtoxin granule
96% a.m.
v Mašina koristi za razvoj gasa vodenu paru i
CO2.
v Mašina je težine cca 300 kg. Postavlja se u
radu u dvorištu pored silosa. Primena je
moguća u svim vremenskim uslovima.
v Cena mašine je cca 60.000 Eura.
v Za njenu primenu neophodna je dorada svake
silosne ćelije. Ta cena je cca 150.000 –
200.000 Eura što zavisi od veličine silosa.
v Fumigacija se odvija bez pokreta – eleviranja
robe
v Magtoxin granule 96% a.m. Registrovane su u
SAD, SR Nemačkoj i Republici Srbiji, ali se za
sada koriste samo u SAD.
27
FUMIGACIJA PRIMENOM J-SYSTEMA
v Kapacitet fumigacije do 600 t/h.
v Sredstvo za fumigaciju su preparati
fosfida aluminijuma i magnezijuma u
aplikativnoj tyvek ambalaži.
v Masovno se koristi u SR Nemačkoj.
v Instalacije za primenu su kao i kod
Degesch generatora fosfina.
v Instalisani
uređaji
za
recirkulaciju
razvijenog PH3 gasa su turbine zatvorenog
tipa sa klapnama za zatvaranje kada se rad
turbinskih ventilatora isključi.
v Neophodna je adaptacija svake silosne
ćelije kao i kada se koristi Degesch
generator fosfina.
v Cena uređaja je cca 20.000 Eura.
28
FUMIGACIJA PRIMENOM
DISPENZERA DETIA GAS-Ex-B VREĆICA
v Kapacitet fumigacije moguće je podesiti u
rasponu od 10 – 600 t/h.
v Mašina – Dispenzer koristi Detia Gas-Ex-B
vrećice.
v Način primene je Dispenzerom vrećica ili
ručno.
v Dodatnih investicija (adaptacija) silosnih
ćelija da bi se uređaj koristio nema, izuzev
manjih intervencija na usipnim cevima
zrna u silosne ćelije.
v Cena automatskog Dispenzera je 3.300
Eura.
v Uređaj je snabdeven fotoćelijom, PLC
uređajem, kao i SIM karticom za vezu
mobilnim telefonom na liniji operater –
uređaj.
29
DISPENZER
Detia Degesch Gas-Ex-B vrećica
Automatska, moderna i ekonomična mašina
za doziranje i dispergovanje Detia Gas-Ex-B
vrećica za suzbijanje skladišnih štetočina u
zrnastim proizvodima za ishranu ljudi i
životinja.
PH3
gas
u
namenski
proizvedenim
aplikacionim formama (tyvek materijalu),
međunarodno je prihvaćen kao najpogodniji i
najefikasniji fumigant.
Moderni vertikalni i horizontalni objekti za skladištenje i čuvanje zrnastih prozvoda, kao i
zakonska regulativa o bezbednosti hrane ubrzano uvode u praksu primenu Detia Gas-Ex-B
vrećica kao najbezbedniju aplikacionu formu fumiganta za primenu u silosnim ćelijama,
mašinskoj opremi u mlinovima i silosima, i sličnim uređajima prehrambene industrije. U
svakom slučaju ti zahtevi su doveli do razvoja savremene mašine za automatsko doziranje
Detia Gas-Ex-B vrećica, kao potpuno bezbednog fumiganta u smislu Zakona o bezbednosti
hrane, HACCP-a, GMP-a i Direktive EU br. 1107/2009 da se ostaci aluminijum fosfida i
magnezijum fosfida moraju potpuno ukloniti iz proizvoda pre stavljanja u promet.
30
PRIKAZ OSNOVNIH FUNKCIJA DISPENZERA
Poklopac za hermetičko zatvaranje
komore rotora sa složenim vrećicama.
Komandna tabla za programiranje
vremena
doziranja
vrećica
sa
displejom, PLC-om i SIM karticom.
Komora za smeštaj motora sa
pripadajućom elektronikom i tabelom
za osnovne uslove vlage i temperature
pri fumigaciji.
31
ŠEMA KOMANDNE TABLE DOZATORA
SA OBJAŠNJENJEM KOMANDI
1.
Polja 1 i 2 – za unos sekundi potrebnog vremena za
doziranje (izbacivanje) vrećice.
2.
Polja 1 i 2 – za unos broja stavljenih vrećica u rotor.
3.
Polja 3 i 4 – za unos minuta potrebnog vremena za
doziranje (izbacivanje) vrećica.
4.
5.
Polja 1, 2, 3, 4 i 5 – za dojavu vrste greške pod
oznakom Err od 01 do 04 i servisne greške Err 99.
6.
Taster Time – za programiranje vremena za minute,
a ponovljenim pritiskom za sekunde.
7.
Taster Count – za programiranje broja unetih vrećica
u rotor.
8.
Taster Up – za povećanje broja unetih veličina.
9.
Taster Down – za smanjenje broja unetih veličina.
10.
Taster Start – za startovanje doziranja vrećica.
11.
Taster Stop – za zaustavljanje rada dozatora
12.
Komora za unos i smeštaj SIM kartice
32
Programiranje potrebnog intervala vremena za izbacivanje jedne Detia Gas-Ex-B vrećice
D o z a PH3 g a s a gr / t
x
x
- prilog uz uputstvo -
Vreme doziranja vrećica za različite doze PH3 gasa i protoka zrna
A
B
3 g PH3/t
3,5 g
PH3/t
4 g PH3/t
4,5 g
PH3/t
5 g PH3/t
30 t/h
7m 32s
6m 27s
5m 39s
5m 01s
4m 31s
25 t/h
9m 03s
7m 44s
6m 46s
6m 01s
5m 25s
20 t/h
11m 18s
9m 41s
8m 28s
7m 30s
6m 46s
KapacItet protoka zrna t/h
Protok zrna t/h
x
15 t/h
15m 04s
12m 54s
11m 18s
10m 02s
9m 02s
10 t/h
22m 36s
19m 22s
16m 57s
15m 04s
13m 33s
60 t/h
3m 46s
3m 13s
2m 49s
2m 30s
2m 15s
55 t/h
4m 07s
3m 31s
3m 04s
2m 44s
2m 27s
50 t/h
4m 32s
3m 48s
3m 23s
3m 01s
2m 42s
45 t/h
5m 02s
4m 18s
3m 46s
3m 20s
3m 01s
40 t/h
5m 39s
4m 48s
4m 14s
3m 46s
3m 23s
35 t/h
6m 28s
5m30s
4m 50s
4m 18s
3m 52s
120 t/h
1m 53s
1m 36s
1m 24s
1m 15s
1m 07s
110 t/h
2m 03s
1m 45s
1m 32s
1m 22s
1m 13s
100 t/h
2m 15s
1m 56s
1m 41s
1m 30s
1m 21s
90 t/h
2m 30s
2m 09s
1m 53s
1m 40s
1m 30s
80 t/h
2m 49s
2m 25s
2m 07s
1m 53s
1m 41s
70 t/h
3m 13s
2m 46s
2m 25s
2m 09s
1m 56s
65 t/h
3m 28s
2m 58s
2m 36s
2m 19s
2m 05s
240 t/h
56s
48s
42s
37s
34s
230 t/h
58s
50s
44s
39s
35s
220 t/h
1m 01s
52s
46s
41s
37s
210 t/h
1m 04s
55s
48s
43s
38s
200 t/h
1m 07s
58s
50s
45s
40s
190 t/h
1m 11s
1m 01s
53s
47s
42s
180 t/h
1m 15s
1m 04s
56s
50s
45s
170 t/h
1m 19s
1m 08s
59s
53s
47s
160 t/h
1m 24s
1m 12s
1m 03s
56s
50s
150 t/h
1m 30s
1m 17s
1m 07s
1m 00s
54s
140 t/h
1m 36s
1m 23s
1m 12s
1m 04s
58s
130 t/h
1m 44s
1m 29s
1m 18s
1m 09s
1m 02s
Najčešće su ugrađivani transportni kapaciteti zrna u silosu 30 t/h do 240 t/h.
33
Alveola na rotoru za stavljanje prve
vrećice prilikom slaganja vrećica sa
automatskom klapnom za otvaranje i
zatvaranje.
Rotor dispenzera za slaganje Detia
Gas-Ex-B vrećica sa mogućnošću
prihvata do 40 vrećica.
Oznaka obaveznog smera kretanja
rotora.
Senzor za nulto pozicioniranje
resetovanje rotora dispenzera.
-
34
Udubljenje sa prekidačem za
uključivanje dispenzera u rad,
utičnicama za priključivanje kabla
za napajanje električnom energijom
i kabla sa mikroprekidačem za
kontrolu protoka zrna.
Podignuti
transportni
položaj
teleskopa za izbacivanje vrećica,
kojeg drži magnet.
35
Radna (rukom povučena naniže)
pozicija teleskopa za izbacivanje
vrećica.
36
Konektor za spajanje kabla za
napajanje električnom energijom sa
utičnicom na dispenzeru za rad u zoni
prašine i mikroprašine.
Konektor
za
spajanje
kabla
mikroprekidača za kontrolu protka
zrna sa utičnicom na dispenzeru, za
rad u zoni pojave prašine.
37
Izgled spojeva konektora sa
utičnicama i prekidačem za
uključivanje dispenzera u rad.
38
Zaštićeni
napajanje
prašine.
utikač
za rad
za
električno
u zoni pojave
Radna pozicija mikroprekidača
dojavu prestanka protoka zrna.
za
39
Rukohvat za nošenje dispenzera
(takav rukohvat se nalazi i na
suprotnoj strani).
40
MESTO POSTAVLJANJA DOZATORA NA USIPNOJ CEVI
(pozicija A)
41
MESTO POSTAVLJANJA DOZATORA NA USIPNOJ CEVI
(pozicija A1)
42
ADAPTACIJA USIPNE CEVI
ZA POSTAVLJANJE DISPENZERA
43
PRIKAZ POSTOLJA
ZA POSTAVLJANJE DISPENZERA NA USIPNU CEV
Ram za postavljanje dispenzera.
Ugrađena štucna na usipnoj cevi zrna
za spoj sa teleskopom dozatora.
Usipna cev mase zrna sa redlera u
silosnu ćeliju.
Stope za podešavanje potrebne visine
dispenzera.
44
PRIKAZ POSTAVLJENOG DISPENZERA U RADU
Nema razvoja gasa na galeriji za vreme
doziranja i dispergovanja vrećica u
silosnu ćeliju.
Operateri nisu stavljali na lice gas
maske za vreme aplikacije vrećica i
kontrole rada dispenzera. Međutim, gas
maske treba uvek imati uza sebe za
brzu upotrebu u slučaju prekomerne
pojave gasa na galeriji u toku rada na
aplikaciji, kao i kod provetravanja
objekta .
Ovaj način fumigacije u odnosu na
fumigacije
peletama i kuglicama
ispunjava sve zahteve propisa o
bezbednosti hrane i zaštite aplikatora
od praha fumiganata, kao i PH3 gasa.
45
MESTO POSTAVLJANJA DOZATORA
NA POKRETNIM KOLICIMA USIPNE CEVI
Dozator je na vrhu kanala usipne cevi sa pokretnim kolicima za punjenje ćelija žitom, a
senzor za detekciju protoka zrna može se postaviti u otvor cevi ispod dozatora.
46
NAČIN EKSTRAKCIJE (ODSTRANJIVANJA) VREĆICA
Gravitacionim pražnjenjem silo-ćelije, zrnasta roba prolazi kroz postavljenu rešetku a
Detia vrećice ostaju u rešetki, koje se posle utovara vozila – plovila uklanjaju.
47
Šematski prikaz postavljanja Separatora Detia vrećica
Šematski prikaz postavljanja Separatora Detia vrećica na ispustnim mestima zrna pre
otpreme na internu preradu ili eksternu prodaju. Kod objekata – silosa koji imaju
konuse silosnih ćelija u minusu (ispod nivoa donjeg horizontalnog redlera), gde se
pužnim transportom diže roba na donji horizontalni redler, Separator Detia vrećica treba
postaviti na redler na mestu gde pužni transporter doprema robu, tako da masa zrna sa
vrećicama uđe u Separator, propusti masu zrna na redler, a separacijom odstrani
vrećice iz zrna.
48
Prikaz postavljenog Separatora Detia vrećica u radu
sa objašnjenjima funkcija
Otvori na sporo pokretnoj žičanoj rešetki omogućavaju prolaz (propad) zrna na redler za
kapacitet 30 do 240 tona / sat, a istovremeno efikasno odstranjivanje (separaciju) Detia
vrećica iz mase zrna. Separator je mobilan za premeštanje po redleru do konusa svake
ćelije.
49
U sledećim grafikonima (od 1 do 6) prikazaćemo razvoj gasa iz
različitih formulacija kao i različitih kvaliteta sintetizovanih i
formulisanih preparata na bazi fosfida metala.
Grafikon 1
Grafikon 1 prikazuje rezultate razvoja gasa iz najnovije aplikacione forme dobro
odabranog i formulisanog sredstva a to su Detia Vrećice.
Isti grafikon odnosi se na rezultate razvoja gasa primenom J-Systema kada se
koriste aplikacione forme u tyvek polupropustiljivoj ambalaži.
50
Grafikon 2
PPM-a PH3 GASA
1200
1000
800
600
400
200
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
SATI EKSPOZICIJE
Grafikon 2 prikazuje rezultate razvoja gasa razvijenog u Degesch Generatoru fosfina
koji ima posebno sofisticirane uslove vlage, temperature i mešavine gasova.
51
Grafikon 3
PPM-a PH3 GASA
1200
1000
800
600
400
200
0
0
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
77
84
91
98 105 112 119 126
SATI EKSPOZICIJE
Grafikon 3 prikazuje rezultate razvoja gasa kod dobro odabranog klasično
formulisanog sredstva. Takve aplikacije su diskutabilne samo sa stanovišta potpune
bezbednosti hrane.
52
Grafikon 4
PPM-a PH3 GASA
1200
1000
800
600
400
200
0
0
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
77
84
91
98 105 112 119 126
SATI EKSPOZICIJE
Grafikoni 4 prikazuje razvoj gasa kada nije preparat adekvatno sintetizovan, a
naročito nije pravilno formulisan. Takve nepravilnosti strukture i formulacije utiču na
pojavu pikova (neravnomernog otpuštanja gasa).
53
Grafikon 5
PPM-a PH3 GASA
1200
1000
800
600
400
200
0
0
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
77
84
91
98 105 112 119 126
SATI EKSPOZICIJE
Grafikoni 5 prikazuje razvoj gasa kada nije preparat adekvatno sintetizovan, a
naročito nije pravilno formulisan. Takve nepravilnosti strukture i formulacije utiču na
pojavu pikova (neravnomernog otpuštanja gasa).
54
Grafikon 6
Grafikon 6 prikazuje zbirne rezultate, odnosno mane i prednosti izbora sredstva i
aplikacione forme fosfida metala.
55
Upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom fumiganata
• „Gomadjo“ Co d.o.o, kao zastupnik, uvoznik i distributer sredstava za zaštitu bilja firme “Detia
Degesch”, Laudenbach, Nemačka, dužan je, bez nadoknade, da primi ambalažni otpad od
primenjenih preparata od svojih kupaca kao krajnjih korisnika.
• Krajnji korisnici, koji nisu zaključili Ugovor sa nekim od Operatera, mogu zaključiti Ugovor sa
GOMADJOM kao distributerom, kao što je definisano Pravilnikom o vrstama ambalaže za
pesticide i đubriva i o uništavanju pesticida i đubriva (objavljenog u „Sl. listu SRJ“ br. 35 od
13.05.1999.).
• Vraćanje prazne ambalaže vrši se dva puta godišnje (juni - juli i novembar - decembar), član 13.
pomenutog Pravilnika.
• Vraćena ambalaža mora proći propisan postupak od strane proizvođača ili distributera o
deaktiviranju i ispiranju ambalaže i deaktiviranju ostataka sredstva u aplikativnoj ambalaži.
• Certifikat o karakterizaciji i sadržaju opasnih materija na i u ambalaži izdaje ovlašćena laboratorija
akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) za ovu vrstu delatnosti. Vraćenu
ambalažu mora pratiti navedeni certifikat i potvrda o primarnom tretmanu od strane aplikatora.
• Krajnji korisnik u skladu sa Pravilnikom o sadržini deklaracije i uputstva za primenu
sredstava za zaštitu bilja, kao i specifičnim zahtevima i oznakama rizika i upozorenja za
čoveka i životnu sredinu i načinu rukovanja ispražnjenom ambalažom od sredstava za
zaštitu bilja (objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 21 od 21.03.2012.), u obavezi je da ispoštuje
Pravilnik i postupke deaktiviranja kao i primarnog tretmana sa ambalažom i ambalažnim otpadom
u svojoj opciji i zaključi Ugovor sa Operaterom ili Distributerom.
56
Prikupljanje i razvrstavanje ambalaže
• Nezavisno da li će ambalaža i ambalažni otpad u smislu odredišta završiti kod krajnjeg
korisnika, operatera ili distributera, ambalaža i ambalažni otpad moraju biti primarno
tretirani, sortirani i razvrstani prema kategorijama otpada i prema kategorizaciji odloženi na
lokalne deponije opasnog ili neopasnog otpada, odnosno sabirna mesta ugovornog
operatera.
• Izvod iz Kataloga otpada Agencije za zaštitu životne sredine:
* Primarni tretman i razvrstavanje ambalaže od pesticida kao i većeg dela drugih hemikalija, odmah posle
pražnjenja sadržaja od strane aplikatora, kod krajnjih korisnika, jedini je garant da se primenom pravila
struke za svaku hemikaliju, osnovna ambalaža (kanisteri i flaše od plastike i metala) prevede od opasne u
bezopasnu.
57
Uputstvo za bezbedan postupak rukovanja sa praznom
ambalažom i ostatkom upotrebljenog fumiganta
POSTUPAK SA PRAZNOM AMBALAŽOM (PROCEDURE)
• Aluminijumske flaše, fiole i metalne limenke prilikom pražnjenja, kada se izvode radovi
fumigacije, treba dobro (potpuno) isprazniti od sadržaja i otvorenu ambalažu staviti pored
kutije odakle je i uzeta. Tako otvorenu ambalažu i kutiju treba ostaviti u trajanju vremena
ekspozicije (72 – 192) sata + 48 sati karence. Zatim se flaše bez zatvarača tri puta isperu i
vraćaju u transportnu kartonsku kutiju i bezbedno predaju operateru ili subjektima za
reciklažu.
Suvi postupak deaktiviranja prazne
ambalaže črvstih formulacija (pelete,
kuglice i tablete) detaljnim istresanjem
sadržaja i otresanjem praha
58
• Aplikativnu ambalažu sa nosačem PH3 gasa i alufolijarnu kesu Detia Gas-Ex-B vrećica,
lanca vrećica, traka i prekrivača, Degesch ploča i traka i Detia Gas-Ex-B Forte vrećica i
lanac vrećica posle vremena ekspozicije (72 – 336) sati treba sakupiti i držati na otvorenom
još 48 sati, a potom deaktivirati prema šemama u prilogu i spaliti na mestu za spaljivanje, ili
predati operateru za odlaganje na regionalnu deponiju.
• Metalnu burad za zbirno pakovanje ovih preparata bezbedno predajemo centrima za
reciklažu metala, ili operateru.
Uputstvo za bezbedan postupak rukovanja sa praznom ambalažom Detia Wuhlmausgas-a
(granule kalcijum karbida):
Ispražnjenu limenku (prema Uputstvu za
primenu) otresti od zaostalog praha kao na
prikaznoj šemi.
15 01 10* - opasan otpad
Ostaviti otvorenu praznu limenku 48 sati.
Sakupiti otvorene limenke posle ispiranja
kao bezopasan metalni otpad – 15 01 04.
59
POSTUPAK SA PRAHOM (OSTATKOM) IZREAGOVANIH FUMIGANATA
Ako još neko pored preparata u tyvek aplikativnoj
ambalaži upotrebljava pelete, kuglice i tablete na
podloškama za fumigacije bilo kojih proizvoda, gde
je vidljiv ostatak (prah), a posle ekspozicije (72 –
192) sata i karence od 48 sati uraditi sledeće:
Prah pažljivo sakupiti i paziti da se ne udiše.
Prethodno u kofu (posudu) usuti 2/3 vode i dodati
deterdženta, potom sakupljeni prah postepeno
sipati u kofu uz mešanje, vodeći računa da se
isparenja ne udišu. Kada je reakcija završena
sadržaj se bezbedno odlaže na deponiju.
Deaktiviranje sakupljenog praha
60
OSTATAK UPOTREBLJENIH FUMIGANATA
Ostaci fosfida aluminijuma i magnezijuma, i kalcijum karbida, kada su njihovi fumiganti u
potpunosti izreagovali, su prirodne materije u obliku praha aluminijum hidroksida Al(OH)3,
magnezijum hidroksida 3Mg(OH)2 i kalcijum hidroksida Ca(OH)2 i bezbedni su za okolinu.
Njihove reakcije teku na ove načine:
•
Aluminijum fosfid: АlP + 3H2O ® Al(OH)3 + PH3
•
Magnezijum fosfid: Мg3P2 + 6H2O ® 3Mg(OH)2 + 2PH3
•
Kalcijum karbid: CaC2 + 2H2O ® Ca(OH)2 + C2H2
61
Postupak deaktiviranja preparata u tyvek aplikativnoj ambalaži: Detia Gas-Ex-B vrećice,
lanac vrećica, trake i prekrivači, Degesch ploče i trake i Detia Gas-Ex-B Forte vrećice i
lanac vrećica
1. Suva deaktivacija (posle 72 – 336 h) ostatka preparata perforiranjem tyvek ambalaže
na osiguranom mestu
Metalnim ježom perforirane preparate u tyvek
aplikativnoj ambalaži treba obesiti u provetren
prostor, kao što je žičani kavez, preko
zategnutih žica, a vrećice rasporediti preko
mrežastih žičanih etaža. Ove preparate držati
u kavezu dok ne oslobode sav gas. Preparati
iz kojih je delimično oslobođen gas, mogu se
raširiti i po zemlji na osiguranom otvorenom
prostoru,
udaljenom
od
nastanjenih
građevina, da ih deaktivira atmosferska vlaga.
Preparati koji nisu bili izloženi minimalno
vreme (72 – 336 h) da bi se gas oslobodio
(navedeno u uputstvu za upotrebu) ne smeju
se pokrivati sa peskom. Ako niste sigurni da li
su
preparati
izreagovali,
kontaktirajte
proizvođača Detia Degesch GmbH ili
distributera.
Perforiranje tyvek ambalaže
62
Ako veća količina nepotpuno izreagovanih preparata dođe u dodir sa tekućom vodom, može
doći do paljenja. Do paljenja može doći i kada je prostor za odlaganje otvoren i
vodopropustan. Zato se prostor za deaktivaciju treba nalaziti na otvorenom, relativno
izolovanom mestu zaštićenom od kiše.
Nadstrešnica sa kavezom za odlaganje upotrebljenih i perforiranih preparata u
aplikativnoj tyvek ambalaži u svrhu suve deaktivacije ostatka sredstva
Deo kaveza od žičanog tkiva za
vešanje perforiranih trakastih
aplikacionih formi izreagovalog
preparata na bazi magnezijum
fosfida i aluminijum fosfida.
06 13 01* - opasan otpad
Etaže u kavezu od žičanog tkiva
za odlaganje perforiranih Detia
Gas-Ex-B vrećica i perforiranih
Degesch ploča u svrhu suve
deaktivacije ostatka
izreagovanog preparata u
aplikativnoj tyvek ambalaži.
06 13 01* - opasan otpad
63
2. Mokra deaktivacija preparata posle suve deaktivacije izreagovalih preparata u tyvek
aplikativnoj ambalaži
Upotrebiti valjak sa metalnim šiljcima da se probuši tyvek materijal kako bi se ostvario bolji
dodir ostatka preparata sa vodom. Posudu odgovarajuće veličine napuniti do 2/3 vodom i
dodati deterdženta. Potopiti preprate na 36 sati. Metalna mreža dobro će preparate držati
potopljenima. Iznad površine vode do ivice posude ne sme ostati prevelik prostor. Ne prekrivati
posudu. Postupak se mora izvoditi na otvorenom prostoru ili uz dovoljno jaku ventilaciju koja će
izvlačiti gas prema napolju.
Posuda za mokru deaktivaciju upotrebljenih
preparata u tyvek ambalaži sa metalnom
mrežastom rešetkom za potapanje preparata.
06 03 16 – bezopasan otpad
Predaja operateru za spaljivanje deaktiviranih
preparata u tyvek ambalaži. Metalni vertikalni
bubanj (kao bure od 200 lit.) sa rešetkastim
dnom za uvođenje brenera za spaljivanje.
06 03 16 – bezopasan otpad
64
Sekundarna i tercijarna ambalaža koja nije došla u kontakt sa
sredstvom – pesticidom (bezopasna amblaža)
15 01 01
BEZOPASAN OTPAD
15 01 04
BEZOPASAN OTPAD
15 01 03
BEZOPASAN OTPAD
65
POSEBNA NAPOMENA
• Pravilnom procedurom rukovanja i primarnog tretmana prazne ambalaže i ostatka (nosača)
PH3 gasa odgovorno se ponašamo prema životnoj sredini. Na taj način metalna ambalaža
se bezbedno može reciklirati, a ostala spaljivati.
• Ostaci (nosači) u potpunosti izreagovanih fosfida aluminijuma i magnezijuma su aluminijum
hidroksid i magnezijum hidroksid, a kalcijum karbida je kalcijum hidroksid, koji se kao takvi
nalaze u prirodi kao prirodne materije, a kiselinski stepen im je pH 7, pa su neškodljivi za
životinjski i biljni svet, vazduh i vodotokove. Da bi to bilo tako mora se detaljno sprovesti
propisani primarni tretman primarne ambalaže i ambalažnog otpada.
• Kako još uvek nemamo sistemski rešeno posedovanje potrebnog broja lokalnih i regionalnih
uređenih sabirnih mesta (deponija) opasnog i neopasnog ambalažnog otpada i ambalaže,
neophodno je da krajnji korisnici zaključe ugovore sa ovlašćenim operaterima, da oni
primarno tretiranu i razvrstanu ambalažu po uputstvu emitera sakupljaju, odlažu i prevoze
do reciklera ili za prekogranični transport.
• Zatvarači i čepovi flaša, kanistera i sl., kao i vrećice (primarna ambalaža) od praškastih
otrovnih materija, trajno su opasne materije (transportuju se na spaljivanje).
• Emiteri – prizvođači ambalaže i uvoznici trebaju i moraju sopstvenim udruženim sredstvima
rešiti domaći pogon za spaljivanje opasne ambalaže i ostatka opasnih hemikalija.
66
ILUSTROVAĆEMO SA TRI SIGNIFIKANTNA PRILOGA,
KAO PRIMERE KAKO NIJE TREBALO DA RADI,
A IPAK JE RADILA UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA
67
Prilog 1
P R E G L E D REGISTROVANIH PREPARATA NA BAZI ALUMINIJUM FOSFIDA I
MAGNEZIJUM FOSFIDA NA TRŽIŠTU SRBIJE (Maj 2012.)
Analizom primenjenih količina preparata po 1 toni robe u silosima (redni brojevi 5 i 6),
vidimo da se za isti efekat uništavanja skladišnih štetočina mora upotrebiti više Phostec
peleta u odnosu na Phostoxin pelete 73%. Time se u proizvode unosi više 73%
nepoželjnih materija, kao i materije od toksikološkog značaja.
68
Prilog 2
69
Prilog 3
SGS Beograd d.o.o, registrovan je za kontrolu kvaliteta robe, a onda mu je naknadno
izdato Rešenje za obavljanje DDD poslova. Ovim je SGS Beograd d.o.o, ušao u sukob
interesa sa drugim preduzećima u oblasti obavljanja DDD poslova, jer vrši kontrolu
kvaliteta i one robe čiju zaštitu obavljaju konkurentske DDD firme. Na ovaj način SGS
Beograd d.o.o. je doveden u poziciju da diskvalifikuje rad konkurentskih DDD firmi u
smislu nelojalne konkurencije. Takođe, na ovaj način SGS Beograd d.o.o. na posredan
način primorava preduzeća, u kojima vrši kontrolu kvaliteta robe, da angažuju njih ili
neku drugu firmu koju im oni preporuče za obaljanje DDD poslova, kako bi što lakše i
brže dobili certifikat o ispravnosti robe.
Nelogično je da je SGS Beograd d.o.o. stavljen u poziciju da sam sebe kontroliše da li je
DDD poslove izveo u skladu sa važećim propisima. Bolje rečeno primenjen je princip koji
bi glasio „Kadija te tuži, kadija ti sudi“.
70
Download

3 - Gomadjo