UNIVERZITET „BIJELJINA“ BIJELJINA
Bijeljina, Pavlovića put bb, tel/faks: 055/350-150; 351-101
ŽR: 1610250028490014 Raiffeisen BANK; Mat.br.11066283; JIB:4403180380002; Šifra d.85.42
www.ubn.rs.ba; [email protected]
I N F O R M A T O R
ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA
u školskoj 2014/2015.
na:
Farmaceutski fakultet
Fakultet zdravstvenih studija
Fakultet za psihologiju
Poljoprivredni fakultet
PRIREDIO:
BORO KRSTIĆ, direktor
Bijeljina, 2014.
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
SADRŢAJ:
I OSNOVNE INFORMACIJE O UNIVERZITETU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Predgovor
Studentska sluţba
Školarina
Udţbenici i biblioteka
Ĉitaonica
Raĉunarska sala
Laboratorije
Praksa
Saradnja sa društvenom zajednicom
II OSNOVNE INFORMACIJE O STUDIJIMA
1.
2.
3.
4.
Opšte o smjerovima
Prvi ciklus akademskih studija – Beĉelor
Drugi ciklus akademskih studija – Master
Upis na studije
a. predupis
b. konkurs
c. ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti
d. dokumenti za prijavu na konkurs
5.
Nastava
a. predavanja
b. ispiti
c. ocjenjivanje
III STUDIJSKI PROGRAMI
1. Integrisane akademske studije farmacije
1.1. Kurikulum
2. Akademske studije zdravstvene njege
2.1. Kurikulum
3.
Akademske studije agroekonomije
3.1. Kurikulum
4. Akademske studije poljoprivredne proizvodnje
4.1. Kurikulum
5.
Akademske studije psihologije
5.1. Kurikulum
1
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
I OSNOVNE INFORMACIJE O UNIVERZITETU
1. Predgovor
Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledţ zdravstvene
njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srspke.
Misija Univerziteta „Bijeljina“ jeste da svojim studentima pruţa obrazovanje najvećeg kvaliteta,
pripremajući ih da se sutra suoĉe sa izazovima novih tehnologija i globalnog trţišta. Pri tome, Univerzitet
permanentno traţi najpogodniji obrazovni model, usvaja i prenosi nove nauĉne discipline, proširuje polje
obrazovnih tehnologija i nastoji da se ukljuĉi u meĊunarodni obrazovni sistem.
ObezbjeĊenje kvaliteta Univerziteta „Bijeljina“ vrši se kroz dostizanje kvaliteta sliĉnih
visokoškolskih ustanova Republike Srpske, BiH i šire, putem kategorija, koje, ujedno predstavljaju i
zakonske kategorije, a to su:
1. prostor i oprema,
2. nastavnici,
3. studenti,
4. finansije.
U pogledu prostorno-tehnoloških
resursa, Univerzitet „Bijeljina“ spada
meĊu najopremljenije.
U okviru prostora od oko 4.300 m2,
koji se nalazi na Pavlovića putu u
neposrednoj blizini lokacije Etno sela
„Stanišići“, Univerzitet raspolaţe sa 4
amfiteatra, 5 uĉionica sa ukupno 600
mjesta. Studentima su na raspolaganju i
jedna raĉunarska sala sa ukupno 20
umreţenih raĉunara, te ĉitaonica.
2
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
Nastavnici, saradnici i administracija raspolaţu sa
12 kabineta, odnosno kancelarija.
Amfiteatri poseduju sopstvena ozvuĉenja, a sve uĉionice imaju obezbjeĊene uslove za pristup
internetu i izvoĊenje nastave putem video projekcija.
Pored navedenog Univerzitet ima 9 laboratorija namijenjenih za izvoĊenje vjeţbi studentima
farmacije, sestrinstva i poljoprivrede. Sve laboratorije su izgraĊene po posljednjim standardima koje
omogućavaju da se student upozna sa svim metodama koje se koriste u farmaceutskoj industriji, odnosno
tehnologiji.
2. Studentska pitanja
Studenti Univerziteta „Bijeljina“ sva prava kao i potrebe vezano za svoj status mogu ostvariti putem
Studentske sluţbe Univerziteta. Vrijeme za rad sa studentima je neograniĉeno, tako da studenti mogu sva
obavještenja da dobiju putem sajta, oglasne table i studentske sluţbe neposredno u toku radnog vremena,
telefonom ili putem elektronske pošte.
U studentskoj sluţbi se vrši:
ovjera semestra,
prijavljivanje ispita,
upis i ispis studenata,
podnošenje zahtjeva za razliĉita uvjerenja,
dobijanje drugih potrebnih informacija,
drugi poslovi
3. Školarina
Školarina za jednu godinu akademskih studija prvog ciklusa u školskoj 2013/14 godini, iznosi:
1. Farmacija .................. 5.500,00 km
2. Sestrinstvo ................ 3.000,00 km,
3. Psihologija ................ 3.000,00 km,
4. Poljoprivreda ............ 2.000,00 km
Uplata školarine vrši se u 4-5 jednakih mjeseĉnih rata, s tim što se prva rata plaća prilikom upisa a
svaka sledeća svaka tri mjeseca.
Univerzitet odobrava poseban popust za ĉlanove uţe porodice koji istovremeno studiraju.
3
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
4. Udţbenici i biblioteka
Za
svaki
predmet
profesor
preporuĉuje jedan obavezni udţbenik i širu
literaturu. Ĉlanci i drugi izvori koriste se u
cilju lakšeg savladavanja predviĊenog
gradiva i brţe pripreme ispita.
Studenti zaduţuju udţbenik na
poĉetku semestra i isti je duţan da vrati,
neoštećen, pošto poloţi predmetni ispit.
Studentima stoji na raspolaganju
biblioteka, koja je u okviru Univerziteta.
Biblioteka je opremljena literaturom iz
oblasti koje se izuĉavaju i širom
literaturom
potrebnom
za
sticanje
sveobuhvatne opšte kulture.
Raspoloţivu literaturu studenti mogu da pretraţuju preko sajta Univerziteta, koristeći se nalogom za
pristup koju ima svaki student.
15 15
5. Čitaonica
Ĉitaonica je organizovan prostor u kome se
studenti u pauzama izmeĊu predavanja mogu
pripremati za svoje ĉasove predavanja i vjeţbi. U
idealno realizovanim radnim uslovima studenti mogu
da pišu svoje seminarske radove, uĉe i konsultuju se
sa kolegama u vezi sa svim aktivnostima u kojima
uĉestvuju na Fakultetu.
Pored mogućnosti pristupa štampanim
medijima, studenti imaju pristup i elektronskim
izdanjima velikog broja ĉasopisa, a u procesu je
realizacija umreţavanja sa Narodnom bibliotekom
Republike Srpske, putem koje će biti omogućeno
pretraţivanje baze podataka svjetskih i domaćih
biblioteka.
Ĉitaonica je otvorena od 08:00 h do 20:00 h svakog radnog dana.
4
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
6. Računarska sala
Univerzitet Bijeljina je
opremljen
savremenom
raĉunarskom opremom, koja je
na raspolaganju studentima za
potrebe nastave i individualnog
usavršavanja
informatiĉkog
obrazovanja.
Studenti
imaju
mogućnost
neograniĉenog
pristupa
internetu,
ĉitanja
elektronskih ĉasopisa na koje je
Fakultet pretplaćen, korišćenja
Univerzitetskog web mail i
ostalih servisa.
Na
Univerzitetu
je
uveden integrisani informacioni sistem (IS) baziran na savremenoj veb tehnologiji, koji studentima
omogućava da, preko svog korisniĉkog imena i lozinke, sa bilo kog mjesta provjere svoje liĉne podatke,
predmete iz nastavnog plana po kojem su upisani i njihove silabuse, ocjene, datume polaganja ispita.
Osim toga mogu da prijave ispite, pretraţuju biblioteĉki fond i rezervišu knjige, komuniciraju sa
nastavnicima i ostalo.
5
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
7. Laboratorije
Studenti farmacije imaju mogućnost da pored znanja koje stiĉu na predavanjima, svoje znanje obogate i
u dijelu nastave koji se odnosi na praktiĉne vjeţbe.
Naime, Univerzitet veliku paţnju poklanja osposobljavanju studenata za rad u laboratorijama. Zbog toga
su studenti u mogućnosti da ostvare potpunu edukaciju, te da po završetku studija budu potpuno osposoljeni
za bavljenje svojom djelatnošću bez obzira u kom dijelu svijeta naĊu zaposlenje.
6
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
8. Praksa
Svoju koncepciju kvaliteta i razvoja Univerzitet Bijeljina gradi na principu sprege obrazovanja nauka - tehnologija - rad - kultura - ekologija, zbog ĉega je predviĊeno da se student u svom obrazovanju
kreće na relaciji teorija (uĉionica) - praksa (Univerzitetska laboratorija – kliniĉki centar – dom zdravlja, te
privredna dobra i sl).
Prihvatanjem svih principa Bolonjskog procesa, Univerzitet Bijeljina je u svoje studijske programe,
pored obaveznih i izbornih predmeta, uvrstio i praksu kao obavezan segment obrazovanja svakog studenta.
Praktiĉna nastava se odvija u zavisnosti od vrste nauĉne oblasti. Kao primjer praksa iz oblasti
medicinskih nauka će se obavljati u Domu zdravlja, Opštoj bolnici „Sveti vraĉevi“ u Bijeljini i Kliniĉkom
univerzitetskom centru u Tuzli, sve u zavisnosti od tipa predmeta.
9. Saradnja sa društvenom zajednicom
Univerzitet zauzima posebno mijesto u Republici Srpskoj i BiH i opredijeljen je da društvu koristi
kroz obrazovanje kvalitetnih struĉnjaka, a otvoren je za sve studente bez obzira na vjeru, pol, rasu, kulturno
ili društveno porijeklo.
Univerzitet je spreman da se lako adaptira potrebama nauke i struke koja će biti potrebna u
godinama novih investicija.
Nastavno osoblje ima kvalitene reference i spremno je da društvenoj zajednici obezbijedi dobre
struĉnjake, koji će svojim radom bez posebnih dodatnih napora dostizati standarde EU-e i SAD-a.
7
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
II INFORMACIJE O STUDIJIMA
1. Opšte o smjerovima
Na Univerzitetu „Bijeljina“ u Bijeljini zastupljene su tri nauĉne oblasti, kroz pet studijskih programa,
i to:
Naučne oblasti
Naučna polja
Studijski program
Osnovna medicina
Integrisane akademske
studije farmacije
Zdravstvene nauke
Sestrinstvo
Medicinske i zdravstvene
nauke
Poljoprivredna proizvodnja
Poljoprivredne biljne nauke,
šumarstvo i ribarstvo
Poljoprivredne nauke
Društvene nauke
Zaštita zdravlja biljaka
(u tokuje licenciranje
studijskog programa)
Ostale poljoprivredne
nauke
Agroekonomija
Psihologija
Osnovne akademske studije
psihologije
Univerzitet Bijeljina trenutno organizuje nastavu na prvom ciklusu akademskih studija.
2. Prvi ciklus akademskih studija
Univerzitet Bijeljina organizuje akademske studije prvog ciklusa u trogodišnjem, ĉetvorogodišnjem
i petogodišnjem trajanju.
-
-
Fakultet zdravstvenih studija (studijski program sestrinstva) traje 3 godine, odnosno 6 semestara,
stiĉe se 180 ECTS bodova i struĉni naziv Diplomirana medicinar zdravstvene njege – 180 ETCS.
Poljoprivredni fakultet (studijski ptogram agroekonomije), traje 4 godine, odnosno 8 semestara, stiĉe
se 240 ECTS bodova i struĉni naziv Diplomirani inţenjer agroekonomije.
Poljoprivredni fakultet (studijski ptogram poljoprivredna proizvodnja), traje 4 godine, odnosno 8
semestara, stiĉe se 240 ECTS bodova i struĉni naziv Diplomirani inţenjer poljoprivrede.
Poljoprivredni fakultet (studijski ptogram zaštita zdravlja biljaka), traje 4 godine, odnosno 8
semestara, stiĉe se 240 ECTS bodova i struĉni naziv Diplomirani inţenjer poljoprivrede, smijer
zaštita zdravlja biljaka.
Fakultet za psihologiju ( studijski program opšte psihologije), traje 4 godine, odnosno 8 semestara,
stiĉe se 240 ECTS bodova i struĉni naziv Diplomirani psiholog.
8
Univerzitet Bijeljina - Informator
-
2014-2015
Farmaceutski fakultet – integrisane akademske studije drugog stepena opšti smjer), traju 5 godina
odnosno 10 semestara, stiĉe se 300 ECTS bodova i struĉni naziv Magistar farmacije.
Svim studentima koji su završili
akademske studije prvog ciklusa omogućiće se nastavak
školovanja na master studijama, koje imaju 60 ECTS bodova, zavisno od prethodno ostvarenog obima
akademskih studija prvog ciklusa.
Studenti Poljoprivrednog fakulteta imaće mogućnost izbora u pogledu pohaĊanja master studija,
tako što će iste moći upisati na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ova mogućnost
ostvarena je kroz Sporazum koji su ovi fakulteti potpisali kao i kroz aktivno prisustvo beogradskog
fakulteta u pogledu praćenja kvaliteta nastave.
3. Upis na studije
Na konkurs za upis akademskih studija prvog ciklusa na Univerzitetu Bijeljina mogu se prijaviti
sva lica sa prethodno steĉenim srednjim obrazovanjem u ĉetvorogodišnjem trajanju.
3.1. Predupis
Kandidati imaju mogućnost da prije upisnog roka podnesu predupisnu prijavu na osnovu koje sebi
"rezervišu" mjesto na Fakultetu. Predupisna prijava sadrţi liĉne podatke zainteresovanog kandidata, a
podnosi se liĉno, telefonom ili mejlom. Predupis poĉinje 15 maja. Po podnošenju potrebne dokumentacije,
predupisani kandidat polaţe ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti i zakljuĉuje sa Univerzitetom ugovor o
studiranju.
3.2. Konkurs
Kandidati se rangiraju prema postignutom uspjehu u srednjoj školi i na prijemnom ispitu. Prijemni
ispit
će
se
organizovati
u
prostorijama
Univerziteta,
a termin će biti naznaĉen u Konkursu.
Prvi konkursni rok biće objavljen krajem juna tekuće godine u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na
internet stranicama www.ubn.rs.ba , te na oglasnoj tabli Univerziteta.
Drugi konkursni rok je poĉetkom septembra tekuće godine.
3.3.Ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti
Ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti obuhvata ispit pred komisijom sa bodovanjem prema
prikazanoj tabeli. Troĉlana Komisija moţe kandidatu dati odreĊen broj bodova.
Rang lista formira se u zavisnosti od postignutog uspjeha u srednjoj školi i postignutog broja poena
pred Komisijom.
9
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
Naziv ocenjivanog segmenta
Opšta kultura i obrazovanje
2
4
Obim struĉnog znanja
2
4
Nagrade, pohvale, priznanja
Preporuke
Ocena kvaliteta studenta
2
2
2
4
4
4
Broj bodova
6
8
10
6
8
10
6
6
6
8
8
8
10
10
10
3.4. Dokumenta uz prijavu na konkurs
-
liĉna karta (ovjerena kopija)
svjedoĉanstva svih završenih razreda srednje škole (ovjerena kopija);
diploma o poloţenom maturskom ispitu (ovjerena kopija);
ljekarsko uvjerenje sa mišljenjem psihologa;
izvod iz matiĉne knjige roĊenih;
2 fotografije (50 x 60);
vjenĉani list (ukoliko je student u braĉnoj zajednici);
uvjerenje o drţavljanstvu.
4. Nastava
Nastava se izvodi u prostorijama Univerziteta Bijeljina na Pavlovića putu bb u Bijeljini.
4.1.Predavanja
Za izvoĊenje nastave-predavanja koristi se oprema koja omogućava nastavniku da u velikoj mjeri
usredsredi paţnju studenta na tematsku jedinicu, odnosno da student za vrijeme prisustva na predavanjima
dobar dio gradiva, koji je nastavnik prezentirao u toku ĉasa, i zapamti.
Pored toga, a što predstavlja novinu na ovim prostorima, studentu je omogućeno da sva
predavanja koja je slušao tokom istog dana a i u toku cijelog semestra koristi na Sajtu Univerziteta.
To pruţa mogućnost i onim studentima koji nisu bili na predavanjima da se upoznaju sa
predavanjima koja su propustili.
TakoĊe, sva ispitna pitanja, kao i odgovori i rezultati kolokvijuma i ispita objavljuju se putem Sajta
Univerziteta.
4.2.Ispiti
Ispit se sastoji iz dvije faze, prva je faza predispitnih obaveza i druga faza polaganje ispita.
Faza predispitnih obaveza ne omogućava studentu da poloţi ispit na osnovu aktivnosti u toku
izvoĊenja nastave.
Na predispitnim aktivnosti student moţe ostvariti maksimalno 50 bodova, a isto toliko na samom
ispitu koji moţe biti usmen ili pismeno uraĊen.
10
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
Naprijed navedeni broj ECTS bodova moţe se prikupiti kroz:
prisustvo na nastavi .......................... 10 bodova
seminarski rad .................................. 10
kolokvijum ....................................... 30
ispit .................................................. 50
4.3.Ocjenjivanje
Ocjenjivanje se vrši na kraju semestra.
Ocjenjivanje se vrši na taj naĉin što se sabiraju svi ostvareni ECTS bodovi na osnovu naprijed
navedenih aktivnosti studenta. Za ostvarenih
51-60 ECTS bodova student dobija ocjenu šest...... (6),
61-70 ...................................................................... (7),
71-80 ....................................................................... (8),
81-90 ....................................................................... (9),
91-100 ..................................................................... (10)
Student ne moţe iz predispitnih aktivnosti ostvariti više od 50 bodova, odnosno student mora izaći na
ispit da bi dobio prolaznu ocjenu.
11
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
III STUDIJSKI PROGRAMI
Studijski programi su prvenstveno uraĊeni u cilju zadovoljavanja potreba privrede i vanprivrede za
visokostruĉnim kadrovima odmah primjenjivih znanja u Republici Srpskoj, BiH i šire, odnosno Evropskoj uniji.
Oni u potpunosti zadovoljavaju Bolonjski proces i omogućavaju nesmetanu fluktuaciju studenata tokom
školovanja.
Kako bi se što uspješnije i kvalitetnije zadovoljili korisnici našeg sistema obrazovanja, sistemski i
kontinuirano se prati rad na programima, kao i noviteti u nauci i praksi, a po potrebi se vrše i korekcije. Korekcija
programa vrši se po propisanim procedurama, a uz saglasnost Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske.
12
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
STUDIJSKI PROGRAM: „ INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE FARMACIJE“
PETOGODIŠNJI PROGRAM (deset semestara)
ZVANJE: „Magistar farmacije“
1.
Naziv studijskog programa
INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE FARMACIJE
2.
Ciljevi studijskog programa
Misija obrazovanja farmaceuta je da obrazuje i osposobi studenta kao
struĉnjaka za lijek, koji doprinosi zdravstvenoj zaštiti pacijenata koristeći
principe i metode farmaceutskih i srodnih nauka i prakse zasnovane na
dokazima.
Studenti farmacije, stiĉu znanja i veštine za aktivno uĉestvovanje u promociji
zdravlja, prevenciji i lijeĉenju bolesti.
Studije farmacije omogućavaju studentima da steknu znanja i vještine za:
proizvodnju, magistralnu izradu, distribuciju i racionalnu primjenu lijekova.
Studenti, takoĊe, uĉe i osposobljavaju se za komunikaciju sa pacijentom,
zdravstvenim struĉnjacima i javnošću u cilju informisanja, savjetovanja i
edukacije o lijeku i farmakoterapiji.
Fakultet ima vodeću ulogu u dodiplomskom, poslijediplomskom i
kontinuiranom profesionalnom, nauĉnom i etiĉkom obrazovanju i razvoju
farmaceuta.
U cilju unapreĊenja znanja i vještina farmaceuta, fakultet razvija i podrţava
istraţivaĉke projekte i saraĊuje sa nauĉnom javnošću.
3.
Vrsta studija
Akademske studije
4.
Stečeno zvanje
„Magistar farmacije - master“
5.
Ishodi procesa učenja
operativno korišćenje analitiĉkih metoda i tehnika
rukovanje aparatima i opremom
laboratorijski rad
kvalitativne i kvantitativne analize u farmaciji
bezbjedno rukovanje hemijskim i farmaceutskim materijalom
predviĊanje rizika za farmaceutske procedure i praksu
izradu magistralnih i galenskih preparata
praćenje i unapreĊenje procesa proizvodnje
procjenu i tumaĉenje podataka laboratorijskih ispitivanja
prepoznavanje osnovnih simptoma i znakova bolesti
prepoznavanje interakcija, neţeljenih i toksiĉnih efekata lijekova
usmene i pismene komunikacije sa pacijentima i ljekarima
generisanje i kritiĉku procjenu informacija i podataka
samostalno uĉenje i planiranje sopstvenog usavršavanja
13
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
6.
Trajanje studija
korišćenje struĉne literature
korišćenje informacionih sistema
samostalni i timski rad
planiranje, dizajniranje i rad na istraţivaĉkim projektima
prepoznavanje i rješavanje problema, donošenje odluka
5 godina; deset semestara
7.
ECTS
300
8.
Uslovi za upis na studijski
program
9.
Način izvoĎenja studija
Završeno srednje obrazovanje opšteg, medicinskog ili farmaceutskog usmjerenja;
Uvjerenje o nevoĊenju kriviĉnog postupka i nekaţnjavanju;
Dokaz o psihofiziĉkoj sposobnosti;
Poloţen prijemni ispit;
Prelaz studenata sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti
studija, prema odgovarajućem broju ECTS bodova.
Teorijska nastava, vjeţbe, seminarska nastava, laboratorijske vjeţbe, izrada seminarskih
radova itd.
10.
Preduslov za upis pojedinih
predmeta
Nema posebnih preduslova
11.
Dokaz o podudarnosti SP
Vidjeti prilog A.
12.
Izborni predmeti
Definisani Nastavnim planom i programom
13.
Obaveze studenata i
dinamika studiranja
Predispitne obaveze prema nastavnim predmetima (Prisustvo i aktivnost na predavanjima i
veţbama, seminarski radovi, samostalni rad, rad u grupi itd.), po semestralnoj dinamici.
14.
Uslovi prelaska sa drugih
studijskih program istih ili
srodnih studija
Dozvoljen je prelazak na II godinu studija sa transferom 37 ECTS bodova, a na svaku
sljedeću sa 37 bodova iz prethodne godine akademskih studija i ostvarenim maksimumom
bodova iz prethodnih godina studija priznatim po kriterijima i standardima ekvivalencije.
14
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
KURIKULUM: „INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE FARMACIJE“
Redni broj
Šifra predmeta
Semestar
Status
predmeta
ECTS
UKUPNO
ČASOVA
I GODINA
1
1ONH1
Opšta i
neorganska
hemija 1
1
O
45
30
30
3
2
2
105
135
8
240
2
1MAT
Matematika
1
O
30
15
30
2
1
2
75
105
6
180
3
1BHG
Biologija sa
humanom
genetikom
1
O
30
15
15
2
1
1
60
90
5
150
4
1FZK
Fizika
1
O
30
15
30
2
1
2
75
105
6
180
5
1UUF
Uvod u
farmaciju
1
O
45
15
3
1
60
90
5
150
6
1ONH2
Opšta i
neorganska
hemija 2
2
O
45
30
30
3
2
2
105
135
8
240
7
1ASH
Anatomija sa
histologijom
2
O
30
30
2
2
60
90
5
150
8
1OH 1
Organska
hemija 1
2
O
30
30
15
2
2
1
75
105
6
180
9
1AH1
Analitiĉka
hemija 1
2
O
30
30
15
2
2
1
75
105
6
180
10
1BOT
Botanika
2
O
30
15
15
2
1
1
60
90
5
150
345
210
195
750
1050
60
1800
Naziv
predmeta
Ostali
časovi
Časovi aktivne nastave
Ukupno časova aktivne nastave
Pred
Vjeţbe
Seminar
SIR
Ned.
P
V
S
Uku
p
50
SRS
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I - Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
15
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
II GODINA
Ostali
časovi
Redni broj
Šifra
predmeta
Semestar
Status
predmeta
ECTS
UKUPNO
ČASOVA
Časovi aktivne nastave
11
2AH2
Analitiĉka hemija 2
3
O
45
30
30
3 2 2
105
195
10
300
12
2FHIM
Fiziĉka hemija sa
instrumentalnim
metodama
3
O
30
15
30
2 1 2
75
165
8
240
13
2OH2
Organska hemija 2
3
O
30
30
15
2 2 1
75
195
9
270
Izborni blok 1
3
I
15
15
1
1
30
60
3
90
30
3 1 2
90
120
7
210
30
2
2
60
90
5
150
14
Naziv predmeta
Pred
Vjeţ
Semin
Ned.
P V S
Ukup
SRS
15
2MBIL
Mikrobiologija
4
O
45
16
2EJ
Engleski jezik
4
O
30
17
2STS
Statistika
4
O
45
15
15
3 1 1
75
135
7
210
18
2OBH
Opsta biohemija
4
O
45
15
15
3 1 1
75
165
8
240
Izborni blok 2
4
I
15
15
1
30
60
3
90
615
1185
60
1800
19
Ukupno časova aktivne nastave
300
15
SIR
120
195
1
41
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I - Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
16
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
Redni broj
Šifra predmeta
Naziv predmeta
Semestar
Status
predmeta
ECTS
UKUPNO
ČASOVA.
III GODINA
20
3FH1
Farmaceutska hemija
1
5
O
60
75
30
4 5 2
165
195
12
360
21
3FIZ
Fiziologija
5
O
45
15
15
3 1 1
75
135
7
210
22
3FGN1
Farmakognozija 1
5
O
30
60
15
2 4 1
105
135
8
240
Izborni blok 3
5
I
15
15
1
1
30
60
3
90
Farmaceutska hemija
2
6
O
60
75
30
4 5 2
165
195
12
360
60
15
3 4 1
120
180
10
300
23
Ostali
časovi
Časovi aktivne nastave
Pred
Vjeţ
Semin
SIR
Ned.
P V S
Ukup
SRS
24
3FH2
25
3FGN2
Farmakognozija2
6
O
45
26
3IMUN
Imunologija
6
O
30
15
2
1
45
105
5
150
Izborni blok 4
6
I
15
15
1
1
30
60
3
90
735
1065
60
1800
27
Ukupno časova aktivne nastave
300
285
150
49
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I - Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
17
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
30
UKUPNO
ČASOVA
29
ECTS
4AL1
Status
predmeta
Šifra predmeta
28
Ostali
časovi
Časovi aktivne nastave
Semestar
Redni broj
IV GODINA
Analitika lekova 1
7
O
30
15
30
2
1
2
75
135
7
210
4FARM 1
Farmakologija 1
7
O
45
30
30
3
2
2
105
135
8
240
4FTH1
Farmaceutska
tehnologija1
7
O
60
60
30
4
4
2
150
210
12
360
Izborni blok 5
7
I
15
15
1
1
30
60
3
90
15
2
1
60
90
5
150
15
2
1
45
75
4
120
31
Naziv predmeta
Pred
Vjeţ
Semin
Ned.
P V
S
SRS
4AL2
Analitika lekova 2
8
O
30
33
4PFIZ
Patološka fiziologija
8
O
30
34
4FTH2
Farmaceutska
tehnologija 2
8
O
60
60
30
4
4
2
150
210
12
360
35
4FARM2
Farmakologija 2
8
O
45
15
15
3
1
1
75
105
6
180
Izborni blok 6
8
I
15
15
1
1
30
60
3
90
720
1080
60
1800
Ukupno časova aktivne nastave
330
195
195
1
Ukup
32
36
15
SIR
48
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I - Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
18
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
Semestar
Status
predmeta
37
5OIF
Osnovi industrijske
farmacije
9
O
30
38
5TH1
Toksikološka
hemija 1
9
O
30
39
5BROM
Bromatologija
9
O
15
40
5MBIOH
Medicinska
biohemija
9
O
30
Izborni blok 7
9
I
41
UKUPNO
ČASOVA.
Šifra
predmeta
Naziv predmeta
ECTS
Redni broj
V GODINA
30
2
2
60
120
6
180
15
2 1
1
60
120
6
180
30
1
2
45
135
6
180
15
2 1
1
60
120
6
180
30
30
2
2
60
120
6
180
30
2
2
60
90
5
150
30
2 1
2
75
105
6
180
30
90
4
120
2
60
90
5
150
15
225
75
10
300
735
1065
60
1800
Pred
42
5MUF
Menadţment u
farmaciji
10
O
30
43
5TH2
Toksikološka
hemija 2
10
O
30
44
5SP
Struĉna praksa
45
46
5DIP
Vjeţ
15
15
15
Semin
SIR
Ned.
P V S
30
Izborni blok 8
10
Diplomski rad
10
I
Ukupno časova aktivne nastave
Ostali
časovi
Časovi aktivne nastave
30
2
30
2
225
225
75
210
225
49
Ukup
SRS
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I - Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
19
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
Ostali
časovi
Vještina komunikacije
3
I
15
15
1
1
30
60
3
90
2
2HBE
Hemija bioelemenata
3
I
15
15
1
1
30
60
3
90
Status
predmeta
2VK
Naziv predmeta
Semestar
1
Šifra
predmeta
UKUPNO
ČASOVA
Časovi aktivne nastave
ECTS
Redni broj
IZBORNI BLOK STUDIJSKOG PROGRAMA „FARMACIJA“
Ned.
Pred
Vjeţ
Semin
SIR
P V S
Ukup
SRS
IZBORNI BLOK 1
IZBORNI BLOK 2
1
2MF
2
2KHEM
Marketing u farmaciji
4
I
15
15
1
1
30
60
3
90
Koloidna hemija
4
I
15
15
1
1
30
60
3
90
IZBORNI BLOK 3
1
3LJBZS
Ljekovito bilje i ţivotna
sredina
5
I
15
15
1
1
30
60
3
90
2
3AHUFP
Analitiĉka hemija u
farmaceutskoj praksi
5
I
15
15
1
1
30
60
3
90
IZBORNI BLOK 4
1
3FTR
Fitoterapija
6
I
15
15
1
1
30
60
3
90
2
3VUF
Voda u farmaciji
6
I
15
15
1
1
30
60
3
90
IZBORNI BLOK 5
1
4FEP
Farmakoepidemiologija
7
I
15
15
1
1
30
60
3
90
2
4DISL
Dizajn i sinteza lekova
7
I
15
15
1
1
30
60
3
90
IZBORNI BLOK 6
1
4OPFH
Odabrana poglavlja
farmaceutske hemije
8
I
15
15
1
1
30
60
3
90
2
4FEK
Farmakoekonomika
8
I
15
15
1
1
30
60
3
90
IZBORNI BLOK 7
1
5KF1
Kliniĉka farmacija 1
9
I
30
30
2
2
60
120
6
180
2
5HR
Hemija rastvora
9
I
30
30
2
2
60
120
6
180
IZBORNI BLOK 8
1
5KOZ
Kozmetologija
10
I
30
30
2
2
60
90
5
150
2
5KF2
Kliniĉka farmacija 2
10
I
30
30
2
2
60
90
5
150
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I - Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
20
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
STUDIJSKI PROGRAM: „ AKADEMSKE STUDIJE ZDRAVSTVENE NJEGE“
TROGODIŠNJI PROGRAM (šest semestara)
ZVANJE: „Diplomirani medicinar zdravstvene njege“
1.
Naziv studijskog
programa
AKADEMSKE STUDIJE ZDRAVSTVENE NJEGE
2.
Ciljevi studijskog
programa
Upoznavanje studenta
o normalnoj strukturi i funkcijama ĉovjekovog organizma;
Upoznavanje studenta o narušavanju graĊe i/ili funkcije pojedinih organa,
organskih sistema ili cjelokupnog organizma ĉovjeka i etiologiji nastanka
poremećaja;
Saznanja iz odgovarajućih kliniĉkih disciplina, koja omogućuju studentu da
stvori predstavu o mentalnim i fiziĉkim oboljenjima, postupcima i metodama
preventivne medicine, dijagnostike i terapije, kao i reprodukciji ĉovjeka;
Pripremiti studenta da efikasno i odgovorno obavlja zdravstvenu njegu
zasnovanu na etiĉkim postavkama, te ga usmjeriti cjeloţivotnom obrazovanju;
Pripremiti studenta za rad sa pojedincem i lokalnom zajednicom, poštujući
razliĉitosti u pogledu kulture, vjere i etniĉke pripadnosti;
Osposobiti studenta da obavlja zdravstvenu njegu na razliĉitim radnim mjestima
i za sljedeća zanimanja u specijalistiĉkim oblastima: intenzivne zdravstvene
njege i urgentnog zbrinjavanja, njege u infektologiji, njege internistiĉkih
bolesnika, njege hirurških bolesnika, pedijatrijske njege, gerijatrijske njege,
akušersko-ginekološke njege, njege onkoloških i psihijatrijskih bolesnika, njege
u neurologiji i oftalmologiji i njege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodiĉnoj
medicini.
Osposobiti studenta za timski rad i saradnju sa svim drugim struĉnjacima
ukljuĉenim u sve oblike ostvarivanja zdravstvene zaštite, lijeĉenja i zdravstvene
njege;
Osposobiti studenta da samostalno planira, organizuje i izvodi sestrinsku sluţbu
na svim nivoima zdravstvene zaštite i da primjenjuje meĊunarodne standarde iz
sestrinske prakse.
3.
Vrsta studija
Akademske studije
4.
Stečeno zvanje
„Diplomirani medicinar zdravstvene njege
5.
Ishodi procesa učenja
Sticanje neophodnih znanja, vještina i sposobnosti da samostalno izvrše procjenu
potreba za zdravstvenom njegom, postave ciljeve i odrade prioritete, planiraju i
implementiraju adekvatne postupke njege, ocjenjuju i realizuju plan njege i dr;
Sposobnosti da uĉestvuje u planiranju i sprovoĊenju dijagnostiĉkih i terapijskih
zahvata pod nadzorom ljekara.
Završetkom studijskog programa, odbranom diplomskog rada, nosilac diplome je
21
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
kvalifikovan za samostalno obavljanje zdravstvene djelatnosti.
6.
Trajanje studija
3 godine; šest semestara
7.
ECTS
180
8.
Uslovi za upis na
studijski program
9.
Način izvoĎenja
studija
Završeno srednje obrazovanje medicinskog usmjerenja;
Uvjerenje o nevoĊenju kriviĉnog postupka i nekaţnjavanju;
Dokaz o psihofiziĉkoj sposobnosti;
Poloţen prijemni ispit;
Prelaz studenata sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti
studija, prema odgovarajućem broju ECTS bodova.
Teorijska nastava, vjeţbe, seminarska nastava, laboratorijske vjeţbe, izrada seminarskih
radova itd.
10.
Preduslov za upis
pojedinih predmeta
Prema nastavnom planu i programu
11.
Dokaz o podudarnosti
SP
Vidjeti prilog A.
12.
Izborni predmeti
Definisani Nastavnim planom i programom
13.
Obaveze studenata i
dinamika studiranja
Predispitne obaveze prema nastavnim predmetima (Prisustvo i aktivnost na predavanjima i
veţbama, seminarski radovi, samostalni rad, rad u grupi itd.), po semestralnoj dinamici.
14.
Uslovi prelaska sa
drugih studijskih
program istih ili
srodnih studija
Dozvoljen je prelazak na II godinu studija sa transferom 37 ECTS bodova; na III godinu
studija sa transferom 97 ECTS bodova priznatim po kriterijima i standardima ekvivalencije.
22
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
KURIKULUM: „ AKADEMSKE STUDIJE ZDRAVSTVENE NJEGE“
I GODINA
Ostali
časovi
Redni broj
Šifra
predmeta
Semestar
Status
predmeta
ECTS
UKUPNO
ČASOVA
Časovi aktivne nastave
1
IT021
Biofizika
1
O
30
15
10
2 1 1
55
70
5
125
2
MP58
Biologija sa
humanom
genetikom
1
O
45
30
10
3 2 1
85
105
8
190
3
OP02
Medicinska etika
1
O
45
15
10
3 1 1
70
90
7
160
4
PP01
Preduzetništvo u
zdravstvu
1
O
30
15
10
2 1 1
55
70
5
125
5
OP031
Engleski jezik 1
1
O
45
30
0
3 2
75
60
5
135
6
MP01
Anatomija,histologi
ja i embrilogija
2
O
45
30
0
3 2
75
70
7
145
7
MP02
Biohemija
2
O
45
30
0
3 2
75
70
6
145
8
MP03
Fiziologija
2
O
45
30
0
3 2
75
70
6
145
9
PH01
Uvod u medicinu i
zdravstvenu njegu
2
O
30
15
0
2 1
45
55
4
100
10
OP04
Komunikologija u
zdravstvu
2
O
30
0
10
2
40
35
3
75
11
OP032
Engleski jezik 2
2
O
30
15
0
2 1
45
60
4
105
420
225
50
48
695
755
60
1450
Naziv predmeta
Ukupno časova aktivne nastave
Pred
Vjeţ
Semin
SIR
Ned.
P V S
1
Ukup
SRS
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I - Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
23
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
II GODINA
Ostali
časovi
Semestar
Status
predmeta
MP05
Ekologija i javno
zdravlje
3
O
45
0
10
3
13
MP06
Farmakologija i
toksikologija
3
O
45
15
20
3
1
14
MP12
Njega zaraznih
bolesnika i
Infektivne
bolesti
3
O
45
45
0
3
3
90
105
8
195
15
MP08
Patologija sa
patofiziologijom
3
O
45
30
0
3
2
75
105
7
180
16
MP09
Mikrobiologija
3
O
45
15
0
3
1
60
50
6
110
17
MP10
Epidemiologija
4
O
45
0
0
3
45
55
5
100
PH05
Propedevtktika i
zdravstvena
njega u kliniĉko
bolniĉkoj praksi
4
O
30
15
20
2
1
2
65
45
4
110
MP07
Njega u
porodiĉnoj
medicini i
primarnoj
zdravstvenoj
zaštiti
4
O
45
45
20
3
3
2
110
75
8
185
MP13
Njega
internistiĉkih
bolesnika sa
osnovama
interne medicine
4
O
45
60
0
3
4
105
95
8
200
MP14
Ishrana,
nutritivna
terapijai
dijetetika
4
O
45
0
20
3
65
55
5
120
435
225
90
750
710
60
1460
18
19
20
21
Ukupno časova aktivne nastave
Pred
Vjeţbe
Seminar
SIR
Ukup
SRS
UKUPNO
ČASOVA
Šifra
predmeta
12
Naziv predmeta
ECTS
Redni broj
Časovi aktivne nastave
1
55
55
4
110
2
80
70
5
150
Ned.
P
V
S
2
53
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I - Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
24
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
III GODINA
Ostali
časovi
Redni broj
Šifra
predmeta
Semestar
Status
predmeta
ECTS
UKUPNO
ČASOVA
Časovi aktivne nastave
22
MP15
Zdravstvena njega u
pedijatriji sa osnovama
pedujatrije
5
O
30
45
10
2
3
1
85
55
6
140
23
MP16
Njega hirurških
bolesnika sa osnovama
hirurgije
5
O
45
45
10
3
3
1
100
75
7
175
24
MP17
Njega psihijatrijskih
bolesnika sa osnovama
psihijatrije
5
O
30
15
10
2
1
1
55
55
4
110
25
MP18
Njega starih osoba sa
osnovama gerijatrije
5
O
30
15
10
2
1
1
55
45
4
100
26
OKP1
Opšta kliniĉka praksa
1
5
O
0
45
10
3
1
55
80
5
135
Izborni blok 1
5
I
30
15
0
2
1
45
65
4
110
MP20
Osnovi fizikalne
medicine sa
rehabilitaciojom
6
O
30
30
10
2
2
1
70
55
5
125
29
MP21
Urgentna medicina,
reanimatologija i
intenzivna zdravstvena
njega
6
O
45
45
10
3
3
1
100
35
5
135
30
MP22
Onkologija i
palijativna zdravstvena
njega
6
O
45
30
10
3
2
1
85
35
6
120
31
MP23
Medicinska i razvojna
psihologija
6
O
30
0
10
2
1
40
45
5
85
32
OKP2
Opšta kliniĉka praksa
2
6
O
0
45
10
1
55
80
4
135
Izborni blok 2
6
I
30
30
0
2
60
80
5
140
345
360
100
57
805
705
60
1510
27
28
33
Naziv predmeta
Ukupno časova aktivne nastave
Pre
Vjeţ
Semin
SIR
Ned.
P
V
S
3
2
Ukup
SRS
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I - Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
25
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
Ostali
časovi
26FT1
Farmakoterapija 1
5
I
30
15
0
2
1
45
65
4
110
2
MP25
Odabrana poglavlja
iz onkologije
5
I
30
15
0
2
1
45
65
4
110
Naziv predmeta
Semestar
Status
predmeta
1
Šifra
predmeta
UKUPNO
ČASOVA
Časovi aktivne nastave
ECTS
Redni broj
IZBORNI BLOK STUDIJSKOG PROGRAMA „SESTRINSTVO“
Pred
Vjeţb
Semin
SIR
Ned.
P
V S
Ukup
SRS
IZBORNI BLOK 1
IZBORNI BLOK 2
1
MP27
Zdravstvena kultura
6
I
30
30
0
2
2
60
80
5
140
2
19FT2
Farmakoterapija 2
6
I
30
30
0
2
2
60
80
5
140
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I - Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
26
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
STUDIJSKI PROGRAM: „AKADEMSKE STUDIJE AGROEKONOMIJE“
ĈETVOROGODIŠNJI PROGRAM (osam semestara)
ZVANJE: Diplomirani inţenjer agroekonomije
1.
Ciljevi studijskog
programa
Osnovni cilj studijskog programa je prenošenje najnovijih nauĉnih i struĉnih znanja i
vještina iz oblasti agroekonomije koja bi omogućila profitabilnu poljoprivrednu
proizvodnju i prehrambenu industriju iskorišćavanjem obnovljivih prirodnih resursa, uz
zaštitu okoline, oĉuvanje resursa ruralnih podruĉja i kulturnog nasljeĊa.
2.
Ishodi procesa učenja
Završetkom studija student je osposobljen za obavljanje poslova organizacije proizvodnje
i prerade, marketinga i prevoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, sirovina,
pomoćnog materijala i sredstava za proizvodnju namijenjenih poljoprivrednim i
poslovnim sistemima prehrambene industrije. Studenti su takoĊe osposobljeni i za
obavljanje poslova u bankama, osiguravajućim društvima, predstavništima, razvojnim,
carinskim sluţbama, u agencijama, vladinim agencijama, savjetodavnim poljoprivrednim
sluţbama i kao menadţeri u oblasti agrobiznisa.
3.
Uslovi za upis na
studijski program
4.
Način izvoĎenja
nastave
5.
Preduslov za upis
pojedinih predmeta
Dokaz o podudarnosti
studijskog programa
Izborni predmeti
Obaveze studenata i
dinamika studiranja
6.
7.
8.
9.
Uslovi prelaska sa
drugih studijskih
programa istih ili
srodnih studija
Završeno ĉetvorogodišnje srednje obrazovanje,
Poloţen kvalifikacioni ispit,
Prelaz studenata sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti
studija prema odgovarajućem broju ECTS bodova.
Koriste se klasiĉna predavanja, laboratorijske vjeţbe, terenske vjeţbe i metode
interaktivne nastave. Od metoda interaktivne nastave u studijskom programu se koriste
individualne, grupne, odnosno timske i kooperativne metode aktivnog uĉenja. Poseban
akcenat u aktivnoj nastavi i uĉenju se pridaje diskusiji, kooperativnom uĉenju,
zajedniĉkom uĉenju, formiranju timova za uĉenje i uĉenju zasnovanom na iskustvu,
metodi simulacije, mini istraţivaĉkim prijedlozima i projektima. U okviru svakog
predmeta predviĊena je provjera znanja i vještina studenata tokom semestra putem
kolokvijuma i testova.
Nema posebnih uslova.
Vidjeti prilog A
Definisani nastavnim planom i programom.
Obaveze studenata na studijskom programu su redovno pohaĊanje nastave i ispunjavanje
svih obaveza iz nastavnih programa obaveznih i izbornih predmeta utvrĊenih nastavnim
planom studijskog programa, polaganjem svih obaveznih i izbornih predmeta i
ispunjavanjem administrativnih obaveza, u skladu sa Statutom, Pravilnikom o studiju,
akademskim kalendarom i ugovorom o studiju.
Na program se mogu upisati studenti koji pohaĊaju isti smjer na drugoj akreditovanoj
visokoškolskoj ustanovi. Student je duţan da poloţi predmete studijskog programa do
godine na koju prelazi, a koje nema poloţene u okviru svoje prethodne studijske grupe u
skladu sa preduslovima za upis pojedinih predmeta i grupe predmeta – neophodan broj
ECTS bodova za upis odgovarajućeg semestra.
27
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
KURIKULUM: „AKADEMSKE STUDIJE AGROEKONOMIJE“
Kurikulum studijskog programa sadrţi listu i strukturu obaveznih i izbornih predmeta i modula.
Osnovne akademske studije programa za agroekonomiju prilagoĊene su savremenim evropskim iskustvima u
obrazovanju ovog profila.
U strukturi ovog programa predmeti su podijeljeni na akademsko-opšeobrazovne (15,83%), teorijsko-metodološke
(20,00%), nauĉno-struĉne (34,17%) i struĉno-aplikativne (30,00%). U prvoj godini zastupljeni su akademskoopšeobrazovni (55,00%), nauĉno-struĉni (35,00%) i u manjem dijelu teorijsko-metodološki predmeti (10,00%) koji
pruţaju polaznu opšteobrazovnu i teorijsko-metodološku osnovu budućim studentima za dalje uĉenje u okviru navedenih
studijskih programa.
Druga godina sadrţi nauĉno-struĉne (48,33%), teorijsko-metodološke (41,67%) i akademsko-opšeobrazovne predmete
(10,00%), koji produbljuju polaznu teorijsko-metodološku i daju nauĉno-struĉnu osnovu u daljem osposobljavanju
studenata.
U trećoj godini zastupljeni su uglavnom struĉno-aplikativni (40,00%) i nauĉno-struĉni predmeti (33,33%) i u manjem
obimu teorijsko-metodološki (26,67%).
U ĉetvrtoj godini zastupljeni su struĉno-aplikativni (76,67,00%) i nauĉno-struĉni predmeti (20,00%) koji studentima
pruţaju struĉno-aplikativnu i nauĉno-struĉnu osnovu.
Na kraju ĉetvrte godine studija predviĊena je odbrana završnog rada (3,33%), a završetkom studijskog programa stiĉe
se ukupno 240 i struĉni naziv agroekonomista.
Izborni predmeti su zastupljeni sa 48 ECTS bodova.
28
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
I GODINA
Ostali
časovi
Semestar
Status
predmeta
HEM
Hemija
1
O
45
2
MAT
Matematika
1
O
45
3
ENI
Engleski 1
1
O
30
4
RUSO
Ruralna
sociologija
1
O
45
15
3
1
60
120
6
180
5
RAT
Ratarstvo i
povrtarstvo
2
O
45
30
3
2
75
135
7
210
6
ENII
Engleski 2
2
O
30
60
120
6
180
7
OEK
Osnovi
ekonomije
2
O
45
30
3
2
75
105
6
180
8
STOĈ
Stoĉarstvo
2
O
45
30
3
2
75
105
6
180
9
VV
Voćarstvo i
vinogradarstvo
2
O
45
30
3
2
75
105
6
180
10
STAT
Statistika
2
O
45
30
3
2
75
105
6
180
705
1095
60
1800
Ukupno časova aktivne nastave
Pred.
Vjeţbe
30
420
Seminar
30
30
Ned.
P
V
3
2
3
2
30
90
SIR
2
795
S
2
2
2
47
Ukup.
SRS
UKUPNO
ČASOVA
Šifra
predmeta
1
Naziv
predmeta
ECTS
Redni broj
Časovi aktivne nastave
75
105
6
180
75
105
7
180
60
90
4
150
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I- Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
29
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
MAEK
13
UKUPNO
ČASOVA
12
SRS
ECTS
MEH
Ukup.
75
105
6
180
75
165
8
240
60
90
5
150
Status
predmeta
Šifra
predmeta
11
Ostali
časovi
Časovi aktivne nastave
Semestar
Redni broj
II GODINA
Mehanizacija
poljoprivrede
3
O
45
Makroekonomija
3
O
45
NEK
Nacionalna
ekonomika
3
O
60
14
TTK
Teorija troškova
sa kalkulacijama
3
O
75
45
5
3
120
210
11
330
15
OPT
Osnovi
prehrambene
tehnologije
4
O
45
30
3
2
75
105
6
180
16
EP
Ekonomika
poljoprivrede
4
O
45
30
3
2
75
165
8
240
17
UKA
Upravljanje
kvalitetom u
agrobiznisu
4
O
30
30
2
2
60
60
4
120
18
OFI
Osnovi finansija
4
O
60
60
60
4
120
19
KMM
Kvantitativni
metodi za
menadţere
4
O
45
75
165
8
240
675
1125
60
1800
Naziv predmeta
Ukupno časova aktivne nastave
Pred.
Vjeţbe
30
450
Seminar
30
SIR
Ned.
P
V
3
2
3
S
2
4
4
30
105
120
3
2
45
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I - Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
30
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
Ostali
časovi
5
O
45
Pred
Vjeţbe
Seminar
Ned.
P
V
3
S
2
Ukup
SRS
75
165
8
240
20
MPS
21
FRAĈ
Finansijsko i
poljoprivredno
raĉunovodstvo
5
O
45
30
3
2
75
165
8
240
22
MBP
Menadţment
biljne
proizvodnje
5
O
45
30
3
2
75
165
8
240
Izborni blok 1
5
I
45
30
3
2
75
105
6
180
30
3
2
75
165
8
240
23
30
SIR
UKUPNO
ČASOVA
Status
predmeta
Menadţment
poslovnih
sistema u
poljoprivredi
Naziv
predmeta
ECTS
Semestar
Časovi aktivne nastave
Šifra
predmeta
Redni broj
III GODINA
24
MSP
Menadţment
stoĉarske
proizvodnje
6
O
45
25
FARM
Farm
menadţment
6
O
45
30
3
2
75
165
8
240
26
Izborni blok 2
6
I
45
30
3
2
75
135
7
210
27
Izborni blok 3
6
I
45
30
3
2
75
135
7
210
600
1200
60
1800
Ukupno časova aktivne nastave
360
1200
120
40
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I - Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
31
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
IV GODINA
Ostali
časovi
30
UKUPNO
ČASOVA
29
ECTS
FAP
SRS
75
105
6
180
75
105
6
180
45
135
6
180
Status
predmeta
Šifra
predmeta
28
Ukup
Semestar
Redni broj
Časovi aktivne nastave
Finansijska analiza
poslovanja
7
O
45
PLAN
Planiranje u
agrobiznisu
7
O
45
POSP
Poslovno pravo
7
O
45
31
Izborni blok 4
7
I
45
30
3
2
75
105
6
180
32
Izborni blok 5
7
I
45
30
3
2
75
105
6
180
Naziv predmeta
Pred
Vjeţbe
30
Seminar
SIR
30
Ned.
P
V
3
2
3
S
2
3
33
TRIM
Trţište i marketing
poljoprivrednih
proizvoda
8
O
45
30
3
2
75
135
7
210
34
KSTP
Komercijalno i
spoljnotrgovinsko
poslovanje
8
O
45
30
3
2
75
75
5
150
35
Izborni blok 6
8
I
45
30
3
2
75
135
7
210
36
Izborni blok 7
8
I
45
30
3
2
75
135
7
210
Diplomski rad
8
O
45
75
4
120
690
1110
60
1800
37
DIP
Ukupno časova aktivne nastave
45
405
90
150
45
3
46
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I - Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
32
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
Ostal
časov
Pred
Vjeţ
Sem
SIR
Ned.
Uku
P V S
SRS
UKUPNO
ČASOVA
Časovi aktivne nastave
ECTS
Naziv predmeta
Semestar
Status
predmeta
Šifra
predmeta
Redni broj
IZBORNI BLOK STUDIJSKOG PROGRAMA „AGROEKONOMIJA“
3
3
75
75
105
105
6
6
180
180
IZBORNI BLOK 1
1
2
GOV
ŢIV
Govedarstvo
Ţivinarstvo
5
5
I
I
45
45
30
30
2
2
IZBORNI BLOK 2
1
ORB
2
LEK
Organska biljna
proizvodnja
Ljekovito bilje
6
I
45
30
3
2
75
135
7
210
6
I
45
30
3
2
75
135
7
210
IZBORNI BLOK 3
1
MEO
2
SME
MeĊunarodni ekonomski
odnosi
Sociologija menadţmenta
6
I
45
30
3
2
75
135
7
210
6
I
45
30
3
2
75
135
7
210
IZBORNI BLOK 4
1
PLM
2
OAMP
Prerada mlijeka
Autohtoni mlijeĉni
proizvodi
7
I
45
30
3
2
75
105
6
180
7
I
45
30
3
2
75
105
6
180
3
3
2
2
75
75
105
105
6
6
180
180
IZBORNI BLOK 5
1
2
STAN
BIPS
Standardi u poljoprivredi
Biznis plan u stoĉarstvu
7
7
I
I
45
45
30
30
IZBORNI BLOK 6
1
MPS
2
FM
Menadţment
poljoprivrednog
savjetodavstva
Finansijski menadţment
8
I
45
30
3
2
75
135
7
210
8
I
45
30
3
2
75
135
7
210
IZBORNI BLOK 7
1
PF
2
BBM
Poslovne finansije
Bankarski i berzanski
menadţment
8
I
45
30
3
2
75
135
7
210
8
I
45
30
3
2
75
135
7
210
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I - Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
33
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
STUDIJSKI PROGRAM: „AKADEMSKE STUDIJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE“
ĈETVOROGODIŠNJI PROGRAM (osam semestara)
ZVANJE: „Dipl. ing. poljoprivrede“
KURIKULUM: „AKADEMSKE STUDIJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE“
Kurikulum studijskog programa sadrţi listu i strukturu obaveznih i izbornih predmeta i modula.
Osnovne akademske studije programa za poljoprivrednu proizvodnju prilagoĊene su savremenim evropskim
iskustvima u obrazovanju ovog profila.
U strukturi ovog programa predmeti su podijeljeni na akademsko-opšeobrazovne (15,83%), teorijsko-metodološke
(20,00%), nauĉno-struĉne (34,17%) i struĉno-aplikativne (30,00%). U prvoj godini zastupljeni su akademskoopšeobrazovni (55,00%), nauĉno-struĉni (35,00%) i u manjem dijelu teorijsko-metodološki predmeti (10,00%) koji
pruţaju polaznu opšteobrazovnu i teorijsko-metodološku osnovu budućim studentima za dalje uĉenje u okviru navedenih
studijskih programa.
Druga godina sadrţi nauĉno-struĉne (48,33%), teorijsko-metodološke (41,67%) i akademsko-opšeobrazovne predmete
(10,00%), koji produbljuju polaznu teorijsko-metodološku i daju nauĉno-struĉnu osnovu u daljem osposobljavanju
studenata.
U trećoj godini zastupljeni su uglavnom struĉno-aplikativni (40,00%) i nauĉno-struĉni predmeti (33,33%) i u manjem
obimu teorijsko-metodološki (26,67%).
U ĉetvrtoj godini zastupljeni su struĉno-aplikativni (76,67,00%) i nauĉno-struĉni predmeti (20,00%) koji studentima
pruţaju struĉno-aplikativnu i nauĉno-struĉnu osnovu.
Na kraju ĉetvrte godine studija predviĊena je odbrana završnog rada (3,33%), a završetkom studijskog programa stiĉe
se ukupno 240 i struĉni naziv diplomirani inţenjer poljoprivrede.
Izborni predmeti su zastupljeni sa 48 ECTS bodova.
34
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
I GODINA
Ostali
časovi
Redni broj
Šifra
predmeta
Semestar
Status
predmeta
ECTS
UKUPNO
ČASOVA
Časovi aktivne nastave
1
OPO1
Opšta i
neorganska
hemija
1
O
30
15
30
2
1
2
75
165
8
240
2
ORO1
Matematika
1
O
30
15
30
2
1
2
75
105
6
180
3
OPO31
Engleski 1
1
O
30
30
2
2
60
120
6
180
4
RUSO
Ruralna
sociologija
1
O
45
30
3
2
75
105
6
180
5
ITO2
Fizika
1
O
15
30
1
2
45
75
4
120
6
OPO32
Engleski 2
2
O
30
30
2
2
60
120
6
180
7
OEK
Osnovi
ekonomije
2
O
45
30
3
2
75
105
6
180
8
OR02
Organska
hemija
2
O
30
15
15
2
1
1
60
120
6
180
9
BOT
Botanika
2
O
45
15
15
3
1
1
75
105
6
180
10
STAT
Statistika
2
O
45
15
15
3
1
1
75
105
6
180
345
75
255
675
1125
60
1800
Naziv
predmeta
Ukupno časova aktivne nastave
Pred.
Vjeţbe
Seminar
SIR
Ned.
P
V
S
45
Ukup.
SRS
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I - Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
35
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
II GODINA
Ostali
časovi
Semestar
Status
predmeta
PED
Pedologija
3
O
15
12
MP02
Biohemija
3
O
45
30
3
2
75
105
6
180
13
MEL
Melioracije
zemljišta
3
O
45
30
3
2
75
105
6
180
14
RAT
Ratarstvo i
povrtarstvo
3
O
45
30
3
2
75
105
6
180
15
MP09
Mikrobiologija
3
O
45
75
105
6
180
16
OFI
Opšta
fitofarmacija
4
O
45
30
3
2
75
105
6
180
17
STOĈ
Stoĉarstvo
4
O
45
30
3
2
75
105
6
180
18
GEN
Genetika
4
O
45
30
3
2
75
105
6
180
19
VV
Voćarstvo i
vinogradarstvo
4
O
45
30
3
2
75
105
6
180
20
AEK
Agroekologija
4
O
45
30
3
2
75
105
6
180
750
1050
60
1800
Ukupno časova aktivne nastave
Pred.
Vjeţbe
Seminar
30
420
Ukup.
SRS
2
75
105
6
180
Ned.
P
V
S
30
1
2
30
60
SIR
UKUPNO
ČASOVA
Šifra
predmeta
11
Naziv
predmeta
ECTS
Redni broj
Časovi aktivne nastave
3
270
2
50
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I - Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
36
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
III GODINA
Ostali
časovi
Redni broj
Šifra
predmeta
Semestar
Status
predmeta
ECTS
UKUPNO
ČASOVA
Časovi aktivne nastave
21
POM
Poljoprivredna
mehanizacija
5
O
45
30
3
2
75
105
6
180
22
MPS
Menadţment
poslovnih
sistema u
poljoprivredi
5
O
45
30
3
2
75
105
6
180
23
KAP
Kalkulacije u
poljoprivredi
5
O
30
45
2
3
75
105
6
180
OTR
Osnovi
tehnologije
ratarskih
proizvoda
5
O
45
30
3
2
75
105
6
180
Izborni blok 1
5
I
45
75
105
6
180
24
25
Naziv
predmeta
Pred
Vjeţbe
Seminar
30
SIR
Ned.
P
V
3
S
2
Ukup
SRS
26
TZB
Tehnologija
zaštite bilja
6
O
45
30
3
2
75
105
6
180
27
OTV
Osnovi
tehnologije
voća i povrća
6
O
45
30
3
2
75
105
6
180
28
FARM
Farm
menadţment
6
O
45
30
3
2
75
105
6
180
29
Izborni blok 2
6
I
45
30
3
2
75
105
6
180
30
Izborni blok 3
6
I
45
30
2
75
105
6
180
435
165
50
750
1050
60
1800
Ukupno časova aktivne nastave
3
150
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I - Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
37
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
Ostali
časovi
O
45
Vjeţbe
30
Seminar
SIR
Ned.
P
V
3
2
S
Ukup
SRS
UKUPNO
ČASOVA
7
Pred
ECTS
Status
predmeta
Naziv
predmeta
Semestar
Časovi aktivne nastave
Šifra
predmeta
Redni broj
IV GODINA
75
105
6
180
75
105
6
180
31
OTA
Osnovi
tehnologije
animalnih
proizvoda
32
OHB
Oplemenjivanje
hortikulturnih
biljaka
7
O
45
33
Izborni blok 4
7
I
45
30
3
2
75
105
6
180
34
Izborni blok 5
7
I
45
30
3
2
75
105
6
180
35
Izborni blok 6
7
I
45
30
3
2
75
105
6
180
30
3
2
36
POSP
Poslovno pravo
8
O
45
30
3
2
75
105
6
180
37
UKA
Upravljanje
kvalitetom u
agrobiznisu
8
O
30
30
2
2
60
60
4
120
38
Izborni blok 7
8
I
45
30
3
2
75
105
6
180
39
Izborni blok 8
8
I
45
30
3
2
75
105
6
180
3
45
75
4
120
45
75
4
120
750
1050
60
1800
40
PRA
Struĉna praksa
8
41
DIP
Diplomski rad
8
Ukupno časova aktivne nastave
45
45
390
195
120
45
3
50
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I - Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
38
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
Ostal
časov
UKUPNO
ČASOVA
5
I
45
30
3
2
75
105
6
180
5
I
45
30
3
2
75
105
6
180
Semestar
Status
predmeta
Naziv predmeta
ECTS
Časovi aktivne nastave
Šifra
predmeta
Redni broj
IZBORNI BLOK STUDIJSKOG PROGRAMA „POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA“
Pred
Vjeţ
Semin
SIR
Ned.
P
V S
Ukup
SRS
IZBORNI BLOK 1
1
EZ
2
KZV
Erozija zemljišta
Korišćenje i zaštita voda u
poljoprivredi
IZBORNI BLOK 2
1
OBP
2
LEK
Organska biljna
proizvodnja
Ljekovito bilje
6
I
45
30
3
2
75
105
6
180
6
I
45
30
3
2
75
105
6
180
IZBORNI BLOK 3
1
2
PĈE
RAS
Pĉelarstvo
Rasadniĉarstvo
6
6
I
I
45
45
30
30
3
3
2
2
75
75
105
105
6
6
180
180
3
3
2
2
75
75
105
105
6
6
180
180
IZBORNI BLOK 4
1
2
GOV
ŢIV
Govedarstvo
Ţivinarstvo
7
7
I
I
45
45
30
30
IZBORNI BLOK 5
1
MBPR
2
MSPR
Mehanizacija biljne
proizvodnje
Mehanizacija Stoĉarske
proizvodnje
7
I
45
30
3
2
75
105
6
180
7
I
45
30
3
2
75
105
6
180
75
75
105
105
6
6
180
180
IZBORNI BLOK 6
1
2
PFT
BOS
Posebna fitofarmacija
Bolesti sadnog sistema
7
7
I
I
1
2
PML
PMS
Prerada mleka
Prerada mesa
8
8
I
I
45
30
45
30
IZBORNI BLOK 7
45
30
45
30
3
3
2
2
3
3
2
2
75
75
105
105
6
6
180
180
IZBORNI BLOK 8
1
MVR
2
MSP
Menadţment biljne
proizvodnje
Menadţment stoĉarske
proizvodnje
8
I
45
30
3
2
75
105
6
180
8
I
45
30
3
2
75
105
6
180
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I - Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
39
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
STUDIJSKI PROGRAM: „AKADEMSKE STUDIJE OPŠTE PSIHOLOGIJE“
ĈETVOROGODIŠNJI PROGRAM (osam semestara)
ZVANJE: „Dipl. ing. psihologije“
KURIKULUM: „AKADEMSKE STUDIJE OPŠTE PSIHOLOGIJE“
1
O
30
MPI
Metodologija
psiholoških
istraţivanja
1
O
30
30
3
PSP
Psihologija
percepcije
1
O
60
15
4
SPS1
Statistika u
psihologiji 1
1
O
60
30
5
FCNS1
Fiziologija
centralnog
nervnog sistema 1
1
O
45
6
EJ1
Engleski jezik 1
1
O
30
7
UKP
Uĉenje i
kognitivni procesi
2
O
60
15
8
MIE
Motivacija i
emocije
2
O
60
15
9
SPS2
Statistika u
psihologiji 2
2
O
60
30
10
EJ2
Engleski jezik 2
2
O
30
11
FCNS2
Fiziologija
centralnog
nervnog sistema 2
2
O
45
Ukupno časova aktivne nastave
510
Vjeţ
Semin
SIR
Ukup.
SRS
UKUPNO
ČASOVA
2
Razvoj
psihologije kao
nauke i struke
Pred
ECTS
RPNS
Status
predmeta
Šifra
predmeta
1
Naziv predmeta
Ostali
časovi
Časovi aktivne nastave
Semestar
Redni broj
I GODINA
30
60
3
90
75
45
4
120
75
105
6
180
1
105
105
7
210
1
60
120
6
180
30
90
4
120
90
120
7
210
75
105
6
180
105
105
7
210
30
90
4
120
60
120
6
180
735
1065
60
1800
Ned.
P
V
S
2
15
2
2
4
1
15
4
2
15
3
1
2
15
15
4
1
4
1
4
2
1
1
2
15
135
90
3
1
49
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I - Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
40
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
II GODINA
Ostali
časovi
Semestar
Status
predmeta
URPS
Uvod u razvojnu
psihologiju
3
O
45
13
OPPS
Osnovi pedagoške
psihologije
3
O
45
30
3
2
75
105
6
180
14
PSM1
Psihometrija 1
3
O
30
30
2
2
60
120
6
180
15
PSMZ
Psihologija
mentalnog zdravlja
3
O
30
30
2
2
60
120
6
180
Izborni blok 1
3
I
45
1
60
120
6
180
16
Pred
Vjeţ
Semin
15
SIR
Ned.
P
V
3
15
3
S
1
Ukup.
SRS
UKUPNO
ČASOVA
Šifra
predmeta
12
Naziv predmeta
ECTS
Redni broj
Časovi aktivne nastave
60
120
6
180
17
PSL
Psihologija liĉnosti
4
O
60
30
15
4
2
1
105
105
7
210
18
RPS
Razvojna
psihologija
4
O
60
30
15
4
2
1
105
105
7
210
19
PSM2
Psihometrija 2
4
O
30
30
2
2
60
120
6
180
20
OSPS
Osnovi socijalne
psihologije
4
O
45
15
3
1
60
120
6
180
Izborni blok 2
4
I
30
15
2
1
45
75
4
120
690
1110
60
1800
21
Ukupno časova aktivne nastave
420
180
90
46
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I - Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
41
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
III GODINA
Ostali
časovi
Semestar
Status
predmeta
OPP
Opšta
psihopatologija
5
O
60
23
OOPS
Osnovi
organizacijske
psihologije
5
O
45
24
UKPS
Uvod u kliniĉku
psihologiju
5
O
45
15
25
EMT
Eksperimentalne
metode i tehnike
5
O
30
15
26
SPS
Socijalna
psihologija
5
O
60
30
Izborni blok 3
5
I
30
27
Pred
Vjeţbe
Seminar
SIR
Ukup
SRS
UKUPNO
ČASOVA
Šifra
predmeta
22
Naziv
predmeta
ECTS
Redni broj
Časovi aktivne nastave
60
90
5
150
1
60
90
5
150
1
75
105
6
180
45
75
4
120
105
105
7
210
30
60
3
90
Ned.
P
V
S
4
15
3
15
3
1
2
1
4
2
15
1
2
28
RPP
Razvojna
psihopatologija
6
O
45
15
3
1
60
120
6
180
29
OPS
Osnovi
psihoterapije i
savetovanja
6
O
45
30
3
2
75
105
6
180
30
PSRO
Psihologija rada
i organizacije
6
O
45
15
3
1
60
120
6
180
31
PPS
Pedagoška
psihologija
6
O
60
30
4
2
90
120
7
210
Izborni blok 4
6
I
45
60
90
5
150
720
1080
60
1800
32
Ukupno časova aktivne nastave
510
15
150
60
3
1
48
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I - Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
42
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
Ostali
časovi
UKUPNO
ČASOVA
75
105
6
180
Status
predmeta
SRS
Semestar
Ukup
ECTS
Časovi aktivne nastave
Šifra
predmeta
Redni broj
IV GODINA
Kliniĉka procena
1
7
O
45
PTPM
Psihoterapijski
pravci i modeli
7
O
45
15
3
1
60
120
6
180
35
PSMO
Psihologija
meĊuljudskih
odnosa na radu
7
O
45
15
3
1
60
90
5
150
36
EPSP
Etika psihološke
struĉne prakse
7
O
30
15
15
2
1
1
60
90
5
150
37
EOI
Evaluacija
obrazovnih
ishoda
7
O
45
15
3
1
60
90
5
150
Izborni blok 5
7
I
30
30
60
3
90
75
105
6
180
1
45
75
4
120
1
75
75
5
150
33
KP1
34
38
Naziv predmeta
Pred
Vjeţbe
30
KP2
Kliniĉka procena
2
8
O
45
40
PSIM
Psihologija i
marketing
8
O
30
41
MUO
Menadţment u
obrazovanju
8
O
45
15
Izborni blok 6
8
I
45
15
43
PR
Praksa
8
O
44
DIP
Diplomski rad
8
O
Ukupno časova aktivne nastave
SIR
Ned.
P
V
3
2
30
3
2
15
2
15
3
1
3
1
60
60
4
120
3
45
105
5
150
60
120
6
180
705
1095
60
1800
45
60
405
S
2
39
42
Seminar
165
75
60
43
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I - Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
43
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
Ostali
časovi
UKUPNO
ČASOVA
I
45
15
3
1
60
120
6
180
3
I
45
15
3
1
60
120
6
180
Status
predmeta
3
Semestar
Naziv
predmeta
ECTS
Časovi aktivne nastave
Šifra
predmeta
Redni broj
IZBORNI BLOK STUDIJSKOG PROGRAMA „OPŠTE PSIHOLOGIJE“
Pred.
Vjeţbe
Seminar
SIR
Ned.
P
V
S
Ukup.
SRS
IZBORNI BLOK 1
1
1KV
2
1PSH
Komunikacione
veštine
Psihologija
humora
IZBORNI BLOK 2
1
2PSP
2
2ME
Psihologija
porodice
Medicinska
etika
4
I
30
15
2
1
45
75
4
120
4
I
30
15
2
1
45
75
4
120
IZBORNI BLOK 3
1
3VPS
2
3SNR
Vojna
psihologija
Stres na radu
5
I
30
2
30
60
3
90
5
I
30
2
30
60
3
90
IZBORNI BLOK 4
1
4PSD
2
4ZPS
Psihopatologijaspecijalni deo
Zdravstvena
psihologija
6
I
45
15
3
1
60
90
5
150
6
I
45
15
3
1
60
90
5
150
IZBORNI BLOK 5
1
5PPD
2
5PSZ
Predškolska
pedagogija
Psihologija u
zajednici
7
I
30
2
30
60
3
90
7
I
30
2
30
60
3
90
IZBORNI BLOK 6
1
6IK
2
6RK
Intervencije u
krizi
Razvoj
kurikuluma
8
I
45
15
3
1
60
60
4
120
8
I
45
15
3
1
60
60
4
120
Status predmeta: O – Obavezni predmet ; I - Izborni predmet
SIR – Samostalno-istraţivački rad
SRS – Samostalni rad studenta
P – Predavanja, V – Vjeţbe, S – Seminarski
44
Univerzitet Bijeljina - Informator
2014-2015
UNIVERZITET „BIJELJINA“ BIJELJINA
Bijeljina, Pavlovića put bb, tel/faks: 055/350-150; 351-101
www.ubn.rs.ba; [email protected]
ŽR: 1610250028490014 Raiffeisen BANK; JIB: 4403180380002; Šifra d.85.42
Matični broj 11066283;
Lokacija
45
Download

Informator - Univerzitet Bijeljina