Tehnički podaci za Wöhr Combilift 542-2,6
Pogodno za stambene i poslovne objekte.
Samo za stalne korisnike!*
40
* U slučaju korišćenja na kratko
(na pr. za hotele, poslovne objekte itd.)
moguće samo uz tehničku podešenost.
Molimo kontaktirajte SSN!
30
20
10
slobodan prostor
slobodan prostor
75
X
Obe platforme su u horizontalnom
položaju prema ulazu.
potrebna visina za
vrata: 220 cm
(vidi stranu 2 za detalje)
Nosivost po platformi 2600 kg
(nosivost po točku max. 650 kg)
h2
max. +3% nagib
max. -5% nagib
isporučiocem vrata
55
e
Dimenzije u cm
h1
* u ovoj zoni nije dozvoljen pad naviše i
nagib 2%
naniže u uzdužnom i poprečnom preseku
nagib 2%
25 *
40 *
min.18
min.18
550 +30 (570 +30)
Comfort tip 542 · 2600 kg
Premium tip 542 · 2600 kg
220 +30
235 +30
200 +30
230 +30
visina vozila
UN Kola/Vanovi/SUV visine do 200 cm
DN Kola/Vanovi/SUV visine do 175 cm
UN = ulazni nivo, DN = donji nivo
odstojanje
h2 = 205
h1 = 180
UN
DN
visina vozila
Kola/Vanovi/SUV visine do 205 cm
Kola/Vanovi/SUV visine do 205 cm
odstojanje
h2 = 210
h1 = 210
Dimenzije širine
ulaz/izlaz
ulaz/izlaz
ulaz/izlaz
ulaz/izlaz
ulaz/izlaz
prazno mesto
2
4
6
8
1
3
5
7
9
B
B1
B1
B1
B
ulazni nivo
potreban prostor
B
B1
280
270
290
280
300
290
daje čistu
širinu platforme
250
260
270
donji nivo
Jedan ulaz/izlaz je potreban na ulaznom nivou za svaki grid.
Napomene
1. Jama uvek mora da bude zaštićena sa kliznim vratima (čak i u podzemnim garažama).
2. Raspored počinje sa 2 grida za 3 vozila, 3 grida za 5 vozila.
3. Dužina kola max. 500 cm sa dužinom jame 550 cm.Širina kola 190 cm za čistu širinu platforme 250 cm. Za velika vozila čista šitina jame od 260 - 270 cm je preporučljiva
4. Za velika vozila dužina jame od 570 cm je preporučljiva. Ova dužina pruža veća sigurnosna odstojanja zbog potencijalnog razvoja
u budućnosti ili za projekte sa kratkoročnim parkiranjem kao što su hoteli i sl.
5. Kanal za odvod vode treba da se predvidi po sredini jame, da bi se izbegle zone ankerisanja .
6. Proizvođač zadržava pravo da modifikuje ili menja gornje specifikacije.
Rešenje za Minivanove, SUV, Džipove i druga vozila od 2,6t
X = definisati sa
Vrata
Lokalni zahtevi za električna vrata koji se odnose na tehnologiju,
održavanje, kontrolu nisu predmet naše isporuke,
koja je usaglašena sa evropskim standardima.
Prema EN 14010, Combilift 542 mora biti opremljen sa kliznim vratima.
Upravljanje vratima je sastavni deo postojećeg sistema. To znači:
a) Vrata su sa elektro-mehaničkim zaključavanjem.
b) Vrata mogu da se otvore samo kada se selektovano
parking mesto nalazi na ulazno/izlaznom nivou.
c) Sve jame su zatvorene na ulaznom nivou.
Instalacija:
Iza stubova za debljinu vrata
Tipovi vrata:
Klizna vrata sa ručnim zaključavanjem
– za podzemne garaže od galvanizovanog čelika
– za nadzemne garaže sa plastificiranim pločama (RAL 7030)
Klizna vrata mogu da se isporuče i sa električnim pogonom.
Instalacija:
Ispod grede između stubova
Instalacija:
Ispred stubova
Presek
220
210
220*
210
dužina jame
550 (570)
X
220*
X
dužina jame
550 (570)
dužina jame
550 (570)
X
Ukoliko se montira ispred vrata,
prolaz se meri od vrata.
X = 25 cm za ručna vrata
X = 35 cm za automatska vrata
Osnova
Obeležavanje prema ISO 3864
treba da obezbedi naručilac
(žuto-crna, 10 cm široka)
B3
20
potreban prostor
B3
B4
250
520
260
540
270
560
20
daje čistu
širinu platforme
250
260
270
B4
20
B3
B3
20
20
20
* Neophodno je da visina bude 220 cm.
Ukoliko se odstupa, podleže dodatnom
plaćanju.
Ukoliko nema grede, vrata moraju da se
pričvrste za čeličnu gredu (predmet doplate).
Vođice u podu za klizna vrata
Izravnatost poda u zoni kretanja vrata mora da bude
Usaglašen sa DIN 18202, tabela 3, red 3.
X
Dubina rupe za tiplove približno 8 cm.
Primedba: Kada se pravi košuljica za izravnavanje poda,
dubina treba da se poveća prema debljini tipla (max. 40 mm).
Završna obrada poda prema DIN 18353
Izravnatost poda prema DIN 18202,
tabela 3, red 3
Vodeća šina
Učvršćenje vodećih šina pomoću
šestougaonih zavrtnjeva za drvo
i plastičnih tiplova S 10
12
02
5
Dimenzije širina i statika
Sve prikazane dimenzije označavaju minimum. Konstrukcione tolerance se moraju uzeti u obzir. Sve dimenzije u cm.
Presek
( ) dimenzije u zagradama
za duže sisteme
* dimenzije za premium tip
P4
P1 = +41,0 kN 1)
P2 = +46,0 kN
P3 = +24,0 kN
P4 = ± 5,0 kN
P5 = ± 2,5 kN
P6 = ± 6,0 kN
P7 = ± 3,0 kN
120
P4
P5
P5
160
190*
P1
P6
P7
P2
P3
193
223*
1)
sva statička opterećenja
uključuju težinu vozila
534 (554)
Noseća opterećenja se prenose preko
zidnih ploča sa min. površinom 30 cm²
i na pod preko temeljnih ploča min.
površine 350 cm².
Zidne i temeljne ploče se pričvršćuju
industrijskim zavrtnjima (ankerima)
do dubine rupe 10-12 cm.
Kada se vrši fiksiranje za vodonepropusni
beton upotrebiti hemijske zavrtnje
(savet od Woehr-a).
Debljina betonske ploče min. 18 cm.
Zadnji zid I pod treba da budu izrađeni
od betona (preporučljiv kvalitet C20/25)
i moraju imati ravnu površinu bez izbočina.
Specificirane dužine do tačaka oslanjanja
su srednje vrednosti.
Molimo kontaktirajte SSN za
tačan položaj u slučaju odstupanja kod
standardnih jedinica.
Molimo kontaktirajte SSN za objašnjenja
u vezi sa širinama vrata/širinama stubova.
Mora se pridržavati širina rastera
250/260/270/280/290 cm.
Osnova
B2
B1
B1
B1
B1
B2
P7
P1
P6
P1
P6
P1
P6
P1
P6
P1
P7
P5
P4
P5
P4
P5
P4
P5
P4
P5
P4
P5
544
(564) 550
(570)
P5
P5
P5
P5
P5
P5
P3
P2
P2
P2
P2
P3
20
B
280
290
300
B
B1
B1
B3
B3
B3
20
potreban prostor
B1
B2
B3
270 145
250
280 150
260
290 155
270
20
B4
520
540
560
B
B1
Minimalna širina prolaza
prema lokalnim propisima.
B4
20
daje čistu
širinu platforme
250
260
270
20
Napomena:
Ako je širina stuba veća od 20 cm, onda će se proporcionalno
smanjiti prolaz između stubova do iznosa gore naznačenih mera.
Da bi se ovo izbeglo, preporučujemo povećanje mera odstojanja
između stubova (B3 i B4) za odgovarajući iznos.
Molimo da kontaktirate SSN.
.
03
Hidraulično pogonska jedinica
Za smeštaj hidraulično
pogonske jedinice potreban
je poseban prostor kojiće biti
određen za vreme verifikacije
crteža, na pr. udubljenja u zidu.
Dimenzije:
dužina = 100 cm
visina = 140 cm
dubina = 35 cm
Numeracija parking mesta
1. Prazan prostor u Combilift sistemu nalazi se uvek na
levoj strani nivoa ulaza .
2. Numeracija je kao što sledi:
UN
DN
Elektro podaci
Glavno snabdevanje električnom
energijom 230/400 V,50 Hz,3 faze.
Potrošnja struje 3.0 kW.
Osigurač ili automatski prekidač
kola 3 x16A sporo goreći prema
DIN VDE 0100 deo 430 i kabl
glavnog voda 5 x 2,5 m ²,
3 Ph + N + PE, do glavnog prekidača
koji obezbeđuje kupac.
Prema DIN EN 60204 sistemi
moraju da budu direktno povezani
sa trakom za uzemljenje, koju
obezbeđuje kupac na svakih 10 m'
ili prema lokalnim propisima.
2
4
6
8
3
5
7
9
3. Numeracija za svaki sistem počinje sa 1 kao što je gore prikazano.
4. Odstupanje od ove numeracije parking mesta je uz doplatu
(potrebne su izmene softvera ).
Slobodan prostor
Posebni crteži za slobodne prostore za smeštaj cevi za ventilaciju ili drugih cevi
mogu se zatražiti od predstavnika Wöhr (SSN)!
Upravljačka jedinica
Zaštitna ograda
1. Glavni prekidač instaliran u prolazu napristupačnom mestu,
na visini od 160 cm to 190 cm.
2. Ormar sa osiguračima mora da bude instaliran i vidljiv u blizini sistema.
Prostor za ormar mora da obezbedi kupac. Veličina
Ormara sa osiguračima je 80 x 110 x 21 cm.
3. Između ormara sa prekidačima i samog sistema, potreban je
je otvor u zidu prečnika 15 cm.
Za objašnjenje kontaktirati SSN..
4. Predviđeno je da oprema radi na temperaturi između +5° and +40°C.
Atmosferska vlažnost: 50% na +40°C. Ukoliko se lokalni
uslovi razlikuju od gore navedenih, molimo kontaktirajte SSN,
(moguće je opremiti ormar sa osiguračima grejanjem).
5. Ako je sistem instaliran napolju, ormar sa osiguračima mora
da bude smešten u vodootpornom i vetrootpornom kućištu.
Ispred ormara potreban je prostor za rad od 100 cm.
Oprema treba da bude snabdevena zaštitnim ogradama prema EN ISO 13857,
ukoliko je rastojanje između sistema i zida veće od 20cm. Ako su prolazne
staze pored ili iza sistema, zaštitnu ogradu treba da obezbedi kupac prema
lokalnim propisima, visine min. 200 cm – ovo se može izvesti u fazi montaže.
Drenaža
Preporučujemo da se obezbedi
kanal u sredini jame i povezivanje
kanala sa kanalizacionom mrežom
ili sa drenažnom rupom 50 x 50 x 20 cm.
U cilju sprečavanja štete usled pojave
podzemnih voda, preporučujemo da
se pod jame premaže uljno-otpornim
sredstvom radi zaštite okoline.
Ako se kanal povezuje sa
kanalizacijom, savetujemo
instalaciju separatora za
ulje/naftu.
Održavanje
Opšta informacija o proizvodu
Red parking mesta u nivou ulaza ima jedno mesto manje od
gornjeg i donjeg nivoa. Ovaj prazan prostor uvek ostaje na nivou
poda ulaza. Platforme u nivou poda ulaza se pomeraju bočno po
jedno mesto tako da prazan prostor dođe iznad platforme na donjem
nivou, kako bi se podigla, ili ispod platforme na gornjem nivou
kako bi se spustila. Ovo kretanje se odvija automatski kada se
željeno mesto izabere na upravljačkoj tabli.
Hotelska garaža
Ako garažu koriste gosti hotela, instalacija zahteva posebno planiranje i
konstrukciju. Molimo pitati SSN za detalje.
Zaštita od buke
Osnova je Nemački DIN 4109
“Izolacija buke u zgradama”.
Da bi se obezbedio uslov od
30 dB (A) može se obezbediti:
– dodatna oprema za zaštitu od
buke iz našeg programa
– izolacioni faktor prilikom
izgradnje od min. R’w = 57dB
– zidovi koji se graniče sa
parking sistemom moraju da
izdrže opterećenje od min.
m’= 300 kg/m2
– ploča iznad parking sistema
sa min.m’= 400 kg/m2
1
U posebnim uslovima izgradnje
neophodna je dodatna
zaštita od buke.
Najbolji rezultati se postižu
odvajanjem garaže od objekta.
Povećana zaštita od buke:
Ukoliko treba obezbediti
povećanu zaštitu od buke,
konsultovati kvalifikovano osoblje.
Redovno održavanje od strane kvalifikovanog lica može se obezbediti putem
godišnjeg ugovora o servisiranju.
Zaštita od korozije
Nezavisno od radova na održavanju koji se moraju obavljati prema
Wöhr uputstvima za čišćenje i održavanje, potrebno je :
Redovno čistiti galvanizovane delove i platforme od prljavštine, soli
za puteve kao I od drugih nečistoća (opasnost od korozije)!
Jama uvek mora da bude dobro provetravana i odzračena.
Širine parking mesta
Preporučujemo čistu širinu platforme oda najmanje 250 cm.
.
Dimenzije
Sve prikazane dimenzije su minimalne. Konstrukcione tolerance moraju
da se uzmu u obzir. Sve dimenzije u cm.
Zaštita od požara
Uslove za bezbednost od požara, kao i opremu (sprinkleri, dojavljači itd.)
treba da obezbedi kupac.
Mere profila (sedani / karavani)
40
170
50
50
175*
(200*)
(205*)
275
Temperatura
Predviđeno je da oprema radi na temperaturama između +5°i +40°C.
atmosferska vlažnost: 50% na +40°C. Ako lokalne okolnosti odstupaju
od gore navedenih uslova potrebno je kontaktirati SSN.
Ispitivanje usaglašenosti
Svi naši sistemi su kontrolisani prema EC preporukama za mašine
2006/42/EC i EN 14010.
Osvetljenje
Osvetljenje garaže kupac treba da obezbedi prema lokalnim propisima.
22
60
120
14
max. 290
500
38
90
* Ukupna visina vozila uključuje krovni nosač i nosač antene,
i ne sme premašiti max. naznačenu dimenziju visine.
Napomena
Preporučujemo da se obezbede
kablovske cevi do upravljačkih
tabli, naročito u nadzemnim
garažama.
Kablovske cevi treba postaviti
na 120 cm iznad ulaznog
nivoa na nosače u
sredini prostora.
Download

Tehnički podaci za Wöhr Combilift 542-2,6