Uputstvo
Pažnja!
•
Ovaj priručnik je samo za kvalifikovane instalatere i nije za krajnjeg korisnika. Posao
instalatera je da objasni kako automatizam radi, o mogućim opasnostima vezanim za
njega i potrebi za periodičnim održavanjem.
•
Instalaciju mora da obavi kvalifikovano osoblje, u skladu sa važećim standardima koji se
odnose na mehanizme automatskog zatvaranja, naročito instalacija mora biti u skladu sa
direktivom 89/392 i regulativom EN 12453 i EN 12445.
•
HERCULES je specijalno napravljen za kontrolu automatizacije klizne kapije i zbog toga je
zabranjeno koristiti u druge svrhe ili nepravilno.
•
Koristite samo originalne delove. Stagnoli nije odgovoran za štetu ako se koriste bilo koje
druge komponente.
•
Proverite da li je struktura kapije čvrsta i pogodna da bude motorizovana.
•
Proverite da pri kretanju kapije ne postoje tačke trenja i da nema šanse da kapija spadne
sa šine
•
Budite apsolutno sigurni da da je napajanje isključeno pre svih radova na uređaju
•
Povežite kabal za snabdevanje strujom samo na kablove sa adekvatnom zaštitom:
posebno
montirajte uređaj koji garantuje isključenje svih faza sa mreže koja ima
rastojanje od najmanje 3,5mm između kontakata.
•
Budite posebno pažljivi prilikom procene za instalaciju bezbednosnih uređaja i njihove
lokacije. Uvek instalirajte uređaj za hitno zaustavljanje koji će isključiti struju u slučaju
potrebe
•
Samo kvalifikovano osoblje sme da servisira jedinicu.
•
Zbog nepovratnog mehanizma motora izbegavajte postavljanje elektronskih brava, jer u
slučaju nestanka struje, ključ za deblokadu omogućava lako otvaranje i zatvaranje kapije.
11
Uputstvo
Tehničke karakteristike
Stagnoli elektromehanički motor HERCULES je posebno pogodan za klizne kapije do 500kg i
dostupan je u 220Vac I 24Vdc verziji. HERCULES 24V dc je dostupan u verziji sa pogonskim
lancem, takođe.
Sledeća tabela prikazuje fukcije različitih modela:
Tehnički podaci
HERCULES 230V
HERCULES 24V
230V~ / 50 Hz
230V~ / 50 Hz
1,5
1
Napajanje motora.
230V~
24V –––––
Maksimalna snaga motora(W)
200 W
150 W
Kondenzator
10 µF
-
Broj okretaja (rpm)
1400
1500
Prenosni odnos
1/28
1/28
-20 ↔ +60
-20 ↔ +70
150°
-
Napajanje
Maksimalna potrošnja (A)
Radna temperatura (°C)
Termo zaštita (°C)
Učestalost korišćenjal (%)
KUĆNA (30)
INTENZIVNA (70)
Stepen zaštite IP
44
44
Obrtni momenat
450 N
450 N
Maksimalna težina kapije
500 Kg
500 Kg
12
12
Težina (Kg)
12
Uputstvo
Ankerisanje postolja motora
Pre ankerisanja postolja na podlogu, prvo treba
pripremiti jedan ili dva bužir creva za polaganje
kablova kroz postolje (fig.1)
Nakon utvrđivanja da postoje optimalni uslovi za
postavljanje postolja, savijte “riblji rep” držače i
položite postolje u beton (fig.1).
Obavezno položiti postolje u svež beton kada je
kapija teža od 250kg ili kada automatizacija radi u
posebno teškim uslovima.
Fig.1
Ručno pokretanje :
Da biste pomerili kapiju ručno postupite kao u nastavku (fig.2)
1. Pomerite poklopac brave u stranu
2. Okrenite ključ u desnu stranu
3. Povucite ručicu pod pravim uglom u odnosu na motor
2
1
3
Fig. 2
52.5
Pre instalacije, proverite mesto gde se motor
montira imajući na umu potreban prostor za
ugradnju (fig.3).
295
Dimenzije i prostor
Fig.3
293
234
13
Uputstvo
Instalacija motora
Odvijte dva bočna šrafa da uklonite poklopac (fig.4)
Postavite HERCULES na postolje vodeći računa o
centru sistema protiv klizanja (fig.5).
Fiksirajte motor na postolje šrafovima ali pre nego što
ih stegnete u potpunosti, proverite rastojanje između
HERCULES-a i kapije.
Uzmite prvi komad zupčaste letve i postavite je na
zupčanik motora, proverite da li postoji razmak od
najmanje 1mm između zupčanika i zupčaste letve i
fiksirajte je za kapiju samourezujućim šrafovima.
Proverite podešenost pomeranjem kapije rukom
(fig.6).
Fig.4
1mm
Fig.5
Fig.6
Postavite ostatak zupčaste letve
koristeći komad letve za držanje
pravca na spojevima (fig.7).
Postavite granične prekidače na
zupčastu letvu, i pomerajući kapiju,
podesite željeni položaj graničnih
prekidača za otvaranje i zatvaranje.
Fig.7
14
Download

Ugradnja motora za kapiju