Obrazac za ulaganje Žalbe
Rezervisano za IPŽP
BROJ PREDMETA_________________
Pogledajte sledeüu stranicu za detaljna uputstva o tome kako da uložite žalbu.
A. IDENTIFIKACIJA PODNOSIOCA ŽALBE
Ukoliko je podnosilac žalbe organizacija ili politiþki subjekat:
1.
Naziv organizacije/ politiþkog subjekta koji ulaže žalbu______________________________________________________
2.
Ime i prezime osobe imenovane za kontakt_________________________________________________________________
3.
Pozicija imenovane kontakt osobe _______________________________________________________________________
4.
Adresa ______________________________________________________________________________________________
5.
Opština _____________________________________________________________________________________________
6.
Br. telefona _____________________________________ 7. Br. faksa _________________________________________
8.
E-mail __________________________________________________
Ukoliko je podnosilac žalbe pojedinac
1.
Ime i prezime _________________________________________________________________________________________
2.
Pripadnost politickom subjektu, ako postoji _______________________________________________________________
3.
Adresa ______________________________________________________________________________________________
4.
Opština _____________________________________________________________________________________________
5.
Br. telefona _____________________________________ 6. Br. faksa ________________________________________
7. E-mail __________________________________________________
8. Datum roÿenja
9. Broj civilne/ biraþke registracije
B. NAVODNI PREKRŠILAC
Ukoliko je prekršilac pojedinac/organizacija ili politiþki subjekat:
1.
Naziv organizacije/politiþkog subjekta ili ime pojedinca_____________________________________________________
2.
Zvaniþna pozicija osobe, ako je primenljivo_______________________________________________________________
3.
Adresa ______________________________________________________________________________________________
4.
Opština _____________________________________________________________________________________________
5.
Br. telefona _____________________________________ 6. Br. faksa__________________________________________
7.
E-mail __________________________________________________
Ime i prezime
_________________________
Potpis
___________________
Navode koji se tiþu prekršaja Izbornog pravila ili nekog admintrativnog uputstva
koji se tiþu izbornog procesa;
Opis navodnog prekršaja/incidenta što je moguüe detaljnije; i
Potpis na obrascu þime se naznaþuje da je sadržaj žalbe istinit i taþan prema
najboljem znanju i verovanju podnosioca žalbe.
Ulaganje žalbe se vrši direktno u centralnoj kancelariji IPŽP-a u Prištini. Takoÿe se žalbe
mogu ostaviti u poštanskom sanduþetu IPŽP-a koje se nalazi u Prištini i u Kancelariji
Sekretarijata IPŽP-a. Konaþne odluke IPŽP-a se javno objavljuju, meÿutim predmetni dosijei
ostaju potpuno poverljivi i sve istrage su strogo poverljive.
Žalbe vezane za administraciju (upravljanje) prebrojavanja u Centru za Prebrojavanje i
Rezultate (CPR) predaju se pismenim putem pri IPŽP-u u roku od dvadeset i þetiri (24) þasa
od trenutka kada se navodni prekršaj desio.
Lice koje poseduje pravni interes u vezi sa pitanjem koje je u nadležnosti IPŽP-a, ili þija su
prava koja se tiþu izbornog procesa koji je regulisan po Zakonu o Opštim Izborima ili
Izbornim Pravilima povreÿena, može uložiti žalbu.
Za sva pitanja koja se ne odnose direktno na glasanje i prebrojavanje, žalba mora biti uložena
u roku od tri dana od dana kada se navodni prekršaj desio ili od trenutka kada je podnosilac
žalbe bio upoznat sa tim prekršajem.
Trebaju biti popunjeni svi relevantni odeljci obrasca. Ukoliko je odreÿeni odeljak
neprimenjiv, treba biti oznaþen kao ƎneprimenjivƎ. Važno je da budu pruženi podaci za
stupanje u kontakt s podnosiocem žalbe tako da IPŽP može ostvariti kontakt sa istim u
sluþaju istrage i nakon donošenja konaþne odluke u vezi sa žalbom.
•
•
•
Kako bi žalba bila razmotrena, mora sadržati sledeüe informacije:
Aplikanti;
Biraþi;
Politiþke partije, koalicije, graÿanske inicijative i potvrÿeni kandidati;
ýlanovi CIK-a i njegovog Sekretarijata;
.
Da bi se žalba podnela, potrebno je ispuniti obrazac IPŽP-a za žalbe. Ovaj obrazac je na
raspolaganju u dva primerka, albanskom i srpskom, u kancelarijama IPŽP-a u Prištini; u
kancelarijama CIK-a kao i u kancelarijama OIK-a.
Ova informacija treba biti predata na adresu: Izborni Panel za Žalbe i Predstavke
Ulica “Luan Haradinaj” Zgrada Bivše Ljubljanske Banke - Prvi Sprat
Priština 10 000 Republika Kosovo
Datum
___________________
(Ako je podnosilac žalbe organizacija ili politiþki subjekat, ovlašüeni predstavnik se mora
potpisati)
Prema mom najboljem znanju, gore navedene informacije su istinite i taþne.
Molimo vas navedite ime i organizaciju/pripadnost politiþkom subjektu bilo kojeg
potencijalnog svedoka. Ukoliko je to moguüe, treba obezbediti kontakt podatke (adresu, broj
telefona, broj faksa i e-mejl). Možete priložiti dodatne strane ako je potrebno.
D. MOGUûI SVEDOK (SVEDOCI) (PRILOŽITE IZJAVE AKO
POSTOJE)
Bilo koje lice ili subjekat koje poseduje pravni interes ili koje tvrdi da su njegova ili njena
prava u pogledu izbornog procesa prekršena, može uložiti žalbu Izbornom Panelu za Žalbe i
Predstavke (IPŽP). U ovo se, izmeÿu ostalog, ubrajaju, ali ne i ograniþavaju:
Opišite detaljno svoju žalbu, ukljuþujuüi mesto, datum, i vreme navodnog prekršaja. Molimo
vas opišite prirodu žalbe i, ako je moguüe, navedite Pravilo ili Uredbu za koju mislite da je
prekršena. Možete priložiti dodatne strane ako je potrebno. Priložite kopije bilo kakvih
dokaza koji podržavaju vašu žalbu.
•
•
•
•
ULAGANJE ŽALBE IPŽP-u
C. PREKŠAJ/ RAZLOG ŽALBE
Download

Obrazac ca Ulaganje Zalbe Shkarko