Uputstvo za upotrebu
SUDO MAŠINA
CDI9P45-S
Proþitajte ovaj priruþnik
Ovaj priruþnik sadrži uputstva za instalaciju i upotrebu sudo mašine kao i važne savete o sigurnosti i rešavanju
manjih problema u radu sa sudo mašinom. Pre upotrebe sudo mašine pažljivo proþitajte ovaj priruþnik jer üe Vam
pomoüi da ispravno koristite i održavate sudo mašinu.
Pre nego što pozovete ovlašüeni servis
Pogledajte i prouþite pasus "saveti za rešavanje manjih problema u radu" jer üe Vam to pomoüi da samostalno
rešite neke opšte probleme bez da se za pomoü obratite ovlašüenom serviseru.
NAPOMENA:
Proizvoÿaþ ovog ureÿaja teži ka stalnom razvoju i unapreÿenju svojih proizvoda i zato može uraditi promene bez
prethodnog obavštenja.
S A D R Ž A J:
Važni saveti o bezbednosti .....................................................................................................1
Sadržaj
Kontrolna tabla .......................................................................................................................... 2
Opis sudo mašine ..................................................................................................................... 2
Tabela ciklusa pranja ................................................................................................................ 3
Omekšivaþ vode ....................................................................................................................... 4
Deterdžent ................................................................................................................................ 5
Sredstvo za sjaj ........................................................................................................................ 5, 6
Stavljenje posuÿa u sudo mašinu ............................................................................................. 6, 7
Ukljuþivanje sudo mašine ......................................................................................................... 7
Sastav filtriranja ........................................................................................................................ 8
Održavanje sudo mašine .......................................................................................................... 9
Uputstvo za instalaciju
Elektriþno spajanje..................................................................................................................... 9
Sadržaj o spajanju..................................................................................................................... 10
Spajanje na vodovodnu mrežu.................................................................................................. 10
Saveti za rešavanje manjih problema u radu
Pre nego što pozovete ovlašüeni servis……………………….....................................................11, 12
VAŽNI SAVETI O BEZBEDNOSTI
PRE UPOTREBE SUDO MAŠINE PROýITAJTE UPUTSTVO
UPOZORENJE!
Pre upotrebe sudo mašine svakako proþitajte dole navedene osnovne mere bezbednosti:
UPOZORENJE! HIDROGENSKI GAS JE EKSPLOZIVAN
Pod odreÿenim okolnostima, hidrogenski gas može nastati u delovima za toplu vodu ako nisu korišüeni dve ili više
nedelja. GAS JE EKSPLOZIVAN.
Ako deo za toplu vodu nije korišüen gore navedeni period, pre upotrebe sudo mašine odvrnite sve slavine za toplu
vodu i pustite da voda curi nekoliko minuta. Taj postupak üe omoguüiti da se ispusti sav nakupljeni vodonik. Buduüi
da je vodonik zapaljiv tokom navedenog postupka nemojte pušiti ili koristiti otvoreni plamen.
UPUTSTVO O UZEMLJENJU ELEKTRIýNOG UREĈAJA
Ova sudo mašina zadovoljava svim meÿunarodnim sigurnosnim propisima i opremljena je utikaþem koji ima vod za
uzemljenje tako da osigurava potpuno uzemljenje ureÿaja. Pre nego što spojite ureÿaj na glavno elektriþno
napajanje važno je da proverite:
- da je zidna utiþnica pravilno uzemljena,
- da je vaša elektriþna instalacija sposobna da izdrži potrošnju ureÿaja
navedenu na ploþici s tehniþkim podacima koja se nalazi na sudo mašini
UPOZORENJE!
Budite sigurni da je vaša sudo mašina pravilno uzemljena, izostanak, nepravilno ili nepropisno uzemljenje je
opasno i može prouzrokovati elektriþni udar pri dodiru metalnih dielova ureÿaja, takoÿe može doüi i do pojave
radio smetnji.
VAŽNO: proizvoÿaþ ureÿaja ne preuzima odgovornost zbog ošteüenja ili štete na stvarima ako je isti
spojen na neuzemljenu elektriþnu instalaciju.
CE Ureÿaj je izraÿen u skladu sa propisima br. 89/336/EEC, 73/23/EEC i daljim izmenama.
UPOZORENJE! PRAVILNO KORIŠûENJE
- nemojte neprimereno koristiti, sedeti ili stajati na vratima sudo mašine ili policama za sudove,
- ne dirajte grejaþ vode tokom ili odmah nakon upotrebe,
- ne perite plastiþne predmete ako nemaju oznake za sigurno pranje, za pranje takvih plastiþnih predmeta
proverite preporuke proizvoÿaþa,
- koristite deterdžente i sredstvo za sjaj namenjeno iskljuþivo za automatske sudo mašine, nikada nemojte koristiti
sapun, deterdžent za rublje ili deterdžent za ruþno pranje, te proizvode držite van dohvata dece,
- deterdžent i sredstvo za sjaj držite van dohvata dece, držite decu dalje od otvorenih vrata sudo mašine jer
postoji moguünost da je u sudo mašini ostalo deterdženta,
- ne ostavljajte vrata sudo mašine otvorena, moguüa je opasnost da se sapletete,
- tokom instalacije kabal za elektriþno napajanje ne sme biti preterano ili opasno savijen ili pritisnut,
- ne pritiskajte dugmiüe po kontrolnoj tabli,
- ne dozvolite da sudo mašinu bez nadzora koriste deca ili nemoüne osobe,
- deterdžent za sudo mašinu je jako otrovno sredstvo i krajnje opasno ako se proguta, pazite i spreþite dodir s
kožom i oþima, držite decu dalje od sudo mašine kada su vrata otvorena,
- ZNAýAJNO: ako je sudo mašina smeštena na tepihu obratite pažnju da se neprekriju donji
otvori za ventilaciju,
- ne upravljajte sudo mašinom ako njene stranice nisu ispravno sastavljene, ako je sudo mašina u radu vrlo
oprezno otvorite vrata jer postoji opasnost od ispuštanja vode,
- ne stavljajte teške predmete na vrata kada su otvorena, sudo mašina se može iskriviti napred,
- kada u sudo mašinu stavljate predmete za pranje:
1) oštre predmete stavljajte tako da ne mogu oštetiti bravu na vratima,
2) noževe, viljuške i sl. stavljajte okrenute prema dole tako da ne postoji moguünost ošteüenja,
- kada koristite sudo mašinu pazite da plastiþni predmeti ne dodiruju grejaþ vode,
- ako se ošteti kabel za elektriþno napajanje isti mora biti zamijenjen od strane ovlašüenog servisa ili kvalifikovanog
struþnjaka kako bi se izbegla svaka opasnost,
- materijal od ambalaže bacite se u skladu s propisima o odlaganju odpada,
- sudo mašinu koristite samo u svrhu za koju je namenjena,
- kada se želite rešiti stare sudo mašine uklonite njena vrata,
- ne dopustite da se deca igraju ureÿajem,
- nakon završetka ciklusa pranja proverite da li je posuda za detrdžent prazana,
- pribor za jelo üe biti bolje opran ako se smesti u korpicu prema dole,
UPOZORENJE: noževi i ostali pribor s oštrim površinama mora biti smešten u korpicu sa oštrom
stranom prema dole ili ih položite u vodoravni položaj.
1
VAŽNO!
Da bi s vašom mašinom postigli što bolji uèinak pranja, pre prvog korišæenja pažljivo proèitajte ovo uputstvo. Držite ovu knjižicu
na sigurnom i dostupnom mestu je Vam i u buduæe može zatrebati.
1
2
3
1
Indikatorska lampica programa. Svetli odgovarajuæa
lampica programa koji je odabran.
2
Dugme selektora programa. Pritiskom na dugme
birate željeni program.
3
Signalne lampice potrošnje soli i sredstva za
ispiranje (sjaj). Svetle kada je potrebno dodati
si ili sjaj (samo neki modeli)
4
4
7
Displej koji pokazuje vreme odloženog starta ili
temperature programa koji trenutno pere.
5
Dugme za podešavanje odloženog starta
6
Indikatorska lampica Ukljuèeno/Iskljuèeno
Svetli kada je mašina ukljuèena u.
7
Dugme Ukljuèeno/Iskljuèeno
11
1)
5 6
12
Gornja korpa 2) Prskalice 3) Donja korpa 4) Omekšivaè vode 5) Glavni filter 6) Raspršivaè deterdženta 7) Polica za šolje 8) Korpa
za PRIBOR ZA JELO 9) Grubi preèistaè/filter 10) Raspršivaè sredstva za sjaj 11) Odvodna cev 12) Dovodna cev
2
TABELA PROGRAMA
Deterdžent Teènost za
predpr./pr. ispiranje
Program pranja
Informacije o programu
Intenzivni
Za jako zaprljane sudove, kao što su
lonci, tiganji, šerpe, èaše, èinije i
èinije koji su neko vreme stajale
zaprljane.
Predpranje
Predpranje(45? )
Pranje (70? )
Ispiranje (75? )
Sušenje
8/24 gr.
Univerzalni
Za normalno zaprljane sudove, kao
sto su lonci, tanjiri, èaše, manje
zaprljani tiganji, Standardni dnevni
ciklus.
Predpranje
Pranje (55? )
Ispiranje ( 65? )
Sušenje
5/22 gr.
Ekonomièni
Za manje zaprljane sudove, kao što
su èaše, tanjiri, bokali i manje
zaprljani tiganji.
Predpranje
Pranje (45? )
Ispiranje ( 65? )
Sušenje
4/20 gr.
1Sat
Za dnevno prane za samo 1 sat.
Namenjen za normalno zaprljane
sudove koji se peru odmah nakon
upotrebe. (do 6 kompleta)
Predpranje (30? )
Pranje (70? )
Ispiranje ( 65? )
Sušenje
20 gr.
Pranje (45? )
Ispiranje ( 65? )
Sušenje
20 gr.
15 gr.
Opis programa
(EN 50242)
Osetljivi
Za manje zaprljane sudove, kao što
su èaše, kristal, fina keramika i
prcelan.
Brzi
Kratki program za manje zaprljane
sudove ( do 4 kompleta).
Pranje (50? )
Ispiranje ( 55? )
Sušenje
Ispiranje
Ispiranje sudova koje planirate da
perete kasnije u toku dana
Predpranje
ZAŠTITA OD PRELIVANJA
Ova mašina za pranje posuða ima zaštitu od prelivanja koja æe automatski zatvoriti dovod vode i ukljuèiti pumpu za izbacivanje
vode. Ako se to desi iskljuèite mašinu i pozovite ovlašæeni servis. U posudi na dnu mašine može biti malo vode koju pre ponovnog
pokretanja mašine morate ukloniti.
3
NAPOMENA:
Ako vaš model sudo mašine nema omekšivaþ vode, preskoþite ovaj deo.
OMEKŠIVAý VODE
Ovde su opisana dva naþina da se smanji tvrdoüa vode: prvi naþin je korišüenje omekšivaþa vode, a drugi je
korišüenje deterdženta.
Tvrdoüa vode je razliþita od grada do grada. Ako se u sudo mašini koristi tvrda voda doüi do taloženja kamenca na posuÿu, kuhinjskom priboru i
sudo mašine.
Sudo mašina je opremljena posebnim omekšivaþem vode koji koristi so proizvedenu samo za tu namenu a s ciljem da iz vode ukloni kamenac i
minerale.
Stavljanje soli u omekšivaþ vode
Uvek koristite so namenjenu iskljuþivo za korišüenje u sudo mašini.
Posuda za so smeštena je ispod donje korpe a puni se na sledeüi naþin:
1. Uklonite donju korpu i zatim odvrnite i sklonite poklopac posude
za so,
2. Ako posudu za so punite prvi put, napunite 2/3 zapremine
ukljuþujuüi i vodu.
3. Stavite pored levka (priložen) u otvor i sipajte oko 2 kg soli,
normalno je da manja koliþina vode izaÿe iz posude,
4. Ponovno pažljivo zavrnite poklopac.
1.
NAPOMENA:
2.
Posuda za so mora se ponovno napuniti kada zasvetli svetlosni signal za koliþinu soli.
Iako je posuda za so dovoljno napunjena, svetlosni signal se neüe ugasiti pre nego što se
so potpuno otopi.
Ako ima prolivene soli, ukljuþite program za ispiranje da se so ispere.
Podešavanje potrošnje soli
Sudo mašina je izraÿena tako da omoguüi podešavanje koliþine potrošnje soli a taloži se na tvrdoüi korišüene
vode. Namera je da se prilagodi potrošnja soli, a može da se podesi sledeüim postupkom:
1.
2.
Odvrnite poklopac posude za so.
Na posudi se nalazi prsten sa strelicom (pogledajte sliku levo), ako je
potrebno okrenite prsten u levo od oznake “ - “ prema oznaci “ + “ a na
talogu tvrdoüe korišüene vode. Preporuþuje se da podešavanje
izvedete prema podacima u tabeli:
TVRDOûA VODE
položaj podešivaþa
potrošnja soli
(grama / ciklus)
autonomija
(ciklus / 2 kg)
°fH
°dH
mmol/l
0-10
0-5
0-1.0
-
0
/
10-25
5-14
1.0-2.5
/
20
60
25-50
14-28
2.5-5.0
MED
40
40
>50
>28
>5.0
+
60
25
Kontaktirajte lokalnog distibutera vode za podatke o tvrdoüi vode u vodovodnoj mreži.
4
POSUDA ZA DETERDŽENT
NE STAVLJAJTE PREVIŠE DETERDŽENTA U NAMERI DA SPREýITE TALOŽENJE KAMENCA ZATO ŠTO VAŠA
SUDO MAŠINA IMA POSEBAN OMEKŠIVAý VODE.
Posudu za deterdžent morate puniti pre svakog ciklusa pranja i to prema uputstvima iz “tabele ciklusa pranja“. Ovaj
model sudo mašine koristi manje deterdženta i sredstva za sjaj od uobiþajenih sudo mašina. Samo jedna tableta
deterdženta potrebna je za uobiþajeno napunjenu sudo mašinu. Dakle, za više zaprljano posuÿe treba više deterdženta.
Deterdžent stavljajte neposredno pre pokretanja sudo mašine, u protivnom deterdžent se neüe dovoljno pokvasiti i
ispravno rastopiti.
Koliþina deterdženta
AKO VODA NIJE PRETVRDA, TALOŽENJE KAMENCA MOŽETE SPREýITI SAMO DODAVANJEM DETERDŽENTA.
Potrebna koliþina deterdženta zavisi od tvrdoüe vode. Da bi ustanovili tvrdoüu vode u vašem podruþju, kontaktirajte
lokalnog distributera vode. Tvrÿa voda zahteva više deterdženta. Zapamtite, koliþinu deterdženta potrebno je podešavati
u malim koliþinama sve dok ne pronaÿete odgovarajuüu koliþinu.
Uklanjanje mrlja od tvrde vode
Da uklonite mrlje od tvrde vode, postupite po sledeüem redosledu:
- operite posuÿe uobiþajenim programom pranja,
- iz sudo mašine uklonite svo metalno posuÿe kao npr. pribor za jelo, šerpe itd;
- nemojte stavljati deterdžent,
- sipajte dve merice sirüeta u neku posudu i postavite je licem prema gore na
donju policu sudo mašine,
- operite posuÿe uobiþajenim programom pranja,
Ako ovaj postupak ne daje rezultate, pokušajte ponovno ali sa ¼ merice
þiste limunove kiseline umesto sirüeta.
UPOZORENJE!
Deterdžent za sudo mašinu
je nagrizno sredstvo! Vodite
raþuna i držite ga dalje od dohvata
djece.
Ispravno korišüenje deterdženta
Koristite iskljuþivo deterdžent namijenjen za korištenje u sudo mašinama.
Pazite da je vaš deterdžent svež i suv. Deterdžent u prahu ne stavljajte u
sudo mašinu sve dok niste spremni za pranje posuÿa.
POSUDA SREDSTVA ZA SJAJ
Sredstvo za sjaj se ispušta tokom zadnjeg ispiranja da spreþi nastajanje
kapljica vode koje na posuÿu ostavljaju mrlje i pruge. Ovo sredstvo poboljšava
sušenje i pomaže da se voda odvoji od posuÿa.
Ovaj model sudo mašine koristi teþno sredstvo za sjaj. Posuda sredstva
za sjaj smeštena je na unutrašnjoj strani vrata pored posude za
deterdžent. Da napunite posudu, otvorite poklopac i sipajte sredstvo u
posudu sve dok prikaz nivoa ne bude potpuno crn. U posudu stane
oko 100 ml sredstva za sjaj.
- da otvorite posudu okrenite
poklopac prema strelici “otvoreno“
(levo) i podignite ga,
- napunite posudu ali pazite da se
ne prelije,
- vratite poklopac tako da ga
poravnate sa strelicom “otvoreno“ i
okrenite ga prema desnoj strelici da
ga zatvorite.
Budite pažljivi i pazite da se sredstvo za sjaj ne preliva iz posude jer to
može izazvati penu. Sve što se prelije iz posude obrišite suvom
krpom. Ne zaboravite zatvoriti poklopac posude sredstva za sjaj pre
nego što zatvorite vrata sudo mašine.
Ako je voda u vašoj vodovodnoj mreži mekana, korišüenje sredstva za sjaj
nije potrebno jer üe izazvati nastajanje belih fleka na vašem posuÿu.
Podešavanje posude sredstva za sjaj
1
6
3
54 2
Maksymalnie
Odreÿena koliþina sredstva za sjaj ispušta se tokom zadnjeg ispiranja. Kao i za deterdžent
potrebna koliþina sredstva za sjaj zavisi od tvrdoüe vode u vašoj vodovodnoj mreži. Previše
sredstva za sjaj prouzrokovaüe stvaranje pene i fleka na vašem posuÿu. Ako je voda u vašoj
vodovodnoj mreži mekana, nema potrebe za sredstvom za sjaj. Ako to uþinite, sredstvo za
sjaj možete razblažiti sa jednakom koliþinom vode.
Posuda sredstva za sjaj ima 6 delova podešavanja. Uvek krenite od položaja “1“. Ako su fleke
ili slabo sušenje i dalje problem, poveüajte koliþinu sredstva za sjaj tako da poklopac posude
pomerite na položaj “2“. Ako posuÿe i dalje nije dobro prosušeno ili ima fleke, podešavajte do
sledeüeg broja sve dok ne postignete dobre rezultate. Proizvoÿaþ sudo mašine savetuje
položaj “4“.
5
Kada dopuniti posudu sredstva za ispiranje
Ako se nije upalila lampica upozorenja da nema sredstva za sjaj, možete proceniti kolièinu sredstva za sjaj ako pogledate crnu taèku
na posudi sredstva za sjaj koja pokazuje kolièinu sredstva za sjaj. Ako je taèka mala znaèi da sredstva za sjaj ima malo. Sredstva za
sjaj uvek treba da ima više od 1/4 posude. Što je manje sredstva za sjaj crna taèka je sve manja kao što je ilustrovano na sledeæem
primeru:
Puno
3/4 puno
1/2 puno
1 / 4 puno - Potrebno je dopuniti
Prazno
Punjenje korpi za posuðe
ZA NAJBOLJE PRANJE PROÈITAJTE OVA UPUTSTVA. KARAKTERISTIKE I IZGLED KORPICA MOŽE DA VARIRA OD MODELA
DO MODELA.
Kako da koristite gornju korpu za posuðe
Gornja korpa je dizajnirana za lakše posuðe kao što su èaše, šoljice za èaj i kafu, tacne i tanjire, male bokale, plitke posude
(ukoliko nisu mnogo zaprljane)
Tanjire i posuðe postavite tako da se ne pomeraju pod mlazom vode.
Korpu možete podesiti po visini postavlanjem odgovarajuæih toèkiæa u nosaèe gornje korpe.
1 Šolje
2 Male èinije za serviranje
3 Velike èinije za serviranje
4 Šolje
5 Tanjiriæi
6 Èinije
7 Tanjiri za dezert
8 Kutlaèa
Kako da koristite donju korpu za posuðe
Predlažemo da veæe stvari za pranje koje je teže oprati stavljate u donju korpu. Tu spadaju lonci, šerpe, poklopci, tanjiri i bokali
kao što je prikazano na donjoj slici. Tanjire i poklopce najbolje je stavljati sa strane da ne bi blokirali gornju rotacionu prskalicu.
Duboke lonce treba postaviti tako da voda može dopreti do unutrašnjosti.
Duboke lonce treba postaviti tako da voda lako može da otièe bez zadršavanja u udubljenjima.
Donja korpa je predviðena za veæe šerpe ili za više šerpi i lonaca.
1 Ovalni poslužavnik
2 Tnjiri
3 Duboki tanjiri
4 Tanjiri za ruèavanje
5 Korpica pribora za jelo
6 Mali tanjiri
6
KORPICA PRIBORA ZA JELO
Pribor za jelo treba smestiti u korpicu ruþicama okrenutim prema dole: ako korpa ima boþne korpice, kašike treba
staviti odvojeno u odgovarajuüi prostor. Posebno dugaþak pribor treba smestiti vodoravno na prednju stranu
gornje police
4
4
4
1 5 3
1 5
1 5 3
3
4
4
1 5 3
1 5 1
1 5 3
1 5 3
2 5
2
3
2 2 3
2 2 2
7 7 2
6
8
4
4
4
1 kašiþice za þaj
5 noževi
2 kašiþice za desert
6 viljuške za serviranje
3 kašike za supu
7 kašike za serviranje
4 viljuške
UPOZORENJE!
Pazite da ni jedan predmet ne viri kroz dno korpice.
Ukljuþivanje sudo mašine
Startovanje ciklusa pranja . . .
1. proverite da je utikaþ ureÿaja ukljuþen u zidnu
svetlosni signal programa dugme za programe dugme odlaganja
utiþnicu,
2. proverite da je otvoren dovod vode,
3. stavite posuÿe u sudo mašinu (pogledajte uputstvo za “stavljanje posuÿa... “)
4. stavite deterdžent (pogledajte uputstvo “so, deterdžent, sredstvo za sjaj... “)
5. otvorite vrata, pritisnite dugme UKLJUýI/ISKLJUýI, zasvetleüe odgovarajuüa svetlosna lampica,
6. pritisnite dugme za programe da odaberete program pranja (pogledajte “tabelu ciklusa pranja... “)
7. zatvorite vrata sudo mašine, pranje üe startovati za deset sekundi,
8. pritisnite dugme da podesite odlaganje vremena starta, startovanje sudo mašine može biti odloženo za 1 do 24
sata, a na ekranu pored dugmeta može biti prikazano preostalo vreme, ako želite poništiti odlaganje starta
samo pritisnite dugme dok preostalo vreme ne doÿe na oznaku “0“.
Poništite ili promenite ciklus pranja. . .
Pretpostavka: ciklus pranja koji je u toku može se promeniti samo ako radi vrlo kratko vrieme jer sudo mašina
brzo uzima deterdžent i ispušta vodu. U tom sluþaju potrebno je ponovo napuniti posudu za deterdžent (pogledajte
uputstvo “posuda za deterdžent... “).
Otvorite vrata, držite pritisnuto dugme za programe više od tri sekunde i zatim promenite program na željeni ciklus
(pogledajte uputstvo za “pokretanje ciklusa pranja... “). Nakon toga, zatvorite vrata.
Kraj ciklusa pranja
Kada ciklus pranja završi nakon osam sekundi ukljuþi üe se zvuþni signal. Iskljuþite sudo mašinu korišüenjem dugmeta
UKLJUýI/ISKLJUýI i otvorite vrata sudo mašine. Priþekajte desetak minuta pre nego što izvadite posuÿe iz sudo
mašine jer je još vruüe i zbog toga je više podložno lomljenju, a i bolje üe se osušiti.
Zaboravili ste staviti posuÿe?
Zaboravljeno posuÿe može se dodati uvek prje nego što se otvori posuda za deterdžent.
1 malo otvorite vrata da zaustavite pranje,
3 dodajte zaboravljeno posuÿe,
2 nakon što prskalica za vodu prestane sa radom 4 zatvorite vrata,mašina üe poþeti sa radom za deset sekundi.
potpuno otvorite vrata,
UPOZORENJE!
Tokom pranja opasno je otvarati vrata mašine, jer vas može opeüi vruüa voda.
7
Sastav filtriranja
Za vašu udobnost, sastav filtriranja i odvodnu cev smestili smo unutar kade tako da su lako dostupni.
Sastav filtriranja sastoji se od tri sastavna dela: glavni filter, grubi filter i fini filter.
1 Glavni filter
Hrana i þestice prljavštine koje se vežu za taj filter raspadaju se delovanjem posebnog
mlaza sa gornje mlaznice za vodu i temeljno se ispiraju u odvod.
22 Grubi filter
Veüi predmeti kao npr. komadiüi kostiju ili stakla mogu zaþepiti odvod i vežu se za grubi
filter.Da uklonite predmete zahvaüene filterom, nežno pritisnite deo na vrhu filtera i podignite
3ggaa prema gore.
1
3 Fini filter
Ovaj filter zadržava ostatke prljavštine i hrane u prostoru za taloženje i spreþava nastajanje
ponovnog taloženja u sudo mašini tokom ciklusa pranja.
Održavanje sudo mašine
Kontrolnu ploþu oþistite mekanom vlažnom krpom i zatim je u potpunosti osušite. Za þišüenje spoljnjih delova sudo mašine
nemojte koristiti hemijska sredstva, þistite samo s mokrom mekanom krpom. Nikada za þišüenje bilo kojeg dela sudo mašine
e
nemojte koristiti oštre predmete, žiþane ili hrapave sunÿere i sl.
Zaštita od smrzavanja
odvijte
Ako üe vaša mašina za sudove tokom zime ostati u prostoriji koja se
negreje, postupite na sledeüi naþin:
1. iskljuþite sudo mašinu iz struje i
4. ponovno spojite dodvodnu cev
uklonite osiguraþ.
na ventil za vodu.
2. zatvorite dovod vode i odvrnite
5. uklonite plastiþni poklopac sa
dovodnu cev sa ventila za vodu.
slivnika na dnu kade i
3. ispustite vodu iz dovodne cevi i
sunÿerom upijte vodu sa
ventila za vodu (za skupljanje
gumenih delova.
vode koristite posudu),
ýišüenje mlaznica za vodu
Neophodno je da mlaznice þistite redovno, tvrda voda i hemikalije mogu zaþepiti prskalice i ležajeve. Da uklonite
mlaznicu odvijte maticu kako bi izvadili oštro seþivo na vrhu mlaznica i uklonite je. Operite mlaznice sapunicom i
toplom vodom a prskalice oþistite mekanom þetkicom. Sve dobro isperite i ponovno ugradite.
ýišüenje filtera
Za najbolji radni uþinak i rezultate pranja, filter i svi njegovi delovi moraju se
þistiti. Filter delotvorno uklanja þestice hrane iz vode za pranje i omoguüava
proticanje u zatvorenom krugu tokom pranja. Iz tog razloga, vrlo je dobro da
se veüi komadiüi hrane zadržavaju u filteru jer se nakon svakog ciklusa pranja
filter i þašica filtera polukružno ispiraju pod tekuüom vodom.
Da uklonite telo filtera, povucite ruþicu þašice filtera prema gore. Celo telo
filtera treba oþistiti najmanje jedanput meseþno.
Za þišüenje grubog i finog filtera koristite nežnu þetkicu. Zatim ponovno
sastavite delove filtera kako je prikazano na slici levo i stavite celo telo filtera
u sudo mašinu, smestite ga u ležište i pritisnite prema dole.
Sudo mašina nikada nesme biti korišüena bez filtera. Nepravilna ugradnja
filtera može smanjiti radni uþinak sudo mašine i oštetiti posuÿe i pribor.
UPOZORENJE!
Nikada nemojte ukljuþiti sudo mašinu bez filtera na svom mestu.
8
ýišüenje vrata
P
WQP8- 9325
88
Da oþistite rubove oko vrata, potrebno je koristiti samo mekanu krpu i toplu vodu.
Da spreþite ulazak vode u bravu vrata i elektriþne delove nemojte koristiti nijednu
vrstu sredstava za þišüenje u spreju.
Nikada nemojte koristiti gruba ili oštra sredstva za þišüenje spoljnjih površina sudo
mašine jer možete oštetiti njenu završnu obradu. Neke vrste papirnatih ubrusa
takoÿer mogu ostaviti tragove na spoljnjim površinama sudo mašine.
UPOZORENJE!
Nikada nemojte koristiti sredstva u spreju za þišüenje prednje ploþe vrata jer mogu oštetiti bravu vrata ili elektriþne
delove. Nije dozvoljeno koristiti nagrizajuüa sredstva ili neke vrste papirnatih ubrusa zbog opasnosti od ogrebotina ili
mrlja na površinama koje su od inoxa.
ýišüenje odvodne pumpe
Nešto (komadiü hrane i sl.) sluþajno može uüi u filter i odvodnu pumpu. Ako se to
desi, odvodna pumpa ugraÿena u vašu sudo mašinu izraÿena je da automatski
promeni smer i izbaci takav predmet nazad u prostor taložnika ili u odvod. Ako
morate ukloniti prepreku iz odvodne pumpe, predhodno iskljuþite elektriþno napajanje
i uklonite filter. Zatim uklonite mali crni umetak iz prostora taložnika (prethodno prvo
morate obrisati svu vodu). Uklonite svu prljavštinu i predmete koji su se verovatno
nataložili u taložniku i uzrok su zaþepljenja. Ne zaboravite vratiti crni umetak pre nego
vratite filter.
Kako sudo mašinu održavati u dobrom stanju
Nakon svakog pranja
Nakon svakog pranja zatvorite dovod vode
u mašinu i ostavite vrata pritvorenim tako
da se spreþi nastajanje vlage i neugodnih mirisa.
Izvadite utikaþ iz zidne utiþnice
Pre radova na þišüenju ili održavanju mašine, uvek
izvadite utikaþ iz zidne utiþnice. Spreþite opasnost.
Izbegavajte neodgovarajuüa sredstva za þišüenje
Za þišüenje spoljnjih površina i gumenih delova
mašine nemojte koristiti gruba sredstva za
þišüenje. Radije koristite samo mekanu krpu i toplu vodu
sa sapunicom. Da uklonite mrlje ili tragove kamenca sa
unutrašnjih površina mašine koristite mokru krpu i malo
belog sirüeta ili þistite sa posebnim sredstvima za tu
namenu.
Kada idete na odmor
Kada idete na odmor, preporuþujemo da pokrenete
jedan ciklus pranja sa praznom mašinom, izvadite
utikaþ iz zidne utiþnice i zatvorite dovod vode a
vrata ostavite pritvorenima. Ti postupci üe pomoüi
da brtve traju duže a spreþiüe se i nastajanje
neugodnih mirisa unutar mašine.
Pomeranje ureÿaja
Ako morate pomeriti mašinu, pokušajte je
držati u uspravnom položaju. Ako je zaista
neophodno, može biti smeštena i na zadnju
stranu.
Guma
Jedan od razloga nastajanja neugodnih mirisa
u unutrašnjosti mašine su ostaci hrane koji se
mogu zadržati na gumi. Gumu povremeno
oþistite mokrim sunÿerom kako bi spreþili tu pojavu.
Elektriþno spajanje
OPREZ, zbog vlastite sigurnosti:
NE SPAJAJTE UREĈAJ PREKO PRODUŽNIH KABLOVA, RAZNIH ADAPTERA ILI VIŠESTRUKIH UTIýNICA.
IZ BIO KOJEG RAZLOGA NEMOJTE PREREZATI ILI UKLONITI TREûU ŽICU ZA UZEMLJENJE IZ KABLA ZA
NAPAJANJE
Elektriþni zahtevi
Elektriþna instalacija mora biti osigurana i iskljuþivo od bakarne žice. Osiguraþ s programiranim vremenom ili obiþan
osiguraþ preporuþljivi su jer osiguravaju odvojeno kružno posluživanje samo tog ureÿaja. Izlazni kontakti trebali bi biti
smešteni u neposredno najbližu utiþnicu.
Pazite da su utikaþ i zidna utiþnica nakon postavljanja mašine ostali dostupni.
Elektriþni spojevi
UPOZORENJE!
Prije korištenja ureÿaja proverite
ispravnost uzemljenja.
Nakon što ste proverili da li vrednosti napona i frekvencije u vašoj kuünoj
elektriþnoj instalaciji odgovaraju podacima na ploþici s tehniþkim podacima na
sudo mašini spojite utikaþ sa ispravno uzemljenom zidnom utiþnicom. Ako
zidna utiþnica na koju treba spojiti ureÿaj ne odgovara utikaþu neka zidnu
utiþnicu zameni kvalifikovana osoba, bolje nego da koristite ispravljaþ.
9
Kako spojiti sigurnosno crevo za dovod vode
Sudo mašina mora biti spojena na glavni vodovodni prikljuþak korišüenjem potpuno
novog kompleta creva. Stari komplet creva nije dobro ponovno koristiti.
Pritisak vode mora biti izmeÿu 0,04 i 1 MPa. Ako je pritisak ispod najmanje vrednosti
obratite se ovlašüenom servisu za savet.
1 Izvadite sigurnosno dovodno crevo iz amabalaže na leÿnoj strani mašine,
2 Pritegnite navoj sigurnosnog dovodnog creva na slavinu navoja 3/4“,
3 Prije pokretanja sudo mašine u potpunosti otvorite vodu.
OPIS SIGURNOSNOG DOVODNOG CREVA
Sigurnosno dovodno crevo sastoji se od duplog creva (cev u cevi). Takav sastav creva garantuje zaustavljanje
isticanja vode u sluþaju da dovodno crevo pukne i kada se meÿuprostor izmeÿu samog dovodnog (unutrašnjeg)
creva i spoljašnjeg naboranog creva napuni vodom.
UPOZORENJE!
Cev koja je spojena na tuš kuhinjske sudopere može puknuti ako je instalirana na istu vodovodnu liniju kao i sudo
mašina. Ako je vaša sudopera takava, preporuþujemo da takvu cev odvijte i zatavorite otvor.
Kako iskljuþiti sigurnosno dovodno crijevo
1 Zatvorite dovod vode,
2 Otpustite pritisak vode tako da pritisnete gumb za oslobaÿanje pritiska. To üe smanjiti pritisak vode i zaštitit vas
i okolni prostor od veüeg izlivanja vode,
3 Odvijte sigurnosno dovodno crevo sa slavine.
Kako iskljuþiti sudo mašinu
1 Isljuþite kabal za napajanje iz zidne utiþnice,
2 Iskljuþite sigurnosno dovodno crevo sa ispravljaþa slavine.
NAPOMENA: kada se motor mašine zaustavi na kraju završnog ispiranja, sigurnosno dovodno crevo üe se
iskljuþiti i vratiti na þuvanja.
SPAJANJE NA HLADNU VODU
Spojite cev hladne vode na ispravljaþ navoja 3/4“, i proverite da je þvrsto stegnut. Ako su cevi u vododvodnoj mreži
nove ili nisu korišüene duže vreme, pustite da voda teþe nekoliko minuta da se iz cevi isperu moguüe neþistoüe (npr.
pesak, rÿa). Na taj naþin izbegavate moguüe zaþepljenje vodovodne instalacije i ošteüenje sudo mašine.
SPAJANJE NA TOPLU VODU
Sudo mašina može biti spojena i na toplu vodu (centralno grijanje i sl.) ali temperatura vode ne sme preüi 60° C. U
takvom sluþaju, vreme ciklusa pranja üe se smanjiti za oko 15 minuta a uþinak pranja biüe neznatno smanjen.
Spajanje na instalaciju tople vode mora se izvesti na isti naþin kao i na hladnu vodu.
10
Pre nego pozovete ovlašüeni servis. . .
Saveti za rešavanje manjih problema u radu
Ako pregledate tabelu na sledeüim stranicama možda neüete morati zvati ovlašüeni servis.
PROBLEM
MOGUûI UZROCI
ŠTA UûINITI
mašina ne radi
pregoreo je osiguraþ
zamenite osiguraþ, iskljuþite bilo koji drugi ureÿaj koji deli isti
osiguraþ
nije ukljuþeno elektriþno
napajanje
proverite da li je mašina ukljuþena i da li su vrata dobro zatvorena
proverite da li je kabal za napajanje ispravno spojen na zidnu
utiþnicu
pritisak vode je prenizak
proverite da li je mašina ispravno spojena na vodovodnu mrežu i
da li je potpuno otvoren dovod vode
odvodna pumpa se ne
zaustavlja
poplava
sastav je napravljen tako da otkriva poplavu, kada se to dogodi,
zaustavlja se kružna pumpa i ukljuþuje se odvodna pumpa
buka
neki zvukovi su normalni
otvaranje poklopca za deterdžent
delovanje komadiüa mekane hrane
pribor za jelo nije dobro
postavljen u korpicu ili je
neki mali predmet ispao iz
korpice
proverite da je sve dobro postavljeno u sudo mašinu
motor bruji
mašina se ne koristi ispravno, ako je niste þesto koristili setite se
da je potrebno puniti je i prazniti svake nedelje što üe pomoüi i da
brtve zadrže vlagu
pena u kadi
neprikladan deterdžent
koristite samo poseban deterdžent za sudo mašine
ako se to dogodi, otvorite mašinu i pustite penu da ispari
dodajte u kadu 4 litre hladne vode, ispravno zatvorite mašinu,
zatim ispustite vodu tako da lagano okreüete gumb sve dok se ne
dostigne momenat ispuštanja vode, ponovite ako je potrebno
proliveno sredstvo za sjaj
uvijek odmah obrišite proliveno sredstvo za sjaj
umrljana unutrašnjost
kade
korišüen je deterdžent sa bojom
proverite da je deterdžent bez boje
posuÿe nije suvo
posuda sredstva za sjaj je
prazana
proverite da li je posuda sredstva za sjaj napunjena
posuÿe nije þisto
neodgovarajuüi program pranja
odaberite jaþi program pranja
nepravilno stavljeno posuÿe
proverite da posuda za deterdžent i mlaznice za vodu nisu
zapušeni veüim komadom suÿa
mrlje na staklenom
suÿu
1
2
3
4
5
6
izuzetno tvrda voda
niska dovodna temperatura
previše posuÿa u mašini
nepravilno stavljeno posuÿe
stari ili vlažan deterdžent
prazana posuda sredstva
za sjaj
7 nepravilna koliþina
deterdženta
1
2
3
4
izvadite iz mašine svo metalno suÿe,
ne stavljajte deterdžent,
odaberite najduži ciklus pranja,
pokrenite sudo mašinu i omoguüite da radi od 18 do 22 minuta
da se doÿe do glavnog pranja,
5 otvorite vrata mašine i ulite dve šoljice belog sirüeta na dno
mašine,
6 zatvorite vrata i pustite da mašina završi ciklus pranja,
ako ovaj postupak ne daje rezultate, pokušajte ponovno ali sa ¼
šoljice (60 ml) þiste limunove kiseline umesto sirüeta.
11
Pre nego pozovete ovlašüeni servis. . .
PROBLEM
beli trag na staklenom
suÿu
MOGUûI UZROCI
ŠTA UýINITI
mekana voda i previše
deterdženta
koristite manje deterdženta ako je voda mekana i odaberite
kraüi ciklus pranja
žuti ili smeÿi trag na
mrlje od kafe ili þaja
unutarašnjim površinama
mašine
beli trag na unutrašnjim
površinama mašine
da uklonite mrlje koristite mešavinu od ½ šoljice belila
i 3 šoljice vruüe vode
UPOZORENJE!
pre þišüenja unutrašnjosti mašine morate priþekati oko 20 minuta
nakon što ciklus pranja završi da se ohladi grejaþ, u protivnom
može doüi do opekotina
kamenac u vodi
može izazvati trag
na sudovima
obratite se distributeru vode za ugradnju posebnog filtera
minerali tvrde vode
za þišüenje unutrašnjosti mašine koristite mokar sunÿer sa
deterdžentom za sudo mašinu i gumene rukavice, nikada nemojte
koristiti neko drugo sredstvo osim deterdženta za sudo mašinu
jer üe doüi do stvaranja pene i sapunice
poklopac posude
za deterdžent se ne
zatvara
gumb nije na položaju
ISKLJUýENO
okrenite gumb na položaj ISKLJUýENO i klizno pomerite zasun
vrata u levo
deterdžent ostaje u
posudi
sudovi spreþavaju otvaranje
posude za deterdžent
pravilnije posložite posuÿe
para
uobiþajena pojava
uobiþajeno je da malo pare tokom sušenja i izbacivanja vode
izlazi kroz otvore oko zasuna vrata
crne ili sive mrlje
na sudovima
aluminijske posude imaju
gumene delove
mrlje sa sudova oþistite korišüenjem blago hrapavog sredstva
voda ostaje na dnu
kade
to je normalno
manju koliþinu þiste vode oko otvora na dnu kade zadržava brtva
sudo mašina curi
prepuna posuda ili
proliveno sredstvo za sjaj
budite oprezni i pazite da ne prenapunite posudu sredstva za
sjaj, poliveno sredstvo za sjaj može izazvati jaku penu,
proliveno sredstvo za sjaj uvek odmah obrišite suvom krpom
mašina nije poravnata
pomoüu vodene vage provjerite ravninu mašine
GIAS
SERVICE
B/L
0903 99.109
NL
0900 99.99.109
A
GR
199.123.123
A
902.100.150
GR
0820.220.224
12
801.11.505050
CH
0180 5 62.55.62
CH
0848 780.780
Opšte upozorenje!
Candy ureÿaji za kuüu namenjeni su iskljuþivo za korišüenje u domaüinstvu.
Ako želite odnosno nameravate upotrebljavati Candy ureÿaj u profesionalne svrhe, prethodno se posavetujte sa
dobavljaþem!
Sudo mašinu koristite samo prema uputstvu!
Sva prava su zadržana. Nijedan deo ovog izdanja ne sme biti reprodukovan ili prepisan u bilo kom obliku odnosno
na bilo koji naþin, bilo mehaniþki, fotokopiranjem ili na neki drugi naþin, bez prethodnog odobrenja vlasnika
autorskih prava (copyrighta).
Proizvoÿaþ ne odgovara za eventualne greške u kucanju uputstva.
Proizvoÿaþ zadržava pravo na odgovarajuüe izmene na proizvodu koje ne menjaju njegove bitne osobine.
CANDY HOOVER BEOGRAD d.o.o.
Download

SUDO MAŠINA