DRAGAN MIRKOVIû
ASTROLOGIJA I
NOVO DOBA
Napomena:
Moguüe je da u tekstu knjige postoje nepravilnosti. Do grešaka je doslo
usled prenošenja podataka. Greške üe bit uklonjene þim prilike budu
dozvoljavale.
HVALA NA NA RAZUMJEVANjU
PREDGOVOR
Oduvek je ljude interesovala buduünost. Nije þudo što taj interes u ovom dobu brzih promena danas
postoji više nego ikad dosad.
Dokaz tome je strahovito veliki broj proroka i sistema proricanja buduünosti. Enormno veliki broj
þasopisa, knjiga, radio i TV emisija govori o gatanju i astrologiji. Veüina predsednika velikih svetskih
sila, muziþara, glumaca, i svih ostalih popularnih liþnosti, ima astrologe za svoje savetnike. Dakle, sve
velike odluke, svetski dogaÿaji odvijaju se kao rezultat upravljanja ovih ljudi. Tako astrologija danas
poprima status najpopularnije zastupljene ideje meÿu obiþnim, ali i obrazovanim graÿanstvom.
Ne samo u svetu popularnosti veü i nauke, astrologija je našla svoje kljuþno mesto. Mnogi psiholozi,
psihijatri, nekadašnji eminentni fiziþari poput Keplera, Tiho Brahea, NJutna, pa þak i mnogi lekari smatrali
su, a i danas smatraju astrologiju prirodnom i nauþnom realnošüu.
Zbog toga, zbog njenog uþešüa u misli þitavog þoveþanstva, kako u prošlosti, tako i u današnje moderno
vreme neophodno je detaljnije pozabaviti se njome. Potrebno je objektivno odgovoriti na važna pitanja:
Kuda vodi astrologija? Šta je prava istina o njoj? Da li je ona stvarnost ili iluzija? Da li je dobro baviti
se njom ili ne, i zašto? Koje rezultate u stvarnosti ona donosi?
Na ova i mnoga druga pitanja potražiüemo odgovore u ovoj knjizi na jedan analitiþki naþin da bismo došli
do ISTINE o astrologiji, kao i o veüini drugih naþina proricanja sudbine, koji su skoro svi do jednog
bazirani na njoj. Za razliku od veüine popularno zabavnog iznošenja o ovoj temi, ova knjiga se bavi
nauþno kritiþkim pristupom i daje nam jedno objektivno razumevanje astrologije kakva ona u stvari jeste,
a ne kakvom je mi zamišljamo. Razumem da üe za veüinu od vas mnoge þinjenice biti neverovatne, ali
su zato izvornici prikazani radi eventualnog daljeg istraživanja i provere.
U traganju za realnim odgovorima o astrologiji, moraüemo da odemo do njenih izvora, zaþetaka, da
bismo videli njene korene. Analiziraüemo njene osnovne postavke i uüi u njenu srž. Videüemo i
posledice bavljenja astrologijom. Ono što nas interesuje jesu þinjenice da bismo saznali pravu istinu. U
tu svrhu koristiüemo razne izvore, a pre svega istorijske i arheološke, koji üe nam rasvetliti poreklo
ove drevne tradicionalne nauke i RELIGIJE koja je sada popularna više nego ikada. Naravno, videüemo i
šta njeni vrhunski struþnjaci i zastupnici tvrde o njoj. Oni üe nam dati inaþe teško dostupne informacije.
U istorijskom pristupu pomoüi üe nam i jedan od najstarijih i najoriginalnije saþuvanih izvora - Biblija.
Pre svega zato što ona ima važne tekstove koji spominju astrologiju i njene elemente. Meÿutim, ona
iznosi i kriterijume božanskih otkrivenja, koje üemo uporediti sa astrologijom. Pošto danas mnogi
astrolozi spominju ovu drevnu knjigu mudrosti i znanja, videüemo i u kakvom su odnosu ove dve
kategorije. Iz svega toga moüi üemo da izvuþemo svestrane i ispravne zakljuþke kako uopšte, tako i za
sebe liþno da bismo bili u stanju i da zauzmemo ispravne stavove.
Ono što je takoÿe važno je i razumevanje pravih ciljeva astrologije, njenog izvora i ponuda za buduünost
þoveþanstva. Iako ona može izgledati samo kao zabava za znatiželjne, videüemo sveobuhvatne planove
njenih pobornika za þitavo þoveþanstvo! Videüemo njeno mesto u celokupnom mozaiku Novog doba i
Novog svetskog poretka, sistema koji treba da obuhvate celi svet. Samim tim lakše üemo moüi da
razumemo i vrednujemo njen doprinos þoveþanstvu.
j
j
p
U svim grandioznim dogaÿajima, koji nam predstoje na prekretnici istorije, svako od nas pojedinaþno
moraüe da donese svoj konaþni sudbonosni izbor, od koga üe zavisiti celokupni naš život i buduünost!
Ovo üe biti jasnije kada upoznate taj veliki plan, ali i najveüi dogaÿaj za koji se u stvari priprema þitavi
svet.
Ovom knjigom želim da nepristrasno iznesem podatke i tvrdnje onih izvora koji su mi bili do sada
pristupaþni. Zato üe biti prikazane ideje odreÿenih pravaca koje u poþetku neüu komentarisati. Unapred
se ograÿujem da one nisu obavezno i moji stavovi. Na osnovu svih þinjenica biüu slobodan da iznesem
zakljuþke koji se sami nameüu, ali tek pri kraju poglavlja. Zato je potrebna dobra koncentracija i pažnja,
kako biste mogli da pratite misli i logiku izlaganja. Preporuþujem vam da, iako su vam neka poglavlja u
sadržaju zanimljivija od drugih, knjigu pratite redom, jer je iznošena progresivnom logikom nadgradnje
misli. Time üete lakše moüi da razumete sledeüa poglavlja.
Ovu knjigu posveüujem svim ljudima dobre volje, koji žele više merodavnih informacija o tematici koju
obraÿujem u ovoj knjizi. Ona üe koristiti i hrišüanima i nehriš-üanima, i okultistima i obiþnim ljudima, i
astrolozima i onima koji veruju u astrologiju. Nadam se da üe svako naüi korisnih saznanja koja üe mu
proširiti vidike i pomoüi u mnogim neizvesnostima i dilemama. Koliko god se kao þitalac budete slagali ili
ne sa iznesenim mislima, želeo bih da ovim radom omoguüim bolje upoznavanje i razumevanje ne samo
ove tematike, veü i opšte meÿuljudsko razumevanje. Smatram da svako od nas teži ne-þem boljem i da
svoje ideje, kakve god bile, zastupamo uglavnom sa tim pobudama. Zato želim da odmah na poþetku
naglasim neophodnost potrebe da razumemo jedni druge, a ne da osuÿujemo. Ukoliko jedna ideja nije u
redu, ili druga, to ne znaþi da treba napadati onoga koji je zastupa.
Ovom knjigom nikako ne bih želeo da stvorim ni najmanji sukob ili odbojnost prema bilo kojoj grupi
ljudi. Slagali se oko neþega ili ne, najvažnije je da budemo ljudi jedni prema drugima. Ni jedna ideja
ili stav nije vredan prihvatanja, ukoliko stvara mržnju ili prezir prema nekome. Mi možemo i treba da
vrednujemo kako svoje ideje tako i tuÿe, ali ono što je mnogo važnije je stvaranje pozitivnih
meÿuljudskih odnosa. Svaki þovek ima svoju vrednost koju treba poštovati. Naþin da mu se pomogne
nikada ne može biti napad i preziranje njega kao liþnosti. Smatram da samo istinom i þinjenicama
možemo i treba da pomognemo jedni drugima, a nikako meÿusobnim napadima i sukobima.
U nadi da üe vam ova knjiga pomoüi u pravilnom razumevanju ne samo pitanja astrologije veü i vremena
i sveta u kome živimo, dragi þitaoci, želim vam mnogo uspeha!
Autor
POREKLO ASTROLOGIJE
Odakle astrologija, u stvari, vodi poreklo? Ima li ona jedinstveni poþetak i suštinu, ili je to
nepovezano mnoštvo razliþitih uþenja i ideja raznih naroda i njihovih autora?
U astrologiji svi pravci razliþitih naroda imaju identiþnu suštinu, a þesto i sliþnu terminologiju. Strahovite
sliþnosti svih tih pravaca upuüuju nas na zajedniþko poreklo. Osim toga, njihovo priznavanje jedni
drugih, u najveüem broju sluþajeva, takoÿe puno govori. Svi oni tvrde da svaki pravac i svako znanje je
samo deo ukupnog kosmiþkog znanja. Jasno je da je astrologija u celom svetu jedinstvenog porekla i
izvora. Suština je ista, razliþiti su samo termini i naþini proraþuna.
V üi
t l ških
i
t l
ij
E i t
k
i
ih
t lih
d ih i ili
ij
Veüina astroloških pravaca ima veze s astrologijom Egipta, kao i svih ostalih naprednih civilizacija,
kao što su Maje, Asteci, Inke, itd. Na svim reljefima i arheološkim ostacima vidi se jedno univerzalno
verovanje u boga Sunca, i njegovu vlast nad planetama. Skoro sve napredne civilizacije bavile su se
i astronomskim posmatranjima. A ta saznanja služila su astroloima - u svrhu vladavine.
Istorijski, prema nalazima arheologije i istorije starih civilizacija, najstariji narodi þoveþanstva bili su
drevni Sumeri. Od njih potiþe nauka, arhitektura, medicina, filozofija, pravo, zakonodavstvo i sve ostalo
što saþinjava osnove današnje civilizacije.1 Zato bi trebalo da tražimo eventualne zaþetke i
astrologije upravo kod drevnih Sumera, utemeljivaþa civilizacija i svih znanja þoveþanstva.
ZAýETNIK SUMERSKE CIVILIZACIJE
Arheološke iskopine sa Bliskog Istoka donose na svetlo saznanja da su oni prvi bili prožeti mistikom,
astrologijom, magijom,2 kao i verovanjem u božanstva i demone.3 Od njih su kasnije sva saznanja
prenošena u Asiriju, Elam, Vavilon, Egipat, Grþku, a ujedno i dalekoistoþim narodima, tako da se vide
sliþnosti u mnogim tumaþenjima i shvatanjima sveta. Pošto arheologija ima ozbiljnih problema sa
odreÿivanjem "apsolutne hronologije za pojedine periode i zemlje, naroþito za III milenijum;"4 (pre
nove ere), moraüemo da se oslonimo na najstariji i najprecizniji hronološki izveštaj o nastanku
Sumera, kao i celokupnog þoveþanstva - Bibliju.
U 1.Mojsijevoj knjizi, 10. poglavlje, 8-11. stiha nalazimo izveštaj o prvom zidanju najstarijih gradova
sumerske zivilizacije þija imena je arheologija dešifrovala pomoüu klinastih zapisa:
"Hus rodi i Nevroda; a on PRVI BI SILAN NA ZEMLJI; Beše dobar lovac pred (bolji prevod "protiv") Gospodom; zato se kaže: 'dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod'.
A poþetak carstvu njegovu beše Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru. Iz te zemlje izaÿe
(u) Asur, i sazida Nineviju i Rovot grad i Halah".
Usput par reþi o imenima ovih gradova.
Vavilon je jedan od prvih gradova otkriven zahvaljujuüi Henriju Rolinsonu (Henry Ranjlinson) koji je prvi
dešifrovao klinasto pismo (1857).5 Iskopavanja na tlu Mesopotamije vršilo je puno ekipa,6 tako da danas
imamo bogatih informacija o antiþkom dobu Bliskog istoka. Vavilon je bio uvek vodeüi grad u
paganskom svetu.
Ovde vidimo da je njegov osnivaþ Nevrod, prvi monarh, najveüi graditelj i vojskovoÿa. Prema prethodno
navedenim podacima da obožavanje demona, magijska praksa i osnivanje astrologije potiþe iz Vavilona,
jasno je da iza svega stoji ovaj izuzetno sposoban þovek þije ime postaje ovekoveþeno u celokupnoj
istoriji kako Mesopotamije, tako i celog sveta. O njemu su zapisane brojne legende pod raznim imenima,
ali se detaljnim analizama jasno uoþava da je to jedna te ista liþnost. Bio je to NEVROD, prvi car i
graditelj drevnih mesopotamijskih, ili sumerskih gradova Uruka, Akada, Kalnea ili Nipura, Ninevije i
Halaha, sadašnjeg Nimruda.
Iako su izvorni izveštaji o njemu pretežno na vavilonskim klinastim ploþicama, neka od arapskih mesta
još uvek su zadržala uspomenu na njega - Birs-Nimrud - nekadašnja Borsipa, i Nimrud - nekadašnji
Halah. O njemu govori vavilonski ep Gilgameš - kao o moünom lovcu koji je preživeo potop i umilostivio
bogove svojim žrtvama. Isto tako i izveštaji iz Ninevije ga opisuju kao cara Ninusa koji je prvi krenuo u
osvajanja od Asirije do Libije, prvi koji je razvio ratnu mašineriju, pošto je i sam bio ratoborne prirode. O
njemu kažu antiþki istoriþari Trogus Pompeius i Diodorus Sikulus:
"U Nineviji je bio slavljen kao bog Ninus, bog rata, lova i ratnika. NJegova smrt je kasnije imitirana u
misterijama Asirije, Vavilona, Egipta, Grþke, Rima i ameriþkih Indijanaca."7
NJegovo egipatsko ime bilo je Oziris,
"rimsko Mars (što znaþi 'pobunjenik'), anglosaksonsko Zernebogus ('seme proroka Husa'),
vavilonsko Merodah ('biti hrabar, buntovan'), Moloh i Tamuz, feniþansko Bahus, asirsko Herkules,
grþko Dionisus, hindusko Krišna, meksiþko Kvecalkoatl i u svim starim i novim magijskim kultovima
Pan."9
Dakle, sve fotokopije Nevroda. Iz raznih istorijskih izveštaja10 saznajemo da je Nevrod, pod imenom
Ninus, prvi osnovao astrologiju, kao i kult obožavanja sunca. Na jednoj tablici sa klinastim
pismom u Nineviji pronaÿen je natpis da je Ninus graditelj Ninevije. Iz Biblije smo saznali da je Nevrod
njen graditelj. Time definitivno nalazimo da je Nevrod - Ninus osnivaþ sumerskih civilizacija, kao i
celokupnog njihovog verovanja, celokupnog vavilonskog sistema.
PRVI POKUŠAJ USPOSTAVLJANJA GLOBALNE VLASTI
Sigurno se pitate, kako je ovaj jedan þovek uspeo da zarazi ceo svet svojom religijom? Otkud
njegove ideje meÿu svim narodima? On je prvi pokušao da uspostavi jedinstveni svetski poredak
graÿenjem vavilonske kule.
"A bijaše na celoj zemlji jedan jezik i jednake reþi. A kad otidoše od istoka, naÿoše ravnicu u zemlji
Senarskoj, i naseliše se onde. Pa rekoše meÿu sobom:
'Hajde da pravimo ploþe i da ih u vatri peþemo.'
I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kreþa. Posle rekoše meÿu sobom:
'Hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj üe vrh biti do neba, da steknemo sebi ime, da se ne bismo
rasejali po zemlji.'
A Gospod siÿe da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi þoveþji. I reþe Gospod:
'Gle, NAROD JEDAN, I JEDAN JEZIK U SVIH, i to poþeše raditi, i neüe im smetati ništa da ne urade
što su naumili. Hajde da siÿemo, i da im pometemo jezik da ne razumeju jedan drugoga što govore.'
Tako ih GOSPOD RASU odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada. Zato se prozva Vavilon, jer
onde pomete Gospod JEZIK CELE ZEMLJE, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji."
Ipak, plan mu nije uspeo, pa je poþeo da gradi i druge gradove koje smo veü spomenuli.
Gledano na prvi pogled, ovo nam izgleda dosta surovo. Zašto je Bogu smetalo da ljudi imaju jedan jezik i
da jedinstveno rade na prvom i najveüem arhitektonskom poduhvatu zidanja jednog nebodera u istoriji?
Zar je On protiv napretka (kao što mnogi i misle)? Zašto nam je napravio toliki problem mešanjem jezika i
stvaranjem tolikog mnoštva nacija koje üe kasnije neprestano da se meÿusobno bore?
Kada bi ovo bio jedini izveštaj u vezi tog doba i ovog dogaÿaja, zaista bismo imali opravdanih
prigovora i sumnji na Božji raþun. Meÿutim, uglavnom kada je u pitanju Bog i NJegovi postupci,
i
i
t j
l d d
lj
j i d t tk i f
ij K
k d š ji t i t t
prigovori nastaju usled nedovoljnog razumevanja i nedostatka informacija. Kao nekadašnji ateista to
sam vrlo dobro nauþio koliko þovek može imati neopravdanih sumnji samo zato što ne zna neke
stvari. Da ne bismo ostali neupuüeni, rasvetlimo malo ovaj dogaÿaj.
Izraz "od istoka" pogrešno je preveden od jevrejskog "mikedem" (,dljm), koji u veüini sluþajeva (na pr.
1.Mojsijeva 2,8; 13,11) znaþi "na istok". Vavilonjani su bili istoþnjaþki orijentisani ne samo geografski, veü
i religiozno - prema Suncu. Tako njegov glavni osnivaþ, a i vodeüi organizator celog ovog poduhvata
NEVROD11 postaje osnivaþ svih istoþnjaþkih religija.
Plan da se gradi sintetiþkim materijalom oþito je bio revolucionaran u arhitekturi. Osim toga, koji su to
morali da budu statiþki proraþuni da bi jedna ovako velika graÿevina
Interesantno je zapaziti da pisac Mojsije koristi igru reþi. "Va-vel" na (Haldejsko-aramejskom
"Bab-ilu") znaþi "Vrata božja". Time je prikazan znaþaj drevnog Vavilona, koji je trebalo da poveže ljude s
Bogom. Vavilonska kula je i bila zamišljena sa verskim ciljem - dosezanje do Boga, ljudskim delima.
Meÿutim, Gospod nije dopustio, da se ljudi proglašavaju bogovima, kao što je Nevrod pokušao, i "Bavel"
(na jevrejskom lbB - "vrata božja") je pretvorio u "Balal" (na jevrejskom llB), što znaþi "zbrka", jer im je
tom prilikom Bog "pomešao" (jev. llB - "balal") jezike i "rasu ih Gospod po svoj zemlji"12. Time je stari
Vavilon postao pojam i sinonim ZBRKE ljudskih pokušaja dosezanja Boga svojim delima. U stvari tu je i
udaren temelj svih antiþkih religija u kojima je osnovni princip spasenja - opravdanje delima, sistem
zasluživanja spasenja.
Svi napori Nevroda bili su upereni protiv Boga nebeskog, otkrivenog u Bibliji, što üemo kasnije sve više
moüi da vidimo. U tu svrhu izmislio je religiozni sistem kojim üe moüi ljude da veže uz sebe, i odvoji ih od
Boga Stvoritelja.
Evo šta poznati istoriþar Josif Flavije, u svojim "Kompletnim Delima" kaže o Nevrodu:
"On je bio unuk, Hama, sina Noja, hrabar þovek, i velike snage u rukama. On ih (ljude) je naveo da ne
pripisuju Bogu, to što su oni bili sreüni, kao da je to kroz NJega, veü da veruju da je njihova sreüa
rezultat njihove hrabrosti. On je postepeno promenio svoju vladavinu u TIRANIJU, ne videüi drugi
naþin da odvrati ljude od straha Božjeg, osim time što üe ih dovesti u stalnu zavisnost od njegove
sopstvene sile. On je takoÿe govorio da üe se osvetiti Bogu, ukoliko ponovo odluþi da uništi svet
(potopom), i zato üe on sagraditi kulu previsoku da bi je vode dostigle! I time üe se sam osvetiti Bogu
što je uništio njegove pretke."
To je bio duh Nevroda koji ga je vodio u osnivanju pokreta za borbu protiv nebeskog Boga okultizam i astrologiju. Isti duh nasleÿuju i oni koji se nalaze na vrhu hijerarhijske lestvice okultnih
redova - žeÿ za vlašüu, moüi i izjednaþavanju s Bogom. Ova knjiga üe vam pomoüi da to uvidite.
PRVA BOGINJA PLODNOSTI
Da bismo razumeli pozadinu astologije, moramo da upoznamo još jedan vrlo važan temelj kako
astrologije, tako i þitavog okultizma. Usko povezan kult uz Nevroda, kao utelovljenja boga Sunca,
povezan je kult boginje plodnosti, koji potiþe od njegove žene Semiramide.14 Zajedno sa Nevrodom
razvila je kult magije,15 usko povezan sa sveštenstvom zavetovanim celibatom (neženstvom). Ti redovi
su bili
"...verski plašt radi skrivanja preljube, bluda, homoseksualnosti, sodomije (opštenja sa životinjama prim. aut.) i lezbejstva. Odatle upravo i vodi poreklo rimo-katoliþki celibat.16 To je prikazivalo
sveštenike odvojenim i svetim. Kao i danas - oni su verovali da je sakrament (sveta tajna - prim. aut.)
svetih redova (celibata) veüi nego sakrament braka (stavljajuüi satansku tradiciju iznad Božjih
uredbi). Monahinje su bile hramske prostitutke, služeüi sveštenicima - upravo kao i danas. Onda su
one nazivane devicama vestalkama. Danas su one nazvane 'NEVESTA HRISTOVA'."17
U svrhu praüenja svih dogaÿaja i tajni svojih sledbenika izmislila je i organizovala ispovest. LJudi su
ih se bojali da ne bi na njih bacili crnu magiju. Time je sveštenstvo dobilo uvid u sve što rade njeni
podanici, kao i vlast da opraštaju grehe.
podanici, kao i vlast da opraštaju grehe.
Ona postaje primarna liþnost posebno posle smrti Nevroda, o kojoj piše antiþki istoriþar Majmonid,
nazvavši ga Tamuz. Pošto je Nevrod-Tamuz ubijen, Semiramida je njega proglasila bogom sunca, Vaal.
"Kada je lažni prorok po imenu Tamuz propovedao izvesnom caru da on treba da obožava
sedam zvezda i dvanaest znakova zodijaka (zodijaþki elementi - prim. aut.), car je odredio da ga
ubiju strašnom smrüu. U veþe njegove smrti svi kipovi sa svih krajeva zemlje sakupljaju se u hram
Vavilona, oko velikog zlatnog lika Sunca, koji je postavljen izmeÿu neba i zemlje. Taj lik leži u sredini
hrama, a tako þine i ostali likovi oko njega, þime se prikazuje sve ono što se dogodilo s Tamuzom.
Likovi bi plakali i naricali celu noü, a onda bi ujutro odleteli svaki u svoj hram, na sve strane zemlje.
Zbog toga je nastao obiþaj svake godine prvog dana meseca Tamuza, da se plaþe i nariþe za
Tamuzom."19
A kada je rodila sina, nazvala ga je Tamuz, rekavši je da je to reinkarnirani Nevrod, bog Sunce, a da je
ona majka božja, " DUH BOŽJI u ljudskoj majci",20 "kraljica neba",21 "devica majka"22. .
U okviru magijskih misterija i rituala Semiramida je odredila "svetu"
prostituciju, u þast nje kao boginje ljubavi i plodnosti; homoseksualnost,
sodomiju (opštenje sa životinjama), lezbejstvo u okviru poznatog "Velikog
rituala" u magiji - rituala hramske prostitucije.
U okviru prinošenja žrtava njoj, zahtevala je da joj se žrtvuju male
bebe, time što üe im se urezati znak krsta ("T" ili "+" kao simbol Tamuza)
i izvaditi živo srce. Time üe se, govorila je, uþiniti mir sa njihovim
bogom Sunca (Nimrodom). Sve te elemente ove drevne religije nalazimo
i danas u okultnim i magijskim ritualima, bilo simboliþki, ili doslovno.
Tokom vekova, Semiramida je bila obožavana u kultovima Atine - boginje
rata, Venere - boginje ljubavi i seksa, Afrodite - boginje uzbuÿenja i
seksualnih želja, Dijane, egipatske Izis, boginje Lune (meseca), vavilonske
Ištar, izraelske Astarote, hinduske Isi, rimske Sibele, ili meksiþke
Koatlik. U astrologiji, njeno mesto prikazano je božanstvom Meseca.
Videüemo, da je ona vrhunska zaštitnica magije i okultizma, i da nijedan
okultni red ne može da zaobiÿe Veliku Majku "svete prostitucije".
OSNIVAý HERMETIKE - MAGIJE
Takoÿe važno mesto u svim ovim kultovima ima i njen prvi muž, Nevrodov
otac, Hus (1.Moj.1O,6). NJega nalazimo pod nazivima Vil (Jer.5O,2; Is.46,1),
ili Vel ("zbunjivaþ") u Mesopotamiji, Hermes u Egiptu - bog medicine, što
je samo preuzeto haldejsko-vavilonsko ime, od kojeg i potiþe naziv
"hermetika" sa znaþenjem "tajna znanja magije, okultnih nauka". Ime Hermes
je egipatski sinonim za "sina Hama". Ham je po Bibliji njegov otac, a sin
Noja, praoca sadašnjeg þoveþanstva, koji je napravio brod i preživeo potop.
Po egipatskoj i grþkoj mitologiji, Hus je bio autor i prorok paganstva i
idolopoklonstva, osnivaþ neznabožackih rituala i tumaþ bogova, dakle, prvi
utemeljivaþ paganstva. O tome svedoþi i "Enciklopedija slobodnog zidarstva"
u kojoj jedan od vrhunskih struþnjaka Masonerije, Albert Mackey (Makki),
33.stepena kaže:
"HERMES" U SVIM STARIM RUKOPISIMA, IZVEŠTAJI SA LEGENDAMA O SILI,
POMINJU HERMESA KAO JEDNOG OD OSNIVAýA MASONERIJE."
Drugi nazivi za njega su Nebo, vavilonski proroþki bog, kao Merkur
kod Rimljana. U Grþkoj je bio poznat kao sin Zevsa, bog kockanja, muzike,
geometrije, tumaþ snova, mera i težina, umetnosti, pisanja itd. Smatran je
takoÿe i zaštitnikom pozorišta i puteva,
potpuno identiþno egipatskom
bogu Totu, velikom caru, uþitelju þoveþanstva, koji je ostavio knjige o
magiji i misterijama iza sebe. Oþito da je Nevrodov otac, Hus izvršio
snažan uticaj, kako na svog sina, tako i na þitavo þoveþanstvo. Zato se on
i slavi u svim magijskim kultovima i misterijama, pod imenom "Hermes".
Pošto je astrologija u stvari politeistiþka religija u astralne
(zvezdane) bogove, prvu osnovu za nju dao je u stvari otac Nevroda, Hus, da
bi je Nevrod usavršio radi nametanja svoje vlasti. Time je naveo svoje
podanike da ga obožavaju i posle njegove smrti i ovekoveþio svoju vlast.
Kasnije, za svo vreme sumerskih vladara i dinastija zapaža se
verovanje u mnoštvo nebeskih bogova, meÿu kojima su vodeüi bog sunca i
bog/boginja meseca, što je osnova astrologije. Sumerski astrolozi
nastavljaju tradiciju staro vavilonskih, da bi se ovo znanje prenelo i u
novo vavilonsko carstvo (605-539. pre n.ere).
PUT VAVILONSKIH MISTERIJA DO EVROPE
Verovatno može biti þudno, kako su te drevne vavilonske misterije
uspele da stignu i u u današnje moderno evropsko društvo? Kako su uspele da
se prenes po þita om s et ?
se prenesu po þitavom svetu?
Iako se izvorno znanje o magiji i astrologiji pripisuje Egiptu, ono je
samo pozajmljeno od vavilonskih misterija, da bi vremenom putem okultnih
redova i njihovog sveštenstva prelazilo iz jednog naroda u drugi menjajuüi
samo imena i formu.
ASTROLOGIJA EGIPTA
Najstariji zapisi o egipatskoj astrologiji je "'KALENDAR SREûNIH I
NESREûNIH DANA' koji datira iz Novog carstva, milenijum i po pre nove ere,
obaveštava nas o naþinu na koji su ljudi faraona Anaozisa I, osnivaþa 18-te
dinastije, vršili predskazanja..." Na osnovu njih smatralao se da su "svaki
sat, dan bili pod zaštitom nekog Boga koji je direktno upravljao životom
ljudi." Tako su neki dani smatrani povoljnima, jer su pod uticajem
povoljnih planeta, a neki nepovoljnim, pa i nesreünim, pa se tih dana nije
ništa radilo.
Jean-Louis Brau, REýNIK ASTROLOGIJE LAROUSSE, Mandala Press, Beograd
1991.,
Ova praksa poznata je i u tradicionalnom hrišüanstvu, u obliku dana u
kojima se rad smatra maleroznim. Iako takvog shvatanja nema u izvorniku
hrišüanstva - Bibliji, iz ovog detalja egipatske astrologije može se videti
poreklo ovih obiþaja - iz drevnih paganskih verovanja.
"Sveštenici, koji su imali monopol na prouþavanju neba, nauþili su
tokom vekova da odreÿuju položaj sazvežÿa i raznih zvezda meÿu kojima su
Orion, Kasiopeja, Veliki Medved i Sirius. Delili su zvezde na dve
kategorije. Prva grupa su 'neuništive' (ikhemousek) tj. one koje se mogu
videti (uvek na svom mestu - zvezde - prim.aut.). Druga grupa je
podrazumevala 'neumorne' (ikhemou-o-urz), koje su lutale bez prestanka
nebom po svojim putanjama: Jupiter, Saturn, Merkur, Venera i Mars.
Sve u svemu, 36 zvezda je bilo popisano od kojih je svaka vladala
jednom od 36 dekada godine od 360 dana, koja je poþinjala u trenutku kada
se Sirius popne na horizont. Bilo je sasvim normalno da su sveštenici
priuþeni da misle kako je svaka zvezda imala izvestan uticaj na sudbine
biüa roÿenih u dekadi kojom je ova vladala."
U ovome možemo prepoznati poreklo zodijaþkih znakova u kome je neka
osoba roÿena, kao i kuüa i podkuüa (soba), koje su i danas aktuelne u
astrologiji.
Veüina astroloških pravaca ima veze s astrologijom Egipta, kao i svih
ostalih naprednih civilizacija, kao što su Maje, Asteci, Inke, itd. Na svim
reljefima i arheološkim ostacima vidi se jedno univerzalno verovanje u boga
Sunca, i njegovu vlast nad planetama. Skoro sve napredne civilizacije
bavile su se i astronomskim posmatranjima. A ta saznanja služila su
astrologiji - u svrhu vladavine.
Opravdano je pitanje: kada je egipatska astrologija poþela da se širi
dalje?
"U Ranoj epohi (715 - 332.pre n.e.) trgovaþke veze izmeÿu Egipta i
Srednjeg Istoka su se proširile; veliki broj Haldejaca se nastanio u
egipatskim gradovima, a meÿu njima i vraþevi i astrolozi koji su ubrzo
stvorili važnu klijentelu, odbijajuüi da otkriju svoje tajne. Prema
tradiciji, sveštenik Manethon približio je astrologiju Mesopotamije
Ptolomejevom vremenu."
Iz ovog teksta zapažamo da je astrologija mesopotamijskog porekla, da
je došla u Egipat i odatle se proširila na Evropu - Grþku.
GRýKA ASTROLOGIJA
"Astrologija je u Grþkoj uvedena oko 3. veka pre n.e. Do tada,
proroþanstvima su se bavila razna proroþišta - SIBILE - Apolonove
sveštenice... obdarene, verovalo se, darom za odgonetanje predskazanja i
tumaþenja snova. BEROZ, vavilonski astrolog, bio je taj koji je proširio
haldejsku konjekturalnu veštinu (- zasnovanu na pretpostavkama - prim.aut.)
sa velikim uspehom otvarajuüi školu u Kosu. NJegovi brojni uþenici su
otvarali astrološke centre u veüini grþkih gradova.
NJihov najveüi doprinos je u TOME ŠTO SU PRILAGODILI HALDEJSKI
ZODIJAK, DAJUüI PLANETAMA I SAZVEŽĈIMA ZVEZDA NEKRETNICA IMENA BOGOVA I
BOGINJA IZ GRýKE ASTROLOGIJE."
Analizom grþke astrologije, helenist Bouche Leclerlj (Buše Leklerk)
izjavljuje:
"Astrologija je istoþnjaþka religija,.. koja prenesena u Grþku, zemlju
fiziþara i mislilaca POSTAJE NAUKA."
"Glavna specifiþnost grþke astrologije u odnosu na njenu PRETHODNICU
Glavna specifiþnost grþke astrologije u odnosu na njenu PRETHODNICU
IZ MESOPOTAMIJE, je da se uklapa u dijalektiþku koncepciju razmene izmeÿu
makro i mikrokosmosa, svemira i þoveka, razmene izazvane privlaþenjem koje
postoji izmeÿu nebeskih tela i dogaÿaja na Zemlji."
Dakle, Grci su prvi astrolozi, koji su pokušali da astrologiju prikažu
egzaktnom naukom. Zato, nije þudno što u vreme renesanse, koja iako
odbacuje hrišüansku religiju i religioznost uopšte, prihvata ovu pagansku
veru u kosmiþka božanstva, pošto je ona u Grþkoj dobila kredit "nauke".
Time Grþka postaje glavni most izmeÿu nekadašnje "misterije" - astrologije,
kojom su se bavili samo mistici, okultisti i paganski sveštenici i modernog
"nauþnog" vremena.
Koliko je astrologija egzaktna nauka moüi üemo da vidimo iz poglavlja
"NAUýNE ýINJENICE O ASTROLOGIJI".
Kako je došlo do prenošenja tih starih verovanja u današnje "nauþno"
vreme? Videli smo kako je ova vavilonska religija obožavanja astralnih
bogova došla u antiþku Grþku, ali kako je stigla i do nas danas?
Pošto je izmeÿu antike i modernog vremena srednji vek, moramo da
pogledamo i razvoj astrologije u to doba.
RAZVOJ SREDNJOVEKOVNE ASTROLOGIJE
"XV i XVI vek su zlatni vekovi zapadne astrologije. Tome doprinose
vraüanje antiþkoj kulturi, pronalazak štamparije koja oboguüava širenje
astroloških spisa, napredak astronomije koja prelazi iz empirijskog u
ekperimentalno i analitiþko doba."
To je vreme renesanse (buÿenja, oživljavanja) i povratka antici,
posebno grþkoj i rimskoj kulturi, þiji je sastavni deo bila astrologija.
Otkud tako snažan uticaj astrologije na široku javnost i visoke
krugove onog doba, da ona ulazi u dvorove i vrhove društva?
"Retki su veliki duhovi toga doba koji, ako se i sami nisu bavili,
nisu njome bili ubeÿeni u vrednosti i znaþaj astrologije. To važi za
astronoma Tycho Brachaea, Keplera, filozofe kao što je Giordano Bruno
(1548-1655), neoplatoniþare kao Reymond Lulle i Pierre Gassondi
(1592-1655), lekare kao Michael Servet, pesnike i pisce kao Maurice Sceve,
Remi Belleau, Rabelais i Ronsard, þija je duga hermetisiþka poema 'DEMONI'
malo poznata. Najzad, astrologija se ne vezuje samo za astrologe, filozofe,
nauþnike ili umetnike i sveštenike. LJudi iz naroda takoÿe joj poklanjaju
poverenje...
Mada se Crkva protivila astrologiji, ona ništa nije mogla da uradi
protiv plemiükih i kraljevskih porodica koje su davale podršku astrolozima.
Meÿu tim porodicama, praksa porodice Medichi nasleÿena od VAVILONSKIH VRAýEVA nezadrživo
prodire na francuski dvor. Ona dovodi Nostradamusa u
Pariz i poverava mu mesto lekara-astrologa."
Interesantno je zapaziti da "veüina znaþajnijih liþnosti Srednjeg veka
i Renesanse imala je svoje zvaniþne astrologe. Navedimo meÿu njima papu
Silvestera II, nemaþkog cara Fridriha II i Alfonsa X uþenog iz Kastilje
(Španija). U Francuskoj, astrolozi ulaze na dvor sa dinastijom Valoa. Posle
Karla V, þiji je astrolog bio Thoma de Pisa, otac pesnikinje Christide de
Pisan , bilo je uvedeno zanimanje 'kraljevskog lekara - astrologa', a
zatim, od XVI veka i zvanje 'kraljevski astrolog'. Burboni nastavljaju ovu
tradiciju koju definitivno prekida Luj XIV 1682. godine. Od tada duže
vremena nema službenih astrologa u Evropi i u najveüima razvijenim
zemljama, što ne spreþava državnike da povremeno potraže savet astrologa i
vidovitih ljudi...
Pošto je astrologija bila veü dugo prisutna na tlu Evrope, nije þudno
što je sa daljom renesansom i prosvetiteljstvom koje je oživljavalo
tekovine antiþke Grþke ponovo došla i do modernog vremena. Razvoj moderne
astrologije smo veü videlu u istoimenom poglavlju.
Ovim istorijskim pregledom mogli smo jasno da vidimo da je astrologija
stara okultna neznabožaþka religija posveüena glavnim božanstvima Suncu,
Mesecu i ostalih 5 planeta našeg sunþevog sistema. Ona je kosmiþka
religija, þije svemirske dimenzije kao i astronomska "nauþnost" nju
prikazuju autoritativnom i verodostojnom. Stalno prisustvo ovih kosmiþkih
tela neprestano je podseüalo ljude na moü i veliþinu astroloških bogova.
Time je sveštenstvo odvajkada uspevalo da pokori narod vladajuüoj klasi.
Sve ove temeljne ideje obožavanja ova tri vrhunska božanstva Hermesa,
Bahusa i boginje Izis je temelj svih okultnih pravaca, koje su u
osnovi izmislile ove tri osobe Hus, Nevrod i Semiramida, odluþne da svrgnu
vlast Boga Stvoritelja Biblije, i uspostave vlast boga Sunca putem magije i
svih okultnih misterija. Okultizam zajedno sa astrologijom dakle,
podrazumeva vlast i moü nad ljudima i þitavom planetom. On ima za cilj da
upravlja i programira sva zbivanja na zemlji putem sveobuhvatne mreže
okultnih pravaca i nauka koji oþigledno imaju jedinstveno poreklo i
jedinstvene konaþne ciljeve - jedinstveni svetski poredak, sa jedinstvenom
vlašüu i religijom. Zato je refren pesme grupe LJnjeen samo odjek
davnašnjeg plana: "One goal, one vision, one soul, one religion!"
("Jedan cilj, jedna vizija, jedna duša, jedna religija").
JESU LI ASTROLOZI BOŽJI PROROCI ?
Na osnovu mnogih þinjenica mogli smo da vidimo da je astrologija u stvari RELIGIJA. Kao i svaka
druga, i ona ima svoje "proroke", ljude koji "proriþu" buduünost. Oni su i sveštenici, pošto zastupaju i
predstavljaju svoje astrološke (astralne, zvezdane) "bogove".
Pored ogromnog mnoštva razliþitih religija, opravdano je pitanje autentiþnosti i porekla; DA LI JE TA
RELIGIJA ZAISTA OD BOGA? Da li su proroci astrologije zaista Božji? Ako nisu, þiji su?
KRITERIJUMI BOŽANSKOG AUTORITETA
Da bismo našli odgovor na ova pitanja, moramo da imamo zdrave kriterijume na osnovu kojih
odreÿujemo šta je od Boga, a šta ne. Od mnoštva poznatih, koji tvrde da su od Boga, jedini koji sam
detaljnim uporeÿivanjem prepoznao za originalno božanski jeste Biblija.
Ovo nije jednostrana tvrdnja, pošto jedino ona sadrži:
1. nepromenljive kriterijume dobra i zla, koji su zdravi i saþinjeni za þovekovo dobro; oni su najsažetije
formulisani u obliku Deset zapovesti23. Sve što je þovek izmislio, to se menjalo i prepravljalo. Ali, ovi
principi pokazali su se nezamenljivim sve do današnjih dana i uvek iznova aktuelnim. To upravo
dokazuje savršenstvo ovih jednostavnih božanskih principa koji ne mogu da se menjaju. Oni su oduvek
bili neizostavni uslovi opstanka i pojedinca i þitavog ljudskog društva. U suprotnom, kao što vidimo iz
današnjeg vremena kada se oni masovno krše, nema prosperiteta, mira i sreüe. Dolazi do porasta
kriminala, ekonomskih kriza, porasta psihiþkih oboljenja, kao i porodiþnih tragedija. Danas smo svedoci
sve brže moralne deklinacije (opadanja) þitavog þoveþanstva.
Okultizam, kao i astrologija, imaju za cilj da uklone ove principe i þoveka prepuste nekoj hirovitoj
"sudbini". Astrologija nema nikakve univerzalne stabilne moralne kriterijume.
2. Direktne izjave Božje, koje su uvek dosledne jedna drugoj (Biblija jasno prepoznaje i osuÿuje lažna
"božja otkrivenja"); "tako kaže Gospod" bila je najþešüa izjava Božjih proroka. Na mnogo mesta
zabeležene su reþi koje je izjavljivao sam Bog. Astrologija nema nijednu direktnu božansku izjavu.
3. Najpouzdanija, ispunjena proroþanstva (koja možemo lako proveriti konkretnim istorijskim
dogaÿajima), þesto i hiljadama godina stara, što nijedan gatar i vidovnjak ne bi uspeo; astrologija nema
nikakve istorijske dokaze, a još manje statistiþke o svojim ispunjenim proroþanstvima.
4. Dokaze svojih tvrdnji:
- U prirodi - u celokupnoj njenoj kompleksnosti vidi se detaljan sveobuhvatni plan koji po matematiþkom
U prirodi u celokupnoj njenoj kompleksnosti vidi se detaljan sveobuhvatni plan, koji po matematiþkom
proraþunu verovatnoüe APSOLUTNO ISKLJUýUJE SLUýAJNOST; lepota prirode takoÿe svedoþi o
pravoj umetnosti. A poznato je da ona ne postoji bez umetnika. Mi se þesto divimo kopijama prirode, a
zaboravljamo najveüeg Umetnika Univerzuma -Stvoritelja.
Astrologija nema opravdanih osnova u prirodi da bismo verovali u njene tvrdnje, pošto negira realnu
strukturu kosmosa svojim tumaþenjima o položaju planeta koji nije stvaran. Ona daje iracionalnu sliku
sveta, prikazujuüi planete i zvezde - mrtva tela živim bogovima, pripisujuüi im inteligenciju i psihiþki
uticaj.
- U ljudskom iskustvu - jedna ideja vredi samo ukoliko se može primeniti u životu. Iako je, istina, malo
hrišüana koji su uspeli da ostvare pravo hrišüanstvo, ipak njih ima i bilo ih je u svim vekovima. LJubav, o
þijoj potrebi ono propoveda, smo svi u stanju da doživimo i ostvarimo; praštanje, humanost i sve ostale
moralne vrednosti koje su neophodne za jedan zdrav i sreüan život moguüe je ostvariti; naravno - uz
dobru volju i duhovnu saradnju sa Bogom, koji još uvek menja ljude, deluje na svakoga putem savesti ;
svi oni koji dožive pravu duhovnu zajednicu i kontakt s Bogom uviÿaju da se njihove karakteristike prema
astrološkom horoskopu MENJAJU! Astrologija za njih nema nikakvu upotrebnu vrednost!
- U istoriji - veü sam spomenuo da se sve u Bibliji može istorijski proveriti, pa i dokazati. Zato se ona
bez istorije teško može razumeti. Astrologija naprotiv, nema jasna i precizna proroþanstva koja se
mogu dokazati istorijskim ispunjenjima.
- U nauci - egzaktne, prirodne nauke svojim zakonima vrlo brzo mogu potvrditi istinitost biblijskih
tvrdnji. Na primer, genetika üe nam brzo staviti do znanja da je kompletna promena vrsta, ili nastanak
novih, po njenim zakonima - nemoguüe; (one su morale da budu formirane od samog poþetka stvaranjem, jer sve promene - mutacije obuhvataju iskljuþivo samo drugorazredne osobine uvek
unutar vrsta). Matematika, fizika, i hemija üe nam pokazati složenost i preciznost koja ne može
postati sluþajno. Arheologija i istorija üe nam potvrditi njene istorijske izveštaje i proroþanstva, a i
pomoüi u razumevanju istih. Sve egzaktne nauke, koje se baziraju na prirodnim zakonima i
þinjenicama (a ne na pretpostavkama) mogu samo iüi u prilog Biblije, nikad nasuprot. Zato su svi
najveüi nauþnici, kako prošlosti, tako i današnjice - bili ljudi koji su joj duboko verovali i prouþavali
je.
Astrološke ideje i postavke (na pr. o uticaju zvezda prilikom roÿenja deteta, o inteligentnim uticajima
planeta, o geocentriþnoj postavci planeta) nikako ne mogu proüi test nauþnih disciplina.
- U strukturi þitavog svemira - astronomija nam može puno reüi o kompleksnim i grandioznim veliþinama
i zakonima koji su toliko precizni da ne dozvoljavaju nimalo odstupanja. Isto je i kada uÿete u atomsku
viziku - sve je precizno konstruisano! Neko je to trebalo da sve proraþuna i postavi na svoje mesto! Neko
izuzetno velik i mudar.
Time što astrologija potpuno odstupa od preciznih položaja planeta negira raspored svemira, kako ga je
Stvoritelj zamislio i potpuno se suproti svim egzaktnim naukama! Kompletnim svojim sistemom
astrologija odbacuje biblijskog Stvoritelja i jedno stvorenje - sunce proglašava bogom!
- Vrhunski dokaz da je Biblija zaista od Boga je i u natprirodnim Božjim otkrivenjima (koja su se odigrala
u konkretnom vremenu, konkretnom mestu, sa konkretnim liþnostima). Bog se javljao "slugama svojim
prorocima"24, koji su bili nadahnuti "Duhom svetim"25. Time je ona jedinstvena knjiga, jedina kroz þije
autore se otkriva sam Bog putem pravog PROROýKOG DARA. Oni su te poruke i otkrivenja dobijali
putem: snova, vizija u budnom stanju, unutrašnjeg prosvetljenja uma - nadahnuüem Svetim Duhom,
a povremeno i materijalnim javljanjem anÿela. ýesto oni nisu razumeli te poruke, ali su ih verno
zapisali, kako su ih i dobili.
No, da bi se sve to upoznalo potrebno je da se Biblija izuþava. Bez toga niko ne može steüi niti ta
saznanja, a još manje uverenje da je istina to što piše u njoj.
Što se astrologije tiþe, ona se ne bazira na proroþkom daru, veü na proraþunima koji, kao što se
astronomski može proveriti, nemaju stvarnih nauþnih osnova.
5. Konaþno, najpouzdaniji dokaz ostvarenja prvenstvenog Božjeg cilja - spasenja þoveþanstva,
otkrivenog u Bibliji, nalazimo u liþnosti i misiji Isusa Hrista koji je sve svoje tvrdnje i dokazao svojim
delima. Ti dokazi se mogu naüi i dan-danas u ljudima koji su to spasenje praktiþno doživeli u svom životu
i uskladili svoj život sa biblijskim - Hristovim principima. Naravno, sva mesta i dobar broj dogaÿaja u njoj
se mogu arheološki i istorijski proveriti.
Trebalo bi mnogo prostora da se opišu svi mnogobrojni dokazi stvarnosti biblijske nauke, ali nam
je to sada nemoguüe. Meÿutim, na osnovu svih þinjenica u vezi nje možemo ispitivanjem i iskustvom
otkriti da ona zaista jeste ono što njeni pisci govore - "živa reþ Božja"26. Ona iznosi direktna
božanska otkrivenja o svemu što je bitno za nas kao ljude. U njoj se nalaze kriterijumi kako dobra, tako i
zla; kako istine, tako i laži. Ona jasno otkriva svog Autora - Stvoritelja svemira, koji je OSOBA i koji
ostvaruje liþni odnos sa þovekom. Ona ne krije ništa, veü poziva sve ljude da u njoj otkriju kriterijume
istine.
Zato, jedino pomoüu nje možemo jasno prepoznati svaku nauku onakvom kakva u stvari jeste, pa i
razrešiti dilemu ove knjige: DA LI ASTROLOGIJA JESTE OD BOGA ili ne?
Prvo da se upoznamo sa osnovnim osobinama i testom proroka kojim možemo proceniti jesu li oni od
Boga ili ne?
TEST BOŽJIH PROROKA
U vremenu pojave mnogih razliþitih proroka i tumaþa buduünosti, neophodan je stabilan kriterijum da
bismo ih testirali da li su pravi ili lažni. Iako svi oni govore da su istiniti, jedini kriterijum za njih je SAMA
ISTINA. Sam Isus je rekao da je Reþ Božja "istina"27. Nadam se da smo na osnovu prethodnih saznanja
to i sami mogli da uvidimo. Zato üemo se pozabaviti nekim kriterijuma Svetog pisma da bismo uoþili
uslove koje pravi Božji prorok mora da zadovolji.
1. Pravi proroci govore o Bogu kao o liþnosti, koji govori i koji se liþno obraüa ljudima:
"Bog koji je nekada mnogo puta i razliþitim naþinom govorio ocevima preko proroka, govori i nama u
posledak dana ovih preko Sina."28 "Zato poznaj u srcu svom da te Gospod Bog tvoj gaji kao što
þovek gaji svoje dete."29
2. Božji proroci otkrivaju Boga kao aktivnog Stvoritelja neba, zemlje i þoveka, izvan svojih stvorenja:
"Jer ovako veli Gospod, koji je stvorio nebo, Bog, koji je sazdao zemlju i naþinio je i utvrdio, i nije je
stvorio na prazno, nego je naþinio da se na njoj nastava: Ja sam Gospod i nema drugoga."30 "Ja
sam naþinio zemlju i þoveka na njoj stvorio, Ja sam razapeo nebesa Svojim rukama i svoj vojsci
njihovoj dao zapovest."31
3. Oni naglašavaju potrebu za istraživanjem Božje reþi- Biblije ili Svetog pisma kao temelj vere:
"Tražite u knjizi Gospodnjoj i þitajte, ništa od ovoga neüe izostati i ni jedno neüe biti bez drugoga; jer
što kažem, On je zapovedio, i Duh üe ih NJegov sabrati."
4. Oni pozivaju na potpunu vernost pravom Bogu kao vrhunski test:
"Ako ustane meÿu vama prorok ili koji sne sanja, ili kaže ti znak ili þudo, pa se zbude taj znak ili þudo
koje ti kaže, i on ti reþe: 'hajde da idemo za drugim bogovima, kojih ne znaš, i njima da služimo!'
Nemoj poslušati šta ti kaže taj prorok ili sanjaþ, jer vas kuša Gospod Bog vaš da bi se znalo ljubite li
Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i sve duše svoje.
Za Gospodom Bogom svojim idite i NJega se bojte; NJegove zapovesti þuvajte i glas NJegov
slušajte, i NJemu služite i NJega se držite. A onaj prorok ili sanjaþ da se POGUBI, jer vas je
nagovarao da se odmetnete od Gospoda Boga svojega koji vas izvede iz zemlje Egipatske i iskupi
vas iz kuüe ropske, i odvraüao od puta koji ti je zapovedio Gosop Bog tvoj da ideš njim; tako istrebi
zlo iz sebe."
5.Pravi prorok je dosledan Božjim prethodnim otkrivenjima, niti šta oduzima niti dodaje:
"Što vam god Ja zapovedam sve držite i tvorite, NITI ŠTO DODAJTE K TOME NITI ODUZMITE OD
TOGA."
6. On zastupa biblijsku nauku da je þovek stvoren od zemlje po Božjem obliþju, u dva razliþita pola,
kao liþnost:
"A stvori Gospod Bog þoveka OD PRAHA ZEMALJSKOGA, i dunu mu u nos duh životni; i POSTA
ýOVEK DUŠA ŽIVA."
"I stvori Bog þoveka po obliþju Svojemu, po obliþju Božjemu stvori ga; muško i žensko stvori ih."
7. Oni þoveka prikazuju KAO SMRTNO BIûE:
"Sa znojem lica svojega ješüeš hleb, dokle se ne vratiš U ZEMLJU, jer si prah i U PRAH ûEŠ SE
VRATITI."
"Iziÿe iz njega duh, i vrati se u zemlju svoju: taj dan propadnu sve pomisli njegove."
"...koja duša zgreši ona üe POGINUTI."
8. Oni istiþu Boga kao jedini izvor þovekovog života i snage, i prikazuje þovekovu zavisnost od
NJega:
"Tražite Gospoda i silu NJegovu, tražite lice NJegovo bez prestanka."
"Jer kroz NJega živimo, i miþemo se, i jesmo;"
9. Oni govore o težini ljudskih greha:
"Nego bezakonja vaša rastaviše vas s Bogom vašim, i gresi vaši zakloniše lice NJegovo od vas, da
ne þuje."
"Bezbožnika ubiüe zlo, i koji nenavide (mrze) pravednika prevariüe se."
"Ako li zaboraviš Gospoda Boga svojega, i poÿeš za drugim bogovima i njima staneš služiti i klanjati
se, SVEDOýIM VAM DANAS DA ûETE ZACELO PROPASTI."
10. Oni ukoravaju grehe:
"Teško onima koji vuku bezakonje uzicama od taštine, i greh kao užem kolskim... Teško onima koji
zlo zovu dobro, a dobro zlo, koji prave od mraka svetlost a od svetlosti mrak, koji prave od gorkoga
slatko a od slatkoga gorko."
11. Govore o Božjoj þežnji za grešnim ljudima:
"Kako da te dam Jefreme, da te predam Izrailju? Kako da uþinim od tebe kao od Adame (mesto koje
je bilo uništeno zbog zloüe njenih stanovnika)? Da te obratim da budeš kao Sevojim? Ustreptalo je
srce moje u meni, uskolebala se utroba moja od žalosti."
12. Jasno razgraniþuju pravu od lažne religije i istiþu pravog Boga:
"Tada pristupi Ilija ka svemu narodu i reþe: 'dokle üete hramati na obe strane? Ako je Gospod Bog,
idite za NJim; ako li je Val, idite za njim.' Ali narod ne odgovori mu ni reþi."
13. Oni uvek upuüuju jasne pozive na odluku, na osnovu þovekove slobodne volje, stavljajuüi pred ljude
IZBOR:
"Svedoþim vam danas nebom i zemljom, da sam stavio pred vas život i smrt, blagoslov i prokletstvo;
zato IZABERI život, da budeš živ ti i seme tvoje (potomstvo), ljubeüi Gospoda Boga svojega,
slušajuüi glas NJegov i držeüi se NJega; jer je ON ŽIVOT TVOJ I DUŽINA DANA TVOJIH..."
TEST PRIMENJEN NA ASTROLOGE
Ako sve ove kriterijume primenimo na astrologe i današnje moderne proroke, evo kako üe proüi na
ispitu:
1. Astrolozi o Bogu govore, (sliþno je i u magiji), kao o bezliþnoj kosmiþkoj energiji, ne kao liþnosti.
Potpuno suprotno istini o Bogu.
2. Astrološki bog nije Bog, veü je i sam stvorenje - Sunce. Kasnije üemo videti ko stoji iza tog simbola.
3. U astrologiji nije potrebna Biblija, veü samo precizno oþitavanje astroloških karti. Ona je zato i
saþinjena da bi odbacila Sveto pismo, Božju reþ. Videüemo kasnije i zašto.
4. Pošto astrologija ne poznaje boga kao liþnost, onda nije ni potreban liþni odnos vernosti. Po njoj, Bog
je samo jedna inteligentna energija koja bezoseüajno upravlja ljudskim životima i sa kojom nije moguüe
komunicirati (osim vrhunskim adeptima, struþnjacima za Antiþke Misterije). Prema testu vernosti
pravome Bogu (pod br. 4 gore) astrologija poziva na obožavanje drugih, lažnih bogova i otpad od jedinog
pravog Boga što je On strogo ZABRANIO Izraelcima Meÿutim ono što je On nekada osudio i strogo
pravog Boga, što je On strogo ZABRANIO Izraelcima. Meÿutim, ono što je On nekada osudio i strogo
zabranio ni danas On ne može da odobri:
"Neka se ne naÿe u tebe...ni vraþar, ni koji gata po zvezdama (astrolog)... jer je GAD PRED
GOSPODOM KO GOD TAKO ýINI i za takve GADOVE tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe.
Drži se SASVIM GOSPODA TVOGA. Jer ti narodi koje üeš naslediti, slušaju gatare i vraþare; a TEBI
TO NE DOPUŠTA GOSPOD BOG TVOJ."50
5. Prema principu doslednosti, astrologija je suprotna Božjim otkrivenjima i principima datih preko ostalih
NJegovih proroka. Celokupna njena nauka i praksa suproti se nauci i naþelima Biblije i samog
Stvoritelja.
6. Astrologija zamraþuje biblijsku istinu o stvaranju i celokupni svet oko nas prikazuje kao vidljive
manifestacije boga Sunca (što je prisutno i u Hinduizmu i svim ostalim istoþnjaþkim religijama),
reinkarnacije. Kao i svi PANTEISTIýKI pravci, ona negira razliku izmeÿu Stvoritelja i materije - "bog je u
svemu i sve je bog". Time se negira kako Božja, tako i ,þovekova individualnost.
7. Astrologija, kao i sve ostale okultne nauke, uþi da þovek sam u sebi poseduje život i da je prema tome
sam po sebi BESMRTAN, polubog. Posle smrti on, navodno, ide u "astralnom telu" na zvezde. Potpuno
suprotno nauci Svetog pisma, koje ni na jednom mestu ne kaže da þovek ima besmrtnu dušu. Naprotiv,
ona jasno uþi da je "plata za greh SMRT"51, a ne prelazak u "duhovni svet". Biblija uþi da je veþni život
iskljuþivo "dar Božji"52, dobijen samo verom u Isusa Hrista kao liþnog spasitelja.
8. Pošto je po astrologiji þovek sam po sebi besmrtan on ne zavisi od Boga, niti mu treba spasenje i
veþni život koji nudi Isus Hristos. Time je ona direktna negacija hrišüanstva, liþnosti i misije Isusa.
9. Astrologija nikada ne ukazuje na opasnost od prestupa Božjeg duhovnog zakona, od greha. Jedina
opasnost u njoj je gubitak liþnih interesa, neuspeh, promašaj. Oþito da je þitava filozofija þisto
egocentriþna.
10. U astrologiji nema jasnih kriterijuma za dobro i zlo, pa nema ni osude greha i zla. "Ako je tako
odreÿeno u zvezdama, sve je opravdano." Ne treba mu promena, pokajanje, "za sve su zvezde (bogovi)
odgovorne." Time se direktno podriva potreba za božanskim principima života otkrivenim u Bibliji, kao i
þovekova liþna odgovornost i krivica.
11. U astrologiji i ostalim oblicima gatanja nema ni reþi o Božjoj þežnji za spasenjem þoveka. Tu nema
oseüanja niti ikakvih otkrivenja o NJegovoj ljubavi i karakteru.
12. U astrologiji nema nikakvih kriterijuma za razlikovanje istine od laži. Oþito da ona ima za cilj da ih
potpuno ukloni. Sliþno je i sa celokupnim okultizmom Novog Doba (o kome üe kasnije biti više reþi) koji
želi da ukloni sve podele i ujedini hrišüanstvo sa spiritizmom, što je po Bibliji NEDOPUSTIVO!
13. Astrologija uþi o PREDESTINACIJI, ili PREDODREĈENJU þovekove sudbine na osnovu položaja
zvezda i planeta. Prema tome mi nemamo neku moguünost izbora, veü moramo samo da sledimo svoju
"sudbinu". Time ona uklanja þovekovu odgovornost i kreativnost, ubija mu zdravi sud i þini ga lakovernim
i maloumnim. Za svaki propust krive su efemeride (položaji) planeta. Time se negira þovekova slobodna
volja, koju mu je Bog dao, kao i sposobnost rasuÿivanja i mudrosti koja se može dobiti od Boga:
"Ako li kome od as nedostaje prem drosti neka ište ( traži)
Boga koji daje s akome be ra like i
"Ako li kome od vas nedostaje premudrosti, neka ište (= traži) u Boga koji daje svakome bez razlike i
ne kori nikoga, i DAûE MU SE;"53
Ovom knjigom želim da vas potaknem da tražite pravu mudrost od Jedinog koji je poseduje - Stvoritelja
svemira pomoüu NJegove reþi - Biblije.
ýINJENICE O ASTROLOGIJI
Živimo u vremenu mnogih privlaþnih ponuda, koje su tako zamišljene, da nam se svide "na prvi pogled",
prilagoÿene našim þulima, odmah. Celokupni sistem razmišljanja modernog þoveka bavi se samo time
da li je nešto interesantno ili ne, da li je privlaþno, lepo, ili zabavno. Malo se razmišlja o tome: koliko je to
opravdano i ispravno? Ova knjiga odstupa od moderne površnosti, jer ima za cilj da vam da inteligentni
uvid kako u podruþje astrologije, tako i u mnoge srodne tematike.
Videli smo da je astrologija prava religija. Meÿutim, zbunjujuüe je što je ona kao takva ipak uspela da se
probije i u naše nauþno doba. To je moglo samo zah-valjujuüi tome što su moderni astrolozi odvojili ovu
religiju verskog sadržaja, a pripisali mu nauþne. Time smo dobili veru
"koja koristi jezik nauke i nauku što temelj svojih predviÿanja traži u veri, kako kaže Buše-Leklerk.
Zato što astrologija koristi jezik što teži da bude nauþni, zato što svoja proricanja temelji na taþnim
astronomskim proraþunima i zato što se bavi empirijskim pred-metima - nebeskim telima -, NAUKA je
DUŽNA DA PROCENI VREDNOST METODA I NJIHOVIH REZULTATA."54
Do sada smo puno rekli o istorijsko okultnoj strani astrologije. Meÿutim, potrebno je podvrüi je i nuþnom
testu. Videüemo da ne samo na duhovnom planu, veü gledano i sa nauþne strane astrologija ima ozbiljne
probleme i mane:
1. Prvi problem je u NEUSKLAĈENIM SISTEMIMA. Postoje više razliþitih sistema i pravaca astrologije,
koji se meÿusobno bitno razlikuju. Zapadne škole se razlikuju od istoþnih: kineskih, indijskih, islamskih i
jevrejskih. Takoÿe i u Evropi postoje razliþite škole:
- TRADICIONALISTIýKA od Ptolomeja do Morina d Vilfranša (Villfranche), koja
"okuplja ozbiljne astrologe kojima dugujemo mnogo zbog znanja iz oblasti istorije više konjekturalne
veštine (zasnovane na pretpostavkama - prim.aut) ali i trgovce 'nebeskim porukama' koji otkrivaju
svo neznanje principa astrologije".55
Ova kategorija se zasniva na tradicionalnim istorijskim izvorima antiþkih astrologa, o kojima je beü bilo
dovoljno reþi. Kao što je sluþaj sa pomenutim astrologom (Vilfranšom), ova inaþe najzastupljenija škola,
kojoj pripada veüina "ozbiljnih astro-loga", ne vodi raþuna o nauþnim dostignuüima.
- NAUýNA ŠKOLA,
"koja se zove i fiziþka i kosmobiološka (astronomske orijentacije), sa centrom u Švajcarskoj...
Nauþnici nastoje da u astrologiju uklope rezultate astronomskih istraživanja, kao što su ona koja se
oslanjaju na uticaj hromosferiþnih erupcija, Sunþevih pega, Meseþevih mena, meteorskih kiša."56
Meÿutim, vrlo lako se može videti da astrolozima nauka koristi samo kao paravan, a ne i kao stvarni
putokaz. Astrologija se u principu ne obazire na stvarne nauþne þinjenice. ýak i u nauþnim studijama
doktora Eugena Xonsa u vezi istraživanja uticaja planetarnih kretanja na fiziologiju žene
"U ovom konkretnom sluþaju, nauþna studija se hrabro drži tradicije."57
Veü smo do sada upoznali tu tradiciju - paganskih sveštenika i religije boga Sunca. Dakle, þak i u
ovakvim sluþajevima nuþnih istraživanja pripadnici ove nauþne škole ne napustaju stare paganske
tradicije.
- SIMBOLISTIýKA (na osnovu Frojda i Junga - inaþe manje prihvaüena).
"Simbolisti teže da astrologiju oþiste od mehaniþkog aspekta tumaþenja, krute primene tradicije."58
Ovde je pokušaj uvoÿenja psihoanalize kao kategorije tumaþenja podsvesnih uticaja planeta na þoveka.
Meÿutim, iako se može dokazati takav uticaj na psihu putem svih zraþenja iz kosmosa ovo još uvek nije
nauþni pristup realnim uticajima, veü korištenje sistema simbola, koji je opet sliþan okultnim šiframa.
- i STRUKTURALNA koja
"smatra da karta neba omoguüava da se evidentira skup znakova, shvaüenih kao elementi koji su
osetni i dosta znaþajni. Vrlo je važno rastumaþiti njihovu kombinatoriku, pokušati da se shvati kako
se urezuje jedan u drugi, dekodirati ih tako da postanu razumljivi."59
Ona smatra da celokupni skup svih uticaja deluje zajedniþki na þovekovu psihu. Kao i simbolistiþka, i ona
je obeležena Frojdovom psihoanalizom, kao i analizom istoþnjaþkih filozofija.
Kao što se vidi, astrologija nema nikakve stabilne kriterije i nauku. Ona je u stvari skup mnoštva razliþitih
gledišta, koja su þesto suprotna, iskljuþiva i koja ne priznaju uvek jedno drugo. Razlike u vrstama
astrologije tiþu se ne samo vrste tumaþenja, veü i mnogo važnijih elemenata. Neki sistemi imaju 8, drugi
12, a treüi 14 ili 24 znakova zodijaka. Tako biste po razliþitim vrstama astrologija dobijali razliþite
sudbine. To možete proveriti i uporeÿivanjem horoskopa iz razliþitih novina. A kako znati onda koja je od
njih ispravna?!
Prema najnovijem otkriüu dr Xeklin Miton, þlanice Britanskog kraljevskog astrološkog društva, tvrdi se da
"nijedan od sadašnjih znakova Zodijaka nije na svom mestu, a nedostaje i 13. znak, Zmijonoša, za
roÿene izmeÿu 30. novembra i 17. decembra."60
Prema tome, sve dosadašnje prognoze nisu bile ispravne i do sada smo dakle - bili u zabludi!
Sve te meÿusobne razlike govore da nije reþ o jednoj objektivnoj nauþnoj disciplini, veü o jednom þisto
tradicionalistiþkom sistemu koji üe biti dovoljno atraktivan da privuþe pažnju i stvori utisak
autorititativnosti.
2. Drugi problem je GEOCENTRIýNO STANOVIŠTE. Ako položaj planeta utiþe na sudbinu þoveka,
onda je cela postavka astrologije pogrešna, jer je postavljena na geocentriþnom sistemu (sa Zemljom u
središtu). To je jedna od OSNOVNIH RAZLIKA izmeÿu astrologije i astronomije. Nauþno je dokazan
heliocentriþni sistem (sa Suncem u sredini).
Ako na buduünost þoveka utiþu položaji i meÿusobni uglovi kretanja planeta, onda je celokupni sistem
potpuno pogrešan, kad ne odgovara stvarnom položaju planeta. ýak i po astrološkim osnovama ona ne
može da se dokaže. Osnovna postavka je nenauþna i pogrešna, pa su i svi zakljuþci pogrešni.
3. Treüi problem stvaraju PLANETE KOJE NEDOSTAJU u najþešüe korištenom astrološkom sistemu sa
7 planeta koje kruže oko Zemlje, umesto 10 (zajedno sa Zemljom), koliko ih stvarno ima.
"Drevni narodi su znali za planete vidljive golim okom: Merkur, Veneru, Mars, Jupiter i Saturn. Uran je
1781. otkrio Heršel (Herschel), a Neptun je otkriven 1846. odmah posle Leverijeovih proraþuna,
kojima mu je odredio položaj pre nego što je otkriven teleskopom. Pluton su 1930. otkrili Persi Louel
(Percy Lonjell) i Klajd Tombo (Clyde Tombaugh)". 61
Ako svaka planeta vrši inteligentni uticaj na ljude, šta je sa ove tri kasnije otkrivene koje se u astrološkim
kartama uopšte ne uzimaju u obzir? ýak i prema samoj njenoj teoriji svi sadašnji razultati su pogrešni, jer
nisu uzete u proraþunima sve planete.
Kada astrolozima zatreba, u celokupni prikaz unose izmišljeno nebesko telo Keti. Meÿutim, kada treba
uzeti u obzir nauþne þinjenice, oni se ne obaziru puno na nedostatak pravih planeta. Oþito da njih ne
interesuje nauþna istina, veü samo stare teorije drevnih okultista, antiþkih astrologa i vraþara.
4. ýetvrti problem je NEISPRAVNO RAýUNANJE VREMENA. Ako planete utiþu na neþiju sudbinu,
onda bi to trebalo od zaþeüa, a ne od roÿenja, kako astrologija raþuna. Svi nasledni þinioci stiþu se
prilikom oplodnje jajne üelije kada se stvara genetski kod a ne roÿenjem Sam sistem raþunanja od
prilikom oplodnje jajne üelije kada se stvara genetski kod, a ne roÿenjem. Sam sistem raþunanja od
roÿenja je potpuno pogrešan i po samoj teoriji astrologije o uticajima planeta, kada su kasniji uticaji
zanemarljivi u odnosu na kljuþno doba formiranja strukture liþnosti.
Prilikom roÿenja ne dolazi više ni do kakve promene u osobinama gena deteta. Poznato je da za vreme
trudnoüe razni uticaji snažno deluju na dete. Meÿutim, oba ova realna, optimalna momenta za bilo
kakve uticaje na dete astrologija potpuno zanemaruje i daje jednu potpuno nerealnu i nenauþnu teoriju
koju jasno prikazuju sledeüe tri izjave:
"Još od antiþkog doba, njeno osnovno naþelo je da dete trpi presudni uticaj zvezda. To je zapravo,
najpoznatija grana astrologije koja se sastoji u pravljenju karte neba u þasu roÿenja neke osobe i u
njenom tumaþenju." 62
"Još od antiþkog doba, njeno osnovno naþelo je da dete u þasu svog roÿenja trpi presudan uticaj
zvezda." 63
"U astrologiji, položaj planeta u trenutku roÿenja ima važnu ulogu." 64
Oþito da astrologija ne uzima u obzir nauþne þinjenice, veü zastupa mistiþne tvrdnje suprotne prirodnim
zakonima.
5. Sledeüi problem je u vezi BLIZANACA. Prema astrologiji, datum roÿenja odreÿuje sudbinu. Meÿutim,
poznato je u praksi da þak i blizanci (koji nisu jednojajþani) mogu biti sasvim razliþiti. Jedan može biti vrlo
uspešan, a drugi ne. Oþito da raþunanje sudbine na osnovu momenta roÿenja nema nikakve osnove.
6. Šesti problem je OGRANIýEN VIDOKRUG. Astrologija je roÿena u krajevima bliže Ekvatoru, tako da
je njen vidokrug sasvim drugaþiji od našeg u Evropi. A i dan danas se astrološka karta neba prikazuje na
osnovu osmatranja starih vavilonskih astrologa. Osim toga, njihove karte ne uzimaju u obzir one koji
žive na izrazito severnim ili južnim krajevima. Da li to znaþi da kosmos ne utiþe iznad 66 stepeni
geografske širine, na one koji žive u Finskoj, Aljasci, Grenlandu?
Ova teorija nema odgovora niti pomoüi za one koji su izvan njenog vidokruga. To je takoÿe veliki
nedostatak ove "božanske sveznajuüe" nauke.
7. Jedan težak problem je NEDOSTATAK NJENE NAUýNE POTVRDE. Nauþna vrednost njenih
originalnih postavki ravna je nuli. Iako se astrologija služi nekim astronomskim saznanjima, u poslednje
vreme ukljuþujuüi i psihologiju, to je daleko od pravog nauþnog pristupa, koji ima neoborive temelje.
Astrologija je potpuno suprotna svim prirodnim nauþnim disciplinama (astronomiji, fizici, genetici, itd.).
Astronom Pariskog opservatorijuma, Pol Korde (Paul Cordec), nakon pregleda horoskopa 2817 muziþara
zakljuþio je:
"Položaj Sunca nema nikakvog muziþkog znaþaja. Muziþari se raÿaju tokom cele godine bez nekog
pravila. Nijedan zodijaþki znak, niti deo znaka, ne utiþe povoljno ili nepovoljno na njih."65
Astrologija je potpuno nenauþna teorija, nasuprot prirodnih zakona i pojava. Ona nema nikakve
osnove u prirodi i nauci i uglavnom je mašinerija koja treba da upravlja lakovernima. Ne postoji
nikakva nauþna statistika koja bi dokazala ispunjena proroþanstva astrologije.
8. Osmi problem je POMERANJE SAZVEŽĈA. Prvi autori astrologije nisu znali za pomeranje sazvežÿa
u odnosu na naš planetarni sistem, precesije, pa astrologija to ni danas nije uzela u obzir, iako su se za
proteklih 2000 godina ona pomerila za þitavih 30 stepeni geografske širine. To znaþi da je sazvežÿe
Device sada u znaku Vage, a Vage u znaku Škorpiona, i tako dalje. Tako postoji jedno zamišljeno
sazvežÿe (tropsko) na osnovu kojeg se pretežno raþuna, i ono stvarno koje se stalno pomera. ýak i na
temelju astrologije kompletno dosadašnje raþunanje je potpuno promašeno i nerealno.
9. Problem je u tome da je celokupna struktura astrološkog neba samo PRIVIDNA a ne stvarna. Zodijaþki
znaci odreÿenih sazvežÿa koji su kljuþni faktori astroloških uticaja samo su zamišljene linije koje spajaju
znaci odreÿenih sazvežÿa, koji su kljuþni faktori astroloških uticaja, samo su zamišljene linije koje spajaju
udaljene zvezde:
"Zodijak, ili zodijaþki krug je prikaz nebeskog svoda u þijem centru se nalazi Sunce. Kako se na tom
nebeskom svodu nalazi neizmeran broj zvezda skupljenih u sazvežÿu, ljudi su tokom hiljada godina
unazad, posmatrajuüi nebo, dobijali utisak da grupe zvezda liþe na nekakve konkretne slike, i obliþja
pa su ih tako grupisali u sazvežÿa."66
LJudima se u stvari pripisuju osobine mitskih životinja i bogova. Meÿutim, sama sazvežÿa, za koja se
smatra da svojom strukturom saþinjavaju zvezdani sastav zodijaþkih znakova, nisu u stvarnosti ni u
kakvoj vezi ni sa Zemljom ni Suncem, kako ih ti znakovi predstavljaju, veü nama tako izgledaju na
osnovu naše taþke gledanja. Te zvezde su inaþe toliko meÿusobno udaljene, da ni u kom sluþaju ne
formiraju nikakve stabilne strukture, kao što ih astrologija prikazuje.
Takoÿe kretanje Sunca i planeta kroz ta sazvežÿa - daleko je od stvarnosti. Ona su toliko daleko da
kretanje našeg planetarnog sistema nema nikakvog dodira sa tim sazvežÿima. Gledano sa Zemlje,
starim astrolozima je izgledalo da se Sunce kreüe kroz sazvežÿa, što je samo privid. U stvarnosti ne
postoji nikakva veza izmeÿu Sunca, Zemlje, planeta i zvezdanih sazvežÿa onako kako ih astrologija
prikazuje. Celokupni astrološki prikaz svih tih odnosa i uicaja samo je iluzija, što je u stvari i kompletna
astrologija.
10. Najveüi je PROBLEM AUTORITETA. Astrolozi nemaju nikakav objektivni autoritet. To nisu niti
prirodni zakoni, niti egzaktna nauka veü, kao što smo citirali astrološko objašnjenje:
"Astrologija se zasniva na tradiciji."
Veü je objašnjeno da je reþ o antiþkoj tradiciji - Antiþkim Misterijama, religiozno - okultnim tumaþenjima
paganskih sveštenika, koja su prvenstveno služila u svrhu pokoravanja lakovernih i neobrazovanih
narodnih masa.
Ono þime se astrolozi diþe i na temelju þega polažu svoj autoritet je þinjenica, da je:
"zbog svoje drevnosti i univerzalnosti, astrologija postala važan civilizacijski i kulturni þinilac,... Šdaû
astrologija ima precizne zakone, osnovne principe, pa i škole koje su ponekad suprotstavljene.
Naroþito ima svoj istorijski razvoj koji je nerazdvojiv od istorije nauke i mišljenja."
Dakle, GLAVNI TEMELJI AUTORITETA u prilog astrologije su:
- duga istorijska tradicija (koja vodi poreklo od paganskih religija),
- razraÿena nauka sa svojim "preciznim zakonima" (videli smo koliko su precizni, kada se meÿusobno
razlikuju, nisu stabilni i konaþni),
- "osnovni principi" (identiþni magijsko - okultnim i spiritistiþkim uþenjima),
- "škole koje su ponekad suprotstavljene" (koje iskljuþuju jedna drugu; - koliko možemo i kojoj treba da
verujemo, ako nema pouzdanog autoriteta?),
- "istorijski razvoj koji je nerazdvojiv od istorije nauke i mišljenja" (koji je u poþetku služio samo
obrazovanoj eliti da bi vladala narodom. Nauþno znanje je oduvek bilo ljubomorno þuvano samo u
svešteniþkim krugovima, radi lakše manipulacije narodom. Kasnije kada nauka biva odvojena od
paganske religije, dolazi do savremenog nauþnog odbacivanja astrologije),
- þinjenica da su "veüina današnjih astrologa samouka" (što i dovodi do njihovih proizvoljnih i meÿusobno
opreþnih tvrdnji, bez ikakave nauþne opravdanosti).
Kljuþna tvrdnja koja nam pomaže da razumemo pravu prirodu astrologije kaže da je ona:
"veština koja se zasniva na pretpostavkama", 69
Dakle, ona poþiva iskljuþivo na pretpostavkama. Predgovor citiranog dela prikazuje misao koja otvara oþi
sledbenicima astrologije:
"Ona je pitanje poverenja, vere, mada se tokom vekova oslobodila svakog religioznog supstrata".70
ýitaocu je verovatno poznato da je supstrat u stvari sastavni deo. Kako je uspelo današnjim astrolozima
da "oslobode" jednu religiju religioznosti, kada je ona ostala u svemu ista, nalik svom prvobitnom
originalu? Ako je jedna ideja "pitanje poverenja, vere", kako da ona nije religija? Za jednu pravu nauku
nije neophodna vera i poverenje. Tu su nepobitne þinjenice koje govore i dokazuju. Meÿutim, za
astrologiju se to ne može reüi.
U nespretnom pokušaju negiranja njene prave prirode, astrolozi ipak priznaju da je astrologija religija.
Ako to veü jeste, zašto se to ne prizna otvoreno, veü se stalno krije iza maske geometrijskih proraþuna,
koji naizgled liþe na astronomske, stvarajuüi privid nauke? Oþito da ti pokušaji prikrivanja žele da sakriju
pravu istinu, koja ne bi bila prihvaüena kada bi se otvoreno otkrila. Jedini autoritet na koji se astrologija
može opravdano pozvati je njen vrhunski bog Sunce, kome je ona i posveüena, to jest onaj koji se krije
iza ovog simbola. Cilj ove knjige bio je da razotkrije tu pravu pozadinu i pokaže nam pravi karakter
astrologije.
Nadam se da pored svega otkrivenog postaje jasno koliko uopšte može biti opravdano baviti se jednom
þisto spekulativnom "naukom" smišljenom radi zabave, ali i vladanja ljudskim umovima. To je dobro
matematiþki razraÿen sistem programiranja ljudi, iza koga stoji jedan plan za þitavo þoveþanstvo.
Upoznaüemo ga malo detaljnije do kraja knjige.
Konaþno, pitamo se: kada astrologija nije nauþno proverena, zašto toliko ljudi i dalje hrli ka njoj, plaüa
velike novce za svoje horoskope i slepo veruje u te priþe?
U životu þesto ima poraza i þovek, uglavnom, tada ima potrebu da krivicu za svoj neuspeh prebaci na
drugoga i nekako je opravda. I to je mnogima lakše od poštenog suoþavanja sa problemima i naporima
da se oni reše. Ameriþko udruženje za društvene i psihološke studije objavilo je još 1940. godine
deklaraciju u vezi toga:
"Glavni razlog koji neke ljude okreüe ka astrologiji i drugim praznovericama je po-manjkanje
unutrašnjih sredstava tih ljudi za rešavanje ozbiljnih problema sa kojima se suoþavaju."71
"Vera u astrologiju danas je, dakle, simptom društvenog i psihološkog NEREDA - ozbiljan i težak
simptom. ýovek traži nešto što je napredak zasad omanuo da mu pruži: to je možda traganje za
smislom života."72
Osnovni razlog vere u astrologiju je nedostatak prave religije u pravog Boga, za kojim þovek neminovno
teži i ima potrebu. Kada bi je imao ne bi prebacivao svoju krivicu na zvezde i sudbinu, veü bi bio u stanju
da hrabro prizna svoju pogrešku, da se suoþi sa problemom i božanskom mudrošüu, koju može dobiti
kroz NJegovu Reþ - Sveto pismo, reši ga.
GATANJE I ASTROLOGIJA
Od davnina ljudi su želeli da upoznaju svoju buduünost, "sudbinu", kako su oni smatrali. S jedne strane,
postoji þovekova prirodna znatiželja za nepoznatim buduüim, s druge - stoje oni koji tu želju žele da
iskoriste u svoje svrhe - vladanja.
Šta je prava istina o proricanju buduünosti? Je li to moguüe, ili je to samo masovna obmana? Ko su
vidovnjaci, gatari, astrolozi? Odakle potiþe sposobnost gatanja i koji je njegov pravi cilj i uticaj na ljude?
To su neka od pitanja na koja üemo potražiti odgovore u ovom poglavlju.
Iako postoje razliþite vrste predviÿanja buduünosti, ipak sve one spadaju u okultnu kategoriju,
prvenstveno zato što su to specijalne tehnike dostupne samo posebnim vrstama ljudi koji su na razne
naþine u kontaktu sa natprirodnim. Potrebna su, dakle, posebna znanja i prakse da bi neko mogao da se
bavi predviÿanjem buduünosti. Ta saznanja su drevna i potiþu od redova okultista, ljudi koji tvrde da
poseduju kosmiþka znanja. Iako postoji meÿu gatarima mnogo varalica koji nemaju pravog okultnog
znanja, ipak postoje i ljudi posebno, natprirodno nadarani, ili pak upoznati sa tim drevnim tehnikama
tumaþenja buduünosti.
Da bi se neko bavio gatanjem, odavnina morao je da bude u kontaktu "s bogovima" i da poseduje
njihova saznanja. Postojala su razna proroþišta u kojima su bili tumaþi i prenosioci volje bogova.
Najpoznatija u istoriji bila su u Grþkoj i Lidiji. Verovalo se da sveštenici Apolona, boga proroþanstava
imaju tajanstvenu moü da predvide udaljene i buduüe dogaÿaje.
Najstariji zabeleženi izveštaj sposobnosti viÿenja na daljinu bio je u vezi raspitivanja poslednjeg lidijskog
kralja Krezusa (6.v.pr.H.) i odgovora proroþice Pitije iz hrama u Delfima. Prema izveštaju Herodota iz
Halikarnasa, savremenika velikog atinskog državnika Perikla, zapisanom u njegovim "Istorijama",
Krezus, uplašen od najezde mladog persijskog osvajaþa Kira (vladao od 558. pre n.e. u Anšanu,
Persija, do 530. pre n.e. u Vavilonu) tražio je pouzdano proroþište, koje üe mu pomoüi u borbi protiv ovog
moünog osvajaþa (koji üe ga i pobedeti 547. pre n.e). Da bi testirao razna proroþišta naredio je svojim
poslanicima da od svog odlaska broje taþno sto dana pre nego što üe uüi u proroþište i preneti pitanje
poslanicima da od svog odlaska broje taþno sto dana pre nego što üe uüi u proroþište i preneti pitanje
- šta lidijski car radi upravo tog trenutka. Odgovor je trebalo da zapišu i donesu natrag.
Posle povratka sa raznih strana þitanjem razliþitih izveštaja car Krez je bio duboko razoþaran - sva
proroštva bila su promašena. Ali, kada su se vratili njegovi ljudi iz proroþišta u Delfima (u Grþkoj, kod
korintskog zaliva), bio je zadovoljan. Dobio je poruku proroþice Pitije u obliku heksametra:
"Kornjaþin miris stiže do mene, od tog krutog biüa (vrijuüi s janjeüim mesom u
sjajnoj bronzanoj zdeli) sa svih strana je okružuje bronza, gore i dole."
Jedino je ovo proroštvo taþno pogodilo, jer je Krez za taj odreÿeni dan smislio stvar koju je bilo skoro
nemoguüe pogoditi: uzeo je meso kornjaþe i mlade ovce, pa je oboje skuvao u pokrivenom bronzanom
kotliüu.
Herodot je Pitiji, sveštenici Apolona, boga proroþanstava u hramu u Delfima, pripisivao tajanstvenu
sposobnost gledanja udaljenih dogaÿaja. Prema predaji ona je obiþno sedela na tronošcu iznad
pukotine u zemlji iz koje je strujala opojna para koja je davala þudesnu moü.
Posle ovoga, sledili su brojni izveštaji iz antike, srednjeg veka, a ima ih sve više danas. U svim
vremenima i narodima postojali su posebni vidoviti ljudi, sposobni da vide i predvide udaljene dogaÿaje.
U vremenu verovanja u bogove, þarolije i þuda bilo je uobiþajeno verovati takvim ljudima.
Meÿutim, danas u vreme nauke i tehnike zapanjuje nas porast ovih drevnih pojava i tehnika. Kao da je
neko pritisnuo na dugme u zadnjih par vekova, a posebno decenija i nastala je þitava eksplozija
proroka, vidovnjaka i gatara. ýak je osnovana i nauka, "parapsihologija" da bi ispitivala takve
sluþajeve.
NJena definicija ovih pojava je "vanþulno opažanje" (ESP-"ekstra senzorna percepcija"). ýesto se
koristi i reþ "fenomen" sa izvornim znaþenjem "vidljiva pojava","svetlost","otkrivanje nevidljivog". Izraz
"vanþulno" znaþi izvan naših pet þula - primeüivanje pojava koja se nikako ne mogu registrovati ni
þulima, ni bilo kakvim aparatima.
Ova vrsta "opažanja" se ostvaruje na više naþina kod posebno osetljivih, "ekstrasenzornih" osoba:
1. putem sna;
2. vizijom u budnom stanju;
3. registrovanjem neþujnih zvukova i poruka;
4. seüanjem "prethodnih života i pojava", što se može i izazvati hipnozom, drogama ili meditacijom
(iskustvo nazvano "deja-vu" - "deža-vi", "veü viÿen, poznat");
5. telepatijom, prenošenjem misli na daljinu, na druge osobe, ili otkrivenjem udaljenih dogaÿaja;
6. vidovitošüu, predviÿanjem buduüih dogaÿaja, ili otkrivanjem prošlih. Obiþno osoba "vidi" prizore i
opisuje ih.
U nedostatku dara vidovitosti oni koji bi želeli da "vide" buduünost pribegavaju raznim tehnikama "þitanja
buduünosti". Tu spadaju sve vrste gatanja, ili proricanja sudbine:
- hiromantija - þitanje iz dlana;
- horoskop, ili astrologija - gatanje po zvezdama;
- kartomantija - gatanje iz karata, posebno Tarot karata;
- gatanja pomoüu ogledala, staklene kugle, gorskih kristala ili glatkih reflektujuüih površina;
- psihometrija - gatanje pomoüu predmeta vlasnika (magija, vraþanje);
- gledanje u šolju (najrašireniji oblik gatanja);
- geomantija - pomoüu simbola razmeštenih po zemlji;
- piromantija - gatanje pomoüu plamena; i mnoga druga, manje poznata.
Svi ovi oblici su, uglavnom, povezani s astrologijom i magijom. Nemoguüe je ostvariti gatanje bez
starih drevnih okultnih saznanja. Svi oni imaju jedinstvenu suštinu - baziranu na astrološkoj predstavi
j
j j
j p
svemira i poreklo.
Do sada smo veü spomenuli dve kljuþne liþnosti kao koautore celokupnog vavilonskog
nauþno-verskog sistema, pa i astrologije - Nevroda i Semiramidu. NJihove liþnosti su opevavane u
mnoštvu legendi i tradicija. Nevrod je posle smrti proglašen samim vrhunskim bogom Sunca,74 a
Semiramida je sebe proglasila boginjom plodnosti, majkom božjom, kraljicom neba. Kada se rodio njihov
sin ona ga je proglasila inkarnacijom Nevroda po imenu Tamuz. Ustanovila je verovanje da ljudi
posle smrti zaposedaju svoje zvezde na nebu. Tako je astrologija u svom temelju kosmiþka religija,
koja se zasniva na verovanju u besmrtnost duše. Ujedno, od tada postaje temelj svih paganskih
verovanja.
Na osnovu Biblije saznajemo da je zmija stvorena 6. dana, zajedno sa covekom i ostalim zivotinjama (1.Moj.1,25.31). I njen simbol je cesto broj 6.
Medutim, u okultizmu je broj 7 cesto naizmenican sa br.6. Prvobitno u vreme
drevnog Vavilona, broj 7 je simbolisao Gigantsku zmiju na nebu, cijih 7 glava
predstavljaju 7 glavnih planeta koje upravljaju nebom i zmijoliko putuju kroz
zodijak, 12 sazvezda kroz koja Sunce putuje u toku jedne godine. I zato nije
cudo sto u poslednjoj knjizi Biblije, Otkrivenju 12,3, apostol Jovan vidi na
nebu zmijoliku azdaju sa 7 glava. Medutim, ta zmija, na osnovu Biblije ne
predstavlja nikakvog boga, vec samog Sotonu. "I zbacena bi azdaha, stara zmija
koja se zove Davo i Sotona, koji vara sav vasioni svet, i zbacena bi na zemlju..." (Ot.12,9). To je jasna aluzija na prvu zmiju koja je prevarila prve
ljude nudeci poznanje dobra i zla (1.Moj.3,1.4.5.). Prema Bibliji ocito je da
je ona tek prokletstvom pocela da puzi (14.st.). Time dolazimo do zakljucka
da zmija, kao simbol boga Sunca, nije niko drugi do sam Sotona. Dakle, vrhunski bog astrologije je u stvari sam Davo, koga su kao boga prihvatile sve religije i narodi.
Nije cudo sto se u Bibliji, Otkrivenje 13,18, taj broj pripisuje zveri i coveku, predstavniku te zverske vladavine, koju je organizovala sama zmija: "I
zver bijase kao ris, i noge joj kao u medveda, i usta njezina kao usta lavova,
I DADE JOJ ZMIJA SILU SVOJU, I PRESTO SVOJ, I OBLAST VELIKU." (2.stih).
Kakve veze imaju ovi elementi sa kljucnim okultnim pravcima, kao sto su
Masoni? Albert Pike, jedan od vrhunskih Masona kaze: "...Sjajna zvezda je smatrana AMBLEMOM SVEZNANJA, ILI SVEVIDNOG OKA, koje je egipatskim inicijatima
bila AMBLEM OZIRISA STVORITELJA. Sa slovom Yod u centru, ima kabalisticko znacenje Bozanske energije, manifestovane kao Svetlost koja stvara Univerzum."
Masoni koji obozavaju Sunce, boga Ozirisa, Vaala i td. u stvari obozavaju astrolosko sunce-Sotonu. Isto vazi za sve okultne pravce koji su obavezno utemeljeni na astrologiji.
Koje su posledice bavljenja astrologijom i gatanjem?
Prva je ogroman rizik od gubitka i promasaja u zivotu. Moze to biti gubi-
tak novca u poslovnim transakcijama, koje smo upravljali prema savetima astrologa. Oni mogu preporuciti da se nesto uradi sad, ili kasnije, ili uopste ne
uradi. Mogu se napraviti kardinalne greske u zivotu i doziveti strahovita steta, posto astrologija nema nikakve osnove u stvarnosti, vec je cista fiks ideja za nestabilne i lakoverne licnosti.
Druga je jos razornija od prve, sto oduzima coveku snagu licnosti, volju
i zdrav sud. LJudi putem gatanja gledaju na sebe kao na bespomocne zrtve fatalisticke sudbine, umesto da razumno, kreativno i odgovorno pristupe svom zivotu. LJudi postaju lakoverni i gube procenu sta je istina a sta nije, kada neprestano zive u obmani.
Treca je jos gora od druge, sto u covekovom umu otvara vrata za dalje obmane njegovom krvnom neprijatelju - varalici vekova, Sotoni. Znate za onu narodnu: "Daj Davolu prst, uzece ti celu ruku!" To je stvarna istina. Obmana je
progresivna, pa zrtvu samo jos vise uvlaci u glib okultnih prevara, ali i duhovne vlasti nad njom. "Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u polusnost,
sluge ste onoga koga slusate, ili greha za SMRT, ili poslusnosti za PRAVDU?"
(Rim.6,16). Time covekov duhovni, religiozni zivot obavezno slabi, stvara se
odbojnost prema veri, duhovna bezosecajnost i skepsa, nemoc da se razume i
proucava Biblija, ili pak preveliko samopouzdanje i samouverenost da se rade
ispravne stvari, iako su u stvarnosti pogresne.
Cetvrta posledica je i medicinske prirode - ljudi koji su u kontaktu sa
gatanjem ili gatarima imaju tokom vremena i psihofizickih smetnji, siptoma
psihopatije, dusevne paralize, cudastva, histerije, pa katkad i epilepsije.
Dovoljno je da analizirate zdravstveno stanje vecine gatara i medijuma i bice
vam sve jasno. Nijedan nije proziveo zdrav zivot i normalno umro. NJihovu smrt
da ne pozelite ni neprijateljima.
Peta posledica je najgore prirode - vecnog je karaktera. "A strasljivima
i nevernima i poganima i krvnicima i bludnicima i VRACARIMA i idolopoklonicima
i svima LAZAMA, njima je deo u jezeru sto gori ognjem i sumporom; koje je smrt
druga." (Ot.21,8). Jednog dana, po nepogresivoj Bibliji, svi sledbenici Sotone
ce zavrsiti u vatrenom jezeru, zauvek unisteni.
Kada se govori o Vavilonu i njegovim "zvezdarima", ili astrolozima,
reþeno je:
"Umorila si se (u ženskom rodu, jer je Vavilon prikazan devojkom - 1.
stih - prim. autora) od mnoštva namera svojih; neka stanu sada
ZVEZDARI k ji l d j
d
k ji
iþ
k
i
k
t
ZVEZDARI, koji gledaju zvezde, koji proriþu svakoga meseca, i neka te
saþuvaju od onoga što üe doüi na te. Gle, ONI SU KAO PLEVA, OGANJ ûE
IH SPALITI, NI SAMI SEBE NEûE IZBAVITI IZ PLAMENA; neüe ostati uglja
da se ko ogreje, ni ognja da bi se posedelo kod njega." Isaija
47,13.14.
Kada pronaÿemo susrete Bozjih proroka i astrologa u Bibliji nalazimo da
su oni uvek bili neznalice u pogledu Bozjih otkrivenja. (1.Moj.41,8.25; Dan.
2,2.1O-12.27.28; 4,7.24). Oni nemaju veze s Bogom, i koliko bili iskreni i uvereni u svoju teoriju, oni uce laz. Zato je Bog strogo zabranio svaki oblik
gatanja i astrologije: 3.Moj.2O,6
"A ko se obrati k vracarima i gatarima da cini preljubu za njima,
okrenucu lice Svoje na suprot njemu i istrebicu ga iz naroda njegova.
3.Moj.2O,6.
"A covek ili zena u kojim bi bio duh vracarski ili gatarski, da se
pogube, kamenjem da se zaspu, krv njihova na njih!" 27.stih.
"Neka se ne nade u tebe...ni vracar, ni koji gata po zvezdama, ni koji
gata po pticama... jer je gad pred Gospodom ko god tako cini, i
za takve gadove tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe."
5.Moj.18,1O.12.
Opravdano je pitanje: ako je Bog bio tako kategoriþan u svom stavu
prema gatanju i astrologiji nekada, da li se On predomislio, pa odobrio ono
što je nekada proglasio najgorim gresima?! Na osnovu kompletne Biblije i
saznanja o NJegovom karakteru, tako nešto je ISKLJUýENO! To bi bila samo
strahovita iluzija. Pre svega zato što ove kategorije zaista imaju svojih
negativnih posledica. S druge strane, zato što je svo gatanje, prvenstveno
astrologija, u svojoj suštini, posveüena bogu Sunca, Luciferu, najgorem
neprijatelju þoveþanstva. Nebeski Otac, koji nas nezimerno voli kao Svoju
decu, ne bi bio to što jeste, ako bi nam odobrio služenje i sleÿenje
planova Lucifera, koji planira sveopštu propast celokupnog sveta i naše
planete. To üemo još jasnije videti do kraja knjige.
S druge strane, ne smem da izostavim i uputstvo kako razumeti ove
tekstove.
Oni nam nikako ne daju za pravo da danas pokrenemo hajku za
istrebljivanje astrologa i gatara fiziþkim i admistrativnim merama
(hapšenjem, muþenjima itd.), kao što je radila inkvizicija. Ni u kom
sluþaju, prema Novom zavetu, ne treba mrzeti te ljude, jer to Isus Hristos
nije dopustio ni u jednom jedinom sluþaju. Naprotiv, rekao je da sve ljude,
pa i neprijatelje treba voleti. Meÿu njima, sigurno, ima plemenitih i iskrenih ljudi, koji to rade iz
humanih motiva (izuzeti su biznismeni koji
hoüe da zaraÿuju na tuÿoj znatiželji i naivnosti). Takvim ljudima treba
jednostavno OBJASNITI ono što ste saznali u ovoj knjizi. Naravno, morate
odluku prepustiti osobi, pošto svako ima pravo slobode mišljenja, pa makar
i pogrešno. Ali, svako razuman, shvatiüe izobilje argumenata koji su ovde
iznešeni.
Dalje je dato resenje: "Proroka cu im podignuti izmedu brace njihove,
kao sto si tii metnucu reci SVOJE u usta njegova, i kazivace im sve sto mu
zapovedim" 18.stih. Bog je dao Svoja otkrivenja kroz Svoje, biblijske
proroke, koji su nam ostavili u naslede svete spise Biblije, koji nam govore
o svemu sto je Bog video da nam je potrebno da znamo. U njoj mi upoznajemo
Onoga koji ima dobre planove za nas zivot, koji ima snagu da resi nase
probleme, da nas zastiti od zla. Mi mozemo da Mu verujemo i na osnovu
istorijskih dokaza, zabelezenih u Bibliji i istoriji, a i na osnovu
iskustva, kako svog tako i mnogih iskrenih ljudi koji Mu veruju. Ono sto Bog
prorekne milenijumima unapred, to se tacno
obistini. On uvek govori istinu i zato mozemo prihvatiti sve sto On kaze u
Svojoj reci.
Zato vas pozivam - odbacite lazne nauke Sotone, velikog varalice i prihvatite rec istine, prorocku rec, Bibliju! Trazite u njoj svoj put u zivot kojim vredi ziveti. Ucite se iz nje mudrosti i pravom znanju i pronacicete neprocenjivo blago.
ZNAýENJE ASTROLOŠKIH BROJEVA
KOMBINACIJOM BROJEVA OD 1 - 36 U 6 KOLONA PO 111 U ZBIRU,
UKUPNO 6 KOLONA PO 111 = 666
GRýKA REý
X
I
Y
N = BROJ SUNCA
600 +10 + 6 + 50 = 666
ZBROJ RIMSKIH BROJEVA I V X L C D = DCLXVI
PROBLEMI ASTROLOGIJE :
1. Problem autoriteta
2. Neusklaÿeni sistemi
3. Geocentriþno stanovište
6. Nedostatak nauþne potvrde
8. Pomeranje sazvežÿa
POSLEDICE BAVLJENJA GATARSTVOM :
1. Promašaj i gubitak u životu.
kome dajete sebe u poslušnost, sluge ste onoga koga slušate,
4. Psihiþki poremeüaji i smetnje.
i bludnicima i VRAýARIMA i IDOLOPOKLONICIMA i svima LAŽAMA, njima
Otkrivenje 21 8
Otkrivenje 21,8.
CITIRANA DELA:
NJerner Keller, "Parapsihološki fenomeni", Prosvjeta, Zagreb, 1982.
str.14.
Jean-Louis Brau, "Reþnik astrologije", Larousse, Mandala Press,
"Prosveta", Beograd, 199l. str.42.
Ibid. str.44.
S.H.Hooke, "Babylonian and Assyrian Religion", London, Hutchinson,
1953. str.15.
MODERNA ASTROLOGIJA
Dragi þitaoci,
Sigurno je najmanje jednom svakog od vas zabrinulo pitanje: "Šta üe biti sutra, prekosutra, za
mesec, ili godinu dana?" Život je þesto pun neizvesnosti i normalno je što nas uz problem sadašnjosti
obiþno muþi i problem buduünosti, pogotovu u ovakvim promenljivim i kriznim vremenima. Neretko i
najsnažnije osobe traže sigurnost u saznanju o svojoj sudbini.
Naravno, oni neodluþni vide upravo u "sudbini" jedini izlaz, kako za svoje odluke, tako i za opravdanje
svojih grešaka. Razlozi zašto ljudi žele da saznaju svoju buduünost mogu biti opravdani i neopravdani,
ali taj interes uvek postoji, i sve više raste u ovim burnim vremenima. Zato je važno razumeti pitanje:
kako upoznati svoju buduünost, "sudbinu"? Ukoliko ona postoji, trebalo bi je samo upoznati. Meÿutim,
ako postoje neki okviri liþne sudbine, važno je nauþiti kako da donosimo ispravne odluke i postanemo
gospodari situacije. U sklopu toga videüemo i mesto astrologije, kao vida tumaþenja buduünosti kako
pojedinca, tako i þitavog þoveþanstva. U tome üemo morati da razmotrimo njeno lice i naliþje, pošto
svaka stvar ima i jedno i drugo.
Danas, više nego ikada nalazimo pozive i oglase za kontakt sa astrolozima, kao što su:
"VAŠ LIýNI HOROSKOP, izraÿuje se za svaku osobu posebno i daje moguünost da se sazna
sve o sebi i sopstvenoj buduünosti... prognoza za jednu godinu, sreüne brojeve za igre na sreüu
itd."
"LJUBAVNI HOROSKOP", "ASTROLOŠKI KUVAR", "POVOLJNI I NEPOVOLJNI DANI", "BIRAMO
ASTRO-PAROVE",
i mnogi drugi. NJih üemo naüi u skoro svakom þasopisu, mnogim knjigama, TV i radio emisijama,
reklamama; svuda su oko nas. Strane sa prognozama horoskopa najþešüe se prve pregledavaju.
Meÿusobni kontakti i poznanstva upravljaju se prema horoskopskim znacima, odluke se donose u
zavisnosti od trenutnih astroloških predviÿanja i predloga. CELOKUPAN POGLED NA SVET I ŽIVOT
VEûINE DANAŠNJIH "MODERNIH" LJUDI IZGRAĈEN JE NA TEMELJU ASTROLOGIJE. Opravdano je
da se pitamo: zašto je to tako? A i da potražimo odgovor
da se pitamo: zašto je to tako? - A i da potražimo odgovor.
Videüemo da se astrologija umešala u nazivima sedmiþnih dana u mnogim jezicima, u raþunanju
vremena, godišnjih doba, ima je i u geometriji itd.; njeni elementi su duboko urezani i u kulturu modernog
sveta, u našem svakodnevnom životu. Ako je tako, pošto je ona veü postala sastavni deo sveta u kome
živimo, ne treba li je u celosti prihvatiti? Zar ona nije nešto pozitivno? Ako je nešto dobro, zar ga ne treba
u potpunosti usvojiti, a ne samo delimiþno?!
TEMELJ ASTROLOGIJE
Kada je reþ o današnjoj, modernoj astrologiji - tumaþenju þovekove sudbine na temelju položaja
planeta i zvezda, postavlja se opravdano pitanje: šta je temelj astrologije? Kojim putem se došlo do
njenih tvrdnji?
Jedan od najkraüih autoritativnih odgovora glasi:
"Astrologija se zasniva na tradiciji."75
Jasno je da su to antiþke tradicije, tumaþenja drevnih astrologa, samo modernizovana u srednjem
veku. (Detaljno o poreklu astrologije uopšte biüe reþi u poglavlju posveüenom njenim antiþkim izvorima).
Isti izvornik priznaje da astrologija ima
"PAGANSKO (nehrišüansko - prim. aut.) poreklo". 76
ASTROLOGIJA I MAGIJA
Uglavnom se astrologija uvek vezuje, kako nekad tako i danas, uz magiju i ostale okultne
kategorije.
"Pojavljuje se veliki broj almanaha koji sadrže i dosta magijskih obreda tako da su mnogi
vladaoci i sveštena lica osuÿivali konjekturalnu veštinu (zasnovanu na pretpostavci - prim. autora) i
izdavali edikte protiv nje.
Sve to ukazuje na veštinu astrologa toga vremena da astrologiju STRIKTO SENSU (shvatanje
da su zvezde znaci a ne uzroci postojanja razliþitih temperamenata - prim. autora) poistovete sa
magijom, þak vraþanjem, pre nego sa veštinom pravljenja horoskopa."77
To nije sluþaj samo nekad. I danas, u raznim reklamama nude se uz horoskop razni magijski
talismani, uklanjanje magijskih þini, usluge vedovnjaka i mnogo drugih elemenata magije:
"'Poznata gatara X iz Alžira. Uþenica Alana Kardeka (jednog od najveüih okultnih medijuma - prim.
aut), ZAKLELA se da üe obavljati svoje delatnosti do kraja svog života.
Vidovita po prirodi, ROĈENI MEDIJUM. Kristalna kugla. Mrlje od mastila. Francuski i španski
tarot. Linije dlana. Radiestezija. Grafologija. ASTROLOGIJA. Gatanje propiskom.'
'G-ÿa X, dlan, tarot, klatno, astrologija. Ne bavi se vraþanjem.'
'Mag-astrolog. Ponovo naÿena ljubav. Zaštita od uroka, opsednutosti i okultnih psihoza. Uspeh u
svim oblastima: poslu, sreüi, trgovini, ispitima, ljubavi itd.'
'Vidovnjak. Medijum. Astrolog. Kristalna kugla. Tarot.'"78
Oþito, astrologija ima mnogo toga bliskog sa okultizmom (tajnim naukama i praksama magije).
Inaþe, uþenje magije je u stvari bazirano na astrologiji. Koliko god pokušavali da joj pripišemo nauþno
objašnjenje, astrologija ima drevnu, okultnu suštinu, o þemu üe biti reþi kasnije.
ýINJENICE RELIGIOZNOSTI MODERNOG ýOVEKA
Iako su tehnika, psihologija, pa i etika (nauka o moralu) umnogome doprinele nauþnoj izgraÿenosti
ljudskih stavova, zašto þoveþanstvo nije napustilo stara verovanja u kosmiþka (astralna) božanstva
(politeizam) i verovanje u PREDESTINACIJU - predodreÿenost þovekove sudbine "voljom bogova", što
astrologija upravo nudi? Zašto uprkos nauþne prosveüenosti, þovek kao da je NEPOPRAVLJIVO
RELIGIOZAN i neprestano teži ka neþemu, ili nekim višim od sebe koga želi da sluša i sledi?
Kao što deca od malena imaju usaÿenu potrebu za roditeljima, tako i odrasli ljudi (a i deca takoÿe)
teže ka nekom višim od sebe kome üe verovati, na koga se mogu osloniti i u koga üe se pouzdati.
Priznali mi to ili ne, to je realnost svih nas. Svi smo mi skloni u traženju uzora u nekome ili neþemu.
To jasno pokazuju posteri, ekstatiþna uzbuÿenja i veliþanja muziþara, sportista, politiþara, ili bilo kojih
drugih lidera i ideja. Sve se svodi na isto - ýOVEK TEŽI KA NEKIM VIŠIM OD SEBE. Razlog zašto ljudi
masovno prihvataju astrologiju je upravo ta usaÿena spremnost da se prihvati neþiji plan života,
þovekova iskonska, usaÿena religioznost. Meÿutim, sama potreba ne može uvek opravdati naþin njenog
zadovoljenja. Ako neko na primer, ima stvarnih materijalnih problema, to ga ne može opravdati da krade i
ubija radi toga. Ako postoji neki cilj, stvarni i opravdan, to ne mora da znaþi da je svako sredstvo
njegovog ispunjenja pogodno ili opravdano. Ako veü postoji potreba za neþim višim, onda treba tražiti
ONO PRAVO.
U ovoj knjizi videüemo šta je to što rukovodi ljudskim životom, kako da se ispravno postavimo u njemu, i
kako da ne pogrešimo u traganju za "svojom sudbinom".
UTEMELJIVAýI MODERNE ASTROLOGIJE
Ipak, uprkos njenom drevnom poreklu, vredno je spomenuti i ljude zaslužne za širenje moderne
astrologije.
"Moderna astrologija je u mnogo þemu naslednica MORINA DE VIJFRANŠEA (VILLEFRANCHE) koji
je u XVII veku u predgovoru svoje knjige ASTROLOGIA GALIKA (GALLICA) napisao: 'Nebeski
uticaju su univerzalni uzroci...'"79
On je napravio prikaz neba roÿenja, koji je þesto i danas u upotrebi.
Takoÿe poznato ime zaslužno za usavršavanje moderne astrologije je i JOHANES KEPLER
p
(JOHANNES KEPLER) (1571-1630),
j
gj
j
"nemaþki astronom, po nevolji i astrolog, matematiþar i fiziþar." 80 "Kepler je bio taj koji je prvi
formulisao teoriju skupova aspekata (= konfiguracija, ugaonih razmaka izmeÿu dveju planeta, ili
znaþajnih taþaka Zodijaka - prim. autora)." 81
U skorijem dobu, u XIX i XX veku, bilo je i drugih važnih imena koja je vredno spomenuti:
"U V. Britaniji je astrolog VILIAM RAJT (NJILLIAM NJRIGHT), pod pseudonimom Rafael, poþeo
objavljivanje astroloških efemerida, a RIHARD XEJMS (RIDHARD JAMES MORISSON), (pod
imenom Zadkiel), uþinio je razumljivim i pristupaþnim metode pravljenja karti neba. Oni su preteþe
nauþne struje koju su na poþetku XX veka u V. Britaniji proslavili ALEN LEO (pseudonim
NJ.F.Allen), a u Francuskoj POL ŠOAZNAR (PAUL CHOISNARD) i pukovnik KAZLAND
(CASLAND). Paralelno s tim, eruditi su prevodili klasiþne autore koje su objavljivale specijalizovane
izdavaþke kuüe. Od 1925. godine bilo je osnovano pravo astrološko telo i to zahvaljujuüi ovom
obnavljanju metoda raþunanja tema i njihovog tumaþenja." 82
(Zapazite kako astrolozi koriste tajna, šifrirana imena. Kasnije, kada upoznamo ANTIýKE MISTERIJE,
biüe jasno zašto to oni þine.)
Time astrologije, stara milenijumima, stiže i u
Enciklopedije "Prosveta" o astrologiji:
naše moderno doba. Interesantna je opaska
"Po obaranju geocentriþnog i usvajanju heliocentriþnog sistema u XVI v., s pojavom durbina i
ostvarenim pronalascima u XVII v. izgledalo je da je konaþno onemoguüena, meÿutim sad ponovo
oživljava i naglo se širi, naroþito u zapadnim zemljama." 83
Iako je, dakle, za oþekivanje da razvojem astronomije ona bude prevaziÿena, iz gore navedenih
razloga þovekove prirodne religioznosti i nezadovoljstva materijalistiþkim racionalizmom, ona danas
cveta više nego ikada.
Meÿutim, nije ona služila iskljuþivo onima koji su bili puki idealisti. Ona je bila od koristi i moünima koji su
se borili za prevlast u svetu:
"Ono što je manje poznato je znaþaj i uloga koji su astrologija i oultne nauke imale za vreme Drugog
svetskog rata. Glavne nacistiþke voÿe, Hitler, Rozenberg, Himler, Hes, þesto su savete tražili od
svojih astrologa. Jedan od tih astrologa, Karl Ernst Kraft, imao je þak izvesnu politiþku ulogu
usmeravajuüi odluke Adolfa Hitlera koji je u njega imao potpuno poverenje... I saveznici su koristili
astrologiju... u SAD su oni astrolozi koji su proricali propast sila Osovine primali trajnu novþanu
pomoü od države." 84
Oþito je i na temelju ovih par primera, a i þitave istorije, da je astrologija uglavnom U SLUŽBI
VLADARA I VOĈA. Ona služi u svrhu savetovanja u politiþkim i strategijskim odlukama, a i radi
opravdavanja vladavine sistema. Takoÿe koristila se i u svrhu RATNE PROPAGANDE zaplašivanja
neprijatelja, proriþuüi njihovu propast. Oþito, zato su se dobijale beneficije i koristi. Nije teško zamisliti
motive koji su rukovodili veüinu astrologa u njihovom "proricanju".
Ako je ova drevna nauka opstala toliko vekova sve do modernog doba, nije li ipak ona prava nauka,
koja je preživela sve probe i testove?
koja je preživela sve probe i testove?
Jedan od najautoritativnijih astroloških izdanja, "REýNIK ASTROLOGIJE LARUS" tvrdi da je ona
"pseudo- ili nadri-nauka".85
Da li je to istina, ili ne? Da li je astrologija realna, egzaktna nauka koja se bazira na stvarnim
prirodnim zakonima, ili je to zaista "nadri-nauka" koja nema pravih opravdanih osnova? Potražimo
odgovor u poglavlju TEMELJNE POSTAVKE ASTROLOGIJE.
DOLAZAK NOVOG DOBA
U poslednje vreme nailazimo na jednu sasvim novu i kompleksnu sve opštu
poplavu raznih pravaca, koji nude puno dobrobiti i koristi modernom coveku.
Mnostvo raznih seminara o boljem koristenju unutrasnjih potencijala uma, borbi
protiv raznih konflikata, stresova; razne terapije, narocito su interesantne
"alternativne terapije" (bioenergija, radiestezija, lecenja psihickom energijom, kristali, akupnktura i mnoge druge) koje povezuju coveka sa "kosmickom
energijom", ili raznim vidovima "energija". Razne fizicke vezbe, meditacije,
bolje koristenje unutrasnjih potencijala tela i duha, resavanje unutrasnjih i
spoljnih konflikata, stresova, i svih ostalih problema koji muce danasnjeg coveka, sve je tako korisno i dragoceno. Uglavnom seminare i terapije izvode vrhunski strucnjaci, naucnici, medicinari, psiholozi, pa nema razloge za sumnju.
Da li su te sve pojave normalni progres u nauci, ili je nesto drugo u pitanju?
Zasto se u poslednje vreme strahovito propagiraju razni hinduski pravci,
meditacije i cak religije? Koja je svrha njihovog masovnog sirenja u hriscanskom svetu? Otkud toliki uticaj raznih okultnih, magijskih kultova u poslednje
vreme? Zasto se sve to dogada prilicno sinhronizovano i istovremeno? Sta u
stvari stoji iza svega toga? Najbolji odgovor cemo naci ako upoznamo pokret
nazvan "Nenj Age", "Novo doba".
1. STA JE "NOVO DOBA"?
Sami vode kazu da on nije religija, vec "spiritualizam", put do duhovnog
prosvetljenja i usavrsavanja. On nije jedna jedinstvena institucija, vec siroka mreza razlicitih ogranaka, grupa, pravaca, sastavljena od ljudi koji dolaze iz razlicitih sredina, ali IMAJU ISTI NACIN RAZISLJANJA (feminizam, ekologija, okultizam, psihologija, hinduizam, budizam, misticno hriscanstvo, i mno-
go drugih pravaca), ISTU ZELJU ZA DUHOVNIM NAPRETKOM. Moze se reci da je to
sveopsti pokret citavog sveta za duhovnim uzdizanjem.
Meÿutim, eksperti koji su istraživali ovaj pokret kažu:
"Pokret Novog Doba je potpuna religija sa svojim biblijama, molitvama,
mantrama, ekvivalentima za Vatikan i Jerusalim, propovednicima i guruima,
sa iskustvima novog nastajanja (koga zovu 'ponovno raÿanje'), duhovnim
zakonima i zapovestima, sa vidovnjacima i prorocima i sa gotovo svakim
drugim obeležjima vere."
"Pokret Novog Doba je neporecivo uzeo konaþan oblik religije,
upotpunjen doktrinom, pisanim tekstovima, obožavanjem i ritualima,
funkcionalnom grupom sveštenika i pastira."
Texe Mars (Teks Mars), DARK SECRETS OF THE NENJ AGE (Mraþne tajne Novog
Doba), Crossnjay Books, NJestchester, Illinois, 1987., str.VIII.
Sam vodeüi New Age pisac, Bendžamin Krim, u svojoj knjizi "Ponovna
pojava Hrista i gospodara mudrosti" priznaje da je Novo Doba religija.
IDEJNE VOĈE NOVOG DOBA
Kao i svaka religija, i Nenj Age ima svoje lidere. Jedan od najvažnijih
je Alis Bejli (Alice Bailey). Ona je glavni medijum Novog Doba koji prenosi
poruke pokrovitelja celokupnog pokreta, duha pod imenom Koot Hoomi (Kut
Humi). Osnovala je "Arcane school" (Arkanska škola), u okviru "Lucis Trust"
(Lusiferova kompanija), i napisala mnoštvo okultnih knjiga.
Drugi od njih je Bendžamin Krim (Benjamin Crime), propovednik
prisustva Isusa Hrista pod nazivom Gospoda Maitreje, o þemu je pisao 1982.
u više vodeüih magazina širom sveta i propovedao u najeminentnijim
dvoranama Los Anÿelesa.
Ideje se sire putem naucnih kongresa, seminara, savetovalista, skola,
radnih grupa sirokog spektra aktivnosti (za kuvanje, ishranu, vaspitanje, obdanista), raznih vrsta autogenih treninga radi poboljsanja zdravlja, razvijanja ljudskih potencijala, ostvarivanja visih duhovnih saznanja i iskustava.
Takode se radi bogata literatura sa Nenj Age idejama casopisi knjige itd
Takode se radi bogata literatura sa Nenj Age idejama, casopisi, knjige, itd.
Pokret je izuzetno KOMPLEKSAN, ukljucuje sledbenike iz SVIH podrucja zivota: medicine, politike, nauke, biznisa i bankarstva, vaspitanja i svega ostalog.
Sta znaci IME NENJ AGE (NOVO DOBA)? Pojam je uzet iz astrologije. Po njenom tumacenju zemlja treba 26 000 godina da bi prosla kroz svih 12 znakova
zodijaka (kosmickih sazvezda), sto se naziva VELIKA GODINA. Ona je podeljena
na sedam VELIKIH DOBA, ili VELIKIH MESECI, od kojih svaki treba da iznosi 1/7
od 26000, tacno 2166,666 godina. Pocetak racunanja im je 10.000. god.p.n.e.
Sedam doba po celokupnoj astrologiji su doba Lava (10.000-8.000.p.H.), Raka (8
000.-6000.p.H.), Blizanaca (6000.-4000.p.H.), Bika (4000.-2000.p.H.), Ovna
(2000.-rodenja Hrista). Mi sada po tome zivimo u vremenu Ribe (0-2000.po.H.)
pa je u stvari to pravo poreklo simbola ribe za hriscanstvo, kao Hriscanska
dispenzacija, odeljak. Riba je u astrologiji simbol Majke boginje Venere, koja
se uplasila od giganta Tifona, skocila u Eufrat i pretvorila u ribu. To je u
stvari astroloski paganski simbol.
Spiritualni pokreti veruju da svako od ovih "novih doba" obeležava
pojava novih Uþitelja mudrosti, ili Hristosa. Neki od njih su bili, kažu
okultisti, osnivaþi velikih religija, a drugi su nosili spektar raznih
naziva kao što su Mahatma, Hijerarahija, Veliki, Tajno Bratstvo, Unutrašnja
vladavina svetom, Velika Bela Loža Uþitelja Mudrosti. Iako oni nose
razliþita imena i u razliþitim su kulturama, ali svi su oni kosmiþki
poslanici da povedu svet u viši stepen duhovnog napretka.
Svako doba je imalo svoje karakteristike. Doba ribe je, kažu oni, bilo
obeleženo hrišüanstvom, dok üe sledeüe "Novo doba", doba Akvariusa (od 2000. pa nadalje) biti obelezeno univerzalnom NOVOM SVETSKOM RELIGIJOM. Zato se smatra da je to 7. doba, dakle na vrhuncu razvoja covecanstva.
Ono treba da bude obelezeno jedinstvom, harmonijom, ljubavlju i naravno, pojavom Ucitelja, Hristosa, koji treba da povedu covecanstvo u njega. Svako novo
doba je obelezeno naglim promenama, pa se zato ocekuje da i sada slede ogromne
sveopste promene u svetu, sto ce dovesti "nova svesnost" covecanstva.
Novo Doba je, dakle, sveopsti pokret za uspostavljanje jednog novog svetskog duhovnog sistema, NOVE SVETSKE RELIGIJE, koja treba nastati kompletnim ujedinjavanjem covecanstva svim mogucim sredstvima.
Koja je duhovna POZADINA Nenj Agea? Kompletna nauka je u stvari hinduistickog porekla, ali u mnogome slicna i drevnim ucenjima Egipta, Maja, Inka,
Aboridana, svih starih kultura, posto se smatra da sve one poseduju drevnu mudrost. Jedino sto je novo to je MESAVINA tih elemenata SA HRISCANSTVOM, kao i
nova, naucna terminologija.
2. KOJA JE SUSTINA UCENJA NENJ AGEA?
Smatra se da iza ovog materijalnog sveta postoji DUHOVNA REALNOST, TRANSCEDENTNI SVET. Ta duhovna realnost je temelj celokupne. Vidljiva, dodirljiva
i materijalna stvarnost je samo otisak one "vise", duhovne.
Veruje se da duboko u svakom ljudskom bicu, postoji iskra bozanstva, ili
"vise ja", "energija", "visa svest", ili "Hristov princip" (razlicita je terminologija, ali ista sustina) sto je deo duhovnog sveta. Ta energija je "bozanski princip", koji je izvor reda u nasim zivotima i telima. Problem je sto
vecina ljudi nisu svesni tog jezgra.
Po tome nemaju samo ljudska bica takvo bozansko jezgro, vec je ono najdublji temelj celokupne prirode. Zivotinje, biljke, pa i sama planeta Zemlja,
druge planete, i celokupni univerzum imaju to bozansko jezgro, koje se povremeno naziva "kosmicka energija", koja ureduje svemir.
Kljuc pravog zivota i srece, po tome, je u ulazenju u sebe da bi se otkrio bozanski princip u sebi. Kada neko otkrije svoje "vise ja", i prosiri
svoju svesnost, tako da je i duhovni svet ukljucen, onda ce moci da ude u tu
duhovnu realnost.
Putevi ostvarivanja "viseg ja" su droge, meditacija, hipnoza, misticna
iskustva, energetski uticaji kristala, raznih vidova transa, delovanjem hipnotickih sredstava - biljaka, narkotickih sredstava i mnogo drugog, sto moze dovesti covekov um u podsvesno stanje.
Veruje se da kroz kontakt sa duhovnom stvarnoscu moze da se dode do duhovnog znanja univerzuma, na primer: odakle smo dosli, kuda idemo (sudbina),
sta je konkretan uzrok nekod dogadaja, ili stradanja, koji su putevi licnog
napretka i uspeha u zivotu. Moze se komunicirati s drugima bez upotrebe telefona ili pisama (telepatija), moze se kontaktirati sa biljkama, zivotinjama,
mrtvim ljudima, ili visim, transcedentnim bicima, koja mogu gledati u proslost
sadasnjost i buducnost, itd.
Hriscanski termini imaju drugacije znacenje:
"Bog"
= bezlicna kosmicka energija, koja je sustina svega
"Hristos"
= iskra, bozanska sustina, princip duboko u nama, koji
treba da otkrijemo.
"Spasenje"
= sticanje svesti o Hristovom principu
Spasenje
= sticanje svesti o Hristovom principu.
3. KOJA VEROVANJA I PRAKSE POTICU OD OVE SUSTINE?
1) ASTROLOGIJA, GATANJE. Posto je kosmicka energija u svemu, isto vazi i
za zvezde i za zemlju. Kako je gore, tako je i ovde dole. Isto vazi i za Tarot
karte, kojima se otvaraju "kosmicki ("akaski") izvestaji", posto imaju preslikane astroloske simbole. Zato postoje razni nacini tumacenja buducnosti po NA.
2) NATPRIRODNI DAROVI. Putem spiritualnog, duhovnog sveta moguce je uraditi i nemoguce u materijalnom, "materijalnom" svetu. Primeri su magija, telepatija, duhovni vid (nevidljivih stvari), videnje aure, rasljarstvo (radiestezija), govorenje duhovnim jezikom, vidovitost i svi natprirodni darovi. Sto se
radiestezije tice, veruje se da zemlja ima mnogo pozitivne energije, da postoje linije njenog kretanja, ali da ima i negativnih zracenja na nekim mestima,
sto sve lici na energetsku strukturu i naseg tela.
3) ALTERNATIVNE TERAPIJE LECENJA. Celokupno uredenje tela je poznato
drevnim istocnjackim lekarima, pa se poznavanje svih energetskih centara u telu koristi terapijama kao mesmerizam (magnetno lecenje), akupunktura (uklanjanjem blokada energije zivota, katkad nazvane "chi", ubadanjem iglica), homeopatija (koristenjem energije biljaka koja je presla u tecnosti, kao i davanjem
lekova za stvaranje istih koje bolesnik ima, verovanjem da se "klin klinom izbija"), bioenergija (koristenje kosmicke energije) i mnogim drugim
"alternativnim terapijama".
4) REINKARNACIJA. Na osnovu verovanja u prethodne zivote smatra se da tokom vise zivota svi ljudi napreduju u znanju i dozivljavaju duhovno "prosvetljenje". Takode se smatra da kontaktom sa duhovima nekada reinkarniranih mudraca se takode ubrzava put prosvetljenja. Veruje se da ce konacno svi ljudi
dostici novu svesnost u Novom Dobu; covecanstvo ce dostici visi nivo. Upravo
zato treba sto vise umnoziti seminare i sisteme prosvetljenja ljudi da bi se
pripremili za dolazak tog najviseg duhovnog doba.
5) PSIHOLOSKE TERAPIJE. Ima puno ideja koje ovaj pokret uvodi medu odredenim skolama psihologije, slicno Humanistickoj skoli. Terapije imaju svoje
poreklo u psihologiji upotrebljenoj da pomogne ljudima u njihovoj "samospoznaji", tako da mogu dostici visi nivo svesnosti. Zato je u svim meditativnim terapijama terminologija strogo naucno psiholoska.
6) EKOLOGIJA I RELIGIJA. Posto se veruje da je bozanska sustina, iskre u
celokupnoj prirodi, na citavoj planeti, kao deo jedinstvenog bozanskog princi-
pa mora da se zastiti. Zato Nenj Age ekolozi imaju izuzetno mesto u internacionalnim ekoloskim pokretima, sto im daje strahoviti ugled.
7) PREVAZILAZENJE PODELA. U eri Ribe, veruje se, bilo su potrebne podele.
Trebalo je sve analizirati, okarakterisati i identifikovati sto je bilo sustinski vazno za pocetak nauke i tehnologije. U Novom Dobu, ipak, potrebno je
ostvariti jedinstvo svega (holizam). Zato treba prevazici stare podele kao:
dusa i telo; muskarac i zena (unisex moda);
covek i priroda;
razlicite religije;
Bog i covek; dobro i zlo.
Treba, dakle ostvariti potpuno sjedinjavanje dosadasnjih suparnika (Yin i
Yang).
8) UMETNOST. Tvrdi se da je u "starom dobu" bio prenaglasen racionalizam.
U Novom dobu treba posvetiti veliku paznju emotivnom i intuitivnom nivou ljudske licnosti. Zato treba stimulisati umetnosti kao modelarstvo, slikanje, sviranje muzike. Nenj Age muzika treba da pomogne nalazenju samog sebe, kao i dolazenja do "vise svesti", ekstaze. Zato se sve vise ide ka ekstaticnom stanju
koje treba da prevazide racionalizam.
9) OKULTIZAM I SATANIZAM. Da bi se prevazisle sve podele izmedu dobra i
zla, Nenj Age je otvoren prema svim okultnim pravcima. I sam spiritualnog karaktera (prizivanjem duhova), on se udruzuje sa svim spiritistickim pravcima,
pa i satanizmom. Okultne prakse se ne kritikuju, vec su dobrodosle kao stara
univerzalna mudrost. Time Nenj Age ujedinjuje sve okultne redove u jedan jedinstveni front.
10) POZITIVNO OCEKIVANJE BUDUCNOSTI. U ovom pokretu postoji snazan pozitivan stav prema buducnosti covecanstva. On obecava strahoviti uspon time sto
ce se svi ljudi ujediniti shvativsi da su svi deo iste kosmicke energije, da
poseduju "ISTI DUH", "visu svesnost". Obecava se mir, briga za okolinu, bratstvo, ljubav, strpljenje, radost, pravi raj na zemlji. Da bi se covecanstvo
ujedinilo u istom duhu, sa kosmickim duhom, potrebna je meditacija. To ce uneti novu svest u ljudima, novi duh u covecanstvu.
Ono sto je u Nenj Ageu strahovito zapanjujuce, je cinjenica da on planira
potpuno sjedinjavanje ovog vidljivog i nevidljivog sveta. On je univerzalni
sistem kojim ce pojave duhova biti svakodnevna stvarnost. Vrhunac svega je veliki plan po kome treba da se pojavi sam Isus Hristos na zemlji. Jos 1982. voda Nenj Age pokreta, Benjamin Creme je masovno objavio da je "Hristos" dosao,
da je u fizickom telu u Londonu i da ce se uskoro pojaviti kada mogucnosti
da je u fizickom telu u Londonu, i da ce se uskoro pojaviti, kada mogucnosti
budu povoljne. On ga je nazivao "Maitreja", ali je tvrdio da je to isti Hristos koji je ziveo pre 2000 godina. Posle toga vise listova je objavljivalo pojavu Isusa Hrista pred mnostvom prisutnih. Koja je svrha mnogih Hristosa koji
se javljaju putem Nenj Agea?
U okviru Nenj Agea postoje organizacije koje imaju potpuno hriscanski izizgled, terminologiju i ucenje, ujedinjeno i prozeto okultnim. Ovi pravci uce
da ce se Isus Hristos pojaviti na zemlji u obliku maglicastog oblaka oko njegovih nogu, i da ce time u stvari zapoceti njegovo carstvo na zemlji. Svi oni
"Hristosi" koji su se javljali putem Nenj Agea bice proglaseni "antihristima",
dok ce ovo REMEK DELO imitacije Isusovog dolaska biti proglaseno pravim! Posto
u Bibliji i pise da ce se pojaviti antihrist, hriscani ce ovog "biblijskog"
Hrista prihvatiti kao pravog. Nece ni shvatiti da ce biti totalno prevareni.
ODNOS NEW AGE-a I HRISCANSTVA
KORENE ODNOSA NENJ AGEA I HRISCANSTVA mozemo naci kroz vekove u kojim su
ljudi sirili identicne ideje sadasnjim. Na primer, u 1.veku n.e. GNOSTICIZAM
je imao potpuno istovetne ideje o bozanskoj iskri u coveku i okretanju prema
sebi u otkrivanju nje, da bi se postiglo spasenje. Verovalo se da je prava
stvarnost samo manifestacija one prave, duhovne, da je to samo privremeno, a
ono duhovno pravo i vecno. Zato je i gnosticizam verovao u besmrtnost duse i
reinkarnaciju, pa nalazimo i tkzv. "gnosticka evandelja". Zato biblijsko verovanje da se Bog licno otkrio u telu je bilo anti-gnosticko, kao sto je i danas
anti-Nenj Age.
Iako je Hriscanska crkva uglavnom negativno reagovala protiv gnosticizma,
nesvesno je usvajala razne njegove elemente, sto se jasno vidi iz spisa crkvenih otaca. Time je danas mnogo manji jaz izmedu njih, nego li u 1. veku, dok
su bili zivi apostoli, neustrasivi branioci vere od tog laznog ucenja. Nazalost, vecina hriscana danas nisu ni svesni da su u potpunosti usvojili sve osnove i gnosticizma i Nenj Agea, i da su spremni da se utope u njega.
Sa svoje strane, Nenj Age ima razradene metode infiltriranja u hriscanske
crkve. On ide kako na visoke organizacione nivoe, tako i infiltriranjem medu
vernicima. On sve vise lici na hriscanstvo, govori u ime "Hristove svesti",
ima hriscansku terminologiju, cak se i prikazuje prastarim hriscanstvom, ali
je u stvari najlukavije maskirana obmana. Njegovo pravo nalicje je cisti okultizam i spiritizam. On je remek delo demonske organizacije, koja treba u ovo
poslednje vreme da prevari citavo covecanstvo.
Zato poslusajmo reci zapisane u 2.Sol.2,7-12. Jedini nacin da ne budemo
prevareni je da dobro upoznamo i zavolimo istinu. Da se upoznamo sa pravim
Isusom i Njegovim recima: Mat.24,26.27.
Ocito da se sprema najveci dogadaj u istoriji covecanstva. Sve vojske
mraka i tame se spremaju za taj najveci sukob: Ot.16,14. U njemu mi cemo biti
ili na strani pravog Hrista, ili laznog, u stvari Lucifera. Koju ste stranu
odabrali? Kome cete pripadati?
Iduce veceri cemo videti sta ce se to stvarno dogoditi, sto ce preokrenuti istoriju covecanstva? Da li ce doci do unmistenja covecanstva? Da li do ne- kog pravog doba ljubavi i
mira? Sta ce biti s planetom zemljom?
SVETI BROJEVI ASTROLOGIJE
Spomenuli smo da su 7 glavnih božanstava zodijaka bile 7 planeta (ukljuþujuüi Mesec i Sunce), koje
su putovale uzanom putanjom od oko 18 stepena (taþnije 18,5) kroz 36 soba, koje su po 3 bile svrstane
u 12 kuüa, jedna za svaki mesec. Svaka soba je iznosila po 1O stepena. I upravo ovde imamo izvor
sadašnjeg raþunanja vremena:
- Svaka godina po 12 meseca (= 12 kuüa),
- svaki mesec po 3O dana (3 puta 1O dana = 3 sobe po 10 stepen,
- jedan krug þasovnika na 12 þasova (sliþno kao 12 kuüa).
Nad svakom od 36 soba vladao je po jedan bog, zvezda, kao utoþište palih duhova. Nad svakom
zodijaþkom kuüom, od njih 12, bio je postavljen po jedan viši bog. Nad njih 12 kuünih bogova vladalo je 7
glavnih planetarnih bogova, a nad svima njima konaþno je bio vrhunski bog Sunce (svevidno oko), kao
izvor i uzrok (stvoritelj) svih ostalih.
SVETI BROJEVI ASTROLOŠKIH PLANETA
Svako od tih planetarnih božanstava imalo je svoj "sveti", tajanstveni broj.
"Drevna astrologija uþi da je jedan od svetih brojeva glavnog boga Zodijaka bio BROJ JEDAN
"Prvo slovo alfabeta mnogih jezika (A) još uvek nosi oznake boga Sunca, þiji je glavni simbol bio
zmija ili bik. Uzmite, na primer, prvo slovo (staro) jevrejskog ili haldejskog alfabeta (Ӂ). Ono je
simbol bika."87
Zato broj jedan u simbolici i numerologiji antiþkih misterija i astrologije pripada bogu Sunca. Zbog
toga je i PRVI DAN U SEDMICI POSVEûEN SUNCU:
"U Rimu, u Avgustovo vreme, imena danima u nedelji davana su prema planetama za koje je
smatrano da vladaju njima. Prvi dan je odgovarao Suncu (Dies Solis), drugi Mesecu (dies Lunae),
treüi Marsu (Martis dies), þetvrti Merkuru (Mercuri dies), peti Jupiteru (Jovis dies), šesti Veneri
(Veneris dies), sedmi Saturnu (Saturni dies)". 88
Time imamo kompletnu numerologiju svih 7 astroloških planeta - bogova: Sunce - broj 1, Mesec - broj
2, Mars - broj 3, Merkur - broj 4, Jupiter - broj 5, Venera - broj 6 i Saturn - broj 7.
Po uzoru na stare latinske nazive, u nekim modernim jezicima Evrope zadržala su se u terminologiji
nekih sedmiþnih dana imena ovih planeta:
Sedmiþni
Engleski:
Nemaþki:
Latinski:
dani:
1. Nedelja
SUN-day
SON-tag
dies SOLIS
2. ponedeljak MON-day
MON-tag
dies LUNAE
3. utorak
Dienstag
4. sreda
Tuesday
NJednesday
MARTIS dies
MITT-NJOCH MERCURI dies
(sredina sedmice)
5. þetvrtak
THURS-day
DONNERS-tag JOVIS dies
(Torov dan) (dan grmljavine)
6. petak FRI-day
FREI-tag
VENERIS dies
(slobodan dan)
7. subota SATUR-day
SAMS-tag
SATURNIS dies
(dan skupa)
Verski naziv: SABAT
SABAT
SPECIFIýNOST SEDMOG DANA
Interesantno je uoþiti da iako veüina jezika ima svoje nazive za subotu (osim našeg srpskog), þesto
se koristi i drugi naziv - SABAT, koji vodi poreklo od jevrejskog "šabat" - odmor, poþinak. Iako ovaj
naziv nema veze sa imenima i rasporedom planeta, njemu pripada 7. mesto. Zbog þega?
Oduvek je raspored dana u svim narodima poþinjao od nedelje, koja kao i ostali dani nije imala ime,
veü redni broj 1. Tako je zapisano i u Bibliji, kako Staroga (3. knjiga Mojsijeva 23,15) tako i Novoga
zaveta (Isus je ustao "prvog dana u nedelji" - Matej 28,1-3.5.6). Suboti je prema tome uvek pripadalo 7.
mesto. Za razliku od katoliþkog rasporeda sedmiþnih dana, pravoslavni je još uvek zadržao onaj
ispravni, kao u Bibliji. Time je i opravdan naziv SREDA - "sredina" (nemaþki MITTNJOCH - "MITTE" =
sredina - "NJOCHE" = sedmice:
1. Nedelja
2. ponedeljak
3. utorak
4.sreda --------------- SREDINA SEDMICE --------------5. þetvrtak
6. petak
7. subota
Dakle, iako su u nekim jezicima ostali neki elementi astrologije, ali se zapaža da svi jezici zadržavaju
pojam "SUBOTA" za 7. dan, koji oþito vuþe korene od originalnog biblijskog, jevrejskog jezika.
ZAJEDNIýKO POREKLO JEZIKA
Možemo se pitati: Kakve veze ima naš srspki jezik sa jevrejskim? Kakve veze imaju sve nacije jedna sa
drugom?
Kako je bilo moguüe, takoÿe, da se neka saznanja prošire po svim narodima? Otkud toliko zajedniþkih
korena svih nacija, pravaca, religija, pa i saznanja iz astrologije?
Detaljnijom jeziþkom analizom vrlo lako se može doüi do zakljuþka da svi jezici imaju zajedniþke korene,
a to znaþi da svi potiþu od jednog. Kada i kako se to dogodilo?
Koliko mi je poznato, istorija ne beleži taj momenat, jer u to doba i nije postojao pismeni naþin
izražavanja. Meÿutim, postoji jedan proroþki zapis tog dogaÿaja koji se zbio nekih 2300 godina pre n.
ere, zapisan u Bibliji u 1. knjizi Mojsijevoj 11. glava, 1-9. stih, (ovaj tekst smo veü imali u poglavlju
POREKLO ASTROLOGIJE, ali u drugom kontekstu):
"A bijaše na celoj zemlji jedan jezik i jednake reþi. A kad otidoše od istoka, naÿoše ravnicu u zemlji
Senarskoj, i naseliše se onde. Pa rekoše meÿu sobom:
'Hajde da pravimo ploþe i da ih u vatri peþemo.'
I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kreþa. Posle rekoše meÿu sobom:
'Hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj üe vrh biti do neba, da steknemo sebi ime, da se ne bismo
rasejali po zemlji.'
A Gospod siÿe da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi þoveþji. I reþe Gospod:
'Gle, NAROD JEDAN, I JEDAN JEZIK U SVIH, i to poþeše raditi, i neüe im smetati ništa da ne urade
što su naumili. Hajde da siÿemo, i da im pometemo jezik da ne razumeju jedan drugoga što govore.'
Tako ih GOSPOD RASU odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada. Zato se prozva Vavilon, jer
onde pomete Gospod JEZIK CELE ZEMLJE, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji."
Jasno se vidi da svi jezici potiþu od jednog zajedniþkog i da svi narodi od tog trenutka vuku zajedniþke
korene kulture i civilizacije. Zato je ovo kljuþni momenat u nastanku nacija þoveþanstva! A takoÿe, ovim
nam postaje i jasnije, kako je astrologija tako uspešno uspela da se probije i brzo proširi meÿu sve
narode, pa þak i do dalekih Maja i Acteka.
Kao uspomenu na taj cilj stremljenja ka nebu prvih vavilonskih graditelja ostale su razne kupole i tornjevi
kako crkava, tako i svetovnih ustanova, koji tako podseüaju na staru vavilonsku kulu, koja svojim vrhom
stremi ka nebu. Iza toga se ipak, verovali ili ne - kriju naslednici starog plana - Univerzalnog svetskog
poretka. Inaþe, zapaža se da su ti tornjevi vrlo sliþni, kako na Beloj kuüi u Vašingtonu, tako i u Vatikanu.
Možete biti sigurni da to nije sluþajnost.
Nalik starom Vavilonu, ponovo se teži jednom jeziku i jednom narodu. Mi danas živimo u vreme
izuzetnih pokušaja ostvarivanja tog starog sna. Ova knjiga ima za cilj da otkrije pozadinu te astrološke
ideje da ceo svet bude prožet verovanjem u jedno isto "božanstvo" - Sunce.
TAJNA BROJA 666
"U astrologiji su bili posebno sveti brojevi 1, 6, 12, 36, 111 i 666 kao najsvetiji broj. Sveštenici
obožavanja Sunca koristili su matematiþki te brojeve na naþin kako su zvezde putovale na nebu
da bi proricali buduünost. Oni su izmislili magiþne karte da bi izvodili taj najpopularniji naþin
proricanja. Kao i toþak ruleta, kolone su bile podeljene u 36 brojþanih odeljaka. Bilo je 6 kolona u
svakom smeru sa brojevima 1-36 stavljenih u celokupnoj tabli."89
Zbir svake kolone bio je 111. Zbir svih 6 kolona po 111 bio je 666.
Takoÿe, ako saberemo brojeve 1-36 jedan za drugim (1+2+3...) dobijamo 666.
Dakle, broj 36 PREDSTAVLJAO JE SVETI BROJ KOJI PREDSTAVLJA 36 SOBNIH BOGOVA
ZODIJAKA, dok je broj 666 BIO UKUPNI BROJ BOGA SUNCA, SVETI BROJ NJEGA KAO
VLADARA ZODIJAKA I NJEGOVE SVEUKUPNE VLADAVINE.
Takoÿe i grþka reþ XIUN, koja oznaþava sve avatare, ili inkarnacije
Sunca, (za koje budisti veruju da ih ima deset) sa znaþenjem "Mudrost
Sunca", ili "Solarna Mudrost", broji zajedno 666 (raþunato starim grþkim
brojevima):
X = 6OO + I = 1O + Y = 6 + N = 5O = 666.
Broj 666 dobijamo i zbirom svih latinskih brojeva:
I = 1 + V = 5 + X = 10 + L = 50 + C = 100 + D = 500 = 666.
(Slovo M = 1OOO nije originalni deo sistema. Dodato je kasnije.)
Oþito da latinski sistem ima srodstva sa vavilonskim.
Na grþkom (koji je originalni jezik Novoga zaveta u Bibliji) stari
naziv za Satanu u svojoj transliteraciji bio je TEITA
Ovim smo
pronašli da je u Vavilonu ovaj broj - 666 simbolisao Sunce i sistem njegove
vladavine, u stvarnosti samog Sotonu.
ZNAýENJE BROJA 666 U SKOROJ BUDUûNOSTI
Nije þudo što se u Bibliji, u knjizi Otkrivenje 13,18, taj broj
pripisuje zveri, koja u poslednje vreme treba da celi svet pokori Sotoni i
þoveku, predstavniku te zverske vladavine, koju je organizovala sama zmija
- sotona:
"I zver bijaše kao ris, i noge joj kao u medveda, i usta njezina kao
usta lavova, I DADE JOJ ZMIJA SILU SVOJU, I PRESTO SVOJ, I OBLAST VELIKU."
(2.stih).
Ta zver, simbolika zverske versko-politiþke sile, uz pomoü jedne druge
zveri koja joj pomaže, nametnuüe svoju oznaku - žig svakom stanovniku
planete Zemlje:
"I uþini sve, male i velike, bogate i siromašne, slobodnjake i robove,
te im dade ŽIG na desnoj ruci njihovoj ili na þelima njihovima, da NIKO NE
MOŽE NI KUPITI NI PRODATI osim ko ima žig ili ime zveri ili BROJ IMENA
MOŽE NI KUPITI NI PRODATI, osim ko ima žig, ili ime zveri ili BROJ IMENA
NJEZINA. Ovde je mudrost. Ko ima um neka izraþuna BROJ ZVERI: jer je BROJ
ýOVEKOV I BROJ NJEZIN 666." Otkrivenje 13,16-18.
Ovaj broj ima veze sa:
- kupoprodajom - svetskim ekonomskim sistemom,
- radom - simbol "desne ruke",
- verskim uverenjem - simbol "þela" iza koga stoji um,
- obožavanjem Sunca, koga je oduvek taj broj predstavljao,
- pripadnošüu i pokornošüu Sotoni, koji se krije iza ovog broja,
- svakim stanovnikom planete Zemlje koji üe biti podvrgnut ovom
pritisku!
Oþito da se radi o najozbiljnijem zahvatu Sotone koji priprema svakom
od nas! On üe to uraditi preko dveju najveüih svetskih sila, þiji üe uticaj
obuhvatiti svaku poru društva - "i male i velike" i ovladati svim
podruþjima našeg života po þitavom svetu!
Ko stoji iza ovih þudnih simbola? Ko nam to priprema najveüu obmanu
podvrgavanja satanskoj vlasti? Kako da se postavimo u najsudbonosnijem
trenutku istorije? Zašto je to uopšte tako važno? Potražimo odgovor u
poglavlju "VELIKA ZVER 666".
˜
(Današnje crkve su okrenute prema istoku, nasuprot Božjoj zabrani okretanja prema njemu.
IDU LI BOG I ASTROLOGIJA ZAJEDNO?
Danas više nego ikada se veruje da hrišüanski Bog i astrologija mogu nesmetano da idu zajedno.
Mnogi iskreni hrišüani veruju u astrologiju, a mnogi astrolozi veruju u Boga. Sigurno se još uvek seüamo
emisija na TV-u i njihovih voditeljica koje tumaþe astrologiju, nose veliki krst oko vrata i pokrepljuju neke
od svojih tvrdnji reþima Isusa Hrista i Biblije. Treba li još više raditi na zbližavanju tih dveju kategorija? Ili
to ne ide zajedno? Šta je prava istina? Šta smo iz celokupnog prouþavanja mogli da zakljuþimo?
U Bibliji ima mnoštvo tekstova u kojima sam Bog govori o astrologiji i njenim predstavnicima. Osuÿujuüi
Vavilon zbog samopouzdanja u svoju mudrost, bogatstvo, i proriþuüi njegovu propast u slici nežne i
ljupke devojke, On kaže:
"Umorila si se od mnoštva namera svojih; neka stanu sada zvezdari, koji gledaju zvezde (astrolozi prim. aut.), koji proriþu svakog meseca, i neka te saþuvaju od onoga što üe doüi na te. Gle, ONI SU
KAO PLEVA, OGANJ ûE IH SPALITI, NI SAMI SEBE NEûE IZBAVITI IZ PLAMENA; neüe ostati
uglja da se ko ogreje, ni ognja da bi se posedelo kod njega."90
Nasuprot ovoj nesposobnosti sila zla da prodru u Božje namere, Bog u
potpunosti razotkriva namere Sotone i demona. A to je i otkriveno u
Bibliji na mnogo mesta. Isto tako, oni koji služe Sotoni - ne mogu da
razumeju Božje "tajne", meÿutim, ljudi koji poznaju Božje namere i te kako
poznaju i onu drugu stranu. Zato, uprkos svoj hvalisavosti mudraca ovoga
sveta, a posebno onih koji komuniciraju sa lažnim duhovima, demonima
(spiritisti), njima je Božja mudrost nedostižna i nedokuþiva, daleko iznad
svih okultnih znanja. U odnosu na njih Bog daje mnogo veüu mudrost i
razumevanje, zdrav sud i rasuÿivanje onima koji to traže i primaju od
NJega.
Iako i Sotona može otkriti mnoga znanja (svojim adeptima), znanje i
mudrost od Boga donose duhovno zdravlje, suštinsko razumevanje, za razliku
od onog ÿavolskog koje uništava duhovnost u þoveku, svaku plemenitost i
muti njegovo zdravo rasuÿivanje, þineüi ga okovanim robom onoga što je
izabrao. Svi oni koji bi konaþno i shvatili da je put Sotone pogrešan nisu
mogli da se izvuku, jer ih je okovala jedna jaþa, nepopustljiva, tiranska
sila.
TEMELJNE POSTAVKE ASTROLOGIJE
Od davnina ljudi su želeli da upoznaju svoju buduünost, sudbinu, kako su oni smatrali. S jedne
strane, postoji þovekova prirodna znatiželja za nepoznatim, buduüim, s druge - stoje oni koji tu želju
žele da iskoriste u svoje svrhe - vladanja. Šta je prava istina o proricanju buduünosti utemeljenom na
astrologiji? Je li to moguüe, ili je to samo masovna obmana?
Šta je astrologija u stvari? Šta je njena suština? Na osnovu njenih temeljnih postavki dobiüemo
jasnije razumevanje njenog pravog karaktera.
ZASNOVANA NA PRETPOSTAVKAMA
Šta je astrologija u stvari? Da li je ona nauka, ili samo neka zamisao, ideja koja još uvek nije
dokazana? Definicija "Reþnika Astrologije" kaže da je ona:
"VEŠTINA KOJA SE ZASNIVA NA PRETPOSTAVKAMA, a koja je stara više milenijuma i kojom
su se bavili ljudi iz razliþitih civilizacija i veoma razliþitih mišljenja". 91
Jedan od najautoritativnijih astroloških priruþnika jasno definiše
astrologiju kao veštinu utemeljenu na PRETPOSTAVKAMA, umesto na þinjenicama i prirodnim
zakonima. Iako ona ima svoje složene matematiþke proraþune, terminologiju jedne nauke i dobro
razraÿene sisteme, on se ZASNIVA NA PRETPOSTAVKAMA da je sve to taþno. U poglavlju
ýINJENICE O ASTROLOGIJI videüemo stvarnu osnovanost ove nauke.
VEZA ASTROLOGIJE S MAGIJOM
Spomenuti izvornik kaže da je astrologija od davnina bila vezana za
vraþarstvo i magiju, nasleÿenu od vavilonskih vraþeva, što je dospelo na zapad naroþito pomoüu
porodice de Medichi i lekara-astrologa Nostradamusa. 92
Jedna od magijskih disciplina bila je i ALHEMIJA. Isti izvornik kaže:
"U toku svoje istorije astrologija je bila tesno povezana sa hermetiþkim (magijskim - prim.aut.)
naukama, a naroþito sa alhemijom ... Ovo velovito shvatanje koje su alhemiþari saželi u izreci
'Omnia ab Uno et in unum omnia' (Jedno je u svemu i sve je u jednom), odgovaralo je u
potpunosti shvatanju svemira od strane astrologa za koje je mali svet, þovek-mikrokosmos, bio
slika velikog sveta - makrokosmosa. Ovo objašnjava SLIýNOST JEZIKA I SIMBOLIZMA
ASTROLOGA I ALHEMIýARA (þije je uþenje bazirano na jevrejskoj magiji - kabali - prim.aut.)." 93
Iako moderni astrolozi negiraju vezu izmeÿu današnje astrologije i magije, oþito da su te veze
oduvek postojale, i da je osnova obema ista. Osim toga, astrologija takoÿe spada u okultnu kategoriju,
prvenstveno zato što je to specijalna nauka, dostupna samo posebnoj vrsti ljudi, koji su na razne naþine
upuüeni u drevne misterije paganskih naroda. Potrebna su dakle, posebna - tajna znanja i tehnike
da bi neko mogao da se bavi predviÿanjem buduünosti, kao što je sluþaj i sa astrologijom. Ta
saznanja su drevna i potiþu od redova okultista, ljudi koji tvrde da poseduju tajanstvena, nedostupna
(okultna) kosmiþka znanja. U prošlosti ona su bila rezervisana iskljuþivo za sveštenike, "upravitelje svetih
tajni-misterija".
Ostali narod bio je upuüen na njih kao vrhunske predstavnike "bogova", što je važilo i za astrologe.
Prema svojoj suštini, današnji astrolozi nisu ništa drugo do moderni sveštenici stare astrološke
okultne religije, posveüene astralnim božanstvima, kao i antiþkom vrhunskom bogu Vaalu.
Temeljna ideja astrologije identiþna je i sa temeljem magije - VEROVANJEM DA KOSMOSOM
UPRAVLJA INTELIGENTNA ENERGIJA, koja se manifestuje na razliþite naþine, vršeüi inteligentan
uticaj. Ona deluje putem svetlosti, zraþenja, kao i (navodno) PSIHIýKIH UTICAJA PLANETA i zvezda
na ljudski život. Smatra se da, ZAVISNO OD VREMENA ROĈENJA (koje ima veze sa nadležnim
božanstvom za to vreme, sobu i kuüu - deo meseca), na svakog þoveka utiþe odreÿena planeta i
kreira njegovu liþnost i njegov celokupni život. To se naziva:
"Natalna astrologija, (od latinske reþi "natalis" - roÿenje - prim. autora), isto tako se zove sudska ili
individualna. Još od antiþkog doba, njeno osnovno naþelo je da dete u þasu svog roÿenja trpi
presudan uticaj zvezda." 94
"U astrologiji, položaj planeta u trenutku roÿenja ima važnu ulogu." 95
Upravo zato toliko pridavanje pažnje SUDBINI deteta prilikom roÿenja u skoro svim narodima. To se
najþešüe sreüe u obliku "tri suÿenice", koje presuÿuju detetu kako üe mu biti u životu.
Pošto se veruje da na svakog þoveka utiþe sazvežÿe u kom je roÿen, kao i planeta koja dominira u
njemu, time svaki pojedinac pripada nadležnosti odreÿenog astralnog božanstva, kao i NIŽIH DUHOVA,
koji su vladari odreÿenih kuüa i soba. Tako se þoveku nameüe uticaj "njegovog liþnog božanstva" kao
njegovog DOŽIVOTNOG PRATIOCA i ZAŠTITNIKA. (Interesantna je sliþnost izmeÿu ovog
astrološkog detalja i rasporeda svetaca u tradicionalnim hrišüanskim verama, koji se takoÿe vezuju za
pojedinca zavisno od datuma njegovog duhovnog "roÿenja" - krštenja kao male bebe).
Pošto je delovanje ove kosmiþke energije inteligentno, ono se može razumeti ili þitati. U tome je
astrologija potpuno identiþna s magijom koja veruje isto, s tom razlikom što magija ide i dalje tvrdeüi
da se ta Energija može koristiti i s njom obostrano komunicirati, dok astrologija samo "þita" njene
poruke, bez direktnog kontakta s njom.
ASTROLOGIJA - RELIGIJA (KULT) OBOŽAVANJA SUNCA
Paganska filozofija bazirana je na antiþkom kosmološkom shvatanju da zvezde, bogovi, upravljaju
životima ljudi. Astrologija je smatrana þitanjem volje tih bogova. Ona, kao što smo videli, nije neka nova
nauka bazirana na nauþnim þinjenicama, veü u stvari drevna PAGANSKA RELIGIJA, verovanje u
kosmiþka božanstva.
U najstarijem vavilonskom astrološkom sistemu bog Sunce bio je vrhunski bog koji je vladar i glavni
bog zodijaka, zvezdanog sazvežda, dok se smatralo da svi drugi bogovi (zvezde i ostale planete)
proishode iz njega, da su samo njegove manifestacije, emanacije, ili inkarnacije; "telo njegovog tela".
Zato su SVE PRIRODNE POJAVE SMATRANE SAMO MANIFESTACIJOM JEDNOG BOGA - SUNCA.
To verovanje usvojili su stari Sumerani, Feniþani, narodi Mesopotamije, Egipüani, Persijanci, Grci,
Rimljani, Hindusi i ameriþki Indijanci, promenivši samo imena na svojim jezicima. Svi oni su na svoje
bogove gledali samo kao na REPREZENTACIJE, prikaze JEDNOG BOGA, SUNCA.
To verovanje je još uvek osnova i moderne astrologije. (Ne zaboravimo da i zastupnici evolucije
veruju da su sve planete našeg sunþevog sistema nastale od sunca). Sva nebeska tela smatraju
se manifestacijama Sunca, astralnim božanstvima koja su proizašla od njega i koja inteligentno utiþu na
ljudski život. Time astrologija svemir prikazuje kao strukturu veüih i manjih svemirskih bogova i nižih
duhova. Tipiþna POLITEISTIýKA (verovanje u mnoštvo bogova), ali i PANTEISTIýKA religija (verovanje
da je božanstvo prisutno u svim elementima prirode - da je celokupna priroda vidljiva manifestacija
jednog boga koji je u svemu). To verovanje su usvojili svi istoþnjaþki narodi (Indija, Kina, Japan), koji
nam sada ponovo donose tu nauku putem najezde hinduistiþkih ideja (Yoga, meditacija, jing-jang teorija,
alternativne istoþnjaþke terapije i mnogi drugi popularni pravci na Zapadu, pa i kod nas).
Na izvestan naþin astrologija je prikriveni KULT SUNCA, koji je osnova svih paganskih religija
nekad, a videüemo i današnjeg, sveobuhvatnog sistema ovladavanja svetom, nazvanog Nenj Age
(Nju Ejdž - Novo Doba). Kada budemo upoznali pozadinu ovog sistema shvatiüemo i pravi karakter
astrologije.
ASTROLOGIJA - OSNOVA SPIRITIZMA
Jedna od najsnažnijih uverenja, koja oduvek prožimaju religije svih naroda, je VEROVANJE DA SVI
LJUDI POSEDUJU BESMRTNE DUŠE, KOJE POSLE SMRTI ODLAZE NA NEBO. To je osnova
SPIRITIZMA - sistema komunikacije sa "duhovima mrtvih", koji:
"Uþi da smrt nije prekid života, veü samo promena stanja...Da je þovek duhovno biüe sada, þak i dok je
vezan u telu... On nauþava da iskra božanstva stanuje u svemu." 96
To isto je i verovanje astrologije:
"Ona je donosila odgovore na pitanja odakle, zašto i kuda. Ona je donosila þoveku obezbeÿenje
u sadašnjem svetu od opasnosti Sudbine a i POSLE SMRTI DOM na ili iza zvezda, kao što je Titus
obeüao svojim vojnicima prilikom opsade Jerusalima, da üe duše palih boraca uüi u eter i otiüi na
zvezde." 97
Ovo verovanje svakako potiþe od starih Vavilonjana koji su:
"uþili da sudbina svega zavisi od neba. Vavilonjani, kao najstariji
narod, verovali su da svaki smrtnik, sliþno bogovima, ima svoju sopstvenu zvezdu".98
Tako je astrologija u svom temelju kosmiþka RELIGIJA, koja se zasniva na VEROVANJU U
BESMRTNOST DUŠA, koje su po svojoj prirodi "polubogovi". Svakoj od njih pripada po jedna
zvezda, pa se posle smrti one vraüaju tamo. Zato su zvezde povezane sa njihovim životom u telu, pa
se njihovim položajem predviÿa buduünost. Tako astrologija postaje temelj svih paganskih verovanja, a
ujedno i SPIRITIZMA, verovanja da sve duše idu na nebo (koje je uveliko prisutno u hrišüanskom svetu).
Uskoro üemo videti da je u stvari osnovni cilj celokupnog ovog sistema da ovlada svetom putem
primamljivih obeüanja o veþnom životu.
OSNOVNA STRUKTURA ASTROLOŠKIH
BOŽANSTAVA NA NEBU
Poznato je da je 7 glavnih božanstava zodijaka bilo 7 planeta, (Sunce, Venera, Zemlja, Mesec, Mars,
Saturn i Jupiter) koje su putovale uzanom putanjom od oko 18 (taþnije 18,5 stepena), kroz 36 soba, koje
su po 3 bile svrstane u 12 kuüa, jedna za svaki mesec. (Naravno, svi ovi podaci nisu obavezno i
nauþne þinjenice, veü su nastali posmatranjem i skrivenim magijskim porukama drevnih astrologa).
Svaka soba iznosila je po 1O stepena (= dana).
Možda ste se nekada pitali otkud današnji sistem raþunanja vremena? Upravo ovde imamo njegovo
poreklo;
- jedna godina je identiþna celokupnoj zodijaþkoj putanji, 12 meseca nastala su od 12 kuüa,
- svaka kuüa - mesec ima po 3 celine - sobe, po 10 dana.
- 360 dana u (lunarnoj) godini identiþni su sa 360 stepeni u jednom krugu, kojeg sunce prelazi za
godinu dana oko zemlje (po staroj geocentriþnoj teoriji).
- Tako i 360 stepena jednog kruga u stvari vode poreklo od 360 stepena "sunþeve putanje oko zemlje".
- Takoÿe iz ove stare vavilonske astrološke predstave proizlaze i 12 þasova, svaki od po 6 celina od 1O
minuta.
Celokupno današnje moderno raþunanje vremena poþiva na ovim astrološkim osnovama, koje
poseduju skrivene (okultne) magijske poruke Njih üemo pronaüi u poglavlju "SVETI BROJEVI"
poseduju skrivene (okultne) magijske poruke. Njih üemo pronaüi u poglavlju SVETI BROJEVI .
STRUKTURA HIJERARHIJE BOGOVA
U astrologiji postoji precizna struktura odnosa i hijerarhije planeta, to jest astroloških bogova.
"Svaka planeta nosi ime nekog boga iz grþke mitologije i širi psihiþki entitet koji se danas pripisuje tom
bogu. Planete imaju jedan domicil (mesto boravka - prim. autora) u jednom znaku Zodijaka (kaže se da
jedna planeta gospodari ili vlada znakom u kome boravi, ili da je ova planeta njegov vladalac), mesto
egzila, egzaltacije i pada..." 99
Veü je spomenuta podela celog zvezdanog neba na 12 Nad svakom od 36 soba vladao je po jedan
bog, zvezda, kao utoþiste PALIH DUHOVA, nad kojim je opet vladao bog zodijaþke kuüe, nad kojima
su bili 7 glavnih planetarnih bogova, a nad kojima je konaþno bio vrhunski bog Sunce (svevidno oko)100
kao izvor svih ostalih.
Oþito da je celokupna ova struktura ne astronomska, veü
RELIGIOZNO-MISTIýNA, paganska. Planete sa svojim astronomskim položajima upotrebljene su
samo radi "autentiþnosti" i "nauþnosti" astrologije. U poglavlju "ANTIýKI KULT SUNCA" videüemo
prave ciljeve i karakter tog obožavanja Sunca.
Interesantno je zapaziti, da je astrološka predstava našeg sunþevog sistema GEOCENTRIýNA - da
se svih 7 planeta (ukljuþujuüi sunce i mesec) okreüu oko zemlje. Ta postavka je još uvek zastupljena,
iako je astrolozima poznata þinjenica da je to pogrešno, pošto u stvarnosti ne kruži Sunce oko Zemlje,
veü Zemlja oko Sunca. To takoÿe potvrÿuje da astrologe ne interesuje stvarno þinjeniþno stanje,
veü stara okultna tradicija. Time, kao i mnogim drugim detaljima koje üemo tek upoznati u poglavlju
"NAUýNE ýINJENICE O ASTROLOGIJI", može se lako videti da astrologija nije prirodna egzaktna
nauka, koja se bavi iskljuþivo nauþnim posmatranjima, veü stara antiþka RELIGIJA SVIH PAGANSKIH
NARODA - MISTIýNO OKULTNO OBOŽAVANJE PLANETARNIH BOŽANSTAVA.
Možda je ovo þudno, ali celokupni sistem ovih planeta i zvezda prikazuje hijerarhiju jedne
organizacije, vojske, o kojoj üe biti reþi u poglavlju "KO SU BOGOVI ASTROLOGIJE?"
ISTINA O SATANI
Do sada smo mogli jasno da vidimo da je astrologija (kao i celokupni okultizam) posveüena bogu Sunca,
u stvari - Luciferu, Satani. To nije ništa strano okultistima. Adepti (vrhunski "majstori" okultnih tajni), videli
smo, to jasno priznaju i tvrde. Oni smatraju da je on njihov bog mudrosti i prosvetljenja koji im daje
božansko znanje i moü. Konaþni cilj svega toga je vladanje svetom i ljudskim umovima. Astrologija je
samo prikriveni naþin obožavanja Sotone. Pošto je on njen vrhunski cilj, neophodno je da se temeljito
upoznamo i sa ovom figurom.
U ovom poglavlju üemo s jedne strane videti kako okultisti tumaþe Lucifera, Sotonu, a zatim šta su Isus,
proroci i apostoli rekli u Bibliji o njemu. Iz svega toga üemo izvuüi i konaþne zakljuþke na temelju
stvarnosti i videti ko je u pravu.
Sistem prikrivanja
Interesantno je zapaziti da veüina hermetista, onih koji se bave magijom, i svih okultista, ne veruje u
postojanje ÿavola kao liþnosti.
"Za inicijate (one uvedene u istinske tajne Masonerije) on nije liþnost, veü snaga stvorena za dobro,
koja može služiti zlu."101
Sliþno govori jedna druga izjava o Luciferu:
"Prema svom najdubljem biüu Luciferova je svest nestvarna, ona je privid, jer on nije nikakav entitet,
nego jedna prirodna pojava koja na ovom svetu deluje u bezbožnosti..."102
Dakle okultisti negiraju Sotonu kao liþnost osobu i tumaþe ga samo kao "prirodnu pojavu" "snagu" tj
Dakle, okultisti negiraju Sotonu kao liþnost, osobu, i tumaþe ga samo kao prirodnu pojavu , snagu , tj.
energiju.
Interesantna je još jedna izjava najveüeg Masona 33° o njemu:
"Pravo ime Sotone, kažu Kabalisti (sledbenici jevrejske magije, koja je osnova svih hermetiþkih,
magijskih pravaca - prim. aut.), je Jahve (Bog) naopako; jer Sotona nije crni bog, veü negacija Boga.
Ĉavo je personifikacija ateizma i idolopoklonstva. Za inicijate to nije OSOBA, VEû SILA, STVORENA
ZA DOBRO, ALI KOJA MOŽE SLUŽITI ZLU, TO JE INSTRUMENT SLOBODE I SLOBODNE
VOLJE. Oni (Kabalisti - prim. aut.) predstavljaju tu Silu, koja vlada fiziþkim generacijama,
MITOLOŠKOM I ROGATOM FORMOM BOGA PANA; ONDA JE DOŠAO JARAC SUBOTE, BRAT
STARE ZMIJE, I SVET-LONOŠA ILI FOSFOR, OD KOGA SU PESNICI NAPRAVILI LAŽNOG
LUCI-FERA U LEGENDAMA."103
Dakle, u raznim vekovima, religijama i kultovima Sotona je prikazivan pod razliþitim imenima i formama,
da bi se prikrio njegov pravi identitet. U magijskim i okultnim pravcima veruje se da je on samo "sila", a
ne i liþnost.
Meÿutim, pripadnici nižih loža (stepena, nazvanih "plave lože") ovakvih pravaca nemaju pojma o pravoj
istini. Veü navedeni masonski majstor kaže o sistemu obmane nižih stepena:
"Plavi (poþetni) Stepeni su samo predvorje hrama. NJihovom inicijatu je otkriven deo simbola, ALI JE
ON NAMERNO OBMANUT POGREŠNOM INTERPRETACIJOM. NIJE NAMERA DA IH ON
RAZUME. NJIHOVO PRAVO RAZUMEVANJE JE REZERVISANO ZA ADEPTE (najviše stepene),
PRINýEVE MASONERIJE. CELOKUPNO TELO CARSKOG I SVEŠTENIýKOG REDA JE BILO
VEKOVIMA TAKO PAŽLJIVO SKRIVANO, U VIŠIM STEPENIMA, KAO DA JE ZAISTA MOGUûE
DA SE REŠE MNOGE ENIGME KOJE ON POSEDUJE. SASVIM JE DOVOLJNO ZA MASU ONIH
KOJI SE ZOVU MASONIMA, DA MISLI DA JE SVE SADRŽANO U PLAVIM (najnižim, poþetnim)
STEPENIMA; I KO GOD POKUŠA DA IH RAZOTKRIJE RADIûE UZALUD, I BEZ IKAKVE PRAVE
NAGRADE KRŠI SVOJU ZAKLETVU KAO ADEPT. MASONERIJA JE PRAVA SFINGA, ZAKOPANA
DO GLAVE U PESKU NAGOMILANOG VEKOVIMA."104
Dakle, tajne okultnih pravaca se tako dobro kriju da je pokušaj razotkrivanja uzaludan. Današnji þuvari
Antiþkih Misterija, koje su osnova astrologije, tako ih pomno þuvaju, da ne žele da ih otkriju ni svojoj
duhovnoj sabraüi. Ako veüina masona nema pravih saznanja, šta da kažemo za ogromno mnoštvo
obiþnog naroda koje nema pojma ko vuþe konce svetske ekonomije, prava, politike, itd.? Normalno je što
ni veüina prevarenih astrologa ne zna ko stoji iza ovog celokupnog sistema.
Oþito da se neka saznanja ljubomorno þuvaju. Sliþno starom inkvizitoru i njegovim sledbenicima u "Braüi
Karamazovim" od Dostojevskog, vrhunski majstori hermetiþkih, okultnih misterija þuvaju tajnu da nisu sa
Hristom, iako se izdaju za hrišüane, veü sa "onim drugim" - sotonom. I to je upravo ta najveüa tajna
"zakopana do glave u pesku nagomilanog vekovima".
Na kraju ovog podnaslova vredno je obratiti pažnju na reþi jednog duhovnog pisca, koji posebno jasno
razotkriva lucidne zamke sila tame:
"Niko nije u veüoj opasnosti od uticaja zlih duhova nego oni koji ne obraüaju pažnju na jasna i
mnogobrojna svedoþanstva Svetoga pisma i koji poriþu postojanje i rad ÿavola i zlih anÿela. Dokle
god ne upoznamo njihovo lukavstvo, zli duhovi imaju veliko preimuüstvo... Pošto se približavamo
poslednjem vremenu kada üe sotona raditi veüom silom da prevari i uniti, on svuda širi verovanje da i
ne postoji. NJegova je namera da SAKRIJE SEBE I NAýIN SVOGA RADA.
Veliki varalica niþega se toliko ne boji koliko toga da mi upoznamo njegove planove. Da bi bolje sakrio
svoj pravi karakter i svoje namere, on voli da ga tako prikazuju da njegovo ime ne izaziva neko
uzbuÿenje, nego samo strah i prezir. Milo mu je kada sebe vidi naslikanog kao smešno ili odvratno biüe,
unakaženog - pola životinja a pola þovek. Milo mu je kad þuje da njegovo ime spominju u šali i
podrugivanju oni koji sebe smatraju pametnim i dobro upuüenim.
Sotona se tako vešto pretvara da se þesto postavlja pitanje: 'Zar zaista postoji takvo biüe?' Dokaz
njegovog uspeha je to što su teorije koje poriþu najjasnija svedoþanstva Svetoga pisma tako opšte
prihvaüene u religioznom svetu. I zato što sotona najlakše vlada nad onima koji nisu svesni njegovog
uticaja, Božja reþ nam daje tako mnogo primera njegovog zlog rada, otkrivajuüi nam njegove tajne
sile, i tako nas opominje da se þuvamo njegovih napadaja."105
Ako ste dobro uoþili podvuþene tekstove, mogli ste da bolje razumete zašto moderni obrazovani þovek ne
veruje da Sotona postoji
veruje da Sotona postoji.
Postavlja se pitanje: Ako sledbenici satane njega obožavaju, zašto i sami ne veruju u njega kao liþnost?
Najbolji odgovor daje jedan od glavnih satanista u Montrealu, gospodin Xorx:
"Izuzetno je važno i neophodno da današnji naraštaj navedemo da misle i veruju kako uþitelj (Satana)
i njegovi saradnici ne postoje meÿu duhovima. Samo tako üe moüi uspešno vladati stanovnicima ove
planete sledeüih decenija."106
Prema ovom citatu i sami satanisti su obmanuti verovanjem da njihov bog ne postoji kao liþnost, veü
samo kao neka bezliþna sila. Time nalazimo da Sotona zaista sve þini da ostane pritajen i neotkriven, da
bi uspešnije varao i konaþno uništio þove-þanstvo! Upravo radi takvih njegovih namera je i nastala ova
knjiga, da bi vam otvorila oþi razuma i pomogla vam da se saþuvate teških obmana koje on tek sprema,
o þemu üe kasnije biti više reþi.
verovanje da je sotona dobar
Iako je i sama pomisao o Sotoni proseþnom þoveku odbojna, bilo da ne veruje u njega ili da ga prezire,
jednom vrsnom okultisti je to sasvim drugaþije. Za njega je on u krajnjem sluþaju samo druga, tamnija
strana jedinstvene "kosmiþke energije", ili je pak vrhunski bog kosmosa. Evo više izjava razliþitih okultnih
izvora o Luciferu:
"Vatreno biüe aure (tkzv. "energetskog polja" oko svakog tela, "bioenergije", ili "kosmiþke energije") je
Lucifer misterije... ýovek kao mala planeta je praüen i voÿen vlastitim Luciferom, vlastitim sotonom,
vlastitim prirodnim bogom. Prepoznajete li da je taj bog prirode u biti vama podreÿen, vaš sluga, vaš
najdraži prijatelj, vaša imitacija pojavljivanja Isusa, vaša nebeska služavka, vaš majstor. On vas
poslužuje na vaš mig: vi dobijate ono za þim žudite."107
Iako prikazan kao negativna, "stara priroda", Lucifer se proglašava "bogom prirode", identiþno
nekadašnjim antiþko paganskim "demonima prirode". Na nižim nivoima okultizma Lucifer je samo vladar
"nižeg ja", þovekove "niže prirode".
Meÿutim, viši adepti, što se svakako drži u najstrožoj tajnosti, misle drugaþije:
"Ne postoji pobunjeni demon Zla i Princ Tame u stalnoj kontroverzi sa Bogom."108
Oni ne priznaju njega kao potpuno zlog. Seüamo se da je isti sluþaj bio i sa kultom Sunca koji je smatran
i dobrim i zlim. Videüemo zašto.
Interesantno je kako veüina okultista prikazuje UTICAJ tog prirodnog boga na þoveka:
"Drugim reþima: vi ste kao lutke na koncu više liþnosti, kao marionete, i kad igraþ, viša liþnost, povlaþi
te konce, pokreü vas e snagom vaše liþnosti i tera na delovanje."109
Jasno se prikazuje, iako skriveno, da ta "viša liþnost" kojoj se veüina okultista predaje meditacijom,
magijskim kontaktima i svim ostalim naþinima - u stvari potpuno manipuliše þovekom.
Verovanje da je sotona bog
Nasuprot biblijskoj predstavi, masoni, Rozenkrojceri i svi ostali hermetisti (pripadnici magijskih udruženja)
raznih pravaca u svojim vrhovima, nedostupnima za ostale þlanove, smatraju da Sotona nije pobunjenik i
demon zla, princ tame. Po tumaþenjima masona on nije nasuprot Bogu. ýak nije ni zao. Šta više, u
strogoj tajnosti (rezervisanoj samo za najviše majstore tajni, u koju samo mali broj okultista ima pristupa)
oni ga smatraju bogom:
"Da Lucifer nije Bog, zašto bi ga Adonaj (Bog Hrišüana i Jevreja) i njegovi sveštenici napadali?"110
Naravno, ovakve izjave vam nijedan mason neüe priznati, pošto su obavezni na üutanje i davanje
suprotnih tvrdnji, koje smo veü videli. Zaodenuto dubokim velom misterija postoji verovanje u Lucifera,
šta oni smatraju pravom religijom:
"...istinska i þista filozofska religija je verovanje u Lucifera, koji je ravan Adona-ju."111
Ova religija je dakle "filozofska", pa je i osnova svih svetskih filozofija (u tajnoj pozadini). Ona je
"verovanje u Lucifera", i naravno - obožavanje njega. On se smatra "ravan Adonaju", (jevrejski izraz za
"Gospod"), hrišüanskom i jevrejskom Bogu. Zapazite ovaj momenat, jer üe kasnije biti jako važan.
Dakle, Sotona je po okultnom shvatanju i dobar i zao. On se u raznim vekovima predstavljao pod
razliþitim formama i simbolima, ali uvek kao onaj koji nudi "prosvetljenje" i moü. On se predstavlja kao
borac za slobodu, revolucionar, iscelitelj i spasitelj þoveþanstva. Konaþno, vrhunski adepti ga smatraju
bogom, ravnim biblijskom Bogu.
Iz svega ovoga nameüe se zakljuþak da su u skoro svim okultnim pravcima, ukljuþujuüi i astrologiju, vlast
preuzeli direktni obožavaoci Lucifera, zaodenuti dubokim velom neprobojnosti i skrivenosti. Oni se
ozbiljno trude da saþuvaju tajnu svojeg pravog opredeljenja, uþeüi mase zavedenih okultista kako oni idu
putem duhovnog prosvetljenja i humanosti.
Meÿutim, stvarnost je sasvim drugaþija. Ne samo da u tome nema pravog duhovnog prosvetljenja, veü je
u pitanju duhovna tama zla. Oni su spremni da, u ime svojih tajni i "viših interesa reda", uþine i
krvoproliüa, laži, ubistva, i eliminišu svakog ko otkrije njihovu tajnu, pa se zato niko ne usuÿuje da ih
razotkrije. Sve ovo svedoþe brojna ubistva predsednika, ambasadora, akademika i uglednih ljudi koji su
se oduprli njihovom uticaju.
ODNOS LUCIFERA I BIBLIJSKOG BOGA
Interesantno je kako se kod okultista shvata i tumaþi biblijski Bog, Adonai (ili Adonaj na jevrejskom,
originalnom jeziku Starog zaveta u Bibliji):
"Adonai, rival Vala i Ozirisa."112
Podsetimo se da su Val i Oziris feniþanski i egipatski nazivi za boga Sunca, u stvari Lucifera. Ovde se
jasno priznaje da su Adonaj i Lucifer rivali, ili suparnici. Prethodna izjava je veü tvrdila da je Lucifer to s
pravom, pošto je i on bog. Time se vodi borba protiv Adonaja, biblijskog Boga. Zato sve okultne religije
podrazu-mevaju sukob protiv tkzv. "sila tame".
Šta se podrazumeva pod "silama zla" u okultizmu?
"Lucifer, Bog Svetla i Bog Dobra, bori se za þoveþanstvo protiv Adonaja, Boga Mraka i Zla."113
Time je Lucifer prikazan kao "Bog Dobra", a Adonaj, biblijski bog hrišüana i Jevreja - kao "Bog mraka i
zla"! Dakle, potpuna suprotnost Bibliji i hrišüanstvu. Izmeÿu ta dva rivala postoji borba:
"Kada Mason nauþi da je kljuþ za ispunjenje želje da se postane borac u prvim redovima, u stvari,
naþin kako se pristupa izvoru snage života, onda je on nauþio tajne svoga Zanata. Moüne energije
Lucifera sada su mu u rukama, i pre nego što poÿe u ovom ili onom pravcu, mora da zna kako da ih
pravilno upotrebi."114
Cilj Luciferovih sledbenika je da ovladaju "moünim energijama", koje üe "pravilno upotrebiti" u borbi protiv
svojih neprijatelja, sledbenika biblijskog Boga! Zato meÿu otvorenim satanistima ne može biti onih koji su
"verni hrišüanskom Bogu, jer bi to moglo biti katastrofalno."115
U svim vekovima postojao je oštri sukob i neprijateljstvo izmeÿu ove dve vere - jedne u biblijskog
(jevrejsko - hrišüanskog) Boga Stvoritelja, i druge u paganskog boga Sunca. To su znali pripadnici i
jedne i druge. Zato izmeÿu njih nikada nije moglo da bude kompromisa. U samom zaþetku istorije sveta
zapaža se da je celokupno þoveþanstvo u startu podeljeno na sinove i "küeri þoveþje" i "sinove
Božje".116 Jedni su bili potomci Kaina, a drugi Sita, koji je došao posle ubijenog Avelja.117 Od samog
poþetka se vidi odvajanje te dve loze. Jedni služe sotoni, a drugi pravom Bogu. Zbog toga su i nazvani
drugaþije. Još u Edenu Bog je prorekao to neprijateljstvo izmeÿu "potomaka" ("semena" - u Bibliji
prevoda Ĉure Daniþiüa) sotone - zmije i potomaka žene (koja uvek u Bibliji simboliþki predstavlja Božji
narod). Uvek je Bog osuÿivao svaku vezu sa ÿavolom.
Da bismo jasnije razumeli zašto je Bog protiv Sotone i ovaj protiv NJega, neophodno je da steknemo
neka biblijska saznanja o ovom pitanju.
Biblija o sotoni, ĈAVOLU
Biblija veüinom koristi dva izraza za njega: sotona i ÿavo.
Pojam "SOTONA" potiþe od jevrejske reþi satan (ûuS), aramejske (Isusov maternji jezik) satana (anuc) i
grþke satanas (ıĮIJĮȞĮȢ) sa znaþenjem:
"PROTIVNIK, u našoj literaturi samo u posebnom smislu, protivnik Božji i svih onih koji pripadaju
Bogu "118
Bogu... 118
U celokupnom Svetom pismu vidi se njegovo strahovito protivljenje protiv svih poštenih i vernih Bogu,
zbog þega je i nazvan protivnik.
Drugi veoma rašireni naziv za njega je ĈAVO. Potiþe, poþev od III veka pre n.ere, od grþke reþi diabole
(įȚĮȕȠȜȘ) - opadanje i iz toga izvedene imenice diabolos (įȚĮȕȠȜȠȢ) - opadaþ.119 Pojam prikazuje stav
prema onima koji služe Bogu - opadanje, okrivljavanje.
Oba ova naziva zajedno sa pojmom zmija možemo naüi jedan pored drugog u biblijskog knjizi Otkrivenje,
12. glava 9. stih:
"I zbaþena bi aždaja velika, stara zmija, koja se zove ÿavo i sotona..."
Iz ovih naziva ne proistiþe ništa prijateljski i dobroüudno. Nikada oni, koji nisu služili sotoni, nisu u njemu
mogli da vide svog prijatelja. To se dešavalo samo njegovim direktnim poklonicima i obožavaocima, koji
su bili zavedeni, kao što smo videli do sada.
Sotonine aktivnosti
U Bibliji se Sotona opisuje na mnogo mesta sa svojim pokušajima i naporima da se suprotstavi dobru i
Bogu. Ovaj rezime biblijskih tekstova üe nam dati kompletniju sliku njegovih osobina i aktivnosti:
- Još na centralnom kosmiþkom nebu, pre pada na Zemlju, želeo je da se izjednaþi sa Bogom; 120
- u obliku zmije prevario je prvu ženu Evu;121
- raspravljao se sa Bogom (to je moglo samo do Isusove smrti) na nebeskom savetu i opadao pravednika
(što još uvek þini kao opadaþ) kao što je bio Jov;122
- stvarao je nevolje pravednom Jovu - uragan, grom, pljaþke, bolesti,123 i ne samo ovom þoveku, veü i
svima ostalima koji nisu na njegovoj strani;
- trese zemlju, "drma carstva", pustoši zemlju i gradove, šalje ljude u ropstvo;124
- Kušao je Isusa Hrista u težnji da Ga pokori sebi;125
- ÿavoli su opsedali i muþili ljude (što još uvek þine),126 ali i životinje;127
- daju natprirodnu snagu za zlo;128
- ÿavo navodi opsednute na fiziþku agresiju;129
- otima ljudima Božju "reþ posejanu u srcima njihovim",130 spreþava njen uticaj svojim smetnjama;
- opseda þak i Isusove uþenike: Petra131 i Judu132;
- duhovno "rešeta" apostole;133
- on je prema Isusovim reþima "krvnik ljudski" i "otac laži"; 134
- kao duhovni "otac" naveo je jevrejske sveštenike na laži i mržnju prema Isusu;135
- vlada atmosferskim pojavama,136 (ciklonima uraganima, vetrovima, koje može i sam da prizvodi);
- navodi ljude na protivljenje Bogu;137
- "kao lav riþuüi hodi i traži koga da proždere"138, neprestano traži žrtve koje üe prevariti i zarobiti;
- ÿavoli veruju u Boga, ali "drhüu";139
- sotona stvara zavist, svaÿu, neslogu i zlo;140
- navodi svoju "decu" na nepravdu, greh i mržnju;141
- stvara progogone hrišüana i njihovo zatvaranje u tamnice,142 što üe ponovo uraditi;143
- imitira anÿela svetla;144
- duhovi ÿavolski þine þuda;145
- sakupljaju svetske vladare na "Armagedon", poslednji najveüi sukob protiv Boga i NJegovog naroda;146
- deluju preko današnjeg duhovnog Vavilona;147
- "vrlo se rasrdio znajuüi da vremena malo ima".148
Ovim izvodom biblijskih tekstova dobijamo pravu sliku o sotoni, "krvniku ljudskom, ocu laži". Jasno je da
od takvog jednog biüa suludo je primati bilo kakvu uslugu kada üe to biti preskupo naplaüeno prevarom,
porobljavanjem i konaþnim uništenjem.
U ovom opisu ipak ne stoji od kuda sotona? Kako je on postao, ako je Bog stvoritelj svega, pa prema
tome i njega? Zašto ga je uopšte i stvorio?
Potražimo i taj odgovor.
Zašto je stvoren sotona?
Biblija još na samom svom poþetku prikazuje Boga kao stvoritelja neba i zemlje.149 U najveüem broju
sluþaja, on stvara inteligentna biüa kao stanovnike svetova, kao što je naša planeta. Pošto im daje
inteligenciju sliþnu Svojoj, stvara ih "po obliþju svome", On im daruje i slobodnu volju.
Pitate se možda: a þemu to?
Na mnogo mesta jasno je prikazano da je Božja glavna osobina ljubav, grþki agape (ĮȖĮʌȘ). To nije
ljudska sebiþna emocija, koja po svaku cenu želi da drži kao svoju svojinu voljenu osobu, veü božanski
stav i odnos koji daje punu slobodu. Bog na taj naþin omoguüuje Svojim inteligentnim stvorenjima da Ga
vole, ne zato što ne znaju i ne mogu drugaþije, veü zato što su svesni lepote NJegovog karaktera i
ljubavi prema njima. Na nebu inteligentna biüa govore:
"Dostojan si, Gospode, da primiš slavu i þast i silu; jer si ti sazdano sve, i po volji tvojoj jest i stvoreno
je."150
Razlog zašto ona hvale Boga nije strah, veü ljubav, svest o tome da je On dostojan da Ga slave i
obožavaju. Pošto je On ljubav, onda ne može primati službu iz moranja, ili straha. A u tom sluþaju to se
ne može bez slobodne volje i slobodnog opredeljenja. Zato svako biüe u svemiru mora da ima slobodu ili
da Ga voli, ali i da Ga ne voli. To znaþi da svako biüe u svemiru ima pravo da se pobuni protiv Boga. To
je u stvari prava sloboda. Ali, ona donosi i velike opasnosti, ukoliko se donese pogrešna odluka. Ovaj
drugi izbor jeste fatalan, smrtonosan, ali je neophodan da bi postojala prava sloboda.
Kao i svim drugim biüima, kada je stvarao jednog divnog anÿela heruvima (zaklanjaþa), Bog je i njemu
dao sposobnost biranja - da li üe Ga voleti, ili ne. Tu slobodu On garantuje svakom stvorenju. Sa tom
moguünošüu da pogreši, kao i svako drugo biüe, Bog je stvorio divnog anÿela Lucifera.
Taj anÿeo je bio izvanredno lep, prekrasan i sjajan. Proroþki opis govori:
"Bio si u Edemu vrtu Božjem; pokrivalo te je svako drago kamenje: sard, topaz, dijamant, hrisolit,
onih, jaspis, safir, karvunkul, smaragd i zlato; onaj dan kad si se rodio naþinjeni ti biše bubnji tvoji i
svirale."151
Prilikom njegovog stvaranja bila je posebno naþinjena muzika. NJegov život i liþnost su zato povezani s
muzikom.
"Ti si bio heruvim, pomazan da zaklanjaš; i ja te postavih; ti beše na svetoj gori Božjoj, hoÿaše
posred kamenja ognjenoga. Savršen beše na putevima svojim od dana kad se rodi dokle se ne naÿe
bezakonje na tebi."152
Heruvim je najviša vrsta anÿela koji su u direktnom Božjem prisustvu. Lucifer (od latinskog "Lucifer" "svetlonoša") bio je Božji najbliži i najbolji saradnik. NJegova uloga je bila da prenosi direktne Božje
naredbe i izvršava NJegovu volju. Bog ga je stvorio savršenim.
Meÿutim, u jednom momentu on se promenio. Kako se to dogodilo?
Kako se Lucifer izopaþio?
Proroþki prikaz otkriva:
"S
t
j
l
t
t
j
ti
k
i
d
t
j
tl šü
j
b
iü
t
"Srce se tvoje ponese lepotom tvojom, ti pokvari mudrost svoju svetlošüu svojom; baciüu te na
zemlju, pred careve üu te položiti da te gledaju."153
Ponos i oholost su bili zaþetak njegovog sramnog pada. On jednostavno nije više razmišljao o svom
Stvoritelju, koji mu je dao svu tu mudrost i lepotu, veü SAMO O SEBI. Bio je to prvi narcis, egoista. Svi
koji boluju od ovih problema imaju uzrok u samom sotoni! Zato vam preporuþujem - nemojte previše da
se bavite sobom, jer üete i vi pasti, kao što je i Lucifer.
Pošto je postao toliko zaljubljen u sebe, on je odluþio da üe po svaku cenu da se izjednaþi sa Bogom:
"Izaüi üu u visine nad oblake, izjednaþiüu se s Višnjim."154
Osnovni zaþetak zla bio je pokušaj izjednaþavanja s Bogom. Svi oni koji danas misle da su ravni Bogu zaraženi su Luciferovim sindromom. Zato se nikada ne treba diviti uobraženima i velikima. NJihov kraj üe
biti zajedno sa njihovim voÿom. A to üemo videti uskoro u knjizi.
Ko zna koliko dugo je on bio veran Bogu i dobar? Možda su hiljade godina prošle, dok se nije dogodila
promena - pojava bezakonja.
Ova reþ jasno govori o zakonu. Iako vrlo malo biblijskih tekstova govori o zbivanjima na nebu, ali se
može zapaziti da je tamo red i sklad. Sva se biüa pokoravaju osnovnom zakonu neba - principu vernosti i
ljubavi prema Bogu i bližnjima, što je zakon i za našu planetu. Luciferu je on oþito smetao. Da bismo to
razumeli, potrebno je da ga bar malo upoznamo.
Najveüa meta Sotone
Božji zakon je najkraüe formulisan u obliku dve osnovne zapovesti, po prvi puta napisane još u Starom
zavetu:
1. "ýuj Izraele: Gospod je Bog naš jedini Gospod. Zato ljubi Gospoda Boga svojega iz svega srca
svojega i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje."155,
2. i druga: "...ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga; ja sam Gospod."156
Iako mnogi hrišüani ove dve zapovesti proglašavaju iskljuþivo novozavetnima, citati jasno govore da se
one odavno nalaze još u Starom zavetu. Iako ih mnogi odvajaju od 10 zapovesti, one su u stvari u okviru
komentara Dekaloga, Deset Božjih zapovesti. U celosti one su zapisane u 2. knjizi Mojsijevoj, 20.
poglavlje i u 5. Mojsijevoj 5. poglavlje. Ovde je samo skraüeni izvod:
"1. Ja sam Gospod Bog tvoj; nemoj imati drugih bogova osim mene.
2. Ne pravi sebi idola niti kakva lika; nemoj im se klanjati niti im služiti.
3. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svoga.
4. Seüaj se dana od odmora da ga svetkuješ; šest dana radi i svrši SVE svoje poslove, a SEDMI DAN JE ODMOR GOPODU
BOGU TVOME.
5. Poštuj oca svoga i mater svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji.
6. Ne ubij.
7. Ne þini preljube.
8. Ne kradi.
9. Ne svedoþi lažno na bližnjega svoga.
10. Ne poželi što je tuÿe."157
Kada suprotstavite Sotonu ovim zapovestima, dolazite do zakljuþka da mu smetaju svih deset:
1. On ne želi da prizna pravog Boga, veü hoüe da on bude na njegovom mestu. Zato mu prvenstveno ova
prva smeta.
2. Zabrana obožavanja idola - lažnih bogova mu takoÿe smeta, pošto je on poželeo da bude bog, u stvari
idol - lažni bog.
g
3. Zapovest o poštovanju Boga i NJegovog imena mu takoÿe smeta, pošto mora da laže i kleveta Boga,
da bi uspeo da odvrati ljude od NJega. To najbolje postiže kada za svoja zlodela okrivljava Boga. Zato
þesto þujemo da se kaže: "Bog ga je kaznio", "Bog mu se sveti", "Bog je za sve kriv". Ne zaboravite da
svako okrivljavanje i blamiranje Boga u stvari potiþe od klevetnika - sotone!
Takoÿe, da bi što više ponizio Boga, on tera ljude da hule na NJega, da Ga psuju i govore najgore i
najpogrdnije reþi protiv NJega. Ako to radite, budite sigurni da radite sotonin posao i vršite njegovu volju!
4. Zapovest o poštovanju Boga kao Stvoritelja, kao i svetkovanju NJegovog sedmog dana takoÿe mu
smeta, jer ona ljude þini zavisnima o Bogu, kao izvoru njihovog života i postojanja. Zato on uþi ljude da
su oni polubogovi i besmrtni, a da je sedmi dan kao dan svetkovanja nevažeüi.
5. Zapovest o poštovanju roditelja i autoriteta takoÿe mu smeta, pošto je prestao da poštuje svog Oca,
Stvoritelja. Zato on i uþi ljude da se bune protiv svih autoriteta, kako u vlasti - revolucijama i politikom, u
domu - nepoštovanjem roditelja, tako i prema Bogu - odbacivanjem svake poslušnosti NJemu.
6. Zapovest o poštovanju tuÿeg života i liþnosti mu smeta, pošto je postao krvnik, pa želi da mržnjom i
sukobima uništi što više ljudi. Naravno, on to radi i fiziþki i psihiþki.
Ako mrzite, zavidite nekome, ne podnosite nekoga, sada vam je jasno koja vas "zvezda" na to nagoni.
7. Zapovest o zabrani preljube i nemorala mu posebno smeta, pošto je braþna ljubav ostatak iz raja i
najlepši Božji dar ljudskom rodu. Zato se on trudi da ukloni svaku moralnost i þistu nesebiþnu ljubav i
navede ljude na razvrat, nemoral i niske strasti. NJegovi uspesi se obilato vide u "modernoj seksualnoj
revoluciji", "slobodnom (predbraþnom i vanbraþnom) životu", homoseksualnosti, lezbejstvu, perverznosti,
silovanjima, prostituciji i svakom moralnom ponižavanju. Najbolji sistem njegove propagande na tom
polju su mu pornografski filmovi i þasopisi.
8. Zapovest o poštovanju tuÿe imovine i vlasništva mu smeta, pošto je od samog poþetka odluþio da
pokrade Boga - da Mu otme svu NJegovu vlast i carstvo. Zato on neprestano navodi ljude da otimaju
tuÿe, da bi nastavili njegovim tragom i bili sauþesnici u njegovom zlu.
9. Zapovest o zabrani krivokletstva i laži protiv bližnjih mu smeta, pošto on mrzi ljude. On ne voli kada se
ljudi poštuju i kada su pošteni jedni prema drugima. On mrzi ljubav. NJegov glavni posao je opadanje,
okrivljavanje, želi što više da ih okrivi, kako bi ih naveo na svoj posao.
10. Zapovest govori o poštovanju svega što je tuÿe, što on nikako ne može da prihvati, pošto je silexija,
otimaþ i lopov. On sve smatra svojim i prisvaja, kao da je on pravi vlasnik. Takvom razbojništvu uþi i
ljude, da bi širio svoja zlodela i time naneo što više štete ljudskom rodu, a takoÿe i njihovom Stvoritelju.
Moglo bi puno da se nabrajaju njegove specijalnosti, i da se jasno vidi da je njegov glavni cilj koji je
postavio svojim sledbenicima rapodeljen na dva težišta:
1. izopaþiti veru u Boga, i
2. srušiti Božji zakon.
Zato u njegovim okultnim udruženjima vlada vrhunski zakon:
"Do njhat Thou njilt shall be the njhole of the Lanj."
"ýini kako ti je volja, biüe celi Zakon."
Po njemu, sve što þovek oseüa intuicijom - to je božanski zakon. U modernom (liberalnom) hrišüanstvu ta
ideja je ubaþena uticajem racionalistiþke teologije 19. veka. U njoj je ljudski razum postao vrhunski
kriterijum. LJudska, demonima porobljena svest, nametnuta je kao vrhunski princip. Tako on postaje
karakteristika današnjeg modernog društva. Što je još gore, neki i od hrišüanskih autoriteta danas na
neki naþin podržavaju ovaj princip, smatrajuüi da su njihova tumaþenja, nasuprot biblijskim i Božjim,
vrhunski zakon.
Meÿutim, ta ideja je suprotna svim Božjim naþelima. Nasuprot svima njima, stoje Isusove nepromenljive i
snažne reþi:
"Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji, neüe nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz
zakona dok se sve ne izvrši.
Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nauþi tako ljude najmanji nazvaüe se u carstvu
Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti, i nauþi tako ljude, najmanji nazvaüe se u carstvu
nebeskome; a ko izvrši i nauþi, taj üe se veliki nazvati u carstvu nebeskome."158
Pošto je On koautor Biblije i zakonodavac, kao Bog se nije promenio, NJegove reþi su važeüe sve do
danas. Sotona se, naravno, ne slaže s tim i zato nastoji svim silama da sruši ovaj zakon. NJegovi napori
u tom pravcu üe sve više jaþati, što üemo videti u proroþanstvu o ŽIGU ZVERINOM 666 u istoimenom
poglavlju.
Zato je dobro poslušati upozorenje Biblije:
"Budite trezni i pazite, jer SUPARNIK VAŠ, ĈAVO, kao lav riþuüi hodi i traži koga da proždere."159
Jedino rešenje, koje vam mogu predložiti, je ono koje stoji i u Svetom pismu:
"Pokorite se Bogu, a protivite se ÿavolu, i pobeüi üe od vas. Približite se k Bogu, i on üe se približiti
vama. Oþistite ruke, grešnici, popravite srca svoja, nepostojani."160
Samo temeljita duhovna promena ostavljanjem sotoninih dela i obmana, i prihvatanje nauke i prakse
Isusa Hrista, može dovesti do pravog osloboÿenja od sigurne propasti u ovom sadašnjem životu, i od
onog konaþnog kraja sotone i svih njegovih sledbenika. Ali, o tome kasnije.
Astrologija - mamac satanizma
Videli smo da iza kulta Sunca, vrhunskog boga astrologije, u stvari stoji prikriveno obožavanje Satane,
Lucifera. U tajnosti to obožavanje vrše okultni pravci, sliþni masonima, koji i dalje obožavaju antiþkog
paganskog boga Sunce u liku starih naziva kao što su Oziris, Val, Pan, Bahus, i drugi.
Veü je spomenuto da je prava suština Antiþkih Misterija na raspolaganju samo za adepte, vrhunske
majstore okultizma u dubokoj tajnosti njihovih redova. Za javnost postoji jedan maskirani oblik religije, u
obliku obožavanja kosmiþkih, planetarnih i zvezdanih bogova. Tako je jedan od tih sistema i astrologija.
Navedeni satanista je to i priznao:
"Dobro znate da je astrologija samo mamac."161
Lukavi mamac, koji üe vas uvesti u dalje obmane Lucifera. Glavna je uloga astrologije da na jedan
neprimetan naþin uvuþe celokupno þoveþanstvo u spiritualni okultizam, u Luciferov smrtonosni zagrljaj! A
mnoštvo ljudi tako naivno veruje!
Dragi þitaoci! Da ne biste i vi naseli toj sveobuhvatnoj prevari, pozivam vas - odbacite sve obmane i
verujte samo Onome koji je uvek govorio samo istinu - Isus Hristos. NJegove reþi su verno zapisane u
Svetom pismu i nisu se izmenile sve do danas. Jedino one mogu da vam daju pravu mudrost i otvore
vaše duhovne oþi da biste prepoznali prave vrednosti i pronašli pravi put u životu. Zato vam
preporuþujem ovu knjigu sa punim autoritetom i pouzdanjem da üe ona doneti pravu svetlost u vaš život.
DREVNI KULT SUNCA
Da bismo razumeli pravi karakter astrologije, neophodno je da se upoznamo sa drevnim kultom Sunca,
koji je vrhunac i prava pozadina astrologije.
U svim starim religijama vodeüe, vrhunsko božanstvo bilo je Sunce. Na svakom jeziku ono se nazivalo
drugaþije (Šamaš, Amon-Ra, Vaal, Tamuz, Kvecalkoatl, Mitra, itd.), ali se radilo o istom kultu. Veü smo
videli da je ono glavno božanstvo astrologije. Jedan od najveüih poznavaoca ove tematike, Albert Pajk,
mason 33. stepena kaže o tome:
"Obožavanje Sunca postalo je osnova svih religija u davnoj prošlosti."162
"...hiljadama godina ranije, þovek je
obožavao Sunce... prvobitno, gledali su u nebeski svod, u
j
g
j ,
j
p
, g
,
nevidljiviog boga... personificirali su ga kao Bramu, Amona, Ozirisa, Vala, Adonisa, Malkarta, Mitru i
Apolona. Krišna je u hinduizmu bog - Sunce."163
Sve paganske religije su prvenstveno bile posveüene glavnom bogu - Suncu. Sve one imaju velike
sliþnosti, tako da poznavanje tih rituala u jednom narodu þesto nadopunjuje razumevanje rituala u
drugom.
Zahvaljujuüi otkriüima španskih osvajaþa u zemlji Maja, Acteka i drugih ameriþkih Indijanaca, dobili smo
detaljnija saznanja o kultu Sunca, bogu Kvecalkoatlu i njegovim ritualima. Ono što je odmah uoþljivo
jeste da je to bila krvava i okrutna religija.
"NJen ritual, okrutan i krvožedan, gutao je bezbrojne ljudske žrtve; muškarce, žene, pa þak i decu, ne
iskljuþujuüi dojenþad."164
Interesantno je da ne samo da ih je taj "bog" ubijao u miru - prinošenjem ljudskih žrtava, veü su Asteci
zahvaljujuüi njemu izgubili i ratove sa španskim konfistadorima. Kako se to dogodilo?
"Asteci su ga zamišljali kao belog þoveka talasaste brade, mada sami nisu imali brade. Legenda je
držala da je beli bog stigao iz 'zemlje izlazeüeg sunca' na krilatom brodu (krilatoj zmiji prikazanoj na
reljefima - prim. aut.) i iskrcao se tamo gde se sad ulogorio Kortes (španski osvajaþ, 1519.). Beli bog
nauþio je Indijance zanatima i dobrim obiþajima, obdario ih mudrim zakonima i religijom, i osnovao
državu... Izvršivši poslaništvo, beli bog se vratio tamo otkuda je doplovio. O njegovom nestanku
postojalo je meÿu Indijancima nekoliko predanja...
Sve legende slagale su se u jednom: bradati bog najavio je pojavu belih osvajaþa s druge strane
mora. Oni üe pokoriti sva indijanska plemena i oboriti bogove za raþun tuÿinskog boga. Pod uticajem
takve tradicije Asteci su lako poverovali kako se, eto, proroþanstvo ispunjava. Beli došljaci þinili su im
se kao biüa sa drugog sveta. Vladali su munjama i jahali neka þetvoronožna þudovišta (konje koji
nisu bili poznati Astecima - prim. aut.)..."165
Oþito da taj "bog" nije bio mnogo koristan jadnim Astecima kada ih je potpuno obmanuo.
DOBAR I ZAO BOG
Pošto je bog Sunce u toku dana na nebeskom svodu donosio svetlost, a po noüi zalazio za horizont i
"silazio u podzemlje" - tamu, njemu su u ovim religijama pripisivane dve suprotne osobine. On je bio
obožavan i kao dobar (svetla strana) i kao zao (po noüi); i kao muški i kao ženski.
"Rezonovanje ovakve paganske filozofije bilo je verovanje da je bog Sunce izvor svega. Pošto postoji
dobro i zlo, muško i žesko, bog Sunce trebalo je da bude i dobar i zao, dvopolan, pošto su muškarac
i žena stvoreni nalik svom bogu."166
Upravo odatle potiþe današnje okultno shvatanje da je kosmiþka energija i dobra i zla. Zato u magiji
(sistemu komunikacije sa kosmiþkom energijom) postoji "Veliki ritual" koji propagira spajanje dva pola
seksualnim orgijama razvrata, homoseksualnosti i lezbejstva. Ideja da je bog u svemu (panteizam)
odobrava opštenje i sa životinjama (sodomija). Time se ukidaju sve razlike i sve se stapa u jedno.
"Ovo bi moglo da objasni zašto je Kvecalkoatl, meksiþki i asteþki mesija, bio prikazivan u njihovoj
umetnosti kao dobar þovek koji je bio veliki dobrotvor þoveþanstva. On je poseüivao zemlju da bi
poduþavao veštinama civilizacije, i obeüavao svojim sledbenicima da üe se vratiti; ali je bio
prikazivan i kao zla zmija koja proždire þoveþanstvo."167
Zbog toga, iako je ovaj bog smatran dobrim, njemu su se prinosile ljudske žrtve. Evo kako je izgledao
jedan uobiþajeni ritual:
"LJudske žrtve Asteci su prinosili na ovaj naþin: þetiri sveštenika, obojena crnom bojom i obuþena u
crnu odeüu, hvatali su mladog þoveka za ruke i noge i bacali ga na žrtveni kamen. Peti sveštenik, u
skerletnoj odeüi, rasecao bi mu bodežom od opsidijana grudni koš i dlanom bi mu þupao srce, koji bi
potom bacao pred noge božanskog kipa. Asteci su primenjivali ritualno ljudožderstvo; srca su jeli
sveštenici, a trupove, zbaþene sa stepeništa piramide, odnosili su ku-üama þlanovi aristokratskih
rodova i jeli ih za vreme sveþanih gozbi."168
Pri svemu tome verovalo se da je smrt bila blagoslov, jer üe oni tom prilikom da napuste smrtno telo i
postanu duhovi.
"Zabeleženo je da su asteþki indijanci u Centralnom Meksiku žrtvovali 20 hiljada ljudi godišnje bez i
Zabeleženo je da su asteþki indijanci u Centralnom Meksiku žrtvovali 20 hiljada ljudi godišnje bez i
malo griže savesti. ýak bi se i same žrtve poreÿale bez imalo ustezanja da budu žrtvovane bogu
Sunca. Neki su verovali da je to bio veliki poziv umreti za boga Sunca, jer su po njihovom mitu,
Sunce i zvezde ubijali jedni druge svake noüi. Huicilopohtli (asteþki bog Sunca) se raÿao svakog
jutra. Asteci su verovali da su krvave žrtve neophodne jer se Sunce hranilo ljudskom krvlju. Najveüi
broj ratova protiv susednih plemena bio je voÿen da bi se zarobile nerade žrtve za prinošenje."169
Možda biste rekli: "To je veü preterano! Možda su to radili ti nastrani Asteci zato što su poremeüeni kao
narod. Ali to nema veze sa astrologijom."
Taþno je da su bili poremeüeni u nekim stvarima. Ali, to nije sluþajno. To je upravo proizašlo iz kulta
Sunca. Da to nije sporadiþna pojava dokazuju isti sluþajevi u Mesopotamiji, Palestini (nekadašnjem
Hananu), staroj Vaviloniji, Sumeru, skoro svim narodima koji su revno obožavali "boga Sunca". Nažalost,
to nije samo stvar prošlosti. Još uvek se i danas u 20. veku tom istom "bogu" prinose i jedu ljudske žrtve
prilikom rituala crne magije - satanizma, koji je posveüen tom istom bogu Sunca, vrhunskom kosmiþkom
božanstvu koje oni nazivaju Satana.
Kretanje Sunca je takoÿe bilo prikazivano kao dve vrste sudbine istog boga razliþitim ritualima:
"Izlazak sunca sveštenici su pozdravljali psalmima i krvavim žrtvama. Pomraþenje sunca smatralo se
velikom nesreüom: u hramovima se tada trubilo na uzbunu i udaralo u doboše, a stanovništvo je
naricalo i kidalo sebi usne."170
Prema ovom sistemu dobro i zlo su u harmoniji i zajedno saþinjavaju nedeljivu celinu. Time se zlo
opravdava i ovekoveþuje. Otuda i prihvatanje ideje u magiji da su u opticaju sva sredstva - i dobra i zla.
Takoÿe, otuda i verovanje u harmoniju izmeÿu dva suprotna
ᄊ
principa u kosmosu, u daleko istoþnjaþkoj religiji i filozofiji poznato kao Jin i Jang.
O razlogu obožavanja Sunca veü navoÿeni pisac kaže:
"Sunce je drevni SIMBOL božanske sile koja daje život. Sunce je bilo NJEGOVA MANI-FESTACIJA
I VIDLJIVA POJAVA."171
"Sunce je HIEROGLIFSKI ZNAK za Istinu, jer ono je izvor Svetla."172
Izraz "hieroglif" u sebi sadrži pojam "hieron" (ȚİȡȠȞ) = hram, ili "hieros" (ȚİȡȠȢ) = svet. Ovo pismo je imalo
više versko mistiþnu ulogu, nego samo literarnu. Ono je bilo u stvari skup slikovitih šifara i simbola, pa
se zato i koristilo kao tajni šifrirani zapis nauke drevnih egipatskih mudraca i sveštenika.
U stvari Sunce nije slavljeno kao realni objekat obožavanja, veü samo kao SIMBOL NEKOGA KOJI JE
PREDSTAVLJEN NJIME. To su razumeli samo upuüeni u drevne misterije. U narodu ta þinjenica,
naravno, nije bila poznata, kao što nije ni dan - danas veüini ljudi. Ko stoji iza ovog simbola? - Videüemo
uskoro.
SUŠTINA MISTERIJA
Dakle, u svakom od tih religija posveüenim Suncu zapažaju se zajedniþki elementi - Misterije, sistem
skrivenih, simboliþkih poruka. One su bile prisutne u svim versko - okultnim pravcima, pa i u astrologiji,
koja je osnova svima njima. Iako je njihova terminologija komplikovana i mistifikovana, zaodenuta
mnoštvom tajanstvenih izraza, šifara i simbola, njihova suština može da se sumira u þetiri þinjenice koje
proizlaze iz par izjava najveüih majstora (33. stepena) antiþkih misterija - masona:
"Svako od paganskih bogova... pored javnog i otvorenog obožavanja, doživljavao je i TAJNO
OBOŽAVANJE, koje su moglo da upražnjavaju SAMO ODABRANI, putem pripremnih ceremonija
zvanih INICIJACIJE. Ta tajna obožavanja nazvana su Misterije."173
Jedan drugi veliki majstor masonerije (takoÿe 33. stepena, koji je najviši u škotskom redu) Meinli P. Hol
(Mainly P. Hall) pisao je o tajanstvenosti Misterija koje su:
"bile tajna društva koja su držala svoje inicijate pod NEPROZIRNIM VELOM TAJNE I OSVEûIVALA
SMRûU izdaju svojih svetih verovanja."174
Misterije su bile simboli koji su tajne poruke sakrivali od laika:
"Znanje o Antiþkim Misterijama NIKAD nije bilo otkriveno laicima, sem putem SIMBOLA. Simbolizam
je ispunio i potrebu da se sakriju svete istine od neposveüenih, i da ponudi jezik onima koji su
kvalifikovani da ga razumeju."175
Kako su izgledali ti simboli?
Jedan od kljuþnih liþnosti Novog Doba (Nenj Age), koja je duboko ušla u te Misterije, i veliki medijum Alis Bejli (Alice Baily) kaže:
"...ove Antiþke Misterije bile su... skrivene u BROJEVIMA, u RITUALIMA, U REýIMA I U
SIMBOLIMA; ONI PREKRIVAJU TAJNU."176
Da se ne bi tako lako otkrile, ove misterije su bile sakrivene jedna u drugoj - stepenasto (sliþno
kompjuterskim direktorijumima). Evo šta o tome kaže Karl Klodi (Carl Claudy), masonski pisac (dobar
poznavalac ovih tajni):
"Ako probijete spoljnu ljušturu naiüiüete na znaþenje, ako probijete i to znaþenje naiüiüete na novo
znaþenje ispod njega, a ako kopate dovoljno duboko možete naüi i treüe, þetvrto - ko može reüi
koliko uþenja?"177
Oni koji su jedini poznavali te Misterije zvali su se "adepti". Šta ta reþ znaþi?
"Samo je na adeptima da razumeju znaþenje simbola. Adept je definisan u reþniku kao NEKO KO JE
EKSPERT."178
Kada je reþ o problemima s kojima su se bavile ove Misterije, on kaže:
"...nema sumnje da su posveüenici iz Grþke, Egipta i drugih antiþkih zemalja POSEDOVALI PRAVA
REŠENJA za ove velike kulturne, intelektualne, moralne i socijalne probleme sa kojima se, kao još
uvek nerešenima, sukobljava þoveþanstvo u 20. veku."179
Sve ovo možemo da sumiramo u þetiri tvrdnje:
"1. Antiþke Misterije poseduju DVA NAýINA OBOŽAVANJA istoga boga"180; jedan za širu javnost,
a drugi samo za "posveüene" i "prosvetljene" majstore - sveštenike. Obiþan "profani" narod (koji
nije upuüen) i niži inicijati (oni koji su upuüeni i posveüeni) o tome nemaju pojma. To znaþi da je
astrologija, koja je poznata u narodu, samo popularna strana neþega što se krije od javnosti.
"2. Poznavanje istinskog Boga bilo je rezervisano SAMO za one koju su upoznati sa tajnama."181 Te
tajne su otkrivane samo iniciranima, "posveüenima", koji su morali da se zavetuju da je neüe otkriti
ni po cenu života. U suprotnom, þlanovi reda bili su dužni da ga uhvate i ubiju.
Takoÿe, kad je reþ i o astrologiji, njenu pravu tajnu poznaju samo vrhunski majstori, koju oni, naravno,
nikako ne žele da otkriju javnosti.
"3. Oni koji razumeju te tajne bili su ZAKLETI na strogu tajanstvenost."182 Prekršaj zakletve
najþešüe je koštao života. To je i razlog zašto narodu nije poznato pravo naliþje astrologije.
"4. Oni koji poseduju znanje tajni, tvrde da IMAJU ODGOVORE na sve probleme þoveþanstva."183 I
to, ne samo nekadašnjeg antiþkog doba, veü i današnjeg.
Ove Misterije su, navodno, bile korisne za þitavo þoveþanstvo i nudile mu rešenja svih problema. Upravo
zato je i astrologija tako popularna, jer se nudi kao sveobuhvatni sistem rešavanja svih problema ljubavnih, poslovnih, politiþkih, ekonomskih, pa i ratnih. Kao i sve stare misterije, ONA TREBA DA
KONTRO-LIŠE SVA PODRUýJA LJUDSKOG ŽIVOTA.
S druge strane, ove tajne su bile okrutno i ljubomorno þuvane da ne bi neko sa strane, ko nije pokoran
sistemu, uspeo da prodre u njih. Pošto je astrologija mistiþnog porekla, za nju važe ista pravila - ona za
javnost ima jedno lice, a u tajnosti drugo - nepoznato, zaodenuto velom duboke misterije.
Možemo da se pitamo: zašto su ovi ljudi tako brižljivo þuvali svoja znanja od veüine ljudi?
1. Da li su bili toliko samoljubivi da su se plašili intelektualne konkurencije drugih?
2. Ili... su morali da kriju nešto što nisu želeli da se sazna, što bi moglo da ih diskredituje u oþima
naroda?
Iako je verovatno i prvi razlog prisutan, mnogo više je pitanju onaj drugi. Ovi uþitelji su znali da njihovu
pravu istinu mnogi ne bi prihvatili, pa su odluþili da je brižljivo i strogo sakriju po svaku cenu velom
duboke tajne. (U poglavlju KULT ZMIJE pronaüiüemo konaþni odgovor).
Ali, da bi imali uticaja na narod morali su da smisle nešto prihvatljivo i popularno, što üe privuüi
zanimanje i pažnju širokih masa. Zbog toga su se bacili na stvaranje POPULARNE RELIGIJE.
SISTEM POPULARIZACIJE MISTERIJA
Pošto je Sunce jedan od najprivlaþnijih i najvažnijih elemenata prirode i svakodnevnog života, pogotovu
tamo gde je ono dobro vidljivo - na istoku, ono je bilo najpogodnije za prikaz boga.
"Ono je veoma vidljivo i ima važnu ulogu u þovekovom životu. Izlazi ujutru (kažemo da se raÿa), a
uveþe zalazi (kao da umire), a zatim se 'ponovo raÿa' sledeüeg jutra. ýini se da luta po nebu,
zalazeüi sve severnije (ili južnije) svake veþeri. Onda se vraüa u bilo koju poziciju dva puta
godišnje.
Znaþi, Sunce se raÿa ili umire svaki dan i vraüa se na poþetak svake godine. Biüe veoma lako
adeptima da ljudima objasne da samo nešto što je veüe od þoveþanstva, samo Bog, ima sposobnost
da se posle smrti vrati u život. Adepti (inicijati) üe, dakle, uþiti ljude da moraju da se mole novom
bogu, jer on može odluþiti da se ne vrati. Ohrabrivaüe obožavanje Sunca, da bi se ono vraüalo
þoveþanstvu bilo svakoga dana, bilo jednom u šest meseci."184
Da bi ljudi bili primorani da se mole Suncu i klanjaju mu se, sveštenici su ih uveravali "da moraju da
se mole novom bogu, jer on može ODLUýITI da se ne vrati." Uveravali su ih da se sunce kreüe ne
mehaniþki, veü dobrovoljno, što može i da ne uþini. I zato je trebalo moliti ga neprestano, da ne bi došlo
do katastrofe, pošto je celokupni život i opstanak zavisio od njega.
Meÿutim, da to ne bi bilo samo priþa veü da bi delovalo uverljivo i nauþno, sveštenici su morali da
predvide kretanje sunca. Vrlo brzo bi moglo da se vidi da Sunce nije nikakvo biüe,
"niti bog koga treba obožavati, veü nešto što se kreüe prema prirodnim zakoni-ma. A kada bi to
shvatili, ne bi im bili potrebni adepti koji proraþunavaju sunþeve periodiþne cikluse. Stoga DA BI
OýUVALI SVOJU MOû, adepti su propovedali ljudima da ukoliko ne udovolje njihovim željama, oni
mogu uþiniti da se Sunce ne vrati. Mogli su þak da predvide, što su im merenja postajala preciznija,
taþan datum i vreme dolaska meseca izmeÿu sunca i zemlje, što je uzrokovalo 'nestanak' Sunca.
Onda bi uveravali ljude da su oni zaslužni za taj 'nestanak'".185
Ovim je objašnjeno zašto su uvek, u svim narodima i vekovima, upravo sveštenici baratali
matematikom, fizikom, astronomijom i svim vrhunskim naukama, nedos-tupnim ostalim ljudima. Svoja
saznanja pripisivali su svojom vezom s "bogovima", što im je uvek davalo strahoviti uticaj i ubedljivost.
Meÿutim, ne samo da je bilo reþ o vlasti i uticaju, veü su od toga imali i materijalnu korist:
"Objašnjavali su im da moraju nastaviti da im plaüaju neku vrstu danka jer, u protivnom oni, adepti,
neüe posredovati u njihovu korist, i Sunce se neüe pojaviti. Da bi ODVRATILI UMOVE LJUDI OD
OýIGLEDNE ýINJENICE DA JE KOMPLETNA NJIHOVA RELIGIJA U STVARI PREVARA, adepti
su izvodili divne, nakiüene ceremonije obožavanja Sunca. I oþekivali su da im narod plaüa za
izvoÿenje ceremonija. Da bi predstavili svoje rituale važnima, adepti su uvek tvrdili da Sunce poštuje
svoje sveštenike, i na taj naþin su ubeÿivali ljude da su im potrebni. Narod je plaüao danak adeptima,
dok god su bili uspešni."186
Zamislite kada bi na mesto reþi "adepti" stajalo "hrišüanski sveštenici" (naravno - tradicionalni,
formalistiþki, koji rade na sliþan naþin), a na mesto "Sunca" - "Bog" (koga hrišüanski sveštenici,
navodno, predstavljaju)? Videli biste velike sliþnosti, što mnogo govori. Isto se može primeniti i na mnoge
moderne astrologe i gatare (uz þasne izuzetke).
Iz ovoga vidimo da je kult Sunca u stvari samo privlaþna maska koja üe privuüi široke mase da prihvate
Iz ovoga vidimo da je kult Sunca u stvari samo privlaþna maska koja üe privuüi široke mase da prihvate
nešto što ne bi, kada bi znali pravu pozadinu. Šta se to krije? Koji su TAJNI CILJEVI OVIH MISTERIJA I
NJIHOVIH ZASTUPNIKA, meÿu kojima su i astrolozi?
Jedan veü citirani veliki majstor kaže:
"(Oni) su nevidljive snage u pozadini zemaljskih tronova, a ljudi su ništa drugo do lutke koje igraju dok
drugi povlaþe konce. Mi vidimo igraþa, ali nadmoüni um koji obavlja posao ostaje SKRIVEN
MASKOM ûUTNJE."187
Dakle, naslednici ovih drevnih tajnih znanja žele da povlaþe konce svetske scene i ljude þine "lutkama
koje igraju". A jedna od glavnih tehnika im je astrologija. Dakle, ako hoüete da im budete lutke - samo
im verujte! Meÿutim, to vam ne savetujem.
ANTIýKI KULT SUNCA OPISAN U BIBLIJI
Celokupni taj sistem obožavanja Sunca i ostalih kosmiþkih božanstava u Bibliji nalazimo najþešüe pod
haldejskim (vavilonskim) izrazom "Vaalim", množina od reþi "Vaal" koja znaþi "Gospod", "Gospodar",
"muž". On oznaþava boga Sunca, kao glavnog boga prirode, ali i lokalne bogove hananskih naroda (u
vreme 2. milenijuma pre n. ere). Poþev od Nevroda (oko 2200. g. pre n.ere) nadalje, sumerski carevi
smatrani su utelovljenjem-inkarnacijom Vaala. Dosledno toj praksi, kasniji carevi u Vaviloniji,
Mesopotamiji, Palestini, i celokupnom Bliskom Istoku u svojim imenima su þesto imali to ime, kao na pr.
Valtasar, Etvaal188 itd. To pokazuje koliko je kult Sunca bio opšte prihvaüen u antiþkom svetu. Takoÿe,
ovakvi opisi pokazuju koliko je sve to bilo poznato biblijskim piscima.
Ime Vaal je prema verovanjima Semiüana bilo:
"1. Oznaka za lokalnog boga u smislu 'Gospod', kao u nazivima 'Vaal-gad', 'Vel-fegor',
'Vaal-hermon';
2. Ime Hananskog boga. Oni su verovali da su Vaali (množina) živeli u svetom drveüu, izvorima, na
pla-ninskim vrhovima, stenama, itd., i svakog od ovih lokalnih bogova na-zivali su Vaal, tj. 'gospodar',
tog posebnog podruþja. U Starom zavetu se þesto spominju ovi lokalni bogovi, gde se Vaal pojavljuje
u svom obliku množine Vaalim (Sudije 2,11; 3,7; 8,33; itd.). Ovi Vaalim su bili smatrani bogovima
prirode koji se brinu za vegetaciju i umnožavanje stoke i stada. Kada se pojavljuje u jednini on
najþešüe oznaþava glavnog nacionalnog boga Hananaca... On je bio bog oluje, i zato je bio
poistoveüivan sa Adadom. Donoseüi zimske kiše sa olujama i munjama, on se smatrao odgovornim
za plodnost države. NJegova sestra i žena (setite se Nevroda i Semiramide - prim. aut.) je bila Anat,
surova boginja krvoproliüa i rata (kakva je bila Semiramida - prim. aut.), a njegov suparnik je bio Mot,
bog suše i vreline. Kada je Bal bio ubijen (da li od Mota - nije jasno, pošto je tekst odlomljen), Anat je
preklinjala Mota da ga povrati u život, ali kada su svi njeni napori propali, ona se razbesnela i u
svojem besu nadjaþala i ubila Mota, uzela svog mrtvog brata, i odnela ga na brdo bogova, gde je on
svojem besu nadjaþala i ubila Mota, uzela svog mrtvog brata, i odnela ga na brdo bogova, gde je on
vaskrsao u novi život. Posle toga, smatralo se, njegova smrt i vaskrsenje su se odvijali godišnje, i
rezultovali su, kako su Hananci verovali, dvema glavnim sezonama Sirije - Palestine, letom i zimom.
Valova smrt rukom zlog Mota na kraju svake kišne sezone bila je proslavljana gorkim naricanjem, a
njegovo godišnje vaskrsenje na kraju dugih, suvih letnjih meseci kada je poþinjala sezona kiša,
donoseüi novi život poljima i vinogradima, bilo je slavljeno radosnim praznova-njem."189
Reljef hananskog boga Vaala
U Bibliji zapažamo opis ovog obiþaja naricanja za bogom Sunca:
"I odvede me na vrata doma Gospodnja koja su sa severa; i gle žene seÿahu i PLAKAHU ZA
TAMUZOM."190
Sledeüi tekst kaže:
"... i gle, na ulasku u crkvu Gospodnju izmeÿu trema i oltara beše oko dvadeset i pet ljudi okrenutih
leÿima k crkvi Gospodnjoj a licem k istoku, i KLANJAHU SE SUNCU PREMA ISTOKU."191
U þitavom Starom zavetu, koji opisuje stari vek, provlaþi se stalna praksa obožavanja boga Sunca Vaala i Meseca, koja stalno utiþe na veru Izraelaca i koja üe ih konaþno i odvesti u ropsto okolnih
naroda.
Kakav je Božji stav prema toj praksi videüemo iz poglavlja "IDU LI BOG I ASTROLOGIJA ZAJEDNO?".
MODERNI KULT SUNCA
Interesantno je da današnji okultisti veruju, da je njihov Veliki sveštenik utelovljenje rogatog boga
Pana, ili Ozirisa, boga prirode, univerzuma i Sunca. Isto tako se Velika sveštenica smatra
utelovljenjem boginje Meseca, Izis, Dijane ili Ištare. Kult Vaala bio je prvenstveno kult plodnosti, po kome
bog - Sunce i boginja - Mesec upravljaju godišnjim dobima, i donose plodnost. Oni deluju uvek zajedno
i naizmeniþno, pa se zato kao oba kulta nalaze u svim religijama starih naroda, a i danas u
magijskim pravcima i kultovima.
Meÿu najveüim obožavaocima boga Sunca spadaju masoni, kao i svi hermetiþki (magijski pravci). Oni
još uvek za SIMBOL boga Sunca koriste stari antiþki znak. Albert Pajk, jedan od vrhunskih masona
kaže:
"...Sjajna zvezda je smatrana AMBLEMOM SVEZNANJA, ILI SVEVIDNOG OKA, koje je egipatskim
inicijatima bila AMBLEM OZIRISA STVORITELJA. Sa slovom Jod u centru, ima kabalistiþko
znaþenje božanske energije, manifes-tovane kao Svetlost koja stvara Univerzum."192
Masoni, koji obožavaju Sunce, boga Ozirisa, Vaala itd. u stvari obožavaju astrološko Sunce - onoga
koji stoji iza tog misterioznog simbola. Isto važi za sve okultne, magijske pravce, koji su obavezno
utemeljeni na astrologiji. To dokazuju:
njihova VEROVANJA:
"Jedva da je neki simbol masonerije znaþajniji i izraženiji od simbola Sunca, koje kao izvor
materijalnog svetla, za masone predstavlja izraz intelektualnog prosvetljenja za kojim oni stalno
tragaju. U masoneriji, Sunce nam se prvo predstavlja kao simbol svetla, a onda naglašenije, kao
simbol suverenog Autoriteta."193
Naravno, videli smo da simbol Sunca u stvari samo predstavlja neki "suvereni autoritet". Uglavnom se za
Sunce koristi ime antiþkog boga Ozirisa:
"U Tabernaklu (masonskom hramu - prim. aut.), bratstvo, odeveno u crno, oplakuje Ozirisa, koji je
oliþenje Sunca, Svetlosti Života, Dobra i Lepote. Razmišljaju o naþinu na koji bi svet ponovo bio
razveseljen njegovim prisus-tvom."194
Masoni su pravi naslednici nekadašnjih paganskih poklonika egipatskog boga Sunca, i hananskog boga
Vaala, koji je vrhunski cilj astrologije. To jasno svedoþe i njihovi:
OBREDI:
"Drevni þovek kružio je oko oltara na kome je plamtela vatra, njegov bog... Kruženje je postalo deo
svih religioznih obiþaja."195
Ovde leži poreklo svih obreda u krug: veštiþjeg pira i kola oko vatre, kruženja oko crkava u procesijama,
stvaranje kruga u magijskim ritualima, igranja oko vatre, igranja u narodnom kolu, itd. Svi ovi rituali
prikazuju verovanje u boga Sunca. Taj isti magijski ritual Sunca usvojili su i njegovi zastupnici - masoni:
"Kada kandidat (masona - prim. aut.) napravi prvi krug po loži, oko oltara, on, korak po korak, hoda
sa senkama hiljada ljudi koji su takoÿe obožavali Najuzvišenijeg poniznim podražavanjem. Stoga,
poduþavanje kruženja nije samo puka parada, veü ceremonija od znaþaja, kojom se povezuju svi oni
koji su uzimali uþešüa u spiritualnim težnjama, od davnina do danas."196
"Ova praksa, nazvana 'kruženje' potekla je iz davnina i postojala je meÿu Rimljanima, Semitima,
hindusima i drugima. Smatralo se da je to ritual proþišüenja. Verovalo se da Sunce putuje oko Zemlje.
Inicijati su opo-našali kretanje Sunca, kada su pravili krugove oko oltara."197
"Ovaj ritual kruženja, nesumnjivo se odnosi na DOKTRINU OBOŽAVANJA SUN-CA."198
Nastavak antiþkog astrološkog obožavanja planeta i planetarnog sistema i danas se vidi i iz masonskog
ENTERIJERA (unutrašnjosti) LOŽA:
"Tavanica treba da bude ukrašena tako da predstavlja nebo sa Mesecom, glavnim planetama i
sazvežÿima Taurus i Orion. Jedno snažno svetlo, veliki globus od stakla koji predstavlja Sunce,
nalazi se na Jugu."199
Još mnogo drugih detalja uz ove jasno govore da su þuvari tajni astrologije u stvari masoni i svi hermetisti
(pripadnici modernizovanih starih magijskih kultova) koji nastavljaju antiþke tradicije obožavanja Sunca.
SIMBOL ZMIJE
U okviru kulta Sunca nalazi se i simbol zmije. U Egiptu najþešüi simbol Sunca bio je disk sa zmijom
oko njega. Obrazloženje je bilo da:
"kao što je Sunce veliki prosvetitelj fiziþkog sveta, tako je ZMIJA PROSVE-TITELJ DUHOVNOG,
DAJUûI ýOVEýANSTVU 'POZNANJE DOBRA I ZLA'."200
Pošto su ova dva simbola usko povezana, neophodno je da i ovaj drugi temeljito upoznamo u sledeüem
poglavlju i shvatimo koga u stvari oni predstavljaju.
SUSRETI ASTROLOGA I BOŽJIH PROROKA
Da bismo razumeli odnos astrologa i Božjih proroka pogledaüemo izveštaje o njihovim direktnim
susretima koji su zapisani jedino u Bibliji, knjizi þiji pisci jasno kažu za nju:
"Sve je pismo od Boga dano (original: "șİȠʌȞİȣıIJȠȢ" = "Bogom nadahnuto")." 201
"Jer je živa reþ Božja, i jaka..."202
Ona ima kako verske, tako i istorijske izveštaje, koji su þesto daleko verodostojniji od klasiþnih istorijskih
tekstova (pošto su svetovnu istoriju pisali samo pobednici i vladari, a jasno je šta üe jedino doüi u obzir
da se zabeleži). Priüi üemo joj kao takvom autentiþnom istorijskom izvoru da bismo upoznali ishod
susreta Božjih proroka i astrologa u prošlosti, kako bismo razumeli neke temeljne principe i za
sadašnjost.
ASTROLOZI EGIPTA I JOSIF
U biblijskoj istoriji zapisan je interesantan dogaÿaj iz života mladiüa Josifa, jednog od dvanaest sinova
Jakova, praoca izraelske nacije. Iz ljubomore zbog oþeve naklonosti prema njemu (Jakov je bio posebno
pažljiv prema Josifu, pošto mu je majka Rahilja umrla dok ga je raÿala) braüa su, buduüi van oþevog
prisustva, prodala Josifa pustinjskim trgovcima, koji su ga odveli i dalje prodali u Egipat kao roba. Posle
neuspelog pokušaja njegove gospodarice da ostvari ljubavnu vezu s njim, gnevna ona ga okrivljuje za
silovanje i on biva baþen u tamnicu.
Dve godine kasnije, davne 1669. pne., egipatski faraon, pripadnik 16. vladarske dinastije Hiksa, sanjao je
dva sna koja su ga zabrinula:
"A posle dve godine dana (Josifovog boravka u zatvoru) usni Faraon, a on stoji na jednoj reci.
I gle, iz reke izaÿe sedam krava lepih i debelih, i stadoše pasti po obali.
I gle, iza njih izaÿe iz reke sedam drugih krava, ružnih i mršavih, i stadoše pored onih krava na obali.
I ove krave ružne i mršave pojedoše onih sedam krava lepih i debelih.
U tom se probudi Faraon. Pa opet zaspav usni drugom, a to sedam klasova izraste iz stabla jedrih i
lepih; a iza njih isklija sedam klasova malih i šturih; pa ovi klasovi mali pojedoše onih sedam velikih
i jedrih.
U tom se probudi faraon i vide da je san. I kad bi u jutru on se zabrinu u duhu, i poslav sve GATARE
Egipatske i sve mudrace, i pripovedi im što je snio; ALI NIKO NE MOŽE KAZATI FARAONU ŠTA
ZNAýI."203
Izraz GATARI, koji se ovde spominju, (u izvornom jevrejskom tekstu "hartumim" - "koji objavljuju magijske
þini", "koji objavljuju u ime magije")
"oznaþava sveštenike kao uþitenje magije. Ovi ljudi bili su okupirani svetom umetnošüu i naukom
Egipta, hijeroglifskim spisima, astronomijom i astrologijom tumaþenjem snova, proricanjem buduüih
dogaÿaja, magijom i prizivanjem duhova, i bili su þuvari okultnih umeüa. Ukratko, oni su bili mudraci
nacije.
Utoliko što je Nil, odakle su mršave kao i debele krave izašle, bio smatran u Egiptu izvorom
celokupnog života i plodnosti, ovi mudri ljudi bili su zbunjeni oko znaþenja snova i nisu mogli da
smisle nijedno pogodno tumaþenje koje bi zadovoljilo cara... To što nisu bili u stanju da objasne
Faraonove snove, zaodenute simboliþim jezikom tog vremena, bez sumnje bilo je zapanjujuüe i za
njih kao i za cara; ali 'u Bogu što je niko ne zna osim Duha Božjeg', i onih kojima je Duh Božji to
otkrio (1. Korinüanima 2,10.11). Mudrost Božja nadmašuje, pa üe stoga uvek zbuniti mudrost ovoga
sveta."204
Iako su ovi mudraci tvrdili da imaju sva kosmiþka znanja, što je hvalisava tvrdnja astrologije i magije,
oni nisu bili u stanju da odgonetnu san koji je bio prikazan simbolima njihovog svakodnevnog života i
naþina razmišljanja (Nil - izvor života, krave - simbol božanstva plodnosti). A iznad svega, ovi snovi
oþito nisu bili u okviru njihove nadležnosti - nisu poticali od iste natprirodne - magijske sile, s kojom su
oni imali kontakta.
"Tada progovori starešina nad peharnicima Faraonu i reþe: 'Danas se opomenuh greha svojega. Kad
se Faraon rasrdi na sluge svoje i baci u tamnicu u kuüi zapovednika stražarskoga mene i starešinu
nad hlebarima, usnismo u jednu noü ja i on, svaki za sebe po znaþenju sna svojega usnismo. A
onde bijaše s nama momþe Jevrejþe, sluga zapovednika stražarskog, i mi mu pripovedismo sne,
on nam kaza šta þiji san znaþi. I zbi se kako nam kaza: mene povrati Faraon u službu, a onoga
obesi.'
Tada Faraon posla po Josifa, i brže ga izvedoše iz tamnice, a on se obrija i preobuþe se, te izaÿe
pred Faraona. A Faraon reþe Josifu:
'Usnih san, pa mi NIKO NE UME DA KAŽE šta znaþi; a za tebe þujem da umeš kazivati sne.'
A Josif odgovori Faraonu i reþe:
'To nije u mojoj vlasti, BOG ûE JAVITI dobro faraonu.'"205
Za razliku od egipatskih mudraca - vraþara, Josif jasno ove snove pripisuje BOGU, svakako Onom u
koga je On kao Jevrejin verovao. Taj Bog, za razliku od egipatskih, nije bio jedan od dve stotine, niti je
bio bezliþna kosmiþka energija, kako je tumaþenje magije o vrhunskom božanstvu. On je bio jedini pravi
Bog, nasuprot svim lažnim izmišljenim, koje ljudi prave da bi im se klanjali. On je liþnost, koja oseüa,
og, asup ot s
a
š je
, oje jud p a e da b
se a ja O je þ ost, oja oseüa,
misli i komunicira sa Svojim stvorenjima, i On je sada uputio važne poruke jednom neznabožaþkom
vladaru, da bi spasio þitavu naciju Egipta, a preko njega i mnoge druge. Oþito je prema kasnijem tekstu
da su ovo bile spasonosne poruke Boga punog ljubavi prema NJegovim biüima.
Faraon je opisao svoja oba sna Josifu, na šta mu je on odgovorio:
"A Josif reþe Faraonu:
'Oba su sna Faraonova jednaka; BOG JAVLJA FARAONU ŠTA JE NAUMIO. Sedam lepih krava
jesu sedam godina, i sedam lepih klasova jesu sedam godina; oba su sna jednaka (po svojoj
suštinskoj poruci - prim. aut.). A sedam krava mršavih i ružnih, što izaÿoše iza onih, jesu sedam
godina; i sedam klasova sitnih i šturih biüe sedam godina gladnih. To je što rekoh Faraonu: BOG
KAŽE FARAONU ŠTA JE NAUMIO.
Evo doüi üe sedam godina vrlo rodnih svoj zemlji Egipatskoj. A iza njih nastaüe sedam gladnih
godina, gde üe se zaboraviti sve obilje u zemlji Egipatskoj, JER ûE GLAD SATRTI ZEMLJU, te se
neüe znati to obilje u zemlji od gladi potonje, jer üe biti vrlo velika. A što je dva puta uzastopce
Faraon snio, to je zato što je ZACELO BOG TAKO NAUMIO, I NA SKORO ûE TO UýINITI BOG.'"
206
Iz ovoga se zapaža da Josif poznaje Božje namere o buduünosti i sudbini tada najveüe i najsnažnije
nacije na svetu. U tom trenutku, on je bio jedini þovek na þitavom svetu koji je pored svih velikih mudraca
Egipta to bio u stanju. Sva mudrost najveüe škole magije, drevnih antiþkih misterija i astrologije pala je
na ispitu mudrosti koja je poticala od Boga. Ovi mudraci oþito nisu imali nikakve veze s Bogom. Oni nisu
imali pojma o božanskim otkrivenjima, bili su potpune neznalice.
Meÿutim, da je Josif stao samo na ovim reþima predskazivanja zle sudbine, ni on ne bi bio ništa bolji od
gatara i onih koji predskazuju nesreüe. On nije samo otkrio šta üe se dogoditi, veü je predložio i
REŠENJE. A to je u potpunom duhu i skladu s Božjim otkrivenjima. Bog ne samo da upozorava na
opasnosti, veü nudi i rešenja kako ih prevaziüi. A ona su uvek mudra i najþešüe jednostavna i praktiþna.
Evo kako ga je Josif izneo:
"Nego sada neka potraži Faraon þoveka mudra i razumna, pa neka ga postavi nad zemljom
Egipatskom. I neka gleda Faraon da postavi starešine po zemlji, i pokupi petinu po zemlji Egipatskoj,
za sedam rodnih godina; neka skupljaju od svakog žita za rodnih godina koje idu, i neka snesu pod
ruku Faraonovu svakoga žita u gradove, i neka þuvaju, da se naÿe hrane zemlji za sedam godina
gladnih, kad nastanu da ne propadne zemlja od gladi."207
Ovde nije bilo nikakve mistike, magije niti praznoverja, veü praktiþne mudrosti i zdravog rasuÿivanja. I
upravo se u tome i razlikuju sva sujeverja od prave Božje mudrosti, koju On daruje ljudima koji su Mu
verni.
Naravno, mudrost bez praktiþnih rezultata ne bi bila mudrost. Kakve su bile posledice ovog Božanskog
otkrivenja u sluþaju Josifa i Faraona?
U daljim tekstovima opisa razvoja dogaÿaja (1.Mojsijeva 41,37-57) nalazimo da je Faraon, posle
savetovanja sa mudracima, koji su morali da priznaju da je ovaj mladiü mudriji od sviju njih, izabrao baš
njega da vodi zemlju u kritiþnim godima. Poverio mu je najviši i najpoverljiviji položaj u celoj egipatskoj
imperiji. (Naravno, o ovim dogaÿajima neüete naüi izveštaje u egipatskoj istoriji, pošto se sve odvijalo
pod dinastijom njima omraženih vladara dinastije Hiksa).
Narednih 7 rodnih godina Josif je brižljivo sakupljao, kao pravi domaüin, sve što je moglo da se
uskladišti. Za to je izumio posebne silose. Hrane je sakupljeno u neizmernom izobilju. A onda, kada su
došle gladne godine, Josif je otvorio žitnice, silose sa sušenom hranom i prodavao, te je narod preživeo.
Ne samo u Egiptu, nego i u ostalim zemljama, odakle su dolazili da kupe hranu, ljudi su preživeli
zahvaljujuüi ovom vernom mladiüu koji je bio pošten i þestit, bez obzira na okolnosti. Na taj naþin su
preživeli i Josifova braüa, otac i cela familija, koja je konaþno preseljena u Egipat. Tu su živeli bezbrižno,
zajedno sa Josifom.
Naravno, ne završava se svaþiji život i kriza ovako povoljno. Ali, kada se buduünost preda Bogu da On
njom upravlja, onda može da bude tako.
VAVILONSKI ASTROLOZI I PROROK DANILO
Mnogo kasnije (604/3. god. pre n.ere), nalazimo ponovo jedan susret velikih vavilonskih astrologa,
mudraca, vraþara - adepta originalnih, vavilonskih Misterija i jednog pravog Božjeg proroka.
Iako oþekujemo da üe taj prorok biti neki starac u godinama, radi se o mladiüu od nekih 19 godina mladom Danilu, koji je zajedno sa svojim drugovima bio odveden u vavilonsko ropstvo 605. pre n. ere.
Tu je trebalo da se priprema za odgovornu dužnost ministra države Vavilon. Upravo u vreme kada je tek
završio svoje studije i položio kvalifikacione ispite, postavši "pripravnik", dogodio se burni dogaÿaj koji üe
ga vinuti na vrhunski položaj u carstvu.
"A druge godine carovanja Navuhodonosorova (vladara Vavilona od 605-562. g. pre n. ere, 2. godina
je prema tome 604/3. pre n. ere) usni Navuhodonos san, i uznemiri mu se duh i san ga proÿe
Šprekinu seû." 208
San je strahovito uznemirio ovog moünog vladara. Nauþen da veruje u snove kao nebeske poruke, bilo
mu je jako stalo da razume ovaj upeþatljivi san, koji je na žalost - zaboravio. Misleüi da ima ljude koji
imaju odgovore na sva pitanja, pozvao je svoje savetnike:
"I reþe car da dozovu vraþe i zvezdare i gatare i Haldeje da kažu caru san njegov. I doÿoše i staše
pred cara."209
LJudi koje je pozvao bili su veliki nauþnici drevne vavilonske mudrosti, visoki uþitelji koji su tvrdili da
imaju na raspolaganju sva znanja svemira i zemlje. Donekle, bili su u pravu.
"Greška je smatrati da su mudraci Vavilona bili samo gatari i vraþari. Iako nauþeni tim znanjima, oni
su bili i nauþnici u pravom smislu reþi... NJihovo znanje iz astronomije je dostiglo iznenaÿujuüe
visoki stepen razvoja, iako je vrhunac astronomije došao posle Persijske pobede. Astronomi su
bili u stanju da predvide i meseþeve i sunþeve eklipse (pomraþenja) putem proraþuna. NJihovo
matematiþko znanje je bilo veoma razvijeno. Oni su uveli formule þije se otkriüe greškom
generalno pripisuje grþkim matematiþarima. Nadanje, oni su bili dobri arhitekte, graditelji, i prihvatljivi
lekari, koji su empirijski (iskustvom) pronašli terapije za mnoga oboljenja. Mora da su upravo u ovim
granama znanja i sposobnosti Danilo i njegova tri druga prevazišli vavilonske vraþare, astrologe i
nauþnike." 210
Pored ovih znanja ovi vraþari i astrologzi su sebi pripisivali znanje bogova, sa kojima su, navodno, samo
oni mogli da komuniciraju. Po njihovim obeüanjima, njima je bila poznata i dostupna celokupna prošlost,
tadašnjost i buduünost - apsolutno sva znanja i mudrost. Kao takvima, carevi su im bezuslovno verovali i
u svemu ih konsultovali za savet. (Isto je i danas kod veüine politiþara). Zato nije þudo što je od njih, kao
takvih, car Navuhodonosor oþekivao da bez problema otkriju nešto što se zbilo u prošlosti - njegov san.
Meÿutim, oni su od njega tražili da im pripovedi san:
"A Haldeji (narod posebno obdaren natprirodnim sposobnostima i znanjima) rekoše caru sirski: 'care,
da si živ doveka! pripovedi san slugama svojim, pa üemo ti kazati što znaþi.'"211
Na njegovo dalje insistiranje i pretnje da moraju da mu otkriju san i njegovo znaþenje, oni su kazali:
"Odgovoriše Haldeji caru i rekoše: 'nema þoveka na zemlji koji bi mogao kazati caru to što ište; zato
nijedan car ni knez ni vlastelin nije nigda iskao tako što od vraþa ili zvezdara ili Haldejaca. I što car
ište VRLO JE TEŠKO; niti ima drugoga koji bi mogao kazati caru osim bogova koji ne žive meÿu
ljudima.'"212
Pošto je on video da ne ispunjavaju njegova oþekivanja, razjario se shvativši da su ga svo vreme do
tada u stvari hvalisavo lagali:
"Zato se car razljuti i razgnevi vrlo, i zapovedi da se pogube svi mudraci vavilonski."213
Meÿu osuÿenom klasom mudraca i nauþnika bio je i Danilo. Zatražio je od cara vreme obeüavši da üe
mu doneti odgovor.214
Imamo prava da se pitamo: otkud mu tolika sigurnost da üe dobiti odgovor? Otkud mu taj tajni izvor
znanja, koje ni najveüim mudracima Vavilona nije bio dostupan? Šta je taj mladiü umeo šta ovi najuþeniji
ljudi tadašnjeg intelektualnog svetskog vrha nisu znali?
"Potom otide Danilo kuüi svojoj, i kaza stvar Ananiji, Misailu i Azariji, drugovima svojim, DA SE
MOLE ZA MILOST BOGU NEBESKOMU RADI TE TAJNE d
bi
i li D il i d
i
MOLE ZA MILOST BOGU NEBESKOMU RADI TE TAJNE, da ne bi poginuli Danilo i drugovi mu s
ostalim mudracima vavilonskim."215
Danilo je bio þovek molitve i snažne vere u Boga koji ga nikada nije izneverio, iako je bio u tuÿoj zemlji
tuÿeg boga. On je bio siguran da üe Bog, kada je u pitanju ovako važna stvar, otkriti tajne nedostupne i
najveüim tadašnjim mudracima. Iako je bio najobrazovaniji od svih tadašnjih nauþnika (u matematici,
fizici, astronomiji, medicini, književnosti i pisanju), ovaj mladiü je znao vrednost molitve. Kamo sreüe
kada bi i današnji mladi shvatili da je upravo u vezi s Bogom putem molitve najveüi izvor mudrosti i
rešenja mnogih, þak i "nerešivih" problema.
Da li je Danilo ostao moleüi se "u prazno"?
"I objavi se tajna Danilu u noünoj utvari; tada Danilo blagoslovi BOGA NEBESKOGA. Progovori
Danilo i reþe: 'da je blagosloveno ime Gospodnje od veka do veka; JER JE NJEGOVA MUDROST I
SILA; I ON MENJA VREMENA I ýASE; SMEûE Šuklanjaû CAREVE I POSTAVLJA CAREVE;
DAJE MUDROST MUDRIMA I RAZUM RAZUMNIMA. ON OTKRIVA ŠTO JE DUBOKO I
SAKRIVENO, ZNA ŠTO JE U MRAKU, I SVETLOST KOD NJEGA STANUJE. Tebe, Bože otaca
mojih, hvalim i slavim, što si mi OBJAVIO zašto te molismo objaviv nam stvar carevu."216
Kada je došao do cara, Danilo mu je jasno naglasio:
"tajne koje car ište NE MOGU KAZATI CARU MUDRACI NI ZVEZDARI NI VRAýARI NI GATARI.
NEGO IMA BOG NA NEBU KOJI OTKRIVA TAJNE i javlja caru Navuhodonosoru šta üe biti do
posletka..."217
Zatim mu je opisao sadržaj sna o þudesnom ogromnom kipu od razliþitih metala (31-35. stih) kao i
znaþenje tog simboliþkog OPISA SVETSKIH IMPERIJA i dogaÿaja (36-45. stiha) koji üe trajati "do
posletka" (28. stih), do kraja istorije ovog sveta. Završio je reþima:
"BOG VELIKI JAVLJA CARU ŠTA ûE BITI POSLE; san je istinit, i tumaþenje mu verno."218
Inaþe, u to doba na istoku, a posebno u Vavilonu, smatralo se najvišom mudrošüu sposobnost
odgonetanja zagonetki i enigmi. I onu koju nijedan mudrac u Vavilonu nije uspeo - Danilo je odgonetnuo!
Sigurno možete zamisliti zadivljenost cara kada je uvideo da jedan mladiü poseduje veüu mudrost od
svih mudraca Vavilona zajedno! U njegovim oþima on je bio vrhunski adept, današnjom masonskom
terminologijom - majstor 34. stepena (inaþe još niko taj stepen nije dostigao, pa i ne postoji )!
Meÿutim, car je shvatio i šta je izvor ove mudrosti. Duboko potresen tom ogromnom mudrošüu jednog
mladiüa ovaj oholi i samouvereni monarh izrekao je zapanjujuüe reþi u vezi Boga jednog njegovog
zarobljenika:
"Car progovori Danilu i reþe: 'doista, vaš je Bog Bog nad bogovima i gospodar nad carevima, i KOJI
OBJAVLJUJE TAJNE, kad si mogao otkriti ovu tajnu.'"219
Ova buduünost nije mogla da se nasluti ni u jednom astrološkom znaku, ni jednom porukom duhova
mrtvih mudraca, koje su egipatski sveštenici prizivali i komunicirali s njima. ýak ni sve sile tame nisu
mogle da prodru niti u buduünost, niti u namere Božje. NJih Bog otkriva samo "slugama Svojim
prorocima"220, onima koji su spremni da Ga poslušaju i koji Mu veruju. Proroci pak, ta otkrivenja
PRENOSE svima kojima je to potrebno.
Postoje i drugi zapisi susreta astrologa i Božjih proroka, ali ovo je nadam se, bilo dovoljno da se shvati da
ASTROLOZI I SVI ONI KOJI SU POVEZANI SA ASTROLOGIJOM (VRAýARI, GATARI, MUDRACI
ANTIýKIH MISTERIJA) NISU BOŽJI PROROCI. ONI NE POZNAJU BOŽJE TAJNE, niti mogu kad IM
SE BOG NE JAVLJA! On to þini samo Svojim vernim saradnicima, meÿu koje astrolozi NE SPADAJU!
Sveštenici boga Vaala (Sunca, prirode i plodnosti) nikada nisu mogli da se poistovete sa Božjim
prorocima. Ove dve grupe su uvek bile u direktnoj suprotnosti, i uvek su predstavljale suparniþke
bogove, jedna Vaala - boga Sunca, druga Boga Jahvea - Stvoritelja Sunca i celog svemira.
Nameüe se pitanje: A gde onda astrolozi spadaju? Kome pripadaju? Ko ih vodi i uþi?
ASTROLOŠKA TERMINOLOGIJA
Kao i svaka druga okultna nauka, astrologija ima svoju terminologiju, koja ništa ne znaþi neupuüenima.
Na neki naþin ona stvara utisak "višeg znanja" astrologa, pošto ona nije tako poznato u javnosti. Ona je
namerno zakomplikovana i nejasna, da laici ne bi mogli da razumeju misteriozne puteve odreÿivanja
sudbine.
Da bi bili razumljiviji, kada naiÿete na njih, a i shvatili njihovu stvarnu osnovanost, iznosim znaþenje
najosnovnijih pojmova:
APROKSIMACIJA - Iako se smatra da položaj planeta utiþe na sudbinu þoveka, to važi samo za one
planete koje su u znaku u kome je osoba roÿena i koje zauzimaju znaþajne aspekte (uglove) sa
njima. U tom sluþaju su druge manje važne.
"Ustanovljavanje nekog horoskopa ne zahteva uvek potpuno precizno iraþunavanje položaja.
Aproksimacija (približna vrednost) toleriše se u veüini sluþajeva pod uslovom da planeta þiji položaj
treba da odredimo ne zauzima neki znaþajan položaj u zodijaku."221
Kasnije üemo videti da za svaku osobu vrede samo odreÿene planete, ne sve. Oþito, da se tu radi o
nekom selektivnom delovanju na pojedine ljude, a ne pravom fiziþkom zraþenju kome su svi izloženi.
Zato se astrologija ne može poistovetiti sa stvarnim kosmiþkim elektro-magnetnim zraþenjima planeta i
kosmosa, koje podjednako deluju na sve ljude. Takoÿe, za razliku od astronomije, egzaktne nauke, u
kojoj je sve "astronomski" precizno, u astrologiji to nije potrebno.
ASPEKT - "(ili konfiguracija), ugaoni razmak izmeÿu dve planete ili dve znaþajne taþke zodijaka...
Kepler je bio taj koji je prvi formulisao teoriju skupova aspekata. Prema njemu, razlikujemo više
harmoniþne aspekte, zvane pozitivni, koji su konjunkcija (združivanje - prim. aut.) kada zvezde imaju
istu longitudu (položaj na nebu - prim. aut.), trigon kada je njihov razmak 120°, sekstil kada je razmak
60°, polusekstil ili dodektil (razmak od 30°) i kvinkonk (razmak od 150°); njihovi oponenti (suprotni
aspekti) su viši diskordinacioni aspekti, zvani negativni: opozicija (razmak od 180°), kvadrat (razmak
od 90°), polukvadrat (razmak od 45°) i 1,5 (razmak od 135°)."222
Od vrste tih uglova - aspekata, da li su "pozitivni" ili "negativni", vrste planeta i njihovih kombinacija i
meÿusobnih uticaja zavisi tumaþenje buduünosti pojedinca. Meÿutim, ne zaboravite da raspored planeta
i njihovi meÿusobni uglovi, zajedno sa svim sazvežÿima u astrologiji, nisu stvarni, veü zamišlje-ni. Oni
poþivaju na staroj, danas odbaþenoj, geocentriþnoj slici svemira (po kojoj je Zemlja u središtu našeg
planetarnog sistema). Time je astrološko tumaþenje sudbine pod velikim znakom pitanja kada se
kompletno astrološko raþunanje, zajedno sa meÿusobnim uglovima - aspektima bazira na pogrešnom
rasporedu planeta. Ali, o nauþnim þinjenicama više u istoimenom poglavlju.
ASTROLAB - "(od grþke reþi 'astron' - Šastronû, zvezda, i 'lambanein' Šlambaneinû, uzeti);
instrument koji je pronašao Hiparh (II vek pre n.e.). Služio je za posmatranje zvezda i za odreÿivanje
njihove visine iznad horizonta. Astrolozi su ga koristili za pravljenje horoskopa, pre nego su glavne
astronomske opservatorije (teleskopske posmatraþnice - prim. aut.) izdale efemeride (položaji
planeta u jednom trenutku - prim. aut.). Ptolomej je ovim imenom oznaþavao jedan sverni
astronomski globus, što je bio u upotrebi do XII veka. Neki astrolozi s kraja XIX veka, meÿu njima i
Julevno, astrolabom su zvali jednu vrstu uglomera sa pokretnim kracima koji je služio za odreÿivanje
aspekata."223
ASTROLOGIJA (grþki astron = zvezda + logia = nauka) bukvalno prevedeno znaþi "nauka o
zvezdama". Iako ima neke elemente nauke, ona ne koristi prave nauþne metode istraživanja
(eksperimentalno posmatranje, uzimanje u obzir prirodnih zakona, itd.), veü se prvenstveno bazira na
pretpostavkama i tradiciji224, kao što smo veü saznali. U poglavlju OSNOVNE POSTAVKE bilo je
više reþi o pravom znaþenju ovog pojma.
ASCENDENT - Taþka zodijaka u kome zodijaþki krug seþe horizont (vidi objašnjenje pod "horizont")
prilikom roÿenja.
"Planeta koja daje prirodu Ascendentu je ona koja je najbliža vrhu, ili, ako ona tuda samo prolazi
onda je to ona planeta koja ima svoj domicil (vidi objašnjenje malo dalje - prim. aut.) u znaku koga
pokriva prva Kuüa... Poznavanje Ascendenta je najvažnija stvar u tumaþenju nekog horos-kopa. On
je taj koji na prvom mestu otkriva karakter liþnosti, a moguüe je i dati prvu psihiþku sliku osobe þiji je
to Ascedent, þak i kada ne znamo znak u kojem je roÿena, dok je obrnuto nemoguüe."225
Takoÿe i ovde važi pravilo, kao i za sve ostale astrološke ideje. Kompletan horoskopski krug, kretanje
sunca i raspored planeta u njemu su samo zamišljeni (jer su zasnovani na antiþkim posmatranjima i
geocentriþnom rasporedu planeta). Taj raspored nije stvaran, zasnovan na astronomskom prikazu.
Stoga je i presek zakošenog kruga horoskopa sa horizontom (vidi objašnjenje o horizontu), ascendent,
samo zamišljena taþka koja u stvarnosti nema nikakve osnove, niti stvarnog uticaja. Meÿutim, u
astrologiji je ona od sudbonosne važnosti
astrologiji je ona od sudbonosne važnosti.
DEKADE - Celokupni krug zodijaka od 360° podeljen je na 36 delova po 10°, nazvanih dekade.
Identiþno 360° u krugu, u lunarnoj (meseþevoj) godini bilo je 360 dana. Jedna dekada prema tome
obuhvata 10 dana. Time je svaki Mesec, jedna kuüa od 12, bio podeljen na 3 sobe po 10°.
"...svakom vlada po jedna planeta þiji je uticaj pojaþan u zoni kojom prolazi. Svaka dekada upravlja
oblašüu koja odreÿuje zodijaþku tipologiju."226
Inaþe, podela potiþe od 36 prvobitno popisanih zvezda, koliko su ih videli nekašnji Egipüani.227 Svaka od
njih upravlja odreÿenom dekadom, sobom. Time je svaki þovek, prema uþenju astrologije, u zavisnosti
od datuma roÿenja, pod upravom lokalnog "boga". Zato se prema dekadi odreÿuje sudbina þoveka.
Naravno, to nisu hrišüanski, veü stari antiþki paganski bogovi.
Za razmišljanje: ukoliko ste obrazovana osoba, da li verujete da vašim životom upravlja neko
"astralno božanstvo", koje u stvarnosti nije ništa drugo do mrtvo planetarno telo? Ukoliko ste
hrišüanin (hrišüanka), prihvatate li verovanje u voÿstvo nekog paganskog boga, koji nema nikakvog
mesta u hrišüanskoj veri? Nije li malo þudno da danas mnogi "hrišüani" veruju u jednu ovakvu
pagansku religiju?
DESCENDENT - Zapad, taþka zalaska Sunca na vidljivom horizontu. Bazira se na ideji kretanja
Sunca oko Zemlje (što je astronomski prevaziÿeno). Kada je reþ o descendentu planete onda
oznaþava silaznu putanju na zakošenom ekvatoru i slabljenje uticaja.
DIREKCIJA - "reþ koja se upotrebljava da bi se oznaþio period u toku koga se manifestuju povoljni i
nepovoljni uticaji planeta."228
Još od samog poþetka astrolozi su uspostavili povoljne i nepovoljne uticaje planeta, na osnovu kojih se i
odreÿuje sudbina. Prema tome, svaka planeta u odreÿenom položaju i kombinaciji sa ostalima vrši
povoljan ili nepovoljan uticaj. Oni vrše direkciju, ili uticaj.
Ova ideja o obostrano pozitivnom i negativnom uticaju planeta se bazira na ideji da su i glavni bog Sunce
i bogovi koji proizlaze od njega i dobri i zli. A to verovanje je potpuno identiþno starom vavilonskom, po
kome su prirodom upravljali bezbrojni üudljivi
"...demoni, koji su bili uzroþnici bolesti i nevolja..."229
od kojih su neki bili dobroüudni, a neki i zli. U odreÿenim periodima neki su mogli da se odobrovolje i zato
je trebalo prinositi žrtve. U zavisnosti od njihove üudi dani su bili povoljni ili nepovoljni.
Astrologija je u stvari samo kosmiþki prikaz panteona (hrama) antiþkih bogova, koji su upravljali ljudima.
Celokupna ta religija je magijsko starovavilonsko obožavanje demona!
DISONANCA - "Sinonim za nepovoljan aspekt. Najgori je kvadrat dveju planeta koje su same po sebi
negativne, kao što su Neptun, Saturn, Uran i Mars, ili kvadrat jedne od ovih planeta sa Mesecom."230
Ono što je reþeno za aspekte, isto važi i za negativne aspekte - meÿusobne uglove planeta, disonance.
Sve je samo zamisao na temelju astrološke predstave rasporeda planeta, koji nije stvaran, pa prema
tome ni negativni položaji planeta - disonance nisu realni, veü samo zamišljeni. Prema tome, njihov
meÿusobni odnos nema nikakvog stvarnog uticaja na þovekov život, jer niti su njihovi uglovi stvarni (u
odnosu na Zemlju, koja nije u središtu planetarnog sistema), niti mogu uticati na þoveka kao mrtva
nebeska tela. Meÿutim, inteligentni psihiþki uticaji na þoveka, koje astrolozi þesto definišu sa intuicija,
potiþu od biüa koja su predstavljena planetama. A o njima više u poglavlju posveüenom KULTU SUNCA.
DNEVNI PROLAZ - "Luk ekliptike koji neka zvezda preÿe za 24 þasa. Glavne efemeride daju prolaz
Sunca i Meseca, što omoguüaava da se sazna položaj ovih zvezda u jednom datom trenutku."231
To je dakle put jednog nebeskog tela (navodno oko Zemlje, u stvarnosti oko Sunca) na nebeskom svodu
za jedan dan. On se raþuna u stepenima kružne putanje oko zemlje uglavnom samo za Sunce i Mesec.
DOMICIL - "Svaka planeta, osim Sunca koje ima svoj domicil u Lavu, ima dva izborna domicila jedan dnevni i jedan noüni. Zapaženo je da je uticaj planeta maksimalan kada planeta prolazi jednim
od svoja dva domicila, na-roþito dnevnim."232
Inaþe, ovaj pojam oznaþava "stan", "stanište" jedne planete, ili nebeskog tela.
"U nekim znakovima su gospodari, oseüaju se dobro, to je domicil planeta. NJihov je uticaj najmanji u
g p
,
j
,
znakovima gde su u egzilu (u izgonu, prognani)."233
j
p
j
j
j
j
Iz ovoga zakljuþujemo da planete imaju oseüanja, sposobnost gospodarenja, svoju teritoriju, a da su na
tuÿim teritorijama ugrožene, izgnane (?!). Ako ih neko izgoni, proganja, onda je to meÿusobni rat. Kako je
to moguüe da nebeska tela, koja putuju svojom astronomski precizno utrÿenim putanjama meÿusobno
dolaze u sukobe, progone i sl.? Koliko to ima veze sa stvarnošüu?
Razuman þovek üe brzo uvideti da se ovde radi o þisto paganskoj mitologiji, koja nema veze sa prirodnim
ureÿenjem planeta. Stoga i ovaj astrološki pojam nema nikakvih ni stvarnih, ni opravdanih nauþnih
osnova.
DOMIFIKACIJA - "(od lat. reþi domus, kuüa). Operacija koja se sastoji u rasporeÿivanju dvanest
Kuüa na karti neba natusa (roÿenja - prim. aut.)."234
Pošto su sazvežÿa stalna, a raspored kuüa zavisi od datuma roÿenja, onda se one ne poklapaju sa
sazvežÿima, pa þak:
"...jedna Kuüa može da pokriva dva ili tri znaka zodijaka."235
Prethodno smo videli teoriju domicila planeta. Operacija domifikacije se zasniva na ovoj teoriji postojanja
boravišta planeta. Po tome ispada da je raspored kretanja planeta i njihovo boravište odreÿeno našim
roÿenjem. Meÿutim, razmislite koliko u svemu tome ima logike, da roÿenje jednog ljudskog biüa može
odreÿivati zbivanja u kosmiþkim prostorima. Za takvo verovanje zaista treba puno mašte i smisla za
mistiþno.
DOMINACIJA - "pozicija planete u njenom domicilu."236
Smatra se da je planeta "kod kuüe" i onda je najjaþa. Celokupna teorija kuüa i razlika u snazi njihovog
delovanja, u zavisnosti od položaja u odnosu na druge planete i sazvežÿa u stvari nema nikakvih
astronomskih osnova.
DOMINANTA - naziv za najjaþe uticaje u horoskopskom odreÿivanju natalne karte. Tu spadaju:
- Planetarna dominanta - priroda planete koja ima najjaþu poziciju u horoskopu u trenutku roÿenja deteta.
Ovde je reþ o "psihiþkom uticaju" planete koja je donimantna. Svakako, ova zamisao potiþe iz antiþkog
verovanja da su planete bogovi, koji se neprestano bore za prevlast u þovekovom životu. Jednom reþju,
þisto politeistiþko shvatanje sveta.
Pitanje za razmišljanje: Možemo li danas da verujemo u "bogove" koji upravljaju ljudima, meÿu kojima se
vodi borba za prevlast? Ako ih ima, ko su oni? Da li su pravi bogovi? - Za hrišüane ne postoji mnoštvo
bogova, veü samo jedan:
"Ja sam Gospod i nema drugoga, osim mene nema boga."237
- zodijaþka - uticaji dva znaka horoskopa, jedan kao znak roÿenja, a drugi onaj u kome se nalazi
ascedent (vidi objašnjenje na poþetku poglavlja),
- i elementarna - odreÿuje se prema prirodi horoskopskog znaka u kome se nalazi veüina planeta na
natalnoj karti neba. I ovde važi isto što je reþeno za planetarnu dominantu - planetarni bogovi koji "utiþu"
na nas nisu bogovi.
GEMINI (GEMMINI) - latinski naziv za blizance.
GEOCENTRIýNI SISTEM - stara haldejska zamisao da je zemlja u centru našeg planetarnog
sistema. Na ovoj osnovi se raþunaju sve astrološke vrednosti uglova - aspekata, uticaja planeta i
sazvežÿa (povoljnih i nepovoljnih), i svih ostalih elemenata koji ulaze u astrološku kartu. ýak i kada
bi astrologija bila osnovana (u ideji psihiþkih uticaja planeta i zvezda, što je þista paganska
mitologija), opet ne bi mogla da bude taþna, pošto se bazira na pogrešnom rasporedu planeta. Veü
nekoliko vekova je poznato da Zemlja nije u centru putanja planeta, veü Sunce. Meÿutim, astrolozi se
nisu potrudili da isprave svoje potpuno pogrešne proraþune.
GEOMANTIJA - gatanje na osnovu u pesku nasumice odabranih taþaka, od kojih se crtaju 16 figura
prema preciznim pravilima. Astrolozi ne priznaju njenu vezu sa astrologijom, iako geomanti tvrde
suprotno.
GLEDANJE U KARTE - naþin proricanja - gatanja, posebno pomoüu Tarot karata koje su zamišljene
t
lj
t l ških i b l Z
lik
d kl iþ ih i j d
t k š il K
i i d i bli i
na temelju astroloških simbola. Za razliku od klasiþnih imaju dvostruku špil. Kao i svi drugi oblici
gatanja i ovaj spada u istu kategoriju sa astrologijom.
ĈAVO - "XV lama tarota koja po analogiji odgovara znaku Jarca. Predstavlja biseksualnog ÿavola,
ženskih grudi i muškog tela. NJegove boje su žuta, plava i crvena.
Satanski aspekt ove lame ne podrazumeva sasvim loša znaþenja. Tradicionalno proroþko tumaþenje
ukazuje samo na kljuþanje mraþnih sila, pojavu podsvesnog, što samo po sebi nije kobno. U njena
simboliþka znaþenja spadaju i traženje najrazliþitijih apetita, instikata i niskih strasti, kao i pohlepe.
Meÿutim, ne treba suviše podcenjivati ovu kartu. Radi se samo o ukazivanju na uroÿene sklonosti.
Svako je u moguünosti da ih potisne i kanališe u pozitivnom smeru."238
Ovde se iznose interesantne misli, koje inaþe odražavaju okultna shvatanja. Pre svega, znak Jarca za
sotonu je crnomagijski, satanski.
Biseksualnost je takoÿe magijskog karaktera, što üe biti reþi u opisu "Velikog rituala" u magiji u
poglavlju POREKLO ASTROLOGIJE. Ideja o ukidanju razlika meÿu polovima vodi u
homoseksualnost i lezbejstvo, kao i svakojake perverzije, prisutne u magijskoj praksi. Oþito da
astrologija nema ništa protiv, ni jedne reþi osude.
Ideja da "satanski aspekt ove lame ne podrazumeva sasvim loša znaþenja" pokazuje da astrologija nema
loše mišljenje o sotoni. On po tome nije sasvim loš. Iako se priznaje postojanja mraþnih sila, ali se one
ne smatraju kobnima. To pokazuje potpunu duhovnu obmanu koju neko preko astrologije želi da proturi u
lepom pakovanju - sotona nije loš, on je samo ono uroÿeno zlo u þoveku. NJega je þak moguüe
kanalisati u pozitivnom smeru. Kakve zablude! Sotona se nikada ne može kanalisati. On je osoba više
inteligencije i može se desiti samo da on kanališe þoveka (da ga uþini svojim medijem) i upotrebi ga za
svoje neverovatno lukave obmane.
Isus Hristos sotonu jasno naziva krvnikom ljudskim, ocem laži.239 U njemu ne može biti niþega
pozitivnog. Sve što uradi prividno dobro, koristi samo kao masku za još gora zlodela. Za ovakve
teorije bi važile reþi iz Biblije:
"Teško onima koji zlo zovu dobro, a dobro zlo, koji prave od mraka svetlost a od svetlosti mrak, koji
prave od gorkoga slatko a od slatkoga gorko."240
EZOTERIJA - potiþe od grþke reþi ezoteros (esnjteroV) = "unutrašnji". Podrazumeva magijske
okultne nauke koje se bave þovekovim "kosmiþkim" silama, što je osnova i astrologije. Postoji veliki
spisak tajnih organizacija koje se bave drevnom ezoteriþno - magijskom naukom. Od njih evo samo
nekih:
1.Gnostiþka Katoliþka crkva,
2.red vitezova Svetog Duha,
3.red Iluminata,
4.red Vitezova Hramovnika,
5.red Malteških Vitezova,
6.red Vitezova Svetog Groba,
7.red Vitezova Svetog Graala,
8.Sveti Red Ružinog Krsta (Rozenkrojceri),
9.Drevni i Prvobitni Ritual Masonerije (33°),
10.Drevni Škotski Obred Masonerije (33°).241
EFEMERIDE - pozicije planeta i zvezda oznaþene i po sunþanom vremenu (u satima, minutima i
sekundama), i u stepenima geografske širine. Za sve te položaje koriste se postojeüe karte. Takoÿe,
one su i astronomski podaci o dnevnom, sedmiþnom, godišnjem i vekovnom kretanju planeta.
Meÿutim, u stvarnosti svi ovi proraþuni nisu izvor predviÿanja astrologa, veü samo služe kao izgled
nauþnog pristupa. Oni nemaju nikakve veze sa liþnim životom i samo na osnovu njih nijedan astrolog
ne bi ništa mogao da pogodi. Zato oni koriste druge, uglavnom psihološke trikove, da bi ubedili svet u
svoju teoriju sposobnosti i "znanje"
svoju teoriju, sposobnosti i znanje .
EGZALTACIJA - "je savršena kombinacija najboljih osobina znaka i planeta."242
"... stanje planete þiji je uticaj pojaþan kada ona dostiže neke stepene zodijaka..."243
Egzaltacija u suštini znaþi "uzvisivanje", što je na duhovnom planu, na osnovu Biblije, karakteristika
samog Lucifera. Poþetak njegovog pada je došao težnjom za uzvisivanjem. Nekadašnji anÿeli krenuli su
njegovim putem, pa se ta osobina pripisuje planetama, koje u stvari simbolišu "kosmiþke duhove".
EGZIL - položaj planete suprotan njenom domicilu, mestu boravka. Oþito da ovi pojmovi nemaju
nikakvog osnova, zato što se baziraju na ideji o voljnom kretanju planeta. Prava istina je da je svakoj
planeti odreÿena kružna putanja od svih 360°, a ne samo neki ograniþeni domicil (stanište). U
stvarnosti nema egzila, kada se svaka od njih kreüe svojim normalnim putem.
EKLIPTIKA - kružna putanja (prema geocentriþnoj teoriji) Sun-ca oko Zemlje pojasom zodijaka. Ona
je nagnuta 23° 27' u odnosu na horizontalni (nebeski) ekvator. U stvarnosti to je putanja Zemlje oko
Sunca. Ovaj pojam koji se koristi za Sunce u stvari nema nikakvih osnova. On je u stvarnosti
primenjiv samo na Zemljinu putanju. Na slici je pravi prikaz položaja Zemlje i Sunca.
ELONGACIJA - "ugaoni razmak izmeÿu jedne zvezde i Sunca koji može dostiüi 180°, tj. jedan aspekt
opozicije za sve planete."244
Takoÿe i ovaj pojam je neosnovan, pošto je zasnovan na ideji kretanja Sunca i uglova u odnosu na
Zemlju u sredini. Pošto Sunce u stvarnosti uvek stoji u sredini, planete u odnosu na njega imaju uvek isti
razmak i ne menja im se ugao.
ZODIJAK - bukvalno prevedeno, "životinjski krug", ili "krug živih biüa" (od poþetne grþke reþi zoon
Šznjnû = "živo biüe"). Smatra se da je to prstenasta traka širine 18,5° geografske širine, zona
nebeskog svoda
"...u kojoj se uvek nalaze Sunce i planete, osim Venere i Plutona. zodijak þini 12 sazvežÿa koja
Sunce prelazi u toku jedne godine i koja su dala imena znacima... Sunce se, naravno, ne kreüe i
Zemlja je ta koja se okreüe oko njega, ali u geocentriþnom sistemu na kojem je zasnovana
astrologija, Sunce prelazi zodijak srednjom brzinom od 1° na dan. Dakle, nalazi se u jednom datom
znaku tokom perioda od oko 30° ili 30 dana, izmeÿu dva oznaþena datuma za taj znak."245
"U toku svog prividnog kretanja po nebeskom svodu, Sunce redom dodiruje dvanaest znakova
zodijaka."246
j
Dakle, pod zodijakom se smatra putanja Sunca koju ono "prelazi" u toku jedne godine oko Zemlje. Jasno
je da ovo nije stvarna putanja, veü samo zamišljena. Celi zodijak - putanja Sunca i planeta po zvezdanim
saz-vežÿima i njegovim delovima samo je teoretska zamisao haldejskih sveštenika i astrologa, koja
nema stvarne astronomske osnove. Ona se bazira na prividnoj vizuelnoj predstavi.
ZODIJAKALNI DUHOVI - "Ima ih 36. Svaki predstavlja jednu dekadu (10 dana, od 30, koliko sadrži
jedan znak, jedan Mesec)... Svakoj (dekadi) pripada planetarni duh koji daje snagu, okultnu dušu i
okultne vibracije."247
Zapazite kako se jasno kaže da astrološki planetarni uticaji u stvari potiþu od okultnih (tajanstvenih)
duhova. U Bibliji su duhovi koji deluju ispod neba - duhovi pakosti248 - demoni!
"Duhovi potiþu iz starog Egipta... i zatim 'prelaze' u Mesopotamiju i Grþku. Oni su zaštitnici. Da bi im
se zahvalili, drevni ljudi su nosili na sebi vreüice (na lancu oko vrata, u novþaniku, u xepu, u torbici
itd.) s mirisnim esencijama, koje odgovaraju odreÿenom duhu. Ako ste roÿeni 26.3., vaš duh je
Asikan, 8.4. Zenaker, 15.4. Azentaher itd...
Mirisi su oduvek igrali važnu ulogu u magijskim ritualima, religioznim ceremonijama pagana i hrišüana
(veruje se da tamjan isteruje zle duhove)."249
(Mirisi se još uvek koriste prilikom magijskih rituala i hinduskih meditacija kao opojna sredstva - droge).
Astrologija je u svtari religija verovanja u uticaje kosmiþkih duhova na život ljudi. NJihov uticaj je
rasporeÿen prema rasporedu zodijaþkih znakova. To je u stvari glavna suština astrologije - ona je
matematiþki prikaz sistema i organizacije duhova koji upravljaju ovim svetom. Svaki od tih 36 duhova
(koji su vladali nad podkuüama, ili sobama) je imao svoje ime koje su znali samo poznavaoci magije.
Iako se ti duhovi prikazuju kao liþni zaštitnici (ktitori), oni su u stvari zbaþeni duhovi sa neba, koje je
drevna vavilonska nauka nazivala - demoni.
INGRESIJA - potiþe od latinskog ingressus, ingredi - ulazak. Oznaþava momenat ulaska neke
zvezde ili Sunca u neki znak zodijaka.250 Za te momente se daju tabele sa pozicijama planeta i
znaþajnih taþaka 12 Sunþevih ingresija. Pošto zodijak u stvari ne postoji, onda i ovaj pojam nema
stvarne vrednosti po ljudski život.
INTUICIJA - unutrašnji oseüaj ili predoseüaj. Oko njene uloge u pravljenju horoskopske karte bilo je
najviše sukoba. Jedni su bili za verno držanje tradicije, a drugi za uvoÿenje intuicije, liþnog elementa
vezanog za osobu astrologa. Neki smatraju da slobodno može da se koristi i vidovitost, gledanje u
šolju ili kristalnu kuglu.
"Dosta je þest sluþaj da 'magovi' i vidoviti ljudi prave kartu neba svojih konsultanata ne tumaþeüi je
prema astrološkim pravilima."251
Ovo nije retka pojava. Uglavnom, istraživanja su pokazala da analiza þoveka samo pomoüu astroloških
karata retko pogodi istinu. Eksperimentalno se to može lako utvrditi. Zato se uspešni astrolozi ne mogu
osloniti samo na njih. Ono što njima daje uspešnost je intuicija, natprirodna sposobnost otkrivanja
informacija o pojedincu. Pitanje je: ko je izvor te intuicije?
- Astrologija kaže da psihiþke uticaje vrše kosmiþki pali duhovi. Drevni Vavilonjani su ih nazivali - demoni,
a Biblija - ÿavoli.
KARTA NEBA - sastoji se od kruga obeleženog stepenima rasporeda zodijaþkih znakova kuüa
KARTA NEBA - sastoji se od kruga obeleženog stepenima, rasporeda zodijaþkih znakova, kuüa
(takoÿe 12, kao i znakova, ali po drugaþijem rasporedu), svih važnih elemenata i taþaka, sa
položajima planeta u trenutku roÿenja.
"To je ono što se naziva tema roÿenja, ili horoskop."252
Meÿutim, na osnovu svih informacija veü smo mogli da zakljuþimo da celokupni proraþun, karta neba, u
stvari je þista pretpostavka i spekulacija o nestvarnom položaju planeta, Sunca i Zemlje.
KUûE - "Astrološke kuüe su 12 životnih podruþja."253
Zodijaþki krug, nebeski svod, je podeljen na 12 delova. Zovu se kuüe - podruþja neba od po 30°, sa po 3
dekade, ili sobe od po 10°. Zato, kada se govori o kuüi, reþ je o 1/12 zodijaþkog kruga, a kada se
spominje soba - reþ je o 1/3 kuüe u kojoj je osoba roÿena. Da bi se odreÿivala karta roÿenja mora se
odrediti i soba, podkuüa, tj. dekada.
Primer natalne karte neba
U astrologiji se smatra da nad svakih od 12 kuüa vlada neki od nižih bogova, koji vladaju nad ljudima u
odnosu na datum roÿenja. Ovo je tipiþno paganska predstava sveta. Veü smo videli da je ovaj kompletan
raspored samo prikaz organizacije kosmiþkih duhova, u stvari samih demona.
KONJUNKCIJA - združivanje - (astronomski pojam) kada zvezde imaju istu longitudu - položaj na
nebu, kada su na istoj liniji. Ni ovaj pojam kako ga astrologija primenjuje nema osnova, pošto u
našem sistemu ima samo jedna zvezda - Sunce, koje ne može ni sa jednom planetom da zauzima
bilo koji ugao (longitudu), kada je u sredini i ne menja svoj položaj. Takoÿe, ni ostale zvezde u
svemiru ne mogu da imaju položaj konjunkcije, kada se nalaze u potpuno razliþitim sazvežšima.
Kada je reþ o planetama koje se nalaze u istoj ravni, þesto se smatralo da to može dovesti do
strašnih katastrofa. Iako mogu postojati odreÿeni klimatski i elektromagnetni uticaji, oni nisu ni
približni astrološkim tumaþenjima konjunkcija planeta.
KOSMOGRAFIJA - "Poznavanje svemira je nesumnjivo korisno da bi se shvatio naþin na koji se
pravi karta neba koja omoguüava da se protumaþi horoskop. Ipak, osoba koja ne poznaje uopšte
osnove astronomije, a dobro poznaje tradicinalna pravila tumaþenja, mogla bi za sebe da tvrdi da je
astrolog. Pol Šoaznar (Paul Choisnard) je tvrdio da astrolog ne treba da se brine o astronomskom
sistemu isto kao što slikar ne treba da zna teorije organske hemije. Ipak, on savetuje onima koji žele
da poþnu da se bave astrologijom da ipak konsultuju neki priruþnik astronomije."254
Ova izjava je sve kazala. Dobrom astrologu nisu neophodna astronomska znanja. Važnija je tradicija. Šta
više, te dve kategorije se uporeÿuju kao slikanje i organska hemija(?!). Ono što je važno u astrologiji je
intuicija. Sve ostalo je manje bitno. Tu se jasno vidi koliko je þak i vrhunskim astrolozima zaista stalo do
nauþne istine.
Sunce
donja konjunkcija
gornja konjunkcija
Ako ni oni sami ne znaju šta nauþavaju, to ne možemo drugaþije da ocenimo nego onako kako je i Isus
prikazao:
"Ostavite ih: oni su slepi voÿe slepcima; a slepac slepca ako vodi, oba üe u jamu pasti."255
LONGITUDA - geografska širina ili ugao položaja neke planete, izražena u stepenima. Inaþe,
astronomski pojam koji astrologija pozajmljuje.
SVETLONOŠA - pojam za Sunce i Mesec, koji obasjavaju Zemlju. Na latinskom naziv glasi
LUCIFER. Zato nije þudno što su oba ova "božanstva" uvek blisko povezana sa magijom, pa i samim
biblijskim Luciferom. One služe kao njegove maskote u svim paganskim religijama i kultovima.
Lucifer je predstavljen boginjom Venerom, bogom/boginjom Meseca i bogom Sunca. Sva svetleüa
tela na nebu su simboli iza kojih se krije sam sotona, glavni pali anÿeo.
TABELA KUûA - "Ove numeriþke tabele su potrebne za odreÿivanje domifikacije horoskopa, koja bi
mogla da bude uraÿena pomoüu dugih i dosadnih astronomskih proraþuna. One su uvedene jednom
zauvek za sve latitude i sve sideriþke (vremenske - prim. aut.) þasove roÿenja."256
Dakle, sve ove tabele su odreÿene jednom zauvek jer su taþni "astronomski proraþuni" "dugi i
dosadni"(?!). Jasno je da astronomija astrolozima nije od koristi, nego naprotiv - dosadna! To govori
koliko je astrologija astronomski - nauþno ispravna. Pravom nauþniku nikada neüe biti dugo i dosadno u
potrazi za pravom istinom. Meÿutim, astrologiju to ne interesuje.
HALDEJI - autori astrologije, pre svega magijski paganski sveštenici, nastanjeni u nekadašnjoj
Mesopotamiji (Vaviloniji). Astrološke karte su uglavnom izraÿivane za vladare, a ne za obiþan narod.
Time je ova "nauka" jasno bila u službi vlasti nad narodom, koji je trebalo da veruje da vladar vlada
"po volji bogova".
HELIOCENTRIýNI SISTEM - pravi nauþni raspored planeta, astronomski pronaÿen i dokazan. Neki
razumniji astrolozi su predlagali da se on uvede u astrološke proraþune.
"Za to se naroþito zalagao Bulen Vilirson (Bulen Vilierson) krajem XVIII veka, ali njegovi pokušaji nisu
imali sledbenika."257
Iako su svi astrolozi upoznati sa njim, oþito da nisu zainteresovani za nauþnu postavu. To je pre svega
zato što astrologija nije nauka, veü okultna religija.
HERMETIZAM - "U toku svoje istorije, astrologija je uvek bila tesno povezana sa hermetiþkim
naukama, a naroþito sa alhemijom."258
Hermetizam kao pojam, smatra se prema okultnoj tradiciji, potiþe od Hermesa Trismegistusa, proroka koji
je razvio okultnu nauku za vreme vladavine Amenhotepa IV (od oko 1411. p.n.e.), poslednjeg velikog
egipatskog varaona. Meÿutim, oko toga nema opšteg slaganja. Uglavnom veüina ovih okultnih izvora
slavi boga Hermesa, a egipüani svu ovu literaturu pripisuju njemu kao zaštitniku razliþitih umetnosti i
nauka: matematika, astromonija, medicina i muzika. Ova literatura se bavi s jedne strane astrologijom i
alhemijom, a s druge prosvetljenjem duše kao što je Kabala - nauka da þovek sam može dostiüi
božansko savršenstvo.
HORIZONT - linija za koju Sunce zalazi.
HOROSKOP - pojam nastao od dve grþke reþi hora (cora) = þas, i skopeo (skopenj) = posmatrati. U
poþetku se izraz odnosio na prvobitna predviÿanja na osnovu iz-gleda neba, a kasnije, sa
uvoÿe-njem zodijaka, proraþuna i karti neba, ova reþ postaje sinonim za zodijak.
CIKLUSI - "Broj celih godina koje su potrebne da bi se Šjedna planetaû vratila u istu taþku
zodijaka."259
ýULA - "Svakim od pet ljudskih þula upravlja snop planetarnih uticaja."260
Ovde je kljuþ shvatanja o intuiciji. ýak i naša þula su pod uticajem tih kosmiþih duhova. Prema tome, mi
smo u svemu programirani. Neko upravlja nama u svakom trenutku. Meÿutim, da li se slažete da budete
lutka u rukama onih koji povlaþe konce?
ZODIJA^KI KRUG
Ja ne bih, a ne preporuþujem ni vama.
ZAKLjUýAK
Na osnovu svih ovih osnovnih pojmova mogli smo da uÿemo u suštinu astroloških teorija. Oþito da je
celokupna terminologija namerno zakomplikovana, radi lakše manipulacije lakovernima. Na taj naþin ona
izgleda visoko nauþna. Meÿutim, iako su neki od tih pojmova pozajmljeni iz astronomije, astrologija im
pripisuje potpuno neosnovana znaþenja, zasnovana na þistim mitološkim predstavama o svemiru i svetu.
U svemu tome nema ni trunke nauþne ili stvarne osnove, koliko god se tvrdilo drugaþije.
Astrologija je þista ljudska spekulacija u svrhu vladanja naivnima. Ona nema niþeg plemenito šta bi
pružila þoveku. Ono þime raspolaže su samo pret-postavke i lažne teorije. Ona je samo nastavak
verovanja i obožavanja starih paganskih bogova, koji nemaju mesta ni u modernom vremenu
obrazovanja, a još manje u hrišüanstvu. Zato je dobro razmisliti o pitanju:
"Zašto trošite novce svoje no ono što nije hrana, i trud svoj na ono što ne siti? Slušajte me pa üete
jesti što je dobro, i duša üe se vaša nasladiti pretiline (izobilja - prim. aut.)."261
Zato, dragi þitaoþe, þak i ako se baviš astrologijom, nemoj da se predaješ jednoj velikoj obmani. Ovom
knjigom želim da iznesem pravu istinu o astrologiji onakvoj kakva u stvari jeste. NJome sam želeo da
pomognem svim ljudima, nikako da osudim bilo koga. Iako je astrologija do sada možda i izgledala
verodostojna, ona nema nikakvih realnih osnova. To je samo zakomplikovani sistem koji treba da
zaokupi þovekovu pažnju, da bi mu oduzeo vreme za nešto mnogo važnije. Kada se dublje uÿe u njega,
može se videti da je ona maska za delovanje i obožavanje demona.
Zato ne treba gubiti vreme oko nje, jer to je njena svrha. Svoj um treba aktivno zaokupiti samo onim što je
konstruktivno i zaista korisno.
KULT ZMIJE
U svim svetskim (paganskim) religijama zapaža se prisustvo božanstva Zmije ili Zmaja Ima ga kako u
U svim svetskim (paganskim) religijama zapaža se prisustvo božanstva Zmije, ili Zmaja. Ima ga kako u
tradicijama dalekog istoka (Kina, Japan, Indonezija, Indija...), tako i u religijama dalekog zapada (stare
civilizacije Južne Amerike), ali i u Africi - naroþito u Egiptu, kao i u mnogim plemenima danas. Meÿutim,
zmija kao "stvoritelj" i "iscelitelj" nije mit samo dalekih zemalja. NJen lik možemo pronaüi i na mnogim
modernim simbolima, kao što je, na primer, simbol medicine.
Obiþno je on nazvan "Eskulapov štap". Bog medicine Eskulap, ili Asklepius, bio je prikazivan
simbolom zmije omotane oko štapa. Interesantno je da njegovo ime znaþi "zmija koja poduþava
ljude"262. O njemu ima interesantnih podataka:
"U mitologiji se verovalo da je Eskulap dete Sunca, te je stoga 'prosvetljivaþ' þoveþanstva. Po
legendi, Eskulap je oboren gromom koji je uputio ljuti Zevs, kralj svih bogova, i baþen u podzemni
svet."263
Zmija koja predstavlja Sunce, predstavlja i boga Eskulapa, koji je zaštitnik lekara. A Eskulap je, po
legendi "oboren gromom" i "baþen u podzemni svet". Time vidimo da je Eskulap kao božansko "dete
Sunca" BOG PODZEMLJA, koji treba da "prosvetli svet".
O upotrebi simbola zmije, veliki poznavalac ovog kulta Meinli Hol kaže:
"Razne forme obožavanja Zmije bile su raširene po celoj planeti... Gotovo meÿu svim antiþkim
narodima Zmija je bila prihvaüena kao SIMBOL MUDROSTI..."264
Još interesantnije je znaþenje koje jedna druga izjava na istom mestu opisuje:
"zmija je simbol i prototip univerzalnog spasitelja, koji spasava svet, dajuüi þoveku spoznaju o sebi i
moguünost razlikovanja dobra i zla."265
Zmija je dakle, simbol mudrosti razlikovanja dobra i zla, i univerzalnog spasitelja þoveþanstva.
Zmija je imala važno mesto i u Antiþkim Misterijama:
"Sveštenici misterija simboliþno su predstavljani kao Zmije, a ponekad su nosili naziv Hidra."266
Nisu samo sveštenici predstavljani zmijama, veü i kraljevi:
"Zmijski Kraljevi vladali su svetom. ZMIJSKI KRALJEVI SU BILI TI KOJI SU OSNOVALI ŠKOLE
MISTERIJA, kasnije nazvane 'Egipatske' i 'Bramanske Misterije'... NJihov simbol bila je Zmija... Oni
su bili istinski Sinovi Svetla, i od njih se spušta dugi niz adepata i inicijata, dostojno iskušanih i
dokazanih prema zakonu."267
Dakle, zmijski kraljevi su bili osnivaþi škola misterija, te prema tome i vrhunski sveštenici. Zbog toga je
svaki od njih smatran utelovljenjem boga Sunca i obožavan kao bog.
Zbog þega se koristi taj lik zmije? Zašto se jednoj otrovnoj životinji pripisuju osobine iscelitelja? Otkud
zmiji, koja je opasna po život, znaþenje "darodavac života" i to "veþnog"?!
Upravo üe upoznavanje ovog mistiþnog drevnog (naravno - tajanstvenog, okultnog) simbola razjasniti
enigmu skrivanja iza kulta Sunca, astrologije, magije i svih okultnih pravaca koji imaju ove elemente.
KULT ZMIJE KOD ANTIýKIH NARODA
SIMBOL ASTROLOGIJE je þesto u paganskoj umetnosti u obliku zmije u položaju slova S sa jezikom
koji viri ili u položaju kojim ona formira krug. Time je okultistima predstavljan veþni život. (Od zmije u
stvari i potiþe slovo S, u obliku kobre spremne za napad. Sam zvuk zmije predstavljen je slovom S). Cela
astro-logija je posveüena bogu Zmiji - Sunca, pa i nosi njegova obeležja.
Stari Maje iz Jutakana u Meksiku obožavali su boga zmiju pod imenom "Kan", što i znaþi "zmija" na
njihovom jeziku. Sliþna reþ je i na sumerskom i staro škotskom jeziku. Odatle poreklo engleske reþi
"canny" ("kani") = lukavo, sliþno zmiji. Vavilonjani su obožavali boga zmiju Kan i boga vatre Vul. Rimljani
su kombinovali te dve reþi u "Vul - kan"268, boga vatre. Maje su takoÿe kombinovali dve reþi da bi
opisali boga zmiju - "Kulkul" - "divna ptica" i "Kan" -"zmija". "Kulkul - kan" stoga znaþi "divna ptica zmija"
na jeziku Maja. To je istovetno znaþenje meksiþkog i asteþkog paganskog Mesije Kvecalkoatl. Dakle,
kosmiþki simbol vrhunskog boga Sunca bila je PERNATA ZMIJA.
Ameriþki Indijanci su i na severu i na jugu smatrali pticu i zmiju svetom. Pticu zbog svoje moüi da leti
uzimali su kao simbol duhova mrtvih (što se može videti i kod egipatskih hijeroglifa), þemu je bila
pridružena i munja.269 Mitološka ptica vremen-skog kruga vatre bila je nazvana Feniks, ne samo kod
mnogih indijanskih plemena Severne Amerike, veü i kod Egipüana i Feniþana koji su je obožavali kao
"svetlu jutarnju zvezdu".270 (Jasno je da se radi o Veneri). Jutarnja zvezda za Egipüane bila je noüna
predstava skrivenog boga Ozirisa, ili njegove duše. Feniks je bio poznat kao "Onaj koji prevozi
Ozirisa"271.
Kao i latinska reþ Lucifer (LUX - svetlost, FERO - nositi, ҧ svetlonoša, sjajan), grþka reþ Feneks
(ĭǼȃǼȄ) znaþi takoÿe "sjajan"272. Ako numerološki analiziramo Feneks grþkim brojevima, dobijamo:
ĭ
Ǽ
ȃ
Ǽ
Ȅ
6 + 5 + 50 + 5 + 600 = 666.
Kasnije üe o ovom broju biti više reþi. Ali, on prikazuje onoga koji je svetlonoša, sjajan.
U raznim narodima Feniks je imao razliþite nazive. U Egiptu on se nazivao heron (na engleskom heron
znaþi "þaplja"). Za Vavilonjane, Asirce i Hinduse to je bio paun. Za severnoameriþke Indijance to je bio
orao (setite se orla na današnjem grbu SAD). U Kini, Japanu i Indiji feniks je, kao paun, simbol Sunca.
Pagani su verovali da, kada oni umru, njihov duh (duša) postaje besmrtan i zauzima jednu od zvezda na
nebu, odakle originalno potiþe.273 Zvezde kao simbol svetla i prosvetljenja time postaju simboliþka veza
sa Svetlonošom. On je simbolisan paunom kao lepom i ponositom pticom, koja na svom perju ima
mnoštvo "oþiju", koje pak simbolišu mudrost i znanje (predstavljeno magiþnim egiptskim svevidnim
okom). Sigurno nije sluþajno što je paunov tron u Delhiju, u Indiji, naþinjen 1628., poduprt sa 12 stubova,
jedan za svaki od 12 znakova Zodijaka.
Svim ovim se nedvosmisleno dolazi do þinjenice da je zodijaþki bog Sunca, predstavljen zmijom i
paunom u stvari tajni simbol za Lucifera, sotonu, onoga koji se predstavlja kao glavni bog svih (lažnih)
bogova.
Interesantno je da üe se slika pauna þesto naüi i na prozorima Rimokatoliþkih crkava. U nekima je on
okružen Zodijakom.
Vezu izmeÿu zmije i crkve u Vatikanu nalazimo i u poreklu reþi "Vatikan" koja takoÿe potiþe od dve reþi,
latinske "vatic" (vatik) ili "vatis", "prorok" ili "gatar" i "can" (kan) - "zmija". Kombinacijom dve reþi
nastaje "vatican" (vatikan) - "proricanje (pomoüu) zmije". Središte Rimokatoliþke crkve nije sluþajno
smešteno upravo na ovom brežuljku, gde je nekada bio hram paganskog boga Janusa, i poznatog
paganskog proroþišta. I lokaciono i praktiþno ova crkva nastavlja tradiciju drevnih vavilonskih vraþara (i
astrologa) takozvanim sakramentima - svetim tajnama, koje su u stvari nastavak Antiþkih Misterija
posveüenih Luciferu.
ZMIJA U BIBLIJI
Na osnovu Biblije saznajemo da je zmija stvorena 6. dana, zajedno sa þovekom i ostalim životinjama.274
Upravo u ovoj þinjenici i leži poreklo veze izmeÿu nje i broja 6, koji se koristi kao njen simbol.
To je jasna aluzija na prvu zmiju koja je prevarila prve ljude navodeüi Evu da uzme zabranjeni plod
nudeüi poznanje dobra i zla:
"A zmija reþe ženi: 'Neüete vi umreti: nego zna Bog da üe vam se otvoriti oþi pa üete postati kao
A zmija reþe ženi: Neüete vi umreti: nego zna Bog da üe vam se otvoriti oþi, pa üete postati kao
bogovi i znati što je dobro što li zlo.'"275
Prema Bibliji oþito je da je ona tek prokletstvom poþela da puzi:
"Tada reþe Gospod Bog zmiji: 'Kad si to uþinila,da si prokleta mimo svako živinþe i mimo sve zveri
poljske; na trbuhu da se vuþeš i prah da jedeš do svojega veka.'"276
Sasvim je moguüe da je, kao što je mnoge antiþke religije predstavljaju, ona nekada u raju bila ptica.
Poznata je ideja o rajskoj ptici Feniks.
Time dolazimo do zakljuþka da zmija, kao simbol boga Sunca, nije niko drugi do sam sotona. Dakle,
vrhunski bog astrologije u stvari je sam ÿavo koga su kao boga prihvatile sve religije i narodi. Prema
reþima Isusa Hrista, to i nije þudo pošto je Sotona
"...krvnik ljudski od poþetka, i ne stoji na istini; jer nema istine u njemu; kad govori laž, svoje govori:
jer je LAŽA I OTAC LAŽI." (Jovanovo evanÿelje 8,44).
Ta þinjenica onda objašnjava zašto su sveštenici boga Sunca uvek tražili ljudske žrtve i izvodili
najkrvavije masakre u þast svome "bogu". NJihov "bog" je to tražio.
Meÿutim, u okultizmu broj 7 je þesto naizmeniþan sa brojem 6. Prvobitno u vreme drevnog Vavilona, broj
7 je simbolisao Gigantsku zmiju na nebu,277 þijih 7 glava predstavljaju 7 glavnih astroloških planeta koje
upravljaju nebom i zmijoliko putuju kroz zodijak,278 12 sazvežÿa kroz koja Sunce putuje u toku jedne
godine. I zato nije þudo što u poslednjoj knjizi Biblije, Otkrivenje 12,3, apostol Jovan vidi na nebu
zmijoliku aždaju sa 7 glava. Meÿutim, ta zmija, na osnovu Biblije ne predstavlja nikakvog boga, veü
samog Sotonu:
"I zbaþena bi aždaha, STARA ZMIJA KOJA SE ZOVE ĈAVO I SOTONA, koji vara sav vasioni
svet, i zbaþena bi na zemlju..."279
Meÿutim, Lucifer - sotona nije došao sam. Tekst Otkrivenja to objašnjava:
"I rep njezin (aždajin) odvuþe treüinu zvezda nebeskih, i baci ih na zemlju... I posta rat na nebu.
Mihailo i anÿeli NJegovi udariše na aždahu i bi se aždaha i anÿeli njezini. I ne nadvladaše i ne naÿe
ime se mesta na nebu. I zbaþena bi aždaha, STARA ZMIJA KOJA SE ZOVE ĈAVO I SOTONA, koji
vara sav vasioni svet, i zbaþena bi na zemlju, i anÿeli njezini biše s njom."280
Simbolika zvezda se u Bibliji þesto koristi za anÿele, - kosmiþka biüa visoke inteligencije i sposobnosti
koje ni vrhunska nauka i tehnika ne može da dostigne. NJihov nekadašnji zadatak je bio da posreduju
izmeÿu centrale svemira (Božje prestonice) i ostalih planeta. Oni su dugo bili direktni Božji glasnici anÿeli. Meÿutim, krenuvši za svojim novim voÿom, koji ih je vodio u službu zla, pretvorili su se u anÿele
tame i zla - demone. Zajedno sa Luciferom došla je treüina zvezda nebeskih - nekadašnjih Božjih anÿela,
koji su prešli na njegovu stranu. To je ogroman broj. Ko zna koliko ih ima? Svi oni su došli na Zemlju i
danas koriste sve svoje sposobnosti na zlo.
Kada se u astrologiji govori o zvezdama - astralnim bogovima, to se simboliþkim jezikom odnosi na pale
anÿele, koje i Biblija predstavlja zvezdama. Zato u astrologiji i imamo pojam "pale zvezde", "pali duhovi".
Sunce predstavlja Ludifera, a planete i zvezde njegove generale i ostale demone. U svim vekovima su
se zato astrologija i magija povezivale, da bi prikrile uticaje demona iza maske kosmiþkih tela. Meÿutim,
same planete ne mogu da vrše nikakav inteligentan uticaj, pošto ga i nemaju. NJega mogu da ostvare
samo inteligentna biüa. A u Bibliji stoji u vezi toga:
"Jer naš rat nije s krvlju i s telom ( - s ljudima), nego s poglavarima i s vlastima, i s upraviteljima tame
ovoga sveta, S DUHOVIMA PAKOSTI ISPOD NEBA."281
Dragi þitaoci, nadam se da razumete da nije nimalo razumno verovati Ocu laži i Krvniku ljudi.
Astrologija je jedan od mnogih naþina na koji se to þini. Iako mnogi zaljubljenici astrologije, pa i njeni
zastupnici mogu biti izuzetno dobri i þestiti ljudi, neosporno je da oni veruju jednoj velikoj zabludi koja üe
ih preskupo koštati. To üemo videti iz narednih poglavlja.
Sotona nema vlast nad nama, ukoliko mu mi sami ne damo mesta. On je ograniþen i deluje samo u svom
domenu. Zato vam preporuþujem da sebe i svoj život ne dajete staroj Zmiji, "koja vara sav vasioni svet",
veü živom Bogu, koji jedini može da vas saþuva od prevara Oca laži. A to se þini molitvom i upravljanjem
prema naþelima Božje reþi - Svetog pisma.
ZAKLJUýAK O ASTROLOGIJI
Konaþno, posle svega reþenog o pravoj istini o astrologiji, koji je njen pravi karakter?
Spomenuto je da je astrologija sve popularnija i da joj ljudi sve više veruju. Možda nas to malo zbunjuje.
Zašto se to dogaÿa u ovom vremenu "intelektualne prosvetlje-nosti"?
Odgovor je jednostavan. Jedno je intelektualno znanje, a drugo prava životna mudrost, ispravni stavovi i
veliþina karaktera. Na primer, svaki lekar üe vam lepo prikazati sve posledice i opasnosti pušenja.
Meÿutim, retko koji lekar ne puši. Doktori upozoravaju javnost protiv opasnosti alkoholizma kao na veliko
društveno zlo, meÿutim, retko üete naüi lekara koji ne pije. Isto je bilo i danas jeste sa astronomima. Iako
su znali, i danas znaju, da je astrologija na pogrešnim osnovama, potpuno nenauþna, mnogi su se bavili
njome (kao što i danas þine) iz razloga popularnosti, ili novca, pošto ljudi imaju potrebe da u nešto
veruju.
Nažalost, ljudi kao da su veüinom postali moralni invalidi, te više ne mogu da zdravo rezonuju, veü im je
potrebno da neko drugi misli i odluþuje umesto njih. Mnogi prosto dobrovoljno prihvataju da ih drugi vode.
To je oþiti dokaz da sve više ponestaje zdravog rasuÿivanja, duhovne snage. LJudi sve više postaju
lakoverni, dezorijentisani. Kao da više nema nikakvih stabilnih i sigurnih merila koja bi nas usmerila u
životu. Svi dosadašnji postulati i parole su nas izneverili. Ono u šta smo se nekada neprikosnoveno
zaklinjali - pokazalo se iluzijom i zabludom! I sada, kada više nemamo ništa u rukama, "i vrabac u ruci
bolji je nego golub na grani". Hvatamo se kao davljenik za slamku i tražimo neki izlaz iz duhovnog
üorsokaka u koji smo zašli. I onda sve više instiktivno tražimo voÿu (pošto smo ga izgubili).
Kad bi bar te voÿe bili razumni i mudri! Meÿutim, najþešüe su oni identiþni onom slepcu koga narod sam
bira u knjizi Radoja Domanoviüa - "Voÿa". Naravno, ta slika je uzeta iz reþi Isusa Hrista:
"I kaza im priþu: 'Može li slepac slepca voditi? Neüe li OBADVA PASTI U JA-MU?'"282
Najgore je kada vas vode ljudi koji su i sami duhovno slepi i ne znaju kuda idu. Ovom knjigom želeo sam
da vas saþuvam takvog iskustva, koje üe konaþno da vas odvede "u jamu" veþne propasti.
Posle svega što je reþeno o astrologiji interesantan je zakljuþak autora u predgovoru knjige "Astrologija
od Nostradamusa do horoskopa":
"Zahvaljujuüi upravo magiji i astrologiji, put þoveþanstva od Nostradamusa do horoskopa, velikim je
delom znaþio zastranjenje ljudske misli, i to je - jedan od ostatka mraþnih vremena pre
Nostradamusa."283
Analizom astrologije ne dolazi se do zakljuþka da ona donosi progres ljudske misli. Ona je sve drugo
samo ne egzaktna nauka. Videli smo da i najveüe astrološke autoritete prava astronomija ne interesuje.
Oþito da je glavni cilj astrologije da ostvari vrhunsku vlast nad ljudima. Ona zadire u sve pore þovekovog
života i programira ga. Ona ulazi u pitanje braka, vaspitanja, ljubavi, izbora prijatelja, poslovnih
saradnika; utiþe na posao, privatni život. Jednom reþju - to je sistem potpunog ovladavanja
þoveþanstvom. A u istoriji se i pokazalo da je ona uvek služila vladajuüima. Videli smo i ko stoji iza
celokupnog tog sistema obmane - ljudi koji se klanjaju Luciferu. NJihov cilj je apsolutna vlast nad
umovima ljudi. U tu svrhu koriste sve sisteme obmane. Na taj naþin i astrologija postiže sve efekte
modernih kultova.
Da bismo to još bolje razumeli upoznajmo se sa njihovim osnovnim principima Ovo je mišljenje vodeüih
Da bismo to još bolje razumeli, upoznajmo se sa njihovim osnovnim principima. Ovo je mišljenje vodeüih
struþnjaka koji su ih dugo izuþavali. Ova tri osnovna obeležavaju sve pravce:
1. Svi kultovi koriste izolaciju svojih þlanova i kontrolišu informacije koje þlan može da primi. Oni to
þine još na samom poþetku, ili snažnim vezama sa starijim þlanovima, dolaskom u odreÿenu sobu i
zabranom kretanja, odlaskom na neki put, ubeÿivanjem u opasnosti od okoline, odvajanjem od
porodice, potpunom zavisnošüu od uþitelja. Na sve ove naþine oni stiþu potpunu kontrolu. Kada
dovoljno "isperu mozak", onda þlan više nema ni želju da se dalje informiše, niti je u stanju da
razmišlja svojom glavom.
U astrologiji, koja je suprotna svim normalnim nauþnim kategorijama, vrši se isti efekat, samo na jedan
suptilniji naþin. Osoba biva uvuþena verovanjem u jednu teoriju koja stvara potpunu duhovnu i
intelektualnu izolaciju. Naravno, taj nedostatak se nadoknaÿuje bogatim sadržajem pojmova, proraþuna,
interesantnih þlanaka o astrologiji, najnovijih astroloških otkriüa itd. Meÿutim, sve je to, nažalost, samo
more potpuno beskorisnih informacija, koje imaju za cilj samo da odvuku i zarobe pažnju ljudi, da ne bi
razmišljali o pravim duhovnim principima, otkrivenim u Svetom pismu. Potpunim verovanjem astrologiji
stvara se duhovna zakržljalost, pošto se žrtva uþi da ne misli svojom glavom, veü to þine astrolozi mesto
nje. Na taj naþin postiže se isti efekat kulta - intelektualna i duhovna izolacija i pasivna kontrola
informacija.
2. Svi kultovi žele da kontrolišu ekonomske izvore svojih þlanova. Oni najþešüe traže velike sume, a
katkada i sve imanje. Osnovni cilj im je novac i profit.
Neki kultovi su postali veoma pronicljivi. Da ih ne okrivili za nerad, oni prvo organizuju neku korisnu
organizaciju (na pr. pekaru). Potencijalne kandidate zaposle, a drugi radnici se zainteresuju za novajliju i
polako ga uvuku u organizaciju. Konaþno, uspešnim ispiranjem mozga ta osoba daje svu svoju zaradu
kultu. Meÿutim, pred vlastima sve je legalno - radi se posao. I tako se stvaraju ekonomski robovi. Veoma
lukav naþin zarade.
Ako želite najbolju ideju o tome šta je kult, to je neprekidno "šibicaranje"284 (sliþno onim uliþnim
prevarantima koji vam pomoüu šibica i skrivanja kuglice na brzinu uzmu novac, ako uložite u opkladu).
Uvek je novac ukljuþen. Kada možete da kontrolišete neþiji novþanik, onda imate u šaci kompletnu
osobu.
Istina je da mase astrologa uzima silne novce na raþun ljudske naivnosti. To se postiže skupim izradama
liþnih horoskopa, držanjem seminara o astrologiji, prodajom skupih þasopisa i knjiga, držanjem emisija i
snimanjem mistiþnih filmova o tome. A naivni plaüaju!
3. Segmentacija procesa prikljuþivanja kultu, stepenasto hijerarhijski put. Oni nikada ne kažu šta vas
þeka. Oni imaju svoju terminologiju, nerazumljivu za ostale. Na taj naþin postaju neuhvatljivi. Kultovi
namerno izmisle reþi i fraze kojim üe zbunjivati ljude. U nekim kultovima ima i nekih igara u kojima
samo voÿa zna pravila. Daje se objašnjenje, ali se preskoþe kljuþna pravila, tako da se osoba
napravi glupom.
Nismo li se u poglavlju ASTROLOŠKA TERMINOLOGIJA uverili u besmislenost komplikovanih naziva,
koji treba da stvore utisak neke velike nauke, koja se u stvari može sve drugo samo ne to.
Kao i svi ostali kultovi i astrologija koristi psihološke trikove. Veüinom astrolozi svoje karte koriste samo
kao paravan svojih sistema. Oni u stvari nisu u stanju svojim proraþunima da dokažu bilo kakvo znanje.
Zato se koriste drugim sredstvima nepoznatima obiþnom naivnom þoveku. Da bi izgledala što
intelektualnije, astrologija koristi neke kosmiþke dimenzije, stvarajuüi utiske na neupuüene.
Dakle, astrologija se s pravom može ubrojati u sve ostale moderne kultove sraþunate u cilju manipulacije
ljudima. Sistem je tako perfidan, da ga þak ni mnogi obrazovaniji i pametni ne naziru, þak ni izmeÿu
samih astrologa. To je još jedan dokaz više da iza svega stoji otac laži i svake prevare.
Mogli smo dobro da uoþimo da je astrologija oduvek bila posveüena bogu Sunca, kome su se prinosile
ljudske žrtve, koji je u stvari bio najdestruktivniji uticaj u ljudskoj istoriji. Nije bilo mesta da se sve kaže o
tome, ali sigurno je da je ovaj kult uvek iskljuþivo služio vladajuüima da bi pokoravali naivne mase. Bogati
su živeli na leÿima siromašnih i lakovernih. Što je najgore, na najokrutniji naþin ubijani su i masakrirani
nedužni da bi se zadovoljila krvožedna izopaþenost onih koji su se udružili sa krvnikom ljudskim sotonom.
Astrologija, koliko god bila lepo sroþena i visoko "nauþno" predstavljena, ona je jedna od najveüih
obmana þoveþanstva. Ne zato što je u pitanju neznanje! Naprotiv, osnivaþi astrologije su imali egzaktnog
nauþnog znanja, kao što mogu da ga steknu i sadašnji astrolozi. Oni mogu da steknu, kako nauþno, tako
ib ž
k
j d t
i lj di
t
NJ
R þi S t
i
M ÿ ti
it j j
i božansko znanje, dostupno svim ljudima putem NJegove Reþi - Svetog pisma. Meÿutim, u pitanju je
sistem upravljanja umovima! Astrologija je jedna matematiþko astronomska maska iza koje se skriva kult
obožavanja Lucifera i njegovih demona! To je put programiranja þitavog þoveþanstva ka jednoj sveopštoj
vladavini sotone po þitavom svetu - Novom dobu, u kome üe postojati samo jedna religija i samo jedan
bog - bez hrišüanstva! To je cilj poklonika okultnih misterija.
Bilo je dovoljno moguünosti da uvidimo da je astrologija samo jedna od mnogih maski za najokrutniju
religiju satanizma, obožavanja Satane, najveüeg neprijatelja þoveþanstva, kao i njegovih saradnika,
demona, u liku planetarnih i astralnih bogova.
Astrologija je u stvari samo šifrirani prikaz sistema njihovih psihiþkih uticaja na ljude - vladavine umovima.
U celokupnom ovom sistemu ukljuþeni su vladari iza scene þija je težnja da osvoje i pokore svet i stvore
jedinstveni Novi svetski poredak - u þast sotone.
Iz poglavlja DOLAZAK "NOVOG DOBA" mogli smo da vidimo da je konaþni vrhunski cilj tog novog
svetskog sistema i Univerzalne religije - iskoreniti biblijsku veru i njene sledbenike. Naravno, u tom
poslednjem sukobu, biblijski nazvanom Armagedon, neüe više biti krvoproliüa nevinih kao što je bio
sluþaj do sada u istoriji. Ovaj puta üe sam Bog intervenisati i odbraniti Svoj narod285 i kazniti zle
katastrofama apokaliptiþkih sedam zala286.
Mi stojimo na prekretnici istorije. Pred nama je više puteva. Ali, odaberemo onaj pravi - put života, koji
nudi jedini Onaj koji može ispravno da vodi i upravlja kormilom našeg života. ýitanjem NJegove reþi Svetog pisma uz iskrenu molitvu možemo saznati put koji nam ON nudi.
Download

Pogledaj - Svetlost istine